PPoollyyggyynnyy:: AA MMuusslliimm
WWoommaann’’ss VViieewwppooiinntt
DDrr.. TTeerreessaa LLeesshheerr
AAWWAARREE CCeenn...
……..AAss aa WWoommaann
II wwoouulldd bbee jjeeaalloouuss
II wwoouulldd bbee hhuurrtt
II wwoouulldd bbee aannggrryy
...
……..AAss aa MMuusslliimm
II aaddmmiitt tthhaatt GGoodd’’ss WWoorrdd iiss LLaaww
II aacckknnoowwlleeddggee GGooddss LLa...
Islamic Law
 Islam is a way ooff lliiffee tthhaatt eennccoouurraaggeess pphhyyssiiccaall,,
ssoocciiaall,, eeccoonnoommi...
Marriage: tthhee lleeggaall uunniioonn ooff aa
ccoonnsseennttiinngg mmaann && aa ccoonnsseennttiinngg wwoommaann
extra-m...
??Who benefits mmoorree ffrroomm mmaarrrriiaaggee
AAccccoorrddiinngg DDaavviidd FFrriieeddmmaann,, aann AAmmeerriiccaann...
MMaarrrriiaaggee RRuulleess iinn IIssllaamm
 PPhhyyssiiccaall mmaattuurriittyy ((mmaarrkkeedd bbyy ppuubbeerrttyy))
 F...
TThhee CCaassee ffoorr MMoonnooggaammyy
AAddaamm hhaadd oonnee wwiiffee
TThhee rraattiioo ooff mmeenn ttoo wwoommeenn ...
AA lliittttllee hhuummoorr
WWhhyy ddiidd tthhee mmaann hhaavvee aa mmiissttrreessss??
TToo bbrreeaakk tthhee mmoonnoogga...
Polygyny: the lleeggaall uunniioonn ooff aa mmaann
&& mmoorree tthhaann oonnee wwoommaann
extra-marital affairs
prostit...
Polygyny in ccuullttuurree,, rreelliiggiioonn && ssoocciieettyy
 MMoosstt aanncciieenntt ccuullttuurreess pprraaccttiicc...
PPoollyyggyynnyy iinn tthhee BBiibbllee
 In Exodus 21:10, a man can marry a second wife
provided he continues to provid...
LLeeggaall ssttaattuuss ooff PPoollyyggyynnyy
 PPoollyyggyynnyy iiss iilllleeggaall iinn mmoosstt WWeesstteerrnn ccoouun...
IIssllaamm’’ss rruulleess ffoorr ppoollyyggyynnyy
 TThhee QQuurraann lliimmiitteedd aanndd rreegguullaatteedd ppoollyygg...
MMaarrrriiaaggee RRuulleess ffoorr ‘‘2nndd’’ mmaarrrriiaaggee
 PPhhyyssiiccaall mmaattuurriittyy ((mmaarrkkeedd bbyy ppu...
RReeaassoonnss ffoorr PPoollyyggyynnyy
HHuummaanniittaarriiaann ppuurrppoosseess:: ttoo pprroovviiddee ssttaabbllee
hho...
EEffffeeccttss ooff PPoollyyggyynnyy
IIddeeaallllyy,, ppoollyyggyynnyy ddeeccrreeaasseess ddiivvoorrccee rraatteess,,
s...
FFiinnaall tthhoouugghhttss
PPoollyyggyynnyy iiss tthhee eexxcceeppttiioonn,, nnoott tthhee rruullee.. AA
ssmmaallll mm...
……..IIff iitt hhaappppeenneedd ttoo mmee
II ccoouulldd bbee ssoo jjeeaalloouuss,, tthhaatt II wwoouulldd mmaakkee
mmyy ...
……IIff iitt hhaappppeenneedd ttoo mmee
II ccoouulldd aacccceepptt tthhee ssiittuuaattiioonn wwiitthh ddiiggnniittyy
II...
IInn tthhee ffiinnaall aannaallyyssiiss,,
……..II aamm aa MMuusslliimm.. SSoo
II aaddmmiitt tthhaatt GGoodd’’ss WWoorrdd...
FFoorr ffuurrtthheerr tthhoouugghhtt
DDoo wwoommeenn bbeenneeffiitt ffrroomm ppoollyyggyynnyy??
AAppaarrtt ffrroomm ss...
PPoollyyggyynnyy:: AA MMuusslliimm
WWoommaann’’ss VViieewwppooiinntt
DDrr.. TTeerreessaa LLeesshheerr
lleesshheerr@@mma...
of 23

Polygyny a woman's_viewpoint_(teresa_jan010)

Polygyny a woman's_viewpoint_(teresa_jan010)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polygyny a woman's_viewpoint_(teresa_jan010)

 • 1. PPoollyyggyynnyy:: AA MMuusslliimm WWoommaann’’ss VViieewwppooiinntt DDrr.. TTeerreessaa LLeesshheerr AAWWAARREE CCeenntteerr DDiiwwaanniiyyaass
 • 2. ……..AAss aa WWoommaann II wwoouulldd bbee jjeeaalloouuss II wwoouulldd bbee hhuurrtt II wwoouulldd bbee aannggrryy II wwoouulldd bbee vveennggeeffuull II wwoouulldd bbee hhuummiilliiaatteedd II wwoouulldd bbee bbiitttteerr
 • 3. ……..AAss aa MMuusslliimm II aaddmmiitt tthhaatt GGoodd’’ss WWoorrdd iiss LLaaww II aacckknnoowwlleeddggee GGooddss LLaaww aass wwiissee II sseeaarrcchh ffoorr wwiissddoomm iinn GGoodd’’ss LLaaww.. II ssuubbmmiitt ttoo GGoodd aanndd HHiiss LLaaww.. II rreessppeecctt ootthheerrss wwhhoo ssuubbmmiitt ttoo GGoodd’’ss LLaaww..
 • 4. Islamic Law  Islam is a way ooff lliiffee tthhaatt eennccoouurraaggeess pphhyyssiiccaall,, ssoocciiaall,, eeccoonnoommiicc aanndd ssppiirriittuuaall ffuullffiillllmmeenntt.. TThhee QQuurraann oouuttlliinneess ddiivviinnee iinnssttrruuccttiioonnss ssoo tthhaatt aallll mmeemmbbeerrss ooff ssoocciieettyy ccaann rreeaacchh tthhee oobbjjeeccttiivvee ooff sseellff-aaccttuuaalliizzaattiioonn..  TThheerree iiss nnoo ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn mmoorraalliittyy aanndd lleeggaalliittyy iinn IIssllaamm.. LLaawwss ccaann bbee ddeeffiinneedd aass eexxtteerrnnaall ccoonnsscciieennccee,, oorr ccooddiiffiieedd mmoorraalliittyy ((eegg,, tthheefftt))..  DDiivviinnee llaawwss aarree ssttaannddaarrddiizzeedd pprroocceedduurreess ddeessiiggnneedd ttoo pprrootteecctt tthhee wweeaakk aanndd ddiissaaddvvaannttaaggeedd,, aanndd ttoo ggiivvee rreeccoouurrssee ttoo tthhoossee wwhhoossee rriigghhttss hhaavvee bbeeeenn vviioollaatteedd..
 • 5. Marriage: tthhee lleeggaall uunniioonn ooff aa ccoonnsseennttiinngg mmaann && aa ccoonnsseennttiinngg wwoommaann extra-marital affairs Marriage prostitution one-night stands homosexuality pre-marital sex rape sustained celibacy
 • 6. ??Who benefits mmoorree ffrroomm mmaarrrriiaaggee AAccccoorrddiinngg DDaavviidd FFrriieeddmmaann,, aann AAmmeerriiccaann ppoolliittiiccaall tthheeoorriisstt aanndd eeccoonnoommiisstt,, mmaarrrriiaaggee ccoonnffeerrss mmoorree rriigghhttss ttoo wwoommeenn.. PPhhyyssiiccaall aanndd eemmoottiioonnaall ffuullffiillllmmeenntt FFiinnaanncciiaall sseeccuurriittyy PPrrootteeccttiioonn aanndd ddiiggnniittyy LLeeggaall aanndd ssoocciiaall ssttaattuuss CChhiillddrreenn aanndd ffaammiillyy lliiffee PPrroovviissiioonn iinn iillllnneessss aanndd oolldd aaggee CChhiillddrreenn aarree pprrootteecctteedd aaggaaiinnsstt iilllleeggiittiimmaaccyy,, ssiinnggllee ppaarreenntthhoooodd,, aanndd ffiinnaanncciiaall ddeepprriivvaattiioonn..
 • 7. MMaarrrriiaaggee RRuulleess iinn IIssllaamm  PPhhyyssiiccaall mmaattuurriittyy ((mmaarrkkeedd bbyy ppuubbeerrttyy))  FFrreeee cchhooiiccee ffoorr bbootthh ppaarrttnneerrss  PPaarreennttaall ppeerrmmiissssiioonn ffoorr pprreevviioouussllyy uunnmmaarrrriieedd wwoommeenn  DDoowwrryy ffoorr wwoommeenn  FFuullll mmaaiinntteennaannccee ffoorr wwoommeenn  DDiivvoorrccee sseettttlleemmeenntt aanndd aalliimmoonnyy ffoorr wwoommeenn  EEiitthheerr ppaarrttnneerr ccaann iinniittiiaattee ddiivvoorrccee  CChhiillddrreenn aarree ffiinnaanncciiaall rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff ffaatthheerrss  MMeenn ccaann mmaarrrryy uupp ttoo ffoouurr wwoommeenn uunnddeerr cceerrttaaiinn ccoonnddiittiioonnss..
 • 8. TThhee CCaassee ffoorr MMoonnooggaammyy AAddaamm hhaadd oonnee wwiiffee TThhee rraattiioo ooff mmeenn ttoo wwoommeenn ““GGoodd hhaass nnoott mmaaddee ffoorr aa mmaann ttwwoo hheeaarrttss iinn hhiiss cchheesstt”” ((3333::44)) IIff yyoouu ccaann’’tt bbee jjuusstt,, tthheenn mmaarrrryy oonnee ((44::33)).. YYoouu wwiillll nneevveerr bbee jjuusstt bbeettwweeeenn yyoouurr wwiivveess ((44::112299)).. ““IIff yyoouu ddeessiirree ttoo eexxcchhaannggee oonnee wwiiffee ffoorr aannootthheerr……ddoonn’’tt ttaakkee aannyy ooff [[hheerr ddoowwrryy]]”” ((44::2200))
 • 9. AA lliittttllee hhuummoorr WWhhyy ddiidd tthhee mmaann hhaavvee aa mmiissttrreessss?? TToo bbrreeaakk tthhee mmoonnooggaammyy.. 
 • 10. Polygyny: the lleeggaall uunniioonn ooff aa mmaann && mmoorree tthhaann oonnee wwoommaann extra-marital affairs prostitution one-night stands homosexuality pre-marital sex rape celibacy Marriage Marriage Marriage Marriage
 • 11. Polygyny in ccuullttuurree,, rreelliiggiioonn && ssoocciieettyy  MMoosstt aanncciieenntt ccuullttuurreess pprraaccttiicceedd ppoollyyggyynnyy.. TThhee GGrreeeekkss aanndd RRoommaannss pprroommootteedd mmoonnooggaammyy,, bbuutt tthhee mmeenn kkeepptt ffeemmaallee ssllaavveess aass ccoonnccuubbiinneess..  MMoosstt rreelliiggiioouuss ssccrriippttuurreess aallllooww ppoollyyggyynnyy,, iinncclluuddiinngg tthhoossee ooff CCoonnffuucciiaanniissmm,, HHiinndduuiissmm,, JJuuddaaiissmm,, CChhrriissttiiaanniittyy aanndd IIssllaamm..  PPoollyyggyynnyy hhaass bbeeeenn aa ssoolluuttiioonn ffoorr ssoocciiaall pprroobblleemmss.. FFoorr eexxaammppllee,, iinn 11665500,, tthhee ppaarrlliiaammeenntt aatt NNüürrnnbbeerrgg ddeeccrreeeedd tthhaatt bbeeccaauussee ssoo mmaannyy mmeenn wweerree kkiilllleedd dduurriinngg tthhee TThhiirrttyy YYeeaarrss’’ WWaarr,, eevveerryy mmaann wwaass aalllloowweedd ttoo mmaarrrryy uupp ttoo tteenn wwoommeenn..
 • 12. PPoollyyggyynnyy iinn tthhee BBiibbllee  In Exodus 21:10, a man can marry a second wife provided he continues to provide for the first.  In 2 Samuel 5:13; 1 Chronicles 3:1-9, 14:3, King David had several wives and numerous concubines.  In 1 Kings 11:3, King Solomon had 700 wives and 300 concubines.  In 2 Chronicles 11:21, King Solomon's son Rehoboam had 18 wives, 60 concubines, 88 kids.  In Deuteronomy 21:15 "If a man has two wives, and he loves one but not the other…”
 • 13. LLeeggaall ssttaattuuss ooff PPoollyyggyynnyy  PPoollyyggyynnyy iiss iilllleeggaall iinn mmoosstt WWeesstteerrnn ccoouunnttrriieess aaccccoorrddiinngg ttoo sseeccuullaarr llaaww,, ssoo iitt iiss ccoonnssiiddeerreedd aa ccrriimmiinnaall aacctt.. AAlltthhoouugghh oofftteenn ccoonnssiiddeerreedd iimmmmoorraall,, sseerriiaall mmoonnooggaammyy,, pprree--mmaarriittaall aanndd eexxttrraa--mmaarriittaall aaffffaaiirrss,, aanndd hhoommoosseexxuuaalliittyy aarree nnoott ccoonnssiiddeerreedd iilllleeggaall..  PPoollyyggyynnyy wwaass hhiissttoorriiccaallllyy lleeggaall iinn EEuurrooppee,, AAffrriiccaa,, CChhiinnaa aanndd ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass.. TTooddaayy,, iitt iiss lleeggaall iinn mmaannyy AAffrriiccaann ccoouunnttrriieess ((aammoonngg CChhrriissttiiaannss aanndd MMuusslliimmss)) aass wweellll aass aaccrroossss mmoosstt ooff tthhee MMuusslliimm wwoorrlldd..
 • 14. IIssllaamm’’ss rruulleess ffoorr ppoollyyggyynnyy  TThhee QQuurraann lliimmiitteedd aanndd rreegguullaatteedd ppoollyyggyynnyy,, wwhhiicchh wwaass aa ccoommmmoonn ssoocciiaall ssiittuuaattiioonn aarroouunndd tthhee wwoorrlldd  TThhee ssaammee rruulleess ooff mmaarrrriiaaggee aappppllyy  UUpp ttoo 44 wwiivveess pprroovviiddiinngg hhee ccaann mmaaiinnttaaiinn eeqquuaall::  HHoommeess  FFiinnaanncciiaall eexxppeennddiittuurree  TTiimmee aalllloottmmeenntt  TTrreeaattmmeenntt ooff cchhiillddrreenn QQuuoottee ooff tthhee ddaayy:: ““EEvveerryy pprriivviilleeggee hhaass iittss r rreessppoonnssiibbiilliittyy..””
 • 15. MMaarrrriiaaggee RRuulleess ffoorr ‘‘2nndd’’ mmaarrrriiaaggee  PPhhyyssiiccaall mmaattuurriittyy ((mmaarrkkeedd bbyy ppuubbeerrttyy))  FFrreeee cchhooiiccee ffoorr bbootthh ppaarrttnneerrss  PPaarreennttaall ppeerrmmiissssiioonn ffoorr pprreevviioouussllyy uunnmmaarrrriieedd wwoommeenn  DDoowwrryy ffoorr wwoommeenn  FFuullll mmaaiinntteennaannccee ffoorr wwoommeenn  DDiivvoorrccee sseettttlleemmeenntt ffoorr wwoommeenn  EEiitthheerr ppaarrttnneerr ccaann iinniittiiaattee ddiivvoorrccee  CChhiillddrreenn aarree ffiinnaanncciiaall rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff ffaatthheerrss  MMeenn ccaann mmaarrrryy uupp ttoo ffoouurr wwoommeenn uunnddeerr cceerrttaaiinn ccoonnddiittiioonnss..
 • 16. RReeaassoonnss ffoorr PPoollyyggyynnyy HHuummaanniittaarriiaann ppuurrppoosseess:: ttoo pprroovviiddee ssttaabbllee hhoommee eennvviirroonnmmeennttss ffoorr wwiiddoowwss,, ddiivvoorrcceeeess aanndd tthheeiirr cchhiillddrreenn ((tthhee QQuurraanniicc ccoonntteexxtt 44::33)).. SSoocciiaall ssiittuuaattiioonnss:: ddeeccrreeaassee iinn mmaarrrriiaaggeeaabbllee mmeenn.. HHeeaalltthh iissssuueess:: iinnffeerrttiilliittyy,, mmeennttaall iillllnneessss,, pphhyyssiiccaall cchhaalllleennggeess.. IInntteeggrriittyy:: aavvooiiddiinngg hhyyppooccrriissyy aanndd iimmmmoorraalliittyy.. LLiiffee qquuaalliittyy:: hhaappppiinneessss ooff ppaarrttnneerrss
 • 17. EEffffeeccttss ooff PPoollyyggyynnyy IIddeeaallllyy,, ppoollyyggyynnyy ddeeccrreeaasseess ddiivvoorrccee rraatteess,, ssiinnggllee ppaarreenntthhoooodd,, uunnwwaanntteedd pprreeggnnaannccyy,, aabboorrttiioonn,, iirrrreessppoonnssiibbllee sseexx bbeehhaavviioorr && SSTTDDss.. IIddeeaallllyy,, ppoollyyggyynnyy pprroommootteess ffiiddeelliittyy,, iinntteeggrriittyy,, ddiiggnniittyy,, ccoommppaassssiioonn,, ssoocciiaall rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd ssttaabbiilliittyy.. PPoollyyggyynnyy pprrootteeccttss ffaammiilliieess ffrroomm aabbaannddoonnmmeenntt aanndd bbrrookkeenn hhoommeess..
 • 18. FFiinnaall tthhoouugghhttss PPoollyyggyynnyy iiss tthhee eexxcceeppttiioonn,, nnoott tthhee rruullee.. AA ssmmaallll mmiinnoorriittyy ((00..11%%)) ooff MMuusslliimmss aarree ppoollyyggyynnoouuss.. NNoo oonnee iiss ffoorrcceedd ttoo aacccceepptt aa ppoollyyggyynnoouuss rreellaattiioonnsshhiipp.. DDiivvoorrccee iiss aallwwaayyss aann ooppttiioonn.. TThhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff MMuusslliimm mmeenn aarree ttrruuee mmoonnooggaammiissttss.. FFoorr iinntteerreessttiinngg iinnssiigghhttss,, rreeaadd PPeeggggyy VVaauugghhaann’’ss,, ““TThhee MMoonnooggaammyy MMyytthh..””
 • 19. ……..IIff iitt hhaappppeenneedd ttoo mmee II ccoouulldd bbee ssoo jjeeaalloouuss,, tthhaatt II wwoouulldd mmaakkee mmyy lliiffee aanndd hhiiss lliiffee aa lliivviinngg HHeellll.. II ccoouulldd bbee ssoo hhuurrtt tthhaatt II wwoouulldd ddaammaaggee mmyy hheeaalltthh aanndd ssaanniittyy II ccoouulldd bbee ssoo aannggrryy tthhaatt II wwoouulldd ddiivvoorrccee mmyy hhuussbbaanndd aanndd ttaakkee wwhhaatteevveerr II ccoouulldd II ccoouulldd bbee ssoo vveennggeeffuull tthhaatt II wwoouulldd ddeessttrrooyy hhiimm aanndd//oorr tthhee ootthheerr wwoommaann ~~~~ OORR ~~~~
 • 20. ……IIff iitt hhaappppeenneedd ttoo mmee II ccoouulldd aacccceepptt tthhee ssiittuuaattiioonn wwiitthh ddiiggnniittyy II ccoouulldd ddiivvoorrccee mmyy hhuussbbaanndd aanndd ppeerrhhaappss rreemmaarrrryy ((oorr nnoott)) II ccoouulldd ccoonnttrrooll mmyy jjeeaalloouussyy aanndd rreeaalliizzee tthhaatt II ddoonn’’tt oowwnn mmyy hhuussbbaanndd aanndd hhiiss eemmoottiioonnss.. II ccoouulldd cchhaannnneell mmyy ppaaiinn ttoowwaarrdd ssaallvvaaggiinngg,, eevveenn iimmpprroovviinngg,, mmyy mmaarrrriiaaggee II ccoouulldd eemmppaatthhiizzee wwiitthh aa wwoommaann wwhhoo ddeessiirreess mmaarrrriiaaggee aanndd ffaammiillyy lliiffee aass mmuucchh aass II ddoo..
 • 21. IInn tthhee ffiinnaall aannaallyyssiiss,, ……..II aamm aa MMuusslliimm.. SSoo II aaddmmiitt tthhaatt GGoodd’’ss WWoorrdd iiss LLaaww.. II aacckknnoowwlleeddggee GGooddss LLaaww aass wwiissee.. II sseeaarrcchh ffoorr wwiissddoomm iinn GGoodd’’ss LLaaww.. II ssuubbmmiitt ttoo GGoodd aanndd HHiiss LLaaww.. II rreessppeecctt ootthheerrss wwhhoo ssuubbmmiitt ttoo GGoodd’’ss LLaaww..
 • 22. FFoorr ffuurrtthheerr tthhoouugghhtt DDoo wwoommeenn bbeenneeffiitt ffrroomm ppoollyyggyynnyy?? AAppaarrtt ffrroomm sseexxuuaall ggrraattiiffiiccaattiioonn,, hhooww ddoo mmeenn bbeenneeffiitt ffrroomm ppoollyyggyynnyy?? IIssllaammiicc llaawwss aabboouutt mmaarrrriiaaggee pprrootteecctt wwoommeenn ((ddoowwrryy,, mmaaiinntteennaannccee,, aalliimmoonnyy)).. WWhhaatt mmaarrrriiaaggee llaawwss pprrootteecctt mmeenn?? HHooww mmaannyy hhuussbbaannddss ccaann aa wwoommaann hhaavvee?? WWhhyy ddooeess ddiivviinnee llaaww lliimmiitt sseexxuuaall rreellaattiioonnsshhiippss ttoo mmaarrrriiaaggee??
 • 23. PPoollyyggyynnyy:: AA MMuusslliimm WWoommaann’’ss VViieewwppooiinntt DDrr.. TTeerreessaa LLeesshheerr lleesshheerr@@mmaakkttoooobb..ccoomm AAWWAARREE CCeenntteerr DDiiwwaanniiyyaass

Related Documents