Izglītības attīstības
pamatnostādnes
2014.-2020.gadam
(projekts izsludināts VSS 14.11.2013.,
MKK skatīts 16.12.2013.)
2014...
IAP: vidējā termiņa attīstības plānošanas
dokuments
• aptver visas izglītības jomas un nosaka izglītības attīstības
pamat...
IAP: vidējā termiņa attīstības plānošanas
dokuments
Izglītības politika ir saistīta ar citām nozarēm Kultūras, Veselības,...
IAP: saturiskais ietvars
IAP: 12 Rīcības virzieni 3 mērķu sasniegšanai
IAP: izaicinājumi un
risināmās problēmas
IAP: PAREDZĒTIE PASĀKUMI, AKTIVITĀTES
1. IZGLĪTĪBAS VIDE
2. INDIVĪDA KOMPETENCE
1.
Kompetencēs balstīts
saturs un metod...
IAP: atbalsta jomas un saņēmēji
• Pašvaldību skolas: tīkls un infrastruktūra, IKT nodrošinājums (moderna
mācību vide);
• P...
IAP: atbalsta jomas un saņēmēji
• Augtākās izglītības iestādes: finansēšanas modelis un
pārvaldība
• Akadēmiskais personāl...
IAP: rezultatīvie rādītāji
Rezultāts, kas izteikts rādītājā:
100 (gan politikas, gan darbības)
IAP rezultāti: IZGLĪTĪBAS VIDE
Rezultatīvais rādītājs
Bāzes vērtība
(gads)
Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (15
4,...
IAP rezultāti: INDIVĪDA KOMPETENCE
Rezultatīvais rādītājs
Bāzes vērtība
(gads)
n/i
2017.gads
2020.gads
1/700
1/600
O...
IAP rezultāti: EFEKTĪVĀ PĀRVALDĪBA
Rezultatīvais rādītājs
Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes
monit...
IAP: finansējums
Kopējais nepieciešamais finansējums īstenošanai:
~1,5 miljardi euro (1 456 850 000)
• VB – 788 970 00
• E...
IAP:
IAP projekts izstrādāts sadarbībā ar:
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrību
Latvijas Izglītības vad...
IAP: projekta apspriešana
IAP projekta izstrāde IZM darba grupā
21.08.2013.
izskatītas un diskutētas konsultatīvajā pado...
of 16

IZM par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam

LIZDA valdes sēdē 08.01.2014. prezentētais Izglītības un zinātnes ministrijas materiāls par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - IZM par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam

 • 1. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (projekts izsludināts VSS 14.11.2013., MKK skatīts 16.12.2013.) 2014.gada 8.janvāris
 • 2. IAP: vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments • aptver visas izglītības jomas un nosaka izglītības attīstības pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem 7 gadiem; • paredzētie pasākumi secīgi turpina iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktās reformas izglītības jomā, sasaistot nacionālā līmeņa mērķus ar Eiropas Savienības attīstības prioritātēm; • Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanu (ietekmes novērtēšanu): 1) 2) 2017.gadā - starpposma ziņojums; pēc pamatnostādņu darbības perioda beigām - gala ietekmes novērtējums • paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns īstenojams kārtējām gadam piešķirto un papildu pieprasītā valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu ietvaros
 • 3. IAP: vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments Izglītības politika ir saistīta ar citām nozarēm Kultūras, Veselības, Iekšlietu, Aizsardzības, Zemkopības, Vides un reģionālās attīstības, Labklājības u.c. ministriju īstenoto politiku, un to īstenotie uzdevumi ir iekļauti attiecīgo nozaru politikas plānošanas dokumentos. IAP primāri plānota IZM tiešā atbildībā esošo uzdevumu īstenošana, pamatojoties uz IZM pieejamo finansējumu (uzdevumu/pasākumu plānā norādīts plānotais valsts budžets, ESF/ERAF un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējums).
 • 4. IAP: saturiskais ietvars
 • 5. IAP: 12 Rīcības virzieni 3 mērķu sasniegšanai
 • 6. IAP: izaicinājumi un risināmās problēmas
 • 7. IAP: PAREDZĒTIE PASĀKUMI, AKTIVITĀTES 1. IZGLĪTĪBAS VIDE 2. INDIVĪDA KOMPETENCE 1. Kompetencēs balstīts saturs un metodika mācību 1. Karjeras izglītības sistēmas izveide atbalsta 2. Darbs pie nacionālās kvalifikācijas izstrādes un to sasaistes ar EKI 2. Preventīvu un kompensējošu pasākumu īstenošana priekšlaicīgi izglītības sistēmu atstāšanas riskam pakļautajām grupām 3. EFEKTĪVĀ PĀRVALDĪBA 1. Izglītības kvalitātes veikšana mācību uzlabošanai monitoringa kvalitātes 2. Jauni izglītības kvalitātes indikatori 3. Atbalsts starptautiski atvērtai augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijai 3. Augstākās izglītības pārstrukturizēšanas pasākumi 4. Pedagogu kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēma 3. 4. 5. Profesionālo izglītības iestāžu cilvēkresursu kompetences Profesionālās izglītības īsās (1 līdz 1,5 gadi) programmas VIIS attīstība (tajā skaitā sistēmas sasaiste ar augstāko izglītību) 4. 5. 6. Latvijas akadēmiskā kapacitāte Bērnu un jauniešu pilsoniskā apziņa un 21.gs. prasmes (soft skills) Jauns pedagogu darba samaksas modelis 5. Interešu (ārpusstundu) izglītības attīstība 6. Augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana 6. Atbalstu pedagogiem darbā ar talantīgajiem bērniem 7. 7. Pieaugušo izglītības atbalsta nodrošināšana un pilnveide Uzlabota izglītojamo vajadzībām atbilstošas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionālā un valsts līmenī 8. Pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošana t.sk. speciālās izglītības iestāžu tīklu sakārtošana 9. Starptautisko mācībspēku piesaiste augstākajā un profesionālajā izglītībā 7. personāla Modernas mācību nodrošināšana vides 8. Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde tehniskā 9. Mācību vides uzlabošana Profesionālajā izglītībā atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai 10. Jauniešu ar speciālām vajadzībām un citu sociālā riska grupu jauniešu integrācijas pasākumi 11. Agrīnā speciālo diagnostika vajadzību 8. 9. Nodarbināto profesionālās pilnveide iedzīvotāju kompetences Atbalsts mūsdienīgu latviešu valodas kā otrās un kā svešvalodas apguves pilveide 10. Atbalsts studiju programmu konsolidēšanai, veidojot kopīgas programmas
 • 8. IAP: atbalsta jomas un saņēmēji • Pašvaldību skolas: tīkls un infrastruktūra, IKT nodrošinājums (moderna mācību vide); • Pedagogi: kompetences pilnveide (21.gs.prasmes, jauns izglītības saturs, motivācija) • Izglītības saturs un kvalitāte: 1. jauni standarti un vadlīnijas; iekļaujoša izglītība un draudzīga mācību vide 2. Profesionālās izglītība: saikne ar darba devējiem/tirgus vajadzības (duālā jeb darba vidē balstītas mācības) un pievilcība (infrastruktūra, skolu tīkls, 50/50) 3. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma (starptautiskais, nacionālais un individuālais līmenis) 4. Atbalsts diasporai 5. Kultūrizglītības pakalpojumi (saikne ar izglītību), kultūrvēsturiskā mantojuma apguve un nacionālās identitātes veidošana • Atbalsts jauniešiem: jauniešu garantijas, iesaiste darba vai mācībās (agri pametušie, sociālās atstumtības riska grupa, karjeras izglītība)
 • 9. IAP: atbalsta jomas un saņēmēji • Augtākās izglītības iestādes: finansēšanas modelis un pārvaldība • Akadēmiskais personāls: kompetences pilnveide • Starptautiskā konkurētspēja un internacionalizācija: mobilitāte, akadēmiskā personāla piesaiste • Izglītības saturs: studiju programmu klasifikācija, satura pilnveide, saikne ar darba tirgus vajadzībām, t.sk. nozaru pārstrukturizācijas pasākumi) • Pieaugušo (mūžizglītība) iesaistes palielināšana: modelis, saikne ar darba tirgu, PIKC kapacitātes stiprināšana)
 • 10. IAP: rezultatīvie rādītāji Rezultāts, kas izteikts rādītājā: 100 (gan politikas, gan darbības)
 • 11. IAP rezultāti: IZGLĪTĪBAS VIDE Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība (gads) Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (15 4,2%, 8%, 4,3% gadīgie; PISA 5.un 6.līmenis), % lasītprasmē, (2012) matemātikā, dabaszinātnē. Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (15 17%, 20%, 12,3% gadīgie; PISA 1.un zemāks līmenis), % (2012) lasītprasmē, matemātikā, dabaszinātnēs Budžeta vietu īpatsvars dabas zinātnēs un 41% inženierzinātnēs (%) no kopējā budžeta vietu (2013) skaita Absolventu (bakalauru un maģistru) bezdarba 7,5% līmenis 18 mēnešus pēc absolvēšanas procentos (2013) no visu mācību iestāžu absolventu bezdarba līmeņa (%) Pedagogu īpatsvars, kas ieguvuši 4.un 5.kvalitātes 8% pakāpi (%) (2012) Skolēnu skaits uz 1 mācību procesam paredzēto 9,8 datoru ISCED 1-3 (kas nav vecāks par 5 gadiem) (2012) Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām 4% vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības (2012) iestādēs ISCED 1-3 (%) no kopējā izglītojamo skaita 2017.gads 2020.gads 4,5%, 8%, 5,5% 7%, 8%, 8% 16%, 20%, 12% 13%, 15%, 10% 50% 55% 6,5% 5,2% 10% 20% 7 3 10% 33%
 • 12. IAP rezultāti: INDIVĪDA KOMPETENCE Rezultatīvais rādītājs Bāzes vērtība (gads) n/i 2017.gads 2020.gads 1/700 1/600 Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē īpatsvars (%) 5,4% (2013) 4,4% 3% Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi, (%) 10,6% (2012) 10,2% 10% Dziesmu un deju svētku procesā un pilsoniskajās aktivitātēs iesaistīto skolēnu skaits (%) no kopīgā vispārējās izglītības iestādēs esošā izglītojamo skaita Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās izglītības aktivitātēs īpatsvars (%) Jauniešu centru skaits/ iesaistīto jauniešu skaits dienā, kas apgūst jauniešu centros dažādas prasmes neformālās izglītošanās ceļā Pasākumu skaits diasporas latviešu valodas un kultūras apguvei Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvars 25-64 gadu vecumā (%) Atbalstu saņēmušo latviešu valodas kā otrās un kā svešvalodas pedagogi, kuri strādā ar pieaugušajiem skaits 70% (2013) 75% 80% 68% (2013) 86 /3 440 - 6 880 71% 75% 86 /3 440 - 6 880 86 /3 440 - 6 880 73 93 9,5% 15% 70 90 Karjeras konsultanta (vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs) attiecība pret pašvaldībā dzīvojošiem jauniešiem 44 (2013) 6,9% (2012) 116 (2013)
 • 13. IAP rezultāti: EFEKTĪVĀ PĀRVALDĪBA Rezultatīvais rādītājs Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringā īpatsvars (%) Izveidota vienota pieaugušo izglītības sistēma Izveidota augstākās izglītības iestāžu absolventu darba gaitu monitoringa sistēma Novērtēto izglītības iestāžu vadītāju īpatsvars Izveidota un uzturēta augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas nacionālā aģentūra Valsts izdevumi izglītībai gadā % no IKP Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē Augstākā izglītība (iedzīvotāju īpatsvars % 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību) Izglītojamo/pedagogu proporcija pašvaldībā Ārvalstu studentu, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai īpatsvars no kopējā studentu skaita (%) Augstskolu absolventu, kas studiju ietvaros ir studējuši vai bijuši praksē ārvalstīs % īpatsvars no kopējā absolventu skaita Bāzes vērtība (gads) 2017.gads 2020.gads 50% 100% 1 1 1 1 40% 100% 1 1 6,01% 7,01% 60/40% 50/50% 38% 40% 10,35/1 pilsētā un 8,12/1 novadā (2013) 11/1 pilsētā 9/1 novadā 12/1 pilsētā un 10/1 novadā 2,9% 2757/94474 (2012) 6% 8% 13,7% (2012) 15% 20% 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) ISCED-0 0,8%, ISCED-1 1,4% ISCED-2-4 1,9%, ISCED-5-6 0,6% (2010.) 61/39% (2012) 37% (2012)
 • 14. IAP: finansējums Kopējais nepieciešamais finansējums īstenošanai: ~1,5 miljardi euro (1 456 850 000) • VB – 788 970 00 • ESF – 627 360 000 • cits finansējums
 • 15. IAP: IAP projekts izstrādāts sadarbībā ar: Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību Latvijas Izglītības vadītāju arodbiedrību Latvijas Darba devēju konfederāciju Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju Augstākās izglītības padomi Latvijas Studentu apvienību Latvijas Pašvaldību savienību Reģionālās plānošanas reģionu pārstāvjiem projekta izstrāde Pamatnostādņu projekta izstrādē aktīvi iesaistījušies: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija biedrība „Latvijas Vecāku kustība” „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)” Latvijas Komercbanku asociācija sadarbībā ar Swedbank Privātpersonu finanšu institūtu Izglītības tehnoloģiju asociācija Pašvaldību izglītības pārvaldes izglītības iestāžu pārstāvji kā arī privātpersonas
 • 16. IAP: projekta apspriešana IAP projekta izstrāde IZM darba grupā 21.08.2013. izskatītas un diskutētas konsultatīvajā padomē “Izglītība visiem” 09.09.2013. sabiedriskā apspriede, tikšanās ar sociālajiem partneriem 14.11.2013. izsludināts VSS 11.12.2013. un 13.12.2013. 16.12.2013 starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksmes 28.12.2013. starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksme 07.01.2014. MK sēdē apstiprinātas (No 325 saņemtajiem iebildumiem: MKK sēde • • 310 iebildumi ņemti vērā; 12 iebildumi daļēji ņemti vērā (Rektoru Padome–4, LM–1, LDB–4, VM–1, PKC-2) 3 iebildumi nav ņemti vērā (Rektoru Padome – 1, LIZDA – 1, VM – 1) EK komentāri (iespējami precizējumi, atkārtota izskatīšana MK), Izskatīšana un apstiprināšana Saeimā