KONJUNKTURBAROMETER
29 OKTOBER 2014
ROGER KNUDSEN
Barometerindikatorn
06 08 10 12 14
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Index, medelvärde=100
Tillverkningsindustri
06 08 10 12 14
140
120
100
80
60
140
120
100
80
60
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade m...
Tillverkningsindustri
Orderingång på hemmamarknaden
06 08 10 12 14
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
0
-20
-4...
Tillverkningsindustri
Orderingång på exportmarknaden
06 08 10 12 14
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
0
-20
-...
Tillverkningsindustri
Total orderstock och färdigvarulager
06 08 10 12 14
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40
20
0
-20...
Tillverkningsindustri
Produktionsvolym
06 08 10 12 14
60
40
20
0
-20
-40
-60
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfal...
Tillverkningsindustri
Antal anställda
06 08 10 12 14
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Utfa...
Tillverkningsindustri
06 08 10 12 14
40
20
0
-20
-40
40
20
0
-20
-40
Lönsamhet nulägesomdöme
Säsongsrensade n...
Bygg- och anläggningsverksamhet
06 08 10 12 14
125
120
115
110
105
100
95
90
85
125
120
115
110
105
100
9...
Bygg- och anläggningsverksamhet
06 08 10 12 14
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfal...
Bygg- och anläggningsverksamhet
Orderstocken
06 08 10 12 14
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
60
40
20
0
-...
Bygg- och anläggningsverksamhet
Antalet anställda
06 08 10 12 14
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
60
40
20 ...
Bygg- och anläggningsverksamhet
06 08 10 12 14
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
...
Detaljhandel
06 08 10 12 14
130
120
110
100
90
80
70
60
130
120
110
100
90
80
70
60
Konfidensindikatorn ...
Privata tjänstenäringar
06 08 10 12 14
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Konfidensindikatorn...
Privata tjänstenäringar
Efterfrågan på företagets tjänster
06 08 10 12 14
60
40
20
0
-20
-40
60
40
20
0
-20
...
Privata tjänstenäringar
06 08 10 12 14
20
0
-20
-40
-60
20
0
-20
-40
-60
Volymen på inneliggande uppdrag (nulä...
Privata tjänstenäringar
Antalet anställda
06 08 10 12 14
40
20
0
-20
-40
-60
40
20
0
-20
-40
-60
Utfall
Fö...
Handel med motorfordon
06 08 10 12 14
130
120
110
100
90
80
70
60
130
120
110
100
90
80
70
60
Konfidensi...
Handel
06 08 10 12 14
120
110
100
90
80
70
120
110
100
90
80
70
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade värden. ...
Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri
Exportorderingång, trendade nettotal
06 08 10 12 14
100
50
0
-50 ...
Hushåll
06 08 10 12 14
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade...
Hushåll
Mikro- och makroindex
06 08 10 12 14
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
80
70
60
Makroindex
...
Hushåll
06 08 10 12 14
45
40
35
30
25
20
15
10
5
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Att spara är för närvarande...
Hushåll
Ekonomisk situation och sparande
06 08 10 12 14
80
70
60
50
40
30
80
70
60
50
40
30
ekonomisk situa...
Hushåll
06 08 10 12 14
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
Renovering av bosta...
Hushåll och företag
Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)
06 08 10 12 14
4
3
2
1
0
-1
4
3
2
...
KONJUNKTURINSTITUTET
29 oktober 2014
Uppdatering av konjunkturbilden
Jesper Hansson
Ovanligt spretig bild av konjunkturutvecklingen
• Fallande statsobligationsräntor och börskurser, även
om viss rekyl sen...
Fallande statsobligationsräntor
Procent, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde
09 10 11 12 13 14
4.0
3.5
3.0
2.5...
Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin har fallit
tillbaka i Europa – hittills fortfarande hög nivå i USA
Diffusionsi...
Konsumentförtroendet mattas av
Index, medelvärde 100, säsongsrensade månadsvärden
07 08 09 10 11 12 13 14
120
110
100...
Varuexporten ligger still trots ökande orderingång
enligt barometern
Nettotal respektive procentuell förändring de senas...
Exporten av varor ligger still, men importen stiger –
tyder på stigande inhemsk efterfrågan
Miljarder kronor, fasta pris...
BNP-tillväxten drivs av tjänsteproduktionen
Index 2010 = 100, säsongsrensade månadsvärden
07 09 11 13
125
120
115
11...
Sysselsättning överraskar på uppsidan
Tusental, säsongsrensade kvartals- respektive
månadsvärden
01 03 05 07 09 11 13 1...
Arbetslösheten fortsätter att falla långsamt
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartals-respektive
månadsvärden
...
Inflationen överraskande låg och ser ut att så förbli
åtminstone det närmaste året
KPIF, årlig procentuell förändring, m...
Penningpolitiken
• Väntad sänkning av reporäntan till noll procent
– Första höjning andra kvartalet 2016 enligt Riksbank...
Finanspolitiken i budgetpropositionen för 2015
• Åtgärderna i BP2015 påverkar inte saldot (netto) men
sammansättningen s...
Prognosen från augusti står sig trots spretiga
indikatorer, men lägre inflation och reporänta
Årlig procentuell förändri...
of 42

Konjunkturbarometern oktober 2014

Presentation av Konjunkturbarometern oktober 2014 och en uppdaterad konjunkturbild. Från pressträff den 29 oktober 2014.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Konjunkturbarometern oktober 2014

 • 1. KONJUNKTURBAROMETER 29 OKTOBER 2014 ROGER KNUDSEN
 • 2. Barometerindikatorn 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Index, medelvärde=100
 • 3. Tillverkningsindustri 06 08 10 12 14 140 120 100 80 60 140 120 100 80 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 • 4. Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar (kvartalsfråga) Säsongsrensade nettotal
 • 5. Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar (kvartalsfråga) Säsongsrensade nettotal
 • 6. Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Säsongsrensade nettotal
 • 7. Tillverkningsindustri Produktionsvolym 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 • 8. Tillverkningsindustri Antal anställda 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 • 9. Tillverkningsindustri 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 40 20 0 -20 -40 Lönsamhet nulägesomdöme Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
 • 10. Bygg- och anläggningsverksamhet 06 08 10 12 14 125 120 115 110 105 100 95 90 85 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 • 11. Bygg- och anläggningsverksamhet 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Byggandet Säsongsrensade nettotal
 • 12. Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Orderstocken, nulägesomdöme Orderstockens förändring, utfall Orderstockens förändring, förväntningar Säsongsrensade nettotal
 • 13. Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 • 14. Bygg- och anläggningsverksamhet 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
 • 15. Detaljhandel 06 08 10 12 14 130 120 110 100 90 80 70 60 130 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade nettotal. Index medelvärde = 100
 • 16. Privata tjänstenäringar 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade nettotal. Index medelvärde = 100
 • 17. Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 60 40 20 0 -20 -40 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 • 18. Privata tjänstenäringar 06 08 10 12 14 20 0 -20 -40 -60 20 0 -20 -40 -60 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Säsongsrensade nettotal
 • 19. Privata tjänstenäringar Antalet anställda 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 -60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 • 20. Handel med motorfordon 06 08 10 12 14 130 120 110 100 90 80 70 60 130 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 • 21. Handel 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 120 110 100 90 80 70 Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 • 22. Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri Exportorderingång, trendade nettotal 06 08 10 12 14 100 50 0 -50 -100 -150 100 50 0 -50 -100 -150 Maskinindustri Motor- och släpfordonsindustri
 • 23. Hushåll 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 • 24. Hushåll Mikro- och makroindex 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Makroindex Mikroindex Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 • 25. Hushåll 06 08 10 12 14 45 40 35 30 25 20 15 10 5 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Att spara är för närvarande Säsongsrensade nettotal (fördelaktigt - ofördelaktigt)
 • 26. Hushåll Ekonomisk situation och sparande 06 08 10 12 14 80 70 60 50 40 30 80 70 60 50 40 30 ekonomisk situation nu (sparar - skuldsätter sig) sparande tolv månader framåt (troligt - inte troligt) Säsongsrensade nettotal
 • 27. Hushåll 06 08 10 12 14 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 Renovering av bostaden inom tolv månader Säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt)
 • 28. Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent) 06 08 10 12 14 4 3 2 1 0 -1 4 3 2 1 0 -1 Företag (kvartalsfråga) Hushåll
 • 29. KONJUNKTURINSTITUTET 29 oktober 2014 Uppdatering av konjunkturbilden Jesper Hansson
 • 30. Ovanligt spretig bild av konjunkturutvecklingen • Fallande statsobligationsräntor och börskurser, även om viss rekyl senaste veckan • Företagsförtroendet generellt sett svagare men undantag finns, t.ex. barometern i Sverige • Konsumentförtroendet också svagare • Men mycket ljusare bild och robust återhämtning i USA och Storbritannien
 • 31. Fallande statsobligationsräntor Procent, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde 09 10 11 12 13 14 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Sverige USA Tyskland
 • 32. Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin har fallit tillbaka i Europa – hittills fortfarande hög nivå i USA Diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden 07 08 09 10 11 12 13 14 70 60 50 40 30 70 60 50 40 30 USA Euroområdet Kina Sverige
 • 33. Konsumentförtroendet mattas av Index, medelvärde 100, säsongsrensade månadsvärden 07 08 09 10 11 12 13 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Sverige USA Euroområdet Storbritannien
 • 34. Varuexporten ligger still trots ökande orderingång enligt barometern Nettotal respektive procentuell förändring de senaste tre månaderna jämfört med föregående tre månader, säsongsrensade månadsvärden 07 09 11 13 60 40 20 0 -20 -40 -60 15 10 5 0 -5 -10 -15 Exportorderingång, industrin Export enl. snabbstatistiken (höger)
 • 35. Exporten av varor ligger still, men importen stiger – tyder på stigande inhemsk efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser, säsongsrensade månadsvärden 07 09 11 13 105 100 95 90 85 80 75 70 65 105 100 95 90 85 80 75 70 65 Export Import
 • 36. BNP-tillväxten drivs av tjänsteproduktionen Index 2010 = 100, säsongsrensade månadsvärden 07 09 11 13 125 120 115 110 105 100 95 90 85 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Industriproduktionsindex Tjänsteproduktionsindex
 • 37. Sysselsättning överraskar på uppsidan Tusental, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden 01 03 05 07 09 11 13 15 4900 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4900 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Prognos, augusti 2014 Utfall
 • 38. Arbetslösheten fortsätter att falla långsamt Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartals-respektive månadsvärden 01 03 05 07 09 11 13 15 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5 Prognos, augusti 2014 Utfall
 • 39. Inflationen överraskande låg och ser ut att så förbli åtminstone det närmaste året KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden 00 02 04 06 08 10 12 14 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 Prognos, augusti 2014 Utfall September: Utfall 0,3 procent Prognos 0,7 procent
 • 40. Penningpolitiken • Väntad sänkning av reporäntan till noll procent – Första höjning andra kvartalet 2016 enligt Riksbanken – Men tveksamt om inflationen (KPIF) redan då har nått upp till 2 procent som i Riksbankens prognos • Viktigt att markera att inflationsmålet har högsta prioritet – Trovärdigheten för inflationsmålet har naggats i kanten • Riksbanken tydlig med att regeringen och andra myndigheter bör begränsa hushållens skulder – Bra eftersom reporäntan är ett ineffektivt verktyg – Viktigast är dock att öka utbudet av bostäder • Ytterligare penningpolitiska åtgärder möjliga men sannolikt begränsad effekt på konjunkturen
 • 41. Finanspolitiken i budgetpropositionen för 2015 • Åtgärderna i BP2015 påverkar inte saldot (netto) men sammansättningen stimulerar efterfrågan något • Konjunkturjusterat sparande ökar från -1,2 procent av BNP till -0,7 procent (KI:s augustiprognos) p.g.a. automatisk åtstramning • Många åtgärder som påverkar sysselsättning och arbetslöshet i olika riktning – Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre – Höjt tak i A-kassan – Traineejobb och extratjänster i offentlig sektor • Vaga formuleringar om överskottsmålet • Om konjunkturen blir svagare än väntat och återhämtningen uteblir kan temporär finanspolitisk stimulans vara motiverat
 • 42. Prognosen från augusti står sig trots spretiga indikatorer, men lägre inflation och reporänta Årlig procentuell förändring respektive procent (Reviderade utfall enligt ENS2010 inom parentes.) 2013 2014 2015 BNP 1,6 (1,5) 1,8 3,1 Arbetslöshet1 8,0 7,9 7,6 KPIF 0,9 0,6 1,5 Reporänta2 0,75 0,25 0,50 -1,2 (-1,3) -2,2 -1,3 Offentligt finansiellt sparande3 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

Related Documents