---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 20...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 20...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ⓒ 20...
of 3

K to 12 Grade 3 FILIPINO NAT (National Achievement Test) Reviewer

NOTE: This is NOT an official product of DepEd or any school. This nonetheless may help you review for examinations.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - K to 12 Grade 3 FILIPINO NAT (National Achievement Test) Reviewer

  • 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net NAT REVIEWER FILIPINO GRAMMAR Bilang 1-8: Bilugan ang tamang sagot. 1. Pauwi ng probinsya sa Quezon ang mga mag- anak na Santos. Habang nasa daan, masaya nilang pinapanood ang mga ________ na punong mangga. A. matitigas B. matataas C. madadahon D. mabubulaklak 2. Paliku- liko ang daan sa Quezon at ____ ang mga bangin kaya buong- ingat magmaneho ang drayber ng bus. A. matatarik B. mapuputik C. malulumot D. madadamo 3. Pupuntahan nila ang bahay ng kanilang lolo na nakatira malapit sa dagat. Binabalak nilang sa susunod na araw, sila ay ____ rito. A. naligo B. naliligo C. maligo D. maliligo 4. Habang _____ sila ng bus napansin nila na maraming gayak ang mga kalsada. Piyestang bayan pala! A. bumababa B. bumaba C. bababa D. baba 5. Dahil matagumpay ang pagdiriwang ng piyesta, ang Mayor ay nangakong __________ ng malaking parangal para sa natatanging mamamayan ng lalawigan sa susunod na taon. A. nagbibigay B. magbibigay C. nagbigay D. magbigay 6. Ang Mayo ay buwan ng kapistahan sa __________ lugar n gating bansa. ipagdiriwang ito halos sa lahat ng panig ng Pilipinas. A. mataong B. malaking C. maraming D. mayayamang 7. Sa bawat kalsada, mapapansin na nakasabit ang mga __________ na banderitas. May pula, dilaw at asul. A. mabituin B. malalapad C. maluluho D. makukulay 8. Tuwing piyesta, pawang mga espesyal na pagkain ang inihahanda kaya ganadong kumain ang mga bisita. Kapag ganadong kumain ang bisita, nangangahulugan na siya ay __________. A. mabilis kumain C. nasisiyahang kumain B. mapili sa pagkain D. napakalinis sa pagkain Bilang 9-10: Piliin ang titik na nagsasaad ng pariralang pang- abay sa bawat pangungusap. 9. Ang mga bisita ay buong galak na inaasikaso. Sila ay may bitbit pa na pasalubong sa kanilang pag- uwi. A B C D 10. Kaya naman kahit pagod, sobrang kasiyahan ang aking nadarama pag- araw ng piyesta sa aming lugar. A B C D 11. Napadaan sa isang bundok ang mag- amang Roy at Andy nang makakita sila ng isang punong mangga na hitik sa maliliit na bunga. Pumitas sila ng ilang bunga at pilit itong kinain kahit na __________ pa. A. maasim B. mapait C. matamis D. mapakla 12. Humahawak sila sa baging dahil ________ ang lugar na kanilang dinadaanan. A. maputik B. matayog C. malawak D. matarik 13. Biglang may sumulpot na malaking ahas at anyong __________ ang bata. A. susugurin b. lalapitan c. tutuklawin d. titigilan 14. Dahan- dahan pa itong __________ nang papalayo nang tagain ito ni Mang Roy. A. ginapangan b. gumagapang c. gagapang d. gumapang 15. Sa Linggo ay __________ kami sa Lucban, Quezon upang masaksihan naman ang Pahiyas. A. pupuntahan b. puntahan c. pumunta d. pupunta 16. Sa mga bintana ng mga tahanan, may mga __________ dekorasyon ng mga pabitin. A. magagarang b. mapupulang c. makikintab na d. maliliit na 17. May iba’t-ibang hugis at __________ ang mga pabitin. A. matitibay b. matitimyas c. makukulay d. mababango 18. Kahit matanda na si Inay, mababakas pa rin ang kanyang alindog. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit?
  • 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net A. kagandahan b. katalinuhan c. kasipagan d. kabaitan 19. Ang pamilya ni Ana ay masayang naghanda ng baong pagkain at damit na panligo sa ilog. Alin ang pariralang pang- abay sa pangungusap? A. masayang naghanda C. pamilya ni Ana B. damit na panligo D. baong pagkain 20. Masayang umuwi ang mag- anak kahit pagod na pagod sila sa maghapon. Alin ang pariralang pang- abay sa pangungusap? A. sa maghapon B. ang mag- anak C. pagod na pagod D. masayang umuwi 21. May laro ng basketbol ang team nina Alvin bukas. Kakailanganin niya ng isang ___bag upang madala niya ang maraming gamit tulad ng uniporme, rubber shoes, tuwalya at pamalit na t- shirt. A. malaking B. maliit na C. magarang D. makulay na 22. Gaganapin ang laro sa St. Mary’s School na mayroong __________ na palaruan kaya lahat ng palaro ay maisasagawa dito. A. masikap B. malawak C. mabato D. makitid 23. Ang koponang magwawagi ang siyang __________ sa pangdibisyong delegasyon ng manlalaro sa rehiyong paligsahan. A. pinapadala B. ipinadala C. ipapadala D. dinadala 24. Tinawag ang grupo nina Alvin at James. Sila ang unang __________ ng basketbol ngayon. A. naglaro B. maglaro C. maglalaro D. naglalaro 25. Masasarap na pagkain ang __________ ni Aling Loleng para sa kanilang piyesta sa darating na Linggo. A. magluluto B. lulutuin C. nagluluto D. lutuin 26. Ang aming lugar ay ________dahil sa ang bawat bahay ay bagong pintura at halos lahat ay bago rin ang mga kurtina. A. maganda B. mabango C. malinis D. malaki 27. Ang mga karosa ng mga santo at santa ay napapalamutian ng __________ bulaklak. A. malalaking B. maliliit na C. mababangong D. matitinik na 28. Buong sigla at galak ang nadama ng buong pamilya ng matapos ang parade. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. pagod B. husay C. lakas D. saya 29. Ang pamilya Santos ay masayang bumalik ng Maynila pagkatapos ng Linggong bakasyon. Alin ang pariralang pang-abay? A. masayang bumalik C. isang linggong bakasyon B. bumalik ng Maynila D. pagkatapos ng isang lingo 30. Sa Maynila, masayang inihain nila sa mesa ang mga pagkaing pabaon sa kanila. Alin ang pariralang pang- abay sa pangungusap? A. pagkaing pabaon C. pabaon sa kanila B. masayang inihain D. inihain sa mesa 31. Humanga ang lahat sa kulay ginto at __________ na binhi ng palay. A. mapipino B. matutulis C. mabibilog D. mapipintog 32. Malulusog ang mga uhay ng palay dahil sa may patubig at __________ ang kanilang bukid. A. malagkit B. malawak C. mayabong D. masagana 33. Sa susunod na buwan ang mga magsasaka ay __________ ng maraming palay. A. aani B. umani C. umaani D. aanihin 34. Ang Nanay ay __________ ngayon ng tanghalian na dadalhin sa bukid. A. nagluto B. magluto C. nagluluto D. magluluto 35. Si Kuya Bimbo ay __________ sa paligsahan na pag- awit sa darating na Linggo. A. lumalahok B. lalahukan C. lumahok D. lalahok 36. Idaraos ang paligsahan sa isang __________ bulwagan upang maraming tao ang makapasok at
  • 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net makapanood. A. malaking B. malapit na C. mahabang D. malapad na 37. Pawang makukulay at ____________ ang kasuotan ng bawat kasali. A. maluluwang B. magagara C. mapuputi D. malalaki 38. Masayang tumugon ang guro sa tanong ng mga magulang ng mga mag- aaral. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? A. tumawa b. lumapit c. sumagot d. lumingon 39. Nakatulog ng matagal ang lahat dahil napagod sila. Alin ang pariralang pang- abay sa pangungusap? A. ang lahat B. napagod sila C. nang matagal D. nakatulog nang 40. Natakot ng lubha ang mga tao sa mabilis na pagbaha. Alin ang pariralang pang- abay sa pangungusap? 41. __________ ang regalong dala- dala ni Daryl para kay Mae sa nalalapit nitong kaarawan. A. makulay B. malasa C. maselan D. matulis 42. Gaganapin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Mae sa kanilang ____ na hardin. A. makipot B. madawag C. malawak D. makulay 43. Ako ay ___________ bukas ng aking isasayaw para sa programa sa kaarawan ni Mae. A. nag-ensayo B. eensayo C. nag- eensayo D. mag- eensayo 44. Ang aking kasama sa pagsayaw ay kasalukuyang __________ ng tugtuging pangsayaw. A. pumipili B. pipili C. pumili D. pinili 45. Ang iba pang bahagi ng programa ay _________ pa lang bukas. A. ilista B. ililista C. inilista D. inililista 46. Ang ating bansa ay mayroon din mga ___________ na bundok na tulad ng Mt. Everest. A. matatayog B. maliliit C. matataas D. malalawak 47. Maaaring matagpuan sa ating mga kabunduakan ang mga __________ na ginto at iba pang metal. A. kumukutikutitap B. mabibigat C. maliliit D. kumikinang 48. Ang kaparehong kahulugan ng salitang matatagpuan ay __________. A. makikita B. mapupuntahan C. masisilip D. matatapakan Para sa Bilang 9-10, piliin sa pangungusap ang pariralang pang- abay. Isulat ang titik ng sagot. 49. Mabilis na tumakbo ang mga bata palayo sa humahabol na aso. A B C D 50. Nang mailigaw ang aso, masayang umuwi ang mga bata sa kani- kanilang tahanan. A B C D