Let’s do it Kosova Structure
Qellimi:Per nje ambient me te pasterObjektivat:- Krijimi I Hartes se Mbeturinave- Involvimi I numrit me te madh te qytetar...
Krijimi I hartes se Mbeturinave- Krijimi I Grupeve punuese ne secilen komune me perberjeinstitucionale, te bizneseve dhe t...
Strategjia dhe plani I veprimit te dates 24 Maj 2013 Regjioni I Gjilanitqe perfshine komunat:-Gjila...
Involvimi I numrit me te madh te qytetareve ne aksionin - Perfshirja strukturave komunale: Kryetarit dhe Drejtorive Komuna...
Krijimi dhe Strukturimi I bordit regjional- Mbajtja e takimeve mujore me kordinatoret e komunave te rajonit- Krijimi I eki...
Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike,fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturo-artistike,shoqerine civile. -Ta...
Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike,fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturo-artistike,shoqerine civile. -Ta...
Fushate mediale me gjitheperfshirese. Promovimi I fushates ne Mediat lokale duke I perfshire TV-te, Radiot lokale dhe port...
Eliminimi i mbeturinave, pastrimi i lumenjeve dhe siperfaqeve-Marreveshjet me kompanite publike per sigurimin e logjisti...
Lista e veprimit per daten 24 Maj 2013 Regjioni i Gjilanitqe perfshine komunat:-Gjilan, Kamen...
Krijimi i hartes se Mbeturinave- Krijimi I Grupeve punuese ne secilen komune me perberje institucionale, tebizneseve dhe t...
Krijimi dhe Strukturimi i bordit regjional- Mbajtja e takimeve mujore me kordinatoret e komunave te rajonit- Krijimi I...
Involvimi i numrit me te madh te qytetareve ne aksionin dhe Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike, fetare...
Lista e veprimeve per fushate mediale me gjitheperfshirese.Promovimi I fushates ne Mediat lokale duke I perf...
Eliminimi i mbeturinave, pastrimi i lumenjeve dhe siperfaqeve-Marreveshjet me kompanite publike per siguri...
Prezantimiiii [autosaved]
Prezantimiiii [autosaved]
of 18

Prezantimiiii [autosaved]

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimiiii [autosaved]

 • 1. Let’s do it Kosova Structure
 • 2. Qellimi:Per nje ambient me te pasterObjektivat:- Krijimi I Hartes se Mbeturinave- Involvimi I numrit me te madh te qytetareve ne aksionin e 24 Majit- Krijimi dhe Strukturimi I bordit regjional- Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike, fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturoro-artistike, shoqerin civile.- Fushate mediale me gjitheperfshirese.- Eliminimi i mbeturinave, pastrimi i lumenjeve dhe siperfaqeve
 • 3. Krijimi I hartes se Mbeturinave- Krijimi I Grupeve punuese ne secilen komune me perberjeinstitucionale, te bizneseve dhe te shoqerise civile- Identifikimi I deponive ilegale nga institucionet relevante- Krijimi dhe trajnimi I ekipeve per listimin dhe fotografimin e Deponivete mbeturinave
 • 4. Strategjia dhe plani I veprimit te dates 24 Maj 2013 Regjioni I Gjilanitqe perfshine komunat:-Gjilan, Kamenice, Novoberde, Viti, Kllokot, Partesh, Ranillug,Ferizaj, Shterpce, Hani I Elezit, Kacanik
 • 5. Involvimi I numrit me te madh te qytetareve ne aksionin - Perfshirja strukturave komunale: Kryetarit dhe Drejtorive Komunale - Perfshirja e Institucioneve publike(kompanive te pastrimit), subjekteve afariste, fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturoro- artistike, shoqerine civile. - Perfshirja e Keshillave lokale ne qytete dhe fshatra - Organizimi I degjimeve publike dhe debateve per daten e 24 Majit - Marrjen e mendimeve te qytetareve me ane te sondazheve se sa jane te informuar per daten 24 Maj
 • 6. Krijimi dhe Strukturimi I bordit regjional- Mbajtja e takimeve mujore me kordinatoret e komunave te rajonit- Krijimi I ekipeve punuese nen mbikeqyrje te bordit- Komunikimi I mirefillte me nivelin qendrore- Hapja e zyres kordinuese per bordin regjional- Krijimi I nje sistemi te komunikimit ne mes te bordit regjionale me ekipin qendore
 • 7. Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike,fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturo-artistike,shoqerine civile. -Takime mujore me kryetarin e Komunes -Mbajtja e takeve te bordit regjional me kryetaret e komunave regjionale -Kontakte te rregullta me subjektet afariste. -Takime koordinuese me shoqerine civile, OJQ-te, Institucionet sportive dhe kulturo-artistike
 • 8. Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike,fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturo-artistike,shoqerine civile. -Takime mujore me kryetarin e Komunes -Mbajtja e takeve te bordit regjional me kryetaret e komunave regjionale -Kontakte te rregullta me subjektet afariste. -Takime koordinuese me shoqerine civile, OJQ-te, Institucionet sportive dhe kulturo-artistike
 • 9. Fushate mediale me gjitheperfshirese. Promovimi I fushates ne Mediat lokale duke I perfshire TV-te, Radiot lokale dhe portalet Materiale Promovuese (Flyer-e, broshura, postere, butona, etj…) Mbajtja e se paku tri konferencave me akteret relevante Kontaktet me fytyra publike per tu bere thirrje qytetareve Krijimi I tendave ne te gjitha komunat per komunikim me qytetaret dhe regjistrim te vullnetareve
 • 10. Eliminimi i mbeturinave, pastrimi i lumenjeve dhe siperfaqeve-Marreveshjet me kompanite publike per sigurimin e logjistikes-Marreveshjet me subjektet afariste per ndihme logjistike-Marreveshje te mundshme me FSK dhe KFOR-in-Marreveshje me Policine per mbarevajtjen e procesit-Marreveshje me Drejtorite per shendetesi per sigurimi
 • 11. Lista e veprimit per daten 24 Maj 2013 Regjioni i Gjilanitqe perfshine komunat:-Gjilan, Kamenice, Novoberde, Viti, Kllokot, Partesh, Ranillug,Ferizaj, Shterpce, Hani I Elezit, Kacanik
 • 12. Krijimi i hartes se Mbeturinave- Krijimi I Grupeve punuese ne secilen komune me perberje institucionale, tebizneseve dhe te shoqerise civile- Identifikimi I deponive ilegale nga institucionet relevante- Krijimi dhe trajnimi I ekipeve per listimin dhe fotografimin e Deponive tembeturinave- Takimet dhe Marreveshjet me institucionet dhe subjektet afariste- Ndarja e roleve dhe pergjegjesive te Grupit punues- Trajnimi I Grupit te vullnetareve per hartizim
 • 13. Krijimi dhe Strukturimi i bordit regjional- Mbajtja e takimeve mujore me kordinatoret e komunave te rajonit- Krijimi I ekipeve punuese nen mbikeqyrje te bordit- Komunikimi I mirefillte me nivelin qendrore- Hapja e zyres kordinuese per bordin regjional- Krijimi I nje sistemi te komunikimit ne mes te bordit regjionale me ekipin qendoreLinja Bugjetore per:- Mbajtjene takimeve te bordit regjional dhe me kryetaret ekomunave- Funksionimin dhe qendrueshmerine e zyres se bordit regjional
 • 14. Involvimi i numrit me te madh te qytetareve ne aksionin dhe Perfshirja e Institucioneve publike ekonomike, fetare, klubeve: rinore, sportive, kulturo-artistike, shoqerine civile.Lista e veprimeve per Involvimin me te madh te qytetareve ne aksioninTakimet dhe marreveshjet me Kryetarin e Komunes dhe Drejtoret e DrejtoriveKomunaleMarreveshjet me kompanite e pastrimit dhe deponite per diten e pastrimitMarreveshjet me kryetarin e Keshillit te Bashkesise Islame dhe BashkesivetjeraMarreveshjet me organizatat joqeveritare, te gjitha klubeve sportive, shoqateOrganizimi I se paku dy degjimeve publike ( Mendimet dhe sygjerimet eqytetareve per aksionin) dhe I tri debateve .Mbajtja e nje sondazhi me 3000 respodente te grupmoshave te ndryshmeMarreveshjet me subjektet afariste per sponzorizimin e fushates dhendihmesen ne logjistikeMarreveshjet me Drejtorine e Arsimit per pjesmarrjen e nxeneseve prej klasesse gjashte e deri te shkollat e mesme
 • 15. Lista e veprimeve per fushate mediale me gjitheperfshirese.Promovimi I fushates ne Mediat lokale duke I perfshire TV-te, Radiot lokaledhe portalet dhe rrjetet socialeMateriale Promovuese (Flyer-e, broshura, postere, butona, etj…)Mbajtja e se paku tri konferencave me akteret relevanteKontaktet me fytyra publike per tu bere thirrje qytetareveKrijimi I tendave ne te gjitha komunat per komunikim me qytetaret dheregjistrim te vullnetareve
 • 16. Eliminimi i mbeturinave, pastrimi i lumenjeve dhe siperfaqeve-Marreveshjet me kompanite publike per sigurimin e logjistikes-Marreveshjet me subjektet afariste per ndihme logjistike-Marreveshje te mundshme me FSK dhe KFOR-in-Marreveshje me Policine per mbarevajtjen e procesit-Marreveshje me Drejtorite per shendetesi per sigurimin e ambulancave nerast te lendimeve te mundshme-Marreveshje me drejtorine e Arsimit per perfishrjen e nxenesve duke filluarprej klases se gjashte e tutje-Marreveshje me keshillin e nxenesve dhe keshillin studentore-Plani operativ per aksionin e 24 MajitLista e mjeteve te nevojshme :Kamione , traktore , eskavatore, karburante, lopata, qese, doreza, maska ,gershere, lopata ,etj.

Related Documents