‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
‫تعالی‬ ‫بسمه‬
‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬
‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬
: ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازن...
of 7

nano composite bioorganic2

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - nano composite bioorganic2

  • 1. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫بیوارگانیک‬ ‫کامپوزیت‬ ‫نانو‬ ‫آلی‬ ‫کود‬ ‫کودهای‬ ‫از‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫برای‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫تقاضای‬ ‫و‬ ‫جمعیت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شیمیایی‬‫بی‬ ‫استفاده‬ ‫سطح‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫تولید‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫رویه‬ ‫زیان‬‫مالی‬ ‫خسارت‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫اتالف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫آن‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬،‫خاک‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫منابع‬ ‫آلودگی‬ ‫شامل‬،‫هم‬ ‫به‬ ‫خاک‬ ‫غذایی‬ ‫عناصر‬ ‫تعادل‬ ‫خوردن‬،‫بودن‬ ‫سمی‬ ‫یا‬ ‫کمبود‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫بازده‬ ‫کاهش‬ ‫عناصر‬،‫نی‬ ‫(نظیر‬ ‫آالینده‬ ‫مواد‬ ‫تجمع‬‫اندام‬ ‫در‬ )‫ترات‬‫خطر‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫زراعی‬ ‫محصوالت‬ ‫مصرفی‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫سالمتی‬ ‫و‬ ‫حیات‬ ‫افتادن‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫زنده‬ ‫موجودات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ها‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬‫کمپوست‬ ‫شده‬ ‫تخمیر‬ ‫بقایای‬ ‫آلی‬ ‫کود‬ ‫یا‬‫زباله‬ ‫ی‬‫آنکه‬ ‫بی‬ ‫دامی‬ ‫کود‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫زراعی‬ ‫ضایغات‬ ‫یا‬ , ‫شهری‬ ‫های‬ ‫خاک‬ ‫برای‬ ‫زیانی‬‫های‬‫باش‬ ‫داشته‬ ‫کشاورزی‬،‫د‬‫از‬ ‫یکی‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫بیشتر‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫حاصلخیزی‬ ‫باعث‬ ‫بوسیله‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫خاک‬ ‫آلودگی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫آلی‬ ‫مواد‬ ‫استفاده‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫شیمیایی‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫کود‬ ‫زیرا‬‫فرآورده‬ ‫آلی‬ ‫های‬‫می‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خطر‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫اصیل‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬‫برای‬ ‫توانند‬ ‫من‬ ‫کشاورزی‬ ‫پایداری‬‫کود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫باشد‬ ‫اسب‬‫در‬ ‫را‬ ‫سویی‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫زیان‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫ها‬ ‫مرتب‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬‫ط‬‫ندارد‬ ‫آن‬ ‫بر‬،‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مشکالتی‬ ‫هم‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬‫می‬ ‫مرتفع‬ ‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫معدنی‬ ‫و‬ ‫شیمیایی‬ ‫کودهای‬ ‫صادرات‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫ی‬- ‫سازند‬.
  • 2. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫چشمگیر‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫شرکت‬ ‫تولید‬‫بیوارگانیک‬ ‫کامپوزیت‬ ‫نانو‬ ‫کود‬‫محصول‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫نموده‬‫و‬ ‫آلی‬ ‫قدرتمند‬ ‫کود‬ ‫یک‬ ‫گیاه‬ ‫عصاره‬ ،‫معدنی‬ ‫مواد‬ ،‫کمپوست‬ ‫پایه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیولوژیکی‬‫میکروارگانیسم‬ ‫و‬ ‫جنگلی‬‫متنوع‬ ‫های‬،‫و‬ ‫ماکرو‬ ‫عناصر‬ ‫مفید‬_‫شده‬ ‫غنی‬ ‫کالت‬ ‫نانو‬ ‫و‬ ‫ذره‬ ‫نانو‬ ‫شکل‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نانویی‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫میکرو‬‫با‬ ‫همراه‬ ‫باکتریهای‬،‫باکتر‬ ‫ازتو‬‫حل‬‫از‬ ‫فسفات‬ ‫کننده‬‫سودوموناس‬ ‫جنس‬‫و‬‫باسیلوس‬‫سموم‬ ‫تجزیه‬ ‫جهت‬ ‫فسفره‬‫می‬.‫باشد‬ ‫ع‬‫این‬ ‫بر‬ ‫الوه‬،‫میکرو‬ ‫عناصر‬‫ارگانیسم‬ ‫میکرو‬ ‫رشد‬ ‫محیط‬ ...‫و‬ ‫آهن‬ ‫کالت‬ ‫نانو‬ ‫و‬‫را‬ ‫مناسب‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مورد‬ ‫باکتریهای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫گیاه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬‫ه‬ ‫تولید‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫کود‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫استفاده‬‫ور‬‫مو‬‫ن‬‫های‬ ‫ویژه‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مصرفی‬ ‫کود‬ ‫لذا‬ .‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫رشد‬‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫و‬‫مصرف‬ ‫عدم‬‫کود‬- ‫شیمیایی‬ ‫های‬)‫فسفاته‬ ‫و‬ ‫ازته‬ ‫کودهای‬ ‫مصرف‬ ‫(کاهش‬‫می‬ ‫برخوردار‬‫باشد‬. ‫بیوارگانیک‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫مصرف‬ ‫فواید‬ 1-‫ریشه‬ ‫افزایش‬‫بیماری‬ ،‫آفات‬ ‫به‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫زنی‬ ‫جوانه‬ ،‫دهی‬‫سرما‬ ‫و‬ ‫ها‬ 4-‫گیاه‬ ‫به‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫فسفره‬ ‫سموم‬ ‫باقیمانده‬ ‫تجزیه‬ 4-‫از‬ ‫فسفر‬ ‫جذب‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬‫باکتری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫خاک‬ ‫در‬ ‫فسفره‬ ‫آلی‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫ترکیبات‬‫های‬ ‫اختصاصی‬ 3-‫تا‬ ‫فسفاته‬ ‫و‬ ‫ازته‬ ‫کودهای‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬46)‫مصرف‬ ‫(عدم‬ % 9-‫میکروارگانیسم‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬‫میکروالمانت‬ ‫ورود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گیاه‬ ‫رشد‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫آهن‬ ‫های‬ ‫نانو‬ ‫فناوری‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ... ‫و‬ ‫روی‬ 8-‫آن‬ ‫باروری‬ ‫و‬ ‫خک‬ ‫ساختمان‬ ‫بهبود‬ 7-‫سال‬ ‫حفظ‬‫شیمیایی‬ ‫کودهای‬ ‫مخرب‬ ‫اثرات‬ ‫کاهش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫مت‬
  • 3. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 6-‫زیست‬ ‫اثرات‬ ‫کاهش‬‫کاهش‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫فسفره‬ ،‫ازته‬ ‫کودهای‬ ‫پسماند‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫محیطی‬ ‫فسفره‬ ‫سموم‬ ‫باقیمانده‬ 4-‫صرفه‬‫تولید‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ 16-‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫فزایش‬ 11-‫قیمت‬ ‫عامل‬ ‫سه‬-‫قدرت‬-‫جهان‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫همزمان‬ ‫سالمت‬ 14-‫کاهش‬‫گرما‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ‫کم‬ ‫به‬ ‫گیاه‬ ‫تحمل‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مصرف‬ 14-‫م‬‫زیاد‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ‫سالم‬ ‫حصولی‬ )‫مصرف‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫مصرف(بر‬ ‫نحوه‬ ‫صیفی‬ ،‫باغات‬ ،‫زراعت‬-‫کشت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫سبزی‬ 1-‫خک‬ ‫در‬ ‫کاشت‬ ‫ابتدای‬ 4-‫رشد‬ ‫زمان‬ 4-‫باردهی‬ ‫زمان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کود‬ ‫این‬.‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫محلول‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫محلول‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫چالکود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫درختان‬ ‫برای‬ :‫باغات‬
  • 4. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 ‫می‬ ‫گرانوله‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫کود‬ ‫این‬‫باشد‬. ‫ایزو‬ ‫دارای‬ ‫محصول‬ ‫این‬‫های‬Nobel Cert 9001, 10002,14001, GMP‫آلمان‬ ‫از‬‫می‬‫باشد‬‫روی‬ ‫که‬ ‫بسته‬‫شده‬ ‫درج‬ ‫بندی‬.‫است‬
  • 5. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬‫می‬‫باشد‬.
  • 6. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عمومی‬ ‫مصرف‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫کامپوزیت‬ ‫نانو‬ ‫آلی‬ ‫کود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آنالیز‬ ‫آنالیز‬ ‫جدول‬ Organic Nutrient 1%Total Nitrogen (N) 1%Phosphor Dioxid (P2O5) 1%Potassium Oxide(K2O) 5%Calcium (CaO) Organic Matter 20%Humic Acid, Fulvic Acid and Amino Acids Trace Elements 2.2%Fe,Zn,Cu,B,Mn,Mo,Co,Mg,S Other parameters 12-14%Moisture 6.5-7pH 2-4 mm granule format Dia Bacterial Flora 150000 bacteria per gram. Free of pathogenic and phytopathogenic bacteria.
  • 7. ‫تعالی‬ ‫بسمه‬ ‫کود‬ ‫الریجان‬ ‫تعاونی‬ ‫شرکت‬ ‫بی‬ ‫نانوکامپوزیت‬ ‫کود‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬‫وارگانیک‬ : ‫کارخانه‬ ‫آدرس‬‫مازند‬‫ر‬‫ان‬-‫چمستان‬–‫کردآباد‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک‬–‫بوستان‬ ‫خیابان‬–‫سروستان‬ ‫نبش‬1 larijankood@gmail.com : ‫تلفن‬33886641-611: ‫تلفکس‬33886444-611 : ‫همراه‬64114646498 ‫ج‬‫کودی‬ ‫توصیه‬ ‫دول‬ ‫هکتار‬ ‫در‬ ‫کیلوگرم‬‫کاربردی‬ ‫رهنمودهای‬Use guidelines 666-866‫پسته‬Pistachio 766-966‫سبزیجات‬Vegtables(depended on type) 666-866‫فرنگی‬ ‫توت‬Strawberries 6-4‫درخت‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کیلو‬‫میوه‬ ‫درختان‬Fruit Trees 666-866‫تاک‬Vine 866-366‫زعفران‬Saffron 366-466‫چمن‬Lawn 6666-3666‫گل‬ ‫پرورش‬Floriculture 766-966‫نهالستان‬Tree nursery 666-866‫زمینی‬ ‫سیب‬Potato 766-966‫ذرت‬Corn 866-366‫جو‬ ‫و‬ ‫گندم‬Wheat & Barley 966_466‫برنج‬Rice 4666-4666‫و‬ ‫گوجه‬‫خیار(گلخانه‬)‫ای‬Tomato & Cucumber(in greenhouse) 666-866)‫خیار(مزرعه‬ ‫و‬ ‫گوجه‬Tomato & Cucumber(in field) 766-966‫هندوانه‬ ‫و‬ ‫خربزه‬melons ‫خاک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫مقادیر‬‫مقدار‬ ،‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫متوسط‬ ‫حاصلخیزی‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫آزمایش‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫مصرف‬.‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫خاک‬ ‫شیمیایی‬

Related Documents