PRAWO SPADKOWE – PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Stan prawny na dzień 2.03.2006 r...
eBookSpis treści pełnej wersji eBookaKolorem czerwonym wyróżnione są dostępne darmowe fragmenty 1 Wykaz skrótów i słown...
IX. Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunkach 30 bankowych X. Kiedy spadkobierca m...
II. Czy i kiedy można zbyć spadek w drodze umowy? 63–65 III. Kiedy spadkobierca może zostać wp...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych ...
of 14

Poradnik z prawa spadkowego

Dostałeś spadek, ale spędza Ci on sen z powiek, bo nie wiesz czy jego lwiej części nie zabiorą prawnicy? Czujesz się bezradny wobec formularzy i wniosków, które musisz wypełnić? Spadek – korzyść czy problem?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poradnik z prawa spadkowego

 • 1. PRAWO SPADKOWE – PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Stan prawny na dzień 2.03.2006 r. Honorata Kwiczal Darmowy fragment eBooka polecony przez www.eBookInfo.plEBook bezpłatny. Handlowanie publikacją zabronione. Tekst może być kopiowany i powielanyw istniejącym układzie strukturalnym i graficznym. Na inny sposób wykorzystania eBooka wymagana jestpisemna zgoda administratora serwisu Dobry eBook.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 ARDEOARDEOul. Konecznego 6/58, 31-216 Krakówtel./fax (12) 416 31 74e-mail: i.kielar@dobryebook.plWWW: www.DobryeBook.pl
 • 2. eBookSpis treści pełnej wersji eBookaKolorem czerwonym wyróżnione są dostępne darmowe fragmenty 1 Wykaz skrótów i słowniczek 5 2 Wstęp 6 3 Kiedy i w jaki sposób należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku? I. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 7–11 II. W jakiej formie i w jakim czasie można spadek przyjąć lub 11–15 odrzucić? III. Kiedy warto pomyśleć o odrzuceniu spadku? 15–16 IV. Co zrobić, gdy dłużnik – spadkobierca spadek odrzucił? 16–17 V. Zabezpieczenie przedmiotów wchodzących w skład spadku 17–18 VI. Czy można zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia 18–19 spadku? 4 Kto dziedziczy, a kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia? I. Dziedziczenie z ustawy 20–23 II. Dziedziczenie z testamentu 23–24 III. Dziedziczenie między małżonkami 24 IV. Dziedziczenie przy rozwodzie 24–26 V. Dziedziczenie przy separacji 26 VI. Dziedziczenie między konkubentami 26–27 VII. Dziedziczenie przy adopcji dziecka 27–29 VIII. Dziedziczenie po zmarłym pracowniku 29–30
 • 3. IX. Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunkach 30 bankowych X. Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego 31–32 dziedziczenia?5 Testament I. W jaki sposób sporządzić testament? 33–36 II. W jaki sposób odwołać testament? 36–38 III. Kiedy można testament unieważnić? 38–406 Zachowek I. Kto i w jakiej formie może otrzymać zachowek? 41 II. Kto zachowku nie otrzyma? 41–42 III. Jak obliczyć zachowek? 42–43 IV. Czy darowizna dokonana przez zmarłego ma wpływ na 44–46 wysokość zachowku? V. Od kogo można żądać wypłaty zachowku? 46 VI. W jaki sposób i w jakim terminie można dochodzić zachowku? 477 Wydziedziczenie I. Jak można wydziedziczyć? 48–49 II. Co zrobić, gdy zostaliśmy wydziedziczeni? 49–508 Dział spadku I. Jak dokonać podziału majątku pozostawionego przez 51–53 spadkodawcę? II. Czy darowizny dokonane przez zmarłego wpływają na 53–54 zmniejszenie schedy spadkowej? III. Kiedy można sprzedać odziedziczoną rzecz? 54–559 Spadek z długami I. W jakim zakresie spadkobierca odpowiada za długi 56–60 pozostawione przez spadkodawcę? II. Co zrobić, by nie płacić długów spadkodawcy? 60–62 III. Odpowiedzialność za długi spadkowe po ogłoszeniu upadłości 6210 Umowy spadkowe I. Czy można zrzec się spadku na rzecz innej osoby? 63
 • 4. II. Czy i kiedy można zbyć spadek w drodze umowy? 63–65 III. Kiedy spadkobierca może zostać wpisany do księgi wieczystej 65–67 w miejsce spadkodawcy?11 Podatek od spadków 68–7212 Wzory pism procesowych i opłaty I. Wzór I – Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie 73 ustawy II. Wzór II – Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu 74 III. Wzór III – Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na 75 podstawie testamentu IV. Wzór IV – Wniosek o zobowiązanie do złożenia testamentu 76 V. Wzór V – Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu 77 ustnego VI. Wzór VI – Wniosek o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu 78 się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku VII. Wzór VII – Wniosek o zabezpieczenie spadku 79 VIII. Wzór VIII – Wniosek o zmianę postanowienie o stwierdzeniu 80 nabycia spadku IX. Wzór IX – Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego 81 dziedziczenia X. Wzór X – Testament własnoręczny wraz z wydziedziczeniem 82 XI. Wzór XI – Pozew o zachowek 83 XII. Wzór XII – Wniosek o dział spadku 8413 Podstawowe przepisy z prawa spadkowego I. Kodeks cywilny, księga IV – spadki 85–106 II. Ustawa o podatku od spadków i darowizn 107–12014 Bibliografia 121 www.DobryeBook.pl
 • 5. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 5Wstęp 2 WstępPrzeprowadzenie spadku po zmarłym członku rodziny to jedna z czynności prawnych,którą każdy musi dokonać przynajmniej raz w życiu. Czynność ta jest ważna z tejprzyczyny, że porządkuje stosunki własnościowe między spadkobiercami pozostawionymiprzez spadkodawcę.PrzykładJan i Barbara odziedziczyli nieruchomość po swoim ojcu Adamie, który uprzednioodziedziczył tę nieruchomość po swoim ojcu Jerzym. Jednak Adam nie przeprowadziłspadku po swoim ojcu Jerzym wskutek czego w księdze wieczystej prowadzonej dlanieruchomości nadal figuruje Jerzy zamiast Adama. W takiej sytuacji Jan i Barbara musząprzeprowadzić dwa postępowania spadkowe: jedno w którym sąd stwierdzi, że spadek poJerzym nabył Adam i drugie, w którym sąd stwierdzi, iż spadek po Adamie nabyli:Barbara i Jan. Gdyby Adam nie zaniedbał przeprowadzenia spadku stosunkiwłasnościowe dotyczące nieruchomości byłyby bardziej przejrzyste, a jego dzieci niemusiałyby przeprowadzać aż dwóch postępowań spadkowych, gdyż wystarczyłobystwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Wówczas Jan i Barbara szybciej uzyskaliby, np. wpisprawa własności do księgi wieczystej nieruchomości, co byłoby szczególnie ważne, gdybymieli zamiar szybkiego sprzedania odziedziczonej nieruchomości.Przytoczony przykład obrazuje jak istotne dla spadkobierców jest uporządkowanie prawawłasności przedmiotów wchodzących w skład spadku po zmarłym spadkodawcy.Niniejszy poradnik zawiera kompleksowy zbiór zasad postępowania ze spadkiem i ma nacelu ułatwienie spadkobiercom uporządkowania stosunków własnościowych po zmarłymczłonku rodziny. Napisany został językiem przystępnym dla osób nie posiadającychwykształcenia prawniczego, by mogły we własnym zakresie dokonać odpowiednichczynności spadkowych bez konieczności korzystania z pomocy adwokata lub radcyprawnego.www.DobryeBook.pl strona 5 z 14
 • 6. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 6Kiedy i w jaki sposób należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku? 3 Kiedy i w jaki sposób należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku?I. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadkuPierwszym krokiem, jaki powinni wykonać spadkobiercy zmarłego jest ustalenie, czyspadkodawca pozostawił testament czy też nie, gdyż od tego zależy dalszy trybpostępowania spadkowego, a szczególnie treść wniosku, który należy skierować do sąduoraz to, kto będzie dziedziczył.Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, którykolwiek ze spadkobiercównależących do kręgu spadkobierców ustawowych (małżonek zmarłego, jego dziecko,rodzice lub rodzeństwo) powinien złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabyciaspadku po zmarłym z mocy ustawy (rozdział 12, wzór nr I). Wniosek taki należy w myślart. 628 K.p.c. skierować do sądu spadku, tj. sądu rejonowego wydziału cywilnego,w którego okręgu zmarły spadkodawca miał ostatnio miejsce zamieszkania. Miejscezamieszkania – zgodnie z art. 25 K.c. – należy rozumieć jako miejscowość, w którejzmarły ostatnio przebywał z zamiarem stałego pobytu. Ważne jest, by we wnioskuo stwierdzenie nabycia spadku podać miejsce zamieszkania zmarłego, by sąd mógł ocenićswoją właściwość do rozpoznania sprawy. Jeśli takie miejsce nie zostanie podane, sądwezwie osobę składającą wniosek o uzupełnienie braków w terminie 7 dni pod rygoremzwrotu wniosku, co wydłuży postępowanie.Przykład 1Córka Barbara mieszkająca w Krakowie chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabyciaspadku po jej zmarłym ojcu Janie, który ostatnio mieszkał stale w Płocku. Powinna zatemzłożyć wniosek w Sądzie Rejonowym w Płocku wskazując, że ojciec mieszkał w okręgutego sądu.Jeśli zmarły spadkodawca nie miał miejsca zamieszkania w Polsce, wniosek należyskierować do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się majątek spadkowy lubprzynajmniej jego część. Jeśli majątek spadkowy znajduje się w okręgu kilku sądówrejonowych, osoba, która składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może skierowaćgo do jednego (wybranego przez siebie) z tych sądów rejonowych.Przykład 2Syn Jan chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, który od wielu latwww.DobryeBook.pl strona 6 z 14
 • 7. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 7Kiedy i w jaki sposób należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku?stale mieszkał w Kanadzie, a w Krakowie zostawił nieruchomość, którą od latwynajmował. Syn powinien złożyć wniosek w Sądzie Rejonowym w Krakowie, gdyż tuznajduje się majątek spadkowy, a zmarły nie miał miejsca zamieszkania w Polsce.Jeśli natomiast nie można ustalić, gdzie w Polsce spadkodawca miał miejsce zamieszkaniaani też, gdzie w Polsce znajduje się jego majątek spadkowy, wówczas wnioseko stwierdzenie nabycia spadku należy kierować do Sądu Rejonowego dla miastastołecznego Warszawy.Jeśli spadkodawca pozostawił testament pisemny wówczas przed stwierdzeniem nabyciaspadku musi on zostać otwarty i ogłoszony, a w przypadku sporządzenia testamentuustnego ogłasza się napisane przez świadka pismo stwierdzające treść tego testamentu.Otwarcia i ogłoszenia dokonuje sąd spadku, którym jest wskazany powyżej sąd rejonowy.Do złożenia testamentu lub pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego w sądziespadku zobowiązany jest każdy, u kogo te dokumenty się znajdują (rozdział 12, wzórnr II). Sąd na posiedzeniu niejawnym sporządza protokół z otwarcia i ogłoszeniatestamentu, po czym zawiadamia o tym fakcie osoby wskazane w treści testamentu, czylispadkobierców. Sąd ogłasza tyle testamentów, ile sporządził zmarły spadkodawca. Celemotwarcia i ogłoszenia jest bowiem poznanie treści ostatniej woli zmarłego. Sąd nie badana tym etapie postępowania, czy testament jest ważny. Czyni to dopiero na dalszymetapie, tj. po złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym na podstawietestamentu. Wówczas też decyduje na podstawie którego z kilku testamentów stwierdzićnabycie spadku. Jeśli sam spadkobierca jest w posiadaniu testamentu, może złożyćwniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu jednocześniez wnioskiem o jego otwarcie i ogłoszenie (rozdział 12, wzór nr II i III).Przykład 3Zmarły Jan zostawił testament własnoręczny, w którym powołał do spadku swojego synaAdama. Testament znajdował się u ciotki zmarłego, Reginy. W takiej sytuacji po śmierciJana na Reginie ciąży obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku celem jegootworzenia i ogłoszenia. Sąd spadku o otwarciu i ogłoszeniu testamentu zawiadomiAdama, gdyż został on wskazany w treści testamentu. W ten sposób Adam dowie sięo istnieniu testamentu, jeśli o tym nie wiedział wcześniej i będzie mógł złożyć wnioseko stwierdzenie nabycia spadku na swoją rzecz na podstawie testamentu. Gdyby powołanydo spadku syn Adam był w posiadaniu testamentu, mógłby już w chwili śmierci swojegoojca złożyć jednocześnie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawietestamentu oraz wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu, załączając ten testament,a także pozostałe dokumenty wymienione w załącznikach wniosku o stwierdzeniewww.DobryeBook.pl strona 7 z 14
 • 8. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 8Kiedy i w jaki sposób należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku?nabycia spadku na podstawie testamentu (rozdział 12, wzór nr II i III). Ponadto Adampowinien załączyć jedną opłatę w wysokości 50,- zł od wniosku o stwierdzenie nabyciaspadku, gdyż od wniosku o ogłoszenie testamentu nie uiszcza się opłaty. W sytuacji,gdyby ciotka Regina będąca w posiadaniu testamentu nie chciała go ujawnić lubzwlekała z jego złożeniem do sądu spadku, a syn Adam wiedziałby o istnieniu testamentu,mógłby składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożyć jednocześnie do sąduspadku wniosek o zobowiązanie ciotki na podstawie art. 647 i 648 K.p.c. do złożeniatestamentu w sądzie spadku (rozdział 12, wzór IV). Sąd spadku wówczas wezwie ciotkędo stawienia się w sądzie pod rygorem grzywny w celu przesłuchania jej co do faktuposiadania testamentu. Jeśli okaże się, że testament jest w jej posiadaniu, sąd zobowiążeją do wydania.Dopóki testament nie zostanie otwarty i ogłoszony, nie może zostać wydane na jegopodstawie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy podkreślić, iż sądspadku może – zgodnie z art. 646 § 2 K.p.c. – nałożyć grzywnę na każdą osobę, któraposiada testament i nie wyda go w terminie zakreślonym przez ten sąd. Poza tym osobataka może odpowiadać wobec spadkobiercy za szkodę wynikłą z bezzasadnego uchylaniasię od obowiązku wydania testamentu, który powstaje w momencie, gdy posiadacztestamentu dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkodawca sporządziłtestament ustny, a świadkowie tej czynności nie spiszą treści testamentu, wówczasspadkobierca, który wie, że ostatnią wolą zmarłego było, np. pozostawienie mu całegomajątku, powinien złożyć do sądu spadku wniosek o przesłuchanie świadków co dotreści ustnego testamentu (rozdział 12, wzór nr V). Wniosek taki jest wolny od opłatsądowych i można go połączyć wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku napodstawie testamentu ustnego. […] Cały rozdział dostępny jest w pełnej wersji eBooka Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowychwww.DobryeBook.pl strona 8 z 14
 • 9. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 9Kto dziedziczy, a kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia? 4 Kto dziedziczy, a kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?Do dziedziczenia można być powołanym w myśl art. 926 K.c. na podstawie testamentulub ustawy. Dziedziczenie z ustawy następuje wtedy, gdy zmarły spadkodawca niepozostawił testamentu lub napisany przez niego testament okazał się, np. nieważny lubosoba, która została wskazana w testamencie jako spadkobierca nie chce, czy też niemoże dziedziczyć, np. odrzuciła spadek, zmarła przed spadkodawcą.I. Dziedziczenie z ustawyW pierwszej kolejności – zgodnie z art. 931 § 1 K.c. – powołane z ustawy do spadku sądzieci spadkodawcy, zarówno małżeńskie, jak też pozamałżeńskie oraz małżonekzmarłego. Dziedziczą oni w częściach równych, ale udział małżonka nie może być nigdymniejszy niż 1/4 całości spadku. Oznacza to, że zasada dziedziczenia przez małżonkai dzieci w częściach równych jest zachowana tylko w przypadku, gdy dziedziczy małżoneki nie więcej niż troje dzieci, gdyż wówczas każdy z nich otrzymuje 1/4 część spadku.Przykład 1Po zmarłym Adamie dziedziczy małżonka Anna i córka Kasia, a zatem każda otrzyma 1/2część.Przykład 2Po zmarłym Adamie dziedziczy małżonka Anna i 5 dzieci, a zatem Anna otrzyma 1/4część, a dzieci po 3/20 części.Jeśli dziecko spadkodawcy nie dziedziczy, gdyż np. nie dożyło otwarcia spadku lubodrzuciło spadek, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciomw częściach równych.Przykład 3Zmarły spadkodawca Adam pozostawił wdowę Annę, z którą miał córkę Kasię, synaGrzegorza, syna Artura i syna Jana. Syn Grzegorz zmarł wcześniej niż Adam jako kawaleri nie miał dzieci. Syn Artur zmarł przed swoim ojcem Adamem, nie miał dziecii pozostawił jedynie swoją małżonkę Małgorzatę, która żyje. Córka Anna żyje, jestmężatką i ma dwoje dzieci. Syn Jan również zmarł wcześniej niż jego ojciec Adam, alewww.DobryeBook.pl strona 9 z 14
 • 10. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 10Kto dziedziczy, a kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?żyją jego dzieci: syn Franek i córka Basia oraz małżonka Felicja. Małżonka zmarłegoAnna będzie dziedziczyć. Syn Grzegorz zmarł przed swoim ojcem nie pozostawiającdzieci, zatem nie może po nim dziedziczyć i należy go pominąć przy ustalaniu kręguspadkobierców. Z tego samego powodu należy pominąć syna Artura. Wprawdziepozostawił on małżonkę Małgorzatę, ale ona nie może być powołana do dziedziczenia poswoim teściu Adamie. Syn Jan także nie może nabyć spadku po ojcu, gdyż zmarł przednim. Zamiast niego będzie dziedziczyć dwójka jego żyjących dzieci: syn Franek i córkaBasia, między których zostanie podzielony w częściach równych udział, który byprzypadał ich ojcu Janowi, gdyby przeżył ich dziadka Adama. Małżonka Felicja niedziedziczy po swoim teściu Adamie. Córka Kasia dziedziczy. W rezultacie spadek nabędą:małżonka Anna w 1/3 części, córka Kasia w 1/3 części oraz Franek i Basia po 1/6 częścikażdy z nich (udział ich zmarłego ojca Jana wynosiłby 1/3, co należy podzielić na dwojerównych części).Jeśli zmarły spadkodawca nie pozostawił dziecka lub pozostawił, ale odrzuciło ono spadekczy zostało uznane za niegodne dziedziczenia czy zrzekło się dziedziczenia w drodzeumowy, wówczas dziedziczą po nim w myśl art. 932 K.c.: małżonek, rodzice i rodzeństwo.Małżonek jest tutaj uprzywilejowany, gdyż jego udział spadkowy zawsze wynosi 1/2 część,a pozostała połowa przypada rodzicom i rodzeństwu. Jednak rodzice są obok małżonkarównież uprzywilejowani, gdyż w myśl art. 933 K.c., jeśli są powołani do spadku razemz rodzeństwem zmarłego, udział każdego z nich wynosi 1/4 część tego, co przypadałącznie dla rodziców i rodzeństwa.Przykład 4Spadkodawca Adam zginął w wypadku samochodowym miesiąc po ślubie. Zostawiłmałżonkę Annę. Nie miał dzieci i jego małżonka nie była w ciąży w dniu wypadku. Żyjąrodzice Adama. Zmarły był jedynakiem. Spadek po Adamie odziedziczą zatem: małżonkaAnna w 1/2 części oraz rodzice po 1/4 części każde z nich. […] Cały rozdział dostępny jest w pełnej wersji eBooka Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowychwww.DobryeBook.pl strona 10 z 14
 • 11. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 11Testament 5 TestamentTestament jest wygodną formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci.Sporządzenie tej czynności jest proste i niedrogie. Testament warto napisać przedewszystkim w dwóch przypadkach: – wtedy, gdy chcemy, by dziedziczyły po nas inne osoby niż te, które są uprawnione do dziedziczenia na podstawie Kodeksu cywilnego, a zatem: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo, – wtedy, gdy chcemy, by nasz majątek przypadł po naszej śmierci tylko jednej osobie lub tylko niektórym osobom spośród uprawnionych do dziedziczenia według Kodeksu cywilnego, np. chcemy by dziedziczyła tylko żona, ale już nie dzieci albo chcemy, by dziedziczyli rodzice, ale już nie rodzeństwo.I. W jaki sposób sporządzić testament?Osoba sporządzająca testament nazywana jest w języku prawniczym testatorem. Takimtestatorem może być każdy z nas, ale pod następującymi warunkami: a) należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, iż nie może sporządzić testamentu osoba, która w chwili sporządzenia testamentu jest ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia – art. 944 § 1 K.c., b) jeden testament może sporządzić jedna osoba, co oznacza, że prawo polskie nie zna testamentu wspólnego i nawet małżonkowie, którzy posiadają wspólny majątek, który chcą pozostawić temu samemu spadkobiercy, np. córce, muszą napisać dwa odrębne testamenty pomimo, iż w praktyce będą one miały identyczną treść – art. 942 K.c., c) testament można sporządzić tylko osobiście tzn. osobiście go napisać lub oświadczyć ostatnią wolę ustnie albo osobiście stawić się u notariusza, nie można dokonać tej czynności przez swojego przedstawiciela – art. 944 § 2 K.c. […] Cały rozdział dostępny jest w pełnej wersji eBooka Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowychwww.DobryeBook.pl strona 11 z 14
 • 12. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 12Zachowek 6 ZachowekZachowek jest formą rekompensaty dla tych osób, które mogłyby dziedziczyć po zmarłymjako spadkobiercy ustawowi, ale nie dziedziczą, gdyż spadkodawca pozostawił testament,w którym powołał do spadku inną osobę.I. Kto i w jakiej formie może otrzymać zachowek?Zachowek należy się: zstępnym zmarłego (jego dzieciom, wnukom, prawnukom),małżonkowi zmarłego oraz jego rodzicom pod warunkiem, że byliby oni powołani dospadku po zmarłym z mocy ustawy (rozdział 4), gdyby spadkodawca nie pozostawiłtestamentu. Zachowek nie należy się rodzeństwu zmarłego pomimo, że jest ono zaliczanedo kręgu spadkobierców ustawowych.Przykład 1Zmarły Jan w testamencie pozostawił cały swój majątek przyjaciółce Annie. Pozostały ponim dzieci z małżeństwa z Marią. Żyje również jego żona Maria i matka Barbara orazsiostra Regina. Spadek nabędzie Anna na podstawie testamentu. W sytuacji, gdyby Jannie pozostawił testamentu, spadek z mocy ustawy nabyliby: jego żona Maria i dzieci,dlatego mają prawo domagać się od Anny wypłaty zachowku. Matka zmarłego niedoszłaby do dziedziczenia, gdyż są dzieci zmarłego, dlatego zachowek się jej nie należy.Zachowek może być wypłacony wyłącznie w formie kwoty pieniężnej, a nigdy w formierzeczowej, np. w postaci przedmiotu wchodzącego w skład spadku. Osoba uprawniona dozachowku, której zmarły nie powołał do dziedziczenia w testamencie, nie zawsze jednakfizycznie go otrzyma. Jeśli bowiem spadkodawca zapisał w testamencie jakąś rzecz zespadku osobie uprawnionej do zachowku lub uczynił na jej rzecz za życia darowiznęw wysokości odpowiadającej wysokości należnego zachowku, wówczas osoba ta może nieotrzymać zachowku lub otrzyma tylko kwotę potrzebną do jego uzupełnienia. […] Cały rozdział dostępny jest w pełnej wersji eBooka Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowychwww.DobryeBook.pl strona 12 z 14
 • 13. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 13Wzory pism procesowych i opłaty 12 Wzory pism procesowych i opłatyV. Wzór V – Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego Kraków, dn. ....Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w KrakowieWydział CywilnyWnioskodawca: Jan Kowalski zam. ul. ............... KrakówUczestnicy: Barbara Nowak zam. ul. ..............., Kraków Zofia Malinowska zam. ul. ..............., Opole Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnegoWnoszę o przesłuchanie Barbary Nowak i Zofii Malinowskiej, które są świadkami testamentu ustnego,sporządzonego przez ojca wnioskodawcy Emila Kowalskiego, zmarłego dnia 4 stycznia 2004 rokuw Krakowie. UzasadnienieW dniu 4 stycznia 2004 r. zmarł Emil Kowalski ostatnio zamieszkały w Krakowie. Spadkodawca EmilKowalski zmarł jako wdowiec. Pozostawił po sobie jedynego syna Jana Kowalskiego.Dowód: odpis skrócony aktu zgonuW obliczu zbliżającej się śmierci ustnie oświadczył, iż cały swój majątek pozostawia swojemu jedynemusynowi, wnioskodawcy Janowi Kowalskiemu. Świadkami tego były pielęgniarki: Barbara Nowak, ZofiaMalinowska oraz lekarz Piotr Nowak. Żaden ze świadków nie spisał dotychczas ostatniej woli zmarłego.Przesłuchanie świadka Piotra Nowaka jest obecnie niemożliwe, gdyż będąc w Szwajcarii na nartach uległwypadkowi i leży w tamtejszym szpitalu w stanie śpiączki.Dowód: przesłuchanie świadków: Barbary Nowak, Zofii MalinowskiejWniosek w tym stanie sprawy jest uzasadniony. ................. (podpis składającego wniosek)Załączniki:1. Odpis skrócony aktu zgonu.2. Opisy wniosku i załączników dla uczestniczek.Uwaga! Od wniosku o przesłuchanie świadka testamentu ustnego w myśl art. 95 pkt 3 Ustawy z dnia28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie pobiera się żadnych opłat sądowych.www.DobryeBook.pl strona 13 z 14
 • 14. Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych 14Wzory pism procesowych i opłaty […] Cały rozdział dostępny jest w pełnej wersji eBooka Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowych Jeśli zainteresował Cię darmowy fragment, przeczytaj informacje o pełnej wersji eBooka Prawo spadkowe – poradnik z wzorami pism procesowychwww.DobryeBook.pl strona 14 z 14