Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma
jauno modeli
2015.gada 14.septembris
«Katram bērnam ir tiesības uz kvalitatīvu
izglītību, kas nav iespējama bez labi
motivēta un profesionāla pedagoga! »
«Latvija jau šobrīd ir starp tām 10 – 15% pasaules
valstīm,
kuras nodrošina augstāko izglītības kvalitāti.»
/ Pētījums „Vi...
Neatliekamie pasākumi pedagogu
darba samaksas jaunā modeļa
uzlabošanai pirms tā iespējamas
ieviešanas 2016.gada 1.septembr...
- IZM piedāvātais % dalījums nenodrošina skolotājam pilnu slodzi
mazajās skolās, sākumskolā, atsevišķos mācību priekšmetos...
Jāpalielina laiks, kas plānots darbu labošanai
(1.bloks "Mācību process" – koeficienti MK projekta 7.punkts)
Mācību priekš...
Lielajās izglītības iestādēs (šobrīd nodrošina visu pienākumu apmaksu)
jaunajā modelī kontaktstundu skaits palielināsies (...
Šobrīd modelī NSS – skolotāja vidējais atalgojums par likmi, eiro
2014./2015. mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs
Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes vispārējās
izglītības iestādēs 2014./2015.m.g., %
7.9
7.9
7.8
7.3
34.4
33.9
0...
Vispārizglītojošo skolu pedagogu sadalījums pēc vecuma 2014./15. m.g., %
7.7
17.5
31.3
31.8
11.6 līdz 29 (2 272)
30 - 39 (...
Skolotāju amata algas par amata vienību paaugstināšana
līdz IZM sākotnēji piedāvātajam līmenim
MK noteikumu 2.pielikuma 2....
MK noteikumu 9.pielikuma 1.tabula
Netaisnīga algas disproporcija
Latvijā ir daudz „mazo” izglītības iestāžu (240 skolas, kur
izglītojamo skaits ir līdz 100)
Daudzas no tām atradīsies 1. v...
LIZDA prasa saglabāt +10% piemaksu Valsts ģimnāzijām
MK projektā IZM plānojusi Profesionālās izglītības kompetenču centru ...
550
Šo profesiju pārstāvjiem ir tādas pašas prasības nepieciešamajai
izglītībai un profesionalitātei kā pārējiem pedagogie...
Latvijas Skolu psihologu asociācijas dati rāda, ka ievērojami pieaug
izglītojamo skaits ar mācību grūtībām, mācīšanās un u...
Pedagogu darba samaksas
paaugstināšanas grafiks
2017. – 2019.gadam
Grafika projekts iesniegšanai IZM apstiprināts
ar LIZD...
Aprēķini no IZM 10.08.2015. prezentācijas
Citi MK noteikumu projektā nesaskaņotie LIZDA priekšlikumi
• «Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajai valsts...
• «Noteikt kontaktstundu skaitu nedēļā max. 18 – 24»
• LIZDA priekšlikuma pamatojums:
– lai veicinātu izglītības kvalitāti...
• «Noteikt max. pieļaujamo izglītojamo skaitu vienā klasē.»
• LIZDA priekšlikuma pamatojums:
– lai veicinātu izglītības kv...
2015.gada budžetā pedagogu darba samaksas jaunā modeļa
ieviešanai iepriekš rezervēti 3 milj. euro
«Līdzekļi neparedzētiem ...
Paldies par Jūsu uzmanību!
www.LIZDA.lvtwitter.com/lizda_lv
Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli
Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli
Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli
Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli
Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli
Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli
of 29

Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) izstrādātie priekšlikumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai pirms tā ieviešanas 2016. gadā
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli

 • 1. Priekšlikumi par pedagogu atalgojuma jauno modeli 2015.gada 14.septembris
 • 2. «Katram bērnam ir tiesības uz kvalitatīvu izglītību, kas nav iespējama bez labi motivēta un profesionāla pedagoga! »
 • 3. «Latvija jau šobrīd ir starp tām 10 – 15% pasaules valstīm, kuras nodrošina augstāko izglītības kvalitāti.» / Pētījums „Vienādi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas Latvijā starptautiskā salīdzinājumā” /
 • 4. Neatliekamie pasākumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai pirms tā iespējamas ieviešanas 2016.gada 1.septembrī «LIZDA ir paudusi konceptuālu atbalstu modelim. Arodbiedrība atbalstīs jaunā modeļa ieviešanu tikai tad, ja tiks ņemti vērā priekšlikumi modeļa uzlabošanai un valdība kopā ar IZM izstrādāto MK noteikumu projektu apstiprinās arī algu paaugstināšanas grafiku 2017. – 2019.gadam»
 • 5. - IZM piedāvātais % dalījums nenodrošina skolotājam pilnu slodzi mazajās skolās, sākumskolā, atsevišķos mācību priekšmetos vidusskolā - Papildus veicamie pienākumi apmaksāti mazāk, t.sk. klases audzināšana šobrīd = līdz 6 h nedēļā, IZM piedāvājumā jaunajā modelī = līdz 4 h Jāsamazina % mācību stundu vadīšanai un sagatavošanai Jāpalielina % individuālam darbam ar izglītojamajiem pēc stundām Atbalsta pasākumiem jānosaka no 1 – 10 h (audzinātājam – līdz 6 h / u.c. – līdz 4 h) 27,72 h 7,92 h 3,96 h
 • 6. Jāpalielina laiks, kas plānots darbu labošanai (1.bloks "Mācību process" – koeficienti MK projekta 7.punkts) Mācību priekšmeti: IZM MK noteikumos šobrīd piedāvā: LIZDA prasa MK noteikumos: valodu un literatūras, matemātikas un profesionālās izglītības mācību priekšmetos (izņemot profesionālās ievirzes programmu mācību priekšmetus) 1,2 1,35 fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību un vēstures mācību priekšmetos 1,13 1,13 sociālo zinību, vizuālās mākslas, mūzikas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju, ekonomikas, kulturoloģijas un sporta mācību priekšmetos 1,07 1,1 profesionālās ievirzes programmu mācību priekšmetos 1,07 1,1 pārējie mācību priekšmeti (psiholoģija, ētika, filozofija utt.) 1,1
 • 7. Lielajās izglītības iestādēs (šobrīd nodrošina visu pienākumu apmaksu) jaunajā modelī kontaktstundu skaits palielināsies (pārējo pienākumu apmaksātās stundas samazināsies) – piemērs – matemātikas skolotājs: Ja lieto LIZDA piedāvātos koeficentus, tad apmaksāto pienākumu apjoms nemainās un tiek nosegti starpbrīži, kas pēc piedāvātās formulas netiek apmaksāti
 • 8. Šobrīd modelī NSS – skolotāja vidējais atalgojums par likmi, eiro 2014./2015. mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs
 • 9. Pedagogu skaita sadalījums pēc darba slodzes vispārējās izglītības iestādēs 2014./2015.m.g., % 7.9 7.9 7.8 7.3 34.4 33.9 0.8 līdz 5,3h (2 317) 5,3h - 10,3h (2 326) 10,4h - 16,6h (2 295) 15,7h - 20,8h (2 141) 20,9h - 31,4h (10 118) 31,6h - 42,1h (9 962) vairāk par 42,1h (225)
 • 10. Vispārizglītojošo skolu pedagogu sadalījums pēc vecuma 2014./15. m.g., % 7.7 17.5 31.3 31.8 11.6 līdz 29 (2 272) 30 - 39 (5 156) 40 - 49 (9 202) 50 - 59 (9 346) 60 un vecāki (3408)
 • 11. Skolotāju amata algas par amata vienību paaugstināšana līdz IZM sākotnēji piedāvātajam līmenim MK noteikumu 2.pielikuma 2.tabula
 • 12. MK noteikumu 9.pielikuma 1.tabula Netaisnīga algas disproporcija
 • 13. Latvijā ir daudz „mazo” izglītības iestāžu (240 skolas, kur izglītojamo skaits ir līdz 100) Daudzas no tām atradīsies 1. vai 2. grupā Diferencei ir jābūt mazākai Nosakot vidējo izglītojamo skaitu klasē – 13 skolēni, tas daudziem skolotājiem samazinās darba algu
 • 14. LIZDA prasa saglabāt +10% piemaksu Valsts ģimnāzijām MK projektā IZM plānojusi Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) vadītājiem, vietniekiem, skolotājiem +10% piemaksu no amata algas Skolēnu vidējie sasniegumi ģimnāzijās ir augstāki kā vidusskolās. / Pētījums „Vienādi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas Latvijā starptautiskā salīdzinājumā” / Piemēram, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā sasniegumi matemātikā ir tādā pašā līmenī kā Šanhajā, kura ierindojas rezultātu tabulas augšgalā.
 • 15. 550 Šo profesiju pārstāvjiem ir tādas pašas prasības nepieciešamajai izglītībai un profesionalitātei kā pārējiem pedagogiem (MK 662)
 • 16. Latvijas Skolu psihologu asociācijas dati rāda, ka ievērojami pieaug izglītojamo skaits ar mācību grūtībām, mācīšanās un uzvedības traucējumiem, mācību motivācijas problēmām. Tikai vienai profesijai no atbalsta personāla nav īpaši specifiskāka loma kā citiem, tādēļ izglītojamo skaitam uz amata vienību ir jābūt vienādam.
 • 17. Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks 2017. – 2019.gadam Grafika projekts iesniegšanai IZM apstiprināts ar LIZDA Valdes lēmumu 13.07.2015.
 • 18. Aprēķini no IZM 10.08.2015. prezentācijas
 • 19. Citi MK noteikumu projektā nesaskaņotie LIZDA priekšlikumi • «Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai, izglītības iestādes vadītājs, atbilstoši izglītības iestādes padotībai, saskaņo tarifikāciju ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi un iepazīstina arodorganizācijas priekšsēdētāju, vai darba kolektīva izvirzīto pārstāvi» • LIZDA priekšlikuma pamatojums: – veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu; – Darba likuma 11.pants: darbinieku pārstāvjiem ir tiesības laikus saņemt informāciju pirms darba devējs pieņem lēmumus, kas var skart darbinieku intereses; – Arodbiedrību likuma 12.pants: tiesības pieprasīt un saņemt informāciju; – Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants: atklātība pret privātpersonu.
 • 20. • «Noteikt kontaktstundu skaitu nedēļā max. 18 – 24» • LIZDA priekšlikuma pamatojums: – lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu pedagogu pārslodzi; – lai novērstu kontaktstundu skaita palielināšanu un nevienlīdzību papildus pienākumu apmaksā. • «Jānosaka kontaktstundu skaits, pie kāda izglītības iestādes vadītājs, skolotājam 2.blokā (atbalsta pasākumi) tarificē maksimālo stundu skaitu.» • LIZDA priekšlikuma pamatojums: – lai veicinātu izglītības kvalitāti un novērstu nevienlīdzību atbalsta pasākumu apmaksā. (Piem., direktors var skolotājam pie 17 kontaktstundām tarificēt 2 h atbalsta pasākumiem, tikpat labi var tarificēt 4 h atbalsta pasākumiem).
 • 21. • «Noteikt max. pieļaujamo izglītojamo skaitu vienā klasē.» • LIZDA priekšlikuma pamatojums: – lai veicinātu izglītības kvalitāti un mazinātu pedagogu pārslodzi. Direktors būs ieinteresēts atvērt lielas klases: 4. 940
 • 22. 2015.gada budžetā pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai iepriekš rezervēti 3 milj. euro «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» LIZDA rosinājusi 3 milj. euro novirzīt:  mazo skolu atbalstam  valsts budžeta finansēto studiju vietu nodrošināšanai  zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai
 • 23. Paldies par Jūsu uzmanību! www.LIZDA.lvtwitter.com/lizda_lv