Natural Resource EconomicsNatural Resource Economicsดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยู ุการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Depleta...
ผลกระทบของราคาต่อทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปผลกระทบของราคาตอทรพยากรทใชแลวหมดไปDemand Sideราคาทรัพยากรสูงขึ้น ความต้องการใช้ส...
ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติความทาทายในการจดการทรพยากรธรรมชาตั ี่ใ ้ ้ ไป  ั ป ใ ้ทรัพยากรทีใช้แล้วหมดไป จัดสร...
Transition to a Renewable Substitute CaseTransition to a Renewable Substitute Caseทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้ สามารถใช้ท...
กรณีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนเพิ่มจากการนํามาใช้(Marginal Extraction Cost)่ ้Marginal Extraction Cost เพิ่มขึ้นตามจํานวนั...
Exploration and Technological ProgressExploration and Technological Progressจากข้อมูลจริง การใช้ทรัพยการที่ใช้แล้วหมดไปเพิ...
ปริมาณการนําทรัพยากรมาใช้ปรมาณการนาทรพยากรมาใช879เวลาราคาราคา5P(t’)P( )53P(t)MC(t’)1MC(t)8เวลา
of 7

Nat econ ch5

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nat econ ch5

  • 1. Natural Resource EconomicsNatural Resource Economicsดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยู ุการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Depletable Resource)ี่ ้ ใ ่ไ ้และทรัพยากรทีเสริมสร้างใหม่ได้ (Renewale Resources)การจัดประเภททรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปตามปริมาณที่มีอยู่(Classifying the stock of depletable resources)(Classifying the stock of depletable resources)1. Current Reserve  ทรัพยากรที่สามารถนํามาใช้ด้วยราคาปัจจุบัน2. Potential Reserve ราคาสูงขึ้น โอกาสที่จะนํา Potential Reserves มาใช้มากขึ้นขน3. Resource Endownment  ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้ราคาไม่มีผลกระทบ (ต้นทุนการนําทรัพยากรมาใช้สูงมาก)ู )การจัดประเภททรัพยากรธรรมชาติIdentified Undiscoveredตํ่าcDemonstratedInferredMeasured IndicatedHypothetical Speculativeกรมาใช้)tiononomicReservesําทรัพยากfExtractEcoarนทุนการนํCostofnomicParamaginal(ต้นCSubecoubmarginalสูงSSuผลกระทบของราคาต่อทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปผลกระทบของราคาตอทรพยากรทใชแลวหมดไปSupply Sideราคาทรัพยากรสูงขึ้น กําไรสูงขึ้น ค้นหามากขึ้น Potential Reserve  Current Reserveราคาทรัพยากรสงขึ้น ปรับปรงเทคโนโลยี Potentialราคาทรพยากรสูงขน ปรบปรุงเทคโนโลย PotentialReserve
  • 2. ผลกระทบของราคาต่อทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปผลกระทบของราคาตอทรพยากรทใชแลวหมดไปDemand Sideราคาทรัพยากรสูงขึ้น ความต้องการใช้สินค้าประเภทนําั ใ ้ใ ่ไ ้ ( ่กลับมาใช้ใหม่ได้(Reusable/ Recycling Products) (เช่น ขวดพลาสติก สายไฟฟ้ าทองแดง) เพิ่มมากขึ้นพลาสตก สายไฟฟาทองแดง) เพมมากขนั ึ้ ป ั ป ิ ้ (ราคาทรพยากรสูงขน ปรบปรุงคุณภาพสนคา (คงทนและใช้งานได้นานขึ้น)Reuse/ RecycleReuse/ Recycleการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/ Recycle)การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ยาวนานขึ้นกระบวนการนี้ไม่สามารถชดเชยการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ได้ 100%กระบวนการนไมสามารถชดเชยการใชทรพยากรทใชแลวหมดไป ได 100%ปริมาณทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปยังคงลดลง จนกระทั่งหมดไปทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้ (Renewable Resources)ทรพยากรทเสรมสรางใหมได (Renewable Resources)1. สามารถใช้แล้วหมดไปได้ เช่น ปลา ป่ าไม้2. ใช้แล้วไม่หมด แต่มีโอกาสเสื่อมสภาพ เช่น นํ้า ดิน3. ใช้แล้วไม่หมด และไม่เสื่อมสภาพ เช่น แสงอาทิตย์ ลมทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้ (Renewable Resources)ทรพยากรทเสรมสรางใหมได (Renewable Resources)ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไปได้ และประเภทใช้แล้วไม่ื่ ์หมดแต่มีโอกาสเสือมสภาพ ได้รับผลกระทบจากมนุษย์ เช่น ั ป ี่ ิ ไป  ป ิ ป ึ่ ่ การจบปลาทีมากเกินไป  ลดปริมาณของปลา ซึงสงผลให้อัตราการเพิ่มขึ้นของปลาตามธรรมชาติลดลง การขยายตัวของอุตสาหกรรมป่ าไม้ ลดปริมาณของต้นไม้ และพื้นที่ป่ า
  • 3. ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติความทาทายในการจดการทรพยากรธรรมชาตั ี่ใ ้ ้ ไป  ั ป ใ ้ทรัพยากรทีใช้แล้วหมดไป จัดสรรปริมาณการใช้ทรัพยากรให้แต่ละยค (generation)ทรพยากรใหแตละยุค (generation)่ทรัพยากรทีเสริมสร้างใหม่ได้ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (Effi i t d S t i bl )ประสทธภาพ และยงยน (Efficient and Sustainable)การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ(Efficient Intertemporal Allocation)The Two-Period ModelMarginal cost ของการนําทรัพยากรมาใช้(คงที่)Marginal User Cost(เพิ่มขึ้นตลอดเวลา)ทรพยากรมาใช (คงท) (เพมขนตลอดเวลา)การจัดสรรทรัพยากรความสมดุลในการผลิตในปัจจุบันและอนาคตThe N-Period Constant-Cost CaseThe N Period Constant Cost Caseปริมาณการใช้ทรัพยากรปรมาณการใชทรพยากร(Quantity Extracted & Consumed)Marginal Cost88 Total Marginal Cost525MarginalExtractionCostเวลา100 เวลา10CostTotal Marginal Cost = Marginal Extraction Cost + Marginal User CostThe N-Period Constant-Cost CaseThe N Period Constant Cost Caseการเพิ่มขึ้นของ Marginal User Cost แสดงถึงการเพมขนของ Marginal User Cost แสดงถง ความหายากและการขาดแคลนมีมากขึ้น ความหายากและการขาดแคลนมมากขน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเสียโอกาส เนื่องจากการบริโภคในุปัจจุบันลดปริมาณทรัพยากรในอนาคตการเพิ่มขึ้นของต้นทุนข้ามเวลา ปริมาณการนําทรัพยากร้ ่ ่มาใช้ลดลง ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีความเต็มใจที่จะจ่าย (Willi t 0)  ไม่มี D d และS lจาย (Willingness to pay = 0)  ไมม Demand และSupply
  • 4. Transition to a Renewable Substitute CaseTransition to a Renewable Substitute Caseทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้ สามารถใช้ทดแทน่ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังแสงอาทิตย์ ใช้ํ้ ัทดแทนนํามันเมื่อไหร่เราควรเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเมอไหรเราควรเปลยนการใชทรพยากรทใชแลวหมดไปเป็นทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้?Transition to a Renewable Substitute CaseTransition to a Renewable Substitute CaseMarginal cost of renewable resource: $6Marginal cost of renewable resource: $6Marginal Costปริมาณการใช้ทรัพยากร)Marginal Cost่(Quantity Extracted & Consumed)การใช้ทรัพยากรที่เสริมสร้างได้(Consumption of Renewable(Consumption of RenewableResource)5 5การใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปTotal Marginal Cost2ใชแลวหมดไป(Extraction &Consumption ofDepletable Resource)6 6 เวลาเวลาTransition to a Renewable Substitute (Cont)Transition to a Renewable Substitute (Cont)ต้นทุนหรือราคาTotal Marginal Cost 1Total Marginal Cost 1Total Marginal Cost 2gMarginal ExtractionC t 2Cost 2Marginal ExtractionCost 1เวลาT*Cost 1TTransition to a Renewable Substitute CaseTransition to a Renewable Substitute CaseTransition Point:Total Marginal Cost ofDepletable ResourcesTotal Marginal Cost ofRenewable Resources=ั * i C ั ใ ้ ้pหลงจาก T* Total Marginal Cost ของทรพยากรใช้แล้วหมดไป เพิ่มขึ้นมากกว่า Total Marginal Cost ของทรัพยากรที่gเสริมสร้างใหม่ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ MarginalUser Cost
  • 5. กรณีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนเพิ่มจากการนํามาใช้(Marginal Extraction Cost)่ ้Marginal Extraction Cost เพิ่มขึ้นตามจํานวนั ี่ ํ ใ ้ทรัพยากรทีนํามาใช้M i l U C ( ั ้ ัMarginal User Cost ลดลงตามเวลา (ตรงกนขามกบกรณีที่ Marginal Extraction Cost คงที่)กรณท Marginal Extraction Cost คงท)ํ ไ ิ่ ้ ใ ํ ั ใ ้ ึ้ ํทาไม ยงตนทุนในการนาทรพยากรมาใชสูงขน จานวนการนํามาใช้จะลดลง?การนามาใชจะลดลง?กรณีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนเพิ่มจากการนํามาใช้(Marginal Extraction Cost)ต้นทุนของคนรุ่นต่อไปที่เกิดจาการที่ทรัพยากรถูกใช้โดยคน่รุ่นปัจจุบัน จะลดลงตามเวลาTransition Point:Transition Point:Marginal User Cost = 0gTotal Marginal Cost = Marginal Extraction Costปริมาณการนําทรัพยากรมาใช้ปรมาณการนาทรพยากรมาใช(Quantity Extracted and Consumed)การใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป(Depletable Resource)การใช้ทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้7(Consumption of Renewable Resource)5เวลา0 7ปริมาณการนําทรัพยากรมาใช้ปรมาณการนาทรพยากรมาใช(Quantity Extracted and Consumed)Total Marginal Cost7Total Marginal Cost5Marginal Extraction Costgเวลา0 7
  • 6. Exploration and Technological ProgressExploration and Technological Progressจากข้อมูลจริง การใช้ทรัพยการที่ใช้แล้วหมดไปเพิ่มขึ้น ไม่ได้ลดลงตามการอธิบายของทฤษฎีทําไม? ทฤษฎีผิด หรือมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทาไม? ทฤษฎผด หรอมปจจยอนๆ เขามาเกยวของExploration and Technological ProgressExploration and Technological Progressเทคโนโลยี: Marginal Extraction Cost ลดลงการค้นพบแหล่งทรัพยากรใหม่ๆExploration and Technological ProgressExploration and Technological Progressต้นทุนหรือราคา Total Marginal Cost 1Total Marginal Cost 2เวลาT1* T2*T1 T2ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากการใชทรพยากรทใชแลวหมดไปตอสงแวดลอมNegative Externalityใช้ทรัพยากรมากเกินไปมีมลพิษมากเกินไปราคาของทรัพยากรตํ่าเกินไป (ไม่สะท้อนต้นทุนที่้ ิแท้จริง)
  • 7. ปริมาณการนําทรัพยากรมาใช้ปรมาณการนาทรพยากรมาใช879เวลาราคาราคา5P(t’)P( )53P(t)MC(t’)1MC(t)8เวลา

Related Documents