กิจกรรม ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษากิจกรรม
คุณครูสาเร็จ สุวรรณธาดา
คุณครูเทวัญ ภ...
กิจกรรม ผักปลอกสารพิษ พิชิตโรคา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาเร็จ สุวรรณธาดา
นายเทวัญ ภูพานทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลักกา...
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและปฏิบัติตนเป็น...
การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. สอบถามความรู้ความเข้าใจ 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการปลูก
เข้าใจ
พื...
ภาพกิจกรรม
Por51
Por51
Por51
Por51
Por51
Por51
of 11

Por51

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Por51

  • 1. กิจกรรม ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ครูที่ปรึกษากิจกรรม คุณครูสาเร็จ สุวรรณธาดา คุณครูเทวัญ ภูพานทอง โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
  • 2. กิจกรรม ผักปลอกสารพิษ พิชิตโรคา ผู้รับผิดชอบ นางสาเร็จ สุวรรณธาดา นายเทวัญ ภูพานทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักการและเหตุผล สภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีสภาพที่ไม่แน่นอน การดารงชีวิตประจาวันมีการใช้จ่ายเงิน ในการซื้อขายอยู่ตลอด จึงได้อันเชิญเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมาดาเนินการ โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือ ู้ บริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยูไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึงพา เพิ่มขีด ่ ่ ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจ ฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ การปลูกพืชผักสวนครัวก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน และ ถ้าผลิตออกมามากพอ ก็ยังจะสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ปลูกได้อีกด้วย ตลอดถึงผักที่ปลูกเองก็ปลอด สารพิษ เมื่อรับประทานก็ย่อมมีประโยชน์ต่อร่างกายทาให้ปราศจากโรคภัย ซึ่งการดาเนินการ ดังกล่าว เป็นการสนองแนวพระราชดาริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้ คน ไทย ชุมชน สามารถดารงอยู่ได้ด้วยความพออยู่ พอกิน พอใช้ และกิจกรรมที่ดาเนินก็เป็นกิจกรรมที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขความรู้ 4 มิติ ความพอประมาณ 1. ปลูกผักปลอดสารพิษให้พอประมาณกับพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ ไม่มากหรือน้อยเกินไป 2. การรดน้าใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะกับผัก ความมีเหตุผล นาความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและผู้อื่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และประเทศ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความเข้าใจในการนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและในสังคมชุมชนได้ เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ การปลูก การบารุงดูแลรักษา ผักที่ตัวเองปลูกให้เติบโต สามารถ นาไปบริโภคได้ ให้มีการพัฒนาและสามารถอยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน
  • 3. เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจาวันและปฏิบัติตนเป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศได้ 4 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สามารถนาพืชผักที่ปลูกไปใช้รับประทาน โดยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ สิ่งแวดล้อม ช่วยให้พื้นที่บริเวณ มีสีเขียวน่าชวนมอง สบายตาไปด้วยแปลงผัก สังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยแบ่งปันพืชผักที่ปลูกได้ ให้กับเพื่อนบ้าน หรือคนรู้จัก วัฒนธรรม มีการอนุรักษ์วิธีการปลูก ดูแลรักษา โดยสืบทอดจากผู้รู้ในชุมชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวโดยปลอดสารพิษ สามารถนาไปบริโภคได้ 2. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา หันมาปลูกพืชผักสวนครัว สาหรับใช้ในการบริโภคในครัวเรือน 3. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว วิธีดาเนินการ 1. ทาการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก 2. ดาเนินการเตรียมพื้นที่ในการปลูก 3. ทาการปลูกพืชผักสวนครัว 4. บารุง ดูแลรักษา พืชผักที่ปลูก 5. เก็บผลผลิตที่ได้นาไปบริโภค / แบ่งปันให้เพื่อน ผลทีคาดว่าจะได้รับ ่ 1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักสวนครัว 2. นักเรียนมีความรู้ในการปลูก ดูแลรักษาพืชผักสวนครัว 3. นักเรียนสามารถปลูกพืชผักสวนครัว และนาไปบริโภคได้ 4. นักเรียน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี
  • 4. การประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ 1. สอบถามความรู้ความเข้าใจ 1. แบบทดสอบวัดความรู้ความ ของนักเรียนเกี่ยวกับการปลูก เข้าใจ พืชผักสวนครัว 2. แบบประเมินการร่วมมือกัน 2. ตรวจสอบวิธีการปลูกพืชผัก ทางาน สวนครัว 3. แบบประเมินผลการสรุป 3. ประเมินการอธิบาย กระบวนการทางานด้วยหลัก กระบวนการทางานด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง พอเพียง เกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ ประเมินทั้ง 3 รายการ ดี หมายถึง ผ่านการ ประเมินในรายการที่ 3และ ผ่านรายการที่ 1 หรือ 2 พอใช้ หมายถึง ผ่านการ ประเมินรายการใดรายการ หนึ่ง
  • 5. ภาพกิจกรรม