Na Zlaté cestě
Terra Tachovia, Tachov ::: Via Carolina, Bärnau
Spolek Terra Tachovia je občanské sdružení zasazuje se o posílení
pozitivního vztahu obyvatel Tachovska vůči domovskému re...
Spolky Terra Tachovia a partnerský Via Carolina byly založeny za účelem společného projektu v roce 2004.
Již od roku 1999 ...
HISTORICKÉ SLAVNOSTI V BÄRNAU
2001, 2002, 2004, 2006, 2008
V roce 2001 bylo poprvé uvedeno původní německočeské divadelní ...
Slavnosti v Pernolci 2007 připomněly při výroční pouti Sv. Anny
středověká řemesla, rekonstruovaná metodou experimentální ...
Ražba Tachovského groše
Na rubu je vždy tachovský lev.
Na líci:
1. ražba Jan Lucemburský
2. ražba bärnauský medvěd
Kamenosochařské sympozium 2009
Tesařské workshopy 2009
Kovářské workshopy 2009
Kamenosochařské workshopy 2009
„Historický park Na Zlaté cestě
Bärnau – Tachov / Pernolec “
2009 - 2013
spolupracují občanská sdružení
z obou stran česko...
Společným cílem projektu spolků Via Carolina (Bavorsko) a Terra
Tachovia (Čechy) je vytvořit tradici příležitostí pro lidi...
Aktivity v historickém parku “NA
ZLATÉ CESTĚ“ v Bärnau
Ranně středověká slovanská vesnice v Bärnau
Po několik staletí představovala Zlatá cesta jednu z nejvýznamnějších
komunikací středověké Evropy, hlavní spojnici Českýc...
1. část
Identifikace původní trasy
Zlaté cesty v terénu,
dokumentace, zmapování
ZLATÁ CESTA = ŘÍŠSKÁ SILNICE
Oživení Norimberské cesty vedlo za Jana Lucemburského k vytvoření tzv. Říšské
silnice. Snahou...
Trasa Zlaté cesty
Praha - Norimberk
Praha
Bärnau
Starý Plzenec
Tachov
Nürnberg
Kladruby
Plzeň
Přimda
Když císař Kar...
BAVORSKO-ČESKÁ HRANICE
Zlatá cesta mezi
Norimberkem a Prahou
překračovala hranici v
místech nazývaných
Český les. Ve
střed...
Vstupy do pomezního hvozdu z české strany
ČESKÉ KRÁLOVSKÉ MĚSTO TACHOV
Ve 2. polovině 13. století založil Přemysl Otakar ...
Vstupy do pomezního hvozdu z bavorské strany
BAVORSKÉ MĚSTO BÄRNAU
V roce 1343 císař Ludvík Bavor propůjčil Bärnau městsk...
VÝZNAMNÍ CESTUJÍCÍ
V roce 992 český biskup Vojtěch Slavníkovec,
pozdější sv. Vojtěch (St. Adalbert), když se
vracel z Říma...
ZLATÁ CESTA SLOUŽILA I KŘIŽÁCKÝM VÝPRAVÁM
PROTI HUSITŮM
IV. křižácká výprava 1427 - bitva u Tachova
Dne 13.července 1427 ...
Trasa Tachovské větve Zlaté cesty upadla v zapomnění
Jako poslední trasu cesty matně připomínají pouze odsunutí sudetští N...
K pátrání sloužily i staré mapy. . .
V prvních mapách ze 16. století cesty
nejsou zakresleny vůbec a pokud
ano, tak je ma...
V mapě Josefského mapování z 1764 – 68 popisovaná trasa cesty zakreslena není. Přesto v určitých místech
jsou zakresleny t...
Letecké snímky
Letecké nebo přesněji satelitní snímky umožní lepší orientaci v terénu a vysledovat i zaniklé úvozy v políc...
Vydejme se po ZLATÉ CESTĚ z Bärnau směrem k Tachovu
Na následujících si můžete prohlédnout několik fotografií pozůstatků p...
Bärnau - hranice
B
A
B
A
Pomezná - Wittichsthal
A
B
A
B
Na Uhlířském vršku
Pod Uhlířským vrškem
A
B
C
A
B
C
Brody přes Sklářský s Studenecký potok
Mezi hájovnou U Plášila a hájovnou Hruškovna
Pod Milíři přes Lužní potok okolo Hollerova hostince (Hollerwirtshaus)
A
B
C
A
B
C
Kostel Sv. Petra a Pavla z r. 181...
Na loukách a v polích jižně od Mýta
B
A
B
A
Na loukách a v polích jižně od Mýta
Brod pod Studánkou
A
B
B
B
A
C
Příchod do Tachova
A
A
Tachov – Říšská brána
Při pohledu na západ k hranici s Bavorskem je vidět, že trasa cesty šla za svým
cílem co nejpříměji.
Staré tachovské brány
Malý Rapotín a přechod Brtného potoka
A
A
B
B
Mezi Pernolcem a Trnovou
A
C
B
C
A
B
C
Nebezpečí pro staré cesty
2. část
Archeologický průzkum
vybraných úseků
Dohoda o spolupráci na archeologickém výzkumu se
1) Západočeskou univerzitou v Plzni
Prof. PhDr. Pavel Vařeka, DrSc. děkan...
Datace starých cest
Jednou z možností datace cest jsou podkovy. Ty se
užívaly v různých dobách různé. Počátek užívání ces...
3. část
Realizace Historického
parku ve volné krajině
Navazujeme na objekty minulosti rozeseté po krajině
Historický park ve volné krajině “NA
ZLATÉ CESTĚ“ na české straně
Kamenné milníky času pro vyznačení trasy středověké Zlaté cesty
Profesoři a studenti Soukromé střední Umělecko-průmyslové ...
Milník Sv. Vojtěcha
posvětil biskup Monsignor
František Radkovský
Milníky času na Zlaté cestě 2008 - 2011
Na původní trase Zlaté cesty byly v roce 2012 instalovány Milníky času :
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
Na poutní turistické trase Zlaté cesty budou instalovány
K01
Kamenosochařské objekty
K02
K03
K04
K05
K06
Odpočinková zastavení
OZ02
OZ01
OZ03
Značení poutní trasy Zlaté cesty
Rozcestníky
Z02
Z01
Info tabule
3D vitríny
Z03
4. část
Propagace Historického
parku ve volné krajině
Putování v původní
trase Zlaté cesty mezi
Bärnau a Tachovem
Doprovod
novodobých
Tachovských
chodů přes
hraniční
hvozd na
cestě Jana
Husa do
Kostnice
Propagace projektu Na Zlaté cestě při Historických slavnostech
v Tachově a v Bärnau
Děkujeme za Váš zájem
a těšíme se na další
setkání!
Kontakty:
Terra Tachovia
Máchova 1651
CZ – 347 01 Tachov
Česká republi...
Na zlate ceste prezentace projektu 02 2013
Na zlate ceste prezentace projektu 02 2013
Na zlate ceste prezentace projektu 02 2013
of 70

Na zlate ceste prezentace projektu 02 2013

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na zlate ceste prezentace projektu 02 2013

 • 1. Na Zlaté cestě Terra Tachovia, Tachov ::: Via Carolina, Bärnau
 • 2. Spolek Terra Tachovia je občanské sdružení zasazuje se o posílení pozitivního vztahu obyvatel Tachovska vůči domovskému regionu, Spolek vznikl za účelem : • studia a popularizace kulturních, společenských a politických dějin tachovského kraje a přilehlých regionů • všestranného rozvoje přátelství, spolupráce a dobrých sousedských vztahů Čechů a Němců v duchu pozitivních historických tradic a myšlenek společného evropského domu • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí s cílem obnovy a upevnění tradičních morálních hodnot a vzájemného poznání • údržby a obnovy památek, ochrany životního prostředí a podpory turistiky Cena „Stavitelé mostů“ udělovaná Centrem Bavaria-Bohemia 2007 za přispění k rozvoji česko-německého porozumění. •Předání ceny Stavitelé mostů. Z leva Alfred WOLF, (Via Carolina), František HAVEL (Komedyjanti), Martin TURNER (Terra Tachovia), Roman SOUKUP (Terra Tachovia), Vládní prezident Horního Falcka Dr. Wolfgang Kunert, Hans EIBAUER (1. předseda Centrum Bavaria – Bohemia), Robert DVOŘÁK (Terra Tachovia)
 • 3. Spolky Terra Tachovia a partnerský Via Carolina byly založeny za účelem společného projektu v roce 2004. Již od roku 1999 jim předcházela bohatá společná činnost. PRVNÍ TACHOVSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI připomněly dobu vlády Jana Lucemburského, který v roce 1329 věnoval městu farní kostel. Aktivně se jich účastnila široká veřejnost. Pořádají se od roku 1999 každoročně. .
 • 4. HISTORICKÉ SLAVNOSTI V BÄRNAU 2001, 2002, 2004, 2006, 2008 V roce 2001 bylo poprvé uvedeno původní německočeské divadelní představení „Na Zlaté cestě / Auf der Goldenen Strasse“ a to v Bärnau i v Tachově.
 • 5. Slavnosti v Pernolci 2007 připomněly při výroční pouti Sv. Anny středověká řemesla, rekonstruovaná metodou experimentální archeologie.
 • 6. Ražba Tachovského groše Na rubu je vždy tachovský lev. Na líci: 1. ražba Jan Lucemburský 2. ražba bärnauský medvěd
 • 7. Kamenosochařské sympozium 2009
 • 8. Tesařské workshopy 2009
 • 9. Kovářské workshopy 2009
 • 10. Kamenosochařské workshopy 2009
 • 11. „Historický park Na Zlaté cestě Bärnau – Tachov / Pernolec “ 2009 - 2013 spolupracují občanská sdružení z obou stran česko – bavorské hranice :
 • 12. Společným cílem projektu spolků Via Carolina (Bavorsko) a Terra Tachovia (Čechy) je vytvořit tradici příležitostí pro lidi nejen z obou stran česko-bavorské hranice, ale i po celé trase Zlaté cesty a Evropy, setkávat se a tvořit společnou budoucnost navázáním na vztahy, které byly v minulosti založeny na vzájemné výhodnosti, kdy hranice nerozdělovaly vztahy mezi lidmi. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti
 • 13. Aktivity v historickém parku “NA ZLATÉ CESTĚ“ v Bärnau
 • 14. Ranně středověká slovanská vesnice v Bärnau
 • 15. Po několik staletí představovala Zlatá cesta jednu z nejvýznamnějších komunikací středověké Evropy, hlavní spojnici Českých zemí a sousedního Německa. Na trase mezi městy Prahou a Norimberkem nacházíme nejzachovalejší úsek zmíněné komunikace v oblasti tachovského pohraničí. Dlouhodobé uzavření krajiny podél tzv. železné opony uchránilo terén před negativním dopadem poválečného stavebního rozvoje a intenzivního zemědělství/lesního hospodářství. Snahou projektu je unikátně dochovanou část Zlaté cesty zpřístupnit široké veřejnosti a upravit ji tak, aby byla: •v optimální míře informativní po stránce kulturně-historické •atraktivní po stránce stránce estetické a •podnětná po stránce filozoficko-duchovní
 • 16. 1. část Identifikace původní trasy Zlaté cesty v terénu, dokumentace, zmapování
 • 17. ZLATÁ CESTA = ŘÍŠSKÁ SILNICE Oživení Norimberské cesty vedlo za Jana Lucemburského k vytvoření tzv. Říšské silnice. Snahou Karla IV. bylo přivést do geograficky uzavřených Čech, kterým se dálkové obchodní cesty vyhýbaly, mezinárodní obchod a tím změnit ekonomiku českých zemí. Stará obchodní cesta vedoucí z Kolína nad Rýnem přes Drážďany na Krakov a Kyjev měla být oslabena novou hlavní obchodní tepnou na Norimberk a odtud do Prahy a dále na Brno,Vratislavi a dále na Krakov a Kyjev nebo přes Bratislavu do Uher. Mapa z r. 1511 od Erharda Etzlauba z Norimberka uvádí ještě jako hlavní komunikaci cestu z Norimberka, přes Weiden a Tachov
 • 18. Trasa Zlaté cesty Praha - Norimberk Praha Bärnau Starý Plzenec Tachov Nürnberg Kladruby Plzeň Přimda Když císař Karel IV. začal upřednostňovat Norimberk mezi říšskými městy, rozhodl se povýšit cestu přes Tachov na hlavní směr pro cestování z Čech do Bavorska.
 • 19. BAVORSKO-ČESKÁ HRANICE Zlatá cesta mezi Norimberkem a Prahou překračovala hranici v místech nazývaných Český les. Ve středověku tento horský masiv pokrýval široký neprostupný hvozd. Bavorsko-česká hranice Zlatá cesta Goldene Strasse Bärnau 1600 Neměnný průběh hranice a bezpečnost na cestách strážili tachovští Chodové. Hraniční čáru značili vysekáním pruhů v kúře stromů ve tvaru kříže. Bavoři vysekávali do kůry routy ze svého znaku.
 • 20. Vstupy do pomezního hvozdu z české strany ČESKÉ KRÁLOVSKÉ MĚSTO TACHOV Ve 2. polovině 13. století založil Přemysl Otakar II. u vsi a hradu Tachov nové královské město. Město se stalo střediskem řemesel a intenzivního železářství.
 • 21. Vstupy do pomezního hvozdu z bavorské strany BAVORSKÉ MĚSTO BÄRNAU V roce 1343 císař Ludvík Bavor propůjčil Bärnau městská práva. V roce 1351 připojil císař Karel IV. „Bernow počestnou koupí ke království českému,“ aby se město „pod naší královskou ochranou v časech budoucích povznésti mohlo.“ Císař Karel IV. vydal nařízení, aby k volbě a korunovaci císařů byli čeští králové povinni jezdit výhradně z Prahy do Norimberka po cestě vedoucí přes Tachov a Bärnau. Pečeť z konce 14. st. hlásící se k Čechám Pečeť z 15. st. hlásící se již k Horní Falci
 • 22. VÝZNAMNÍ CESTUJÍCÍ V roce 992 český biskup Vojtěch Slavníkovec, pozdější sv. Vojtěch (St. Adalbert), když se vracel z Říma. Roku 1110 dorazil německý král Jindřich do biskupského města Rokycan, aby rozsoudil spor o český trůn mezi Vladislavem, Bořivojem a Otou Olomouckým. V roce 1124 cestoval Biskup Ota Bamberský (rovněž později svatý) na návštěvu kladrubského kláštera. Král Václav II. (1278 – 1305), který si tak oblíbil tachovský hrad oblíbil, že se předních velmožů země zmocnil hněv nad počínáním krále, který zde holdoval lovu a trávil čas všelijakými radovánkami. Český král Jan Lucemburský (1310-1346) při svých rychlých přesunech dokázal cestu z Prahy, přes Norimberk, do Paříže ujet na koni za 12 dnů (cca 1100 km). Karel IV. jezdil přes Tachov často. Naposledy cestoval po Říšské silnici při svém návratu z Paříže, kde v lednu 1378 došlo k setkání tří nejvýznačnějších panovníků Evropy. Počátkem října 1414 překračuje hranici největší mučedník české reformace Mistr Jan Hus, který se vydal na svou poslední cestu - do Kostnice. Poslední svobodná cesta Mistra Jeronýma Pražského skončila po útěku z Kostnice na Zlaté cestě v Hirschau, kde byl dopaden a později upálen¨v Kostnici, stejně jako Jan Hus.
 • 23. ZLATÁ CESTA SLOUŽILA I KŘIŽÁCKÝM VÝPRAVÁM PROTI HUSITŮM IV. křižácká výprava 1427 - bitva u Tachova Dne 13.července 1427 vytáhl první oddíl křižáckého vojska „přes les“ a přes Tachov proti pohusitštěnému Stříbru. 3.srpna však došlo k žalostnému úprku křižáků od Stříbra směrem k Tachovu. Prchali jak rytíři, tak i lehké oddíly pěšáků. Přes hranici od Bärnau pořád ještě postupovala nová křižácká vojska směrem proti Čechám. V. křižácká výprava 1431 – bitva u Domažlic - dle kronikáře se 40.000 jezdců, 90.000 pěších a 9.000 vozů. Ovšem i kdyby jich byla jen pětina, bylo by to ohromné vojsko. Jenom jezdectvo v délce 40 km by procházelo touto cestou po několik dnů.
 • 24. Trasa Tachovské větve Zlaté cesty upadla v zapomnění Jako poslední trasu cesty matně připomínají pouze odsunutí sudetští Němci pomístními názvy. Z Tachova prý vedla cesta přes Nový mlýn ("Neumühle„), Studánecký mlýn (Schönnbrunner Mühle), k Hollerově hostinci (Hollerwirtshaus) u Mýta, Einkehrgasthaus, Albersdorfermuhle, kolem Brandnerovy hájovny (Brandner Hegerhaus), hájovny na Oboře (Thiergartner Forsthal), Krauthäuslovy hájovny (Krauthäusl-Hegerhaus), Chegerhaus, přes Pomeznou (Wittichsthal) a kolem Schanzhäuser (domků na šancích) přes hranici do bavorského Bärnau. Jediná souvislejší část úseku „Staré obchodní cesty Norimberk-Praha“ byla zakreslena na mapce Mýta z počátku 20. století.
 • 25. K pátrání sloužily i staré mapy. . . V prvních mapách ze 16. století cesty nejsou zakresleny vůbec a pokud ano, tak je mapa v příliš velké měřítku a zobrazuje celou Evropu. V přesnějších mapách z 18. století již Zlatá cesta jako taková zakreslena není. Jsou v nich patrné zbytky úvozů, ale bohužel ty byly ve 20. století povětšinou rozorány.
 • 26. V mapě Josefského mapování z 1764 – 68 popisovaná trasa cesty zakreslena není. Přesto v určitých místech jsou zakresleny terénní nerovnosti - stopy po hlubokých úvozech. V následném přesnějším vojenském Františkově mapování z let 1836 - 1852 jsou již dílčí úseky cesty jsou v mapě patrnější. Cesta není zakreslena jako celistvá, ale byla využívána pouze lokálně. Jako hlavní cesta do Bärnau je používána trasa přes Branku.
 • 27. Letecké snímky Letecké nebo přesněji satelitní snímky umožní lepší orientaci v terénu a vysledovat i zaniklé úvozy v polích.
 • 28. Vydejme se po ZLATÉ CESTĚ z Bärnau směrem k Tachovu Na následujících si můžete prohlédnout několik fotografií pozůstatků po Zlaté cestě.
 • 29. Bärnau - hranice B A B A
 • 30. Pomezná - Wittichsthal A B A B
 • 31. Na Uhlířském vršku
 • 32. Pod Uhlířským vrškem A B C A B C
 • 33. Brody přes Sklářský s Studenecký potok
 • 34. Mezi hájovnou U Plášila a hájovnou Hruškovna
 • 35. Pod Milíři přes Lužní potok okolo Hollerova hostince (Hollerwirtshaus) A B C A B C Kostel Sv. Petra a Pavla z r. 1811 na Milířích
 • 36. Na loukách a v polích jižně od Mýta B A B A
 • 37. Na loukách a v polích jižně od Mýta
 • 38. Brod pod Studánkou A B B B A C
 • 39. Příchod do Tachova A A
 • 40. Tachov – Říšská brána
 • 41. Při pohledu na západ k hranici s Bavorskem je vidět, že trasa cesty šla za svým cílem co nejpříměji.
 • 42. Staré tachovské brány
 • 43. Malý Rapotín a přechod Brtného potoka A A B B
 • 44. Mezi Pernolcem a Trnovou A C B C A B C
 • 45. Nebezpečí pro staré cesty
 • 46. 2. část Archeologický průzkum vybraných úseků
 • 47. Dohoda o spolupráci na archeologickém výzkumu se 1) Západočeskou univerzitou v Plzni Prof. PhDr. Pavel Vařeka, DrSc. děkan filozofické fakulty PhDr. Josef Hložek, Ph.D. archeolog PhDr. Jiří Nenutil, historik 2) Muzeem Českého lesa PhDr. Jana Hutníková Mgr. Nikola Rayman
 • 48. Datace starých cest Jednou z možností datace cest jsou podkovy. Ty se užívaly v různých dobách různé. Počátek užívání cesty, pokud se na ní vyskytují nejrannější typy podkov, nelze určit přesně. Podle výskytu podkov lze určit, kdy byla cesta hojně užívána a kdy zanikla.
 • 49. 3. část Realizace Historického parku ve volné krajině
 • 50. Navazujeme na objekty minulosti rozeseté po krajině
 • 51. Historický park ve volné krajině “NA ZLATÉ CESTĚ“ na české straně
 • 52. Kamenné milníky času pro vyznačení trasy středověké Zlaté cesty Profesoři a studenti Soukromé střední Umělecko-průmyslové školy ZÁMEČEK z Plzně v rámci společného projektu s občanským sdružením Terra tachovia vytesali při historických slavnostech 2008 v Bärnau a Tachově čtyři milníky času , pro osazení na trasu ZLATÉ CESTY mezi bavorským Bärnau, českým Tachovem a Trnovou.
 • 53. Milník Sv. Vojtěcha posvětil biskup Monsignor František Radkovský
 • 54. Milníky času na Zlaté cestě 2008 - 2011
 • 55. Na původní trase Zlaté cesty byly v roce 2012 instalovány Milníky času : M01 M02 M03
 • 56. M04 M05 M06
 • 57. M07 M08 M09
 • 58. M10 M11 M12
 • 59. Na poutní turistické trase Zlaté cesty budou instalovány K01 Kamenosochařské objekty K02 K03
 • 60. K04 K05 K06
 • 61. Odpočinková zastavení OZ02 OZ01 OZ03
 • 62. Značení poutní trasy Zlaté cesty Rozcestníky Z02 Z01 Info tabule 3D vitríny Z03
 • 63. 4. část Propagace Historického parku ve volné krajině
 • 64. Putování v původní trase Zlaté cesty mezi Bärnau a Tachovem
 • 65. Doprovod novodobých Tachovských chodů přes hraniční hvozd na cestě Jana Husa do Kostnice
 • 66. Propagace projektu Na Zlaté cestě při Historických slavnostech v Tachově a v Bärnau
 • 67. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další setkání! Kontakty: Terra Tachovia Máchova 1651 CZ – 347 01 Tachov Česká republika Fax 00420 / 374 722 531 e-mail: terra.tachovia@email.cz Telefony: Roman S o u k u p – +420 606 652 185 (česky, francouzsky) Fabrice P r o c k l – + 49 1 632 924 488 (německy, angl., franc.)

Related Documents