Drie Decentralisaties: De
Dagkoers (vier D’s!)
VISD congres KING/VNG
12 december 2013
Frans Rutjes
Beleidsmedewerker Onder...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inhoud
1. Wat speelt er nu per decentralisatie
2. Mijlpalen voorzienbare toekomst
En...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wetsvoorstel maatregelen WWB
• plicht tot tegenprestatie
• gedrag- en kledingvoorsch...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Dat vindt de VNG geen goed idee
want:
Leidt tot hoge kosten voor gemeenten bij te
ko...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Dit willen wij geregeld zien:
Programmaraad (VNG, Cedris, Divosa en UWV)
willen geza...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Participatiewet: Wat verandert er?
1. Geen nieuwe instroom in de sociale
werkvoorzie...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wie krijgt hier mee te maken?
- 100.000 huidige Wsw’ers
- 140.000 Wajongers met arb...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nieuwe instrumenten gemeenten
1. Uitkering inzetten als loonkostensubsidie
2. No ri...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Concept Participatiewet
- Biedt gemeenten veel ruimte in beleid en
financiering
- Lo...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Welke keuzes kun je maken?
Participatiebudget
Begeleiding en
ondersteuning,
o.a.
•Jo...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
mijlpalen
1 Behandeling Participatiewet.
Maandag 13 januari
hoorzitting/rondetafelge...
Transitie jeugdzorg
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OUD
NIEUW
Rijk
AWBZ
J-LVG en
PGB voor JLVG / J-GGZ
ZorgverZek...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wetsvoorstel nieuwe jeugdwet
- Opdracht aan gemeenten: beleidsplan en
verordening t...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vernieuwen: waar toe?
Aandacht kwaliteit gewone opgroeien/opvoeden
Voldoende aanbod...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Hoe doen gemeenten dat?
-
Integrale benadering doelgroep, leeftijd, problematiek
Or...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Regionale transitiearrangementen
Gemeenten geven voor 31 oktober 2013 aan hoe
ze con...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jeugdwet nu in behandeling bij
Eerste Kamer
• Voortgaande lobby van velen tegen GGZ ...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Aandachtspunten:
•
•
•
•
frictiekosten (m.n. BJZ);
informatie over definitief budg...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
D3: Wmo
Wat doen gemeenten al: huishoudelijke hulp,
maatschappelijke opvang, onderst...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wmo in cijfers
Mensen:
350.000 mensen met huishoudelijke hulp
300.000 mensen met rol...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ?
•
Mensen met lichamelijke, verstandelijk...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat voor activiteiten?
ONDER MEER:
•
woonbegeleiding
•
•
praktische pedag. thuis...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Oplossingen: van binnen naar buiten
Eigen
kracht
Sociaal netwerk
Algemene voorzieni...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wetsontwerp WMO 2015
Prestatievelden verdwijnen, voortaan maatwerk
of collectieve vo...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Uitkomst ALV VNG dd 29 november
Persoonlijke Verzorging geheel naar gemeenten
Zo nie...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Mijlpalen in 2013
13 dec. Ronde Tafel Gesprekken met Tweede
Kamer.
18 december Algem...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Financiën 3 Decentralisaties
• Voor taken Werk, Zorg en Jeugd komt (deels
nieuw) ont...
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Financiële vormgeving Sociaal
Deelfonds vanaf 2015
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Tot slot: al uw vragen beantwoord?
Vast niet: er is nog veel meer te vertellen...
En...
of 29

Werkconferentie 3D: Politieke actualiteit drie decentralisaties door VNG

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Werkconferentie 3D: Politieke actualiteit drie decentralisaties door VNG

 • 1. Drie Decentralisaties: De Dagkoers (vier D’s!) VISD congres KING/VNG 12 december 2013 Frans Rutjes Beleidsmedewerker Onderwijs, Zorg en Welzijn
 • 2. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoud 1. Wat speelt er nu per decentralisatie 2. Mijlpalen voorzienbare toekomst En op het eind: Waar vindt u ondersteuning en nieuws?
 • 3. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wetsvoorstel maatregelen WWB • plicht tot tegenprestatie • gedrag- en kledingvoorschriften • kostendelersnorm. Verplichte uitvoering van dit beleid door gemeenten, geen individuele afwijkingen. Gaat in per 1 juli 2014
 • 4. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Dat vindt de VNG geen goed idee want: Leidt tot hoge kosten voor gemeenten bij te korte doorlooptijd: • training personeel, • voorlichting klanten, • doorvoering wijzigingen. En dan per 2015 nog zo’n reeks.
 • 5. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Dit willen wij geregeld zien: Programmaraad (VNG, Cedris, Divosa en UWV) willen gezamenlijk ondersteuningstraject voor implementatie starten. Gelijktijdige inwerkingtreding van beide wetten. Kan-bepaling voor maatregelen WWB 2014.
 • 6. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Participatiewet: Wat verandert er? 1. Geen nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening, afbouw door (natuurlijke) uitstroom 2. Beschut werk (30.000 plekken) 3. Wajongeren met arbeidsvermogen naar gemeenten, incl. herkeuring huidige Wajongers 4. 125.000 banen mensen arbeidsbeperking (en quotumregeling als back-up) 5. Ontschot budget voor re-integratie
 • 7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wie krijgt hier mee te maken? - 100.000 huidige Wsw’ers - 140.000 Wajongers met arbeidsvermogen + 10.000 per jaar - 390.000 Wwb’ers (mrt 2013)
 • 8. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nieuwe instrumenten gemeenten 1. Uitkering inzetten als loonkostensubsidie 2. No risk polis bij ziekte. 3. Beschut werk
 • 9. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Concept Participatiewet - Biedt gemeenten veel ruimte in beleid en financiering - Loonkostensubsidie is verbetering - Quotumwet als stok achter de deur - Maar grote financiële risico’s - Tempo banen in relatie tot o.a. herkeuring Wajong - Losse implementatie aanpassingen Wwb medio 2014
 • 10. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Welke keuzes kun je maken? Participatiebudget Begeleiding en ondersteuning, o.a. •Jobcoach •Werkplek aanpassing • No risk polis •training/scholi ng WSW Inkomensdeel Loonkostensubsidie Wwb uitkeringen
 • 11. Vereniging van Nederlandse Gemeenten mijlpalen 1 Behandeling Participatiewet. Maandag 13 januari hoorzitting/rondetafelgesprek inbreng van het verslag sluit op 17 januari. Eind januari plenaire behandeling. 2. Wetgevingsoverleg Maatregelen WWB maandag 16 december. Plenair in de week van 13 januari 2014.
 • 12. Transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten OUD NIEUW Rijk AWBZ J-LVG en PGB voor JLVG / J-GGZ ZorgverZekeringswet Rijk Gesloten jeugdzorg AWBZ Zorgverzekeringswet Gemeenten J-GGZ Wet Publieke Gezondheid • Jeugdgezondheidszorg Provincie / stadsregio Wet op de jeugdzorg Ambulante zorg, dagbehandeling, open residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg Gemeenten Wmo, Wpg, Wet op de jeugdzorg (CJG) Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, licht ambulant Nieuwe jeugdwet • opvoed- en opgroeiondersteuning, • Begeleiding • Persoonlijke verzorging • Ambulante zorg • 12- en 24 uurszorg • Spoedeisende zorg • Gesloten jeugdzorg • Jeugdbescherming & jeugdreclassering Wet Passend Onderwijs Aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • 13. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wetsvoorstel nieuwe jeugdwet - Opdracht aan gemeenten: beleidsplan en verordening tbv preventie, jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering - Kwaliteit aanbieders, toezicht inspectie - Positie clienten (eigen kracht, hulpplan, PGB, vertrouwenspersoon, klachtrecht) - Verantwoordelijkheid Rijksoverheid
 • 14. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vernieuwen: waar toe? Aandacht kwaliteit gewone opgroeien/opvoeden Voldoende aanbod en kwaliteit van laagdrempelige zorg in eerste lijn Terugdringen gebruik gespecialiseerde zorg Integraal aanbod, geen sectoraal aanbod Zicht op effectiviteit
 • 15. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe doen gemeenten dat? - Integrale benadering doelgroep, leeftijd, problematiek Organisatie op wijkniveau: bijv. sociale wijkteams Inzet generalisten met ruim mandaat Ondersteund door gedragswetenschappers/KJP Alle hulp ambulant, tenzij Alle hulp in de wijk, tenzij Aansluiten bij huisarts, school en veiligheidshuis
 • 16. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Regionale transitiearrangementen Gemeenten geven voor 31 oktober 2013 aan hoe ze continuïteit van zorg inrichten, zodat aanbieders dat kunnen bieden. Zekerheid bieden terwijl er nog veel onzekerheid is: a) definitieve budgetten (mei 2014) b) afbakening toekomstige AWBZ Gemeenten spannen zich in om frictiekosten te beperken. Geen bezuiniging / stelselherziening zonder frictiekosten.
 • 17. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugdwet nu in behandeling bij Eerste Kamer • Voortgaande lobby van velen tegen GGZ in jeugdwet. • Veel uit te werken in uitvoeringsbesluit, dat tot kerst in de inspraak ligt. • Regionale transities lopen, maar tijdsdruk blijft.
 • 18. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aandachtspunten: • • • • frictiekosten (m.n. BJZ); informatie over definitief budget 2015 is er pas in mei 2014. Wel recent nieuw voorlopig budget bekend gemaakt. Bovenregionaal zorgaanbod Inkoop Jeugd-GGZ
 • 19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten D3: Wmo Wat doen gemeenten al: huishoudelijke hulp, maatschappelijke opvang, ondersteuning vrijwilligers, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen, welzijnswerk. Wat wordt nieuw: begeleiding en 5 % persoonlijke verzorging uit AWBZ, opvang gevolgen extramuralisering. Prestatievelden en compensatieplicht verdwijnen uit de WMO, wordt maatwerkarrangement. Aandachtspunten: - Exacte vormgeving nieuwe kernAWBZ (WLZ) nog niet helder. - Hoge bezuinigingsbedrag vanaf start, vooralsnog zonder compensatie (irt beleidsruimte).
 • 20. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wmo in cijfers Mensen: 350.000 mensen met huishoudelijke hulp 300.000 mensen met rolstoel/scootmobiel 600.000 mensen met pas voor taxibus/belbus 125.000 mensen met woningaanpassingen e.d. Middelen: In Wmo gaat nu ruim 4 miljard om, waarvan 1,3 miljard huishoudelijke hulp Dat wordt ruim 10 miljard.
 • 21. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ? • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psychogeriatrisch of psychiatrisch probleem • • Matige of ernstige beperkingen • • • Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer Doel: bevorderen zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO
 • 22. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat voor activiteiten? ONDER MEER: • woonbegeleiding • • praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking • sport voor verstandelijk beperkten • begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs • vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten • thuisbegeleiding • belevenis- en uitgaanscentrum • dagactiviteiten voor GGZ (DAC) • activerende psychiatrische thuiszorg • dagbesteding voor verstandelijk beperkten • inloophuizen • begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden • ontmoetingsgroepen • logeerhuizen
 • 23. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Oplossingen: van binnen naar buiten Eigen kracht Sociaal netwerk Algemene voorzieningen Individuele voorzieningen
 • 24. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wetsontwerp WMO 2015 Prestatievelden verdwijnen, voortaan maatwerk of collectieve voorziening Verordening (proces) en beleidsplan (inhoud) PVB verplicht via SVB Overgangsrecht onhaalbaar en daardoor onbetaalbaar Tijdspad kritiek Persoonlijke verzorging gaat zo niet werken Aanbestedingseisen niet uitvoerbaar
 • 25. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitkomst ALV VNG dd 29 november Persoonlijke Verzorging geheel naar gemeenten Zo niet, dan gehele PV naar ZVW. En meer geld vanwege overgangsrecht en schaalnadelen. Eventueel akkoord met kabinet ter goedkeuring aan leden
 • 26. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Mijlpalen in 2013 13 dec. Ronde Tafel Gesprekken met Tweede Kamer. 18 december Algemeen Overleg. 20 dec. Wetsvoorstel in ministerraad, samen met WLZ en ZVW. Wellicht ook nog onderhandelingsresultaat. Dat gaat ter goedkeuring naar de leden. Daarna onzeker…
 • 27. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiën 3 Decentralisaties • Voor taken Werk, Zorg en Jeugd komt (deels nieuw) ontschot budget via ‘sociaal deelfonds’ • Totaal circa € 13 miljard (dagkoers!) • Dat is circa 25% van de gemeentebegroting • Budget is vrij te besteden (maar nog onderwerp van landelijk politiek debat). • College legt verantwoording over besteding af aan gemeenteraad, niet langer aan Rijk. • Wel kan Rijk vragen om informatie over resultaten.
 • 28. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiële vormgeving Sociaal Deelfonds vanaf 2015
 • 29. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tot slot: al uw vragen beantwoord? Vast niet: er is nog veel meer te vertellen... En te lezen op www.vng.nl/decentralisaties www.voordejeugd.nl www.invoeringwmo.nl www.gemeentenvandetoekomst.nl

Related Documents