www.sif.lv
Sabiedrības integrācijas fondā
pieejamais finansējums 2015.gadā
NVO līdzfinansējuma
programma
Latvijas NVO dalībai starptautiskos vai vietējos projektu
konkursos, kurus organizē Eiropas ...
• Kopējais finansējums 133 038 EUR
• Vienam projektam līdz 13 000 EUR
• Plānots apstiprināt ~10 projektus
Projektu iesnieg...
Pilsoniskās līdzdalības
veicināšanas programma
atbalsta programma diasporas NVO
darbības atbalstam
Finansējums paredzēts d...
Mazākumtautību NVO
projektspējas veicināšana
• Kopējais finansējums 31 303 EUR
• Vienam projektam līdz 6 000 EUR, t.sk. lī...
www.kurzemesnvo.lv
Projektu konkurss Kurzemes NVO
«Iesaisties Kurzemē!»
pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru...
Finansējums 1 projektam
Jomas Finansējums
1. Pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvu attīstībai
500EUR
(max 5 projekti)
1000EUR...
Iesaisties Kurzemē 2015
• Būs 4 tematiskās jomas:
1) Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstībai
(7500 EUR )
2) Starpkul...
Konkursu izsludināšanas laiks
Jomas Iesniegšanas laiks
1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
attīstībai
jūnija sākums –
jū...
Projektu īstenošanas laiks
Jomas Īstenošanas laiks
1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
attīstībai
10.08.2015 –
18.01.201...
lvaf.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonds
Latvijas vides aizsardzības fonds
• Katru gadu vairāki publiskie projektu konkursi
ar mērķi veicināt sabiedrības vides izg...
VIDEI DRAUDZĪGA DZĪVESVEIDA
POPULARIZĒŠANA
Atbalstāmā aktivitāte
atbalstīt uz izvēlēto konkrēto mērķauditoriju
vērstas akcijas vai kampaņas nacionālā vai
reģionālā m...
VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU
ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM AR INVALIDITĀTI (T.SK. AR
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM)
Atbalstāmā aktivitāte
atbalstīt diennakts vai dienas vides izglītības
nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem
ar invali...
VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU
ORGANIZĒŠANA SKOLAS VECUMA
BĒRNIEM
Atbalstāmā aktivitāte
atbalstīt diennakts vai dienas vides izglītības
nometņu organizēšanu skolas vecuma bērniem,
t.sk., b...
vkkf.lv
Valsts kultūrkapitāla fonds
Valsts kultūrkapitāla fonds
VKKF 3 reizes gadā organizē kultūras projektu
konkursus šādās jomās:
• literatūras
• mūzikas u...
Valsts kultūrkapitāla fonds
Projektu
pieteikumus
pieņem
Projektu
pieteikumus
var sūtīt pa
pastu
Konkursa
rezultāti
Līgumus...
Valsts kapitālsabiedrības
www.teterevufonds.lv
Borisa un Ināras Teterevu fonda
programma
"Nāc un dari! Tu vari"
Nāc un dari! Tu vari!
Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības,
nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras:
...
Nāc un dari! Tu vari!
• 1 projekta atbalsts: 700EUR – 7 000EUR.
• Nepieciešams 10% līdzfinansējums
2015. gads ir pēdējais ...
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem
Eiropas Savienības programma
Eiropa pilsoņiem
Eiropas vēstures piemiņas pasākumi
Mērķis: Veicināt mieru, vēsturiskās vērtības un
labklājību pilsoņu starpā. Atbalstīta p...
Pilsoniskās sabiedrības projekti
Mērķis: atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
kuru mērķis ir stiprināt saikni ...
Eiropa pilsoņiem
Informatīvie semināri par programmu:
• 7.maijā Dobelē
• 12.maijā Saldū
• 22.maijā Valmierā
• 26.maijā Bal...
www.erasmus-plus.lv
Eiropas Savienības programma
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas
vecās ES atbalsta programmas (tajā
skaitā Comenius, Leonardo da
Vinci,G...
www.radosaeiropa.lv
Eiropas Savienības programma
RADOŠĀ EIROPA
www.norden.lv
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO
programma
Mērķis: sadarbības veicināšana
starp Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu nevalst...
Baltijas jūras reģiona NVO
programma
Mērķis: veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu,
Baltijas, Polijas, Krievijas un
Bal...
esfinanses.lv/esbuklets
Aktuālo konkursu apkopojums
www.kurzemesnvo.lv
facebook.com/kurzemesnvo
twitter.com/kurzemesnvo
Paldies!
Inese Siliņa
Kurzemes NVO atbalsta centrs
tel...
of 37

Populārāko finansu avotu apkopojums NVO 2015gadam

Populārāko finansu avotu apkopojums NVO 2015gadam
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Populārāko finansu avotu apkopojums NVO 2015gadam

 • 1. www.sif.lv Sabiedrības integrācijas fondā pieejamais finansējums 2015.gadā
 • 2. NVO līdzfinansējuma programma Latvijas NVO dalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija, starptautiskas organizācijas vai to pārstāvniecības, ārvalstu fondi vai institūcijas. 2015.gadā jauniem projektiem pieejamais līdzfinansējums 69 239 EUR Maksimālais līdzfinansējuma apjoms vienam projektam – 15 000 EUR 2 www.sif.lv
 • 3. • Kopējais finansējums 133 038 EUR • Vienam projektam līdz 13 000 EUR • Plānots apstiprināt ~10 projektus Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 11.03.2015. Vērtēšanas rezultātu apstiprināšana plānota 30.04.2015. Projektu īstenošanas uzsākšana no 01.06.2015. 3 Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem
 • 4. Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam Finansējums paredzēts diasporas NVO trīs gadu periodā Kopējais finansējums 169 322 EUR gadā; • Vienam mikro projektam līdz 15 000 EUR; • Vienam makro projektam līdz 40 000 EUR; gadā; 2015.gadā plānots apstiprināt ~10 projektus (2 makro, 8 mikro) Šobrīd tiek skaņoti MK not.Nr.374 grozījumi 4
 • 5. Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana • Kopējais finansējums 31 303 EUR • Vienam projektam līdz 6 000 EUR, t.sk. līdz 1000 EUR kursantu pilotprojekta īstenošanai; • iesniegumu iesniegšanas termiņš 18.05.2015. • Vērtēšanas rezultātu apstiprināšana ~2015.g.jūnija vidus; • Projektu īstenošana ~ 01.07.-16.10.2015. • Plānots apstiprināt ~ 6 projektus 5
 • 6. www.kurzemesnvo.lv Projektu konkurss Kurzemes NVO «Iesaisties Kurzemē!» pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā LR Kultūras ministrijas līdzdarbības līgumu ietvaros
 • 7. Finansējums 1 projektam Jomas Finansējums 1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstībai 500EUR (max 5 projekti) 1000EUR (max 5 projekti) 2. Starpkultūru dialogu veicinošām aktivitātēm 500EUR (max 5 projekti) 1000EUR (max 5 projekti) 3. Romu kopienas integrācijas un līdzdalības aktivitātēm Līdz 1500 EUR 4. Mazākumtautību NVO pamatdarbības atbalstam 1300EUR (max 5 projekti)
 • 8. Iesaisties Kurzemē 2015 • Būs 4 tematiskās jomas: 1) Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstībai (7500 EUR ) 2) Starpkultūru dialogu veicinošām aktivitātēm (7500 EUR ) 3) Romu kopienas integrācijas un līdzdalības aktivitātēm (1500 EUR ) 4) Mazākumtautību NVO pamatdarbības atbalstam (6500 EUR )
 • 9. Konkursu izsludināšanas laiks Jomas Iesniegšanas laiks 1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstībai jūnija sākums – jūlija sākums 2. Starpkultūru dialogu veicinošām aktivitātēm 3. Romu kopienas integrācijas un līdzdalības aktivitātēm 4. Mazākumtautību NVO pamatdarbības atbalstam jūlija beigas – augusta beigas
 • 10. Projektu īstenošanas laiks Jomas Īstenošanas laiks 1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstībai 10.08.2015 – 18.01.2016. 2. Starpkultūru dialogu veicinošām aktivitātēm 3. Romu kopienas integrācijas un līdzdalības aktivitātēm 4. Mazākumtautību NVO pamatdarbības atbalstam 01.09.2015. – 18.01.2016
 • 11. lvaf.gov.lv Latvijas vides aizsardzības fonds
 • 12. Latvijas vides aizsardzības fonds • Katru gadu vairāki publiskie projektu konkursi ar mērķi veicināt sabiedrības vides izglītību un audzināšanu. • Finansējums 1 projektam: 10 000 – 80 000 • Līdzfinansējums 10% - 25%
 • 13. VIDEI DRAUDZĪGA DZĪVESVEIDA POPULARIZĒŠANA
 • 14. Atbalstāmā aktivitāte atbalstīt uz izvēlēto konkrēto mērķauditoriju vērstas akcijas vai kampaņas nacionālā vai reģionālā mērogā, kurās prioritāri atspoguļoti un aktualizēti jautājumi par sabiedrības vides apziņas veidošanu un “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu
 • 15. VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR INVALIDITĀTI (T.SK. AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM)
 • 16. Atbalstāmā aktivitāte atbalstīt diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām (vismaz 50% no dalībnieku skaita), kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā, kur vismaz 50% no kontaktnodarbībām tiek veltītas tēmām, kas saistītas ar vides un dabas aizsardzību un resursu taupīšanu
 • 17. VIDES IZGLĪTĪBAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA SKOLAS VECUMA BĒRNIEM
 • 18. Atbalstāmā aktivitāte atbalstīt diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu skolas vecuma bērniem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā, kur vismaz 50% no kontaktnodarbībām tiek veltītas tēmām, kas saistītas ar vides un dabas aizsardzību un resursu taupīšanu
 • 19. vkkf.lv Valsts kultūrkapitāla fonds
 • 20. Valsts kultūrkapitāla fonds VKKF 3 reizes gadā organizē kultūras projektu konkursus šādās jomās: • literatūras • mūzikas un dejas • teātra mākslas • filmu mākslas • vizuālās mākslas • kultūras mantojuma • tradicionālās kultūras • dizaina un arhitektūras nozarēs
 • 21. Valsts kultūrkapitāla fonds Projektu pieteikumus pieņem Projektu pieteikumus var sūtīt pa pastu Konkursa rezultāti Līgumus par piešķirto finansējumu jānoslē 1. konkurss no 5. janvāra līdz 23. janvārim plkst. 12:00 līdz 19. janvārim (pasta zīmogs) pēc 27. februāra līdz 20. martam 2. konkurss no 7. aprīļa līdz 8. maijam plkst. 12:00 līdz 5. maijam (pasta zīmogs) pēc 5. jūnija līdz 26. Jūnijam 3. konkurss no 31. augusta līdz 25. septembrim plkst. 12:00 līdz 21. septembrim (pasta zīmogs) pēc 23. oktobra līdz 20. novembrim
 • 22. Valsts kapitālsabiedrības
 • 23. www.teterevufonds.lv Borisa un Ināras Teterevu fonda programma "Nāc un dari! Tu vari"
 • 24. Nāc un dari! Tu vari! Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kuras: • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm; • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā; • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām; • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus; • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās; • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 • 25. Nāc un dari! Tu vari! • 1 projekta atbalsts: 700EUR – 7 000EUR. • Nepieciešams 10% līdzfinansējums 2015. gads ir pēdējais programmas darbības gads! • Pieteikumus var iesniegt līdz 30.10.2015! • Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 30.09.2016.
 • 26. http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem Eiropas Savienības programma Eiropa pilsoņiem
 • 27. Eiropas vēstures piemiņas pasākumi Mērķis: Veicināt mieru, vēsturiskās vērtības un labklājību pilsoņu starpā. Atbalstīta projektus, kas atsauksies uz totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas mūsdienu vēsturē, kā arī citiem nozīmīgiem momentiem Eiropas vēsturē Dotācija: līdz 100 000EUR Priekšfinansējums: līdz 50% Īstenošanas ilgums: līdz 1,5 gadiem Iesaistāmās valstis : vismaz 1
 • 28. Pilsoniskās sabiedrības projekti Mērķis: atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru mērķis ir stiprināt saikni starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas Savienību un kas būtiski veicina iedzīvotāju aktīvu sabiedrisko līdzdalību un stiprina dažādus sabiedriskās dzīves aspektus. Pamata aktivitātes: Veicināt pilsonisko līdzdalību un solidaritāti, apkopot pilsoņu viedokļus un veicināt brīvprātīgo aktivitātes Dotācija: līdz 150 000EUR (Priekšfinansējums: līdz 50%) Īstenošanas ilgums: līdz 1,5 gadiem Iesaistāmās valstis: vismaz 3
 • 29. Eiropa pilsoņiem Informatīvie semināri par programmu: • 7.maijā Dobelē • 12.maijā Saldū • 22.maijā Valmierā • 26.maijā Balvos Kontaktinformācija: Andrejs Lukins 67330289; e-pasts: andrejs.lukinskm.gov.lv
 • 30. www.erasmus-plus.lv Eiropas Savienības programma Erasmus+
 • 31. Erasmus+ Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas vecās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci,Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. www.erasmus-plus.lv
 • 32. www.radosaeiropa.lv Eiropas Savienības programma RADOŠĀ EIROPA
 • 33. www.norden.lv
 • 34. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma Mērķis: sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana.
 • 35. Baltijas jūras reģiona NVO programma Mērķis: veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Pieteikšanās termiņš - 2015. gada 31.maijs Finansējums: līdz ~46 000EUR
 • 36. esfinanses.lv/esbuklets Aktuālo konkursu apkopojums
 • 37. www.kurzemesnvo.lv facebook.com/kurzemesnvo twitter.com/kurzemesnvo Paldies! Inese Siliņa Kurzemes NVO atbalsta centrs tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv

Related Documents