Лідія ПОПЕРЕЧНА,
головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»,
голова Славутицької асоціації шкіль...
Професійні об’єднання бібліотекарів
Професійні об’єднання бібліотекарів функціонують у різних
країнах світу більше ніж сто...
ню та розвитку системи шкільних бібліотек і науковому узагаль-
ненню їх діяльності — шкільному бібліотекознавству.
Місія М...
Бібліотечна робота Управління бібліотекою
ШБІЦ № 8/2013 11
на інструмент, який дозволяє об’єднати науковий і методичний по...
вих витрат на утримання бібліотек навчальних закладів, невизна-
ченість соціального статусу їхніх працівників гальмують ро...
Бібліотечна робота Управління бібліотекою
ШБІЦ № 8/2013 13
Ø знайти можливість координування й кооперації ре-
сурсів шкіл...
у свої сили. Сьогодні члени асоціації — бібліотекарі навчальних
закладів міста — творчі, креативні фахівці. З-поміж успішн...
Бібліотечна робота Управління бібліотекою
ШБІЦ № 8/2013 15
Ø Педагогічна читальня імені А. Топорова;
Ø Школа бібліотечно...
of 8

Poperechna troianda z_koluchkami_red

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poperechna troianda z_koluchkami_red

  • 1. Лідія ПОПЕРЕЧНА, головний редактор журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», голова Славутицької асоціації шкільних бібліотекарів, відмінник освіти України Професійні об’єднання бібліотекарів функціонують у різних країнах світу більше ніж сто років. В Україні роль громадської організації, котра опікується проблемами працівників бібліотечної сфери, виконує Українська бібліотечна асоціація (УБА). Однак нагальні проблеми реформування шкільних бібліотек в умовах оновлення загальної середньої освіти, підвищення статусу та престижу шкільного бібліотекаря залишаються поза увагою як галузевого відомства, так і УБА. Троянда з колючками, або Для чого шкільним бібліотекарям громадська організація Форми реалізації громадських ініціатив Позитивнимтрендом,якийвселяєнадіюнаперспективирозбудо- вигромадянськогосуспільствавУкраїні,сталипроцесисамоорганізації її громадян. Вони здійснюють соціально-корисні дії у складі зареєстро- ваних та неформальних об’єднань, трудових і навчальних колективів спільно з друзями, колегами або, навіть, індивідуально. Громадські об’єднання, благодійні організації, творчі спілки, інші установи та не- підприємницькі товариства, що представляють інтереси різних корпо- ративних груп, покликані забезпечувати взаємозв’язок органів влади та суспільства, організовувати публічний діалог із приводу ключових питань розвитку держави та суспільства, розв’язувати завдання само- організаціїрізнихсегментівгромадськогожиттятасамостійновирішу- ватизначнеколосоціальноважливихдлясуспільствапроблем.Цін­ність і значимість громадських об’єднань для сучасного українського сус- пільства полягає, зокрема, у тому, що вони відіграють роль своєрідно- го «буфера» між населенням і владою, виразника різноманітних думок і прагнень громадян. До того ж співробітники організацій, працюючи безпосередньозпредставникамирізнихгрупгромадськості,впливають на формування громадської думки стосовно конкретної проблеми. Се- редформреалізаціїгромадськихініціатив:соціальнітаосвітніпроекти, тренінги й дебати, взаємодія з органами публічної влади, сприяння са- моорганізаціїнаселення,розширеннядоступудоінформації. Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/20138
  • 2. Професійні об’єднання бібліотекарів Професійні об’єднання бібліотекарів функціонують у різних країнах світу більше ніж сто років. В Україні роль громадської орга- нізації, котра опікується проблемами працівників бібліотечної сфе- ри, виконує Українська бібліотечна асоціація. Створюються асоціації, котрі представляють інтереси бібліотек окремих систем і відомств, як, наприклад, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей або ж регіональні бібліотечні асоціації: Асоціація бібліотек Віннич- чини, Миколаївська, Запорізька, Донецька обласні асоціації та ін. Ці організації сильні своєю незалежністю, незаангажованістю, вони спроможні порушувати питання, які, можливо, не насмілюються за- чіпати самі бібліотекарі, залежні від своїх керівників. Окремі представники бібліотек загальноосвітніх навчаль- них закладів входять до складу секції спеціальних бібліотек УБА, а також до регіональних бібліотечних асоціацій. Проте їх інтереси та специфічні проблеми не отримують належної уваги, «гублять- ся» у колі загальних питань. Тож ідея створення автономного про- фесійного об’єднання — асоціації шкільних бібліотек України — обговорюється в колах провідних фахівців галузі досить давно. Однак до сьогодні такої громадської організації немає. Світові асоціації шкільних бібліотек Нині у світі існують Міжнародна асоціація шкільних бібліотек (IASL), Європейська мережа шкільних бібліотек та інформаційної гра- мотності (ENSIL), асоціації, що об’єднують шкільні бібліотеки окремих країн. Місія цих організацій полягає в тому, щоб співпрацювати з вла- доютакерівникамишкілдлявивищенняпрестижушкільнихбібліотек. В усьому світі професійні об’єднання стають головними роз- робниками стратегії й тактики розвитку бібліотек, ініціаторами змін у законодавстві, основними центрами підвищення кваліфі- кації бібліотечних працівників. Міжнародна та націо- нальні асоціації шкільних бібліотекарів взаємодіють між собою, збагачуючи й оновлюючи бібліотечні техно­логії та освітній про- цес, вони входять до Між- народної федерації бібліо- течних асоціацій (ІФЛА). Міжнародна асоціація шкільних бібліотек —уні­ кальна автономна орга­ нізація, члени якої пред- ставляють понад 80 кра- їн світу. Асоціація діє уже більше 30-ти років і успіш- но допомагає становлен- Співпрацюйте для виживання, розвитку, процвітання!!! Співпрацюйте з асоціаціями та зацікавленими групами. Співпрацюйте з різними типами та видами бібліотек. Співпрацюйте з різними країнами/регіонами. Зміцнюйте людську мережу. Доводьте та розповсюджуйте нову інформацію серед бібліо- текарів країни. Кооперація — це троянда з колючками! Вона вимагає хоро- брості, оптимізму, моральної зрілості та готовності до компромісу. Єдність — це сила! (Із рекомендацій Міжнародної конференції «Інформаційне суспільство ХХІ століття: роль бібліотечних асоціацій» (Будапешт, травень 1998 року)) Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/2013 9
  • 3. ню та розвитку системи шкільних бібліотек і науковому узагаль- ненню їх діяльності — шкільному бібліотекознавству. Місія Міжнародної асоці­ації шкільних біб­ліотек, як записано в її установчих документах, по­лягає у створенні міжнародної три- буни для всіх зацікавлених у сприянні успішній діяльності шкіль- них бібліотек як важливого елемента навчального процесу. Досвід таких потужних асоціацій, як Міжнародна асоціація шкільних бібліотек, Американська асоціація шкільних бібліотек, Асоціація шкільних бібліотек Великої Британії, засвідчує їхній серйозний вплив на національні пріоритети в освіті через зміц- нення шкільних бібліотек і соціальний захист їх працівників. У зарубіжних країнах шкільні бібліотеки — центри інфор- мації та документного забезпечення навчального процесу. Саме вони відіграють ключову роль у створенні інформаційного й культурного середовища школи. Російська шкільна бібліотечна асоціація Важливим аргументом на користь необхідності професійного об’єднання шкільних бібліотек є успішний досвід наших російських колег. З 2000 року в Російській бібліотечній асоціації досить успішно діяла секція шкільних бібліотек, а вже у 2004 році російські шкільні бібліотекарі створили самостійне професійне об’єднання — Росій- ську шкільну бібліотечну асоціацію (РШБА, http://rusla.ru/rsba/). За неповних десять років РШБА розв’язала вузол проблем, що не вирішувалися десятиліттями, здійснивши справжній прорив у напряміпідвищеннястатусушкільнихбібліотек,їхмодернізації.Сьо- годні провідна роль шкільної бібліотеки офіційно закріплена в ново- му поколінні федеральних державних освітніх стандартів Російської Федерації. Знаковою подією 2011 року для російських шкільних бі- бліотекарів стало введення нової посади — «педагог-бібліотекар». Важливим досягненням РШБА стало включення до Феде- ральної цільової програми розвитку освіти на 2011–2015 роки проекту асоціації «Розроблення та впровадження комплексної системи заходів із розвитку шкільних бібліотек, що засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій та від- повідають завданням успішної соціалізації дітей». Саме асоціації належить ініціатива проведення Першого з’їзду шкільних бібліотекарів Російської Федерації на базі Державного му- зею-заповідника «Михайлівське» (Пушкінські гори, Псковська область, 1–4 липня 2007 року). Відтоді Михайлівське стало місцем постійної прописки щорічного Форуму шкільних бібліотекарів Росії, уперше про- веденогоасоціацією23–28червня2008року.Завдякипідтримцірізних органів державної влади та громадських організацій країни в заході взялиучастьбільшедвохсотбібліотекарівосвітніхустановтафахівцівз бібліотечнихфондіврегіональнихуправліньосвіти.Форум,продовжив- ши традиції, закладені Першим з’їздом шкільних бібліотекарів Росій- ської Федерації, став справжньою PR-акцією шкільного бібліотечного співтовариства та справжнім інноваційним майданчиком, що живить істинний ентузіазм і натхнення. За кілька років Форум перетворився Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/201310
  • 4. Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/2013 11 на інструмент, який дозволяє об’єднати науковий і методичний потен- ціалучених, фахівців із читання та практиків для реалізації системного підходудонавчання,підготовкитаперепідготовкикадрів. У 2012 році РШБА за підтримки Міністерства осві­ ти та науки Росії здійснила електронний моніторинг бібліотек загальноосвіт- ніх закладів, що дозволило зробити висновки про стан системи бібліотек загаль- ноосвітніх установ. У ході моніторингу проведено аналіз більше 10-ти тисяч бібліотек ЗНЗ із 83-х регі- онів Російської Федерації, зібрано відомості про ді- яльність бібліотек із ура- хуванням кількості читачів і соціально-економічних умов регіонів, в яких перебувають школи. Слід вказати, що електронний моніторинг бібліотек загальноосвіт- ніх установ, що відображає дані про всі аспекти діяльності бібліотек, кількісні та якісні показники роботи, розвиток рівня ІКТ та викорис- тання АІБС, проводився на всеросійському рівні вперше. Урамкахсуспільно-державногопроектуРШБА«Концепціярозвитку бібліотек загальноосвітніх закладів Російської Федерації до 2015 року» нині розроблено інноваційний проект «Шкільна бібліотека як когні- тивний ресурс розвитку освіти», спрямований на створення нової мо- деліросійськоїшкільноїбібліотеки,якаможестативажливимсистемо- утворюючим елементом багатофункціональної інноваційної освітньої системи російських шкіл. Проект допоможе учням школи, а головне — педагогам,радикальнозмінитипогляднанавчання. Наші російські колеги, активно вивчаючи зарубіжний досвід, знаходять багато інноваційного та зміцнюють вітчизняні тради- ції у сфері бібліотечної педагогіки, психології читання, інформа- ційно-бібліотечної освіти. Мережа найчисельніша — проблеми невирішені А що ж у нас? Шкільні бібліотеки — найчисельніша мережа бі- бліотек України — понад 17 тисяч1 . Упродовж багатовікової історії бібліотека в школі була і є нині найважливішим культурно-освітнім, виховним та науково-методичним центром, який виконує функцію інформаційногосупроводу навчальної та освітньої діяльності.Проте сьогодні шкільна бібліотека вже суттєво відстає від змін у суспіль- стві. Недолугість нормативно-правової бази, відсутність фінансо- 1   За даними паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності, проведеної у 2010 році відповідно до спільного наказу Міні­ стерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності» від 16 липня 2009 р. № 662/53, кількість бібліотек складає 17 399. Приверненню уваги до проблеми розвитку бібліотечної справи в загальноосвітніх навчальних закладах значною мірою сприя- ли самоорганізація професійної спільноти та організовані Ро- сійською шкільною бібліотечною асоціацією Всеросійські фо- руми шкільних бібліотекарів у Михайлівському (2007–2009 рр.) та з’їзди шкільних бібліотекарів у Центральному, Приволзько- му, Південному, Уральському федеральних округах Російської Федерації (Рекомендації парламентських слухань «Законодавче забез- печення діяльності бібліотек загальноосвітніх закладів у сфері духовно-морального виховання дітей» (2009 р.))
  • 5. вих витрат на утримання бібліотек навчальних закладів, невизна- ченість соціального статусу їхніх працівників гальмують розвиток бібліотек. Шкільна бібліотека здебільшого знаходиться на задвірках розвитку школи, а шкільні бібліотекарі роз’єднані, соціально й про- фесійно не захищені. Аналіз запитань, котрі надходять до рубрики «Консультація фахівця» нашого журналу та на сайт «Бібліотечному фахівцю» Національної парламентської бібліотеки України (http:// profy.nplu.org/), підтверджує, що нерозв’язаних питань у бібліотека- рів більше, ніж достатньо. Це і невизначеність в оплаті праці, і в про- цедурі проведення атестації шкільних бібліотекарів. На жаль, серед багатьох чиновників органів управління освітою, керівників нав- чальних закладів, бухгалтерів уже закріпилася не дуже гарна тради- ція—трактуватинормативнідокументинасвійрозсуд,іпритомуне на користь бібліотекарів. Чіткого роз’яснення потребують і питання застосування нормативно-правових документів Міністерства куль- тури України в закладах освіти. Хто візьме на себе відповідальність за викорінення цих та ба- гатьох інших проблем у роботі шкільних бібліотек? Могло б, при- міром, Міністерство освіти і науки України, однак у його структурі немає підрозділу з питань функціонування шкільних бібліотек. Могли б і самі бібліотекарі, проте багаторічний досвід свідчить: іноді й один у полі — воїн, але лише іноді. Цілком очевидно, що давно назріла необхідність створення такої асоціації, яка б ло- біювала інтереси шкільних бібліотек в органах державної влади. Про це йдеться і в листах від Миколаївської асоціації шкільних бі- бліотекарів і Херсонської обласної бібліотеки для дітей (за дору- ченням шкільних бібліотек Херсонщини).2 Якщо й ви, шановні чи- тачі,бажаєтевисловитисвоюдумкупродоцільність(абонавпаки) створення всеукраїнської асоціації шкільних бібліотек, зробіть це на сторінці нашого журналу в мережі Facebook (http://facebook. com/pages/ Шкільний бібліотечно-інформаційний центр) або на- дішліть до редакції листа (традиційного чи електронного3 ). Що може асоціація Основна мета діяльності асоціації — консолідація зусиль пра- цівників бібліотек навчальних закладів для захисту загальних ін- тересів і досягнення спільних цілей у напрямі модернізації бібліо­ течно-інформаційного супроводу освітньої галузі, забезпеченні конституційних прав користувачів на доступ до інформації. Аби досягти ключової мети, асоціація може: Ø бути ініціатором законодавчих ідей у розвитку інфор- мації та бібліотечного будівництва в галузі освіти, впливати на політику щодо розвитку шкільних бібліо- тек, їх провідної ролі в освітньому процесі; Ø об’єднати інтелектуальний і творчий потенціал шкіль- них бібліотекарів у єдиний бібліотечний та інформа- ційний простір України; 2   Звернення Миколаївської асоціації шкільних бібліотекарів і Херсонської обласної бібліо­ теки для дітей до журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» див. на С. 6–7. 3   Поштову адресу та e-mail редакції журналу див. на титульному аркуші журналу. Мета та завдання асоціації Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/201312
  • 6. Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/2013 13 Ø знайти можливість координування й кооперації ре- сурсів шкільних бібліотек із бібліотеками інших си­ стем та відомств; Ø розвивати взаємодію з іншими організаціями та стру­ ктурами задля розвитку шкільних бібліотек; Ø вести власну діяльність щодо зміцнення шкільних бібліотек та соціального захисту їхніх працівників на державному рівні; Ø налагодити співпрацю з Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек, із національними асоціаціями шкільних бібліотек багатьох розвинутих країн, що до- зволить шкільним бібліотекам України стати справ- жніми інформаційними осередками та інтегруватися у світовий інформаційний простір. Дійовий механізм реалізації цілей асоціації — розвиток со- ціального партнерства з державними установами, громадськими та комерційними підприємствами й організаціями. Коло партне- рів може бути надзвичайно широким: засоби масової інформації, депутати різних рівнів, громадські організації, об’єднання, благо- дійні фонди тощо. Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів Першим і поки єди- ним офіційно зареє- строваним професійним об’єднанням шкільних бібліотекарів в Україні є Славутицька асоціа- ція шкільних бібліоте- карів (САШБ). 28 серпня 2007 року Асоціація одер­ жала свідоцтво про дер- жавну реєстрацію та власний номер в Єди- ному реєстрі юридич- них осіб. Цьому пере- дувала велика, тривала й копітка робота. 23 жов­ тня 2006 року за круг­- лимстолом,проведеним у рамках відзначення Міжнародного дня шкільних бібліотек, бібліотекарями Славутича було прийнято рішення створити міську асоціацію. Організаційна робота тривала майже рік: роз- роблення й обговорення статуту, проведення установчих збо- рів, одержання свідоцтва про державну реєстрацію, облік у різ- номанітних фондах і т. ін. Далі — розроблення корпоративних атрибутів: логотипа, сайту, електронної пошти. Однак гордість від того, що тепер ми — асоціація, потужна впливова сила, спро- можна розв’язати будь-яку проблему, додає оптимізму й віри П’ять аргументів на користь асоціації Ø Асоціація — це можливість змінити професійну самосвідомість і продемонструвати реальну силу, від якої залежить подальший успішний розвиток як бібліотечної справи, так і освіти в цілому Ø Асоціація — це реальний механізм впливу на формування бібліотечної політики, визначення місії бібліотеки в навчальному закладі Ø Асоціація — це можливість привернути увагу до потреб бібліотеки, можливість змінити ставлення до неї як бібліотечної, так і педагогічної громадськості Ø Асоціація — це можливість поповнювати знання, обмінюватися досвідом, ділитися проблемами, спільно з колегами розробляти й упроваджувати нові технології, реалізувати різноманітні проекти, це стимул до творчого зростання Ø Асоціація — це захист професійних і соціальних прав бібліотечних працівників
  • 7. у свої сили. Сьогодні члени асоціації — бібліотекарі навчальних закладів міста — творчі, креативні фахівці. З-поміж успішних ініціатив асоціації можна назвати: Ø міську комплексну програму «Шкільна бібліотека» на 2008–2012 роки; Ø загальноміську акцію «Рік читання»; Ø міський огляд-конкурс індивідуальних і колективних творчих проектів «Бібліотека XXІ століття» у рамках Всеукраїнської акції «Живи, книго!»; Ø загальноміську олімпіаду з інформаційної культури «БібліонІКа»; Ø науково-практичну конференцію «Читання — шлях до успіху». Справжньою подією для Асоціації стало створення власного сайту (http://sasl.at.ua/.). Ініціатором, першим адміністратором і на- тхненником у його просуванні стала Тетяна Ярова (зараз проживає в Канаді), на той час завідувач Славутицької ЗОШ І–ІІІ ст. № 1. Нині це потужний професійний ресурс, яким користують- ся не лише шкільні бібліотекарі, а й освітяни, учні та їх батьки з-понад 60-ти країн світу.4 З 2011 року Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів активно співпрацює з редакцією журналу «Шкільний бібліотеч- но-інформаційний центр», презентуючи свій позитивний досвід та напрацювання. Сьогодні Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів — важливий і ефективний ресурс у регіональній бібліотечній і освіт- ній політиці, додатковий інструмент залучення регіональних ре- сурсів, що дозволяє перетворювати шкільні бібліотеки на справ- жні потужні інформаційні центри підтримки освіти та виховання. Миколаївська асоціація шкільних бібліотек До професійного об’єднання бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів міста корабелів підштовхнула Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку шкільних бібліотек в інформаційному суспільстві», проведена Науково-­ педагогічною бібліотекою м. Миколаєва в жовтні 2008 року. На підтримку Славутицької асоціації шкільних бібліотекарів за ініціативою голови Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, директора Науково-педагогічної бібліотеки Тетяни Роскіної 28 груд- ня 2008 року була створена та активно діє Миколаївська асоціація шкільних бібліотекарів (МАШБ). І хоча вона функціонує лише п’ять років, зроблено вже чимало. Серед успішних проектів МАШБ: Ø зведений електронний каталог шкільних бібліотек міста Миколаєва (http://naslib.org/); Ø «Легендарні імена в історії Миколаївщини»; 4   На сьогодні статистика сайту Славутицької асоціації шкільних бібліотекарів налічує 1,4 млн відвідувачів. Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/201314
  • 8. Бібліотечна робота Управління бібліотекою ШБІЦ № 8/2013 15 Ø Педагогічна читальня імені А. Топорова; Ø Школа бібліотечної майстерності; Ø фестиваль «Школа. Бібліотека. Читач» до Міжнародного дня шкільних бібліотек, у рамках якого було проведено: – соціологічне дослідження серед учнів, учителів предметів соціально-гуманітарного циклу, шкіль- них бібліотекарів із метою виявлення їхньої думки щодо рівня забезпечення літературою за шкіль- ною програмою; – творчий конкурс для школярів «Літній бестселер»; – конкурсдляшкільнихбібліотекарів«Бібліотекар— особистість багатогранна»; – круглий стіл за участю керівників органів управ- ління освітою та директорів шкіл, представників місцевої влади та бібліотекарів «Шкільна бібліо- тека — гарант інформаційної та духовної безпеки дітей і підлітків». Тісна співпраця з авторами, видавничими та книготорго- вельними організаціями допомагає асоціації не лише проводи- ти літературний конкурс «Я люблю этот город…» (на визначення найулюбленішої серед читачів книжки миколаївських авторів), а й активно долучатися до формування бібліотечних фондів: за кілька років до шкіл передано літератури на суму понад 300 тис. грн. Результати соціологічного дослідження «Бібліотека навчаль- ного закладу: яка вона є сьогодні та якою має бути», проведеного Центром вивчення громадської думки «Наваль-Експорт» на за- мовлення МАШБ (2012 рік), нині лягли в основу нових ініціатив асоціації на шляху до утвердження провідної ролі шкільної бібліо­ теки в навчальному процесі.5 Резюме Сьогодні шкільній бібліотеці, щоб вижити, а тим паче від- повідати потребам навчального процесу, необхідно заявити про себе як про установу, спроможну забезпечити якісне задово- лення потреб користувачів. Усвідомлюємо, що діяльність шкіль- них бібліотек має бути помітною, а це неможливо без наполе- гливої та кропіткої роботи з підвищення її соціального статусу. Насамперед наша мета — закріпити у свідомості керівників осві- ти, директорів шкіл думку, що шкільна бібліотека — це генератор і каталізатор духовного та інтелектуального середовища шко- ли. Шкільна бібліотека має перебувати у сфері відповідальності як місцевих, так і державних органів влади. І тому нам потрібна колективна трибуна, професійне об’єднання, аби донести до громадськості, що шкільні бібліотеки й шкільні бібліоте- карі — це важливо! 5   Детальніше читайте в статті: Роскіна, Т. Бібліотека навчального закладу: яка вона є сьо­ годні та якою має бути / Тетяна Роскіна, Костянтин Картузов // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 8. — С. 1–11.