tools catalogue / produktkatalog / каталог инструментов 1
2
Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A.Fabryka Narzędzi „Kuźnia” S.A.ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice www.kuznia-s...
produkcja4
Z kart historii1887 Powstaje w Sułkowicach organizacja zrzeszająca 1975 Minister przemysłu powołuje Kombinat Narz...
Aus den Geschichtsblättern 1887 In Sułkowice entsteht die Organisation unter dem 1975 Der Industrieminister ru...
1.1 KLUCZE, WKRĘTAKI Wrenches, screwdrivers Schlüssel, Schraubendreher Гаечные ключи, отвертки ...
projektowanie8
k lu cze , w k ręta k i 1.1Wrenches, screwdriversSchlüssel, SchraubendreherГаечные ключи, отве...
Klucz oczkowy 1.111 1.1 ...
Klucz oczkowy 1.112 dwunastokątny RWKt Ring spanner ...
1.121 Klucz oczkowo-płaski 1.1 RWPn ...
1.131 Klucz płaski RWPd Open end spanner Doppelmaulschlüs...
1.132 Klucz płaski calowy 1.1 RWPd ...
1.141 Klucz trzpieniowy RWTg Socket screw key Sechsk...
1.151 Klucz oczkowy rozcięty 1.1 Ring spanner cutted ...
Klucz oczkowy 1.153 jednostronny RWKkS Single end ring spa...
1.157 Klucz trójkątny 1.1 Triangular spanner D...
Wkrętak płaski1.171 z zabierakiem RWWcF Screwdriver with hexagonal driver ...
Wkrętak krzyżowy 1.172 z zabierakiem 1.1 RWWr “Philips” screwdriver ...
1.179 Komplet wkrętaków Screw drivers set (case) Schraubendreher-Satz ...
oprzyrządowanie22
w y ro by szczypcowe 1.2Pliers, pincers, shearsZangen, Kneifzangen, ScherenПлоскогубцы, кус...
1.211 Szczypce uniwersalne 1.2 ...
1.212 Szczypce płaskie RSPa Flat nose pliers ...
Szczypce okrągłe 1.215 ...
1.217 Obcęgi do gwoździ RSCaF Carpenter’s pincers Kneifzan...
1.223 Szczypce tnące czołowe 1.2 ...
Szczypce tnące1.224 czołowe przegubowe RSDc Lever assisted end cutting nippers ...
1.226 Szczypce tnące boczne 1.2 ...
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011
of 84

KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011

więcej informacji www.luskar.pl
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - KUŹNIA Sułkowice - KATALOG narzędzi 2011

 • 1. tools catalogue / produktkatalog / каталог инструментов 1
 • 2. 2
 • 3. Fabryka Narzędzi „KUŹNIA” S.A.Fabryka Narzędzi „Kuźnia” S.A.ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice www.kuznia-sulkowice.plCentrala: tel. 12 372-87-00Sekretariat: tel. 12 372-87-07 fax 12 273-25-16 sekretariat@kuznia-sulkowice.plDział Marketingu: tel. 12 372-87-30, 12 372-87-67 marketing@kuznia-sulkowice.plDział Eksportu: tel. +48 12 372-88-00, +48 12 372-87-03 export@kuznia-sulkowice.plDział Sprzedaży: tel. 12 372-87-05, 12 372-87-16, 12 372-87-21 fax 12 372-87-15 sprzedaz@kuznia-sulkowice.plHurtownia: tel. 12 372-88-08 hurt@kuznia-sulkowice.pl 3
 • 4. produkcja4
 • 5. Z kart historii1887 Powstaje w Sułkowicach organizacja zrzeszająca 1975 Minister przemysłu powołuje Kombinat Narzędzi kowali pod nazwą „Towarzystwo Kowali”, w ra- Gospodarczych, którego siedzibą i zakładem wio- mach której rozpoczyna działalność wzorcowy dącym zostaje Zakład Narzędzi Gospodarczych na owe czasy warsztat przyuczający młodzież do w Sułkowicach. zawodu kowala i ślusarza. 1983 Zakład staje się jednostką samodzielną w resorcie1908 Na bazie „Towarzystwa Kowali” powstaje Spółka hutnictwa i przemysłu maszynowego, przyjmując Kowalska zatrudniająca przed I wojną światową nazwę Fabryka Narzędzi „Kuźnia”. około 500 kowali wytwarzających ponad 1000 ton 1991 Po zmianach ustrojowych w kraju Fabryka zostaje wyrobów rocznie. przekształcona w Jednoosobową Spółkę Skarbu1934 Zostaje założona nowa spółdzielnia pod nazwą Państwa. Małopolski Przemysł Chałupniczy „Spólnota”. 1996 Spółka przystępuje do programu Narodowych Zakład opiera swą produkcję na zamówieniach Funduszy Inwestycyjnych. Funduszem wiodącym rządowych. Szybko rosnącą produkcję hamuje zostaje VII NFI im. Kazimierza Wielkiego. wybuch II wojny światowej. 1998 Fabryka Narzędzi „Kuźnia” SA uzyskuje Certyfikat1945 Spółdzielnia przystępuje do Krakowskiej Spół- potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Sys- dzielni Pracy „Spólnota”, co w znacznym stopniu temu Zapewnienia Jakości spełniającego wyma- wpływa na stabilizację produkcji oraz poprawę gania norm DIN-EN ISO 9002. zaopatrzenia w surowce oraz organizację sprze- daży wyrobów. 2002 Zmiana struktury własnościowej – wykupienie ak- cji od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz1954 Przedsiębiorstwo usamodzielnia się przyjmując od Skarbu Państwa – firma staje się własnością ka- nazwę Metalowa Spółdzielnia Pracy „Kuźnia”. pitału prywatnego. Wzrasta zatrudnienie oraz produkcja. Poszerza się asortyment produkowanych wyrobów. Zakład 2003 Fabryka Narzędzi „Kuźnia” SA uzyskuje Certyfikat staje się największą spółdzielnią branży metalo- potwierdzający wprowadzenie i stosowanie Sys- wej w kraju. temu Zarządzania Jakością spełniającego wyma- gania norm EN ISO 9001-2000.1970 „Kuźnia” zostaje upaństwowiona i wchodzi w skład Kombinatu Narzędzi Zmechanizowanych 2004 Spółka otrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania i Rzemieślniczych „Ponar-Fana” w Cieszynie. Środowiskiem EN ISO 14001.1972 Przedsiębiorstwo staje się jednym z zakładów 2004–2010 Ukierunkowanie inwestycji pod zakup najno- Kombinatu Przemysłu Narzędziowego „VIS” wocześniejszych maszyn i urządzeń do wykonaw- w Warszawie. stwa oprzyrządowania i detali. F ro m h i stor y p a ge s1887 “Blacksmiths’ Association” was founded in Suł- 1975 The Minister of Industry brought into being Farm- kowice. Under the auspices of this organization ing Tools Manufacturing Industrial Complex (Kom- a pioneering workshop started offering occupa- binat Narzędzi Gospodarczych) with its headquar- tional training programme to prepare youth for ters and leading factory (Farming Tools Factory the locksmith and blacksmith trades. – Zakład Narzędzi Gospodarczych) in Sułkowice.1908 “Blacksmiths’ Association” evolved into Black- 1983 The factory became an independent manufac- smiths’ Company that before World War I em- turer within department of metallurgical and ma- ployed about 500 blacksmiths, who produced over chine industry. It took the name of Kuźnia Tool 1,000 tones of goods per year. Factory (Fabryka Narzęzi Kuźnia).1934 A new cooperative society was established under 1991 After the changes in Polish political system, the the name of “Community: Cottage Industry of Factory was transformed into a sole shareholder Lesser Poland” (Małopolski Przemysł Chałupniczy company of the State Treasury. “Spólnota”). The production of the plant relied 1996 The Company joined the National Investment on governmental orders. Fast production growth Funds’ programme (NFI), and VII NFI (Kazimierz was stopped at the outbreak of World War II. Wielki National Investment Fund) became the1945 The cooperative merged with the Cracovian leading fund of the Company. Cooperative Society “Community” (Krakowska 1998 “Kuźnia” S.A. Tool Factory was awarded the Cer- Spółdzielnia Pracy “Spólnota”), which had a sig- tificate that confirms introducing and applying nificant influence onA production stabilization the Quality Management System in accordance and improvement in supply of raw materials, as with the requirements of DIN-EN ISO 9002 stand- well as sales system. ards.1954 The enterprise became independent and took 2002 Ownership transformation: shares/stakes of the the name “Kuźnia – Metalworkers’ Cooperative Treasury and NFI were bought out by the com- Society”. Employment and production rose. The pany, and the Company became owned by private production range was extended. The factory be- capital. came the biggest Polish cooperative in the metals industry. 2003 “Kuźnia” S.A. Tool Factory was issued the Certifi- cate that confirms introducing and applying the1970 “Kuźnia” was nationalized and incorporated into Quality Management System conforming to the Ponar-Fana Mechanized and Handicraft Tools Man- requirements of EN ISO 9001-2000 standards. ufacturing Industrial Complex (Kombinat Narzędzi Zmechanizowanych i Rzemieślniczych “Ponar- 2004 The Company was issued the Environmental Man- Fana”) in Cieszyn. agement System Certificate EN ISO 14001.1972 The enterprise was incorporated into VIS Tools 2004–2010 Orientation of the investment under the pur- Manufacturing Industrial Complex (Kombinat chase of the most modern machines and devices Przemysłu Narzędziowego “VIS”) in Warsaw as to the exercise of the tooling and parts. one of the factories. 5
 • 6. Aus den Geschichtsblättern 1887 In Sułkowice entsteht die Organisation unter dem 1975 Der Industrieminister ruft ins Leben das Wirt- Namen „Schmiedeverein“, die die Schmiede ver- schaftswerkzeugkombinat, dessen Sitz und das einigt, im Rahmen deren ihre Tätigkeit die zu führende Werk das Wirtschaftswerkzeugwerk in jenen Zeiten musterhafte Werkstatt beginnt, die Sułkowice wird. die Jugendlichen zum Beruf Schmied und Schlos- 1983 Das Werk wird selbständig im Hüten- und Maschi- ser anlernt. nenindustrieressort und nimmt den Namen Werk- 1908 Auf der Basis von „Schmiedeverein“ entsteht die zeugfabrik „Kuźnia“ an. Schmiedegesellschaft, die vor dem 2. Weltkrieg 1991 Nach den Systemänderungen in Polen wird die ca. 500 Schmiede beschäftigt, die ca. 1000 Ton- Fabrik in Einmanngesellschaft des Staatsschatzes nen Erzeugnisse jährlich hergestellen. verwandelt. 1934 Es wird eine neue Genossenschaf t gegründet un- 1996 Die Gesellschaft tritt dem Programm der Natio- ter dem Namen Heimgewerbe Kleinpolens „Spól- nalinvestitionsfonds bei. Das führende Fond ist nota“. Das Werk lehnt seine Produktion an die der VII NFI namens Kasimir des Großen. Regierungsbestellungen an. Die schnell anwach- sende Produktion wird durch den Ausbruch des 2. 1998 Werkzeugfabrik „Kuźnia“ S.A. erlangt das Zertifi- Weltkriegs unterbrochen kat, das die Einführung und Anwendung des Qua- litätsversicherungssystems nach Norm DIN-EN ISO 1945 Die Gesellschaft tritt der Krakauer Arbeitsgenos- 9002 bestätigt. senschaft „Spólnota“ bei,was im hohen Masse den Einfluss auf die Stabilität der Produktion, Verbes- 2002 Änderung der Eigentumsstruk tur – es werden die serung der Materialversorgung sowie Organisation Ak tien von Nationalinvestitionsfonds und vom der Verkaufs hat. Staatsschatz eingelöst. Die Firma wird privati- siert. 1954 Das Unternehmen wi rd selbs t ändig, indem es den Namen Metallarbeitsgenossenschaft „Kuźnia“ 2003 Werkzeugfabrik „Kuźnia“ S.A. erlangt das Zer- annimmt. Die Beschäftigung sowie die Produktion tifikat, das die Einführung und Anwendung des steigen an. Die Produktpalette wird breiter. Das Qualitätsmanagementsystems nach Norm EN ISO Werk wird zu der größten Gesellschaft im Metall- 9001-2000 bestätigt. bereich in Polen. 2004 Die Gesellschaft erhält das Umweltmanagement- 1970 „Kuźnia“ wird verstaatlicht und ist ein Bestand- zertifikat EN ISO 14001. teil des Kombinats „Ponar-Fana“ in Cieszyn. 2004-2010 Investitionsausrichtung auf den Einkauf von 1972 Das Unternehmen wird zu einem der Betriebe des modernsten Maschinen und Anlagen zum Werk- Wekzeugindustriekombinats „VIS“ in Warschau. zeugbau und zur Produktion der Schmiedeteile. История фабрики 1887 Основана в Сулковицах организация – объ- 1975 Минис тр Промышленнос ти ус тановивает единение кузнецов названые «Товарищество Kombinat Narzędzi Gospodarczych, которого Кузнецов» где начинает деятельность цех об- местопребыванием и главным предприятием учающий молодёжь до профессии кузнеца становит Zakład Narzędzi Gospodarczych в Сул- и слесара. ковицах. 1908 «Товарищество Кузнецов» преобразовывается 1983 Предприятие становится самостоятельным в Кузнецное Общество где работало свыше 500 в ведомстве металлургиии машиностроитель- кузнецов производящих свыше 1000 тонн про- ной промышленности. Принимает название Ин- дукции в год. струментальный Завод «KUŹNIA». 1934 Основан кооператив Małopolski Przemysł 1991 После изменения политического строя страны Chałupniczy «SPÓLNOTA». Завод начинает про- Завод стал переобразован в единоличное акци- изводить продукцию по заказам правительства. онарное общество государственной казни. Ход завода затармозил взрыв II мировой вой- 1996 Предприятие принимает участие в программу ны. Национальных Инвестиционных Фондов. 1945 Кооператив вшол в Krakowska Spółdzielnia Pracy 1998 Инструментальный Завод «KUŹNIA» А.О. полу- «SPÓLNOTA» что гораздно улучшило снабжение чает Сертыфикат подтверждающий внедрение сырьём и продажу производимой продукции. и применяние Систему Менеджмента Качества 1954 Предприятие становится самостоятельным на- соответствующей требованиям нормы DIN – EN званым Metalowa Spółdzielnia Pracy «KUŹNIA». ISO 9002. Повышается количество робочих и стоимость 2002 Завязывается Денежная Группа которая выку- производства. Расширяется ассортимент про- пывает акцие Завода от Национальных Инве- изводимой продукции. Завод становится самым стиционных Фондов. большим кооперативом металлической отрасли страны. 2003 Инструментальный Завод «KUŹNIA» А.О. полу- чает Сертыфикат подтверждающий введение и 1970 «KUŹNIA» национализировано и включо- применяние на практике Систему Обеспечения но в Kombinat Narzędzi Zmechanizowanych Качества соответствующей требованиям нормы i Rzemieślniczych «PONAR-FANA» в Цешине. DIN – EN ISO 9001-2000. 1972 Предприятие становится одным из заводов Ko- 2004 Предприятие получает сертификат внедрениа mbinatu Przemysłu Narzędziowego «VIS» в Вар- cистему управления окружающей средой в со- шаве. ответствии со стандартом ISO 14001. 2004-2010 Направление капиталовложении на приобре- тание самых современных машин и оснащении для производства оснасток и продукции.6
 • 7. 1.1 KLUCZE, WKRĘTAKI Wrenches, screwdrivers Schlüssel, Schraubendreher Гаечные ключи, отвертки str. 91.2 WYROBY SZCZYPCOWE Pliers, pincers, shears Zangen, Kneifzangen, Scheren str. 23 Плоскогубцы, кусачки, ножницы1.3 SIEKIERY, OSKARDY Axes, picks Äxte, Kreuzhacken str. 39 Топоры, кирки1.4 MŁOTY, MŁOTKI, PRZECINAKI, WYCINAKI Hammers, chisels, punches Hämmer, Meissel, Körner str. 45 Молоты, молотки, зубила, пробойники1.5 ZŁĄCZA BUDOWLANE Clamps Kupplungen für Baugerüste str. 57 Соединения для строительных помостов1.6 ODKUWKI Forgings Schmiedeteile str. 67 Штампованные поковки1.7 INNE WYROBY Others Sonstiges str. 73 Остальная продукция 7
 • 8. projektowanie8
 • 9. k lu cze , w k ręta k i 1.1Wrenches, screwdriversSchlüssel, SchraubendreherГаечные ключи, отвертки 9
 • 10. Klucz oczkowy 1.111 1.1 RWKb dwunastokątny dwustronnie wygięty Ring spanners Zwölfkant-Doppelringschlüssel tiefgekröpft Ключ гаечный накидной коленчатый kod mm mm kg szt. 1-111-03-101 6x7 175 0,05 10 1-111-06-101 8x9 185 0,07 1-111-07-101 8 x 10 190 0,07 10 1-111-10-101 9 x 11 200 0,08 1-111-13-101 10 x 11 205 0,09 1-111-14-101 10 x 12 210 0,09 10 1-111-22-101 12 x 13 220 0,12 10 1-111-23-101 12 x 14 225 0,13 1-111-26-101 13 x 15 235 0,16 10 1-111-28-101 13 x 17 250 0,18 10 1-111-31-101 14 x 15 240 0,16 10 1-111-33-101 14 x 17 253 0,18 10 1-111-36-101 16 x 17 262 0,20 10 1-111-40-101 17 x 19 270 0,24 10 1-111-43-101 18 x 19 273 0,24 10 1-111-48-101 19 x 22 280 0,30 10 1-111-51-101 20 x 22 290 0,31 1-111-54-101 22 x 24 310 0,38 10 1-111-57-101 24 x 27 330 0,45 10 Komplet zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: 1-111-60-101 27 x 30 352 0,58 10 1-111-87-103 1-111-91-103 1-111-63-101 30 x 32 375 0,71 10 9 szt. komplet 13 szt. komplet mm mm 6 6 PN-88/M-64955 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej 7 7 – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces 8 8 DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt 9 9 RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 16 18 17 19 18 20 19 22 20 24 22 24 2710 30 32
 • 11. Klucz oczkowy 1.112 dwunastokątny RWKt Ring spanner Zwölfkant-Doppelringschlüssel 1.1 Ключ гаечный накидной прямой kod mm mm kg szt. 1-112-07-101 8 x 10 110 0,03 10 1-112-10-101 9 x 11 120 0,04 10 1-112-14-101 10 x 12 130 0,04 10 1-112-22-101 12 x 13 140 0,05 10 1-112-23-101 12 x 14 140 0,05 1-112-26-101 13 x 15 150 0,06 10 1-112-28-101 13 x 17 150 0,07 10 1-112-33-101 14 x 17 160 0,07 10 1-112-40-101 17 x 19 180 0,11 10 1-112-48-101 19 x 22 200 0,13 10 1-112-54-101 22 x 24 230 0,19 10 1-112-57-101 24 x 27 250 0,26 10 1-112-60-101 27 x 30 280 0,35 10 1-112-63-101 30 x 32 315 0,42 10 1-112-69-101 36 x 41 400 0,91 5 PN-88/M-64955 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt Komplet zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности 1-112-84-113 1-112-87-113 1-112-91-113 6 szt. komplet 9 szt. komplet 13 szt. komplet mm mm mm 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 17 19 19 19 22 22 24 24 27 30 32PL – sprawdź dostępność produktów EN – Necessary to verify DE – Bitte Vorrätigkeit prüfen RU – Необходимая проверка w magazynie the availability of products доступности товаров 11
 • 12. 1.121 Klucz oczkowo-płaski 1.1 RWPn Open and ring spanner Ring-Maulschlüssel Ключ гаечный комбинированный kod mm mm kg szt. 1-121-06-211 6 90 0,01 10 1-121-07-211 7 100 0,02 10 1-121-08-211 8 107 0,02 10 1-121-09-211 9 118 0,03 10 1-121-10-211 10 131 0,04 10 1-121-11-211 11 142 0,05 10 1-121-12-211 12 150 0,06 10 1-121-13-211 13 161 0,07 10 1-121-14-211 14 173 0,08 10 1-121-15-211 15 180 0,10 10 1-121-16-211 16 192 0,12 10 1-121-17-211 17 199 0,13 10 1-121-18-211 18 216 0,16 10 1-121-19-211 19 277 0,17 10 1-121-21-211 21 256 0,25 10 1-121-22-211 22 273 0,26 10 1-121-23-211 23 275 0,32 10 1-121-24-211 24 297 0,32 10 1-121-27-211 27 328 0,41 10 1-121-30-211 30 358 0,53 10 Komplet zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: 1-121-32-211 32 377 0,63 10 1-121-84-223 1-121-87-233 1-121-91-223 1-121-36-101 36 377 0,762 5 6 szt. komplet 9 szt. komplet 13 szt. komplet mm mm mm 8 8 8 PN-ISO 7738 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane 10 10 10 EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces 12 12 12 DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt 13 13 13 RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности 15 15 14 17 17 15 19 17 22 19 24 22 24 27 30 3212
 • 13. 1.131 Klucz płaski RWPd Open end spanner Doppelmaulschlüssel 1.1 Ключ гаечный рожковый kod mm mm kg szt.1-131-03-101 6x7 104 0,02 101-131-06-101 8x9 119 0,03 101-131-07-101 8 x 10 120 0,03 101-131-10-101 9 x 11 128 0,04 101-131-13-101 10 x 11 128 0,04 101-131-14-101 10 x 12 139 0,05 101-131-19-101 11 x 14 142 0,061-131-22-101 12 x 13 153 0,06 101-131-23-101 12 x 14 154 0,06 101-131-26-101 13 x 15 161 0,07 101-131-27-101 13 x 16 163 0,091-131-28-101 13 x 17 163 0,08 101-131-31-101 14 x 15 166 0,07 101-131-33-101 14 x 17 170 0,09 101-131-36-101 16 x 17 183 0,10 101-131-37-101 16 x 18 184 0,101-131-40-101 17 x 19 190 0,12 10 Komplet zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach:1-131-43-101 18 x 19 199 0,13 10 1-131-84-113 1-131-87-113 1-131-91-1131-131-45-101 18 x 21 200 0,16 6 szt. komplet 9 szt. komplet 13 szt. komplet1-131-48-101 19 x 22 206 0,16 10 mm mm mm1-131-51-101 20 x 22 213 0,16 10 6 6 61-131-54-101 22 x 24 230 0,21 10 7 7 71-131-57-101 24 x 27 239 0,26 10 8 8 81-131-60-101 27 x 30 269 0,35 10 9 9 91-131-63-101 30 x 32 294 0,45 10 10 10 101-131-66-101 32 x 36 298 0,63 5 11 11 111-131-69-101 36 x 41 328 1,84 5 12 12 121-131-72-101 41 x 46 358 1,17 5 13 13 131-131-75-101 46 x 50 419 1,90 5 14 14 14 15 15 15 16 16 16 PN-ISO 10102 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej 17 17 17 – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel 18 18 – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt 19 19 RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности 20 20 22 22 24 24 27 30 32 13
 • 14. 1.132 Klucz płaski calowy 1.1 RWPd Open end spanner Doppelmaulschlüssel (Zoll) Ключ гаечный рожковый kod inch mm kg szt. 5 7 1-132-05-101 /16 X /16 130 0,05 3 7 1-132-10-101 /8 X /16 130 0,05 1 9 1-132-15-101 /2 X /16 185 0,09 5 11 1-132-20-101 /8 X /16 185 0,12 3 7 1-132-25-101 /4 X /8 235 0,21 3 15 1-132-30-101 /4 X /16 255 0,21 1-132-35-101 11/16 X 11/8 285 0,46 Komplet zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: 1-132-85-101 PN-ISO 10102 7 szt. komplet PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane lub czernione inch EN – made of chromium tool steel 5 – chromium plated surfaces /16 DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt 3 /8 RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности 7 /16 1 /2 9 /16 5 /8 11 /16 3 /4 15 /16 1 1 /16 11/8 1.133 Klucz płasko-nasadowy Open end socked spanner Steck-Maulschlüssel Ключ гаечный комбинированный (рожково-торцевой) kod mm mm kg szt. 1-133-10-101 10 131 0,06 1 1-133-13-101 13 160 0,12 1 1-133-15-101 15 180 0,22 1-133-17-101 17 200 0,22 1 1-133-19-101 19 215 0,30 1 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности14
 • 15. 1.141 Klucz trzpieniowy RWTg Socket screw key Sechskant-Einsteckschlüssel 1.1 Ключ шестигранный kod mm mm kg szt.1-141-01-301 2 55 0,0021-141-02-301 2,5 60 0,0031-141-03-301 3 65 0,050 101-141-04-301 4 75 0,012 101-141-05-301 5 85 0,019 101-141-06-301 6 95 0,030 101-141-07-301 7 105 0,040 101-141-08-301 8 110 0,060 101-141-09-301 9 115 0,075 101-141-10-301 10 120 0,100 101-141-11-301 11 130 0,130 101-141-12-301 12 140 0,170 101-141-13-301 13 150 0,210 101-141-14-301 14 155 0,250 101-141-17-301 17 175 0,450 101-141-19-301 19 200 0,620 101-141-22-301 22 230 0,950 10PN-ISO 2936PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie cynkowaneEN – made of chromium tool steel – zinc coated surfacesDE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verzinktRU – изготовлено из хромовой стали – цинковое покрытие Komplet zawiera klucze do nakrętek o rozmiarach: 1-141-86-303 1-141-90-303 8 szt. komplet 12 szt. komplet mm mm 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 17 15
 • 16. 1.151 Klucz oczkowy rozcięty 1.1 Ring spanner cutted Doppelringschlüssel, zerschnitten Ключ гаечный накидной разрезаной прямой kod mm mm kg szt. 1-151-13-100 10 x 11 130 0,06 1 1-151-22-100 12 x 13 140 0,08 1 1-151-40-100 17 x 19 210 0,15 1 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности 1.152 Klucz do rozrusznika Starter end block spanner RWKd Starter- und Blockschlüssel Ключ гаечный накидной (для стартера) kod mm mm kg szt. 1-152-15-100 10 x 13 140 0,07 1 1-152-18-100 11 x 13 15 0,07 1 1-152-28-101 13 x 17 190 0,10 1-152-33-101 14 x 17 190 0,10 1 1-152-48-101 19 x 22 230 0,20 1 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности16
 • 17. Klucz oczkowy 1.153 jednostronny RWKkS Single end ring spanner Einringschlüssel 1.1 RWKk Ключ гаечный накидной прямой односторонный kod mm mm kg szt. 1-153-24-101 24 130 0,20 5 1-153-27-101 27 141 0,29 5 1-153-30-101 30 153 0,36 5 1-153-32-101 32 175 0,53 5 1-153-36-101 36 187 0,72 5 1-153-38-101 38 187 0,69 5 1-153-41-101 41 221 0,83 5 PN-88/M-64955 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchn ie chromowane EN – made of chromium tool steel – chromium plated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verchromt RU – изготовлено из хромовой стали – хромированные поверхности kod mm mm kg szt. 1-153-46-400 46 250 1,50 1 1-153-48-400 50 250 1,35 1 1-153-50-400 55 250 1,18 1 1-153-52-400 60 270 1,72 1 1-153-54-400 65 270 1,60 1 1-153-56-400 70 325 3,80 1 1-153-58-400 75 325 3,60 1 1-153-60-400 80 365 5,20 1 1-153-62-400 85 365 5 1 PN-88/M-64955 / DIN 7444 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie lakierowane EN – made of chromium tool steel – lacquered surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen lackiert RU – изготовлено из хромовой стали – лакированные поверхностиPL – sprawdź dostępność produktów EN – Necessary to verify DE – Bitte Vorrätigkeit prüfen RU – Необходимая проверка w magazynie the availability of products доступности товаров 17
 • 18. 1.157 Klucz trójkątny 1.1 Triangular spanner Dreieckschlüssel Треyгольный (железнодоpожный) ключ kod mm mm kg szt. 1-157-07-301 7,5 50 0,08 5 PN-ISO 2936 PL – wykonane ze stali chromowej narzędziowej – powierzchnie cynkowane EN – made of chromium tool steel – zinc coated surfaces DE – hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl – Oberflächen verzinkt RU – изготовлено из хромовой стали – цинковое покрытие18
 • 19. Wkrętak płaski1.171 z zabierakiem RWWcF Screwdriver with hexagonal driver Schraubendreher mit Sechskantschlüsselhilfe 1.1 Отвертка /слесарная/ шпиц kod mm mm kg szt.1-171-10-511 0,8 × 5,5 169 0,075 101-171-15-511 1,0 × 6,5 189 0,080 101-171-20-511 1,2 × 8,0 226 0,150 101-171-25-511 1,6 × 10 262 0,205 101-171-30-511 2,0 × 13 300 0,345 10 PN-ISO 2380-1 PL – wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie czernione – rękojeść z tworzywa sztucznego, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem EN – made of chromium tool steel, black electro coated – plastics handle, point chisel on the whole length of the handle for beating with hexagon for wrench assistance DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen KTL-beschichtet – Handgriff aus Kunststoff, Stift zum Schlagen auf der Gesamtlänge des Handgriffs, mit einem Sechskant für Schlüsselhilfe RU – изготовлено из хромовой стали, KTL катафopeз поверхности – пластмассовая ручка, металлический стержень через всю длину рукоятки для побивания, с шестигранником для подкручивания гаечным ключом Wkrętaki w kompletach: 1-171-83-502 5 szt. komplet 0,8 × 5,5 1,0 × 6,5 1,2 × 8,0 1,6 × 10 2,0 × 13 19
 • 20. Wkrętak krzyżowy 1.172 z zabierakiem 1.1 RWWr “Philips” screwdriver with hexagonal driver RWWrN Kreuzschraubendreher mit Sechskantschlüsselhilfe Отвертка /слесарная/ крест kod mm mm kg szt. 1-172-35-501 2B 155 0,075 10 1-172-40-501 3B 170 0,150 10 1-172-45-501 4B 225 0,220 10 PN-ISO 8764-2 PL – wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie czernione – rękojeść z tworzywa sztucznego, grot na całej długości rękojeści do pobijania, z 6-kątem do wspomagania pracy kluczem EN – made of chromium tool steel, black electro coated – plastics handle, point chisel on the whole length of the handle for beating with hexagon for wrench assistance DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberflächen KTL-beschichtet – Handgriff aus Kunststoff, Stift zum Schlagen auf der Gesamtlänge des Handgriffs, mit einem Sechskant für Schlüsselhilfe RU – изготовлено из хромовой стали, KTL катафopeз поверхности – пластмассовая ручка, металлический стержень через всю длину рукоятки для побивания, с шестигранником для подкручивания гаечным ключом20
 • 21. 1.179 Komplet wkrętaków Screw drivers set (case) Schraubendreher-Satz 1.1 Набор отверток 1.171 1.171 1.171 1.171 1.172 1.172 1.172 RWWc RWWc RWWc RWWc RWWr RWWr RWWr 0,8 x 5,5 1,0 x 6,5 1,2 x 8 1,6 x 10 2B 3B 4B kod1-179-81-513 3 szt.1-179-81-523 3 szt.1-179-81-533 3 szt.1-179-81-543 3 szt.1-179-83-563 5 szt.1-179-83-573 5 szt.1-179-83-583 5 szt. 21
 • 22. oprzyrządowanie22
 • 23. w y ro by szczypcowe 1.2Pliers, pincers, shearsZangen, Kneifzangen, ScherenПлоскогубцы, кусачки, ножницы 23
 • 24. 1.211 Szczypce uniwersalne 1.2 RSUa Combination pliers Kombinationszange RSEc Плоскогубцы комбинированные kod mm kg szt. RSUa 1-211-11-141 160 P PCV 0,20 10 1-211-11-181 160 P N 1000V 0,22 10 1-211-11-201 160 Cz Cz 0,18 10 1-211-11-241 160 Cz PCV 0,20 10 1-211-11-281 160 Cz N 1000V 0,22 10 RSUa 1-211-11-381 160 Cr N 1000V 0,22 10 1-211-14-141 180 P PCV 0,24 10 1-211-14-181 180 P N 1000V 0,28 10 1-211-14-201 180 Cz Cz 0,22 10 1-211-14-241 180 Cz PCV 0,24 10 1-211-14-281 180 Cz N 1000V 0,28 10 RSEc 1-211-14-381 180 Cr N 1000V 0,28 10 1-211-17-141 200 P PCV 0,32 10 1-211-17-181 200 P N 1000V 0,34 10 1-211-17-201 200 Cz Cz 0,30 10 1-211-17-241 200 Cz PCV 0,32 10 1-211-17-281 200 Cz N 1000V 0,34 10 1-211-17-381 200 Cr N 1000V 0,34 10 PN-71/M-64440 / DIN ISO 5746 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie EN – made of tool steel, heat treated DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки PL P – polerowane EN P – polished DE P – poliert RU P – полированные Cz – czernione Cz – black electro coated Cz – KTL-beschichtet Cz – KTL катафopeз Cr – chromowane Cr – chromium-plated Cr – verchromt Cr – хромированные PCV – powłoki z PCV PCV – PCV coating PCV – PVC–Überzug PCV – ручки покрытие ПВХ N – nasadki z tworzywa N – plastic handle N – Kunststoffgriffe N – пластмассовые насадки (kształt nasadek na (the shape of insulating (die Form der (форма насадки на ручке rękojeściach zabezpiecza caps protects from Kunststoffgriffe schützt предохраняет ладонь во время dłoń przed dotknięciem touching with hand the vor Berührung mit der работы от соприкосновения części metalowej metal part of the tool Hand des Metallgriffes с металлической частью24 narzędzia podczas pracy) during work) während der Arbeit) инструмента)
 • 25. 1.212 Szczypce płaskie RSPa Flat nose pliers Flachzange 1.2 RSEPa Плоскогубцы kod mm kg szt. RSPa 1-212-11-241 160 Cz PCV 0,20 1-212-11-281 160 Cz N 1000V 0,22 10 PN-ISO 5745 PL EN – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated RSEPa DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки Szczypce płaskie 1.213 wydłużone Flat nose pliers long RSPb Flachzange lang RSEx Плоскогубцы с удлиненными губками RSPb kod mm kg szt. 1-213-11-241 160 Cz PCV 0,14 1-213-11-281 160 Cz N 1000V 0,16 10 1-213-17-241 200 Cz PCV 0,26 1-213-17-281 200 Cz N 1000V 0,30 RSEx PN-ISO 5745 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie EN – made of tool steel, heat treated DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки 1.214 Szczypce okrągłe Round nose pliers RSKa Rundzange RSEKa Круглогубцы RSKa kod mm kg szt. 1-214-11-241 160 Cz PCV 0,15 1-214-11-281 160 Cz N 1000V 0,18 RSEKa PN-ISO 5745 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie EN – made of tool steel, heat treated DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработкиPL – sprawdź dostępność produktów EN – Necessary to verify DE – Bitte Vorrätigkeit prüfen RU – Необходимая проверка w magazynie the availability of products доступности товаров 25
 • 26. Szczypce okrągłe 1.215 wydłużone 1.2 RSKb Round nose pliers long Rundzange lang RSEw Круглогубцы с удлиненными губками kod mm kg szt. RSKb 1-215-11-241 160 Cz PCV 0,12 1-215-11-281 160 Cz N 1000V 0,14 1-215-17-241 200 Cz PCV 0,20 1-215-17-281 200 Cz N 1000V 0,22 PN-ISO 5745 RSEw PL EN – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie – made of tool steel, heat treated DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки Szczypce półokrągłe 1.216 z ostrzami bocznymi Half-round nose side pliers RSUd Halbrund-Seitenschneider RSEe Полукруглогубцы боковые kod mm kg szt. RSUd 1-216-11-241 160 Cz PCV 0,14 1-216-11-281 160 Cz N 1000V 0,16 1-216-17-241 200 Cz PCV 0,23 1-216-17-281 200 Cz N 1000V 0,24 RSEe PN-ISO 5745 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie EN – made of tool steel, heat treated DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки PL P – polerowane EN P – polished DE P – poliert RU P – полированные Cz – czernione Cz – black electro coated Cz – KTL-beschichtet Cz – KTL катафopeз Cr – chromowane Cr – chromium-plated Cr – verchromt Cr – хромированные PCV – powłoki z PCV PCV – PCV coating PCV – PVC–Überzug PCV – ручки покрытие ПВХ N – nasadki z tworzywa N – plastic handle N – Kunststoffgriffe N – пластмассовые насадки (kształt nasadek na (the shape of insulating (die Form der (форма насадки на ручке rękojeściach zabezpiecza caps protects from Kunststoffgriffe schützt предохраняет ладонь во время dłoń przed dotknięciem touching with hand the vor Berührung mit der работы от соприкосновения części metalowej metal part of the tool Hand des Metallgriffes с металлической частью26 narzędzia podczas pracy) during work) während der Arbeit) инструмента)
 • 27. 1.217 Obcęgi do gwoździ RSCaF Carpenter’s pincers Kneifzange 1.2 Клещи kod mm kg szt.1-217-05-111 125 P Cz 0,131-217-05-141 125 P PCV 0,141-217-11-111 160 P Cz 0,20 101-217-11-141 160 P PCV 0,22 101-217-14-111 180 P Cz 0,30 101-217-14-141 180 P PCV 0,32 101-217-17-111 200 P Cz 0,38 101-217-17-141 200 P PCV 0,40 101-217-32-111 230 P Cz 0,501-217-32-141 230 P PCV 0,541-217-38-111 250 P Cz 0,56 101-217-38-141 250 P PCV 0,60 10PN-71/M-64550PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnieEN – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edgesDE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtetRU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия Obcęgi do prac budowlanych1.221 (szczypce tynkarskie) Construction worker’s pincers RSSt Putzerzange Клещи строительные kod mm kg szt.1-221-17-111 200 P Cz 0,271-221-17-141 200 P PCV 0,24 101-221-26-111 220 P Cz 0,321-221-26-141 220 P PCV 0,32 101-221-38-111 250 P Cz 0,401-221-38-141 250 P PCV 0,40 101-221-47-111 280 P Cz 0,471-221-47-141 280 P PCV 0,44 10PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnieEN – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edgesDE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtetRU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия 27
 • 28. 1.223 Szczypce tnące czołowe 1.2 RSDa End cutting nippers Vornschneider Кусачки торцевые kod mm kg szt. 1-223-05-111 125 P Cz 0,14 1-223-05-141 125 P PCV 0,15 1-223-11-111 160 P Cz 0,22 10 1-223-11-141 160 P PCV 0,26 10 1-223-14-111 180 P Cz 0,34 10 1-223-14-141 180 P PCV 0,35 10 1-223-17-111 200 P Cz 0,46 10 1-223-17-141 200 P PCV 0,48 10 PN-71/M-64450 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie EN – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия PL P – polerowane EN P – polished DE P – poliert RU P – полированные Cz – czernione Cz – black electro coated Cz – KTL-beschichtet Cz – KTL катафopeз PCV – powłoki z PCV PCV – PCV coating PCV – PVC–Überzug PCV – ручки покрытие ПВХ – sprawdź dostępność produktów – Necessary to verify – Bitte Vorrätigkeit prüfen – Необходимая проверка28 w magazynie the availability of products доступности товаров
 • 29. Szczypce tnące1.224 czołowe przegubowe RSDc Lever assisted end cutting nippers Gelenkvornschneider 1.2 Кусачки шарнирные торцевые kod mm kg szt.1-224-32-261 230 Cz N 0,54 max 19 HRC max 40 HRC max 48 HRC Ø max Ø max Ø max mm mm mm 4,0 3,0 2,5PL – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnieEN – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edgesDE – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtetRU – применение шарнира позволяет резать проволоку, используя минимальную силу – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия Szczypce tnące1.225 proste przegubowe Lever assisted straight cutting nippers RSDb Gelenkseitenschneider Кусачки шарнирные боковые kod mm kg szt.1-225-35-261 240 Cz N 0,52 max 19 HRC max 40 HRC max 48 HRC Ø max Ø max Ø max mm mm mm 4,0 3,0 2,5PL – zastosowany przegub pozwala na użycie mniejszej siły podczas cięcia – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnieEN – applied articulated joint enables to use smaller force by cutting – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edgesDE – das angewandte Gelenk ermöglicht eine geringere Kraft beim Schneiden einzusetzen – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtetRU – применение шарнира позволяет резать проволоку, используя минимальную силу – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия 29
 • 30. 1.226 Szczypce tnące boczne 1.2 RSDg Diagonal cutting nippers Schrägschneider (Seitenschneider) RSEk Кусачки боковые RSDg kod mm kg szt. 1-226-05-241 125 Cz PCV 0,10 1-226-05-281 125 Cz N 1000V 0,12 10 1-226-05-381 125 Cr N 1000V 0,12 10 1-226-08-241 140 Cz PCV 0,18 1-226-08-281 140 Cz N 1000V 0,20 10 1-226-08-381 140 Cr N 1000V 0,20 10 RSEk 1-226-11-241 160 Cz PCV 0,22 1-226-11-281 160 Cz N 1000V 0,24 10 1-226-11-381 160 Cr N 1000V 0,24 10 PN-ISO 5747 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie EN – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия Szczypce przegubowe 1.227 do cięcia drutu Multi-power cutting nippers RSDh Gelenkdrahtschneider Ножницы арматурные kod mm kg szt. 1-227-70-461 500 Cz N 1,94 max 19 HRC max 40 HRC max 48 HRC max 48 HRC Ø max Ø max Ø max Ø max mm mm mm mm 6,0 4,0 3,0 2,5 PL – wykonane ze stali narzędziowej, obrabiane cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie EN – made of tool steel, heat treated, induction hardended cutting edges DE – hergestellt aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Schneiden induktiv gehärtet RU – изготовлено из инструментальной стали, после термообработки, индуктивно закаленные лезвия PL P – polerowane EN P – polished DE P – poliert RU P – полированные Cz – czernione Cz – black electro coated Cz – KTL-beschichtet Cz – KTL катафopeз Cr – chromowane Cr – chromium-plated Cr – verchromt Cr – хромированные PCV – powłoki z PCV PCV – PCV coating PCV – PVC–Überzug PCV – ручки покрытие ПВХ N – nasadki z tworzywa N – plastic handle N – Kunststoffgriffe N – пластмассовые насадки (kształt nasadek na (the shape of insulating (die Form der (форма насадки на ручке rękojeściach zabezpiecza caps protects from Kunststoffgriffe schützt предохраняет ладонь во время dłoń przed dotknięciem touching with hand the vor Berührung mit der работы от соприкосновения części metalowej metal part of the tool Hand des Metallgriffes с металлической частью30 narzędzia podczas pracy) during work) während der Arbeit) инструмента)

Related Documents