SSRRBBIIJJAANAPISAO
DRAGOLJUB LJUBI^I] MI]KO
ILUSTROVAO DOBROSAV BOB @IVKOVI]
NNAACCIIOONNAALLNNII PPAARRKK
BIBLIOTEKA BEZ...
PPAAZZNNJJAA!!
PRIBLI@AVATE SE
NACIONALNOM PARKU SRBIJA!
(JO[ TRI STRANE)
nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct...
PPAAZZNNJJAA!!!!
PRIBLI@AVATE SE
NACIONALNOM PARKU SRBIJA!
(JO[ DVE STRANE)
nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-O...
PPAAZZNNJJAA!!!!!!
PRIBLI@AVATE SE
NACIONALNOM PARKU SRBIJA!
(JO[ JEDNA STRANA)
nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp ...
Odavde pa nadalje mogu}i su
iznenadni inflatorni udari,
Uredbe iz vedra neba, intenzivan
pad standarda, kontinuirana
erozi...
Ukoliko imate Staru
Deviznu [tednju, ostavite
je napolju, van Parka.
U suprotnom, bi}e vam
brutalno oduzeta i surovo
zabor...
UULLAAZZ
Nalazite se na samom ulazu u Nacionalni park SRBIJA. S obzirom na to da ste
i pored tolikih upozorenja stigli dov...
20
R
ampa na ulazu u Nacionalni park
SRBIJA se, posle viš{e od sata ~e-
kanja, podigla i voza~ je starto-
vao motor kako b...
Mrkog Uli~nog Pandura
(Mupus murius) i Divljeg [alterskog
Slu`benika (Nervozus shicanorum
pauza).
Potreba da se ulazak u N...
– nadrndanost
(uro|eno ili uve`bano odsustvo
dobrog raspolo`enja)
– panduravost
(nju{škanje za svim i sva~im,
uvla~enje pr...
23
G O L U Z D R A V I P E N Z I O N E R
PP
et sati ujutru u Nacionalnom
parku SRBIJA. Ve}ina `itelja jo{š
uvek spava. Tih...
FAZA 1.
GLASANJE
FAZA 2.
PROVERA REZULTATA
24
Podvrste Golu`dravog Penzione-
ra me|usobno se ne razlikuju po
izgledu, ve} ...
25
G O L U Z D R A V I P E N Z I O N E R
i drugo daju od sebe isti glas.
Dodu{še, jedna od razlika je u tome
{što se mu`ja...
26
LA@NI PROIZVOD
(SLU@I DA SE DILER
MASKIRA I ZAVARA
PROTIVNIKE)
T
eš{ko je pro}i Nacional-
nim parkom SRBIJA, a
ne prime...
27
M A R K A N T N I U L I C N I D I L E R
DEVIZUS DEVIZUS
DEVIZUS ISPREDBANKUS
DEVIZUS ISPODTEZGUS
Metabolizam Markantnog...
28
koje se me|usobno razlikuju isklju-
~ivo po mestima na kojima sa~eku-
ju svoje `rtve. To su:
– Francuski Uli~ni Diler (...
29
M A R K A N T N I U L I C N I D I L E R
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Dinarsaurus (Dinarsaurus convertibilius)
P...
30
U
lica je mesto koje pred-
stavlja stani{te mnogim `i-
teljima Nacionalnog par-
ka SRBIJA. Tu im se doga|a
`ivot u svim...
31
M R K I U L I C N I P A N D U R
]ELAVAC OBI^NI
(NEVIDLJIV ZA MUP-a)
ZAPOSTAVLJENI
GRAANIN
PROMENLJIVI
STUDENT
(@ENKA)
(...
32
S Mrkim Uli~nim Pandurom se jednostavno komunicira. On
koristi samo deset re~enica. Ako ih znate, ne}ete imati problema...
33
S R P S K I B I Z N I S M E N
L
ovi u mutnom. Le`i na parama. Jede po kafana-
ma. Pije po kafi}ima. Ima ga svuda. Uvek ...
34
onim ko mu treba. Sledi
telefonski razgovor izme|u
Srpskog Biznismena i pri-
padnika degenerisane vrste
Alavi Dru{tveni...
35
S R P S K I B I Z N I S M E N
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Mobilni Telefon (Zvrndus nonstopus)
To je izraslina ...
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Alavi Dru{tveni Direktor (Pustahius economiae)
Pripadnik degenerisane vrste koja post...
37
D O M A C I K R I M I N A L A C
JEDAN DAN @IVOTA
J
utro. D`ipom ulazi u butik. Sr~a, {a-
maranje, vika, tupi udarci, ti...
38
(Ra-ta-ta-tatum), koja raste u `bunju,
mra~nim ulazima ili tik uz njegov
parkirani automobil. Osim nje, Te{-
ki Mafija{...
39
D O M A C I K R I M I N A L A C
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Kajla (Debello zuto)
Parazitski organizam (parazit...
40
R
adni dan u Nacionalnom parku SRBIJA. Duga~ak red pripadnika
raznih vrsta stoji pokorno, mirno, kao na pojilu ispred p...
41
D I V L J I S A L T E R S K I S L U Z B E N I K
S
vaki stanovnik Nacionalnog
parka SRBIJA se bar jednom
u `ivotu susreo...
42
– Dobar da... – Ka`i! – Izvinite, hteo sam da overim... – [alter 4! – Molim?
– [ALTER 4, JESI GLUV? – Ali, sad su me sa...
43
D I V L J I S A L T E R S K I S L U Z B E N I K
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Formulari (Papyrologia)
Puno ime o...
– Original ugovora o kupoprodaji vozila
– Overenu fotokopiju ugovora
– Overen dokaz o overavanju fotokopije
– Dokaz o upla...
45
D I V L J I S A L T E R S K I S L U Z B E N I K
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Pauza (Pauza)
Vrhunac {alterskog z...
Nedovoljno prou~eno Bi}e (ili
Bi}a), koje `ivi (ili `ive) u Predelima
Sive ekonomije Nacionalnog parka
SRBIJA (Sivoj Lagun...
nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 13:14 Page 47
48
P
rimetio je podignutu ru-
ku i zamu}en pogled za
najbu~nijim stolom, onim
u nikad dovoljno odvojenom
delu kafane. Osam...
49
O B O G A C E N I U G O S T I T E L J
telj) ne bi pripadao rodu Ugosti-
telja (Drpus) da nema neke tipi~ne
karakteristi...
50
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Proces oparenja/grupni ovalni seks
Proces oparenja je kod Oboga}enog Ugostitelja i...
P
ogledala se u ogledalu po-
slednji put pred izlazak na
binu: natapirana izblajha-
na kosa sa ljubi~astim prameno-
vima, ...
52
OBUCITE GOLOGUZU PEVALJKU!
VOSAK ZA FINO
DOTERIVANJE
PRIBOR ZA KO[ENJE MALJA
SA BRADE, BRKOVA, NOGU,
RUKU, RAMENA...
SI...
53
G O L O G U Z A P E V A L J K A
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Pi{tanje u potrazi za hranom
Cela filozofija `ivot...
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Projekat/materijal
Zbog potrebe da pridoda dublje zna~enje onome {to radi [nabe|e-
no...
GRADSKI
SELJAK
((PPrroossttaaccuuss
uurrbbaannuuss))
N
arand`astom ladom karavan
skoro da je u{ao u ulaz solitera.
Pre neg...
56
G
radski Seljak je neobi~na
vrsta. Va`no je re}i da on
nije nastao me{anjem
Zapostavljenog Gra|anina
(Trinaestus prasus...
57
G R A D S K I S E L J A K 8
2
3
4
5 6 7 9
10
1
11
2
2
nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 57
58
PROSTI
MLADUNAC 2
PROSTI MLADUNAC 1
GRADSKI
SELJAK
GOSPOA
GRADSKA
SELJAN^URA
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
= Seos...
59
P O K V A R E N I P O L I T I C A R
C
im je helikopter dodirnuo zem-
lju, pomo}nik se okrenuo i po-
~eo da ga budi: „Go...
60
Sredina u kojoj prebiva Pokvareni Politi~ar u~inila ga je sposobnim
ne samo da menja boju, kao kameleon, ve} i oblik, a...
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Demagogija (Uvlacus populis)
Te{ko da Pokvareni Politi~ar uop{te i mo`e da se popne n...
62
VIDOVITA PROROCICA
((NNoossttrraaddaammaa pprrooffiitteerriiaa))
D
obro ve~e, po{tovani gledaoci. Evo
nas ponovo u emis...
63
V I D O V I T A P R O R O C I C A
PROROK (MU@JAK)
PROROK (@ENKA)
F
osilni ostaci naivnih `rtava go-
vore o tome da se m...
64
`enke, a ponekad iz nepoznatih
razloga te`i da se pretvori u `enku.
Ta pojava naziva se Kleopatrizam.
U Nacionalnom par...
PODMITLJIVI
LEKAR
((PPrriimmaarriiuuss
mmiittuuss))
65
P O D M I T L J I V I L E K A R
P
a {ta ti misli{, da ja ovo radim ...
66
ZA ONE KOJI @ELE DA
ZNAJU [TA JE
=Terapija (Terapia)
Tretman u kojem Podmitljivi,
ali i svaki drugi Lekar svoju `rtvu
t...
67
P O D M I T L J I V I L E K A R
ZA ONE KOJI @ELE DA
ZNAJU [TA JE...
=Nepla}eni (ili Dr`avni)
Lekar (Primarius platus)
P...
68
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Mito (Mitus)
Mito je biljka iz porodice Korupcija (Coruptia) koja cveta u svim
del...
„...I {to ka`e{, dr`a’ te je vascijeli dan
na stend baj?... Aaaa, bruke i sra-
mote! Pa jesi li zavr{io {to?... Jesi...
Je...
70
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Veza (Cumus rodbinus)
Vi{egodi{nja biljka koju Crnogorski Vanzemaljac gaji generac...
71
C R N O G O R S K I V A N Z E M A L J A C
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU
[TA JE...
=Dajebeoca (Tatus coitus)
Izraz kojim se ...
72
PROSVETNI
JADNIK
((PPrrooffuuss
yyaaddiibbeedduuss))
II6
– osnovci: Stala je nasred u~ionice i po~ela: „Deco, da vidimo...
73
P R O S V E T N I J A D N I K
III1
– srednjo{kolci: Profesor je taman zaustio da ka`e: „Zatvorite bar
vrata za sobom, p...
74
tehnika
zloupotrebe
ekskurzije
tehnika
tvrdoglave
nezainteresovanosti
tehnika
dopunskog
popodnevnog
posla
tehnika
zloup...
75
P R O S V E T N I J A D N I K
ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE...
=Prosvetni Radnik (Profus autoritetus)
Legenda ka`e d...
76
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
^ETVRTAK
PETAK
PONEDELJAK: Ustao je u 9, ignorisao uku}a-
ne, doru~kovao, stavio hleb, paradajz...
77
P R I N U D N I ( N E ) R A D N I K
zzeennkkaa
PONEDELJAK: Ustala je u 6, kupila hleb,
oprala paradajz, otpratila mu`a ...
78
VV
e}ina vrsta koje pripadaju
ovoj kategoriji nisu detaljno
prikazane, jer nisu mogle biti
adekvatno prou~ene. Za{to?
N...
tih vrsta ovde pomenuti, ali }emo
zadr`ati distancu, iz higijenskih
razloga:
ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC
(Smradus intele...
IIZZLLAAZZ
Vi uskoro napu{tate Nacionalni park SRBIJA.
Vide}ete da izlazak nije ni{ta manje komplikovana i rizi~na procedu...
UZETO OD NARODA I VRA]ENO NARODU
ZAHVALNICA I RE^ AUTORA
PA@NJA!
UPOZORENJE!
ULAZ
NADRNDANI CARINSKI SLU@BENIK (Drndus mur...
PROTESTNI TELEGRAM UPRAVE NACIONALNOG PARKA SRBIJA
Uprava Nacionalnog parka SRBIJA oštro protestuje povodom
upadljivog ign...
DRAGOLJUB LJUBICIC MICKO
Ro|en je 1962. godine u Beogradu. Zavr{io je gimnaziju
i ni`u muzi~ku {kolu. Studije prava prekin...
of 71

Nacionalni park Srbija

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalni park Srbija

 • 1. SSRRBBIIJJAANAPISAO DRAGOLJUB LJUBI^I] MI]KO ILUSTROVAO DOBROSAV BOB @IVKOVI] NNAACCIIOONNAALLNNII PPAARRKK BIBLIOTEKA BEZ DLAKE NA JEZIKU nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 3
 • 2. PPAAZZNNJJAA!! PRIBLI@AVATE SE NACIONALNOM PARKU SRBIJA! (JO[ TRI STRANE) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 11
 • 3. PPAAZZNNJJAA!!!! PRIBLI@AVATE SE NACIONALNOM PARKU SRBIJA! (JO[ DVE STRANE) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 13
 • 4. PPAAZZNNJJAA!!!!!! PRIBLI@AVATE SE NACIONALNOM PARKU SRBIJA! (JO[ JEDNA STRANA) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 15
 • 5. Odavde pa nadalje mogu}i su iznenadni inflatorni udari, Uredbe iz vedra neba, intenzivan pad standarda, kontinuirana erozija morala, hroni~no odronjavanje optimizma, plima primitivizma, povremene bujice vulgarnosti i visok talas kriminala. Pre nego š{to se rampa podigne i u|ete unutra, dobro bi bilo da znate da Nacionalni park SRBIJA samo geografski pripada Evropi. Svaka druga sli~nost je istorijska i prividna. Posle izvesnog vremena provedenog u Nacionalnom parku mo`ete do`iveti mu~ninu, blagu vrtoglavicu, guš{enje, nagon za povra}anjem, ograni~enu pokretljivost, hladno}u, pa ~ak i glad... Ne obra}ajte pa`nju, to je sasvim normalno. Veliki broj stanovnika Parka to isto ose}a viš{e od deset godina, pa niš{ta. Ne ulazite u Park bez najmanje jedne deblje knjige. Ona vam ovde mo`e biti jedino oru`je, po{to se neke od najopasnijih vrsta ne pla{še ni no`a, ni metka, ni bombe, ali be`e od knjige kô |avo od krsta. Ne ulazite u Park ako niste obezbedili viš{emese~ne zalihe svega i sva~ega. Ako ne volite zalihe, onda obezbedite dovoljnu koli~inu novca koji se koristi u Nacionalnom parku NEMA^KA, da biste mogli da nabavite sve {što vam treba, bez ve}ih problema. UUPPOOZZOORREENNJJEE!!!!!!ULAZITE U NEBEZBEDNU ZONU! nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 16
 • 6. Ukoliko imate Staru Deviznu [tednju, ostavite je napolju, van Parka. U suprotnom, bi}e vam brutalno oduzeta i surovo zaboravljena. Obratite pa`nju: u Parku postoji ogroman broj nepismenih maskiranih u pismene! ^uvajte ih se, mogu da budu vrlo opasni! Ukoliko ste i sami nepismeni, ne ulazite bez nekog ko je pismen, da bi vam ovo pro~itao. Ukoliko ste pak nepismeni, a nemate nikog pismenog sa sobom, onda smo sve ovo za d`abe pisali. Ukratko, od ovog trenutka pa nadalje – ne o~ekujte ni{ta posebno, ali budite spremni na sve. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 17
 • 7. UULLAAZZ Nalazite se na samom ulazu u Nacionalni park SRBIJA. S obzirom na to da ste i pored tolikih upozorenja stigli dovde, sad mo`ete malo da se opustite i pripre- mite za ono {to sledi. Nemogu}e je precizno re}i koliko je veliki Nacionalni park SRBIJA. Mo`da bi najta~nije bilo konstatovati da „nije mali, nije mali...“. Ipak, njegova veli~ina se pro- gresivno smanjuje, usled nekih dosad nedovoljno prou~enih pojava. To smanjivanje najte`e poga|a upravo `ivi svet. Raznovrsnost `ivog sveta u Nacionalnom parku SRBIJA i upadljiva razli~itost nekih vrsta od njihovih ro|aka koji `ive u drugim podnebljima, glavni su razlozi {to se pristupilo izradi ovakvog priru~nika, koji bi trebalo da pomogne eventual- nom posetiocu Nacionalnog parka SRBIJA da se u njemu {to br`e i {to bolje sna- |e, a ako mu to ne uspe, da bar lak{e shvati {ta mu se to, unutar Parka, doga|a. Na slede}im stranicama upozna}ete, ako ve} niste, predstavnike nekih vrsta koje `ive u Nacionalnom parku SRBIJA. Poreklo tih vrsta, njihova stani{ta, ishrana, razmno`avanje, podvrste, prirodni neprijatelji, odnos prema drugim vrstama samo su neke od tema u ovoj, ozbiljno zami{ljenoj, ali neozbiljno realizovanoj studiji. Budu}i da je izabran socio-etno-psiholo{ko-kulturolo{ko-patolo{ki pristup, bilo je neophodno pomo}i se i {arlatinskim jezikom kod bli`eg odre|ivanja imena vrsta, pojava i epoha ({arlatinski – {areni latinski, latinski pro{aran srpskim). Nemogu}e je, i nepotrebno, pomenuti i obraditi baŠ{ sve vrste koje postoje u Parku. Odabrane su samo one koje su nastale ili najvi{e mutirale u poslednjoj deceniji XX veka. Pri tom treba imati na umu da nastajanje i mutiranje nekih vrsta i nije zavr{en proces. On je u toku ~ak i dok ovo ~itate. A sada, kada ste dobro pripremljeni i upozoreni, mo`ete slobodno da pri|ete. Rampa }e se ubrzo podi}i i vi }ete biti u prilici da se bli`e upoznate s Nacionalnim parkom SRBIJA i njegovim naj`ivopisnijim `iteljima. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 19
 • 8. 20 R ampa na ulazu u Nacionalni park SRBIJA se, posle viš{e od sata ~e- kanja, podigla i voza~ je starto- vao motor kako bi, kona~no, pre{šao granicu. A onda se, tik ispred kola, stvorio On. Namrgo|en, brkat i ras- kop~an. Krupan primerak. Sav u ze- lenom. Pokazao je rukom da se ugasi motor i lagano obiš{ao oko kola, sa iz- razom na licu kao da neš{to smrdi. Za- stao je kod voza~evih vrata i pokazao rukom da se otvori prozor. „Putne is- prave...“, promrmljao je. Voza~ je pru`io odranije pripremljene paso{še svih putnika. Krupni ih je dugo stu- dirao, duboko i {umno diš{u}i. „Iza- |ite napolje...“, rekao je voza~u, stav- ljaju}i pasoš{e u d`ep na bluzi. Voza~ je iza{šao i stao pored kola, u iš{~ekiva- nju. Krupni ga je o{tro pogledao: „[Šta si mislio, da ti ja persiram?! IZ- LAZI, BRE, SVI IZ KOLA!!! OD- MA’!“ Dok su putnici navrat-nanos izlazili, on se odmakao par koraka, iz- vadio iz d`epa tanke hirur{ke rukavi- ce i po~eo pa`ljivo da ih navla~i na jed- nu, pa na drugu ruku. ULAZI UNU- TRA, PA JEDNO PO JEDNO U SO- BU S KABINAMA. SKIDAJ SVE SA SEBE, UÐI U KABINU, NASLONI SE NA ZID SA OBE RUKE, OPUSTI MI[ŠI] I ^EKAJ DALJA NAREÐE- NJA! SLEDI PREGLED! I NEMOJ DA BI NEKO NEŠ[TO SLU^AJNO PREME[TÔ IZ D@EPA U D@EP ILI IZ NE^EG DRUGOG U D@EP! JE L’ TO JASNO?! N adrndani (ponekad se mo`e na}i i kao Frustrirani) Carinski Slu`benik je vrsta koja je nastala ukr{štanjem tri razli~ite vrste: Normalnog Carinskog Slu`benika ({arlatin- ski – Drndus pasport), NADRNDANI CARINSKI SLUZBENIK (Drndus murius pauza) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 20
 • 9. Mrkog Uli~nog Pandura (Mupus murius) i Divljeg [alterskog Slu`benika (Nervozus shicanorum pauza). Potreba da se ulazak u Nacional- ni park SRBIJA i izlazak iz njega kontroli{u drndanjem postoji odavno. Po{što nije bilo mogu}e postaviti Mrkog Uli~nog Pandura da sam kontroliš{e granicu Parka sa Neprijateljskim Svetom (Trulus zapadus) =, a s obzirom na to da postavljanje samo Normalnog Carinskog Slu`benika ili Divljeg Š[alterskog Slu`benika nije bilo dovoljno komplikovano, pristupilo se ukr{štanju te dve vrste sa Divljim [alterskim Slu`benikom, kako bi novostvoreni hibrid zadovoljio sve neophodne kriterijume za takvu kontrolu: 21 N A D R N D A N I C A R I N S K I S L U Z B E N I K ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Neprijateljski Svet (Trulus zapadus) Neprijateljski Svet je sve ono {to se nalazi izvan granica Parka, a ne zove se Kina, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Li- bija, Irak, Severna Koreja, Kuba, Indija, Zimbabve i, ponekad, Gr~ka. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Podmitljivost Osobina nastala delovanjem bilj- ke Mito (Mitus), koja izvanredno us- peva u celom Nacionalnom parku SRBIJA. No, o toj biljci }e biti viš{e re~i kasnije, kod vrste Podmitljivi Lekar (Primarius mitus). [to se ti~e podmitljivosti, ta osobina se poja- vljuje u tri faze: a) kategori~ka faza (ne mo`e ni{ta) b) takti~ka faza (mo`e ne{to za ne{to) c) strate{ka faza (sve mo`e za ne{to). a) b) c) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 21
 • 10. – nadrndanost (uro|eno ili uve`bano odsustvo dobrog raspolo`enja) – panduravost (nju{škanje za svim i sva~im, uvla~enje pretpostavljenom) – divljost (agresivnost u poni`avanju `rtve) – {alteravost (snala`ljivost u birokratskom komplikovanju) – pauzofilija (ljubav prema izlaganju `rtve bezrazlo`nom ~ekanju). Eksperiment je uspeo u potpu- nosti i tako se rodio Nadrndani Carinski Slu`benik. Danas u Nacionalnom parku SRBIJA ima mnogo vi{e Nadrndanih od Nor- malnih Carinskih Slu`benika. Posledica eksperimenta su i neki ne`eljeni efekti. Na primer, pau- zofilija je postala toliko dominan- tna osobina da se ~ekanje viš{e ne meri minutima i satima, ve} danima i nedeljama. Kao jedan od ne`eljenih efekata, pojavila se i podmitljivost . Nadrndani Carinski Slu`benik je vrsta koja je stvorena za lov na sve ono š{to ho}e da pre|e granicu Parka. To je njegova jedina funkci- ja i zato je na svim ostalim planovi- ma mnogo manje zanimljiv. Treba re}i da ima istan~an njuh i da je istreniran da otkrije sve ono {to miri{še na luksuznu robu (u Nacio- nalnom parku SRBIJA luksuz su salama, sir, ulje, toalet-papir, gori- vo itd.). U tom procesu Nadrndani Carinski Slu`benik ~esto do`ivi i š{mek-{ok (mirisni udar), naro~ito kad nju{ška po prljavim ga}ama onih `rtava koje su ve} upotrebljen ve{š morale ponovo da obla~e, ~ekaju}i danima da pre|u granicu. 22 = nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 22
 • 11. 23 G O L U Z D R A V I P E N Z I O N E R PP et sati ujutru u Nacionalnom parku SRBIJA. Ve}ina `itelja jo{š uvek spava. Tiho je. Ti{inu re- meti samo jedan zvuk... To je š{u{kav zvuk savijanja upotrebljavane najlon kese koja se sprema da primi u sebe novine na koje se pomisli kad se ka`e „novine“ i – jo{š jednu najlon kesu. Onu iz koje curi kratkotrajno mleko. To je mleko koje `ivi jako kratko – sa- mo veoma rano ujutru, jer ga tada grabi jedna od najugro`enijih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA... J edan nau~ni tim je do{ao do za- klju~ka da se za vreme tzv. Grej- ne Sezone (Cvokotarium) iz go- dine u godinu sve viš{e smanjuje broj vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA, a da je Golu`dravi Penzi- oner jedna od onih vrsta koje naj- br`e nestaju. Razloge za to najvero- vatnije treba tra`iti u neprirodnom fenomenu pod imenom ka{šnjenje Penzijice =. Razlikujemo vi{še podvrsta Golu`dravog penzionera. To su: Civilni Penzioner (Penzos comunalis) Vojni Penzioner (Penzos militaris) Invalidski Penzioner (Penzos apotecus).GNEZDA @ENKA MU@JAK VESTI VESTI VESTI GOLUZDRAVI PENZIONER ((PPeennzzooss vvuullggaarriiss)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 23
 • 12. FAZA 1. GLASANJE FAZA 2. PROVERA REZULTATA 24 Podvrste Golu`dravog Penzione- ra me|usobno se ne razlikuju po izgledu, ve} po mestu na kojem se gnezde. Vojni Penzioner se, recimo, naj~e{}e gnezdi na š{estom i vi{im spratovima {ume novobeogradskih solitera, gde se mogu na}i ~itave kolonije. Druge dve vrste pak vole da se gnezde u redovima. Civilni Penzio- ner – Penzos comunalis – kao {to mu i ime ka`e, naj~e{}e pravi gnezdo od svakojakih papira i ra~una, na {alte- rima za struju i komunalije i to sre- dinom meseca, dok Invalidski Pen- zioner – Penzos apotecus – gnezdo pravi od gomila uputa i recepata na {alterima zdravstvenih ustanova, i to preko cele godine. Zanimljivo je to {to, usled fenomena ka{šnjenja Penzijice, gotovo sve podvrste Golu`dravog Penzionera veoma retko i malo jedu, a i kad jedu, uglavnom zoba- ju mrvice. Ono po ~emu se, me|utim, bitno razlikuju od drugih u Nacionalnom parku SRBIJA je to {to kod svih ostalih vrsta odrasli hrane svoje mladunce, dok je ovde uglavnom suprotno: mladunci Golu`dravog Penzionera hrane svoje roditelje. Jedino ~ime se Golu`dravi Penzioner sam hrani jesu informacije sa dr`avnih medija koje veoma uredno, rado i lako guta i to u velikim koli~inama, ali one su, na nesre}u, naj~e{}e za njega otrovne. Mu`jaka i `enku Golu`dravog Penzionera veoma je te{ško razliko- vati. Na primer, ni jedno ni drugo nemaju bogato perje, kre}u se sporo i povijeno, po ceo dan peva- ju istu pesmu, a zanimljivo je i to {to u sezoni glasanja i jedno nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 24
 • 13. 25 G O L U Z D R A V I P E N Z I O N E R i drugo daju od sebe isti glas. Dodu{še, jedna od razlika je u tome {što se mu`jaci preko dana sjate u park i gledaju kako dvojica od njih jedu jedan drugog. Golu`dravi Penzioner je dobar lovac. Naoko nije preterano gibak i pokretljiv, ali do|e li do prilike za bilo kakav ulov – spreman je na ma~ji skok. To se naro~ito vidi u situaci- jama u kojima smatra da je ugro`eno njegovo prirodno mesto u redu za namirnice ili pred FAZA 3. ZASLU@ENA MIZERIJA {alterom. Tada dobija neverovatnu snagu i, tako razjaren, u stanju je da pro- tivnika izgura na smrt. Golu`dravi Penzioner ima viš{e prirodnih neprijatelja. To su, pre svih: Republika Srbija (Yugoslavius) i Divlji [alterski Slu`benik (Nervozus shicanorum pauza). Me|utim, mo`da najve}u opasnost po Golu`dravog Penzionera predsta- vljaju – njegovi mladunci, kojima u jednom trenutku mo`e da dosadi to {to hrane svoje roditelje, pa mogu da re{e da ih prepuste samima sebi, s nadom da }e se tako najlak{e i naj- br`e do~epati njihovog gnezda. Pri tom zaboravljaju da svi u Nacional- nom parku SRBIJA, pa i oni, jednog dana postaju Golu`dravi Penzioneri. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Ka{njenje Penzijice Neprirodna pojava usled koje dolazi do ubrzanog nestanka Golu- `dravog Penzionera iz Nacionalnog parka SRBIJA. Ishrana Golu`dravog Penzionera u potpunosti zavisi od jed- nomese~ne biljke koja se zove Penzijica (Myzeria). Ta~nije, to je nekad bila biljka koja je plod donosila jednom mese~no. Naglom promenom politi~ko-ekonomske klime u Nacionalnom parku SRBIJA, plod Penzijice je malo-pomalo po~eo da zakr`ljava, da kasni sa pojavljivanjem i po vi{e meseci i da, kada se pojavi, traje samo nekoliko dana. To je izazvalo oz- biljne poreme}aje u ionako krhkom metabolizmu Golu`dravog Penzionera i od tada se broj primeraka ove vrste ubrzano smanjuje, a Penzijica je od tolikog zakr`ljavanja postala mikroskopski mala i ~im se pojavi – gotovo trenutno ispari, ostavljaju}i iza sebe samo pla}en ra~un za struju. MYZERIA nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 25
 • 14. 26 LA@NI PROIZVOD (SLU@I DA SE DILER MASKIRA I ZAVARA PROTIVNIKE) T eš{ko je pro}i Nacional- nim parkom SRBIJA, a ne primetiti markantno stvorenje koje stoji na }o{šku i specifi~nim zvukom pro- nalazi partnere za jedan od najneobi~nijih rituala u Na- cionalnim parkom SRBIJA: ritual kupoprodaje deviza. Upoznajmo sada pripad- nika vrste koja je nastala ne- davno, ali se ve} smatra jed- nom od naj`ilavijih i najiz- dr`ljivijih u ~itavom Na- cionalnom parku. To je... MARKANTNI ULICNI DILER ((DDeevviizzuuss ddeevviizzuuss ddeevviizzuuss)) M arkantni Uli~ni Diler `ivi isklju~ivo u predelima sive i crne ekonomije. Odli~no se prilagodio, jer su tu ~este i obilne padavine dinara, pa je stoga i ve- oma bujna inflacija. Markantnog Uli~nog Dilera posebno mnogo ima na mestima na kojima ima Ke{a (Gotovinae), relativno retke biljke sa nov~anicama umesto listova. Markantni Uli~ni Diler je po prirodi samac, ali ponekad mo`e- mo videti i po nekoliko primeraka na jednom mestu, {to obavezno zna~i da je u izgledu dobar ulov. Ipak, Markantni Uli~ni Diler veoma poš{tuje tu|u teritoriju. Uglavnom ga mo`emo na}i na }o{kovima Nacionalnog parka SRBI- JA, oko pija~nih pojila, ispred u{}a u banke, dakle, na svim onim mestima na kojima ~esto prolaze pripadnici drugih vrsta. U skrovi{tu ga je nemogu}e videti, jer ga odli~no krije. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 26
 • 15. 27 M A R K A N T N I U L I C N I D I L E R DEVIZUS DEVIZUS DEVIZUS ISPREDBANKUS DEVIZUS ISPODTEZGUS Metabolizam Markantnog Uli~- nog Dilera u potpunosti zavisi od plavi~astozelene biljke Devize (Devizus), po kojoj je i dobio ime, a koja u Nacionalnom parku Srbija uspeva samo u uslovima nestabilne ekonomske klime. Kada zbog sta- bilne ekonomske klime na ulici po- nestane deviza, Markantnog Uli- ~nog Dilera jednostavno nema, kao da je izumrla cela vrsta. Me|utim, upravo tada njegova `ilavost dolazi do izra`aja: onog trenutka kada se usled pogorš{anja ekonomske klime naobla~i toliko da ponovo po~ne da pada dinar, eto i Markantnog Uli~- nog Dilera, koji izlazi iz svog skro- viš{ta i nastavlja da se pari. Markantni Uli~ni Diler `ivi radi parenja. To se kod njega zove „oparenje“. Ima potrebu da se opari svakog dana, pa i po nekoliko puta dnevno. Zanimljivo je da mu za to nije potrebna `enka, ve} `rtva. Sam proces je veoma brz i obavlja se uglavnom po tamnim ulazima i zatvorenim automobilima. Tek, posle samog oparenja, oplo|en sa bar 10%, a da bi nastavio vrstu, kratko le`i na parama i brzo ih, da bi se razmno`ile, pu{ta na ulicu. Kad je ke{a dovoljno na ulici, formiraju se, kao pe~urke posle kiš{e, novi Markantni Uli~ni Dileri. Unutar vrste Markantnog Uli~nog Dilera postoje i podvrste nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 27
 • 16. 28 koje se me|usobno razlikuju isklju- ~ivo po mestima na kojima sa~eku- ju svoje `rtve. To su: – Francuski Uli~ni Diler (Devizus devizus), o kome smo ovde uglavnom i pri~ali, zatim – Pija~ni Diler (Devizus ispodtezgus), i na kraju – Dr`avni Diler (Devizus ispredbankus). Zanimljivo je da se poreklo Markantnog Uli~nog Dilera kao vrste vezuje za jednu vrlo komp- likovanu promenu politi~ko-eko- nomske klime koja se dogodila u Nacionalnom parku SRBIJA pre izvesnog vremena. Ta promena je izazvala degeneraciju i skoro pot- puni nestanak mnogih vrsta u Na- cionalnom parku SRBIJA, ali malo š{ta se mo`e uporediti sa katastro- fom koja se dogodila jednoj, u tom periodu otpornoj i dugove~noj vrsti – Dinarsaurusu (Dinarsaurus convertibilius) =. Prirodni neprijatelji Markantnog Uli~nog Dilera jesu upravo Dinarsa- urus, u onim retkim periodima ka- da je jak i stabilan, i Slobodno Tr`i{te Deviza (Libero marconi). Svojevremeno je Markantnom Uli~nom Dileru pretila svakodnevna opasnost i od pripadnika vrste Mrki Uli~ni Pandur (Mupus murius), s ko- jim deli isto stani{te – ulicu, i koji ga je ranije ~esto i rado lovio, ali danas te opasnosti gotovo i da nema, pa Markantni Uli~ni Diler mo`e slo- bodnije i mirnije nego ikada da `ivi u Nacionalnom parku SRBIJA. DINARSAURUS CONVERTIBILIUS MARKANTNI ULI^NI DILER nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 28
 • 17. 29 M A R K A N T N I U L I C N I D I L E R ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Dinarsaurus (Dinarsaurus convertibilius) Posle du`eg perioda lo{še ekonomske klime do{šlo je, bukvalno preko no}i, do fantasti~nog razvedravanja. Sve je po~elo da buja, da se razvija, da cveta. Postojali su idealni uslovi za rast i razvoj Dinarsaurusa, koji je tada bio toliko mo}an da je mogao, bez po muke, da se pretvori u bilo š{ta – recimo u Markosaurusa (Marcosaurus germanus) ili u Dolarsaurusa (Dolar- saurus americanus) – u zavisnosti od potrebe. Ta osobina se zvala konver- tibilnost, a ~itav taj period zvali smo Anteozoik. Me|utim, to nije dovoljno dugo potrajalo. Ponovo preko no}i dolazi do burnih klimatsko-ekonomskih promena i dejstvom raznoraznih kata- strofi~nih pojava (Ratus, Sanctius, Yugoscandicus, Dafimenticus), od kojih su se neke cikli~no ponavljale, rast i razvoj Dinarsaurusa biva surovo pre- kinut. On gubi svoju prirodnu osobinu pretvaranja u Markosaurusa i Dolarsaurusa, sve viš{e slabi i po stopi od desetak i viš{e posto mese~no – po~inje da izumire. Tada stupa na scenu Markantni Uli~ni Diler, koji `ivi od toga š{to, imitiraju}i konvertibilnost kao zakr`ljalu osobinu zakr`ljalog Dinarsa- urusa, odre|uje u procesu svog oparenja kada }e se, u kom odnosu i u š{ta Dinarsaurus pretvoriti, ~ine}i ga tako, iz dana u dan, finansijskim patuljkom. MARCOSAURUS RATUS SANCTIUS YUGOSCANDICUS DAFIMENTICUS nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 29
 • 18. 30 U lica je mesto koje pred- stavlja stani{te mnogim `i- teljima Nacionalnog par- ka SRBIJA. Tu im se doga|a `ivot u svim oblicima. Nekad je to lepša strana `ivota, puna sun- ca, radosti, para i sloge me|u vrstama, a nekad ona druga, koja se sastoji od mraka, bola, nema{tine, nasilja i otima~ine. Postoji vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA koja se razvila upravo zbog toga {to postoji ta druga, mra~nija strana `ivota na ulici. Po toj tamnoj strani je i dobila ime Mrki Uli~ni Pan- dur (Mupus murius). Skra}eno – MUP. M rkog Uli~nog Pandura }emo lako prepoznati: pandur je, mrkog je izgleda, na ulici je. Dok se ve}ina stanovnika Nacio- nalnog parka SRBIJA trudi da na ulicu iza|e samo kad mora, a i tada nakratko, Mrki Uli~ni Pandur je na ulici stalno i tu se snalazi kao riba u moru. Tu on pronalazi sebe (i sve druge), tu `ivi, lovi, a tu se u slu~aju potrebe i umno`ava u Kordon (Cordonum batinarium) =. Mrki Uli~ni Pandur niti ima podvrste, niti mutira u bilo {ta drugo, ~ak ni kad se penzioniš{e. Za njega va`i izreka: Jednom Murius – uvek Murius. Mrki Uli~ni Pandur je sva{štojed. Ipak, uglavnom se ne usu|uje da lovi nekog krupnijeg Doma}eg Kriminalca, kao {to je Teš{ki Mafijaš{ (Crimos mafiosus), jer je on prevelik zalogaj za njega. ^ak izbe- gava da se ustremi i na neš{to sitni- jeg ]elavca Obi~nog (Glavus obri- anus). Tu i tamo ska~e na [vercera Cigareta (Torbacus tobacus) ili, re|e, na Markantnog Uli~nog Dilera MRKI ULICNI PANDUR ((MMuuppuuss mmuurriiuuss)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 30
 • 19. 31 M R K I U L I C N I P A N D U R ]ELAVAC OBI^NI (NEVIDLJIV ZA MUP-a) ZAPOSTAVLJENI GRAANIN PROMENLJIVI STUDENT (@ENKA) (Devizus devizus devizus), koji mu je ~ak i neki dalji ro|ak, po ulici. Po{to od tog ulova ne mo`e da nahrani ~ak ni sujetu, to ga ~ini jo{ mrkijim. Mrki Uli~ni Pandur lako se dresira za razli~ite zadatke: da do- nese {švercovanu robu, da se pritaji u `bunju i isko~i s uklju~enim rada- rom, da vidi i najsitnije prekrš{aje, a da istovremeno ne vidi one naj- krupnije itd. Dalji ro|ak Mrkog Uli~nog Pandura je Le`e}i Uli~ni Pandur (Mupus carterlupus). Mrki Uli~ni Pandur se posebno dresira da lovi pojedine primerke ili vrste. To su: 1. Promenljivi Student (Academus meander), koji na ulici ~esto tra`i promene ({to mu i ime ka`e). Tada Mrki Uli~ni Pandur koristi i Pendrek (?) =. 2. Zapostavljeni Gra|anin (Trinaestus prasus), kada se okuplja na ulici gladan plodova biljke Ustavna prava i slobode (Civilizatium mini- mum), koji su mu neophodni da bi uop{te mogao da pre`ivi kao vrsta. 3. Golu`dravi Penzioner (Penzos vulgaris), i to sve tri podvrste (P. Comunalis, P. Militaris, P. Apotecus), kome Mrki Uli~ni Pandur u`iva da naplati prelazak van pe{ša~kog prelaza kad se ovaj okupi na ulici povodom ka{šnjenja Penzijice (Myzeria). ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Pendrek (?) Tvrdog porekla. Nedovoljno ispitan. Ko god je pri{ao dovolj- no blizu da ga ispita, posle ga je bolela glava i nije mogao ni- ~eg da se seti. TE[KI MAFIJA[ (NEVIDLJIV ZA MUP-a) PROMENLJIVI STUDENT (MU@JAK) GOLU@DRAVI PENZIONER (VIDLJIV) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 31
 • 20. 32 S Mrkim Uli~nim Pandurom se jednostavno komunicira. On koristi samo deset re~enica. Ako ih znate, ne}ete imati problema u sporazumevanju s njim. 1. Dobro ve~e, voza~ku, saobra}ajnu. 2. Jeste ne{što popili? 3. Ajde malo da dune{š... 4. Imate li nekog oru`ja? 5. Otvori gepek! 6. Je l’ znate koji ste prekrš{aj napravili? 7. ’O}e{ da plati{ il’ da pi{em prijavu? 8. Je l’ mnogo 100 dinara? 9. U kom pravcu idete? 10. Je l’ bi’ mogô ja s vama donekle? ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Kordon (Cordonum batinarium) Sasvim poseban organizam, sastavljen od viš{e Mrkih Uli~nih Pandura povezanih ujedno. Na iste podra`aje reaguje potpuno druga~ije nego Mr- ki Uli~ni Pandur – jedinka. Iako bi se moglo o~ekivati da je to bi}e napre- dnije od jedinke, upravo je suprotno. Naime, Kordon je na ni`em stupnju razvoja, nije u stanju da sam rasu|uje, niti je u stanju da se samoorganizu- je. Potpuno je zavisan od Komandira (Mrki Uli~ni Pandur sa ~varcima). Logi~no je da tako jednostavan stvor kao {što je Kordon ima i jedno- stavnu funkciju. Ona se sastoji iz samo dva elementa – stajanje i juriš{anje. Stajanje obuhvata i spre~avanje, a juriš{anje podra- zumeva i batinanje. Prosto kô pasulj. Zato i funkcioniš{e. MUP@RTVA MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP = KORDON MUP – OBI^NI nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 32
 • 21. 33 S R P S K I B I Z N I S M E N L ovi u mutnom. Le`i na parama. Jede po kafana- ma. Pije po kafi}ima. Ima ga svuda. Uvek je „u ne- vi|enoj gu`vi“. S rpski Biznismen spada me|u najprilagodljivije vrste u Nacio- nalnom parku SRBIJA. I on i Pokvareni Politi~ar (Smradus bescrupulozus) vuku poreklo od istog pretka. To je Snala`ljivi Srbin (Srbianus flexibilia), vrsta koja je nastala i opstala na ovom podneblju. Ako neko `eli da Srpskog Biznis- mena izvu~e iz jazbine, dovoljno je da upotrebi stari srpsko-biznismen- ski mamac: da mu podmetne `rtvu koja ima specifi~an miris. To je mi- ris lakog posla s minimalnim ula- ganjima i enormnom zaradom za najkra}e mogu}e vreme. Srpski Biznismen je sva{tojed. U njegovoj jazbini uvek se mogu na}i: maline, kafa, ulo{ci, zejtin, `vake, sapuni, ekseri, mleko u prahu, rezana gra|a, ~okolade, toalet–papir, lekovi, deterd`ent, {e}er i dizel gorivo. Poneki primerak Srpskog Biznis- mena mo`e da bude i veoma opa- san ukoliko primeti da neko drugi upada na njegovu Ekonomsku Teritoriju (Quotum contingentum). Tada po~inje bespo{štedna borba za enormnu zaradu, koja se ponekad zavr{ava i onim najgorim {to Srp- skog Biznismena mo`e da sna|e – carinjenjem. Srpski Biznismen se lako pre- poznaje po karakteristi~nom zvuku Mobilnog Telefona (Zvrndus nonsto- pus)=. Naime, {to je melodija ko- jom Mobilni zvoni ne`nija, umilni- ja, to je Srpski Biznismen spremniji na sve. Najoprezniji treba biti kada se za~uje Betovenova Für Elise. Zanimljiv je i na~in komunikaci- je Srpskog Biznismena sa SRPSKI BIZNISMEN ((CCaammiioonnuuss aavviioonnuuss)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 33
 • 22. 34 onim ko mu treba. Sledi telefonski razgovor izme|u Srpskog Biznismena i pri- padnika degenerisane vrste Alavi Dru{tveni Direktor (Pustahius economiae) =. Oni ve} dugo di$kretno $ara- |uju, na obo$trano zado- volj$tvo. PRIVATNIK: Halo? DRU[TVENJAK: Ja sam... PRIVATNIK: Ooooo, moje po{tovanje, jeste dobro, {ta ima novo? DRU[TVENJAK: Ma, nije dobro... Ne{to mi se pokvario auto... PRIVATNIK: Nikakav problem. Posla}u de~ka da ga odveze i popravi. DRU[TVENJAK: Dobro, nego ... moja `ena bi malo u Rim ... porodi~no... PRIVATNIK: Samo recite datum i koliko bi da ostane ... s porodicom. DRU[TVENJAK: Ma, desetak dana... Nego, nema ke{a. A, ka`e – skupooo!... PRIVATNIK: Done}e de~ko. Nego ... ’o}e li mo}i ono {to smo pri~ali?... DRU[TVENJAK: Slu{aj, za tebe sve ima da mo`e... Javi se kad se vratim. Postoji i `enka Srpskog Bizni- smena koja ne samo {to li~i na mu`jaka ve} pokazuje i tendenciju da se pretvori u njega. To je zani- mljivo zbog toga {to kod Srpskog Biznismena do oparenja dolazi isklju~ivo me|u mu`jacima. Kada oni jedan drugog u sezoni oparenja namiri{u, odmah dolazi do ljubav- no-finansijske igre: sve po~inje ne- `nom razmenom vizitkarti, zatim dolaze strasni pozivi Mobilnim u svako doba dana i no}i, kao i sla- nje perverznih profaktura. Zatim slede sastanci udvoje uz {aputanje procenata na uvo i pominjanje bezobraznih ali uzbudljivih re~i ({ti- cung, uli~ni kurs), kao i uvo|enje nekih elemenata sado-mazohizma (Ho}u i ja da budem dobar... Nemoj mnogo da me odere{... Slobodno ga zavrni, boli me dupe...). Po uspe{no zavr{enom poslu sve se kruni{e intimnim obrokom, koji obojicu mu`jaka ostavlja potpuno opijenim neko vreme (obi~no do jutra). PROCES OPARENJA nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 34
 • 23. 35 S R P S K I B I Z N I S M E N ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Mobilni Telefon (Zvrndus nonstopus) To je izraslina koja spaja ruku i uvo Srpskog Biznismena. Imaju je jo{ neke vrste. Ima neobi~nu osobinu da zvrnda non-stop (otud ime). Budu}i da Mobilni Srpskom Biznismenu predstavlja seksual- no-finansijski simbol, on ga uvek dr`i u ruci, sem ako ga ne zadene za kai{. Kad ima dodatnu potrebu da mu se ~uje i da mu ga vide, on ga izvadi i stavi ga na sto. Mnogo je nesre}an ako je ne~iji manji od njegovog ({to, prizna}ete, ne zvu~i logi~no s obzirom na to da je re~ o mu`jaku). Ako mu Mobilni slu~ajno crkne, Srpski Biznismen delu- je potpuno izgubljeno, sve dok mu ne izraste novi, skuplji – i manji. ^esto se mogu videti dva primerka Srpskog Biznismena kako sede u kafi}u/kafani i svako razgovara svojim Mobilnim. To ne samo da nije nepristojno u njihovom svetu ve} je i po`eljno, jer ostavlja utisak srpsko-biznismenske gu`ve i srpsko-biznismenske zaposlenosti, {to je, opet, deo igre zavo|enja pred oparenje. Ponekad oni Mobilnim razgovaraju i me|usobno, dok su za istim stolom, jer ih to dodatno stimuli{e. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 35
 • 24. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Alavi Dru{tveni Direktor (Pustahius economiae) Pripadnik degenerisane vrste koja postoji samo jo{ u Na- cionalnom parku SRBIJA. Drugde je izumro usled sasvim prirodne pojave u svim Socijalisti~kim nacionalnim parkovima, koja se zove Transformacija Dru{tvenog Kapitala (Pocradus firmus). Transforma- cija je veoma slo`en i nedovoljno obja{njen proces koji nikome, pa ni Alavom Dru{tvenom Direktoru nije jasan, ali mu to ne smeta da tokom tog, i bilo kog drugog procesa, poka`e svu svoju alavost. Mnogo je, me|utim, lak{e razumeti podelu Alavih Dru{tvenih Direktora na tri podvrste, prema onome {ta jedu: Prasista (Prasus terminator) Janji~ar (Yagus brigadus) Kobasi~ar (Hasus cobasus). 36 nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 36
 • 25. 37 D O M A C I K R I M I N A L A C JEDAN DAN @IVOTA J utro. D`ipom ulazi u butik. Sr~a, {a- maranje, vika, tupi udarci, ti{ina. Izla- zi s novcem. Ulazi u d`ip. Staje pred poslovnom zgradom. Ulaze}i nokautira portira koji poku{ava da ga legitimi{e. Liftom do vrha. Posle deset minuta silazi, bri{u}i sa cevi pi{tolja pljuva~ku finansij- skog direktora. Pare su u d`epu. On je u d`ipu. Podne. Ru~a u skupom restoranu sa jeftinom `enkom. Dnevnom `enkom. Ide u kafi}. Sre}e pripadnike svoje vrste i ritualno se ljube. Ide u drugi kafi}. Sre}e pripadnike svoje vrste i ritualno se ljube. Ide u tre}i kafi}. Sre}e pripadnike svoje vrste i ritualno se ljube. Ve~e. No}- na `enka. Kockarnica, stotine plavih nov- ~anica, rulet. Viski u ogromnim koli~ina- ma. Galama, smeh, provokacije. Dva sata kasnije izlazi, glavom kroz staklo. Krvav je. Ustaje, vadi pi{tolj i vra}a se unutra. Repetira i puca po prisutnima. Nailazi obezbe|enje. Puca i na njih. Oni uzvra- }aju. Ima ranjenih. Izlazi u trenutku kad se za~uje policijska sirena. Puca i na njih. Oni gase sirenu i be`e. On prebacuje ra- njenu `enku preko ramena, pali kockar- nicu, pali d`ip i pali u no}. Rat? Anarhija? Snimanje Terminatora 4? Ne. Jedan sasvim obi~an radni dan u `ivotu Doma}eg Kriminalca, vrste koja je strah i trepet u Nacionalnom parku SRBIJA. DOMACI KRIMINALAC ((CCrriimmooss ddoommeessttiiccuuss)) V rsta koja je napravila BUM! u Nacionalnom parku SRBIJA to- kom poslednjih desetak godina. Postoje dva osnovna tipa Doma}eg Kriminalca: Te{ki Mafija{ (Crimos mafi- osus) i ]elavac Obi~ni (Glavus obrianus). Te{ki Mafija{ sjajno `ivi, ali mra~no umire. Za to je kriva biljka Sa~eku{a nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 37
 • 26. 38 (Ra-ta-ta-tatum), koja raste u `bunju, mra~nim ulazima ili tik uz njegov parkirani automobil. Osim nje, Te{- ki Mafija{ nema prirodnih neprija- telja i ne pla{i se ni~ega i nikoga. ]elavac Obi~ni je druga pri~a. Sitniji je, nije tolika zverka kao Te{ki Mafija{, pa mora vi{e da se kiti i ko- ~operi. Zato njemu oko vrata izrasta Kajla (Debello zuto) =, u po~etku jedna, a kasnije, kad se razmno`i, i vi{e njih. Svojom te`inom mu povija gornji deo tela, ~ine}i da izgleda jo{ stra{nije i jo{ }elavije. Karakteristi~ni znaci za raspo- znavanje: D`ip (Paierus), Pi{tolj (Utocaria), Veliki Krst na Retrovizo- ru (Magnum crucifix retrovizorum) i, naravno, Lutkasta Sponzoru{a (Barbicaria lovans) =. Doma}i Kriminalci se pozdrav- ljaju tako {to, dok se rukuju, jedan drugog slobodnom rukom ritualno hvataju za potiljak i brzo izmenjuju tri poljupca, uz nekoliko puta izgo- voreno „brate“. To „brate“ je i ina~e naj~e{}i oblik obra}anja me|u primercima Doma}eg Kriminalca i nema nikakve veze sa krvnim srod- stvom. Kada se sretnu dva primerka Doma}eg Kriminalca, to otprilike izgleda ovako: ’DE SI, BRATE? (CMOK, CMOK, CMOK) [’A JE S BRATOM, BRATE? (CMOK, CMOK, CMOK) BRAT JE PAO, BRATE… (CMOK, CMOK, CMOK) E, JEBI GA, BRATE, [TA ]E[… (CMOK, CMOK, CMOK) D@ONI VOKER, BRATE… (CMOK, CMOK, CMOK) TU SAM, BRATE… (CMOK, CMOK, CMOK) KAD SI IZA[Ô, BRATE? (CMOK, CMOK, CMOK) JU^E, BRATE… (CMOK, CMOK, CMOK) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 38
 • 27. 39 D O M A C I K R I M I N A L A C ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Kajla (Debello zuto) Parazitski organizam (parazitski – posledica velike koli~ine para), koji napada Doma}eg Kriminalca i to tako {to mu sve gu{}e raste oko vrata. Kajla ne samo {to nije izle~iva, nego se stalno razmno`ava, a svaka nova je sve deblja i sve te`a. Samo zahvaljuju}i tome {to Doma}i Kri- minalac ne `ivi dugo, ona ne stigne da ga potpuno usmrti svojom koli- ~inom, te`inom i skupo}om. Zna se da postoje primerci Kajle dugi vi{e od metar i te{ki preko pet kilograma, a takvi primerci su pravi „kapitalci“ me|u kajlama ili Kajlapitalci. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Lutkasta Sponzoru{a (Barbicaria lovans) Jednostavan organizam. Pripada grabljivicama. Ako ve} ne `ivi sa Doma}im Kriminalcem, onda `ivi za onaj trenutak kada }e se upoznati s njim i potom ga ugrabiti da bi `ivela parazitski (s velikom koli~inom para). Gra|om tela lako privla~i pa`nju kako Doma- }eg Kriminalca, tako i drugih `itelja Parka. Gra|om mozga te{ko da bilo koga mo`e da privu~e. Deli se na dve grupe: plavu{e namigu{e (one koje nisu plavu{e, pa moraju da budu aktivnije). Plavu{e se dele na: prave (ili donje) plavu{e la`ne (ili gornje) plavu{e. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 39
 • 28. 40 R adni dan u Nacionalnom parku SRBIJA. Duga~ak red pripadnika raznih vrsta stoji pokorno, mirno, kao na pojilu ispred providne prepreke na kojoj je mala, sasvim mala rupa. S druge strane te rupe `ivi jedno od najagresivnijih sede}ih bi}a, bi}e koje drugi stanovnici Nacionalnog parka SRBIJA izbegavaju kad god mogu. To je... DIVLJI SALTERSKI SLUZBENIK ((NNeerrvvoozzuuss sshhiiccaannoorruumm ppaauuzzaa)) PPAAUUZZAA!! GUBI SE! KKAASSNNII MMII A PRO[LOG MESECA JE PORANILA JO[ SI TU? PAUZA OD PAUZE nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 40
 • 29. 41 D I V L J I S A L T E R S K I S L U Z B E N I K S vaki stanovnik Nacionalnog parka SRBIJA se bar jednom u `ivotu susreo s Divljim Š[al- terskim Slu`benikom. Nimalo prijatno iskustvo. To je veoma agresivna vrsta, karakteristi~na pre svega po ono- me {ta jede. Naime, Divlji Š[al- terski Slu`benik obo`ava da jede d`igerice i `ivce svih koje ulovi s one strane male rupe. Vrlo rado se hrani i njihovom bespomo}- no{}u. Me|utim, ni{ta od toga ne mo`e ni da proguta, ni da svari bez velike koli~ine raznoraznih hartijastih biljaka iz porodice Formulari (Papyrologia) =, poseb- no ako su neuredno popunjene, nepotpisane i nepe~atirane. Postoji i Pitomi Š[alterski Slu`- benik, ali ga ima u neuporedivo manjem broju od Divljeg i njego- va je su{ta suprotnost – ljubazan je, predusretljiv, sa osmehom, ho}e da pomogne ~ak i Zapostavljenom Gra|a- ninu, izgubljenom me|u Formularima. Me|utim, postoje dani u mesecu kada i najpitomiji Pitomi Š[alter- ski Slu`benik mo`e postati Divlji ŠŠ[alterski Slu`benik (obrnut proces nije zabele`en). To su oni retki dani kada plod donosi biljka Penzijica (Myzeria), pa se Golu`dravi Penzi- oneri okupljaju u enormnom broju pred {alterom, zbog ~ega se stvara mnogo nervoze (nervozus) s one strane male rupe. Ovde treba napomenuti da Divlji Š[alterski Slu`benik razlikuje dve vrste radnog vremena. Jedno se zove Pauza =, a drugo – Rad Sa Strankama =. Oba su bitna jer uti~u na koeficijent divljine = Divljeg Š[alterskog Slu`benika. Ponekad Divlji Š[alterski Slu`benik lovi tako {to imitira osobine Pitomog ŠŠ[alterskog Slu`benika samo da bi namamio `rtvu da se opusti, da olako pomisli da ima svu potrebnu dokumentaciju, te da }e sve zbog ~ega je do{la pred {alter brzo i uspe{no zavr{iti. I onda, taman kada `rtva pomisli da opasnosti vi{e nema – hop! Ulovljena je. Uostalom, evo kako izgleda kada Divlji Š[alterski Slu`benik lovi Zapostavljenog Gra|anina (Trinaestus prasus), ~ija mu je bespomo}nost omiljena hrana. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 41
 • 30. 42 – Dobar da... – Ka`i! – Izvinite, hteo sam da overim... – [alter 4! – Molim? – [ALTER 4, JESI GLUV? – Ali, sad su me sa {altera 4 poslali kod vas, jer prvo treba... – Nemoj ti meni da obja{njava{ {ta treba! – Ja se izvinjavam... – ^ekaj! – Molim? – Daj to ’vamo!... – Izvolite... – ...Pa da! Nema{ potvrdu o pla}enom porezu! – Ali... – Dr`i! Kad donese{ potvrdu... – Ali, moja supruga je ju~e pro~itala da ne treba... – E, onda nek ti overi supruga!!! – Pa nemoj- te tako... – Slu{aj, bre, nemam ja vre- mena da se zajebavam s tobom!!... – Pa, ~ekajte, vi ste tu zbog mene, a ne... – PAUZA!!! – Kako sad pauza? Pa do malo~as ste jeli burek?! – E sad }u da pijem jogurt!!! Je l’ ima{ ne{to protiv?! – Izvinite, sa~eka}u... Munjevito, zar ne? Ali, ako `elimo da pogledamo detalje, moramo sve usporiti 10 puta, do birokratske brzine. To onda izgleda ovako: PAUZA!!! Dobar d... Izvinite, sa~eka}u… Obratite pa`nju, ovo je zabele`eno normalnom brzinom: nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 42
 • 31. 43 D I V L J I S A L T E R S K I S L U Z B E N I K ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Formulari (Papyrologia) Puno ime ove porodice hartijastih biljaka je Formulari sa Po- trebnom Dokumentacijom. To su biljke koje imaju va`nu ulogu u pro- cesu varenja Divljeg [alterskog Slu`benika, jer poma`u da se `rtva, kojoj su ve} pojedene d`igerice i na~eti `ivci, jo{ vi{e natopi gnevom, da joj krv proklju~a i da se, samim tim, u~ini so~nijom i laganijom za varenje. Formulara sa Potrebnom Dokumentacijom nema malo, jer se stal- no i brzo umno`avaju. Po najjednostavnijoj mogu}oj klasifikaciji dele se na li~ne dokumente, uverenja, re{enja, zahteve, potvrde, izvode, podneske, uplatnice, molbe i `albe. Ali to nije kraj. S hartijastim biljkama nikad se ne zna – taman kada `rtva pomisli da je na {alter stigla sa svim gorenabrojanim – Divljem [alterskom Slu`beniku je potrebno jo{ ne{što, po pravilu ono {to `rtva nema. Evo sada primera za to {ta }e od Formulara sa Potrebnom Dokumentacijom DŠivlji [alterski Slu`benik tra`iti Zapostavljenom Gra- |aninu za, recimo, registraciju vozila: nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 43
 • 32. – Original ugovora o kupoprodaji vozila – Overenu fotokopiju ugovora – Overen dokaz o overavanju fotokopije – Dokaz o uplati doprinosa – Dokaz o plaćenom porezu – Overen dokaz o očevom plaćenom porezu, za one rođene pre 1965 – Dokaz o utvrđivanju očinstva (očeva obaveza, ako je živ, a ako nije – original izvoda iz matične knjige umrlih, za očeve umrle posle 1997) – Posebnu taksu na promet usluga – Poseban savezni porez na promet usluga u paušalnom iznosu – Dokaz o prebivalištu – Uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci – Izvod iz matične knjige rođenih, ne mlađi od dve godine – Uverenje o neosuđivanosti (a ako je lice osuđivano, Pravosnažnu presudu i Overenu pravosnažnu fotokopi- ju presude, kao i Potvrdu da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak) – Taksu za isticanje firme – Ako neko slučajno nema firmu, onda Overenu potvrdu o nemanju firme. Da bi spreman do~ekao bar prvi napad Divljeg [alterskog Slu`benika, Zaposta- vljeni Gra|anin mora uz sebe da ima makar jednu Overenu potvrdu o dokazu uplate takse na original fotokopije reš{enja o zahtevu. U su- protnom – bi}e ekspresno ulovljen, progutan, svaren i ispljunut (a mo`da i ne{to gore od toga) istog trenutka kad se na|e pred malom š{alterskom rupom, jazbinom Divljeg Š[alterskog Slu`benika. 44 nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 44
 • 33. 45 D I V L J I S A L T E R S K I S L U Z B E N I K ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Pauza (Pauza) Vrhunac {alterskog zadovoljstva koji svaki Divlji [alterski Slu`benik poku{ava da produ`i {to je vi{e mogu}e. Ima raznih tehni- ka kojima se Pauza produ`ava: Tehnika produ`enog doru~ka, Tehnika blokiranog terminala, Tehnika podnevne smene, Tehnika rada samo jednog {altera i Tehnika najobi~nijeg bezobrazluka, koja se naj~e{}e kombinuje s nekom od prethodnih. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Rad Sa Strankama (Antipauza) Treptaj izme|u dve Pauze. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Koeficijent divljine Vrednost koja se izra~unava tako {to se podeli broj Pauza s bro- jem stranaka pred {alterom, pa rezultat pomno`i vremenskom udaljeno{}u od vikenda, dr`avnog praznika, godi{njeg odmora ili primanja plate. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:07 Page 45
 • 34. Nedovoljno prou~eno Bi}e (ili Bi}a), koje `ivi (ili `ive) u Predelima Sive ekonomije Nacionalnog parka SRBIJA (Sivoj Laguni), tako|e nedovoljno istra`enim i prou~enim. Pri~a se da, pored ovog Bi}a (ili ovih Bi}a), i predstavnici jo{ nekih vrsta u Predelima Sive ekonomije vode paralelni `ivot, i to pod nekim sasvim drugim zakonima, pa ~ak i u druga~ijem ure|enju: naime, ima indicija da tamo caruje izvesni [verc, o kome se malo govori, ali se zato mnogo }uti. Koje sve vrste vode takav paralelni `ivot i da li tu spada i Bi}e (ili Bi}a) iz Sive ekonomije – te{ko je re}i. Od ostalih vrsta, jedino se za Markantnog Uli~nog Dilera zna da ima prebivali{te u Predelima Sive ekonomije (Sivoj Laguni), ali da ~esto zalazi i u druge delove Parka da bi lovio. Neki drugi pak, tako|e zbog lova u mutnom (sivom), a da bi pre`iveli, iz drugih delova Parka odlaze povremeno u Predele Sive ekonomije. BBIICCEE IIZZ SSIIVVEE LLAAGGUUNNEE ((SSiivvuuss eeccoonnoommiiuuss ccrreeaattuurraa)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 46
 • 35. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 13:14 Page 47
 • 36. 48 P rimetio je podignutu ru- ku i zamu}en pogled za najbu~nijim stolom, onim u nikad dovoljno odvojenom delu kafane. Osam Srpskih Bi- znismena (Camionus avionus) na poslovnom ru~ku. Odisalo je }irilicom... – Dete!... ’O}e l’ taj ra~un da do|e?... Znao je napamet: 8 tele}ih ~orbi, 8 predjela (kajmak, sir, pr{uta, jaja) – na dva ovala, 8 „srpskih sa sirom“ – na dva ovala, 8 porcija me{anog mesa – na dva ovala, 12 poga~a. Za pi}e – {est „viljemovki“ i dve „doma}e“, plus – 9 puta po ki- lo stonog belog i dva puta toli- ko sifona. Jo{ jednom je osme- hom potvrdio da je video po- dignutu ruku i hitrim kora- kom se uputio prema njima, uzev{i usput olovku i izgu`va- ni papir sa nerazumljivim slovima i ne~itkim brojevima – njihov ra~un, napisan njego- vom rukom. Usvirali su se kô majke, abartova}u im ra~un bar trista nasto, odlu~io je usput. Bio je to tipi~an... OBOGACENI UGOSTITELJ((DDrrppuuss oohhoohhoo)) O boga}eni Ugostitelj je vrsta koja se na prvi pogled gotovo i ne razlikuje od Klasi~nog Ugostitelja (Drpus picollo). I jedan i drugi su spolja i unutra crno-beli, nose prave leptir-ma{ne i la`ne osmehe. Naravno, ni Oboga}eni Ugostitelj (kao ni Klasi~ni Ugosti- nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 48
 • 37. 49 O B O G A C E N I U G O S T I T E L J telj) ne bi pripadao rodu Ugosti- telja (Drpus) da nema neke tipi~ne karakteristike vrste: – nema ga kad vam je najpotrebniji, a i kad je tu, nikako da pogleda ka va{em stolu – u`iva da vam uvali kuvano jelo koje je ostalo od ju~e (nikad ga ne pitati {ta bi preporu~io) – odli~an je lovac. Svaki, pa i Oboga}eni Ugostitelj, mora da lovi da bi odr`ao vrstu. Naj~e{}e lovi tako {to udari `rtvu po u{ima ili je o{ajdari po d`epu. Da bi opravdao ime (Oboga}eni), on svakog dana mora da ulovi nekog od predstavnika ostalih vrsta iz Nacionalnog parka SRBIJA. Najvi{e voli da lovi one malo deblje u predelu nov~anika: Srpskog Biznismena (Camionus avionus), Pokvarenog Politi~ara (Smradus bescrupulozus) ili Gologuzu Pevaljku (Vrisca dupetaria), ali nema ni{ta protiv ni ako mu naleti Podmitljivi Lekar (Primarius mitus). Ni najmanje mu pak nisu zani- mljive za ulov vrste sa mr{avim pri- manjima: Golu`dravi Penzioner (Penzos vulgaris), Prinudni (Ne)rad- nik (Arbaitus paradaiz), Prosvetni Jadnik (Profus yadibedus) i Zapo- stavljeni Gra|anin (Trinaestus pra- sus), jer sa njima te{ko dolazi do procesa oparenja =, a samim tim i do oplodnje d`epa Oboga}enog Ugostitelja putem grupnog ovalnog seksa =. Ono {to je veoma zanimljivo u pona{anju Oboga}enog Ugostitelja je ritual Dugog Tra`enja Kusura (Millenium cusur). Tada, na samom kraju procesa oparenja, Oboga}eni Ugostitelj zavla~i prvo jednu, pa drugu ruku u jedan, pa u drugi d`ep, uz glasno prate}e zveckanje sitninom koju nikako da izvadi iz istog, pri tom uporno simuliraju}i `arku `elju da vrati razliku nastalu izme|u onoga {to mu je dato i iznosa koji je na ra~unu. Koliko dugo taj ritual mo`e da potraje mo`da najbolje govori slu- ~aj jednog Oboga}enog Ugostitelja koji je uporno poku{avao da se opari od grupe Ju`nih Srpskih Biznismena (Camionus avionus piro- tarium). Epilog – ni posle dvosatnog zveckanja obema rukama po svim mogu}im d`epovima nije do{lo do oplodnje d`epa Oboga}enog Ugostitelja i nesu|enim `rtvama je na kraju, te{ka srca, vra}en odgo- varaju}i Kusur. RITUAL DUGOG TRA@ENJA KUSURA nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 49
 • 38. 50 ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Proces oparenja/grupni ovalni seks Proces oparenja je kod Oboga}enog Ugostitelja izuzetno zani- mljiv i moramo ga posmatrati kao deo procesa lova. Naime, Oboga- }eni Ugostitelj mo`e da se opari samo putem grupnog ovalnog seksa. I kod njega, kao i kod Markantnog Uli~nog Dilera i jo{ nekih vrsta, za oparenje nije potrebna `enka nego `rtva. Razlika je jedino u tome {to Oboga}enom Ugostitelju, da bi se dobro opario, nije dovoljna jedna `rtva, ve} vi{e njih odjednom. Kada nanju{ši `rtve u dovoljnom broju i raspolo`enju, on otpo~inje zamr{eni ritual grupnog naru~ivanja i odlo`enog dono{enja, zavode}i `rtve ne samo dodatnim „pogre{no“ shva}enim narud`bama, ve} i brojem porcija u ovalu, kao i brojem samih ovala, pa na kraju vi{e niko nema ta~nu predstavu o tome {ta je naru~io, {ta je dobio, a ko, {ta i koliko pla}a. Ovo poslednje saznaju tek kada posle vi{e~asovnog obroka dobiju Oboga}eni ra~un (Saldo ohoho). Sve se, naravno, ritualno zavr{ava Dugim Tra`enjem Kusura. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 50
 • 39. P ogledala se u ogledalu po- slednji put pred izlazak na binu: natapirana izblajha- na kosa sa ljubi~astim prameno- vima, pariskoplava senka na o~ima, braon krejonom izvu~ena linija gornjih kapaka, narand`a- sto napuderisani obrazi, plame- nocrveni ru`... Odmakla se i za- dovoljno odmerila tesnu mini haljinu sa plasti~nim rajsfer{lu- som sa strane, koja se naizme- ni~no presijavala {erpaplavim i zelenkastim sjajem. Pa {to i da mi se ne presijava za dve ’iljade mara- ka?!, pomislila je, prevla~e}i prs- tima sa crno nalakiranim nokti- ma po polugolim grudima, ki- pu}em stomaku i kukovima. Za- tegla je jo{ jednom limun`ute likra ~arape i sagla se da obri{e pra{inu sa ble{tavo belih cipela. ’De ba{ ve~eras da zaboravim dijademu?... Ose}am se kô gola bez nje!, rekla je svom odrazu u ogledalu, cok}u}i kako bi sklo- nila zaostalo par~e semenke izme|u gornje trojke i ~etvorke. A tamo, u pregrejanoj hali, pu- blika je ve} po~ela da skandira njeno ime. Vreme je da iza|e... Ne, nije u pitanju cirkus, ve- ~eras u va{em gradu nastupa... 51 G O L O G U Z A P E V A L J K A GOLOGUZA PEVALJKA ((VVrriissccaa dduuppeettaarriiaa)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 51
 • 40. 52 OBUCITE GOLOGUZU PEVALJKU! VOSAK ZA FINO DOTERIVANJE PRIBOR ZA KO[ENJE MALJA SA BRADE, BRKOVA, NOGU, RUKU, RAMENA... SILIKON ZA GRUDI SILIKON ZA ZADNJICU SILIKON ZA SENZUALNE USNE TABLETE ZA SPAVANJE, ZA DIZANJE, ZA SMIRENJE... INJEKCIJE HORMONA I INJEKCIJE PROTIV HORMONA PERIKA, PRODU@ECI I UMECI LA@NE TREPAVICE I SO^IVA OPREMA ZA POZAJMLJIVANJE GLASA LA@NI ZUBI nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 52
 • 41. 53 G O L O G U Z A P E V A L J K A ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Pi{tanje u potrazi za hranom Cela filozofija `ivota Gologuze Pevaljke sastoji se u tome da svojim grlom namerno i kontrolisano proizvodi zvuke zbog kojih }e je neko redovno kljukati parama. Kada jedna Gologuza Pevaljka prona|e tu ~arobnu zvu~nu formulu, vi{e nikada ne ostaje gladna u Nacionalnom parku SRBIJA. Razlikujemo: dranje, zapomaganje, arlaukanje, kre{tanje i gilikanje. U svetu Gologuzih Pevaljki sve se to naziva pevanjem. Ideal za svaku Gologuzu Pevaljku jeste da proizvede sve te zvuke odjednom i to svaki put, u ~emu mnoge i uspevaju. Ne zna se ba{ uvek kada ta~no prestaje dranje a po~inje zapomaganje, ili kada gilikanje prelazi u kre{tanje, pa u arlaukanje, ali u tome i jeste ~ar gologuzog pevanja. G ologuza Pevaljka je relativno mlada vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA. Nastala je ukr{tanjem Nabe|enog Umetnika (Mrsus mudus) i Baba-Sere (Baca- caca). Od Nabe|enog Umetnika Gologuza Pevaljka je nasledila afinitet prema Umetnosti i afinitet prema Nabe|enosti (projekat/ma- terijal) =, a od Baba-Sere – afinitet prema najgorim sranjima. Gologuza Pevaljka veoma pod- se}a na pticu i to ne na jednu, nego na vi{e njih: obla~i se kao papagaj, {epuri se kao paun, ima nokte kao orao i poseduje pile}i mozak. Ipak, od svih njih (kao i od ve}ine ostalih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA) ima skuplje perje. Jedna od dve najva`nije sli~nosti s pticom je u tome {to povremeno pu{ta od sebe glas koji podse}a na pevanje, po kojem je, ironijom sudbine, i dobila ime. Ka`emo – podse}a na pevanje, jer je to u stvari pi{tanje u potrazi za hranom =. Kao {to ima raznih vrsta pi{tanja, tako ima i raznih (pod)vrsta Gologuzih Pevaljki. Evo dve osnovne: La`ni Narodnjak (Pseudomelos turbofolcus) La`ni Zabavnjak (Pseudopopus technodensus). Gologuza Pevaljka ~esto putuje zbog tezgi, pa spada u tezgarice. Dobar je leta~, mada leti isklju~ivo vikendom i to u inostranstvo. To ~ini jer je izuzetno alava na pare i guta ih u ogromnim koli~inama. Kako u Nacionalnom parku SRBI- JA nema dovoljno para za sve alave nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 53
 • 42. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Projekat/materijal Zbog potrebe da pridoda dublje zna~enje onome {to radi [nabe|e- nost koju je nasledila od Nabe|enog Umetnika (Mrsus mudus)], Golo- guza Pevaljka lako pose`e za te{kim re~ima. Otuda: novi projekat, kvalitetan materijal, timski rad, moja publika, moje cenjene koleginice, humanitarni koncert, uvek rado dolazim u va{ grad/selo/kafanu/emisiju, hvala, od srca, sve vas puno, puno volim itd. Naj~e{}e kori{}eni pojmovi su, ipak, projekat i materijal. Gologuza Pevaljka ne propu{ta da pomene svoj novi projekat za koji je dugo i pa`ljivo sakupljala materijal. Veoma vodi ra~una o tome da, ako je u prethodnoj re~enici pomenula materijal, u slede}oj bude bar jedan projekat. Ne be`i ni od cele fraze materijal za novi projekat, a ako proceni da ni to nije dovoljno, pomenu}e i materijalni projekat ili projekat novog materijala. 54 Gologuze Pevaljke koje su se tu na- mno`ile, one su prinu|ene da lete u inostranstvo, gde ih tamo{nji brojni ljubitelji Gologuzih Pevaljki prosto kljukaju parama. Otud je u Nacionalnom parku SRBIJA tokom vikenda neprirodno tiho, jer tada u njemu nema ni jedne jedine Gologuze Pevaljke iole sposobne da od sebe pusti glas. Gologuza Pevaljka je vrsta koja nema mu`jaka (pojam Gologuzi Peva~ pre ozna~ava imovinsko stanje nego posebnu vrstu), pa je zato prinu|ena da se opari sama, {to ona i ~ini, bez kompleksa. Gologuza Pevaljka nema mno- go neprijatelja. Istina, ne vole je one pevaljke koje ne pripadaju istoj vrsti, {to }e re}i – one koje stvarno pevaju, a ne hvataju na „gologuzost“ (gologuzost – otkri- vanje golog dupeta i sisa, i vrtenje istima do iznemoglosti ili do uga- nu}a). Tu je jo{ i Zapostavljeni Gra|anin (Trinaestus prasus), koji ne podnosi Gologuzu Pevaljku, ali je i on njoj potpuno nezanimljiv. Ipak, najve}i neprijatelj Golo- guze Pevaljke je – druga Gologuza Pevaljka. Naj~e{}e se njihovi sukobi zavr{avaju me|u- sobnim pljuvanjem, mada ima i situacija u kojima jedna drugoj ska~u za o~i i podme}u noge. No, to ih uop{te ne spre~ava da viken- dom zajedno, u istom JAT-u, odlete u bogatije krajeve. DAJ PARE! KUPI! LOVA! PLATI! nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 54
 • 43. GRADSKI SELJAK ((PPrroossttaaccuuss uurrbbaannuuss)) N arand`astom ladom karavan skoro da je u{ao u ulaz solitera. Pre nego {to je ugasio motor, desetak puta ga je isturirao kako bi ujutru lak{e upalio. Otvorio je vrata i iza{ao u prljavoj majici bez rukava i bos. Zatim je obuo papu~e i pro- izveo karakteristi~an krkljavi zvuk, posle kojeg je ispljunuo ne{to zele- no na trotoar, tik ispred kom{ijske dece koja su se tu igrala. Ugledav{i „to“ na trotoaru, deca su se vri{te}i razbe`ala. Nasmejao se, prdnuo, a zatim otvorio gepek i jednom rukom izvadio kantu s gorivom, a drugom `ivo, vezano prase. Prase se ski~e}i pobunilo, poku{av{i da se oslobodi, ali bez uspeha. Temeljno je zaklju~ao kola i jedva se pro- vukao pored njih da bi u{ao u ulaz. U liftu je prase toliko ski~alo i oti- malo se da je oborilo kantu iz koje se prolilo malo benzina. Iskobeljao se iz lifta na devetom spratu, psu- ju}i prasetu celu moravsku lozu, sve do jork{irskih ro|aka. Zastav{i is- pred stana iz kojeg je dopirala ne- verovatno glasna (i neverovatno turska) narodna muzika, izuo je papu~e i ostavio ih na gomilu izuve- ne obu}e koja je tu stajala. Nogom je otvorio ve} od{krinuta vrata i ula- ze}i gotovo pao, saplev{i se na ko- ko{ke koje su zobale mrve u pred- soblju. Vikanje i psovanje pome{alo se sa ski~anjem i kokodakanjem. Sad je ve} i najgluvlji kom{ija saz- nao da je ku}i stigao... 55 G R A D S K I S E L J A K DORU^AK RU^AK nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 55
 • 44. 56 G radski Seljak je neobi~na vrsta. Va`no je re}i da on nije nastao me{anjem Zapostavljenog Gra|anina (Trinaestus prasus) i Seoskog Seljaka (Humus oratorium) =, ve} da je u pitanju sasvim tre}a vrsta, koja urbani `ivot nasilno kom- binuje sa seoskim pona{anjem. Kao posledica nasilnog spajanja dve nespojive sredine, rodilo se i kontroverzno ime vrste – Gradski Seljak. Jedino {to Gradski Seljak ima zajedni~ko sa Zapostavljenim Gra|aninom je – stani{te, odnosno zgradi{te sa stani{tima, na kojima se oni bore za `ivotni prostor. Gradski Seljak je, me|utim, `ilavija vrsta i postoji opasnost da potpuno istisne Zapostavljenog Gra|anina. Gradski Seljak je prost organi- zam. Zato `ivi u prostim ~opori- ma. Obi~no su to prosti mu`jak i prosta `enka sa ~oporom prostih mladunaca, ali je mogu}e da na jednom mestu bude i vi{e prostih parova sa prostim mladuncima i prostim pobo~nim ro|acima (i njihovim prostim mladuncima, p. kumovima, p. prijateljima, p. kom{ijama i p. poznanicima). Prosti ~opor je Gradskom Seljaku neophodan da bi, bez obzira na `ivot u gradu, odr`ao tzv. auten- ti~ni seoski {mek =. Gradski Seljak je neverovatno inventivan kad je re~ o prostom `ivljenju. Evo sada prilike da se kroz igru pitalica upoznamo sa onim {to Gradskog Seljaka ~ini doajenom prostote u Nacionalnom parku SRBIJA: 1) [ta je to: smrdi, a leti? – Kesa sa |ubretom, koju Gradski Seljak baca s 9. sprata na ulicu. 2) [ta je to: smrdi, a ide gore-dole? – ubre, koje Gradski Seljak sa 9. sprata ostavlja u liftu. 3) [ta je to: narand`asto, u{lo u ulaz solitera? – „Idealno“ parkirana lada Gradskog Seljaka. 4) [ta je to: zeleno, ima ga puno po liftu i hodniku? – Pljuva~ka Gradskog Seljaka. 5) [ta je to: visoko je, ski~i, vri{ti, kokoda~e? – @ivina koju Gradski Seljak gaji na 9. spratu. 6) [ta je to: visoko je, ski~i, vri{ti, arlau~e? – Preglasni turkoidni narodnjaci sa 9. sprata. 7) [ta je to: visoko je, ski~i, vri{ti, psuje? – Porodica Gradskog Seljaka na okupu na 9. spratu. 8) [ta je to: dere se kad razgovara telefonom? – Potpuno normalan Gradski Seljak. 9) [ta je to: lupa u svako doba dana i no}i? – Potpuno normalan Gradski Seljak. 1O)) [ta je to: kroz otvorena vrata usmrdelo ceo hodnik? – Ru~ak Gradskog Seljaka. 11)) [ta je to: mo`e do praga, a ne mo`e u ku}u? – Obu}a Gradskog Seljaka i njegovih gostiju. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 56
 • 45. 57 G R A D S K I S E L J A K 8 2 3 4 5 6 7 9 10 1 11 2 2 nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 57
 • 46. 58 PROSTI MLADUNAC 2 PROSTI MLADUNAC 1 GRADSKI SELJAK GOSPOA GRADSKA SELJAN^URA ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... = Seoski Seljak (Humus oratorium) Samim tim {to `ivi na selu i bavi se obradom zemlje (Humus orato- rium), Seoski Seljak je onemogu}en da radi ve}inu stvari koje radi Gradski Seljak (vidi igru pitalica). Me|utim, i Seoskom Seljaku je ostavljeno nekoliko mogu}nosti da opravda, pa i prevazi|e svoje ime. Izdvoji}emo dve: – mogu}nost izno{enja neograni~ene koli~ine blata na traktorskim to~kovima sa njive na autoput – mogu}nost prskanja vo}a i povr}a pesticidima do iznemoglosti (i po trideset puta), samo zato {to se time ne}e hraniti njegovi, ve} ne~iji drugi mladunci (citat: ’To je za pijacu, a ne za jelo!’). ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Autenti~ni seoski {mek To je sve ono {to je neophodno Gradskom Seljaku da bi zadr`ao {to seoskiji ose}aj u gradu: galama, `ive `ivotinje, slobodno shvatanje ekste- rijera (pljuvanje, mokrenje i obavljanje drugih radnji uz drvo, u haus- toru, u liftu, u podrumu i uop{te van prostora predvi|enog za tu na- menu). S obzirom na to da {mek zna~i „miris“, treba re}i da je prisus- tvo raznih mirisa (drugima naj~e{}e neprijatnih) Gradskom Seljaku od su{tinske va`nosti za normalan `ivot i razvoj. Zato se mladunci Grad- skog Seljaka od malih nogu u~e kako da, jednog dana kad dovoljno odrastu, {to spontanije i bez mnogo napora omogu}e sebi i ~itavom svom gradskom kom{iluku u`ivanje u autenti~nom seoskom {meku. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 58
 • 47. 59 P O K V A R E N I P O L I T I C A R C im je helikopter dodirnuo zem- lju, pomo}nik se okrenuo i po- ~eo da ga budi: „Gos’n {efe, stigli smo!“ [ef se trgao, sanjivo pogledao oko sebe, pa kroz prozor, zevnuo, protegao se, a zatim se uspravio i popravio kravatu. „Je l’ ovde be{e po`ar il’ poplava?“, upitao je pomo}- nika. „Zemljotres, gos’n {efe. Popla- vu smo obi{li pre podne.“ Ta~no, zemljotres... Setio se da je sino} u aktenta{nu, pored fascikle sa go- vorom na kojoj je pisalo za poplave, ubacio i onu za zemljotrese. „Slabiji ili ja~i?“, upita, a pomo}nik se prima~e i gotovo {apnu: „Ja~i. 7 Rihtera, 9 Merkalija...“ Sad se i on malo pri- makao, zagla|uju}i kosu rukom. „Mnogo `rtava, a?“, pitao je. „Kol’ko god ’o}ete...“, uzvratio je pomo}nik. „E, onda ostajemo najmanje pola sata!“, re~e odlu~no, vade}i iz d`epa crni flor i ka~e}i ga na rever sakoa. „Jesi organizovô slikanje sa povre|e- nima?“ „Jesam. Prvo u bolnici, sa seljakom kome je {tala pala na glavu, a onda u {tali doma}ina koji je glava u selu.“ „A taj je ... na{?“, upitao je oprezno. „Svim srcem.“ „[ta je s te- levizijom?“ „Tu je. Slika}e dok obila- zimo mesto nesre}e i, naravno, ceo govor.“ Klimnuo je, ustao i krenuo prema vratima. Onda je zastao. „Jo{ ne{to. Na|i mi neko uplakano siro~e da ga nosim u naru~ju dok me slika- ju na ru{evinama... Al’ nemoj neko debelo, kô ono pro{li put, ne}u da se iskilavim.“ POKVARENI POLITICAR ((SSmmrraadduuss bbeessccrruuppuulloozzuuss)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 59
 • 48. 60 Sredina u kojoj prebiva Pokvareni Politi~ar u~inila ga je sposobnim ne samo da menja boju, kao kameleon, ve} i oblik, a po potrebi i agre- gatno stanje: pretvara se da je ~vrst, u su{tini je ljigav, a kad zagusti, ume i da ispari. Sledi, dakle, podela prema agregatnom stanju: ^vrsti Pokvareni Politi~ar (mo`e biti Diktator i Derator) Ljigavi Pokvareni Politi~ar (mo`e biti Sluzav i Balav) Gasoviti Pokvareni Politi~ar (mo`e biti Providan i Prividan) Legenda ka`e da negde u Nacionalnom parku SRBIJA postoji i jedan primerak Neiskvarenog Politi~ara (Smradus scrupulozus), ali je zanimljivo da ga niko dosad nije video, pa se name}e zaklju~ak da je verovatno i taj poslednji primerak (politi~ki) umro. Ceo svoj (politi~ki) `ivot Pokvareni Politi~ar provede na Vlasti (Privilegius) i oko nje. To je vi{egodi{nja biljka izuzetno slatkog ploda, za koju va`i pravilo: {to je vi{a i {ira – to je ve}i asortiman krupnijih i sla|ih plodova. Pokvareni Politi~ar voli da se popne na Vlast i da bude na njoj, ali ne voli da ga s nje skidaju. Za njega Vlast predstavlja Drvo `ivota. Dok je na Vlasti, Pokvareni Politi- ~ar pa`ljivo bira i ubira sve najsla|e plodove koje mo`e da dohvati, halapljivo ih konzumiraju}i sam ili u krugu porodice. Za to vreme, sve one preko ~ijih le|a se popeo tu gde jeste gleda s visine, bacaju}i im, tu i tamo, poneki ogrizak. Zbog tih osobi- na je i dobio takav {arlatinski naziv – Smradus bescrupulozus =. Kada je Pokvareni Politi~ar na Vlasti koja je izuzetno visoka i {i- roka (a ume da bude neverovatno ogromna), tada je veliki deo Naci- onalnog parka SRBIJA u njenoj senci i malo {ta uspeva. Najvi{e tr- pe ionako slabe i neotporne vrste, kao {to su: Zapostavljeni Gra|anin – gladan Ustavnih prava i sloboda (Civilizatium minimum), kojih u senci Vlasti nema ni od korova – i Golu- `dravi Penzioner – ~ija se ishrana svodi na Penzijicu (Myzeria), a koja zakr`ljava u senci Vlasti Pokva- renog Politi~ara. Za proces penjanja Pokvarenog Politi~ara na Vlast va`na je i miri{lja- va biljka Demagogija (Uvlacus popu- lis) =, jedina koja dobro uspeva u podno`ju svake Vlasti. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 60
 • 49. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Demagogija (Uvlacus populis) Te{ko da Pokvareni Politi~ar uop{te i mo`e da se popne na vlast bez Demagogije. Ona je neka vrsta halucinogene, miri{ljave puzavice koja obavija Vlast od korena do samog vrha. Pokvareni Politi~ar koristi Demagogiju u procesu penjanja na Vlast, ali i da bi se na njoj odr`ao. 61 P O K V A R E N I P O L I T I C A R ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Poreklo imena Smradus bescrupulozus Postoji teorija o tome da pr- vi deo imena, smradus, dolazi od potrebe Pokvarenog Poli- ti~ara da se popne na Vlast i da odande ne si|e sve dok se ne usmrdi. Me|utim, ni{ta manje ubed- ljivi nisu ni oni koji tvrde da smradus dolazi od njegovog „smrdljivog“ odnosa prema oni- ma preko ~ijih le|a se popeo na Vlast, a kojima baca samo ogri- ske njenih slatkih plodova. Tre}a teorija ka`e da ova dru- ga osobina (smrdljivi odnos) ne mo`e biti zaslu`na za prvi, ve} isklju~ivo za drugi deo njegovog {arlatinskog imena – bescrupu- lozus, obja{njavaju}i to ukup- nim odnosom Pokvarenog Poli- ti~ara prema svemu i svima oko sebe dok je na Vlasti. Svaka od tih tzv. Smrdljivih teorija sadr`i u sebi deo istine. O tome }e jo{ biti govora pred sam kraj knjige, kod SMRADO- VA – kao posebne kategorije. MYZERIA LJUBAV VLAST (PRIVILEGIUS) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 61
 • 50. 62 VIDOVITA PROROCICA ((NNoossttrraaddaammaa pprrooffiitteerriiaa)) D obro ve~e, po{tovani gledaoci. Evo nas ponovo u emisiji „Ve~e s pro- rokom“. Go{}a u studiju je gospo|a Vidovita Dara... Dobro ve~e... Dobro ve~e, du{o, dobro ve~e. Ona }e odgo- varati na pitanja koja }ete joj vi direk- tno postavljati ako okrenete broj koji je ispisan na ekranu. Evo, javljaju mi da ve} imamo nekog na vezi... Izvolite, gos- po|a Daro. Halo, tu sam, du{o, recite... Htela sam da pitam da li veza u kojoj sam trenutno ima bu- du}nost. Ima, du{o. Vidi, ti si ro- |ena da pati{ i ro|ena si da bude{ sre}na, ’el me razume{?... Da?... Ali nije to ni{ta straobalno. Imali ste jednu jaku krizu, ’el me ~uje{?... Da?... Ali to }e pro}i, jer sve mora pro}i, {to ka`e na{ narod, ’el me ra- zume{?... Da?... Eto toliko za vezu, {ta te jo{ interesuje?... Zdravlje... Znala sam! Zdravlje ... uglavnom dobro, du{o, ~uvajte se saobra}aja ... ’el me ~ujete?... Da?... Imate jedan o`iljak na telu ... i jedan udarac po glavi, jeste tu?... Da?... Jeste blizu ekrana?... Molim?... Ka`em, jeste blizu ekrana?... Da?... Ajde, du{o, nemoj da vas mrzi, pipajte ekran levom rukom... Samo malo... Je l’ pipate, du{o? Nemamo ceo dan, drugi ~ekaju... Evo, pipam... Pipajte, pipajte celom rukom ... tako ... nemo’ da di{ete sad ... tako ... sad opet di{ite... Dobro, tako sam i mis- lila... Sve je u redu sa zdravljem. Samo malo vi{e te~nosti da uzimate. I kretanje. Samo kretanje! Evo, do|ite do mojega kabineta pe{ke... Eto, du{o, jeste zadovoljni?... Jesam, samo... Prijatno! Je l’ imamo jo{ nekog?... Halo?... Izvol’te, du{o, recite... Zovem u vezi sa bra~nom situacijom... Znam, du{o, sve znam, nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 24-Oct-06 15:20 Page 62
 • 51. 63 V I D O V I T A P R O R O C I C A PROROK (MU@JAK) PROROK (@ENKA) F osilni ostaci naivnih `rtava go- vore o tome da se moderne Vidovite Proro~ice u Nacionalnom parku SRBIJA pojavljuju negde krajem Anteozoika, zna~i pre skoro deset godina. One su, ina~e, veoma rasprostranjene, ali ih je uvek najvi{e u predelima sa lo{om ekonomskom klimom i neizvesnom budu}no{}u. Vidovita Proro~ica `ivi (i lovi) u simbiozi sa Hipnovizijom (Ecranela hipnotica) =. Pored toga, Vidovita Proro~ica voli da lovi i na starinski na~in – tako {to gleda u pasulj ili u ple}ku. Ali ona nije jedina vrsta koja to voli da radi. I Golu`dravi Penzioner bi rado gledao u pasulj (dodu{e, sa druga~ijim porivima), samo kad bi bio malo jeftiniji. O ple}ki da i ne govorimo. Osim u pasulj i ple}ku, Vidovita Proro~ica uspe{no gleda i u {olju, kao i u karte. Mu`jak Vidovite Proro~ice zove se Vidoviti Prorok (Nostradamus profiterius). Mnogo je re|i od i nije ti lako, odma’ da ti ka`em...Vi ste dva suprotna sveta... Ti si sever, du{o, on je jug, ’el me razume{?... Da?... I u zadnje dve godine una- zad, do{lo je do jedne, da ka`emo, situacije ... ’el tako, du{o?... Pa, jes- te... Sigurno da jeste, srce... Da ti ka`em, du{o, ti si po{tena `ena, ali si naivna kao ~ovek i ljudi te zlo- upotrebljavaju, jer ti im sve veruje{, ’el me razume{?... Da, da!... E, to je ta crna magija i to }emo da skinemo, samo treba da do|e{ u mom kabine- tu, li~no, u ~etiri oka mogu neke stvari da ti ka`em, samo pre toga da se javi{ mom sekretaru da ti zaka`e, je l’ u redu?... U redu, hvala... Idemo dalje, ’alo... I ja bih htela da pitam u vezi sa zdravljem... Sve je dobro, male tegobe sa zatvorom, ali to }e da „ot~epi“, {to ka`e na{ na- rod... A ostali u ku}i?... Deca su do- bro, mu` vam je zdrav kô dren... Ali mu` mi je umro!... Pa znam, du{o, sa~ekajte da zavr{im: mu` vam je zdrav kô dren bio, dok nije umro... nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 24-Oct-06 15:20 Page 63
 • 52. 64 `enke, a ponekad iz nepoznatih razloga te`i da se pretvori u `enku. Ta pojava naziva se Kleopatrizam. U Nacionalnom parku SRBIJA postoje i Magovi =. Ovde ih po- minjemo jer i oni, kao i Vidovita Proro~ica, naj~e{}e love uz pomo} Hipnovizije. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Hipnovizija (Ecranela hip- notica) Halucinogena, lepljiva biljka, rasprostranjena po ~itavom Na- cionalnom parku SRBIJA. Naj- radije se hrani mozgom `rtve, koji prethodno dugotrajno i te- meljno ispira. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Magovi (Magus magicus) Magovi su bi}a koja se mogu videti samo na Hipnoviziji i to svake ve~eri oko 19.30. Oni koriste lepljivost Hipnovizije da bi ulovili sve one naivne `rtve kojima se za Hipnoviziju zalepe o~i, u{i i mozak, pa ne mogu da ih odlepe. Veliki su majstori da od svega naprave ni{ta, a da to predstave kao ne{to; da govore ne{to, {to ne zna~i ni{ta, a da za to vreme pouzimaju sve; da obe}aju sva{ta, podele bonove za pone{to, a posle i za bonove te{ko da mo`e da se na|e i{ta. I nikom ni{ta. A za sve to, prizna}ete, treba puno magije. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 64
 • 53. PODMITLJIVI LEKAR ((PPrriimmaarriiuuss mmiittuuss)) 65 P O D M I T L J I V I L E K A R P a {ta ti misli{, da ja ovo radim za d`abe? A?!“, re~e ~ovek u belom mantilu, sa stetoskopom oko vrata. „Ne, ne!... Samo sam mislio da }e biti ... jeftinije...“, odgovori skru{eno ~ovek u si- vom kaputu, ose}aju}i se zavijenim u crno. „Pa kakvi ste vi to ljudi, majku mu! Do{ô u dr`avnu bolnicu, donô fla{u D`onija, pa misli – zaslu`io da bude operisan! Da ti poka`em ja ne{to...“ Ustao je i po{ao prema plakaru u dnu ordinacije, a zatim ga otvorio tako da se videla unutra{njost. „Gledaj! Ovo je sve viski koji mi donosite ti i tebi sli~ni! Ima sigurno tri’es’ fla{a. [ta da radim ja s tim? Da otvorim fri-{op?! A?!“, grmeo je, sve lju}i i lju}i. „Ne}u viski!!! ’O}u pare!!! Razume{?! Keke!! enge!! Ze- lene, plave, u koverti, bez koverte, kakve god ’o}e{... Evo, dobro – primam ~ak i ove na{e, usmrdele, da ti u~inim. Ali samo krupne. One od dva’es’ dina- ra su bakteriolo{ki neispravne.“ ^ovek u sivom bivao je sve manji i sve je vi{e li~io na makovo zrno. „Jeftinije...“, nas- tavio je onaj drugi, rugaju}i se. „Mo`e jeftinije ... ali bez anestezije!...“ ^ovek u sivom je podigao pogled. „Ali ... kako? Da ostanem budan za vreme operaci- je?“ ^ovek u belom je seo i podigao no- ge na sto. „Budan, nego {ta! Ma, nemoj... Ja da operi{em – a ti da hr~e{. More, ne samo da }e{ da bude{ budan, nego ima i da mi dodaje{ instrumente!“ U Nacionalnom parku SRBIJA ve} dugo postoji vrsta Lekar (Prima- rius), koja je i dobila ime po tome {to se prima na razne stvari. Lekar se pre svega prima na obolele predstavnike svih ostalih vrsta i li`e im rane da bi {to pre zacelile, u nedo- statku lekova. Ali, prima se on i na druge stvari, pa je po tome i napra- vljena slede}a podela. „ nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 65
 • 54. 66 ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE =Terapija (Terapia) Tretman u kojem Podmitljivi, ali i svaki drugi Lekar svoju `rtvu tera da pije ono {to ina~e `rtva sa- ma ni u snu ne bi popila. Lekar se, dakle, deli na tri pod- vrste: Nepla}eni (ili Dr`avni) Lekar (Primarius platus) = Pla}eni (ili Privatni) Lekar (Primarius marcus) = Podmitljivi Lekar (Primarius mitus). Ovde nas prevashodno interesuje tre}a podvrsta – Podmitljivi Lekar, jer ona na najzanimljiviji na~in oslikava stanje vrste Lekara u Nacionalnom parku SRBIJA. Podmitljivi Lekar poseduje fanta- sti~nu prilagodljivost za opstanak u Nacionalnom parku SRBIJA. On je sva{tojed. Kao i kod jo{ nekih vrsta (Oboga}eni Ugostitelj, Divlji [alterski Slu`benik), ne mora da izlazi iz jaz- bine, ve} mu lovina sama dolazi. To su uglavnom stari i bolesni primerci drugih vrsta, dakle, oni koji se naj- lak{e love. Osnovna razlika izme|u Podmit- ljivog Lekara i ostale dve podvrste je to {to se Podmitljivi Lekar prima na Mito (Mitus) =. Mito je biljka koja blagotvorno deluje na aktivnost Podmitljivog Lekara jer, kad god se Podmitljivi Lekar primi na Mito, kod njega do- lazi do poja~anog lu~enja pljuva~ke i adrenalina, spontanog padanja donje ~eljusti i gr~a svih mi{i}a. Od tog trenutka on postaje hiperakti- van i ultrazainteresovan, ali samo za onoga od koga dobija Mito. Iznenada, sve {to je do tada bilo nemogu}e, postaje stvarno i mo- gu}e. Oni primerci koji pak nema- ju Mito za njega, uop{te mu nisu interesantni i brzo ih se osloba|a, daju}i im bilo kakvu Terapiju =. Zbog velikog broja plodova Mita na koje se Podmitljivi Lekar primi u kratkom periodu, njegova jaz- bina podse}a na magacin me{ovite robe. Ima tu raznih plodova, {to `ivih, a {to u obliku mrtve prirode: prasi}i, jagnji}i, pili}i; kartoni jaja, kajmak, sir, slatko, med, gajbe s vo}em i povr}em; kartoni viskija, fla{e vina, piva i doma}e rakije; pakovanja kafe, boksovi i master boksovi cigareta. Naravno, tu je i ove}a gomila koverata koji nemaju marke spolja, ali imaju marke unutra. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 66
 • 55. 67 P O D M I T L J I V I L E K A R ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Nepla}eni (ili Dr`avni) Lekar (Primarius platus) Podvrsta Nepla}eni Lekar iz dana u dan ima sve manje pri- padnika zbog fenomena sli~nog ka{njenju Penzijice (Penzijica – Myzeria kr`ljava biljka zbog ko- je izumire Golu`dravi Penzioner), koji se naziva ka{njenje Platice (Platica – Smeyuria – tako|e izu- zetno kr`ljava biljka, zbog ~ijeg ka{njenja, pored ove podvrste, izumiru jo{ neke vrste u Nacio- nalnom parku SRBIJA, kao {to su Prosvetni Jadnik i Zaposta- vljeni Gra|anin). ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Pla}eni (ili Privatni) Lekar (Primarius marcus) Podvrsta Privatni Lekar je jednom davno postojala, pa onda nije posto- jala, pa sad opet postoji i dobro je (po)stoje}a. Postoje dve ravnopravne teorije o poreklu prvog dela imena: Privatni, po jednima, vodi porek- lo od njegovog odnosa prema pred- stavnicima drugih vrsta, koje (za razli- ku od Podmitljivog Lekara) ume i ho- }e da pri’vati i da se na njih primi nezavisno od plodova Mita. Po drugima, to ime duguje ~inje- nici da je uvek pri vati, to jest da poseduje medicinski materijal, neop- hodan za svakodnevne intervencije (vata, gaza, rukavice, {pricevi). = nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 67
 • 56. 68 ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Mito (Mitus) Mito je biljka iz porodice Korupcija (Coruptia) koja cveta u svim delovima Nacionalnog parka SRBIJA, a ~iji plodovi rastu i dozreva- ju po torbama, gajbama, fla{ama, d`epovima i kovertama `rtava koje dolaze u jazbinu Podmitljivog Lekara, a koje on vredno prikuplja i skladi{šti. To su, dakle, neobi~ni i razli~iti plodovi. Razlikujemo ih prema formi u kojoj se pojavljuju, pa su tako najpopularnije dve forme: Kovertirani Mito (Mitus covertus) i Fla{irani Mito, poznatiji kao Mito Bekrijo (Mitus becrius). Jedna je od retkih biljaka kojoj smeta sun~evo svetlo. Najbolje uspeva u senci, u zamra~enim delovima Nacionalnog parka SRBIJA. Tek u poslednje vreme mo`e se videti i na otvorenom, usred bela dana. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 68
 • 57. „...I {to ka`e{, dr`a’ te je vascijeli dan na stend baj?... Aaaa, bruke i sra- mote! Pa jesi li zavr{io {to?... Jesi... Je l’ ti se na{a’ neko?... Savo? ^iji Savo?... A, Savo, Svetov mali... E, onaj mali Savo, ono je ljudina, daje- beoca!... Jes, bogomi... A, moga’ si i mene zvati... Da zna{ da me vrije|a {to me nijesi zva’... Obraza mi, sre- dili bi to za pe’ minuta... Imam, kako nemam... Pa, zna{ ko ti je on|e na{ ~ovjek?... Ro|o... Ro|o, Veskov brat... E, Ro|o ti je pu{tio korijenje na tom mjestu, ima ve} dvije godi- ne... A zna{ ko ga je postavio ta- mo?... Jovo... Jovo, @arkov kum... Na{a’ mu se, jer se Veskov i Ro|ov otac na{a’ onome malome Jovovom – e, jes, Krsto se zove – da doktorira na prava, u Beograd... Ne, nije stiga’ da zavr{i, samo da doktorira... Vi|i, onaj {to je treba’ da mu zavr{i da zavr{i, bio je na godi{nji odmor, tako da je mali mora’ prvo da dok- torira... Isto ka’ i Luka... Luka, onov... Ne, no je Vesko njegov zet... Ne onov, no Jovov zet... Orodili se od onda otkad se Vesko na{a’ Jovu kad se posva|a’ s Milom, zbog Ro|a... Zato {to se Ro|o jed- nom ranije na{a’ Milu... Ne, no se sredilo tek kad je Ro|o prebega’ Momu... Momu, zna{ ~ijem... E, jes... Nego, ’o}emo li se gledat’ ovi- jeh dana?... Moga’ bi... A moga’ bi i ti kod mene jednom da svrati{... Kad god ti ’o}e{!... Evo, da re~emo, sjutra... Ne, no je bolje prije posla, taman da odemo ne|e da ru~amo...“ C rnogorski Vanzemaljac je vrsta koja poti~e iz Nacionalnog par- ka CRNA GORA, ali ga ima na svim mogu}im mestima osim tamo. Jedno od tih mesta gde ga ima, i to u ne ba{ malom broju, je i Nacionalni park SRBIJA. Nastao je od vrste Crnogorski Crnogorac (Montenegrus monte- negro). Spolja su gotovo identi~ni, 69 C R N O G O R S K I V A N Z E M A L J A C CRNOGORSKI VANZEMALJAC ((MMoonntteenneeggrruuss ddiiaassppoorraa)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 69
 • 58. 70 ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Veza (Cumus rodbinus) Vi{egodi{nja biljka koju Crnogorski Vanzemaljac gaji generacijama. Ukoliko se posadi u pravo vreme i na pravom mestu, Veza se lako razgra- na i pro{iri na sve strane, omogu}avaju}i Crnogorskom Vanzemaljcu da se popne do neslu}enih visina, odnosno dokle god Veza dopire. Ako se pa`ljivo neguje, Veza odli~no uspeva i na najte`e dostupnim mestima, do kojih bi Crnogorski Vanzemaljac, bez nje, te{ko uspeo da stigne. a razlikuju se samo po tome {to Crnogorski Crnogorac i dalje `ivi u Nacionalnom parku CRNA GORA. Crnogorski Vanzemaljac je i do- bio takvo ime (Vanzemaljac) jer ve} odavno ne `ivi na teritoriji Na- cionalnog parka CRNA GORA. No, bez obzira na to {to se brojni pripadnici ove vrste i ra|aju i `ive u Nacionalnom parku SRBIJA, oni i dalje zadr`avaju pona{anje, navike i dijalekt nekoga ko nikada nije ni napu{tao Nacionalni park CRNA GORA. Crnogorskog Vanzemaljca ima {irom Nacionalnog parka SRBIJA, ali ga ipak mo`emo podeliti na dve glavne podgrupe. To su: – povojvo|eni Crnogorac (postoje kolonije u severnim delovima Nacionalnog parka SRBIJA) – pobeogra|eni Crnogorac (postoje kolonije u svim delovima Beograda). Po{to je Crnogorski Crnogorac dugo `iveo u Plemenskoj Zajednici (Tsutsus piperus), i Crnogorski Vanze- maljac ima od njega nasle|en ose}aj pripadnosti plemenu. Dodu{e, to je sada pripadnost nekim sasvim drugim plemenima (npr. Eleze, Armani, Versa}e, kao i zbratimljena plemena Dol~e i Gabana). Crnogor- ski Vanzemaljac instinktivno ose}a da je pleme ne{to veoma va`no, pa zato uvek na sebi nosi obele`ja ne je- dnog, ve} svih plemena kojima pri- pada (Gu~i, Bruno Malji...). Posledica bliskosti u okviru ple- mena je i uzgajanje jedne biljke bez koje Crnogorski Vanzemaljac ne mo`e da pre`ivi. To je biljka Veza (Cumus rodbinus) =, koju on veoma pa`ljivo i predano gaji i nikada ne zapu{ta. Osim gajenja Veze, po ~emu je dobro poznat, postoje jo{ neke oso- benosti Crnogorskog Vanzemaljca koje ne nalazimo ni kod jedne dru- ge vrste u Nacionalnom parku SRBIJA. To su: Dajebeoca (Tatus coitus) =, Svijetli Obraz (Obrazus luminozus) =, Serdari- zacija (Serdarus voyvodus) =, Mobilna Kompenzacija Imobiliteta = i jo{ neke, o kojima se ne{to vi{e mo`e saznati u Nacionalnom parku CRNA GORA. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 70
 • 59. 71 C R N O G O R S K I V A N Z E M A L J A C ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Dajebeoca (Tatus coitus) Izraz kojim se iskazuje vrhunac po{tovanja ne~ije majke. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Svijetli Obraz (Obrazus luminozus) Deo tela koji Crnogorski Van- zemaljac stalno mora od nekoga ili ne~ega da brani. Ina~e, po Svi- jetlom Obrazu se Crnogorski Van- zemaljac prepoznaje, jer mu svetli u mraku kao svitac. Na njega su spremni da mu udare (u `elji da mu ga potamne ili, u najmanju ruku, isprljaju) predstavnici ra- znih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA, pa ~ak i pripadnici nje- gove sopstvene vrste. Svijetli Obraz se sastoji od tri elementa: ^ojstvo, Juna{tvo i Rije~. Ne zna se koji je od koga va`niji. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Mobilna Kompenzacija Imobiliteta Pojava novijeg datuma. Prvo je zabele`ena kod Crnogorskog Crnogor- ca u Nacionalnom parku CRNA GORA, a onda se prenela i na Crnogorske Vanzemaljce koji `ive u Nacionalnom parku SRBIJA. Re~ je o neverovatno velikom broju Mobilnih Telefona (Zvrndus nonstopus) po glavi stanovni- ka, me|u pripadnicima neverovatno imobilne (nepokretne ili slabo pokretne) vrste. U pitanju je ~ista potreba za kompenzovanjem ne- kretanja, {to se posti`e imanjem i kori{}enjem {to vi{e Mobilnih Telefona u jedinici vremena. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Serdarizacija (Serdarus voyvodus) Su{tina ove pojave je u tome {to se neki mu`jaci otvoreno udvaraju jedan drugom, me|u- sobno se hvale}i bez ikakvog osno- va. Zvu~i perverzno, ali se svodi na izreku: „Ja tebe serdarom, ti mene vojvodom, a {ta smo – to samo mi znamo“. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 71
 • 60. 72 PROSVETNI JADNIK ((PPrrooffuuss yyaaddiibbeedduuss)) II6 – osnovci: Stala je nasred u~ionice i po~ela: „Deco, da vidimo. Ko zna {ta je u ponedeljak?“ Jedan de~ak je podigao ruku. „Stefane, hajde ti.“ Mali{an je ustao i ispalio kao recitaciju: „Osmi mart, Dan `ena! Sve `ene tada imaju pravo da dobiju poklon!“ Osmehnula se zado- voljno. „Tako je, Stefane. Sedi. E pa, deco, po{to sam ja `ena, a istovre- meno i va{a u~iteljica, mislim da bi bilo lepo da me u ponedeljak iznena- dite nekim poklonom. Ne mora to da bude ne{to mnogo skupo, samo da mo`e da se jede. A onda }emo da organizujemo malo takmi~enje: svakog ko mi donese jestiv poklon, pohvali}u pred celim razredom. Je l’ va`i?“ Svi su zagrajali: „Va`i!!!“ „Jo{ ne{to, ako vas mame pitaju odakle vam ta ideja, recite da ste se svega sami setili, jer volite svoju u~iteljicu. Je l’ va`i?“ „Va`i!!!“ „A one koji budu protiv toga da mi donosite poklone, slobodno tu`ite meni, pa }u ja onda znati ~iji mama i tata me vole, a ~iji me ne vole, pa }emo onda da vidimo kako da nateramo ove druge da me vole, kô bele lale. Je l’ va`i?“ „Va`i!!!“ nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 72
 • 61. 73 P R O S V E T N I J A D N I K III1 – srednjo{kolci: Profesor je taman zaustio da ka`e: „Zatvorite bar vrata za sobom, promaja je...“ , a vrata su se s jezivim treskom zatvorila iza Pe{i}eve i Lazarevi}eve, koje su, po svemu sude}i, ponovo oti{le da zamene brushaltere. Nije stigao ni da podigne popa- dale papire s poda, a vrata su se ponovo otvorila, ovog puta da prime Mihajlovi}a, koji mu je deset minuta ranije uzeo „na zajam“ poslednjih deset dinara, jer mu je toliko falilo za jo{ osam piva. Grupica u zadnjoj klupi do zida, koja je na portabl TV-u pratila prenos utakmice, bu~no je pozdravila donosioca piva. Kad se klicanje sti{alo, poku{ao je na trenu- tak da nadglasa `amor, bar da bi upisao ~as, ali zati{je nije dugo potra- jalo jer je pao gol. @alio je za prepodnevnom smenom, kada svi spavaju do tre}eg ~asa, pa se ne bune ~ak i kad ne{to predaje, ako to radi tiho. Pogledao je na sat, a zatim ustao, polako skupio svoje stvari, vratio pi{tolj u futrolu i iza{ao mnogo pre zvona. Niko nije ni primetio. P rosvetni Jadnik (Profus yadibedus) je jedna od onih vrsta koje su nastale mutacijom, i to od vrste Prosvetni Radnik (Profus autorite- tus) =, a usled intenzivnih klimat- sko-socijalnih promena. Problem je u tome {to je Prosvetni Jadnik vrsta koja jo{ nije dovoljno prilago|ena `ivotu u Nacionalnom parku SRBI- JA, a Prosvetni Radnik je, kao vrsta, gotovo izumro. Kao {to mu je i ime mutiralo iz Radnika u Jadnika, kod njega je, sledstveno tome, sve poreme}eno: tako radni dan postaje jadni dan, radna subota – jadna subota, radni vek – jadni vek, minuli rad – minuli jad, broj radnih dana u godini – broj jadnih dana itd. Kod Prosvetnog Jadnika, dakle, upada u o~i jedna pojava koja ozna- ~ava neprilago|enost `ivotu u Naci- onalnom parku SRBIJA i koja se zove – Jadnost (kod nekih autora nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 73
 • 62. 74 tehnika zloupotrebe ekskurzije tehnika tvrdoglave nezainteresovanosti tehnika dopunskog popodnevnog posla tehnika zloupotrebe imovnog stanja roditelja tehnika zaljubljenosti u svoj posao – Jadnitet ili Jadno}a). Koli~ina Jadnosti izra`ava se Jadnosnim faktorom =, koji ide od nula pa do u beskona~no. Kao i neke druge vrste [Nepla}eni (Dr`avni) Lekar, Zapostavljeni Gra|anin], i Prosvetni Jadnik ima hroni~nih problema sa odr`anjem vrste, usled fenomena poznatog kao ka{njenje Platice (Smeyuria). Po{to je `ivotni ciklus Prosvetnog Jadnika oduvek bio vezan za Platicu, a ova ima tenden- ciju da sve redovnije i redovnije kasni, Prosvetni Jadnik je morao da razvije neke paralelene tehnike za- {tite kako bi uop{te mogao da opsta- ne u Nacionalnom parku SRBIJA. Neke od tih tehnika su: – tehnika tvrdoglave nezaintereso- vanosti (poznata i kao: Divljajte vi, a ja }u da predajem, pa kome pre dosadi...) – tehnika dopunskog popodnev- nog posla (tzv. multilevel tehnika ili Mali vam je dobar, ali mo`e da bude i bolji ako od mene kupite Super Secka/ ^istka/Briska...) – tehnika zloupotrebe imovnog stanja roditelja (funkcioni{e po sistemu unakrsnog ispitivanja: [ta ti je tata/mama po zanimanju?, Tvoji bi ba{ mogli da kupe epruvete/knjige/kase- tofon/televizor za {kolu...) – tehnika zloupotrebe ekskurzije (Prosvetni Jadnik vodi svoje mladunce na ekskurziju besplatno, preko turisti~ke agencije s kojom je u dogovoru) – tehnika zaljubljenosti u svoj posao (tehnika koja kratkoro~no koristi, ali dugoro~no {teti Pro- svetnom Jadniku, ~ine}i ga na kraju jo{ jadnijim). nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 74
 • 63. 75 P R O S V E T N I J A D N I K ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Prosvetni Radnik (Profus autoritetus) Legenda ka`e da je gotovo izumrli Prosvetni Radnik bio neka vrsta mitskog stvorenja i, kao takav, ne samo {to je bio u stanju da u|e i iza|e iz u~ionice kad god ho}e (bez potrebe da eskivira kredu ili sun|er kojim bi ga danas redovno ga|ali), ve} je ~esto uspevao i ne- ~emu da nau~i tu|e mladunce, i to putem predavanja. Postoje i oni koji idu i korak dalje, tvrde}i da je Prosvetni Radnik predstavljao ~ak i autoritet tim istim tu|im mladuncima, u {ta je danas te{ko pove- rovati. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Jadnosni faktor To je vrednost (ta~nije, bezvrednost) kojom se izra`ava borba Prosvetnog Jadnika za goli `ivot usled neprilago|enosti `ivotu u Nacionalnom parku SRBIJA. [to je faktor ve}i i neprilago|enost je ve}a, te, samim tim, borba za goli `ivot te`a. Maksimum jadnosti jo{ nije izmeren, ali se pretpostavlja da u Nacionalnom parku SRBIJA `ive neprikosnoveni svetski rekorderi u prosvetnoj jadnosti. Jedini koji iole mogu da im konkuri{u u ovoj kategoriji su primerci iz nekih afri~kih ili, eventualno, azijskih nacionalnih parkova. AFRI^KI JADNOSNI FAKTOR AFRI^KI PROSVETNI JADNIK nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 75
 • 64. 76 PONEDELJAK UTORAK SREDA ^ETVRTAK PETAK PONEDELJAK: Ustao je u 9, ignorisao uku}a- ne, doru~kovao, stavio hleb, paradajz i pivo u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. Vratio se tek predve~e. Ignorisao uku}ane, ve~erao, pogle- dao omiljenu seriju i legao. UTORAK: Ustao je u 9, ignorisao uku}ane, doru~kovao, stavio hleb, paradajz i pivo u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. Vratio se tek predve- ~e. Ignorisao uku}ane, ve~erao, pogledao omi- ljenu seriju i legao. SREDA: Ustao je u 9, ignorisao uku}ane, do- ru~kovao, stavio hleb, paradajz i pivo u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. Vratio se tek pred-ve- ~e. Ignorisao uku}ane, ve~erao, pogledao omi- ljenu seriju i legao. ^ETVRTAK: Ustao je u 9, ignorisao uku}ane, doru~kovao, stavio hleb i paradajz (piva je po- nestalo) u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. Vra- tio se tek predve~e. Ignorisao uku}ane, ve~e- rao, pogledao omiljenu seriju i legao. PETAK: Ustao je u 9, ignorisao uku}ane, do- ru~kovao, stavio hleb i paradajz pod mi{ku (kesa se pocepala) i oti{ao na Adu Ciganliju. Odande telefonirao u firmu da se raspita kad se deli pretposlednji deo od 70% od plate. Vra- tio se tek predve~e. Ignorisao uku}ane, ve~e- rao, pogledao omiljenu seriju i legao. N a primeru jedne (ne)radne nedelje u `ivotu Prinudnog (Ne)radnika sazna}emo apsolutno sve {to je potrebno znati o toj vrsti. I o Paradajzu =. mmuuzzjjaakk NAPOMENA: Zimi Adu Ciganliju zamenjuje Buvljak. PRINUDNI (NE)RADNIK ((AArrbbaaiittuuss ppaarraaddaaiizz)) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 76
 • 65. 77 P R I N U D N I ( N E ) R A D N I K zzeennkkaa PONEDELJAK: Ustala je u 6, kupila hleb, oprala paradajz, otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Zavr{ila je tek predve~e. Spremila svima ve~eru, pogledala omiljenu seriju i legla. UTORAK: Ustala je u 6, kupila hleb, oprala paradajz, otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Zavr{ila je tek predve~e. Spremila svima ve~eru, pogledala omiljenu seriju i legla. SREDA: Ustala je u 6, kupila hleb, oprala para- dajz, otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Zavr{ila je tek predve~e. Spremila svima ve~eru, pogledala omiljenu se- riju i legla. ^ETVRTAK: Ustala je u 6, kupila hleb, oprala paradajz, otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Zavr{ila je tek pred- ve~e. Spremila svima ve~eru, pogledala omi- ljenu seriju i legla. PETAK: Ustala je u 6, kupila hleb, oprala pa- radajz, otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Zavr{ila je tek predve~e. Spremila svima ve~eru, legla i zaspala ne sa~e- kav{i seriju. PONEDELJAK UTORAK SREDA ^ETVRTAK PETAK ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Paradajz (Paradaiz) a) Biljka ~ijim se plodom hrani vrsta Prinudni (Ne)radnik b) Raj SUBOTA/NEDELJA: Skoknuli u selo po paradajz za slede}u nedelju. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 77
 • 66. 78 VV e}ina vrsta koje pripadaju ovoj kategoriji nisu detaljno prikazane, jer nisu mogle biti adekvatno prou~ene. Za{to? Najbla`e re~eno – zato {to ne miri{u prijatno, pa nije preporu- ~ljivo prilaziti im blizu. A po{to je, grublje re~eno, u pitanju veoma specifi~an smrad, tu nikakvo pranje ne poma`e. To je posledi- ca te{kog samozapu{tanja po pitanju moralne, profesionalne i mentalne higijene, i to ba{ od strane onih koji nose ve}u odgo- vornost od drugih za izgled i sud- binu Parka. Zato }emo neke od Z adr`ite vazduh. Na redu su... SMRADOVI (Smradus multiplex) ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC I reda (Smradus academicus) ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC II reda (Smradus intelectualis) KAPARISANI UMETNIK (Smradus artistus) PSEUDOSVESTENIK (Smradus ateistus) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 78
 • 67. tih vrsta ovde pomenuti, ali }emo zadr`ati distancu, iz higijenskih razloga: ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC (Smradus intelectualis) PSEUDOSVE[TENIK (Smradus ateistus) KAPARISANI UMETNIK (Smradus artistus) POSLU[NI SUDIJA (Smradus arbitaris) PRISTRASNI NOVINAR (Smradus informatio) KORISTOLJUBIVI HUMANISTA (Smradus humanus) NESTRU^NI STRU^NJAK (Smradus expertus) ...Ima ih jo{, ali je vrlo te{ko biti s ve}im brojem njih u isto vreme, na istom mestu. Od svih pobrojanih Smradova, jedini koji je mogao biti detaljnije prou~en na prethodnim stranica- ma (pa ga zato i nema na spisku) je Pokvareni Politi~ar (Smradus bescrupulozus), i to zahvaljuju}i intenzivnom, bljutavo-slatkastom, kamufliraju}em mirisu Demago- gije, mirisu koji ga svuda prati i koji mo`e privremeno da prigu{i njegov sna`ni autenti~ni smrad. Zato za Pokvarenim Politi~arem ~esto ide (potpuno pogre{na) pri~a da „nit smrdi nit miri{e“. Pre svega zato {to se nisu stekli (mirisni) uslovi za njihovo temelj- nije izu~avanje, ali i s obzirom na njihov trenutni doprinos unapre- |enju Nacionalnog parka SRBI- JA, Smradovi su tu gde jesu – na samom kraju. POSLUSNI SUDIJA (Smradus arbitaris) 79 S M R A D O V I = PRISTRASNI NOVINAR (Smradus informatio) KORISTOLJUBIVI HUMANISTA (Smradus humanus) NESTRUCNI STRUCNJAK (Smradus expertus) nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 79
 • 68. IIZZLLAAZZ Vi uskoro napu{tate Nacionalni park SRBIJA. Vide}ete da izlazak nije ni{ta manje komplikovana i rizi~na procedura od ulaska. Potrebno je, pre svega, da znate da nije ni preporu~ljivo ni mogu}e previ{e brzo i lako iza}i iz SRBIJE. Izlazak mora biti postepen, kao {to roni- lac mora postepeno da izlazi na povr{inu. Za takav, ne previ{e nagao, pone- kad do bola usporen izlazak iz SRBIJE, pobrinuli su se Napla}iva~i takse za izlazak iz Parka (Caznus exitus), Osmi{ljava~i disfunkcionalnosti benzinskih pumpi (Sipus iscantus), kao i Izme{ta~i najbli`eg internacionalnog aerodroma izvan granica SRBIJE (Budim pestus). Ako ste proveli du`e vreme u SRBIJI, ne izlaze}i van Parka, treba prilikom izlaska da budete spremni na izvestan gubitak orijentacije u vremenu i prosto- ru, jer du`i boravak u SRBIJI ima efekat vremeplova, zaglavljenog u pro{losti najmanje jednu deceniju. Nije nemogu}e da po izlasku osetite izvesnu dozu nostalgije za svojevrsnim neoptere}uju}im, hedonisti~kim stavom prema `ivotu, onim koji je u SRBIJI oduvek postojao, kao i za dru`enjem sa toplim, srda~nim, komunikativnim i obrazovanim predstavnicima pojedinih vrsta. Mogu}e je, ~ak, da zbog toga po`elite da ponovo posetite SRBIJU. Samo izvolite, ali znajte da }e vam tre- bati jedna viza i puno deviza... I na kraju, kada iza|ete iz SRBIJE, nemojte misliti da ste poludeli ako vam gotovo sve {to je izvan Parka bude izgledalo lep{e, ure|enije, jednostavnije, lo- gi~nije i perspektivnije. Tako i treba da vam izgleda. Nacionalni park SRBIJA, sa svim svojim vrstama i pojavama, predstavlja samo zanimljiv eksperiment kojim se zavr{ava jedan i po~inje drugi vek, eksperiment kojem niti naziremo kraj, niti shvatamo cilj, pa samim tim jo{ uvek nismo u mogu}nosti da usta- novimo da li je uspeo ili propao. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 81
 • 69. UZETO OD NARODA I VRA]ENO NARODU ZAHVALNICA I RE^ AUTORA PA@NJA! UPOZORENJE! ULAZ NADRNDANI CARINSKI SLU@BENIK (Drndus murius pauza) GOLU@DRAVI PENZIONER (Penzos vulgaris) MARKANTNI ULI^NI DILER (Devizus devizus devizus) MRKI ULI^NI PANDUR (Mupus murius) SRPSKI BIZNISMEN (Camionus avionus) DOMA]I KRIMINALAC (Crimos domesticus) DIVLJI [ALTERSKI SLU@BENIK (Nervozus shicanorum pauza) BI]E IZ SIVE LAGUNE (Sivus economius creatura) OBOGA]ENI UGOSTITELJ (Drpus ohoho) GOLOGUZA PEVALJKA (Vrisca dupetaria) GRADSKI SELJAK (Prostacus urbanus) POKVARENI POLITI^AR (Smradus bescrupulozus) VIDOVITA PRORO^ICA (Nostradama profiteria) PODMITLJIVI LEKAR (Primarius mitus) CRNOGORSKI VANZEMALJAC (Montenegrus diaspora) PROSVETNI JADNIK (Profus yadibedus) PRINUDNI (NE)RADNIK (Arbaitus paradaiz) SMRADOVI (Smradus multiplex) IZLAZ 5 7 11 16 19 20 23 26 30 33 37 40 46 48 51 55 59 62 65 69 72 76 78 81 S A D R Z A J nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 83
 • 70. PROTESTNI TELEGRAM UPRAVE NACIONALNOG PARKA SRBIJA Uprava Nacionalnog parka SRBIJA oštro protestuje povodom upadljivog ignorisanja nje (Uprave) u ovoj, takozvanoj, knjizi, kao i povodom sadržine nekih delova iste (Upozorenje, Ulaz, Izlaz), odgovorno tvrdeći da su prepuni zlonamernih insinuacija i tendencioznih tvrdnji, koje samo idu u prilog osvedočenim neprijateljima Parka, koji svakodnevno, a preko unutarparkovnih plaćenika i njihovih slugu, nastavljaju svoj prljavi specijal- ni rat protiv nedužnih žitelja Parka i ispravne i principijelne politike njegove Uprave. Srećom, to im se svakodnevno vraća kroz požare, poplave, zemljotrese, uragane, tornada, mećave, odrone, klizišta, padove aviona, potonuća brodova, železničke i druge nesreće, kao i kroz raznorazne boleštine koje su, uostalom, i potekle iz njihovih izvitoperenih i nenarodnih sistema. Ipak, neka znaju svi ti (iz dana u dan sve brojniji) nepri- jatelji, kojima je jedini interes da šire gnusne laži o jednom malom ali ponosnom Parku i njegovim poštenim ali dostojanstvenim žiteljima, da je njihovo (neprijateljsko) vreme na izmaku i da je samo pitanje trenutka (eventualno sata) kada će prava i puna istina o Nacionalnom parku SRBIJA konačno izaći na videlo. Legalno izabrana Uprava Nacionalnog parka SRBIJA 85 nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 85
 • 71. DRAGOLJUB LJUBICIC MICKO Ro|en je 1962. godine u Beogradu. Zavr{io je gimnaziju i ni`u muzi~ku {kolu. Studije prava prekinuo je na tre}oj godini. Od tada se bavi marketingom, scenskim radom i muzikom. Kao glumac i tekstopisac u Indexovom pozori{tu o{tro je kritikovao vlast i dru{tvo, koriste}i se humorom, satirom i farsom. U filmu @elimira @ilnika Tito po drugi put me|u Srbima bio je koautor i igrao naslovnu ulogu, a u romanti~noj komediji Potera za sre}(k)om pojavio se kao jedan od glavnih junaka. U autorskim emisijama na radiju i televiziji vodio je kontakt programe sa {irokim auditorijumom, spajaju}i socijalnu problematiku i dobru zabavu. Izdao je CD Truba ... i druge pri~e, na kojem je kompletan autor muzike i teksta. Jedan je od osniva~a marketin{ke agencije Tim talenata, gde obavlja poslove direktora i kreativnog direktora. Inspiraciju za sve {to radi crpi iz sopstvene `ivotne sredine, ali i sa brojnih putovanja po svetu. Krajem 1999. napisao je knjigu Nacionalni park Srbija, koja je do danas {tampana u devet izdanja i prodata u preko 100.000 primeraka, jer je vrlo brzo postala jedna od prvih piratski {tampanih knjiga na ovim prostorima. @ivi i radi u Beogradu. nacionalni park srbija - novi fontovi.qxp 20-Oct-06 12:08 Page 87

Related Documents