Política i dret romà
1. Quan neix la política? Per què?
- Neix per que els homes s’uneixen per viure en comunitat
- Perquè...
11. Definició de:
a) Senat: esdevé la màxima autoritat i el màxim òrgan de representació
b) Assemblees: tot ciutadà roma p...
of 2

Política i dret romans

Published on: Mar 6, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política i dret romans

  • 1. Política i dret romà 1. Quan neix la política? Per què? - Neix per que els homes s’uneixen per viure en comunitat - Perquè s’ha de posar ordre a la seva convivència i ha de resoldre els conflictes interns i externs 2. Defineix aquest sistemes de govern a) Oligarquia: govern d’uns pocs b) Monarquia: govern d’un sol home c) Tirania: poder absolut d’una sola persona d) Democràcia: govern del poble 3. Quan es va inventar el mot DEMOCRACIA? - Va ser inventat a Atenes al segle V aC 4. Escriu una diferencia molt important entre la democràcia actual i la democràcia atenesa. - Que la de l’actualitat se sustenta en l’abolició de l’esclavitud i el sufragi universal 5. En que se sustenta la democràcia actual? - l’abolició de l’esclavitud i el sufragi universal 6. Democràcia directa i democràcia representativa. - Directa: els ciutadans es representen a si mateixos i voten directament - Representativa: els votants elegeixen els seus representants, que seran qui decidiran sobre els assumptes polítics 7. La política a roma: quins son els 3 sistemes de govern que hi ha a roma? a) Monarquia b) Imperi c) república 8. En que consisteix la monarquia? - Esdevé la màxima autoritat i el màxim òrgan de representació 9. En que consisteix l’imperi? - Un sol home decideix sobre els assumptes interns i extres del roma 10. En què tres eixos s’estructura la republicà romana? a) El senat: b) Assemblea c) Magistratures
  • 2. 11. Definició de: a) Senat: esdevé la màxima autoritat i el màxim òrgan de representació b) Assemblees: tot ciutadà roma podia intervenir directament en els òrgans polítics c) Magistratures: càrrec públic que podia ocupar qualsevol ciutadà, amb unes tasques especifiques per a cada càrrec 12. Quines son les principals magistratures romanes? a) Questors: administraven les finances b) Edils: responsables del a vida municipal (mercats, espectacle les..) c) Pretors: administraven la justícia d) Consols: convocaven i presidien el senat i les assemblees, eren els caps de l’exercit e) Tribuns de la plebs: defensaven la plebs contra els abusos dels consols i els pretors 13. Relaciona les principals magistratures romanes amb l’actualitat a) Questors  ministre d’economia b) Edils alcaldes i regidors del municipi c) Pretors jutges d) Consolsprimer ministre e) Tribuns de la plebs abocat 14. Con eren unes eleccions a roma? (has de parlar del candidat u de la campanya electoral i la votació) - Els ciutadans roman podien participar activament en la política de la seva ciutat a traves de les assemblees o comicis. Reunien una minoria de la població i es passava a la votació sense una prèvia discussió. Hi havia un candidat i una campanya electoral. 15. Investiga com es fan unes eleccions avui dia i fes un petit resum - Una elecció és un procés de presa de decisions per mitjà del qual les persones voten per llurs candidats o partits polítics preferits els quals els representaran en el govern. Hi ha uns electors i candidats (qui pot votar i els que es presenten a candidats). Hi ha 3 tipus d’elecció:  Per jurisdicció geogràfica  Sistema electoral  Freqüència de les eleccions

Related Documents