Politiske saker vi vil fokusere på:    1. En helhetlig utviklingsplan for Kongsberg Kommune:     ...
of 1

Politiske saker kongsberglista

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiske saker kongsberglista

  • 1. Politiske saker vi vil fokusere på:    1. En helhetlig utviklingsplan for Kongsberg Kommune:     a. Flere tomter og boliger.   Vi vil bidra til å få et økt tilbud av tomter og nye boliger i Kongsberg kommune gjennom aktivt å bidra  med profesjonell kompetanse innen moderne prosjektstyring. Målet er mellom 250 og 300 nye boliger  per år. Vi ønsker å ta opp til diskusjon den delen av sentrumsplanen som legger opp til fortetting i  deler av sentrum og i tillegg vil vi gå inn for mer spredt boligutbygging gjennom å ta i bruk hele  kommunen.   b. Alternativ byutviklingsplan.   Vi vil arbeide for realisere den alternative byutviklingsplanen som er fremlagt av de borgerlige  partiene, gjennom slagordet ”forandre for å bevare” og i pakt med det store flertallet av byens  innbyggere. I det ligger en fortsatt plassering av HiBu på Raumyr og bygging av kulturhus på Flåtaløkka.   c. Vestsiden.  Vi vil vie Vestsiden spesiell oppmerksomhet, og vil at den utvikles slik at dens kulturhistoriske egenart  beholdes og forsterkes. Et viktig element for økt aktivitet er flere arbeidsplasser og permanente  beboere, samt flere leiligheter rundt Nytorget og i Hasbergtjerndalen. Det planlagte hotellet bør ligge  sentralt på Vestsiden. Det må videre legges til rette for at Fredheim skole kan ivareta kommunes  behov for nye kontorarbeidsplasser.     2. Markedsføring av “Attraktive Kongsberg”.   Vi skal via en aktiv bruk av media gjøre kjent for alle hva Kongsberg har å tilby, både av boligområder,  arbeidsplasser, og friluftsmuligheter.  Dette vil medføre at flere ønsker å etablere seg her, både nye typer  bedrifter og nye familier.   Med et mer mangfoldig næringsliv og et større tilbud av ulike jobber, vil byen  vår få flere ben å stå på, bli attraktiv for flere og kunne gi oss viktige partnerarbeidsplasser.     3. Desentralisert skolestruktur.   Vi vil opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur, da vi anser at kravet om en ”nærskole” både er til  barnas og fellesskapets beste. Nærhet til skoler ansees dessuten som en forutsetning for å kunne få  gjennomført boligbygging utenfor sentrum.    4. Bedret infrastruktur.    Vi vil, med alle demokratiske midler tilgjengelige, påvirke til at realisering av ny E‐134 gjennom Kongsberg  blir gjennomført på kortest mulig tid. I tillegg vil vi arbeide for at Flytoget får endestasjon på Kongsberg.    5. Et fullverdig sykehustilbud.   Vi vil arbeide for at det fortsatt skal være et fullverdig og trygt sykehustilbud i Kongsberg. I forbindelse med  planlegging av et nytt sentralsykehus i Buskerud, vil vi arbeide for at etableringen skjer i Hokksund. Et stort  sykehus beliggende i Kongsbergs nærhet er også viktig som partnerarbeidsplass for de mange som  arbeider i Kongsberg.    6. Et styrket HiBu Kongsberg på Raumyr.   Vi vil arbeide for at HiBus avdeling på Raumyr styrkes innholdsmessig ved at Kongsberg kommune i  samarbeid med for eksempel private virksomheter finansierer professor‐ og professor 2‐ stillinger primært  innenfor det teknologiske fagområdet og etter nærmere avtale med avdelingen. E‐post: info@kongsberglista.no Bank: 2291.18.31752 Web: http://www.kongsberglista.no Vær med oss på Facebook: http://www.facebook.com/kongsberglista

Related Documents