Politika e dividenditFitimet në një biznes mund tëpërdoren për dy qëllime tëndryshme:për t’u riinvestu në biznespër t’ua...
Politika e dividendëve duhet trajtuar nëlidhje më vendimet e përgjithshme tëfinancimit Objektivi i çdo shoqërie(firme) ë...
Politika e dividendit quhet politikaqë ndjek çdo shoqeri aksionare përpjesën dhe mënyren e shpërdarjes sëfitimeve të saj a...
Politika e dividendëve është tërësia ehapave që duhet të ndjek një shoqëri nëvendimet për masën e dividendëve dhepagimin e...
Studjuesit që kanë qu përparateorinë e dividendëve ndahen në trigrupe ose shkolla: Investitoret preferojnë një dividend...
Faktoret që ndikojnë në nivelin edividendit: Kostoja e emetimit, të larta deri 20% Kostot e transakcionit Tatimet Efek...
Faktoret që ndikojnë në politikën edividendëve(kush e përcakton shkallënmë të cilën shoqëra do të paguajdividendë)Normat ...
Llojet e Politikave të dividendëve nëpara : Politika e pagimit të dividendit të qëndrueshëm për aksion Politika e ndërm...
Procedurat e pagimit të dividendëvenë paraProcedura reale zhvillohet si vijon: Data e deklarimit Data e regjistrimit Da...
Dividendët në formë aksioni dhefraksionimi i aksioneve. Zakonisht aksioni divident paguhet në aksionete zakonshme por mund...
of 10

Politika e dividendit

Politika e Dividentit.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika e dividendit

  • 1. Politika e dividenditFitimet në një biznes mund tëpërdoren për dy qëllime tëndryshme:për t’u riinvestu në biznespër t’ua paguar aksionarve nëformë të dididendëve. 1
  • 2. Politika e dividendëve duhet trajtuar nëlidhje më vendimet e përgjithshme tëfinancimit Objektivi i çdo shoqërie(firme) është të përcaktojë një politikë të tillë dividenti që të maksimizoj vlerën e firmës. Vendimet lidhur më dividentët kanë anën e tyre torike dhe administrative 2
  • 3. Politika e dividendit quhet politikaqë ndjek çdo shoqeri aksionare përpjesën dhe mënyren e shpërdarjes sëfitimeve të saj aksionerëvenë formë dividendi . 3
  • 4. Politika e dividendëve është tërësia ehapave që duhet të ndjek një shoqëri nëvendimet për masën e dividendëve dhepagimin e tyre .(Halit Xhafa)Më këtë rast duhet respektuar vendimetpër investime, strukturen e kapitalit dheinteresat e aksionervëve. 4
  • 5. Studjuesit që kanë qu përparateorinë e dividendëve ndahen në trigrupe ose shkolla: Investitoret preferojnë një dividend të lartë(teoria residenciale-1962,1963) Politika e dividendit nuk është e rëndësishme(Modigiliani dhe Milleri-1961) (çmimin nobel 1985;1990) Investitoret preferojnë një divident të ulët. Në SHBA në vitin 1970-1986, u zbatua por ka humbur një pjesë të besimit. 5
  • 6. Faktoret që ndikojnë në nivelin edividendit: Kostoja e emetimit, të larta deri 20% Kostot e transakcionit Tatimet Efektet e klientelës Kostoja e agjensisë Teoria e pritjës 6
  • 7. Faktoret që ndikojnë në politikën edividendëve(kush e përcakton shkallënmë të cilën shoqëra do të paguajdividendë)Normat ligjorePozita e likuidtetitQasja në tregun e kapitalitNevoja për kontrollInflacioniPozita tatimore e aksionmbajtësve , 7Parashikimi
  • 8. Llojet e Politikave të dividendëve nëpara : Politika e pagimit të dividendit të qëndrueshëm për aksion Politika e ndërmjetme Raporti i pandryshueshëm I pagimit të dividendit(DPS/EPS) Politika e dividendit të mbetur 8
  • 9. Procedurat e pagimit të dividendëvenë paraProcedura reale zhvillohet si vijon: Data e deklarimit Data e regjistrimit Data e ex-dividendit Data e pagesës 9
  • 10. Dividendët në formë aksioni dhefraksionimi i aksioneve. Zakonisht aksioni divident paguhet në aksionete zakonshme por mund të shpërdahen edheaksione të preferuara.. Aksioni divident paraqet vetëm një formë tërikapitalizimit, dmth. kemi zhvendosje nëkapitalin e vet në bilans.. Riblerja e aksioneve Fraksionimi i aksioneve ulë çmimin e tregut të aksioneve. 10

Related Documents