Komisioni p ër marrëdhënie ndëretnike Projekti MEK The project is funded by European Union
<ul><li>Roli dhe detyrat : </li></ul><ul><ul><li>Çështjet juridikisht të obligueshme që ndërlidhen me nenin 41 të Ligjit...
Aktivitetet e KMN-së <ul><li>Takime të rregullta pune të anëtarëve </li></ul><ul><li>Ditë të hapura për takime me qyteta...
Sfidat dhe nevojat <ul><li>Takime të rregullta me qytetarët </li></ul><ul><li>Nxitja e qytetarëve për bashkëpunim më të ng...
of 4

Prezantim për MEK

Prezantim për MEK
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantim për MEK

  • 1. Komisioni p ër marrëdhënie ndëretnike Projekti MEK The project is funded by European Union
  • 2. <ul><li>Roli dhe detyrat : </li></ul><ul><ul><li>Çështjet juridikisht të obligueshme që ndërlidhen me nenin 41 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( LVL ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve dhe e mosmarrëveshjeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Promovimi i tolerancës , bashkëpunimit dhe dialogut ndërmjet komuniteteve </li></ul></ul>Komisioni për marrëdhënie ndëretnike The project is funded by European Union
  • 3. Aktivitetet e KMN-së <ul><li>Takime të rregullta pune të anëtarëve </li></ul><ul><li>Ditë të hapura për takime me qytetarët </li></ul><ul><li>Orgnizimi i debateve publike me qytetarët nga bashkësitë e ndryshme etnike </li></ul><ul><li>Përgatitja e rregullores për punë </li></ul>The project is funded by European Union
  • 4. Sfidat dhe nevojat <ul><li>Takime të rregullta me qytetarët </li></ul><ul><li>Nxitja e qytetarëve për bashkëpunim më të ngushtë me KMN-në </li></ul><ul><li>Avancimi i autoritetit të KMN-së </li></ul><ul><li>Plotësimi i anëtarësisë me anëtarë nga bashkësitë e tjera etnike </li></ul>The project is funded by European Union

Related Documents