1<br />
Wyzwania rozwojowe<br />Potrzeba porozumienia, co do tego, że przed Polską stoją wyzwania rozwojowe, wymagające ogólno-spo...
Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju<br />DYFUZJA<br />3<br />
Model długookresowego rozwoju „Polska 2030”<br />Dobrajakośćżycia<br />Aspiracje – roszczenia, perspektywa generacyjna,sol...
Fale demograficzne w Polsce<br />5<br />
Potencjał demograficzny<br />Ruch naturalny i migracje, Polska 1989-2030<br /><ul><li>Na początku XXI wieku Polska jest wc...
 Aktualne tendencje – wydłużanie się przeciętnej długości życia oraz niska dzietność – wskazują jednak, że w najbliższych ...
Zmiany demograficzne to nie tylko zagrożenie – są one w dużej mierze wynikiem rozwoju cywilizacyjnego.
Potencjał polskich seniorów jako źródło impulsów rozwojowych?</li></ul>6<br />Źródło: ZUS, KRUS, obliczenia własne<br />
Potencjał demograficzny<br />Solidne fundamenty rozwoju Polski<br />7<br />
Zrównoważony rozwój regionalny<br />Społeczny wymiar rozwoju<br />8<br />
9<br />Obszary/ regiony metropolitarne w sieci drógi kolei ten-transport<br />Źródło: Sieć regionów metropolitarnych RP wg...
Obszary wiejskie o najgorszych wskaźnikach sytuacji społeczno-gospodarczej<br />10<br />Źródło: Krajowa strategia rozwoju ...
Jakość życia a regiony<br />Źródło: dzennikwschodni.pl<br />11<br />
Wyzwania 2030 a nowy typ przewag konkurencyjnych<br /><ul><li>Przewagi z tytułu szybkiej dyfuzji cywilizacyjnej (świat – E...
Przewagi z tytułu rozwoju kapitału intelektualnego (edukacja przez całe życie: 3 – 83 lata; wykształcenie wyższe powszechn...
Przewagi z tytułu wzrostu aspiracji postmaterialnych nowych generacji (ekonomia życia codziennego – work and leisure time),
Przewagi z tytułu wzrostu kreatywności i rozwoju klas kreatywnych (nowe środowisko audio-wizualne, kultura czynnikiem wzro...
Przewagi z tytułu wzrostu kapitału społecznego (orientacja na rozwój – zdolność do współpracy: life wide learning, dostępn...
Rozwój kapitału intelektualnego<br />Mikropolityki rozwoju<br />13<br />
Inwestycje w edukację<br />14<br />Inwestycje w edukację<br />Wyniki ucznia na tle swojej grupy wiekowej<br />Polski sys...
Edukacja: wyrównywanie szans rozwojowych<br />Szkoła jest w niedostatecznym stopniu wykorzystywana jako miejsce wyrównywan...
16<br />Oczekiwane na rynku pracy w USA umiejętności pracowników ze względu na typ zadań w okresie 1960-2000 <br />Źródło ...
Rozwój klas kreatywnych<br /><ul><li>Rozwój klas kreatywnych (zawody informatyczne, inżynierskie, nauk o człowieku, życiu ...
Richard Florida – synergia 3T: technologie, talenty, tolerancja,
Metropolitarny model rozwoju (lifestyle, uczelnie, usługi, przemysły kulturowe, dyfuzja wewnętrzna i zewnętrzna) – węzły m...
of 26

Michał Boni - Polska 2030

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Michał Boni - Polska 2030

 • 1. 1<br />
 • 2. Wyzwania rozwojowe<br />Potrzeba porozumienia, co do tego, że przed Polską stoją wyzwania rozwojowe, wymagające ogólno-społecznego zaangażowania i odpowiedzialności politycznej.10 wyzwań ma charakter kluczowy.<br />STABILNY, WYSOKI WZROST GOSPODARCZY<br />SYTUACJA DEMOGRAFICZNA<br />WYSOKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY<br />SOLIDARNOŚĆI KONWERGENCJA REGIONALNA<br />POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ<br />SPRAWNE PAŃSTWO<br />WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO <br />ODPOWIEDNI POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY<br />BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE<br />GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY I ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO<br />2<br />
 • 3. Polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju<br />DYFUZJA<br />3<br />
 • 4. Model długookresowego rozwoju „Polska 2030”<br />Dobrajakośćżycia<br />Aspiracje – roszczenia, perspektywa generacyjna,solidarność pokoleń?<br />Zrównoważonyrozwój regionalny<br />Większa spójnośćspołeczna<br />Rozwójkapitału społecznego<br />Społeczny wymiar rozwoju<br />Sprawnyrynekpracy<br />Nowoczesnainfrastruktura<br />Mikropolityki rozwoju<br />Rozwójkapitału intelektualnego<br />Bezpieczna energia, czyste środowisko<br />Sprawne państwo<br />Potencjałdemograficzny<br />Polityka wzrostugospodarczego<br />Solidne fundamenty rozwoju Polski<br />Generacja 2.0 – pokolenie aspiracji:pokonanie „luki edukacyjnej”i „luki technologicznej”<br />Oś polaryzacji<br />Oś dyfuzji<br />4<br />
 • 5. Fale demograficzne w Polsce<br />5<br />
 • 6. Potencjał demograficzny<br />Ruch naturalny i migracje, Polska 1989-2030<br /><ul><li>Na początku XXI wieku Polska jest wciąż krajem relatywnie młodym w sensie demograficznym.
 • 7. Aktualne tendencje – wydłużanie się przeciętnej długości życia oraz niska dzietność – wskazują jednak, że w najbliższych dekadach należy oczekiwać niekorzystnych zmian w strukturze wiekowej ludności.</li></ul>Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS<br /><ul><li>Wg projekcji GUS w perspektywie roku 2030 liczba osób w wieku pow. 65 lat zwiększy się do około 10 mln (2006: 7 mln), przy zmniejszającej się liczbie osób w wieku produkcyjnym.
 • 8. Zmiany demograficzne to nie tylko zagrożenie – są one w dużej mierze wynikiem rozwoju cywilizacyjnego.
 • 9. Potencjał polskich seniorów jako źródło impulsów rozwojowych?</li></ul>6<br />Źródło: ZUS, KRUS, obliczenia własne<br />
 • 10. Potencjał demograficzny<br />Solidne fundamenty rozwoju Polski<br />7<br />
 • 11. Zrównoważony rozwój regionalny<br />Społeczny wymiar rozwoju<br />8<br />
 • 12. 9<br />Obszary/ regiony metropolitarne w sieci drógi kolei ten-transport<br />Źródło: Sieć regionów metropolitarnych RP wg Unii Metropolii Polskich, Paweł Adamowicz, Prezes Unii Metropolii Polskich, 7.09.09<br />Obszary miejskie 0,2-0,5 mln osób<br />
 • 13. Obszary wiejskie o najgorszych wskaźnikach sytuacji społeczno-gospodarczej<br />10<br />Źródło: Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020:Regiony, miasta, obszary wiejskie, MRR 2009 <br />
 • 14. Jakość życia a regiony<br />Źródło: dzennikwschodni.pl<br />11<br />
 • 15. Wyzwania 2030 a nowy typ przewag konkurencyjnych<br /><ul><li>Przewagi z tytułu szybkiej dyfuzji cywilizacyjnej (świat – Europa – Polska – metropolie – obszary wiejskie),
 • 16. Przewagi z tytułu rozwoju kapitału intelektualnego (edukacja przez całe życie: 3 – 83 lata; wykształcenie wyższe powszechne, brokering biznesu i nauki, innowacyjność),
 • 17. Przewagi z tytułu wzrostu aspiracji postmaterialnych nowych generacji (ekonomia życia codziennego – work and leisure time),
 • 18. Przewagi z tytułu wzrostu kreatywności i rozwoju klas kreatywnych (nowe środowisko audio-wizualne, kultura czynnikiem wzrostu),
 • 19. Przewagi z tytułu wzrostu kapitału społecznego (orientacja na rozwój – zdolność do współpracy: life wide learning, dostępność transportowa i komunikacyjna).</li></ul>12<br />
 • 20. Rozwój kapitału intelektualnego<br />Mikropolityki rozwoju<br />13<br />
 • 21. Inwestycje w edukację<br />14<br />Inwestycje w edukację<br />Wyniki ucznia na tle swojej grupy wiekowej<br />Polski system oświaty charakteryzuje anachroniczne podejście do roli nauczyciela – widzianego bardziej jako urzędnika zbiurokratyzowanego systemu niż jako „pracownik wiedzy” i współwychowawca przygotowujący młodych ludzi do uczenia się przez całe życie. <br />Inwestycje w kapitał ludzki najmłodszych dają największy zwrot – są najbardziej opłacalne nie tylko dla samych dzieci, ale również dla społeczeństwa. W długim okresie przekładają się na wyższy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, niższe wskaźniki przestępczości.<br />
 • 22. Edukacja: wyrównywanie szans rozwojowych<br />Szkoła jest w niedostatecznym stopniu wykorzystywana jako miejsce wyrównywania szans rozwojowych. Polska należy do krajów, w których kariera edukacyjna dzieci jest najsilniej związana ze statusem społeczno-ekonomicznym rodziców (na podstawie wyników PISA)<br />Źródło: na podst. Mateju P. Smith M.L., Soukup P., Basl J., „ Determination of College Expectations in OECD Countries, „Czech Sociological Review”, vol 43. No. 6., (2007).<br />15<br />
 • 23. 16<br />Oczekiwane na rynku pracy w USA umiejętności pracowników ze względu na typ zadań w okresie 1960-2000 <br />Źródło danych: Citizenship and Education in Twenty-eight Countries; The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 1999/2000<br />
 • 24. Rozwój klas kreatywnych<br /><ul><li>Rozwój klas kreatywnych (zawody informatyczne, inżynierskie, nauk o człowieku, życiu i społeczeństwie, edukacji, sztuki, rozrywki, mediów; profesjonaliści: biznesu, finansów, marketingu, sfery zdrowia, prawnicy): z 10% do 30% w USA,
 • 25. Richard Florida – synergia 3T: technologie, talenty, tolerancja,
 • 26. Metropolitarny model rozwoju (lifestyle, uczelnie, usługi, przemysły kulturowe, dyfuzja wewnętrzna i zewnętrzna) – węzły metropolitarne,
 • 27. CDI (Indeks Kompozycji Różnorodności): Gay Index, Melting Pot Index, BohemianIndex a korelacja z High TechIndex. </li></ul>17<br />
 • 28. Globalny Indeks Kreatywności<br />18<br /><ul><li>Duża czwórka miast pierwszego poziomu:Nowy Jork, Londyn ,Tokio, Paryż,
 • 29. Inne miasta pierwszego poziomu:Chicago, Los Angeles, Frankfurt, Hong Kong, Mediolan,
 • 30. Miasta drugiego poziomu:San Franciso, Sydney, Toronto, Zurich, Bruksela, Madryt, Meksyk, Sao Paulo, Moskwa, Seul,
 • 31. Miasta trzeciego poziomu:Boston, Waszyngton, Dallas, Houston, Atlanta, Miami, Minneapolis, Amsterdam, Caracas, Dusseldorf, Genewa, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Praga, Santiago, Taipei, Bangkok, Pekin, Montreal, Rzym, Sztokholm, Warszawa, Barcelona, Berlin, Budapeszt, Buenos Aires, Kopenhaga, Hamburg, Stambuł, Kuala Lumpur, Manila, Shanghai.</li></ul>Źródło: R. Florida, TheFlight of theCreativeClass<br />
 • 32. Rozwój kapitału społecznego<br />Społeczny wymiar rozwoju<br />19<br />
 • 33. Kapitał przetrwania i adaptacji vs kapitał rozwojowy<br />Kapitał przetrwania i adaptacji<br />Kapitał społeczny rozwojowy<br />egalitaryzm, ukryta rywalizacja, bezpieczeństwo, przystosowanie, roszczeniowość, mała stabilizacja<br />merytokracja, zasady rywalizacji, ryzyko, innowacyjność, odpowiedzialność, sukces<br />Wymiar gospodarczy<br />konserwatyzm struktur społecznych, paternalizm, bierność, nadmiar opiekuńczości, brak poszanowania prawa, afirmacja prywatności i dystans wobec państwa<br />społeczeństwo zmiany, demokratyzacja, zaradność, samopomoc, uczestnictwo obywatelskie, legalizm, lojalność obywatelska<br />Wymiar społeczny<br />indywidualizm, krytycyzm, kreatywność, otwartość i tolerancja<br />kolektywizm, oportunizm, imitacyjność, konformizm, ksenofobia, brak zaufania do obcych<br />Wymiar kulturowy<br />marzenia, samorealizacja, odwaga, naturalna mobilność, aspiracje, strategia radzenia sobie, nowe wzorce konsumpcji – postmaterializm, orientacja na przyszłość, globalizm<br />przystosowanie, obawy, roszczenia, narzekanie, potrzeba stabilności, konsumpcja a potrzeby podstawowe, orientacja na przeszłość, prowincjonalizm<br />Wymiar generacyjny<br />20<br />
 • 34. Rozwój NGOs a przestrzeń<br />Liczba zarejestrowanych organizacji w poszczególnych województwach w 2006 r.<br />Liczba organizacji pozarządowych według miejsca lokalizacji <br />Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2006, Warszawa<br />21<br />
 • 35. Sprawne państwo<br />Solidne fundamenty rozwoju Polski<br />czy<br />22<br />
 • 36. 23<br />Sprawne państwo – warunkiem wzrostu kapitału społecznego<br />Solidne fundamenty rozwoju Polski<br />Ewolucja administracji publicznej („od zaświadczenia do oświadczenia”)<br />
 • 37. Sprawne państwo – e-governance<br />24<br />Wymagania dla procesów RIA (Rich Internet Access) używanych przez administrację centralną (2005 i 2008)<br />% obywateli używających usług e-urzędu (2008)<br />Skumulowana ilość subskrypcji na szerokopasmowy dostęp do Internetu na 100 mieszkańców (2003-2008)<br />Źródło: Government at a glance 2009, OECD<br />
 • 38. 25<br />Kryzys a Polska 2030<br /><ul><li>Wychodzenie z kryzysu – strategia i fundamenty rozwoju,
 • 39. Kalendarz polityczny i merytoryczny (projekt 2+4: 2009-2011 oraz 2012-2015) – „okno szans”: 2011/2012,
 • 40. Nowe przewagi konkurencyjne: gospodarka wiedzy oparta na kreatywności,
 • 41. Odrobienie zaległości infrastrukturalnych,
 • 42. Cel: jakość życia (wielowymiarowość: od edukacji przez dietę i pracę w harmonii z życiem „silvereconomy” na starość),
 • 43. Mądre przywództwo,
 • 44. Kapitał społeczny – niewykorzystana rezerwa.</li></li></ul><li>Obywatel 2030<br />26<br />Fotografia przedstawia Zoję Owsiańską Źródło: Centrum Informacyjne Rządu<br />

Related Documents