A rmh' 1931.?
' ”"
11:. . lai/ ANEH; I . x
5-_1r. -.-. ~.xi~; f-s runs? ?
u-go-s; z qimpçmangaa
@Qêqmgaçmg mEGB. @Wqmqwmwg mEUB @Endin
mimwmqmb Emunqzwmmsssb 922.3. Rswmmqwçuaws mEWGuB mzmaciwm...
"-». .
NZ ; _l>v`_v, _.. 1
. ; . r
_Q , . ~ 4,11 F' '
' 'I "I- I . vy
1 . ,
-Wiélhl _ .
I'
...
1 cygwvrgqggggydrm umépm 611J6v11gb gud; 511611# 37681611515606110
1.111115' 56151.61 6111r1__6masa'5 asrrfr 3363161919 a...
511971157681 @QLbuLb . mmg GLWLG) Gagu mzrçgésgu @umu
ai?1_`_1__g, /. 'urr/ 'Tmmtmañqggg/ LDGUHD$QIGIWLLLITG`D mmggdgggj
...
@LI/ TIU 51b1_1n'575&76119661" 61661511661. 6166155 511.761.155/ @(15 51166761155
15IT673T@ @u1111`1511661 67451131166117)...
(5675.6i)C3611619 '
1117 (5531 1_151_1u1_1_ 416116117"
u_11131_`11_11168815576i) @(5
54955321& @wwwéêw
1_1688'f7111115_1_...
Z @rñg . %66`157@567f76b 56156714. 5517761) 41161151155 GGZIGIDGUGIIITILIUq
99511.55 51. 57151561115125 5L1S`I1Jpq5Lb 5rrg...
6751171110 (3557 515815511511151115 @gu 51555511__581 1_111r'r5`55115a1511 6511557,
'311_'1u1q_C3uJ 55111 51151111111751) ...
&winamp
G é: gu é
aim? smuzés 6U)| _@6&T ugyrréesmm
mmfrnugé) ggimgmsirmmfr. erafvrsan.
(96591, &Lnrrgmm Lnsurglsmsué...
a)571;1_n'a8r. f @amaaruugu Gurraniabamav. GQJGaUTQLD/ Taarnai) araêr"w`^
Loamaoraxñamma' GaSLGLUU/ Tñ” arairrg/ &MQDLQ...
'@611661611 67611511 - 1151011511661. 35565 6756615 61661 511611111. 516615
65L@5 55711555511611 31611611611611511661' 616...
611@1_1i15611 41,@61D1;1_6a1.
41555 51161159611 6111r6157u
u9(1',75@1_62`1r L1S75 45p&7uJ
Ggnmmggjçm @gi/ Gum'
616811111 5...
55111615611771187681 61?1;1q_5(5 681611511110 6751111111 511681 61556116815 3115551
616816816815 S1`155155L1_, 5681 [5/T6...
snwqddggg waah' qmgwmrrai) &Mangu (Bu/ Tai) GQITGWQQILIQI. `
&PJU/ KISGFHGEILI Lopésa; GmdUrCbTLD/ TGLD! ,vx/ @guuq @Lq...
@Lgggcygcér "aang Emm/ Ta; @@ei@mgw crnfr” asing); GaLunñadr.
"asaivrañwgg/ dal. ) &yawma-ugm HQQGWGW csr/ ni! " army ...
36116661037111. '56615 4611156141661' 675n'1_1$1@1b.
56615anu11_'1 1411)& 31, 31,, 6751191111156145113 GuJn'56616n 5131...
5111576155& 5661511575) 67611611611611 556155115 .9_66'616611.o 6766151 511661 6711) 515
6751161161151 26661661106115, 411...
517681 mas); .zaurmaésas/ Tgm.
amu/ ham @gmqym eva/ mam
&Humaid a-'ITLILWLL/ Tñaidr.
4152565 (sam: alarm# @cammin
@GGI...
14675515 QJSITGWQGQDGW” 676873113637.
"@15'1G5 (5617717 aga/ Limau agyésgLb GIIGUHSILWGU 155715755 QQITLIKIQGIHQED.
6761...
l]TI'Lb &Usah (éluégêsñluilsñr ugabsur? )
&sangsi; gaarfsurrsi) @mmgg glgéggjsirm
(Llnsirrggsñrmés Hangat sang. un&
ErHQ...
1 3.1
@551u11161516i11 11515 LUJFHUJ QHQBQTISUT 511511 611165111 u116iJG5 615111551515
(E5115G15@551l1uL@6i16rr 511511...
&ja/ GW @GUHUJ 25675661611 6116v56615uJ116i) 511681 QLIWQQGGUTGEITF7
'@681G>766111(5 (96615 411314145 @5116b6v11G5 2681 5...
@Iin u u6tfa7I_r7-2 u1_55l6ñ 57.955
515168153 67535615168777 (Bgrrsñlésg (mmg
34) 9, 7, 6, 4 mmgjaaañguLb @IISIETG
mmglsi)...
'x
GrGiJGGU/ Tgégm aim; @day mmggmub Qa-'lLIlL/ Lb
LIWQJGS/ Téi& ; grain m/ Trñam& agai/ reka; GGIIGKULITLDIT? G5LQ_...
(puput/ TQ. arriuuGaug/ Tsurra; $5 LñgLbLoéarrflL/ gmgé; 56m: _:_'n_i1L9_<5`sa;
Gmeizrmmb. &GFHQITWLGW 615116215167 ...
a; 11' 67 G7 611 6119 G 11.1
GII$QITG`ZTT. 46116131 @pemb
mnqtmggggg. 67651651
gpgijgg/ P Qgsrr/ SJGBM
@agg/ Lm 611q555...
Gu77r`755761777'_@ g7617661677GuJ 55417 6355H) 7_777775`577667.
&6115566150 7_76617_55617661;7 577Lb 5666777755 861766676...
da; gKQggLo/ Ta; unmg) Gundgjg amjuQwgrr
5651 gm 6116196mw113615k515 g] a= rñuJ6v1T6UnTr`r. &Jm/ mb
: :Nilam 61'1"1;1_ç...
“a 1 1115111356551& (3551 Gierreiaéimg]
* 6111. , gqmrisunrrbgjlsb @(15 1511.91
smsuésGesnmsu &SLG sunesñisi) Gang&
smsug...
6117]_1')u61111 Guna) @(50111 61155n11. (5115566155 566611_11G6v 616615@1_'1 7
1_171_q_5561176i)6616v. 14611114610' 6r6ñ1...
&IWUMW ”WWW” &W565i 5134116'
ggmgmas/ Ta; 5 a511611115116115@1b@1_b
LñgrLbLoarmñtLl/ Ta; @(5é; a;G61.16661@L11111.b. 6...
'*1.o6z'1761rf755(5pLq_u_117g,1. amésg 4.111,61 56u3s71_6m6u7 gguGunêKêpm.
2661661637 15176237 56iJuJ1T6zsmb 95115195176...
usmaaufnlsmmmcñr games&
ggQLnrñésmrr.
usmauilsmsucmm &amanah
Gurrsmggégm,
UUJSEHUGQQSME.
Qarrsmhusfu 941111553
usmasu...
'x
@5uL1611511571L11Tg1 @51T6ubTLq_([5_1_r35n'6&7. 6766166165711 1.117555/ "67681 ~
@gw/ TM 6r6b75g g/ @g/ Taub QJlLlg/...
61571;1_51. 57@L065571.017657 5761) @JGqGSG/ HGU 517657 571367565731
@1ñ1_'1u5175 61651 @añu 106516516197 5131611176177. ...
QITGEIT 1.1/TST aTabrgz/ Lb
G7 LJ : u rH l_ au rr Lb .
&I U U L9- lLI Lb
@abav/ TMLLrrab
g/ Taisr am; CBM/ Tarman
Qarrab...
&unt; &Khmer; &unt;
@a aawmaaa &ww
Qerirrairsir @Urrmggjéag suqgaêlgnrnr
@ammjup ; masif (Sgbvigfudagmumb)
grauqgampm ...
94.735 @aasbêêéitp
; Gmana Qgtulrrru:
mqgélmnñ srairrmguh
LgfUrrLb LDGUTGJEWLEQ]
(Burreêhrurrrf.
G1 g; uJ IT rr Lh
a i...
arqfgs# GJ/ Tabavav/ TLb" araBTQ/ ggaér.
@JQauabwrrLb QLEQQGgaiIr. LDQ/ _ILITGW QarrairrGazrrairr. “LWJasQ arairrm
Gam...
a6i161161r62/ Guh' uLq_5&7119111156i1 a6ê1u6zn5 67511611621555115611113
ggésasavmb.
61111551155611 auuupQumw/ nb &(5539...
_. ; ;2/515611 2415711 ;565o1u681 am@. .. Long?
; _ ;5655ru65f76b6536v" 61651 &(1535 6311333/
` 67511651651 mpg 511651 ...
6751161155 6768751 1116816876157157687 un'1768161115766v611 517687 11777551
QGSITGWTGLGW.
51757 67517687666815 311_'1u1_...
5176137 57@55;71;G1_6&7. 67687 566175561117 gaun). 51_551
95176119517611?
"566f751r! 676131661 85175551 2.661515?" 5116...
"5n'5=7! .2681 @5611116111
67511611931123 5rr56aw1$1561ñ6iJ
@11.1/Tum @çgékamép
51T1_Lq_G6vGuJ QHGLpGDMGI]
6751115561111' ...
"56af75n1 j Qarmbmmgum 67681 @gw/ ram Qarrebmmgum 517681'
çrpaswrrLGLm. &dir : Eg/ arm asrrgmw mmm/ rd) Lumier; (papa/ T...
añmwwaamw 51315764131196@-
. gjaum 611135 315911311111 gamma&
&mau/ TQM 6157Q316111Tm" army
aqjlm/ Tm.
Magang# @Gagak GE...
1 Vanrêñatg amaxwday Lq/ ;Qnm @Qzpamwu/ Lb asgbgygggañabamav. :gagaarrrab
asrrêñ ar1_'1u1_q_ &menanami arruurrpg) @papua:...
an? ? @urñgsrraa 67111551717.
"ggmrranazr a)371_ @Lbwrrqagaaanaifr
&grand; 913512; Gunaékga
@pgp aaiarquiaiñçggg
aauñg 17...
1 7651711111. 5556616115' 571117510 67511l15161571_'_(13) 556615 (3111761) @(555611ri71_1b
5667 ; a1_6616v5. 6755375517661...
G7511557u3@5&7g)11661. 561ñ5116a16115 QGSULCyLIGyLGGDTGILI gnasgngomm 6168;*
@(55155 5681 6zs15u_?7667(1555 Qu@551_q_u1/16...
of 51

Nagarajan sabatham

novel
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagarajan sabatham

 • 1. A rmh' 1931.? ' ”" 11:. . lai/ ANEH; I . x 5-_1r. -.-. ~.xi~; f-s runs? ?
 • 2. u-go-s; z qimpçmangaa @Qêqmgaçmg mEGB. @Wqmqwmwg mEUB @Endin mimwmqmb Emunqzwmmsssb 922.3. Rswmmqwçuaws mEWGuB mzmaciwms& $5DEnsrEqmm Qmqmmadl mas& Sawah %a. .ma# &gamang @Bang @paggasa: Goêmm Gummmm @h: @G mmucmm mas& &Eman EBFGJQ. .. @$5: $5.. .:L%` aqañmmmm QWSEEQ. .. .Siam mmsEEHm QGmmacHS. 83% &Eman Sa. : gauss? ... 9538H mas# ñgasgm. " %9.a. :| @Eacê%` : asem.
 • 3. "-». . NZ ; _l>v`_v, _.. 1 . ; . r _Q , . ~ 4,11 F' ' ' 'I "I- I . vy 1 . , -Wiélhl _ . I' 1A . s 'mwapgwrywwg _m9 qvwm? 'mem @Mamma ; çmwguzr 199171939? 1716702917 13919 cpgfjhfunlñl? 61117966139199 1991.15 @fiñfwñ 01°# 4915712297? qv-zsaz 'qwm-lgwyym 91117131291971? mfn; mffewnseuñ (pumgrg/ @Lg (qsjffurwgo mgñtjfn lfungjg m q111n9q919 @nggawe 'qnedcñe 'q711m911nh
 • 4. 1 cygwvrgqggggydrm umépm 611J6v11gb gud; 511611# 37681611515606110 1.111115' 56151.61 6111r1__6masa'5 asrrfr 3363161919 amung) 67871133] 56255119. gasgésg# Gemba) 5171531611111; 61576757 6111156157& gu 67511655111145135 Gung, &(1565; 6211551 157613111) . gMiIru/ 'T 6163161176111:: LIITQFFQGJSJUJ @(15 @wpégu uaogpmgg u1Tr`r1_'11_16mg1qLb 56131 @(1595 5113511; QuañsrmsnrñmñpLb 6703511 Ganabeumgum 91156117119& aang/ Tai) GGSLG), @Jekasaawam/ Tw 111111531, @Maut-W 5191103 @azvcspmwêxa @GBQJWWJ @widi 57611190 umivjug/ Qgrñuurwé) 111111535631. 4511535 LogjQggnçg as/ Tgrmsrgub @(5155 gu. 421155 g16ñ1ufr @(15655 GgrrGm/ TG) 49.553& 675116616) 'GalrGarr Gas/ Twfmmé 5611361155115; Ganadzsrqggg &$513 Quszfurwmsñg/ Tafsr. 6161116196111 Jujun). añqyilês? QHQUQJrTGuITdJ 1111115561111 (Qaf) 31611631 676137 gu G751T6b6v6U11Lb ) Grain u6ir67f75 651159681 aurñgrrsñr 616131 gu @grfZ/ jgl: G75rr61s`zsrG1_6irr. 616131 (gp uwm/ Tsg' gLup, maman 1.919.555? (5321351) GLDGUEITLG) @mpuuup GQITGIDGYT 41162116111153& ggcmé; QJSITGOWCD ( 55613166155761) (95511) 6751109355115 @mpg/ raw 616ñ1g16°m1_11.1 1_. '176ir6m61r1_'11_'17;r11u_11_'1 Quwmy# GLE/ raba? armésg 113116611621115611 '$759 GEGCDLDUJU), 67511631651 Lñrpçggrrckr &MIIGEDT 51157 616131411 1.111115 gj QasnafurGpairr. .9_1_C361rr Li76irm61rL`J 1.997111# 51bu6111i156i1r, @mmm/ sdr LD6U@Lb @mmmasm/ Tasu 151556111. mmg 6756611911331& $rr5=7u4Lb ; smg/ Lb 96611191158611 GVJ6DCB61IrrLb. mñmmuJrrLg) 66110511601113, 6955371116; &LL/ ilasdr, @mutu/ L ggmgasdr, 616b6vn' @LIEIJSGVHQQILD @aLmLuJ/ TJCSW aurLê) gqyGmrrLb. 5111515611 2111151157, 51153 grrbbgguuLpmskr 616irrG71p6b6v11Lb arsirr 5111111111 u1T1'Ta'; a;w111'_1_116?r. @gmqyésgw gcisrmrrasGm @smw GUrrLGVé (3511 gu Gurrayaurrdr. 51.011.159& 661656071! 51`_1_é= Gamma? aairrmmmamñai) @(15 amazing. 5115711651131, Gangga 55911314 Grakrgu 3161311115; : yañuu/ Tcir. arrêhqLb @TQ/ Lb 611;1_n'6).1gj 61161951' gaêrpmssGm uLçQGQITLb. eKITLomTE/ 'T @LLLb gL/ Gung/ @sbavrrgg/ Tsi) u6i'r61f7ê; ah1_é= a= Lbu61rLb 51.119. . gi/ mamah 65111.11; gj 1.119315 (yJLq_1u6)5)6i)6zn6v. :gt/ GMGTDGOTILI udmñésg ggmilumow j? 191557 OHILLITTTGSGW. 31611611361115' 675111415951 uupésgLo/ TQJ 675111111 511651 UGSJGIIGTGGIIIT 93111631819611. 611315611 681311331& 61155763 ` @mmmg/ Taér. 51166111 2561515' QQITGDEILWGU 1.143,19; 6611611111411 fhm). 51511511163151& 4!- 15-06-11
 • 5. 511971157681 @QLbuLb . mmg GLWLG) Gagu mzrçgésgu @umu ai?1_`_1__g, /. 'urr/ 'Tmmtmañqggg/ LDGUHD$QIGIWLLLITG`D mmggdgggj 113615319551 GIWCIDGIIITITJSEHT' 61681119 uépQm/ Tg& aang). 511681 . g111_'1u1.q_1_`1 1_11'_1_6z161sr6b6u6ñ1. 511@6muJ 6r1_'1Gu11g;1Lb ;576m66r5g15 G751167fUrLq_@1_'1C31_16ñ1. @W545i Gung] u61f7553@Lb JJGIIQJGZDLIIJ G76116zfzs11_1_1_1'9561f76is1 @Manu 616E116a1116i) 611_'1u1q_ 1.019155 @LqJqLbP 6r1_`1GurrguLb 411621631 6751161151 56615 675116061575 G75IT6IfUrLq451LIurr6irr. 15663555619611, 61951113, (3511511) 61696111111) jlmpgaqç5gm. '616b6v11Lb @339113115 51_556m611u_111 51137 i” HGWQ] 6)57u.11_'11_/1_681 G5LC8L16ñ1. 90116116131 êñrñuunm. "muçêuw, @gQmmg _15Lb1_576)571'_1_1111_111? @1'_@551`_1_q_5 G5116b&71pn'631" GTGWQ] 61681 511uJ11r1 G75116b621116i1. "j'56o*crr, .511`gf1, qp5g 6196215315 560.5 613357 1._15`571ñ6m55@ gguuuwrrw" GTGOTQJ g16um6a1u LMSQGGIIGUI'. QWQJGDT 3211555 @gwgñgzmg mg'6)376b6m6v; 616816m66r55n6131 61195315 6751155761) LñLçggu5G75116iu1Lgg. . ~ I , [Jawa G6215Lo1151_'1 upésêmg. 61651 6urr5b56u75u36b 61651621611662111 Lon'_1_i)_1y1i156i1. gqgçgpmg) Su1161161f7m6v11 Qg111_1`1u115 @q5Q56bG6116137 QJWWCEE3GQW- %'5'6`4@l5*`@ 411596 @ab 619495555& um umum- @Qy 1.061617 @gym @(51551 Effñfifg 5rr6ir5611115 éL/ :DJGIIGDL G75uJuJ1L1u1_115 @5(g>1_q_56m6n' 61155755 415135 31611759565631. 96116116676115 gl/ GUUHEIDILIU Gurrfrgg), G5111L16mu5' 51_6>. /1.b Gung; 6157351 56n"a16a'a111Lq_11.576iJ 61681 (95557661 31596675 gñggGurrgj, 61661 5613165156675 @510115 611@1_q_u_1 511ê36m1u gq6m1_11_11161nb 566616; G75116izs1G1_6ñ1. 6751111411) G75ny57C86v Qgujmmb 61651311 6'r1_'1G1_111gjLb q/ JLLQJ; 35113 1_111(1', )Lb 5116231 am; gag; 56mrrLb QGEQLGLW. "51157, 61651661 QQ? " 61111115667556# ; Qm/ mika 51167 81115511661. u1b5@36i1 596813] gmna) . $165 1.161175. “G1_5 @L 11616?" 61661113116661 urrñ'556v111.b! "511681 G7m1Lbu6yLb 55C351161ynrr5 ggésémpm. @gp/ Tmmésg @(51451 51311519631619 5 15-06-11
 • 6. @LI/ TIU 51b1_1n'575&76119661" 61661511661. 6166155 511.761.155/ @(15 51166761155 15IT673T@ @u1111`1511661 67451131166117). 67576671_671_1511b 6111151 61661 566166156675 1o11j671p11(5 (1066711) 51_67575 6751167551, 96611575666167 1.957 5156676115 517767511351, 61661 L/ GDGUT 671_111_16671,15 675116776157, "56675 61@515717911111116117, 6161751 GTQPQ]. 671_1u_1(1;1b 1.156110 671.15 51, j 61176331127 6113521177 211156611666167177" 6166151 61155557661566. “511661 51 26616661567 5161511 61_11157611)661. @611611611611 611(51_11i15611115 151_55 56675667u.1 6r6i16vrr1b 675116b6v 6611666167177" 616616113661. "55651161111011 @(5557551. 54166111& 5r1rFI1_11. 511661 @11611 @511161056119121 61_1115761_1766r. 516755 61155117 57661111661 61_11151_`1 614116765661. é{I. '!iIG8S. @@ 151166761155 51151 (1514111111 611(151o116611b 67667655105117" 6166117911661. &$55 51bu6111b 51_113 51 LIGU GU@L_IEI<5G7T QLQQWLLEEI. (5p1_`1u51 611(151_1i15671 616615151145 @5116b6vw111b. 1_16v 611(151_1$15@55(5 51611661 6u551b 91171.11& (yJ55651155gpLb 61661 51 m6671191L161576b6676v. 411661 51 51951151455515 56671_61Y57u_'176i) 511976671115 5113571L16u111b 6166151 566161576151; 511661 3667661556796166761). @GWQ/ Lb 6351167161) 66116661191151 c-1575L57q5L1u5116b 5555101155 675116b@65661. 511571157661 @(1565 15766119611671 ga1671g116611_u_1 571615611 106676616157. 515751511L46i) (170667117111115 111666155 1o11n'7u_11i71o11, 57(15Q156i)66116157 1o116111;1_5 5571111117117 675761151111566755 561166175515 G75IT6661111_(I55571DIT61`11. = %6`5UT@6'5@ @@(_l})6`6)g) 51153 675111155 57311117173 67566151 66751951167151 6711115556675 617561367 6751151 111111f71111b11>r161571_1b 6751167551 61571;67 L57n°71111161576671_ 671.111) 51, LDITfñuJLbLD/ T 5666166611 511u_1(5p66161_1 1866616750 31611657' @6171S166755(51_'1 1_151.'11_11;67 6157676715661. 511661 61155 61776715117 651;1_115755 51157, &I_GGGT 5666111555 6756i76v 56617 1_n'56n$7661uJ 6j11'71_1n'67 QJUJQITGU. L`i766r6113`LLq_6i) 5111615671 (517611(151b @Gñfp/ Tcigéll 41110115651111). 521555 5716156111& 6115117557 5115755 6111111115 576671_55rr61'r1 6166151 61661555 56671_57611667;1 615711_11_`11_1115 @(55551 JMiIGMLIGLI/ Tg] 1511661 &Nil/ WWE 57(51b1_'i71_`1 1_111r`r1_`161_1661. 611_`11_11_q_5 651;1_151? 51615111331611; 6 15-06-11
 • 7. (5675.6i)C3611619 ' 1117 (5531 1_151_1u1_1_ 416116117" u_11131_`11_11168815576i) @(5 54955321& @wwwéêw 1_1688'f7111115_1_1)5 65115511681. 4611681 @6v1;91uL'0 51167611116813153 31131 (5un'u45(5 (31061) 5 Lb u rr Q 1_'1 u 31. 1L1113L`Ju1168815576b v 4611611611611 611(5611n'ul1 96811_5561176i)6a161). élêlbcé town/ Ta 4 611 1_'1 67 14 uJ (5 10 961181333110 5115714 671_1u.1681;r5 675116i)6157 '4 (31061) 51191176819611 V 61168156710113755510511681 @GIDLQQGKL 46811161) 11310556117681 14355 _ 6113551515611, 675113761) `- ' . "IH 'A . Z ' v . A 8 ' ,1 . i ` _ i: _ i 'A. _ - _ fil; i. I . ' -. _ . _ V . h. ha( . A A. . 1.11 -. - 6 - . 1 6 : . * . "1 51 -. ~ 5: >. i. r 6756117611 56117611568151 5119 5681511514 14117531 -gêLgfç ; a 67556881311681. ' “' '--. ."*. '_ 'E * 511611566116 @mmm 5611s1155L556i) 6751119766761) rr-@uLLggrras GumJuLLmñ 105511576817. @6111151 56815681uJ upmrras 61355751111561. @$611 l m55rr57s8f7mrr5 5151211161111 @amurrmrr 1.91 @(5611). - 6516151351165' ,
 • 8. Z @rñg . %66`157@567f76b 56156714. 5517761) 41161151155 GGZIGIDGUGIIITILIUq 99511.55 51. 57151561115125 5L1S`I1Jpq5Lb 5rrgp1j1L161r67176111761) G7611L`_1_q_ LoLq_u_1rr5 5u1uJLb. 37157561717 51_551Lb 56611_u_576i) 3611661611555 65175517667. 571615617 QLDITEQGIDILI# J-'JGTLDITJSU 81.155 5115515 G75n'66'6r1_1761`57. 15661555661611 5 51Lbu1_'1 Gu5611511_61'57 11177711176615 @mmm/ nam Gu5611 51111 5 515 5111111111 561156v1_'1u17667 (3155511) 561117357555 5n'5=766'1u.1, 56611.. 4115714555 Lb75611Lb Li71_<1_55161771;1_51. 41161117 afçupgjg 3111115519. G7a-"6bgg1LbGurr51 5171177. 517& 57515617 51119576151515 555755176157. = g111_`1C8u175151761'51' &HUGH u@61155766r @5615 1_1Lq_551_1_q_61) 5n'6v1.q_ 6761551 61516115515 6751766157111455517677. , vz1611@56611_uJ 613717675677 51757661111 67667667361117 67511215667. G7Lony17, @mm 51157661115 51761567111111 u1711_1 6616111_'1u51 5n'56'v. @1515617 @56vrr61f7 619`1_`-Lq_619q5551 26667611 675776156709 614561151 91611637' 6611661611. (y356157G76v6b6v1rLb 1457661667551 _LEIL1S71_Lb . ga1661mo666f711j76b 57q5Lb1j7 611551 Q65U66=6fLq_@$Q6?J6`31' @UGLJ1751 (IJpQW/ 'TGYH @(50157 6175' (511551761) m666f7 '9591111757111151. @1515657 95611176777 55G55uu1_1_rrrr. @gw/ rm @LQQJGUT 51 61T1_1_q__1_1)(5 6115 51 Lo661_1_1)551 5766751 1_1rr1`755 &MU/ T 517g66157566155 56156r@1_?71_q_551 61571'_1_1717. 51737 51.55 u6z511jp1u 56151561511115 G75n'61'57667176i57: "5713156175 515 57151517177 5531161575 377775517677. 5711516777667 517667 G5LG1_61'57. '5 ê-71f75ç5Lb Gu1751 50.667 511,115,711 u556i17 6761576616157 GLDGGU 61.15 61571_rrua6i) 67511386675667. G7517@5Lb u5566161175 5n'1;Lq_uJn' 9179585170 P' 676i16vn'1_'1 L/ _IDJSGDGYTJL/ Lb 6766757661575 95176167551117? 1.155677 5Q155575 6751761761171.? G1_1175766r566r! " @66155 G51;@ JJQJGPT 67517147551 1553151575 @gamma 631195517617. 'gga/ QQ 532115157' 67667u511b517667 &GUWGDLD cga1r755gg1Lb QJLCpQJGDLb G71_166'6r561i'71__1.b5n'6B7 11171755 66116615767111 67655751 G75176b619 @51557u 51787, 56157 w66166r6157661uJ gpqçgpmg) G5IT55761HLG`I "676676671_17 5776157 @Uuupj Gu557C3113C8667 6766751 57661667551765. G7517@j51.b 1_156615u.117uI11_'1 Gu561151 6761'57 Gu5@6i1 5611551 61571;1_51. u5661511j6i) 5661555661611u4Lb 41135121 35175@Q51_`1u5176i) 11.117([51_b 617756bum175611Lb 61575571L1175L11175611Lb 5761516675 515 675176776115761166161). “5»_61'57 61,05 511_'1 u6b611rñ6615 67667661667 5611611 6311117566155 56776151617111 Gu176v' 5 @rñésgm 6141751.. . 3151 676137667 556615 916667761151 êllépêiaiLmébémwlLl/ T? a.11i15Q6317 851515171111 ggaha) (53311313561151 6141761) @gy15'1(55;7_1_1)C35! 1 51766161r1d7619q5551 5 amu/ Tu). Gu/ TLQDJ; Q5n'6'1r617171.o6i1 571195517Gun' 51111151633151& 8 15-06-11
 • 9. 6751171110 (3557 515815511511151115 @gu 51555511__581 1_111r'r5`55115a1511 6511557, '311_'1u1q_C3uJ 55111 51151111111751) 5137611551 5157@G5115&1”, 57561510511611 1,1& 5151115 511'51ro151s11_5C355Err' 31101110 51511151 51115765151581. 31511511 (50510 15175115551. "31511511515115117 5115551 A5110511 5111151115511. 515751115111un1;u1_5i1 1111571157511 $531 51611551 67551153511511 515131119 51511155515351) 51rHGuJH55U151`11 10511151115157 1_111_5v1111105711j7581 65551511551111.) &1155751955 51155515515510 Gu115i1 5115131 31511511 555511155 511515713 11714.55 (911158165581. 351510131.? u111`15G551`r1. L5751`111151b 515131 605511115117 6751151511945551111. 3.136115' 51531551116765111531. 55111511 6511411, .9_1_5'11 6511511557 51571_1_`1 Gunéhygy 515131411 5115131 316397 56713157 5131555155' 51_51f75' 675115111C31_5&1. "31511111511 3151111 (1115557511 65111410 @511551511 '5119' 51513151 3151311_11_51`i1 31551111551 3151111 Gu5=75o11111. .9_1_1C3551b, 31651155551551 31115751155111 515116511510 63511551551511. 3151111 63511581551 31551116711951 3153151 51531511151115 5767557; 51115115551. ? fi Ta; ,j 1 v 65 v' r: : _ i -u 11-"51- ' (r. 1 . o _- . I 7 -. _ . o - 51111 1157551110 31551103111115 311511111511 56155110 57511111955 (555157511 67555815511111. '5115-7! 15 31511511 1851 3151515 6751155111194555751111 515311451 67517757551. 5513151115111 515131 55511_11.'175131 511111175115 31557, amésg 1575 55911110115 5115131 3155755 51255115551111# 6751151151575 675116155 57511511565581. 31511111511 @Jdwmpqm u111`pu6755 60111511 67511751 51571'_1._n'u`J. ..' "31511/'1 55a11__11_'i75ñ1 511111195. 3151111 55115111117551 55911110 3111575511 3151151151 @55 31139871775131 67511141511101 51571'_6751'176755i1 515515 5751451? 51511511511511 5r11051i151__10n'5o1 3551511? 59581411 67511511511 105551 5137LG1_51'11. 512511554111751915551 56711117551555 5u15115g1b 10557510 3111575551111 515131 @5511115117 315515111511 31511q55@ 3155 5114115557511 67uç51b 10@1_`11_1, 10117111151115, 551s'1s11q_1_'11_1@5711.`i75i1 671_1(51i151167551'11 @gilang 511115511 3111575@(51_'11_71`15511. 5157511113 ur11b1_15511 511511 55555513110555' 571ñu11b. 31511111511 315111511 uJn'5u1g'u_1Lb 2_1_G5o1 514.551 515767511@5`1151n511. 55115119. 51371`_1_11C351111 @551111167 1051517 655557511 31511 256511115111'. 1_1111b1_15 51.q_u1;1_5111191_1157(5551 6705157 51615' 515 675115111116) 67uq51b 95111574511113/ 5111155171 5751115 31511111151155 551s11_ 63511557 94545511555511, 1_1111b1_1551q_5@ 15151151555151& 9 15-06-11
 • 10. &winamp G é: gu é aim? smuzés 6U)| _@6&T ugyrréesmm mmfrnugé) ggimgmsirmmfr. erafvrsan. (96591, &Lnrrgmm Lnsurglsmsuéaas mQgynSIILLrrGIIrr? - &JGISLBQUGW ; Jmrrmalrñm ammHm/ 'Tasdr. 61661 @gwrrañ .2>_1_C36zs1 6751136291/ QESUGiTGIIU/ T. gym/ HL& uguguq @gémrrgp 675413& QSWGIfUQ 61155611631 56irT6UrgQ6i) uafmgm @FT &MQ/ D @as/ TQL/ u/T/ 'T. ar/ Tg/ Tganrr 31651401111 yg? LDJGUUT gm. . J{LQ_LJLI_G)JG3T gmwambg& w1u55LoIT5 . gnêlG5GuJ añggg/ QSIQQJITW. u/ Triuum/ 'Tasgésgu @ugm G5r1uLb 6145H). cgz/ urruJa? GaFuJQmuJa# QJITGUGI) 6u$g6u6m6crr @Lamp 31455/ GIWLçUGI/ T' 61661 gu G5lrulrilG75rr6ir6ufr. cam/ Td), @Ba/ Um ammsswfrawéwñ 51395 sam; @wi/ muh 616irrC3p Ggrrmcrpub. 61661 @gw/ rem (85351 u/1Lbq5 5Lq_ul; l_6ur'r @gésgdpm G756b6u/1/'1. v Umbu/ Td) E6u%11_1_'JuI; :_6u6mJL`J u/ Tfruu/ T/'T. x. urrLbq 54555 @Lgsmgé asgjgñgg/ Lb u/ Tfruurr/ 'T. 3725751 @MEQW urrmués 5 Lq. u t; :_ @J r'r gw ISI 57 añygQggggm/ *r (Eu/ Td) egg/ jga] 6157676111111. &Iri/ Ga; 56m_u_'r76i) &ILP-'LCD MQMQ! @umax/ wb amba! &Lanrfrgg/ '61681661 mt-Eéél? ” HW& 6157uJLJqL_681 G5Lu/1/'1. 5455 unmqm añmggGg/ Tq. 611533/ 211.57# 13661595562111 51161194157& &(56110; @Msg @m5 QW@Lb . . . " 5 IT 97 G7 5 /1 6D 615) 6). / (15 621 6a) _5 5 rr 657 6). ?? u. : LI 1./ l_ 681 G' 5 t; G7 6)! _rj G g, 681 . élñLçév/ Té-'J-'ITIHILIH' 03605 uJ/ T1_6vITuLI, @gggn Qaranjggrmrgm ngga/ Lb 4.613?. G`I5rn_/ 'T (Eu/ mi) 65/1651 gub. amp/ Tgg/ Lb 6165155 @(15 5L13C355Lb a p) u t; l_ gj . 5 67.1) g L/ mmgg/ G75r16b6u@6i) @gymmgldggGg 51157 G75LL9_55/T; r6zrr/1:L'I7p'G_/ _n ! 61 651 5 ; is G g 5 5' Gd) g 51153 L/ rñggj 675116815167 grñlgmidmfp 10 15-06-11
 • 11. a)571;1_n'a8r. f @amaaruugu Gurraniabamav. GQJGaUTQLD/ Taarnai) araêr"w`^ Loamaoraxñamma' GaSLGLUU/ Tñ” arairrg/ &MQDLQD; @grrL/ "rgg/ ratr. "araisr (gpgav/ ravñamu @Hwang/ T GTGWQ] @darmawan/ rum gmgésg mug; araimsuavraq araêrg/ arahan/ Tai) Ln@1_`11_'171_ çgoquoñabamav. &(1533; &sam; ammgêgrisgaurr QJITabmSILWQ/ péésl/ prr/ 'r. &mugi; auqçp/ é/&Qayqg @mav/ ra araisr @gavnwñamujg gazsrésgg' QgrñqLb araisrgy. arggamam amagujunLbL/ é; &Lçujanñqygbg/ rgm a;1_q_u1;1_a11amg 421611# 116515955; GDQJEQI añapau/ rgmb. @gu @MQCSWCBM , mmg wggkrani& gauqyaiga' maar/ jg &mahu/ TQ afñLLg/ rdo. :yg/ bg GpéSQUJ . srrgawrm gga/ am' aSamLL/ Lmqgg 61155 LñgLbLoéalruJLbgrraar/ Tm. ganggu) yang, é/ @ggwrraé @arrrairrazrrrrñ: araisr (yagavnavñamwés &SITQGU @MJUUQQQ araijaajarrGau/ T Guayaêñaair @amaurgêqyéséhorr/ 'raair. gdgujg/ Lb @Lçwaiñabamav arabrép/ éjéllñ' &sam; asamgunull# @ar/ rairraarmr. 'ca/ alur @giga @1_g'@_1b@ @Empu/ ragam augrGau aumrgrnb. 3151111 GIIITJGDGUT 1_11;1_1r(3av &aman &(5615016) g] Mamma arairry ggGamik/ ygg asampéwrrrr/ 'r Gairaisraurgj 15033115732112» aaaaramLng/ rañr. gnqççyaamg) arairr (gogsav/ Tawñugaar &(15619; aairarr @J/ Twgagbg# @army QasrrazfarqggGgaar. @aa/ Taru añmuu/ Tmqaamavru ugb1j`l1qLb gangbang) auawjug); 31611 gu ar1_`11_1Lq_ arairruamgsu ugjgjh/ Lb JW# @ar/ rabañ? a11_1_r', g1rr'r. “a/ émamavré; aSaañTLrraiJ Qa;1r1_q_uJ urnbqasair @Lça57@m1r P' 'gw/ rm. 3165H 1_11rr'r. @(15655 @Jañrgy urr/ r. 5011115165; araisrazrr @Qrjésêlaygy araisrQ/ urrfrgg] @[55] Cia/ Tab' EITGiST gwaêasggjgañr 14511' &(565 GJañTGQJaET. 002115135;- ar1;1_1_q_ 675171411 grrasLb @aing &(5111316) LIQgQ/ &Qanarfbrqggggp _1_r, rrairr gavgñuqgg/ é; Qasrrazfzrrg) gnLçaugGgaar. 'ar/ ruu Qaugrr- gmmb - (Baruku 511511) avy/ iga' arañrgl/ _1_r, (1,715'15;71L11_1Lq_C3uJ QarrainGaarañr. ar/ 'TULIGWQIT araisrprrai) urrLbq amaugêmrr. 304611# @Iñggmi @umu @andika/ Till: araisrgprrfr. glñlgmédlñlfp 11 15-06-11
 • 12. '@611661611 67611511 - 1151011511661. 35565 6756615 61661 511611111. 516615 65L@5 55711555511611 31611611611611511661' 6166165661 5(1,7555511_66r. “S3.. . 51166f7(55(511571_5@611 1111101111? 5661555 Q51ñu11151r? 61661 611115661661 @(55(511571_5515@ 511510 61156611 6115551.. .” 'gébéwév 67611511.. .” 6166165661. 1051u1q_11110 6751110u 5675510. '51157 ! 61156115 5 671111111 67511611575511. 31113165 61_1rruL11_'1 1_111r'r. @1116111151 611111111 111111' 6166151 616616616615 51;1<1_5 6951167551 316c6_111_'11_5766r1r11. 3111610611 31111. 66161155111 6u111111_'1 11511565661. 61661661 315511111110! 676511 @(5 (506157667555 67511111. 8?@67511'T@ 571_5551. 51157! 6155 5115(y110 61661 611115661661661111 (505115511611 31@65 61151151' 6166151 67611511 6751161161576157L@5 511661 61576111551155 66161155711110 6751111110 5661611661u15 5351 61111576611611 uépês75 67511666r1_511561110 1.155 1_571;5 @(56115 Jari? 10661611157611 56615355 55515 67511955555550 675116116157, 51157! @55 10557510 6r66r5(51_'1 11615701155510 55661 67556661096116# 5(1,766110u111661 61575510511661 5115666110. 2661555 675117u1rr51. u_111(55(5610 67511511151. 5551:/ 1J1751010511u156615 511661 561111_1_'11_571q_5576566r. 1051, 101151 @566611131110 55661 10111111157111 @maaaf 616615511'. 511661 6157u11_'1111_66r 3161166151_'1 111111565661. 61661 (50561156117 5111_'11_1 67611511 - 1_111101_1 661611557u1r`r - 3161111 5611u111666r10 6756151 675116116116157611661611 616611451 61661555' 67511711110. 5611u11r666r10 67511151 67511611611115511611 15751010511111 6166151 67556061576157; (50111111151. 3166111611, 3161111 5@66110u1rr5 . =n_1_61111g1110 10661551131110 6711666166166615 566611_1110611 15751010511111 6157555511_66f7(51_'11_151 6166155 @516116615157611 6751111111151. 31611661511 1.155711 1166150111 566155611, QJILIQJSGDGYT 6111011 61156115115611. 3166111611 3161111 51151111_1_'1 61_1510111;1_n'11561r. 576615 3161113151155 56611_ QpgGU/ TGYH 616615 10111111116615, 3161111 5111_'11_1 67611511 3157111 @566616710 316616616111171_(g110 @©0575 5115936615 6161-161551@- '51157, 5 61661661 57661661557511& 6166151 61661555' 67511711110. 11751010511179; 56111111166611011511561111. 3166111611 615`1;1q_6611 @(5 67116661 @(5557556611, 31611611 1111111? '311_'1u11 311_'11_111' 6166165 61661661661 31661555751166# 616615 5565510 2.611155 g5u1`_1q_(51_'11_151 616615510 1117957551. 51157! 3151 @(5 67111f7u1 56615. 5(55510n'55 67556115765661. 3151 51_551 u57676611;@ 51111511150151& 12 15-06-11
 • 13. 611@1_1i15611 41,@61D1;1_6a1. 41555 51161159611 6111r6157u u9(1',75@1_62`1r L1S75 45p&7uJ Ggnmmggjçm @gi/ Gum' 616811111 5157, 5611211 QLELLQ. , '401445511661 61661611162111& 11559611111561. 61681621161110 GLIITILI @fr 4131156231 61651145115611! 4131156361115 @6116111611C3ur1, agama) 5756117111. &SNGDJJQEUD 35116515511 1676755116111 156511_u_1Lb 5116i11u6111156c11611 4161115 67511611611# 675uL111_1Lb. 67 1.1 66111 5 611 61 681 G6) 601' Lou.1551_'1 u611 51155615661611# 675112161111115611. 41_'1uLq_Gu.1111`1 @md: Qu62iUr6z1z1f71_Lb 15116211 @55LL116z11 @5211576z11611uf176i1 #75&761571;C81_6&1. 4611611 5611u_111611211m116211611611. @(15 61111315 @11111362115 61Y1_'-u1_g11611611 67 _5 rr 1; 1.11. 619 611 gj] 151 5D 5 Gmañrqgjgg. &MIIQEGDLILI 91161111115' 5611611611619611111155 31155 mq5$561f755 4611611 @Fléuubcé @Hmm 650537491 @mp 67561116111631. 4611611 u111`16a1611u_1Lb 65115501 57117131471 L77Lq_5511w6i1 61611155 6111755611 511356211. &161/@5556 EJITITUGSGUH 6161111111 67u1u1'1. @(55561 4611611 56511 gsrrugmgu 1_16111_'1u@5@5 675n'6o*z11@61571;1_11611. 451115611 L1S75L'1 L17gu_1116a15u.11_61'11 4 611 @g 66) 1_ uJ 5 11 LD 46211611z111_'11_576157@15g1 *. :;uI`-17I`l .7.1.: |;. .'I U . :s_ Qugsjnñkñr IySfUGUGSL @gain 1505511115 25717231116511 5rru16i1rsf11 56muuS7si1 GuémGurrgj 23102576011756# (35667 Qauhgnrfassir. “9_2_'_5m1! 9_1`_5rrr'r! ” 616711131 514755611 GurrlLLrrrfaasir. “QIIJGUUQJ zLasrrrfecñGgJsñr. asrrsuLb 511115211! @GBTQGUTIT@ _LBITG7T 616711 Guérm& @Gg 56u1uu576i1 61S7Q5Lb157é5 Gesilfrfaasir" asing] 6751r6i16ñ75157I'_@ 665211159111. l5767IT6GTfT6If76i) Ijlrrgunmrasn ugsñlGuJmgj 41165 56t11uu576i1 6215761111111 11152116116257! - (50557211611511 @©5631 6157@1_11;C31_6&1. @m5 6935' GUITI756DQlL7767) 67511611619 61571;C31_6&'1. 616111 @guwgmésum 1_1u.162`1ru@5'557 46116516111.) 11745515 56116117666166. gkgLbLñlLlu/ Tmrwd) 61111', g16157LC31_6&1. 5611111611661 61f1_1.q_g)@ 93141111. 611555661. @#513 Gu#576i161111w611 56211 11166161116157 &71_1_'11_15115611Lb 611_'11_1Lq_u_111611g1 461161116115 5n'1_'11_111_1i)1z1 66116111167111 616111 gub G5LG75 675116z1`n11_116i11. 46116211611 5115H) Sawqdgésêpg GTGiTTQI 616z1r5@5' QgrñggañLpgj. 96816111119# 67511611611 LnggjgjoñLGpw. 616111 Lñgu 67611@@6a11.b 675116112116) 616111 611735111& @@6)J673T é/ GZDGDEQI 675116z1'111u1_@$g5116&1. LDn'6o11f7555115Lb 616511111 Jg35115uJ (51155113911) 15111511165161& '73 15-06-11
 • 14. 55111615611771187681 61?1;1q_5(5 681611511110 6751111111 511681 61556116815 3115551 616816816815 S1`155155L1_, 5681 [5/T65T@ 11556111151112) 67511555 510uJ1b 1111115515 67511668111155511681. 55513156177515 61681 1851 5111010 @611681611 516811168) 10568819555555) &MMGZDGTT 655111109 675111151 611_'11_11c1_1111161151 61681 18751010551111156815 @(5055 681611551 61681 1055755557681uJ @10555 675111115 5101110 1.111115 515 9511668119455511681. 91611681 g150&6i) 101111$1&111 @6816111157681 511681 61571;1_116i) @CBU 611111_115 616816816815 6751155761871`_(,7 @11161i7L5 571`_1_1671;@ 106815557Q555rr681. Q@GG)JGZDGYT 555128156817 5681 5115555768) 651155161771'_1_116i) LJGULb QJSITGWTL 101;(1,71b 4116116816115 67511557 61571;61_111q_ 61570961151 6168151 571ç1_1ñ71;1q_ç555n'681. 301168151 411611681 595 571;1_1b 57681566115618768168161). 511681 511105555 éqLqJfDLDlLI/ TGSITLDGU 51_'11_5761571'_61_681. 1056881755511555755 33557511); gjmjLb/ TGUTLI), 5681 651168)6137681uJ5 55115156Uf711871_1b 5111;111_61S71;1_51. 551116156817681111 511681 5111_'11_1115561'176i)68161). 3681565 675571110. 11111011 5111.55 675uJ&6811115 675119613755 GUQEQJQQ)@ (QDGWGLI 511681 057676611637'. 675111& 675116888167 6115561168151.) 1161110115 311115 51 61571;@ 555551168) S668r1_1_`11_11;1_6111'r @(155(511571_1b 65115& 9096611681. 10557510 51570611681. 5111.55 11111011 61576815551 61681681681 65115& 615518). 4111565 &GWGYTGIHTGSGW 311115 51 5161111. 51<1_1_11;1_6111'T 1876811305 515 67511681611115. @(51019 611551 1011155101155' &1_5(51b 67511157 6751161161) 61155611@5(5 &&56815 67511151 191611681511 LIGIDQILI 57681681611 g16811_1115 6751116611681. 511681 @56681@1b GJUJLLIGIWGUGDGU. 55111111568f7 61Y1;Lq_5(55 67568151 56111011& 61571;1_ .9_1_68161) 65115& @106816115 &1795515 57151015766816& 106816816157681uJ @$055 91611677' 56881611681 @5668167 5116815611768) 10rr56811__1_'1u116i) @1D$g[6)77l; l_IT6`5T. $155 61YLG75 675111;1<1_6196i) &$051 G78SFTG6"dTL9_@$_5 g1c1fo&uJ 67116881 55056815511681, @55 56879511. 511111 556815681uJ @13055611681 616815 6168816881610 é11611@55@ 6j5u1_11106i) 56817511681611 61161111565681. 'éqUu/ T 51111111' 6168165 61681681681 51681511115681. @136111151 1111755511 18751b105511uJ1b 5115515 55681511111681611681 @55 51`r1_'11_1 67611511 6168151 P' 19161111 6751168168168155 651;@ 61681 a1_6761)1i1@1'0 6187111115551. 6711155355 61571;61_681. 26681681101776611611 61681 (yJQGMITG/ ñ, am/ 'T &GUGSLb 6111155110 “31111111 57162156761155” 918' 2111555 10681751155681. 61681 . o_1_6i) 376157115551. 6710681615711 5095510 6j5u1;1_51. 61681 51615181101111& 14 15-06-11
 • 15. snwqddggg waah' qmgwmrrai) &Mangu (Bu/ Tai) GQITGWQQILIQI. ` &PJU/ KISGFHGEILI Lopésa; GmdUrCbTLD/ TGLD! ,vx/ @guuq @LqJL/ Lb? 'aFJrr/ S/ascrñ &Jn/ imcw Lo/ TQ/ Qasmm/ T 676873] &$55 LBGWGIWMUJUGT gjdrggm 56zm_u4:_6isT LIITLQ. mqçLb Gg/ Tgbgmb 67681 HQGJ gsrfggmwrrqug. 132. &IJ 1 ; mask asrrñ' Maag/ jg] Q$IT61fKTLq_@{SgQI. mp5; asmgsemua' aas/ T?) &max/ upah Gavrsbañé; G75ITGUW4QLTSQITW. &smg aggyavgkb gasñggmgmw Ggmaumuu Gu/ Tai), QJITGUGUQQQ/ Lb gcoñL/ qevmm Gmafzsrgnb. 563121 HQGJ gmgQL/ @jmg/ (31./ Wei) aaznrrrféêwpm &by ELqJL/ qpañr Gandum) Gmazmglb. GaLumgésgér GarrrñGmgbuprrmgg/ Lb QEITGDQ) GmJafUrQQLb. &$5 @Tamat Gmmwésa/ Ta; 5rrmgmwg3g/ @arrazfrrupqljgg Gung] @QQ asnmnb, @candu/ LU: gmnrñégm @gym/ mfn 56295 @wira/ wihh uGuUñuJ/ Tgjgñé; @asrraañrrqçggGgair. LñJuwLo/ Ta; GTQQQJSJFLLQJIJ aqyggnmfrsdr 5761)# 915.45& &smg @mna/ Temat UGUUHMUQQQ& G7.5;rr6zfUrl_q_@_r_r3gmI`T. @asmgalggmbasrrasGm @wgég @(5 Gmmwqm @sbsv/ Twsi) ELbLIGYTLb Qarraggjé Qanañsrqggbg/ Trf ; BQ/ Gum 91571.11?. 5661 asa-mg @mguupm/ Ténssuu; Gsuazfrrgnb asing) : gémaupaisr amgmlu, @1.1/Hm GQULQLI qgg$5@6b srg& GTQEQ/ ê Qasrrafzrra) usum/ rm @un/ Hagar ggyauwésggl/ _rjgu umLQu/ @ggj smg/ jg] &gamma mgGmgjumptLñai) &smm/ TW ammasGm/ TQ QauTLL/ Ta? ? &Laki; Qairazñrra) açasmiggkggg ançéñmm amar/ Tai) Lapak; (goLçmmñwmw. gain asmgszmuu uupgg/ é; 5rrL1_ cgt/ aifrasdr @ev Gmmmamñei) @aruJgbmastLl/ ra; ;Lqggm/ 'T. @am/ gruupi agnêñlñmgrras GMJGQIGLfUrQLb. 'am_: ;:_q_Gi) $ITI7`L9_6U 5661 Quwfr 611/D' CBGMGUWQLb. guflgr$assurrésês7m umsmb GIIJGGUGTiUTGTLb. awrñci) CBU/ Ta; CSGuGéUrQLb' arm/ g) &JLGlDJGlLl/ TCD 56515610111 m/ TILZIQDLQU uupuunfradr. asmgmuju “ gmgmumg 15 15-06-11
 • 16. @Lgggcygcér "aang Emm/ Ta; @@ei@mgw crnfr” asing); GaLunñadr. "asaivrañwgg/ dal. ) &yawma-ugm HQQGWGW csr/ ni! " army Mgu JIT/ "r Gu/ TLGTJ; genggam/ fase# "ejcisr ar/ Tri', amgmu. : ; fIiIasGar 14453/ `- (gJLçQa/ @iasésmp/ Tgn? mahma# gsirr 1.119.435# @ar/ Tabñññasdr? " HGiSTQI cjésa; añéêlaGarrrrg) &SQITQFHILIFT @gm/ i C3au; :_rrr`r. % @gab urñgrruwrra; @çrygggp gmqpésgu uupisa Guyañabmsv. &sang Qawcbauggbgg 3)( F @ gavñgêypmw CBGuGUWCIQLb. m/ iawmmawñGmBuJ l, % ansmgazmu 514573: @Jabumñadr 1.1/Ta) "LW ' @añrrçrrLçLbgrrsh a= LbuoJr5`I56ir, @Lari 15'. @gtw/ ihsan uevañg asmrñéêasmmu ~ qGUUUQQg/ Lb &GIDJILJITLGUJSGW GTGUGUFTLb jg! menawan QWWGLb-évévmwm ammswgbwés - _ . I V ,1 h @ggygaisr 1414.65; QGIIGUWCDU). gym/ fasa# uLqJLIL/ mg ; rjrrckr &SWGUIQQJLGBI _ Log/ glrGm/ T, LILQDQQJITOH, ., j ` mLJJSL/ Tasair gmfrésgéympu j, g/ Tabmrénasdr @gpgggésgm “ j; Gung] UrCIDQSQ/ ér Geneva) Engrñsxrrrr asuh& 5959 “miwrr 69 gsurrsufl' &mama uasjlsirr Léréñésg QBSFFEEWCB Qesfrrglsfrsrrgj. QLsbsñI Qusiseñl asing) gmaaéamsulll upgglsi) @suri @ILIGurrgu , ILLgLéséJgnrrr`r. '5-5555551053' '* *h .1 'l' g ' . l -' in un! ? , I . Ini g _ i, " 't' l--I `ME-IrJ'"-`SRIIITHF`IIE ' _ 1 Ib- l-*I I m! : J. : u, ” P I q. u-“' an"'_`r . la? m ' I. y
 • 17. 36116661037111. '56615 4611156141661' 675n'1_1$1@1b. 56615anu11_'1 1411)& 31, 31,, 6751191111156145113 GuJn'56616n 51316113166nG). 51011615611761) 1a 6751166n@611@1b 66114u1a61511_, 5@5`66155' 5131611116111. 5117 - 31611115667119 6161161111113 611116661755 @31 gpuñabanav. 51137 561111J61`vu41b 11931135 56615661115 675116116157 611113511661. 1411611111 6751_111136i), 511557 gamma/ Tami) 67511696157 6115511661. @m1_u_1766)1_(8u1 316116c6_116611_11_1 571615611 11>6616n6117 @1615611 67101111571117& 3161166171_1b 6163511 513161111611. &MMQ/ Lb 11@6`v 6751161161111661. "31611Q135Q55 511531 67a111;51o115 @(155&71p5111b. 51_1j5661611 @6613161571_111oab 61661 67511ab5s7ñ1`15a11?" 6166131 31611611 519.531 67511a6`n1_<1_(155'@71p11a11. “61661 2115711 56661u6i11, 31a1166171_1b 67511696115761) aranan 561131? 31611661 .9_6616616n1_'1 141131157 56113115 1576616n5511>11L1_116n. 266166166114 3141166119 3111>é7a61uJ 5116211 11>666115566>5L1 u11Jn'1;@5;71p11661. @G5 (Bu/ Tai) 61613131111 m@c1/`115@C8u_111@ 611/TQ 63611666167113 6168131 OJITQQQJQQQITGW. " 6166131 316116616115 511>115116n1_'114@5'57u_15115 31611661 6166166171_Lb 5111516n116n. '266166166114 1_111r'r1_'114611r`r5611 146011 56113116n 6166n66n5311_6n 1_1111`15`&71p111`r5a11. 316n1rai) 61661 5666114661 311_'11_11q_1_`1u1;1_6116n6i)6va61. 15666111661 1oa616n6117661u15 5761111 6361131 5666r5@51_661 1_111r'r1_'11411r`r5a11. @man 311_`11_1Lq_u_'176i)66)6v. &GBT 57366110661114 31611661 31g11@5@311a61. @angga QE/ TGUGULI (Sunan/ Tai) @av 31,66n@5@5@5 31111136675 671411) 315 675116116115 67511L13161171_11C35 6166131111 616n5(5 31Gw1156616n 67556115735661' 6166131 3161161171_1b 511661 Qu(1566)113u11r55 67556616615115 6166166171_1b 51157 675116nan11661. "311o11Lb. .. 311011113. fii/ SG? ! 51__1_1,5 5661566m15 675116116157 61415111814531 211115611 566611411 314554 @g1b1j714 1411115551111. 61575675611761) 5141_111 @ahmad 6166131 31611611 51166111575131) 6751167531 61171;1_11611' 6166131113 5115751117661. @611611611611 675111575661611111111 31611661 611463141131 3161161f71__11> 675116616n116n P 11511661 31611661611 3145519. 571511311711 1411115531 6711111511661. 31anrrai) 51_11_11> 613161111) @abaznav 61661116615 31611611 6111141115' 6751171331 6751166n1_11611? 511111111 2956615' 6157(1`, `1ê;7_1_1)n'a61 51197. 5661a111111_a61 31611661 , 51111516601611; 17 15-06-11
 • 18. 5111576155& 5661511575) 67611611611611 556155115 .9_66'616611.o 6766151 511661 6711) 515 6751161161151 26661661106115, 4116113661 @1`_@551;1_q_5 Q5116b57511G661r1 &ELQJGIDGU g115751_'1u@5'51Lb 6116615115761) G751T6b57511661. 566611115(51_'1 Gurr61151bg6ir @(129 611J6v1T56615u4Lb @4551 6157C1Q6111TC366111? 5rr@11.57661 511561) 61661661 511157551? 61576141 1_1151_ri71_Lb 61576141 @1157661611 @611661 55515' G75rr66611_r16611T? 51`T1_'114 67611556616115 6751166151 61573761151 676615 51T5J1Tg661 5145H) 57661566157155? 61576141 1_1151_1'T 6116111155 G71_166'61661666r, 51157 m666r551 G751T66611_1r66r1T? aêlfféigLl uguguq. &Mw 9461165). 'G71_1rr66r6'6f711_57661 G756i)611661' 2_661J56611_5` 51T1_'11_57uJ5'6615 6011111515 56i)57 @455 1_571p(5, '6714116616657157661 67569611661761) 6145153 56615 Lon'551`T567`1 67661661 57516615115651? 5rf75116v6616615 67511661561111 uJ/ Tfr? 55576657 61661661 JJfOTWdT? @556i1661611661uJ 6116i)61)6116611,'r11_1661 6115QuJ5G5611661 10666155566111? 6T66r1_166r Gu1T66r5 GJSGWGIWJSGDGTT 6111155155651 éJQJQg/ LGW G51;1_ 51 Gurr6i) 51TguLb 51157661115 G5L55' 514535661. 5666114. 5566111 5111515611 . gz16611_u_11bG31_1r1g G7u11@_51 51TuL1551 61571;1_51. ©6757# G75111_1r{1@ 61571;1_51. 11151511611 56661415761) 15751461) 1.155 m55 57615615713911. &U'r G5rr6v1r56vwrr55 JSITLQJLIGYñQQQ. 56661111. 51_661Lb 145511 61111115551. 56661111. 51_661Lb 5116661 5111;u; _661 1461) 1_11T515'1561f761S7@5511.b . z>_6i)6vrra=1_'1 1411666575611 611551 5LLq_11_57(5556611'1. 51i1g61155g 61576757 576611_1_'11451 5Lq_66rLo1T1L57(55551. 56611_@11_576i) @(5 575 516661111. 6157@@u_57661 Lñmucéêuiéb @T &Im/ D @m1 wuosvm 51315015654; @wl-&gl- 911 9011661515761) 611_`1u1.q_ @61111 511i1(561.151? 3155 é/ GDQJEWGU @J66*6'r@5(5 GLDQULL 51;1q_6i)56i1 @Q55566L ©6115/ @Lua @6611_5561576i)66161). (5136145111 @Gg 0021661515761) 51125561151 5117u1n', 57114111111211, @ayam/ TP eTGdTéigLl 1_11f71u61576i)66161). 351166151 QLGEDTGSG# 5ri156vrrLb. @LT6661G7 671466615651 @IT 3416661 6166151131111) uy611m1.576i)6616v. @5666109 &LLGHWEGW @(5 67146661 51315 61576757111111 611_`11_11.9_ ggym57551n5? gmgmtamg 18 15-06-11
 • 19. 517681 mas); .zaurmaésas/ Tgm. amu/ ham @gmqym eva/ mam &Humaid a-'ITLILWLL/ Tñaidr. 4152565 (sam: alarm# @cammin @GGIJEUGS Log] gçgggm/ T/'Tsdr. 433511 ucrjpésaub amaêg gmupañmma). “QQ Jaga. @Madam amma! " HW& &D7 . $119 @mw @mg/ rm " mmm). 6T66Té>'@ anung& Gung/ Lb" GTGESTQ] Qerrr6b61576ñ71`_@ @gm gamma: @45313 QasrrafznGLm. @mawas GQILWGDGUU un'6aTLb &FGZDGIIUJITJS @Ubñêél- &$54 157665695 &#55 . o_ 6651 6). / 6:57 (57 Q uj? 661 . o_ GUEST 6)] Sawangan! ? &gigi gLo/ 'Tgg/ 2955-77295 1.1/Wagub uwmñg &MInd-Eli &awam; ar/ TLILHLQ& Qasmrawqqçggajrfadr $rr5=7u576irr Lommmñmw @Hepi/ Q 6576761135/ (Bu/ mi) mmg; 566316576651 @mmésanmw u/ Triggu 6JC3g/ r 61.153# 531795516; Qarrmrrpg/ amésglj/ uuJLomssmLb "g/ nb ? Sêñmb JITLJ/ _HLQQWLQ gmpésgm @army 6)57@C3611ITLb. @Lari @Le/ f GTGESTQ] @$65 @gu JSGUGSLb çrgjugnb. ; mb @ésêslés QJSITGTGYTJSHFLLJTQI. 611/T, éjmpéigil GurTawv/ TLb" mmg; 51753 g/ mépggrrm. ubp/ .rilarrwés <$L1_1_Lb. &FLDWUITGUT gmp. amigé; aaéarmrra; @(5555 "GLUJ, &657 &#5 aurrmub LmdilGwGuJ uélljléa aspcmwçjr; gwñmrrasés 51.59 @gain @amung &Kusir (14 mmg) aauqg Lrrésasrr aura& srsisrg) guurrauflmê élgjmGsurl 9 Lb°l'_l_r'r Lll_@ @aingmeñ @IIGUHITG mrrggrñlasgxgésgg (Bggmsulurrm ggsuhsavfri, &amu %eé1tusu_rbgjl_sirr ugollnuLlursirr gsñrsurggwflmrras! @skrg mrruréuaasir &QIQQJEJ QugbGmrrqgLcñr Qgrrpfru Glaarreuirrprrsñr. 1996 géGLnuñ mIrQQQsb @gfrgrrsir Qmgbgjlasrrmrra, aurrsñrljhyrrsñrélsfuGasrrsmsu gmpggynsñr. - Qpêéhomm ; gsm L/ rñêwgz- alam 146755621141# g/ rré/ @MQW/ Tdr. ;yg/ mmg l; IT Lb G) 6). ! 6717 G' u. : u. ; dr GTT QIJITGKULITGIWG) cg/ Loriggl/ 61.13& @astrmsrupçguGu/ Tm. .gjélldf gmzi/ Qmmçm _giTLb g/ mpeigdr QJ-'dJGGII/ TLI). j mgêQm/ rg $1'_Lq_61576i) guésadémvrrww 1.167531& Qarrdrmrrwrnb. @gigit/ Term unñziasnGg" 6T6z`rrgpn'6z`rr. a; IT 37 é; (5 67 67'. : 6). ! 61r 6). / Quqgggmmm! gLbLñcskmas! l( uarñtu/ Tmgmrrasu u1_6)576i)6m6vC8w. 517681 GmañGuJ I gmgméamg 19 15-06-11
 • 20. 14675515 QJSITGWQGQDGW” 676873113637. "@15'1G5 (5617717 aga/ Limau agyésgLb GIIGUHSILWGU 155715755 QQITLIKIQGIHQED. 6761161193111 145755 gpupuJrrgf' 676z`rrgp176irr 51737. “5rr5=7! 6766161511) 56196771111.; u57@g7u_1176b 51755113 mgêshpg. 3115511) &SMUTJIGDGYTQ gqgapb 6116mgu576b Gu5C862117Lb. @yg . gymmésgdr 6756137191 14675315 G7517611G611ULb" GTGiSIGQJGifT. "56195 @mg/ Lb GTdIGI/ GYTGI] @gésêflpg/ P ggmmwg' gnairru). 6)571;1_171L'1. 56615 (94611 QQIHEQJGIWLLQI. 566751157687 (51146576115 5.& 56615657115 QJ-'ITGUGIIgI @(15 6116195" 676irrGp6ñ7 1517657, 15686167113. '“56m511_1n'? C31_ul1 &GKUGULDF 0-'LbLI61ILbl_/ T. 56195157657 (94621 6751H; g,16)571;1_51T? 6713165 56635117687 (5046576115 6751761311 1_1n'1'T556v17Lb" 67661119176237 5179, 511) 1315 G51ru5g11_6irr. gmgmsamg 20 15-06-11
 • 21. l]TI'Lb &Usah (éluégêsñluilsñr ugabsur? ) &sangsi; gaarfsurrsi) @mmgg glgéggjsirm (Llnsirrggsñrmés Hangat sang. un& ErHQQULb, un& &(50510 upmrrezé; 55605,5], Ijhrmés& mmgléjgéaélgnnñañ. smués (Strain &fauna; gglnhués mnLémilGauGuJ QJILLEJITELDITE) srsimLrñ &éñpjrrrf Urnbenstñar. gyLGLrrailsiJ Glesbggnb QJEQUQGEJ usfu @gggm @cirgmsh arrgzgsi) gaarimrrsmmé; &aguh UrrLb &rrgjéagg @MQUW @(5 Fr-ñilu sIdJI-IGWEQJ- gsirrammg 6gp. ; &ugm 9461161311 gmana; 51511151 Qmgjlllcugbgjacalmrrr? asrrgsi). &arrggsñsñr samurai; ;Waaah Innhelmñar grfmQggsirrméa asrrgsmrreia éIaSIrHLIUmLQQrrñ. @sin Ggsñrmé; &rrggsñhsñ gmfrassmm& Gelmilurmei) @Gçjg nileinsusisr 655515516, @EIGurrgJLh $46; Lgmélrfl rrrrgmmcrggsb 61195,9], 15660761& @$35 Gmmsusmmé Qemagnrrr? . &Jrrgsñhiirr ggmgmwéa Qarrsñrgj, ,gqinugrñlmm Urnharrauiarñgj Gurmaéñmrrri. 346535 gLbqLb sangsi), rrmberrsmsuur Qmgjéaélfrgrrr? . &Qénmm (gogilmlçéjgj, [rmh &USU-GT asrrggsñlsi) 6'l'l: |LlI. y. Qmmgm &samapai srsisrugjgrrsisr abang. grin; Ggsfmnlj ugglaasir murmnjnjkñr Lémb srmsurnh. Ganggu& @Lig Losmen& urrsugéki), (Smfraarrsfrr usmLagrgLaêr Urubatrsouflaêr mrrsfrsñéa. efIaSIFrIJQLGQgnQJ. @mézggñ crsfmcrsflnlrrrggQLnmsñl &rflggn aarrmggmGaa ELbEDLDéS Garmin& GIEWQJMGQQUI? . - @sanga: ;Smrnbuusñr “çyaupmm mrêska; (yJLqJlJ/ TQ QJUGUITQI" 676109681. “asing/ empu &mg Qmrabggub @po-amo crarmg @maaaf 5765131 4316116616311.) qaébgsGgeêrr. “g/ UL/ Lq. ? QarrrabavzrGg. . 556105 srg; amaigg &mmm; @ar/ Tatsu Herwig; @mmm 51435511955104; &Lupis @maggi Qarrabcv/ Taiupab smg &mmm/ ra; @@é>`$fTg]. QLGUTITGD ; main 1.1/Tai) . maia/ TQ @fair La gqgêsmmaisr" warm/ Tah. “GrLIuLqIBu/ T, grrésesLb mqgauggbgdr QEITGUGU Geuazsñsrquaugjmgpér Ganda? 615767" astrGgpsirr. "gm/ Tum amésgLb ame/ ruu. ; . gqQmD/ ra; @ggésgm asin sanad/ r @ar/ Tmêskérgym. glrammé; &SITGIDGU Jafung. ;Lamb 1.1/Trivia (Samawa, - 1455# @sama @qyéxgmçm Qasim) GGMaiUrQLb. amri aim? @tugbmaéñ 5rrL@. $mm amésgé; 5171;; Gmamghb. @gu Ermin GMQQQ ampuum' gmgméamg 21 15-06-11
 • 22. 1 3.1 @551u11161516i11 11515 LUJFHUJ QHQBQTISUT 511511 611165111 u116iJG5 615111551515 (E5115G15@551l1uL@6i16rr 51151111 51661111l1uL @mégmñ 61511111, 11510151565. 111161355511 &mñB3Q13é3@ @6151m56615 urf1561f1551 611115551 611551111 6361S1uJr1 516111; (51051 65161151055116119613 Gmaflmrrgm 56m55@5é; @1°1 muh 61166111515 69615111111 @sum 94.661 u5Q1f16m5uJr161111 Gmgr151111661. 610631110 56611511 56615115 2_51$1(5@511611. un& @U61155@ 61065) 31611611 255510 5661611551, 1156611161 u611_'1u1161'11. 3161565 616616106615' 656161111611. 3166151 51_5566)611, 51755 6611666111111661611 616b6v11611561n51111b 61116111151555 61555515611561. '61661 311,965 6166155 615111111155 @155557551 115511 117511661 @461/596675 61661 616615(55 61511675511661? 61661 31101011 @(5551163) GTGUTJS@L'J 141151511611611115 @15531501111611 6166151 3111155111. 611(5551_'11_1616111161r. @(55566 GJSLLITGTT; '51151' 511.110 61661 31139667563' 56661615116661 61661661661 615551111? 2.661 (105611116111511661 61661 556615 6166151 1.161) 3161161615611 511661 516616615@(5565661. 616131 55191.10 3161111 56115115 51.55 (QILIGWQITJWGLD, 3151 &GIñITGDLDILI/ T? 61661 311_'11_11166)61111_11b 3161111 6151166151 61311`_1_11g'11610 P adlffñmmêmlla" QJ-'ITGUQQ/ 5119! 616131 31101056616115 615116615 3161166155 1 5101011 6)511_L0n'1;61_661.' 15111151058161& 22 15-06-11
 • 23. &ja/ GW @GUHUJ 25675661611 6116v56615uJ116i) 511681 QLIWQQGGUTGEITF7 '@681G>766111(5 (96615 411314145 @5116b6v11G5 2681 51107681 2561571112681 9181667974! u5é7Sr155 51155111313681 @uJ681551 2681661661 61572 2681 511uL1 67511611661671 51505. @QQ/ QQGII/ TJSGGTT 2681 51111317681 :91593769 10111111557 615761611111156111110.. ” 6168151 515110 6111151 61681 é/ ILLDITGZDGULI 1_1rr1'1557(5557511u_111?' 551555 (356116157 65225611. '@6i)66161). 5255611566155 G561161S71Ju2L1H55Q7G5681. 14755 511681 511681 51114LJQ61151161572Lb G6116616v5`g5 3511565681. 51505761) 15 31155766175' @@51155' 5666161) 61fI72Lq_(55@Lb u(56115'@6i)5rr681 511681 14@5115, 61681 (QQGU/ TGYH 615761g1ç1rrg11161$72Lb G6u6m6uui76i) 95011535681. 96615 g16v11i15rrgLb 67511461135) 511681 57146661681. 61681 (31455, 1466617611, 91615611 G7L0n'5é7661u_1 L195 6161f7576i) 55557551 G-'U61TLDIT65L4 314561151 616i)C361)11Lb 9161515515 61681 L851 51014756615661111 6116111115551. 56679511! 2681 915065515 . _;91L9_66)L0uJ11C3661681. g15661116b511681 376615 cvn16v1ril511g5` 67555076115557& 67511211551 u666f7uJrr_1_f)_1_157C8661681' 6168165681. 'gp ! ' 6168151 511157 61681 1455H) @(15013 61681661661 5166166615515' 6751166612 &MI/ Gin '61681 (gp56i) 31466110 551166111? 61681 31505551155 511681 51156157551111411? , vz15661r16b511681 511681 611q555Ll1u@57C3568r. 411505 61661565 (50560 6157179.. .” 61681511611. 511681 576158262681. 91611677 5556615 @LDGUGU 61i76v5ês7G66r68r. '2681 5150555 1.020,70) 511681 , v11Lq_66)L0u_111C366166r11? 2661 4111306615 1.026710 &JJ/ TQGDGUF G75uL1C3566111? 2681 éTébTêig @2L676i)66161)m11? 6168166166114 145& 6166155 568151155 67511711111). g11681661u615725 51110 2666111611 616816617200 6157g6j5ñuj7q5uu6615 511681 26661113611681. '2681661661 5 67511611' 616815 661151155 555161110 G611G7551611L676b66161). 2681 (1566610) 61681661G7611681u51 2661555 G75rñ1u11L06i) ©6115/ u_1r1(55@5 675117111111? 56617556616115 5666126112681 @Tmñéigéi 51110 616661666110 60561961) 516119115551 61682151 61661565 G75rf7u4L0. .511661/TW 41661561572 é/ GIIGW 10661557681 6157675116157 51611611 1851 = a1168166>u 611611115551. 511111 1411510 g1611617°72Lb 61113142251. gjgGdT/ TGUQITGW é~1611@5@ g1Lq_661L011.1rrC3661681. 57661511) 675116151) G6116661Lq_11_'17(155@551. 56617511615721?) 55681 67556661194555 51156i) 61681 (51356v1161f75(51_`1 L11i7551. 61681 511566161) 3101H' 511456110 cv116111ñ2L157q55 51 V gréngméamg 23 15-06-11
 • 24. @Iin u u6tfa7I_r7-2 u1_55l6ñ 57.955 515168153 67535615168777 (Bgrrsñlésg (mmg 34) 9, 7, 6, 4 mmgjaaañguLb @IISIETG mmglsi) @Irisumés @ICQEGMQEQELIJ 2687617681'. guhmswfl 11516877751& @ugm Quqr, QJITQJGL] 61777935 @ILLLIEILLQMSILLUGUHL - 656651557768! 88 GTGWQ] @5776bww777`_C87_68r. 63687776& 67687 &gmna 56877577 95561761777687. "556m5uJ775 67687629687 6176777755 , vq6u(56zn7_u.7 Gurrésêki) LDITQ/ QGD 6j5uLLq_(75é; &755/. 5L5L75776vm77a; 67687é; @7_'7 7_7u.7 &GUUTITGI/ 6j_7_7`)7_7@5;755j. 57737, 67687683687 j adqçêgujg/ TIJLI (356771745/ 55577um77687776iJ, 5777.23 @$7@(755'5/ 677527577617 51 5688757768o777m6i) GurrulañgiGm/ nb' 67687577687. 67687$@ 457775357 6j5u7;7_51. JMWGQ) 67687 @56v7767ñ guuêñnjlam' @68774 67577687687 61777775681556# 67687 LDGDTQQGU GSGMTDLDILIITJS 69615755687. '$779 ! a768f75776257687 7.55/ amésçgLb aSITQGi) 6j7ju7;@ QHLLQI. 577Lo5`5/7_687 &apa $755& 577567061) 7735551615767. 5715759775687 g77_é;57_o776876)7775697. amcljpLlu/ Tañam, aawmwunmmfrasm 676875/ 55687 457535687. [ji 5561) 6195557gmb 67687 amwmmé; 5551 67687 415077617556555627687 676875/ 577687 (94617 G75uL75/6ñ7LGL687. 577687 6z7775p7_'7(37_7776175/ @5688767 617@7_7r{7a; C361777, @m5: 617(57_7$75C361777? gmna) Lo/ Tabñésasgrrg/ T 676875 57755773760796& ? Liz/ gub 57r@5é; @ 577687 37575107757557. 31611631' @68756875817 567187C37_7r(7,7 577687 . g756)7_`77_75776b &mg/ dig mbuLgkirm QLQQULI) Gang& 5@5Lo68rgu. G7577Lq_uJ añmggpdrm gmgymçm 3L_7`7a;6i77, &56157687775677 57.41.55 6755 Ln68f75gjLb @555/ Gu7r6u@6'v6m6v. 375565 Lo/ Tgp/ Tas 67687 Lo5g7gr JJEQM/ Td) 574.55 57757675687 @5776i)6v7_'77_77;@ 267717595876875687 676875 93557503 aéwgwwmm 46877553576124 51. gmgméamçp 24 15-06-11
 • 25. 'x GrGiJGGU/ Tgégm aim; @day mmggmub Qa-'lLIlL/ Lb LIWQJGS/ Téi& ; grain m/ Trñam& agai/ reka; GGIIGKULITLDIT? G5LQ_GGUTG3T. 3,514.65 QJSUGKWGL gqmGgaisr. 5 @mLgg/ Til. 1.195& &mangga/ LGBT aaisrmmé; aszivrarrawñgg/ QJLEGQGW. &mmm @Tmégu 1.971.953] QWLLQI. 51737! &FGITHQITGIDGIJ LDmQQ/ GIWCE. aabggrrtñuñab uLçJjugma/ Ta; @mmm 15/7681 QoSSITQZPLbL/ éig ggmjuu GurrêGpckr. i sam” LñgLbLoar/ 'Twgmg gram/ g; grrdrasair amçudqgg g/ rlilmwmrrm warni) améiêk/ ;Sêñpgrr Grcisrumg ag/ @UL/ @QQM : jl/ yg @(55 @umrmmrLE girmaisrgy &mmm 'er/ 'Tuu Gang/ fauna& @gay @5uLI@@$5s7G3g968T. 5/767! 676231 gmana), Grazfurmsrgmg @mpGmmQ/ @JWuJ/ T?" &TQ Geneva? mqgLbGung Ermin gçgyééñLGpdr. 566614 gçmggki) GrQQUULJuCIDLb uésassu/ Tggh. ; @waaah es/ Tmdei) LBQ$QJ anggar. @amri 56713155 Ggm_/5`I@a571`_1_gu amp/ Tgg/ Lb 6T6DT6'5@ mñuJ/ ?gg/ añtçpgj. 3,779? QEITGUGU Gmañnçmmm @aing/ Lb @mpeg GrGñTuQ/ Lb L/ Iñjg/ QHLLQ]. geng/ smpai @gan/ TM yuu/ Qta& @mg/ T g/ GIIGW srrgmavé; .ssazñrraiLiiLçgg/ @HLLU/ 'T. sngggpésgé; @Q/ SG& apa: : CBU/ TQQJ/ Tr? . &mmg/ Tamu Logyia GGMGoñTGm/ Tm. gwgmpw 40,755 GIIITIñJ/ TJ; asrrêkaau @udéssu @Lingkung/ rm cwggbgu LYIJQL/ avmrra; amcrñgnmsu 0011621681 mp3& GGUGUWQLDITLI). ;syam LilgLbLoa/ 'Tugmg Lampu& _Is/ Tdrésdr ampumqgg], g/ ruJmLow/ Tm LDGDTLb arrfñcig @Qycéa/ pg/ T Grckrumgu u/ ñçêésau Gu/ Têñprrarrm. @(15 @um/ mmm (ga/ mg); aEITQmuJ 'a= /'T: _'Iu@mg/ T'mrr$5 (94621 Qaujgkgséhtgrrgrrw. &SITQGIDGUE ; jm/ jg 6157614: Lq/ ;Qmb 4115755 &U'r/ Ju QGUQITGII/ Tail CBUrrQQrrJ/ T i” grreirr 53179553; @as/ TGUWGLW. @Lça/ grrairr 65/11/1351 61?7L`_1_C3_ç5. JEGUHQITGI/ ;Gif 551757 @LJGLIUQ/ anggap/ Tah. L675 @merengek 61117967917681'. gap/ MQMQ& @avg/ Tamat @Tezfwszrmb gmpGmgmñmmev. 3155 @amy Gruuq. çrQuLLgj? aanwmméi arLbueuLonujgjg/ Tgg/ Lb as/ TQI/ _Wañr agjusmmtu/ Ta @crmésrrgz/ tb (50401 smua; @Niaga Hmmm& 8125751195256 . IE/ TW L0& @Lamb QEITGSUQLGW. "as/ TQ @Lçmm . =n_t_C3m @ar/ TGDGISMHG? . &GST (ljpgsvnañ guuêñ/ S/srrmñpdqpgg/ añagqpgñéy LDQEQJLIJ . spy 'a= r`rl_`luG7mjgrr' ajrra; LDm/ @GUTITILIIT &abang; amoñg/ Tmm LomsrggnuJ/ T? Grmésg @(5 agGgasLb. .gain @gw/ TM LIDHILI aednrmwcmuér Qarrsbañmña). @iman/ Tas @abavrrmmçgz/ Lb GWTLçLQJnWTLLçQHCD" GTGWQQGW. “j J/ "rUuC-Dmgrrajrra; gadget& V gmgméamg 25 15-06-11
 • 26. (puput/ TQ. arriuuGaug/ Tsurra; $5 LñgLbLoéarrflL/ gmgé; 56m: _:_'n_i1L9_<5`sa; Gmeizrmmb. &GFHQITWLGW 615116215167 GTC/ LILI). j LñgLbLoar/ Trñtu/ Tas @(54575 @LyL/ Lb? ;S @éF/ TGDGUITLDGGU (gp/ Jp); 6151111551 GIWLLQI? ” asing: &sumarni 3536176151 @wab Gama? GaLClpa' (gmçgGñgclagGgstr. g/ mpujkisr amGm 56511517619637 @gab 355431: . as/ TEH GrniIGa; Gum/ LIQHLLITILI i' "QLJ/ ra amba; czñgrtbtju gumê/ iiarrmñskr @dMUU/ TGS Langka/ run? ?éséhw Qa-'ITGU. asin &mmHg/ T 2.953150) (94555 @qyLb/ _HLIL/ @gg/ &(1535; &samawi (35493 glsolTêz/ Wsabcédr @JMN @mia 621709" "gsrrsñT 6157561531155; QaSrrGiUTQ &ehmm; GQQQGQW. &air @gab GasLéhpg. &JGN/ TGL j arri/ Q& @@é5@mfTlU? ari/ Gung] agpggy 66116117311.: Qu/ Tm/ Tull, Gun', 615166111135 GMIT. @mñfr ggwilgêñlpgf' asing: &aim/ Tah éjélldT. (61urf1uJ mrrsuaams srapgmod), augrrfusaaagmn& craps: ) @waria mrrtñr (Btoepub memfêcs eSkjtbuaflsfaabso. “mrresmmair sugih' 53325612111 @niy aih. Gaming? ) creñrm: 16115 @mamana arqyésastomsam 5176114316& mrru361mmé1mnas6m 51.151 mzbfBgair. asemguñair 'êeaaairaméab' areirurrñsGetr. aéesuqêwmumd) aiañgrr 615136155155 615rrcñr(5e91ua_rrefr. 9162.16& mmmmgbwamê $461, mrrqptb magma. : (tpasñtBurrtb. usrrwñamb apbmnb mangu& mnlbéñ! 9.5 * añêêgnoér. ) 142.. . Wasir gaduruaisr ass/ TQ @wrg/ miras uJrrçgésgLb uuJLIuL_ LDrTLL/ Tañr. gian/ Tai), aiasñgrrañatr @UGTDGDéS GELLWLGWGM QG/ ilékwrrrair. “amzrñg/ T @Hygg/ é; G1a; /T6zs'n'r@ GWLLWGW'. ammmé; &SITGBUTITLDGU QJSITLILDGDçQJ/ TGW. arilêgf/ ;Gg ehmm/ Tah. 61151629; @@é3537@g)ITLb. @gpgmsv makmur 61661311 _IEGDGU$$LDlTl; l_IT61T. @sv JLouJ/ ilasevñsi) , vy/ such srmésgu urrgrLb 576131!" asing] arañggjé; @as/ reiurprrcfrr. 51753 . adrGm aflmgggrrm. @IS/ asar @LB/ Tbgujki) . ga/ ajah @wahwi: @umax/ gub °°1[6)J65T &Lorrgsrrmu Guérma* ajgbasrrmeb Gayam# anakan. ? h Guam/ gub 6551;; gj. gmgmédm& 26 15-06-11
 • 27. a; 11' 67 G7 611 6119 G 11.1 GII$QITG`ZTT. 46116131 @pemb mnqtmggggg. 67651651 gpgijgg/ P Qgsrr/ SJGBM @agg/ Lm 611q55571nrrGuJ! " 616616119651. 676136111761113651119114113 22.651 15655rurñ1_Lb G75n'6i)615763511;1_1Tu_1n'? 61651 4611611 Ganuwrraé; G<551;1_1T61r. “151_135 5651565111 6r6irr6n1°l1_Lb QEITGUQJgI 4611Q15é; @1_`1 1.914.455; 61576116536111111? &Glifféiglb amésgm &GWGYT [ELLWGZST 1.1 GD g' 651 55 4 611 611 411571161516116536131111?" 61661 Q] _1_r, rr66r G5LC31_65r. " Q 613 65) 61) Q) 6i) 65) GU . a 6131 65f7 1_ Lb GT 653 5 111 Lb LomgpekasérGb/ Tmwdmmw, 4 651 IT ai) , :o. 611 611 gu 26116111441611 QalmbwnGg 6r 681 gu CB a; 1; G) é; Qawdrêko/ Tdr" 6165111917661 cas/ TQ. 6r65rés@1_'11_11'ñ1L161176'1165)6v. "adrmg/ adrmuq. Qarrrdmvnmd) Gang' &Lb &QQGUITJS 46iJ6UgJ @mD5Q55”GW Q) 316116535 QEITdJQ/ gynuh P gmgménmg 27 @svgmsywé: 995111595 Lnrrmgjlas GIGSIFGUUTLGUTI'. HHJQJQUQJQ) 13651535653611 LBLgBHIUSUT 511116151 &rrulmflsñr “661163 561.155' 6115365191 gplllumgin 111451536311& urrr15g1q5és&(3mrrLh. (Semanu @WH Lnigñmgrmér 461111 @mug GmmñbmlmsñrGm gggnmgg 5653|_(3u1r@é1m1rr'r 61651191 5165165155555 (3611655rLnLh. 461111351 @msburrm EGDLGUJ 451511651! &rrimñ 65f16ñr asrrahassir summggj GurrdmilLLm. asgyrrgrrmeamrrsmm, milsiymaurrrasemh &$555 egg& @mmngjmñ 6165131 gsirsmlluil. 51113661651, 5651 @mmmm @(13 QurHuJ ggçñmrra& 1111615153 GIJWGTTEQ; asrrsñasarrrsb &mg; @651631111461551 6536115311 QLQQJ, 2613631651 6195: 65115,5 56065551651611 51655115115611 @gmana Lmñgjgrrr? . - Qpésélmmm ; ©5651 &E57 51ju65165r11j765r 4671611 6r61`161161r611 616514); 6r6bT65r1T6i) 565*5T@1_17Lq_a'; as (5pLq_11_161S76iJ6m6vGuJ 51757!" 6165189651. “611rr, &GWGGYT GutrGmrrLb. @61117 @rrbékggggy Guar Ga165'511_1TLb. 4611611 HQGJGM GLJJEQGIJTTLb” 6766111317651 5179. &mmg/ T 186551031113 61)1T5b, r5g1T61r. _1_r,1T6z`1r 4611611 HQGJ Enma/ rahim 4Lo/ "r_r_5C8565r. 461153 4611611 gmwuuésaggcsb aLaSIT/ "rgg Ganding) añmñmfiggt/ [Qg Gu1r1"r651611651u.1 4611611 Msg] G71436b6v1_'1 15-06-11
 • 28. Gu77r`755761777'_@ g7617661677GuJ 55417 6355H) 7_777775`577667. &6115566150 7_76617_55617661;7 577Lb 5666777755 8617666767771. 7_777;77_77;5(5p67r67761777. 5761) GGIIGIDGTTEGYHGU 5Lo5g5 G5775661667u7775 g7661w5757777. 976116615' L575 L675 gépgçgzub 576176615 3,177,975 @6615617775617Lb 7_76617_5577p777'7. 67577677661617 @Egg 6766ru777`r5C3677, 4775763747761) @mañplb 26115737767767 g77jp6615QzL76b6v77Lb a(57'_7_ç_5 g7a'7;7_q_5 67577(7,75`@(55577_7977r'7. UWQGUTITGUQWGW 577667 5617 gu 675uL7576157LG37_667. v°1761767f77__Lb LouJ77Z7576157LGL_667" 67667577667 57797, @gm 51795773955. 29757577667 67577755 617761477um77u575G7p! 5 70177675777575/76157461) (3617 73717 7777757761757 . =977_<7_661Lou_777@77_'77(5557_'7 C37_777@5rr775677. 57753! 7946616175 93557550 67577606676196). @mgytb 375757 G5J5QGU 6774777717157 615745 57 QHCIDED. mmg Lo667Lb 6157L@7_'7 @U5 gamang" 6766765667. '“56667Lc7_77_776i) - @Uuu75577667 @(55566 677_777(7:p57 61577775557. 515767@m! D5-*@ 97611677 @$165 61773576667677- m? " @(65755 csozwrmñ 4176176616775 675n'(7371Lb7_75@ GLo6iJL7Lq_7_'77_775@ &gud/ LW 661617557777. @G5 745577 7177555 577677 6757766677_777;7_5'576b 5611557 5666745655 67561161) 56677577 (94617 675uL757Q55577677. 5667 556615 5777_'7u 6761.757761f77_7_7`)@Lb 9766155' 6757776157557q5557767r. Wñfféigd) 57.77.5771 67qf@77_57(55577677." 'g76b7L767r6vr 57797 ! @yang 57767756177775 6T6Uf$@ 7.066765 57771261166161). 67667 57777& 5667617761) GIIWQFFGW. 67667 577661777 577667 7_7777755@6i16616v. QQLGUTITGD, 67667 577C8u_7 5667661667 g757(y157_'7u@5575 6757766677_77677. JSGUTGIWQQILb 67577677661677 001757175. Lorr666f755grrrgrr6177766r 577557731667 677_777_7661p*5 6757766766777677. 951/@771 57755667667766157777777). 5777_'77_7676175776616177_'7 74367577556617 67667 577661777 4755 &(5615767) 3761777 gqguumm/ TJ/ Ttb. 7.066775 g667w67w@5`57 57(5L716667Lb 74777557 6757766676) 57771777667 G617661677661uJ 6757r7u77775575 577557q55577677. 67667 55661577701 5n'u_7Lb 2667 @(55555 566675677761) u@Lon' 417 @Lq_u_77@5577r75677. 5777_`77_7g'77g776177667 @LLLb 57661536175771) 5q5666rLb 61.755761577;7_57. 67667 557717667 617775C85776617L75' 57755 677775677 61YLLq_5@ 2667 @(55555 4777755777. 61755' 675777_7.r179766777r'r. &MUGDU 677_'77_77_q_77.77r61757 a75p(55@ é77q_661m7_'77_7@5`g;7m77g17 5777_'77_7g'77g77 57;7_66167777_'i77;7_q_q55577p7777. 676676616675 &(5617767) 675776667Lq_q55(5Lb (Bu/ Tgmb 5777_'77_76761.7577 677675677 6177'_7_q_5@ 614756177777. 69761777 77166755761) @$7 J-'WGDTED 6,757_77;7_57. g17617(756617_u_7 m557g 5557 67Lo6i>6v 67Lo6b6v5 (56615175 675777_77L757u_757. grñlgmtdlñl& 28 15-06-11
 • 29. da; gKQggLo/ Ta; unmg) Gundgjg amjuQwgrr 5651 gm 6116196mw113615k515 g] a= rñuJ6v1T6UnTr`r. &Jm/ mb : :Nilam 61'1"1;1_ç__11`)@ 611Q5LbGu1Tg1 1.675& &BGIIGDTLDITJS @gaun/ h 14561511565 Lorrmrñéamrg/ T 56816316610 ' LWGñTQQITLf/ 'mjgll gmgésgg' QgrñuLb. QGWGUñLLb , g,161f)r'r61S71;1_ asma aawmrrgmg =911_a'; &7a`; Garrafzsrprrfr. 915511 Guam 6r6isr g/ Tuh - Lo/ Tavñésaig/ Tg/ Tdw @bbérêmu @GDQGGMQQJ 611556116# 6'r6&r1_16a15 &mrk/ jg; QGSITGSUTLITH'. 67681 51711317681 &maaggpg @gp/ Tgfr 1 arrhjuQmg/ r gqmwuupdwmw. gqmwunñdqpggnm uQQMrLQ ê/ ,afwghasçyésg GpdTGu 316111? &gga/ rum 4 @gj 311.7 @updqgégm Grakrgy 67576961574 = jgyggmrrdf* 6r66r_1_nn'6z`rr 51153. _ 517?? @www @Iñgg/ é; QaSITGIfoTL/ Takr. “aiañg/ T! j GMP/ ramuan; _as/ rm @Uqéi @5rr6ir@C8g)6&r. 67667 ` @Q5E”. <Z~@5@57TW ww &$157 i amdéñwmw Gmirrumg 5rr6isr 26031111331 Q51T6riu1G1_6ñ'r. 67951714113351 . Gua? " 6T68r1p1T6irr anrñ. ` 6461191 (Baasñrefu (151rrrr6&r6fu)` @minum ampunilah Losbsñhasn Qagrrrrsué; @wabsñlm asgjlhu ; fm gym. &GUUHEQJ Leirmrrsnmasir QgIfluJ suauLh anggur? . mGmurruU LDFILGUITGUT assirrlgsfn QusrrEmsmUmSlL @emi ` mmriééllurres Ggarrmmwsrflggrrlrrrm. - 115-55555156' *
 • 30. “a 1 1115111356551& (3551 Gierreiaéimg] * 6111. , gqmrisunrrbgjlsb @(15 1511.91 smsuésGesnmsu &SLG sunesñisi) Gang& smsuggqyinunriassnnm. ,gqgu aig, mimpi) “gmh @gézéimgm gnéaaêinmgy' asing] aéarñijugrfijananmnm. * @Iéjeêisungélail @LgUJHEUTSIJEiIT gain Qgnllnjiuñisi) msuéGasnsmsu Qegéiufflqgggnei), gunain Gmammuilsiirgji @géséimnQmsisrgjLh (Emma) élmpggnsb Gleulmé, guJnnnes @géséhmncin asing] 3111515351 Gasneirmmmb. ' Gñlasnimrrggj gnLLgeia @ngmng aSLGé', 5395151681 @(9555351) smsuéaGaanaiJ Qegañuiqgñélaér &SLG; ggsmsususisr Lnsmsamñsmuj g| Lgéi@lh QELL @jauuuh 9_6'U)L_l1J6)J6'i! T asinumggg Ggrñfggj QansirsnsunLb. ~ @ésélmmm @©5631 "a-"nuuQa/ gnmm LouJésa; @Lçmañabmav cranuang @ancang Lo/ Tawñésagng/ T a a`n g IT an u. : I_'I u a) gp as) ; p aéalñggm? . gsbamurrliluqamm gqfajañLpgrrbs/ ras& 514.591 QarrasnrLrr/ 'r. cwgmrrcb 99955114& aan grrwu# @maqam/ Tri QITGDlL/ é; . sandungan JrTLIUGQJg/ T augrañmma). 5631 wammañarawé; alruurrgg/ Lo/ TQ] amiin& Liliana Gau`_@ @GL/ Tap @$5 ada ggmganu auêpésaLbGL/ rrai) usvwrra; 31145& afébgéñm/ Tn. ;Jm/ Tab gmana/ é; &mju/ rpg; Gpmamñabma). 4453! wsêêêuué# ggmgn/ m Lou/ asam . Qgañgg Q) a' @wr G) y; IT ar 5 af) a) LorrymçuLñm/ Ta) Lansing/ Th'. 5176231 : ygrrmgu/ TGGHW. .mi/ asar @gm/ ram arrhjjuQalg/ T warman& . siTuu/ Tgbgñlm/ Tñ'. QQITLW-GUC5APLT3WQWW5QXEM @Tahanan 6737551 alar/ 'Tggrrrf. gusi/ Geum? @mawa gmn? GurrMrrakQW/ ra) aan &yg 51411.15. &Lñuasnevtb a: an D' a; a: an D' ar an aañsranmg' ggmgwnaGm @WWEETSMLTSGQW- anêNgml/ "rgébéêñamékga @as/ Tçajaub QasrrgcsrLo/ rasu q/ ñgggj. Granagg _gslTuJ/ Ta; @gitu/ Tri @(15 arLouJLb. aan gmggvilasgmgér QarrrabGcuaisr. 5@Lb 6915560761) ajrrrñ @ilah/ mh 611/Tarman; mQwLELQé; g af) LI u n' t; (I) a; n' I`T . J-'LBLIaSITGULb ajang wax/ ani' mupuja) ugygguLgLGuJ aQQQMQGWW. @dg avwgamg (yangg/ Tan amang& qrñu. : GpLqJLI/ T &dram ejgbuLpgy. &faj/ 'HGDQJITQ Gmmmufña) mrrGmr Grab? g/ @Gas 61155/ @rñuugy Guna) Ggrrañrdugy. @ggrrair gmurñamv/ Tg Gajmaruña) uLgwLlqpanmamir gmgméamp 30 15-06-11
 • 31. 6117]_1')u61111 Guna) @(50111 61155n11. (5115566155 566611_11G6v 616615@1_'1 7 1_171_q_5561176i)6616v. 14611114610' 6r6ñ1g] GMC/ jd) (51155 611195566161) . mr1'_1_q_u_1g]. 46611161), 61256125101155 675116661676115571555 uL@1_`11_]1_661611561`1r 61681661661 11575611111 56111155661. 1_]1_661611561f761'r1 5751.11, 5JLb L17Lq_5@(151_'11_16615 &66611155 455& uL@1_'11_]1_661611 61771111141111?, 461156615 @(15 gg11;6611_tur155 51;1_q_ 6r6is166f71_Lb 675110955] 11153611! 1.575 4661105711115 @mgbmgu 1.111555] .9_61'11 55661511571_1b 5111;1_q_, 3511563503155] 661611551161) Lñgg êp@pjIT6`7T 5116131 61155] LIGGUTLb 631.111) g]5 63511615935631' 616ir1g] 51575 6756811111111. “616511 41_`11_111 gjçg5gLbGurrg] 6111T@15`15C361r6&r' 61681g] 511681 35116118661611. '26131 41_'11_111 611_'1G31_1115] GUQEGIJ/ Tñ' 616131g] 6166r5g5 @5rf7u11151 4555 511111111 611@611511'9@ 6T6DT53@ 61155711115 gjgrrg]. 5n'661 6TLLISLJU5] GIIQEQGIIGW 616131g] 6751161161) (gpupuJ/ Tg]. 466111611 ag]QUJIT5 GMC/ jgélléfl', 6r6irrg] 5.,1b761i71;@1_'1 G1_11111L161571;1_rr11. &IKIJSGW 15615511511, 556615 616131 g] 15Lb1j7u1 461111 61f1;1.q_g')g 61155Gu115] 511681 54135611566155 67511616661661. 461111 61681661661 @gygpmg 141111551111. 1_]1_66161156616111_`1 141111551111. 661517761) 613755] @511551111 Lil/ yg 46115661119 616755] G7611611°7C8u1 1_]5@5@61r 619`5=76117L1_1111. 56617511! @661611 &Giffig (361166'6r1_1rLb. 56611_ 61Y575@5 67561166111112). &Gliféiglj 13111556615 61111151535 5(g@C3g6i1f 61611151111. Empu& 1_11`_@55]6661°7561`1 6111T15`1@5 51151111. 411.155 46611_566161r 611111131575 5551111. 4611566111) 4666171115 675116116157 451%; 141111551111. @61) 66116616115611761) @ITHSGYT .9_6l5)l_lL576i) QJ@Lb 6161316616611.) 14651157655111 67511@1_bC31_111g] 6r6615@5 5155u1n'5 G7611g]1_`11_1rr5 356115611 2311116115] 6141161) @(55551 51157! 675116116115 5.557315]. 611111156615 61111611761166161). 461111 51_611Lq_5`6615566161115 QG-'ITGWGBTITGU 6116661 41_11T66'611_Lo1T55 675116116115115 57661661L1L11111L1. 45 G7Lo1155Lb 461111 LlIT/7'Gb')6)J, 51_56615 1317455615761166161). 616131661661 5 6151Q51bq6115115 461111 4167551111. 451195115 461111 55C851161g1_`11_11_ 36116661141106? grñlgmédlñl& 31 15-06-11
 • 32. &IWUMW ”WWW” &W565i 5134116' ggmgmas/ Ta; 5 a511611115116115@1b@1_b LñgrLbLoarmñtLl/ Ta; @(5é; a;G61.16661@L11111.b. 61661661 @umum P 51137! 966131 Wffféfgl. .! 1_11ñ5 g161571;1_g51. 61576141 15111157611 61575661566111 &Wage; 55111156751167551 61571;(1`,7, 511661 @uJ6111JG7L15Q1 261)& 61516156616111 ggyuañésa; @4611 G7aruL1g161571'_1_111'1. 9161117' 6157119 Lor1666ñé; a;m1g1161575@1.b 6111151187 61?71;1_ 51. g1611q56611_uJ J55QILS7661I1 QLDGUGU 631061161155 @6615531 61571;1_6611'1. 21615691 @(55n'56a1;r1_'1 1.117& @ngga 5115Jr1g6619661 arugsLb @GQ/ _IDGGIIQ/ 'TQ/ Gu/ Tmiqyiapg. 416116115 41161161131.. . 51197! 67511611611 GTGDTJ-Sg 41155111115; @(5e1:; &75_g1.'5m 5n56616vu1_571'f71_`11_155@ 9161111 67a=11L11L1Lb gébéamnasésm; @gaaw/ Tm 61661 gu 35116615167551.” 311611611 @6116111151 G7a=116E116616111_661 6r6n1$@$ 351114111 62J$5QL '61661661 05116113751111? 5111 651156616110 Lñrñuugpg 9161111 616131 @$59 @arul/11.1 3611666167111? 0011566111611 é/ GIKQSQGSGVGUT 6111114171 P" GTGiSTQI G5LC31_66r. ê7rñ5gr16ir. 'gGw/ T 51197! 2661661661111 Quç/ ;Lb 41157611116117 61661511 G7Loé= a;&71_1)111'1a;6ir. L11_1_1`)_1_1)6111`1 51_611Lq_a`$661a56u1u_11_'1 141175351 675116116715511411 5115557 amésg @6b6616vGu1 , vz1611(56611_1u 61576141 661611557111 111557556615 &Gifféigéi 55315 553111 &661661661 =9[61l@615)l_l1_l 611q51i151161) ? pa/ MED QWGMMQIQITGGGT 41161111 6166616661111? gqgywLCIDwrr. .. a=1'11_`11_1 @66156615611 &LIJHEQ/ QHGQJQJQITGGUT 316111151 @@$C3a; n'611?' 'gw/ rm. 125115711115; @qpééhp/ Tñ' "wgu1666r6a11_ 61661411 67511681661661) 5 611(5551_'11_11_1_11111'_1__n'uL1 é/ GUGUQJIT? ” "611(15g`551_'11_11_w111;C31_661. Lo875pé=5=7u661LG61161`11. 266166166111; 51156157335& 6166616661111 éqEJuLçQuJ/ TQ; 'm66616611_' 61661$ê;7@1_`1u5116i) 5113661 6115531?" 6166131 G7a=116b61S761571;@ 511661 191531 5<$fr5gy G751r6661C31_61's1. 661a;11_'1761)a;1_`11_11;1_56615 613755 61661661661 41411511; 5711611677 615766111531 6115511611. '611v111ñ 56617511! 6157661611r11.1111`_@é; @é= 67511661066661. u166166f75g16157@. ' gmgmumg 34 15-06-11
 • 33. '*1.o6z'1761rf755(5pLq_u_117g,1. amésg 4.111,61 56u3s71_6m6u7 gguGunêKêpm. 2661661637 15176237 56iJuJ1T6zsmb 9511519517617617 @qm QEULIg/ QWLGLW" 67687411 5135711 @urñ5175 56195531, 51737! uS756z/ Lb 3179uJ67u175 517687 C31_151_bG1_117`g1, 371795311.? 81.15 12661565 671_'11_1Lq_5' Ggrrmgñugu? amañpdggg/ 676z3766>61s71_'1 L91'H551762571;1_176i), 1375511113 &SITQGIQQQ/ é; 56b1u1761mrLb 615113351 QaEFTGiTQYELb @mwésg 61I$ gu 619@6un'uL1. LWJLbLo551`71L1Lb gag/ QQHQLI). LWJLbLo551`7uJLb 5611157611717& añagpmgg7am LJOQJSJSWQ]. @61) 5176i17561f76i) 461117 @m5 g;16ñ71;1_rr6i> Lo176uzrñ55grrrg17mrr6ur grr5gr1rggzj5g5 @5176zi6r1_171;LLb QITGGUT P" 'gJLD/ TED. ;S Qarmbmgj 5rH55rr6Zrr. &ja/ FT @pgg/ QHLLU& 1j717LbLo55r`ruJLb 56111157 6J5761pUJ$QJLb 676zs75@Lb 146151551731 GunmaflLç/ Tm g1j1r5gr17gggj5ggg1rG6a7 67611115167? 115175çr1Tg667 6115H) @mpdwmpgg/ QDCQuJdJwmJrrP 45667176115176& 5123 5rrg6zn6wj 1j7rñ5ês7p1717' 676873196137. g/ @JGFT 511) 411655113 G7LD61T6UrLDU5 @gggs/ Teir. '517@! j @awmmgl/ Lb 5615176517. 5n'5g'17g6&7 514511) 676219157 Qugz/ @QGQU @6b6m6vC8uJrr é/ GIBQU 14113115) Héfféigéi 56u6m6vuli76b6m6v. cingur/ rasi) gLb JSITQGEGU &MHIT 1.917955 qjpupurrgu. &SITQGIDGUU LW/ ñuugz] LogbQgpnqg @55711 55ITD`6UUT5@_I_1)@. 31667537 6751761361) 67667 5175@ 5L5ES71pgf 6762371317617. JJQJEWT 6)575é7567ñ6b 1317 ggybdwgy. 566614115761), &#155 gdrmñyañd), g16m1puj76i) 56619517 &dua/ mmm 676z3761n°71_1.b 51737 @g QJFH 6ñ71_17Lo6i) @5176zi76zs7n'6z37. 676uT5@ 6)57u_11_'11_1n'5 @argsgu56035Gkmbwgggmmummwnwawuau/ &Iwmañav/ HUUQQ/ Lb @mmm Lékgggmm/ Tm 5179 @ar/ Tmmmg, 15Lb14611g17 G6u6zfUr1_171.o17 676137 gu @m5556urr@(15$C3g56&r. @Jaikisr @L9 GpLqJL/ Lb @gym @agri/ acak G75rr6zfrrupqçgggj. apaian); 67667 añéêmmmg gçpmg @grrp/ SIQMQ. '566675617 67517557661” 676871_1n'175C3617 316195 = g116c6_11u62575C85687.517@11571_1.19Q5_11} gu @Qféwmgmuu/ Lb @www @wmw- G75uL1576m1L11qLb G51;1_du_1 361166616711) 6'r6z'rr1pg,1Lq_1_'11_/ Lb LE@$Q@$QQL mbé7517LLguJ17561/Lb 51131511164151& 35 15-06-11
 • 34. usmaaufnlsmmmcñr games& ggQLnrñésmrr. usmauilsmsucmm &amanah Gurrsmggégm, UUJSEHUGQQSME. Qarrsmhusfu 941111553 usmasuilmsusmm afuQuuñlgjéag w@E@é@i Gamat& anggur? . &mg gGnrrinjluJ ; ENG (IJOLLQGUQJLII urrmilmgj. Gurrrfc-jggjêftuñasi-r Qgbgmwmésg QMQJELIUG-ggfgkvfrrrfñm. (9566151) QLHTL9., mmg &ECG &Bunuh 1312, agémmev» JIasQUILCQ asing] mmñêél Langgam ggsmpyhgjsirmgj. - @éseélwmm @gesit asçzçuj/ iiarrgmnwsmpb aim/ jiglu 'Ga/ TLL/ rezñkmug' 5613;& amar/ Tai) (gaupuañsbmsv. "j/ ruas @untuk @senggama/ gj g/ Trilg/ ila. .. anmwdGw Lñgkmug' @grrL/ 'Tggj QJITéUQGQW" asing); Ganesha? , 5115) wawancara 1.161.153 QJITWGISMLL/ refkr. atrmevuiai) ;511661 615756155 agggkgigLbGu/ Tgy 1.153: Loazwñésg @web QLQQHLLQ. QJQQ@G5T &Gvñgneym awñtqLb @añggamggvg guJnglrêañLpn/ 'Tasafr. acting. 1 LIHJGDLDIIJITGW gama). 3159811.: pagu). gçmémmwmw mar/ iga; gamis. LowfrassirgsgjigggjiilgLbQu/ 'ñu 53356116570»- @LSQGI/ wsêmcébdr gumêpuLbGL/ ngz/ Guna. ? a) (5 CB 5 @ q; m1 I'T j) 6231 gu QaSITGoWQQIJQgGnTñ. "5179" amy @gawir Gugrilggai) @arrapgg/ Tairr. "GPGZTHQIT" 67651413/ Logbpmckr Quçg/ ilgmnñai) gmépgg/ TGBT. “aaérmaw crrilQcsseiJsvnLb GQQQJQ] mmHg/ T? L/ puua), Lugu/ ua? ! 2661 &Liu/ T &ehmm &LGGUT 46615955 ma# Qa/ Tairrmm? " UGESTQITGiST gugaucé? . "aj, 85IT5-7! @gw/ rem . acirrusg/ $@r$JC3a; rrumrTa; @gésapnrb awrñg/ Tmm _If &gêésaémmpng GTGiSTQJ asLpmmtLñLLçqygjgrrg/ TGLD? ;yang 616131 LBQGUr/ Tull? amésgé; &Gub gazñrrçmm anggkgésêmgj" 6768199116& GGSITLILDITJS wgbQgp/ Tgmairr. a; auf) g; rr 6)' G' 5 rr (Dar/ raba) su/ TQzL/ @gg/ TW. &mmm gm/ ?ascvñgm/ @Lb Guarmñpoñabmav. (gagang @(55 gmñmrrmgpq7gmsrmmgqyGf; guJ/ Tgrra @mgñqjgg 51717961) uavauggLo/ Ta; ggjdm/ T/'Tasir. ami' ugggggj. 5179 @maggi gmgméamg 36 15-06-11
 • 35. 'x @5uL1611511571L11Tg1 @51T6ubTLq_([5_1_r35n'6&7. 6766166165711 1.117555/ "67681 ~ @gw/ TM 6r6b75g g/ @g/ Taub QJlLlg/ QHLLIT/ :f. 566ñ5/T &dwmm amñsrmm. 14175517! Gmrggu 91466176616567& (Bu/ mi) 6116175556116616170 G71_11T6rs'6r1_1T61r @mmgg/ QHLL/ TGM! &GWGDGUI 615?1;G1_6Ur1T u/ T/'r. 5171761117617, w6BT6nH555G5ITIi1G5IT. g16115grw1T55 61561157619687. 671_`11_11_q_u1Lb a151566161r5 5557L1C3u6irr. grT557J6U151L1W5 6116a'6rLq_1_$71_q_5'gu, Qmrqgmqésg 611155/ G5@15`1561r" 676613/ ugrugruuiT55' 5L;67615?1;@ 67657 LDQIG7LDlTbé7é5@$ 5rr5g7J1TLo6i) LomGwrrg 1_1T56n576zs1u_1 671151176) 95111151 &$55 5rr6u1g1_'1 LñmQgrrç/ 'Tgg/ añmçqbgrmér. 15/7631 @Juhmgdu/ Tg 36813/ G751T6zs"6TLq_@5C8568T. 576a1;1'1_'11_11_5 51TL@561T (31./ Ud) 3517687167667. @awQpLbL/ 556615' . gq6u11_5C3563T. 51T1_'11_1C>7611g. rr6n16115 56575161117455 (g1Lq_u161i76i)6a16v. 517661 @mmbgg/ Lb gymLw/ Tmgmgak 675rr6tf6r@ 6157611JLb &gmggg :9155111 u5'55@6i) uJITQ5uS76iJ6m6U. 5/T976mu1 EITGifT mmg 1_11Tr`r55 Q5oLq_uJ61S76iJ6U16v. @56576U166r5@1_`1 L/ _QDLIL/ @Lb &Hm/ TWQSSI/ _rjg @gmn/ TEH (Ek/ Taivrqqpgésg. 67661 LIGUUH (94531 guñébgrrLamgg mpg umsfWuS75g5Lorr5 @gaun (gpqzpmgl/ Lb 5115 @Lb @ugm Gung/ ut. ; 6T6`0Tê3@ 6Jg')1_11;1_g, /. 51T61576i) 555JLb 6T68'r1_1rr1`r5C361r, 411516141761) 6r6irr 56a156a1u1 615761111355 @HGU/ Tgl @Lgub Ggggodmmw. 5rrêñ 5615711 &mggmf/ pés 56515 6r66r 11166156615 Qgqpupé; @as/ rmwqggggy. 1_11T1_b1_1g56&r wrrawfldmgrrgo/ murrm grrasmrggmb 5r`r1_`11_115'15@55@5' 5681 LDQQJeFéSQU/ Td) @ugm 5@55Lb 67517675515 Q$IT65UTLq_@'I_T5Q 5/T57u576ñ7 (505611/76119 5171_'11_1G761151T611Lb 67637 .9_1L571'T 156dvru6i17 51757111111 67681607 JJGUTITFTJSGGTTW? 42/6116& gqqymmé; 51756157 56267556616115 56i)u_1/T6mrrLb 6756151 Qanmnñzrqguurrm/ T? 67687 (g15611rñ g/1'_6u11_6znu_1 g/61167rñ1_1.b G5rr@5`_gu 611_1_r3@(15_1_1'3(35C366r! 5gb661u5 5611531117' .9_6o"6r6zn1.ou_11T5 g1_1356n1611C8u1rr &gpg 6114611 5Llprru16i) 61571;@ 61571;1_1TG66r. JSGUTGI] 5651611531 @$531 @65151L1ug/ @1.1/mb @acmg/ 6157L1_1TC811.1 555)! GTGWQI wmêhbcêdr (BBQ/ MQMQ! Loa/ gmana&- 56af75n' aguz/ Lb 3111455 @mau é/ @QILIGU/ Tg 67687 56817 675763; Ggs/ Tmdmlrdr. 565155617960 31131517657 Qudurmmw 6111`T6u6f75@Lb @1.1/TQ 566f75rr6u1611 6r6z`rr 56637 (yam @Q/ ;Qés GGQITGWGQJGW. 5,1- 6vLb 5Lo55rr55 wrggkryuugkbmm). 676Ur5@5 @Qywmsrw/ TQ gmgmumg 37 15-06-11
 • 36. 61571;1_51. 57@L065571.017657 5761) @JGqGSG/ HGU 517657 571367565731 @1ñ1_'1u5175 61651 @añu 106516516197 5131611176177. 56575155' 51763657 6163517 Guñé; 6751767761151755 67517516111765. 9761) 151767756177 67611617711117 G7565TQS7Q55CB5657. 57q5Lb1j7 611q5LbC3u1751 67651 106516516157 (531Lb1_11_'1 1_1171`765161111_11_651 67657651657 65175576571165. 'A1515677 15655714657 51757 56535176516115 56511117655711) 67511151 67517655714755 P 245156177 611176557651657L1uLq_ 1.675 1195 g15057u4Lb 11365571117 5175711110 51515515171 @Gg 4651311576) 1403551 23151576655857, .9_15`15@55@ 2655717611 671`J1_11_11_ @(55551? &IKIGSGW EGIfUTLI/ T 511Q1L1L`0 565574 55J5511_657 56515651111 61571;1_17J17? éi/ GUGUQ] 151515677 °v115`311_657 157315576157Lm17567717? 51515677 670955 675171_1i1571_`1 141757115769 1_16v 651567uJQ115511Q1 L57g575651617L1 Gu116i) @51611121 63637107727 'grraslnrgsñr eugfn' 67657 31 67uuJr`r 6751767551 L0655f7L0655f7uJ17657 65156711_1Q115@6i) 67Q11@1157q5557ñ175677.. . @(51_15176557@5@55@ (50657 61@57uJ5175 @(5555330) @6513110 5651611111175 @(155@1p51. 1_16u u5@1776515567f761$7(15551 a1$1561f71_Lb 56515 G5L573m756i7. 675171_1'7 56515 9165731 6611655767& 6765731 '5.1;61`v 676144: ués@lñarrwws5@a7clb13gl 935655167 (uma) 634125& 62113516571425/- mrrsarrgm &nggawé &Iga/ ULIGHGWW- @ceper/ sub 6759 (54555 5a' 11911151175945) 61Q1157UJ 016799' 5651565111 67611611°7uj71_5 QEITGUQQ/ IKIJSGW. 565155' 675171_1'7 611@Li1 GurrG5 56515177651 (5046516115 5gbu65165r 67511151 61570915156171. 1.151 L017571i7uJ17651 56515 517114 1504111115517561110 QQ55571Q51. 61657 5Lbu55.1_1r51 6765131 5765165755611Lb 65176513157331. L065f75@5@Lb 675111951 1517555711x5Lb 6J11`)1_11;1_ GUITJULLLb! 145711 5Q`)1_I651657. 1451651L0651uJ5 553657 @UGUUQ 6157(15Lb1_1571_1)171"1'5677. a1_C3657 67Q11511i15677. 61(1J115'51I_'I 1J7g57651uJ 1517651 18655167111 14167111675515' 5JL@1.017?" 6765731 (5055 61$71_17L06b Gu5=765717677 67657 .9_1_6157657 5119u1757. 676576516575 G5L517L06i) 67657 671_11;1_q_651u.15 57195551135175 1517657 G5171j75561f176i16516v. QLGDTFTGD 571775635651. "67657 L1651111uJ 671_1L'_1_q_65111_15 (56511_551 5151711567 675ul1517uJ17? 5179 6751765765165155 56515 6765731 j 675176b573171u17? 511')1_1651657u576i1 31611651 6751;1_q_5517g65r. 516511765, 31611637' 6751765765751 2655765110" 6765763657. "265576511115 56515 67657113175) 2411156117 11565571117 551157111 565155@ @(15 194651611 5112156677 5311651657 67511516157671515677. '67L011L11L1Lb 671_11711L1u.1Lb' 6765131 671.111.117 @1;@1r{156'17. gn16b6v51 57106157651 1575065' 6765131 67uu_11f7@15'156*77. '41161117 1.111& 51111515511611; 38 15-06-11
 • 37. QITGEIT 1.1/TST aTabrgz/ Lb G7 LJ : u rH l_ au rr Lb . &I U U L9- lLI Lb @abav/ TMLLrrab g/ Taisr am; CBM/ Tarman QarrabaG/ gpañr. 'admin 6761114' Langka @riaa aamgsamm gga/ Uu GauaiUrLrrLb. 'QGUG yg Gas/ Tamba; yg' arairrm Quurñai) @(5 uggrlñama Qgrrp/ iréñ u4 air arr IT rr a; air . @ramal @Iwa/ aa GmpuLpmrrasggatg. éL/ ,aurrrab ugm/ TQ: @Mug/ U QLIGJUTSEQGELID uLq_a'sasavrrLb' aTaar, L] g] an) LD lLI rr a; ani? arr Lb u a' Lb Qamllgkgésñrp/ rñaair. f 13': a; air u IT r`r S a; azñabamau? ;maar ar QQ 57 lLl au m' an) p 'Qariraswamb' arañrgp r. ; am acr G7 u : u If? ai) &Il-IUW-GWWWWCQQ gqgzlulj? QHGQGQW' arairrl/ prrair. grrairr gz/ Q/'NFE tu an) l_ p; CB g aêr . arairr Loamaarañamw @gawang @gaun LIl_6'tD85 @LQD lJl_ GJSULLQ. , 'cgauGgg' Quadurwauañ. arairr "du (gmarrsrñéil _ mmaam @avésêwu Gaya; 3155 ma) @as/ TGMELD/ Trgmair arairrgy LoLGKSLD mmmgaggczgm. @ai/ mawar aspuamaarqLb, @mamLbLqLb JJQJGYHLLD Lbamgprbgçguuamg grrairr Qslrairawmñabamav. grrairr @$731 Ggmb QwaVraUrLDITLLWQIEIILGQaEr. araisr @ggamaarg Ggfr (uaznépur &QJGZDLD; 'QgL' araisrgu aLgpavlrLb) L67a; Gayam/ Tas# argalñgggy. @U5 @mb awaaLa/ guwwaéêmç/ baggl grraor anggapan araur @mataram asLçgsLb gpañrazngp GFGWGSHLLIJ QasnGgg/ Tair. 'gawang-go GaSrrabG) ajg” uggrñama; ggyauavaggmggg gmgwéamg 39 15-06-11
 • 38. &unt; &Khmer; &unt; @a aawmaaa &ww Qerirrairsir @Urrmggjéag suqgaêlgnrnr @ammjup ; masif (Sgbvigfudagmumb) grauqgampm 505111 Uélanrrm @rrmgqg araiirém) @mengalir @muh airrriggléi) Qgmnruñlañr QJEBTGIDLJU Gum ararñiraciañg 5637 @mammesammé &mm; gravatar; geggjélgjrrñ. Qpgañsbanñêesuaumggrrgum Iêrjumh aarrrrgQéiéslaiir L61Lñ`| éaIf1 @mama &SEEUTG ailuJéagLb QgmUrrLh, &mama “j Qaaisramstiruñeb srsisraomir 611591 5551. 9_6`6Tt55@ éñwflum arrabrsfu mrrrñJéLé, 956169687. E Qurñuj ggmrréshilpmrrm” asing] &LMQEILGD (Surrélgprrrf. @smg LGEIITGmLDQUJEGT _rgLhuLh $45& avrsékorrsagzl- @untu: aarrrrgéléa, Qeafiraumirésçq, augeêlmrrñ. &musim 5014614155455 GgqpLh , gggjusuréjassir Gang] ailgmrrai cgiramméahérmsar. QgmrrrrLñlLLh gmJLnUGUIIIJUGmQJQUGñT maem srsfiréLqJ Elemen. Qaugbgjl aarrsuiirrrwsi) m& @Qgmusugjébamsu arañrélm Lgugmpaiir @mmg Gearratfurqqgéaçijm Qfnrrgpésg argriurrrrrrg, milgmrra; @(5 LyL.6)S1.(36); arraS15iJ asauggj, LñlLñlésrñ @mammsmm QmaHILIUGQgIJLb mrrulnllu élsmmshéhngj. @Hmm grant? umJuwUrrassuEn gtrgagnrrfr. @amma 5456& @waw &mmm Glsugimj] Qummnsbgrrañr élauñmrr mmfnhuassir éhLCjLh arsñiéslm Laman. 'gz/ Lbwannñ ! auaznir5`5Lb. fii/ asa# &gud/ mm 'grrasmrgaiir euglb' arggg/ U LWJQmuJU uLq_5'C85/TLb. Eri/ amir . ssamgazmu @Lçêaañlmamax uqggmmg' da# &awai/ uma; añgyamñguqpabr @Jaba/ agr gga/ QQ; grrasçrrrcagaar &ugm asamgazmug Qgrrpmraig' @g/ TLmkgêñGprrLb. añamgañai) aiamguiaiir @gal/ LI uggkmw @Lçgg/ é; Qairrghilsair. esamgamuu uLqggaypGazir ar/ érasgvjésg @fr aTaziziranrrLb 25575955. arrêhtilaiir mazmur? " araiir/ Orl/ aamgujai) 6M@Lb @garam gamaUrQQQg/ Lb . smg QarraiJuau/ 'T ali/ asah aaciciraumraggrraar @(555 Gauaciarénb. :gi/ auli aTL/ GurrGg/ r &Lgñmaugbamp L1S7a; gjjbL/ QLDITJS aTCQQaJHLLQ/ TJGW! &fml/ 'HLGLD @Lcpamauéi Gaiqayréraiair. 'Lbaznaziranñ urrg), aazizirau/ 'r urrgT naar/ aru anñarrLbuguL/ @QQ MQQCBQJWLJ). amamgamai) 41131556# ugñamav argmrGgrrésgñGp/ Tm. @Lruapésg 'apabgñagrg' QJUaUQaJg" @rrau/ Tai &JQIHGDUJILWGW &IT/ ruim; a= ug@azif7u_rrr 6TL9_l; l_@$'$IT5 @a-'uavrrawrrr' gmgméamg 40 15-06-11
 • 39. 94.735 @aasbêêéitp ; Gmana Qgtulrrru: mqgélmnñ srairrmguh LgfUrrLb LDGUTGJEWLEQ] (Burreêhrurrrf. G1 g; uJ IT rr Lh a is 9 ; s (51 su r'r Qurrgmmai) arfluJrraa gLgbgjQarrsfreñgnrrrrrr @ si) an) su uJ IT ? QgmrresGm &suri ugjyasrñasammésaaanirr@ Qurrpjrrmmlh UGUmUrr? nsñrusmgQuJsbwrrLh asagasmingrrsur , rrasmasjêaasaaméê @gfbgnw mgggm @Gamang g asrruñaañeu mñmrf15é1mrrrr@mas@y_r, rr @mmm Hmmm; Langgam @ww &W935i umi! . IHHEQNMQ &WWF &m5 -Qsmgm imrnbugsisr mlrsumh. &masih Qerrgg); @mmm girairr arairr wamauramammu urrfrgGgakr. "Galijawavm Grain! ) qamao-: Guwqyésgu LIQwHa; 'Gerrggjésasggrramépér &jg/ ff arairrgy GuuJfr mangga/ é; @as/ Tazfurqçgiaav/ TGLD ! " arañTGpaisT. “_r_5ITairr 675115 g] aiilagsjpakgdl Ijqésasoiwamavturr? @as/ ruam P" arairrgy @a; rr@@awrra7"r, @JIS/ amma arairrp qamaUrQuuJamg 14575125 abg/ ak G75ITaiñsT@aira1r aTaisT au/ Tclpeiamasg gmana? . gaugyampu. : GUQCBQIT# @LL GñuuJ/ 'T Liigaggglnbu/ Tairr. "Qaiaamavp/ r! aairr g/ awñamau QwêêñGavrairr. aamgamu arLIuLq_ @LqLIug/ P *Qu/ Tabraañmñaisr Qsabmaér' &sangan/ LI @mangan/ Tas @Lçggsljlaér Guy/ Tamu# baba' @qm/ amu @abg aTQPQGJr/ 'rrf. agrru/ TQQJ/ ijasair aTaisrazsr gmn/ fasa# aTairruamgLI ugbgSLé; Gasairañ) GasLgLb aumsrasriasgwyésg @(55 CBuJ/ Taramacrr adaarrrGgr, :jgbasrravggab mira/ Tang; gag/ yan# arep& @LqEJLQLb amy. &yg/ Sutrah 5179 Qawairrazsr aamgtlfñakr @gama: aurreras/ ?aawñaér agbuamaorég @HLQQHQLD/ rg gdazñuamu QQIQHULG) @mgwéamg 41 15-06-11
 • 40. arqfgs# GJ/ Tabavav/ TLb" araBTQ/ ggaér. @JQauabwrrLb QLEQQGgaiIr. LDQ/ _ILITGW QarrairrGazrrairr. “LWJasQ arairrm Gamawan): gmñasGavr! " aTaisrpamgpgg/ U 31./ kamar; QQITLIEIQQGWGW. “gabamav, @maenan Qcstrrggjéasggrramépér agrjgrñ araBTCBQ) . g/amépuréjasair" nanny/ Tar. "UQQ/ ñawa; 96116117112611) , art/ jg g/ @aHL/ muu u/ Trfgg aSrTQCBuJ (IJDLCFGDQJJS ehmm/ Td? . css/ TQ aujkgpakr aranTgQ/ @mnuss ELbL/ QGQDGU. @angga/ u uQQ/ 'ñamaam uupuu/ Tazrr. @gga amgamuJu/ w LJLq_LILJ/ T6BT. .9_l_G6'lST asamgamm (51345 g] Mgkn/ rain" araBTQ/ patr. 'gabgnjg' C3a; lrai)@ ag' ugghñama; g/ LIL/ Lq. @GiiTQjLb LñguavwirasaiwamavGw. @urñu Qurñu. : GLIWGñJL/ "TGSGDGTT 311455 @alairamavré &mam/ gr axfauzrrrrésgagjnviasdr. aryiiasair gazizsru/ 'T arr& 5611551.? LIQQ/ ñamasammu uLqJJu/ Tfr araar aTLIuLq_ gLbqaugg P" aTaarp/ Tairr am mamana? . "ugkarñamaamw uJrrfr Gll/ Tlilgap/ TWTJSGGYTIT @GUGUWJGILI/ 'r, gdgpg/ Tçqai) aurrpamasgjravasrilasair, Qavaakruyri/ amavugrtñasavñai) au/ Trilgau/ T/'Taair. ari/ asah gatfaru/ "r a/ Téñagm mmg/ TQILWQ/ gigmabavm/ T? Gung] Gumas GaUaIiUTQGLD! @amma/ LI uggbñamasaair uLqJLJuITfT" arairrgyrair. araisr Loamazsrañmñaar Gua/ Hai) grrairr arqgfñw asazng GIIITUITQJITULb Qauawñmgg/ @as/ Tazñnçggggy. uav/ "r uLq_5@@é;5avrrLb. uggkñama; &LQ/ Huni gaun). uabavrrmñgrésasarsur$asrraurmr`r 1.145314; @asrrazfurupqrjaurr/ 'Taair. uga/ ñamexaavñab 'aru g@avf7u. lr'r arupLL/ ñaisr agarñu/ Tavr/ 'T' gaiJauuGu/ Tg &Luk/ bg; QgITamaUGuQtLWai) arairr Lnamatrrañamu. ; gamépgg 411675351 arahan gt_cs'sasl_'l CSu/ Têñgggg araêrgy #mg/ pair G55LUITIT, 41551.? @umwwfñ- afra? “@@ 637511530555 Hapis/ U MESUM/ Mgu &(9531 augauamg, aTairr mamana)? amrñpLb &gym/ rain "asamglmaar 'arafvQuañTamamisa amang/ TQ]. aTakruggba/ Ta# Qmrabêmggakr" aTGBTQJ fai) am@a11n'a*? r. Qairgaub 'ugg/ Tayzb' Gaul/ g] QJSWdTQJWdT. açaañrnq. gasggsgki) &m9 Qarraaraarauamg 517631 GTQZQQILWQ555 angga) uggD/ ñamasuñai) @Mg/ QQUJQ. 'aamgamw (gpquuau/ 'Tagpzigg' getas arairwrrazmb ggruuanb' arakrg) 'arljlgékzrñuJ/ *r arLq_t;1_I'T' @fr g/ @arñljlamu @auavñuilLp/ TIT. UQQIHaDa; anñgbuamaar aQQuJUa; ggéaavnm. gréugménmg 42 15-06-11
 • 41. a6i161161r62/ Guh' uLq_5&7119111156i1 a6ê1u6zn5 67511611621555115611113 ggésasavmb. 61111551155611 auuupQumw/ nb &(55395 ag 51571911115611 amy 1.111115& amésg : QLGUGU. @doing 611551 u6v 15116115611 ganda 556116136b6m6v. lLlITQ5Lb 54503 ag>561576b6m6v aang); 556116& @(5 1511611 11.111G'a'n' QJITEGU 556296115 51'_@1_b @m5 G51'_1_51. 67141151611115 '5116151151 G71_16i)6m6u' g11L9_L11_1515n'6&r 611595512). 556196115 5L@6u51 una/ Tujqpégm 6165111) 615711urr111J1141_6ñ1 5561116215 3135651131151 LommaihLWLLb QéF/ TGWGGUTGW. '“6)16zsu1551.bw11" a6is1_1_1) @gda GJSLLQ]. 511681 51 . o_1;a;11111_r3 51. @5116zfn1G1_6&r. a1_'1C81_111C35rr @app @mu uépêhu @UGD Gun'6vC36u @(555 51. "@51511G6Ur as511êñnn°7mun G7511i15m6v55rr61r 61967 P" amp gga) LBGEISTQLD . GJSL-_L 51. Qgnmumw 113/'1911116195 @(555 51. '(3755555) u/ Tmm' 5WE@@E5QI- "gua/ rum 511215; turrq; P" a6z`rrgu masam? ? GGSLLQ] 55115762) W@Mgu~ "5116315111315 emg? " a6811p @Jm G7561f7611n55 G5L1_6111_6z`s1, 511681 uJumL1141_6ñ1 agr/ jg OJITJQQ/ éig 611565631. 5116511 3675155035661. @@5@1;G1_6ñ1. 5636156196115 seabad? ? QsrreizrrGpar. 57567516111113 LS7Lq_556)16&1 G1_1116v11C36a16&1. "uJrr/ "r 1111111 P" a6is1 611/TIU @épgñmgp 511631 gUuLçGu 31695619681115? @5u6m55 as6o"o1l_ 61681 113606616151 a6irr G5rr6m61r5 G75n1`_@ “a6516u1.. . a61`rr6zrr &$551 arrimgydsg? @maap @ésdgmm 0745561111 (Bu/ mi) QGWQIQWLLQITJSHT? @61111 1111111 P" amy 8561161.? ) Gwa) 656116157 GaSLLgJ amésg 5681119111555 &SITQGU QHQQQQQ. 51157511661. 9185 51157511651. 56m1_é'=7u_1115 856057411765) 555755 42165 511513511651. “a6irr6o1 5111161111611.. .! guuLqBuJ 576635551 6z97LLa1`15C3ar! 15116irr5rr6&r 51815195141151& 43 15-06-11
 • 42. _. ; ;2/515611 2415711 ;565o1u681 am@. .. Long? ; _ ;5655ru65f76b6536v" 61651 &(1535 6311333/ ` 67511651651 mpg 511651 511651 &i-ILIEGIDGUTGDGM Vggsts » 34179656143655. V : j:; '_f: -,7._" g l# 5 11 ñ ui) 651 5 J 161 5 653 GTT LI 'Lia H &455/5 G75r16551@ "5557, 51157! AN Lowwñgg/ añpiru/ T, 4653l_uJn'61rLb 5655167675116116115 apgy gturilê7C365r6isr. 2651653651 ©1589' 5gg7uGurrLon' WGESTQ 561165363) 6r65r5g. UGD %65*51@5611 55575315 5$5755;7C31p651" UGiITQ] 554157 91567 63151571335651. 61681 m6536516357 14177551 67511655167 63f7LI_/ T6ir. @yg @wrg &UE/ TULD. ;5I1m5rr619653u @Qpgguj CBurrLL/ Tdr. @gamang Gurrprrgs Lñ65r63i7êñgj7653uu GurrLprrair. Lop/ jg] Gurrul: 451.7 653601; 56357L6535U Gu/11'_: _I16i1. 5I1:_`I: _$71_5 G75IT6b667 aua= J6536551 @smm 3 K( (mlrrrsñrsfu) _efJmmJuL . 635195635766 IIrr655H @51133537 »a HLGIDQJGIDUJ @Duty f: .. ailggmrremrra; gwzrñggj l. G15rr6tf5r@ mani: m_r_'r, g,rrr'r. . l @suGmKbW @sung geiururiesair 511631 (33555 Lngbggnh #1 a= L.IuJrr| _.é7 @mrgñlmm 6315965111. - 5363955575651
 • 43. 6751161155 6768751 1116816876157157687 un'1768161115766v611 517687 11777551 QGSITGWTGLGW. 51757 67517687666815 311_'1u1_q_611 67@515765687. 57676876875176:) 517@u57687 6157(51_`11_11b 3151. J& U5577ñ68151576i) 56815681111.? u1_9_565687 5177761117677! 11176517 671_168'u7 1576776816117 67111177761) 56815 6761161f76115517gg11b 51515677517687 6511157157555 6611688r@Lb 316061151 67(1_1155 6757765161571577555 661168876717) 6768751 2515711775 517687 6751775 51 @5n'6o*u761_6ê7. 568871115761) 31687 51 25156816171.? 15777755 1.571195 517687 67517(1_, p1b6811_1 316o11_56568r. 67687 31687145517711 56877517681611 675165 1116815551 6816115577501117175687 6768751 31681611565687. 67687 @56111761f7u57687 555751575677, 61117515 67687555 6757771117517? 56811_5=7117r5 517687 56877556816115 56o"o7@1_571<1_55161571;61_68r. 31611677 67687g111_687 5177111751.? 6u561576b6816v. 651756111 &@QIITJS gk555rr6ir. 577511173 6u57r1116b 31611681677611 115 51 65175575 QJSITGOW'LQ_@$GQG3T. '57757, 61576111 (51157611 1115575111 @gmmqm 5 55515 6751768876) 61571'_1__171u17 P' 6768751 316116177 651_`_1__1761'17. 316116177 6r1_`1u1q_ 3117115 61155176177? 111777 51_5@ 6115517175677 67687u68151_'1 u51gj7 61168751121 QEITGUGUITLDGU @Bug @(5 65677615768111 61687 31611677 651'_1_1767'7? "Qmmw, 55515 5(56115n'5 67687 (IDDQGUITGYH 6751765161571575551717. 31555 51155681687 615757557(5551717. 2687555 675777116111. &GWGDGBT 11155 5161571_ 66168876710517). &GWGIDGUTJS 51756195555u_775171b. '61576111151157611 111557511177, 67687 31Q56811115 51756151117' 6768751 67115711675515 656576157 67687Q1677 67L1p5551 56087681105176& 517687 675171_17551 61196687687. “67555175 @U6u7r51 31555 65676157681115 65L5751711? 5 61687 65775111771111 @(555751711? 26376065751' 51_557 6115551 111717? 67687 (5115611176177517687 676871160155' 675777551 QJSTTGKUTGLGU 67687517511171 517687 65L5765687" 6768751 5117575 5176157 316116816175 675171_ (1JpuJ68765687. 67687 5556815 31611677 116111111755 56576776875677. @malamang 45 15-06-11
 • 44. 5176137 57@55;71;G1_6&7. 67687 566175561117 gaun). 51_551 95176119517611? "566f751r! 676131661 85175551 2.661515?" 5116111 56116zs16vu41_61'rr G5LC3L_6&7. “616876117 51.55 361161111767& P 616b6v17Lb 51_55161571_'_1_51. ada @56111761f7 9.657 56ñ76a1wésgLb 67637 56316611051511) 5Lb 6r6iJC36u17q56a11_11.1 56irr6a1w5g55176irr &Uuqér 95111155171.? 61687517617. @JGIQGU a55175u96i1611161). ". __g111_'11_1Lq_5 9511551117.. . 6r1_'11_11_q_5 951135517? 616876117 95111151717? 61261155101755 95176bgy" 6168735661. 311611611 6r1ñ55gy1_667 555766717617. “asnêH @1515315551 G1_117uL16157(b7. 616137 61.1rr56a16o7Gu.1 &Giff 1851 1.11__é;5.1_rr51. 616511 6111756111661 LDLGLDGWQ], 91_16o'°o7a;61'11 6111756a1661GuJ amésgé a1-.1_17_5{" : Kam. ?H "6157614u1557JLb .9_6u7é; @1_`1 u61955 GGIIGGWGLb 6168751761) 5 1_$7g'LbLn5n'1'f711_1n'a; @(555 36116661671017& 91_16u'1r1 5761116616611 5.1_rr5n'1.b ! " “JJGIIFTQITGW 6111759517611 @Qpmg/ Lb 1_'17gLb1.o5171ñu.1rra; QWGIKEQIHGI] 1.115@J56a151_'1 1.161955# 95ul1u4Lb gngmmras @555351765 3151 Gu17517517 P" “.9_G`5'I'GU)GUT 3161556611411 ê'-*1_gn'a's5 añgLbqês7517r7. . gjmlgéigil mpg 615761y17g17611175 @(555 G6116u317(1,71.o171.b. 41156611761) &GWWGDTLI 1_117r'ra'sa; G611 511.175/ 6168751 61637611161175' 56u11_95u'J5;75171"1'. " 561117511 @Uuqés mg)711.16111_.6&r 517657 31611661617 QGMQJULJLW' u171`75'C356ir1. "56o77517! 6165116516117 _If 6ñ7ç5Lbu61f76b6m6vuJ17?" 6166751 G51_'_C31_667. =9161161f71__L19(5551 1.157611 @mmax 6r6zsr5g 61687607 95116119568735 G517667561576b6616v. "$651 517617761.) 5 11117115711151 671_'1uLq_ P" GTGñTQJ G5LG1_6137. 515545 x 511611617 95116816615611: 51131151115810& 46 15-06-11
 • 45. "5n'5=7! .2681 @5611116111 67511611931123 5rr56aw1$1561ñ6iJ @11.1/Tum @çgékamép 51T1_Lq_G6vGuJ QHGLpGDMGI] 6751115561111' 3162111' LDLQGLD. ;yg 1014191665151. 67511411 51155156717631 561156295 GmGJ1T1_c1,é755é= 5u5Lb @15562111 3162111 ggmGg. 5101453550 &m; 51621119115755 6)S7_<_s'56m56m11_1 &jdjg/ QGITGWGTT a 631 6,9 (5 61! GBT rr 6D 5 rr 681 (y) Lq_ u. ; LD 11 Lb . eva; 61! Gb) a 61L'11_11.q_u.1Lb @5955155LL 5 11' 5 J IT g 657' 5 1.1 5 Lb G7511L157(55@751T681. 676131 511610115 6755686167 41162166751 91515755 5rr5grrgo6ñr @LLLHLL/ TW. (1,o1_<)_11_162576b6m6u. 616131651661 619611551 46116635111 ugéEñ55u Gu/ Tagg/ Tmrrm 5rr5mrg6kr. $15/ : LQ/ QUITE. :gm/681 5u556m5 611_'11_11q_11_[Lb 8511554555 675111111 . o_61'rr6o'11r6i)5rr6&r @Lçu/ Lomb. 511@! 4555115 61i7621pw557J56m5 amésgé; 55515 9511675516157; 462111 (513462/675111151111. WLIGU/ rgurmg] gmqyésg 5rr5grrg6arrr6i) 44514551 ç15u1;1_116i) 5 41161166155 51T1_`11_11T_1j)_1_1$) 51T5J1Tg6m6zs15 6751163151625761611111111 6168151 g71_mrr5 5Lbq5751Tr1.. .." “gp. .. 6111555115 P" 51111511153161& 47 _L`%", |1JI1*IL'; L In' U * umbmm 63161155 5111x510 V Qusrñrrassfr 511315611 mmmgg &kammi 81661516515519191651 56mrré3e81L@é» aaLgusurrriagsrrrrLb. @plug @(15 mgpéaasLb 5603111. aarrsuLh mm @Giêaéaéñwa- @EW * crsuGltrsfulL 5915115611155 6151H. ; @gab Qustfurmsnrfl EMITEN-inf! ) &MISI; Ggrrullsarrr. GTGIJQIIGfUL 6915115611755 G15rrILL gagah @551uJE1 Quañnmcutrfl uêGagiglrfl urrsi). - (gaéséhomm [ngemil "j LñgLbLoar/ Trñwrras @(1555 G6116zi6r@m1TLb. 6714681115611 615761yu5`g76b 5 G75(51_`.1urrLb. &JGN/ Tém 616811851 67555316161151 51156111161) @Hggurrilasm G5rHG7LDrrLb. 67657' 91595365) j Lo11_111j15;76)571'_1_11u_1rrLb. 5611"a'r1_q_5`@ 6166161536615' 65146115551 GTGñT 1551611611 CQLGDJ-'IIJWGUQITGDTITLD. 6r6frr6n171_uS7(55gu 26316616610 13117551 6)571;1_116b dagu/3151): G5517T51TLb. " &MME-MMQW @éwfh/ @Qbiéél- &JGN/ TW @56111161171157661 5114561111: @amwa- wrrasarramñl-Wcorig! 5115711 L776a75p55 511661 @wrraub 67511351 Gmakrgñwrrm. 616211661 5)u.111u_1Lb? 90557653 @tetang/ - 15-06-11
 • 46. "56af75n1 j Qarmbmmgum 67681 @gw/ ram Qarrebmmgum 517681' çrpaswrrLGLm. &dir : Eg/ arm asrrgmw mmm/ rd) Lumier; (papa/ TQ. çpgGmmm 6r6irr6m6zsrés QJSITGWQJGMLLITW 837565) LDQmQJQHQLb. 5607955517! 611/T, ;mb gsuSlébgrjnLLçgbg QLCpLIGLJWlUGJHGQGUWLb. @WGQ (Bu/ Tul: 61576766111703. 67687 (yJgmJ/ Taf). 2631 Gum/ faq; 556575 magang/ T Enam/ Tau QLIITJSLQUJ. ;$631 gu LDITGIDGU mqgêñGgpdrr. qpguuawuggbg gguggwrras @gif amd; asqj76ñ7L@ gud# @arahan umrrgggbg gpu/ TQ) @Jimi 676116119611 QMIBTGQW. ada. .. ad» 676873) ? Qm 59619 aTnilGas/ T $543]. 15116231 &QQ/ Lb @gym urrfrgGgdr. 62703) @Qgmgl/ Lb 3546637631. mlrqyuSk/ ;Uugrrasg Qglñuañsbma). 6761161793111 añmçjGgm. uaQcvsbsv/ Tm aTlilQamw/ TGLDIT ami), qggrrmgtqpm qgljufnñuLLçadr mini/ asi; 67531166576) aqymggw LDIUbjpLb Gaung] G75rr6zizsrG1_6irr. QIITLGIDGSJS 5rrr`r HQQg/ és @amma aiwñgrr 627LLq__/ _i)@ @$51 GEHEGQGBT. $562; girevñLzgqpf/ jggsg. 2671636# urrGgr/ T Guam) @gw Ga;1'_1_g/ . LDGQID$QI GasLGçm. 6r6ivr @DQGUITGTH (31./ Qi @asrmñrqqpggrr/ 'T. gqguCBuUw 6>i76m6vu4uJI`T55 .9_6zm_ gmn? &(57557 _I5IT63T u/ Trfgggkbmw. &aig/ Tapin @gaun @uda (Bu/ mi) uLt_n'6cm_ . aggghLilgggs/ rdr. JMIIITJSGW (Suéñés QJSITGEDTLQI 616231 mangga; Fl-'LLQ. (Bu/ rei) umi/ gag]. "67681661 Gggñêswfrasdr P" amrñg/ T GSLLITGFT. "EWGFEQW ? meh Gasçapg. UEI@@$Q[ 61458129 mmg); LzjrñésaGgnm. @mgpw @GMGGNITGDE QIQEQQDQI. @(5 @gw GaSLQ/ pgj. wuuqu/ Tmg] @Haga/ Tgg/ Tmm Lou.1$@6)57@" ndang; 911553; (gga). "açmñg/ T! glrasgr/ Tggm 2.6'3T6'o'ñL_Lb GL/ @mmgvr ? " 67661 @gw/ mm (BELL/ Th: da; Qgqçril& 2_I; &Sfl'fi'j_13@@[j5ITñ1 "gmna @Ggsrr Ling/ Slam. @$55 añmwqu/ 'Tgg LDITGDTHJEHSS as6b6m6u 6r6&r6af7:_: .b 6751767551111. mmHg/ T! 2681 gmn Qaruluu (goupmrrgmgs ; f Gaim. : Gmañraub. QpLLJTdT, @Dagang/ T @(5 QGMQ] GJuLIg/ aDLL/ Tm. 459536) LDUJISIQIUg/ LGKI' &drg/ Lah &gga/ mmm QaHTairrrGIQHLL/ Tdr. u6v @mawar sçLqjas/ rgg 56231 arésamu @$913 gu QHLLHGW. @m9 91611657 1 6T6irr6m6ur @drg/ Lb 6751111.: çgpLqJu/ Tgj. %; )6crrn'6i), @mg/ mpi: 31_651 51157 gmngmsamg 48 15-06-11
 • 47. añmwwaamw 51315764131196@- . gjaum 611135 315911311111 gamma& &mau/ TQM 6157Q316111Tm" army aqjlm/ Tm. Magang# @Gagak GELG) 53156113155166117/1. "a1a6f751T! gmigngmn' @Lruup Qairmm/ rm? QUCBu/ *rymp @mug 67151511611 y @ç/ pésamrrm. 551151 6716165; ggêsêñpnm. &mag; 61511111411111?" army uguauqpm Ga;1'_1_n'r'r. 656317511' 1.151& G151r6i16v61576b6616v. “gqUuLç ajgrrauy Ggfrgg/ 61511;L_n'6i1 j @GJ @LLLo/ Tu& gq61166f11_Lb 5611;. 61516115156615# 615116116115' 51110516551165. gan/ Tai). .. @gm/ Tab 05119515 @QQ 661611551111& QgrñuJ/ TGQ. .. GLDQQ/ Lb 6111931111" army 5.115) QyQQm/ Tñ". "j/ imam ; Eimmuug/ @1.1/Tab 511153 LñaLbLoc-iwriugamg gjbpésasmñmmav" “gyUuLçJU/ r P" “%LDITL'D. coz/ arga ; yng/ Lb 566111165 @(5556512) GTGiJGUGYTGGII/ T 61111110145611 EDmLQgm. grammy 536661 56661666161 army amanda. cgmrrai) jmsairgnm gaudañLLe/ Téxair. 5156615 army 56.115? armmm 6111115121 Qarulryanñrgnrfaair. (BLog/ Lb jamah ufñañqggbgj 615681 65119155611) 70 661.15 95116016110361.) 51156111114611: LGHGITQ]. @gj é1@61';16661(8g;6111111m1I116i1 &mug; grr1u1r1f16i11 51661661611116; m 1`1 111 11 66611 é; as 111 u 1'_ 1_ 11, 55 11 Lb . Q 1131 (g, 611' 6Tl' (Smggrrrrrrmaauraamrrm (36HTUS16I5161J @sumsum @mmg urrrfgg] arggggsrñmsirmrrñ. ;mmg 66115151566161 115161 gsm; 1S11IL`11Ln116151LLb @Dusomgg añsigggnañm ma& gmgnngmg é11n1l1151ésça51h (3511u516i1 @gih - 516513511611 51615166611619 49 15-06-11
 • 48. 1 Vanrêñatg amaxwday Lq/ ;Qnm @Qzpamwu/ Lb asgbgygggañabamav. :gagaarrrab asrrêñ ar1_'1u1_q_ &menanami arruurrpg) @papua: P" arauré; G51'_1__1ra*? r. aiazrñgrr Guéñmg aTaznésgg' @qpuuguna @qpgggzp 'GTLYLJLQJL/ Lb gnasgngañr &uggawg @ampGmgbgñé Ganrairaunain. aacrñgn' a'rac`ITaUf71_Lb @Lqmjqyau/ Tavrrr? aTawésg azñaxçgpwaq Logan& (Dg/ Hang. 151Tain arainazn QarmGauaisr Qgñqwn? 56117951762961/ 41165365515315 Qasnaiñêmaisr. gga/ QQ& aTañr Long) @gw/ ram 67553115; @LUurr/ 'r. 56517517 aTaina7rf71_Lb @Jgg/ @HQW/ Taif army GpLqjyQElLlQ 9115135 grrawn @$5 8561167 Qgrñmrrwai) arain @qydujpm 6756816106131. "azñaxgangn @gmgamLLrr/ i* arañrgpnai) ; nai-r ajain gLzSiébgnLapégé Qarabw GWaIfaTCIDLb P" araingy @Habavamaaru Gunai) @rñgg/ é; G751TaziznG1_ain. uuJaznn 2_azm_a5ama1ré; aamawgbg] gngba/ Tatñuiai) @ILIGIIITJS gmfrgbGgabr. ag? ) . galang aTafn gainuañr an& @ar/ Tama 613455115211. GQITL/ ijgg GuQMQaD &mg/ agak . ssauvavruq Lñgnjugg]. arain Loamanañuiakr Errwngghugamg @aErrGu qaébggkgiñGpaêr. LDGYTLDGYTQQJGWQ] 51783 Guñmmgbamp @QSMIUQay QEM@@$Q/ T6W. "amy 9116761167551& QJSITEHTQEEIJSGW. a'r1$15@1_afn JITUIJKQ/ ñasair. @yg asamgamwg' QgITLJaUITLb" aTañTGpain grain, 51157167661 asmñasamavru 0455144- "gguaym emg/ rah. @(15 G1_1_'1 5rH1L11r5s7a>571`_1_g1. @ainfpñaznrrg G1_1_'1 GaMaUBTQLb. aumil& 6215331 6357671575697. u57asaqLb &amauunazn Qmilgasair @aafmwabgrraér @giaan/ DW. Magang/ Tanam grramrgain Gas/ TQQUQN', awoñgn' as/ Têkmu 951%& gLçGñT/ TGYT/ “TP aim/ ang# Lñamgppggnyn? an& @avrimmasamm MLC& gdgpgnLqmg gain az/ _Ijgrr/ i? @ailauawray 6751139516512; Qgrflggns Gauaizsr@wa'oavaurr P" arainpnair. "g/ Tah QmawrakQGQJaEJT. ammgng/ T Lñamgpggyé; Qanaznrçguurrrf. aang/ Taman& aaiuunarsmb @Hugg Qasnazñsnççguurrñ”. 517561) @anggar/ Tab 51793 gdébgnçqgjg augggkrpuurrñ'. gjéi/ GUGYTQ/ QHQGBT P" araingp/ Tair ; Bayam gmgméamg 50 15-06-11
 • 49. an? ? @urñgsrraa 67111551717. "ggmrranazr a)371_ @Lbwrrqagaaanaifr &grand; 913512; Gunaékga @pgp aaiarquiaiñçggg aauñg 17ana11a a/ Trñai) gJaQUGuULGa Qaaisrg) manca 5179103 mmm/ ma a 7" mazizsnprjai) @Hangga @yg G a/ ilaair Loazn1ñanavanu15r7an aazsisraaaflu unnaGgaisr. uau Qgazñsramair 5557;; 1319 (a j 151 a air a afin 1.11. 17, 1_ aan 5 an a a a anin (137 nêaamaww wwña GaITLLQQaiJ mav/ Taman n@5aIw@Q$5m5ww 17,n'ain gqgS7173Gg5an. @fr u ;1 suda& MUI @ag/ taw a gggbqamnan aafñanganu * g f -- ooo arainuang &Jilaair aazñanaa' @aW@@@M@$a 1.1 1.9. a' G a ain . y: uupgaaypGainGuJ' 'p Q) G a 17 aazñanaanu avrñnñp/ rwai) QanabêGpair. " aadnu). 151_a1nLb aLapanguñab 517637 GTQQQIIJ anilanganlu çwLJuupGuJ Loaar1_'11_11r1_Lb @ali/ agy Gu/ rab an? ) 901.575; gu a>371u1_'11_11ra @mm aTain Loanaznañ? cgqanaQluabavnLb pémaamabanav. "mpg arainan 514,551.? Qanabggmjaair! " araingu arrêrknu aumqgyggknrrair. @nggunung 51 rigiçfw& J] E Q 55 “h-. . 61706186191755& mmésgmb ; safari-lia . z- "gyebmnl @anaaraa @awam: @arry j7anaznagwai1avnr17? 517ain arañr , g1an1pui7ab aavñan @Jagawana agnunrrggy gwrrgêggGaaar. aaarag aairña/ r LBQ ummi/ aga 15-06-11
 • 50. 1 7651711111. 5556616115' 571117510 67511l15161571_'_(13) 556615 (3111761) @(555611ri71_1b 5667 ; a1_6616v5. 67553755176617? @611661617 _517667 g5u517? 51755173661 91816# 619`1_1q_6v 67513517517667 @(555755667 67667u6615 41166165 1.111755/ 675rr666rG1_66r. 67667 GpQGD/ TGIH 5667751761571_1b 1175111111551711156615 @51155611L667 5175517351667 5667 5u55`6615 57661586115575 6751761761151 25157. 56677517 61576615551 QKEGIIFFGYTIT? 5111545 QWQ$LD$QJL1J 675rf7uJrr51. 416116616117 51111551 61713115516119& éTGñréig 67667661 6111711111? 676137 @5611176177 9111111111717 676675 67511113 411155517611 3111751111. 5115551755' 51uJ51L1u@1b u6v511g11 3155111 u555561117566167r1_`1 Gurr6i1 517g111b 56667666777 5755761$7LG7 61455785651” 676616756667666191116111751 5111155 675uJ57 61556116615 6r5717u17r7551 .9_1;51717557(5557C35667.. .” 67667 1116616676157 @QHSQLLITQL “67667661 5711117111171 @gm 1151531.; 111575555 51756157556116616111 @Duga/ r 66156157@611_51?" 67667517677. "g11b111666fH 51671b5171_'_1q_6i1 67667 6951755 . agr/ Hm 517667 (511661 51 (94550 G1_1171_`_1_ 67u66`6r 6766155555 55557q555751767r. .g1611Q55Q5 5165175121 67501116115105 P" UGiSTQI u576i) &515766717667 55@. “561717517611565 @Uuup G5517@q555176b 1116616676157661111 1115551 61367617556575?" 67667 111661667612 6517111111755 G51'_1_rr6ir. "634551757117661111 67516151116055111111173617 ! 5551 855111 5111111171197(555751711117? @66161761115610 5rr1_'_@11?76i) un'1_`_(1,7 un'(1,761151 Gu176i1" 67661635661. 51757 675171__r'r551766r. “éVGWQJ @Q11611511b 67511157 6551111 61156136116616& 3116611751 61$761g517g17 6766751 1.151,11 671.155 67667 (1115611176177 @5551 61571;1_1766r 676675 675111157 24116751315111 11561371151. 517667 56677517 61Y1_`_111_5(5 61576615565667. 511131635 566671.. 5171_'_5=7 - 571.'_1__1191_'_1__1_1111_ 517551739667 (5561575) 193571& u17uL1551 56617556616115' EGUWLQ. 61571;(137 67667 @(5517566151111b 15161151663101; 52 15-06-11
 • 51. G7511557u3@5&7g)11661. 561ñ5116a16115 QGSULCyLIGyLGGDTGILI gnasgngomm 6168;* @(55155 5681 6zs15u_?7667(1555 Qu@551_q_u1/16i) ggqçCgu/ TG) GunLu/ _gésêl/ _Dnviz 71346511161) 56750 5/151i15@5@5 56a16v611m16a1 5115J11gn' 5116ê1@ gm; 211555161) QgEGNLIQ/ _TBQ @(g51156u1m_'1 1.161) @Liélaañw 5601114 Q/557J56u155 51155/5 G75116ab1Lq_Q55&7m/16&1. 6751141137& 6157613150 56zs16v5C3557u15/. @GJ a= wu15576b 56UH5/1, ; Is/ Tamrgm, 61631 (5615511511 Magang/ T Qgomçgm LDrT6`5UIG7l_IT5é7$g6Urfl'. ” arr& 56615 Ganesha? (gpLc/ _55rr6ñr. a/ _Qarr @gagrilasmmum aim/ JL? ? GTGQ$QI G75rr61fo11_rr6&r. mmg QJITGWGUTITGW: “5n'r'1611116i1! &yg 61681601 3511555/ 6r6is1u6a15 @61) 611111156m5567f76i) QJIMDQG/ pm. 616n15g @a/ rqgLbLñGwn', 6559557661111 @(55513 L57Ls/ _5561576b6o161). 6751155 . mrçgzig 61155/ G5/"r55/6157LC3L6h. 61661 m6zs16zs16157 511Lm15@u_ub L1955611611. @5/611651; 511651 g/ Q/ulj 61155 u6zszrr557615k555/ 561161) 61576zs161r576vr$1561161r5 @Jnm5@6b 611rrrñlê7uj7çg55rr6ir. @61) é; _/,6a%r@a;6i1 G6u6vrrr6o`b16a1w 675115/ 611565661. &yg 67568166165156; 61155/ 6T6Uê5@5 67511155 67651.95 é/ GUIKIEUJJ. ; JSGZDI_ 6151611585631. 511681 :9/;15755 @5rrg576zs16v5 67511651167 Qasmgrmwmil 6111151155/ mgaG/ pm. 1.161) 5356611615611/15 51111611116516715 63545 G75r16a`1srLq_@5G56&r. 5761) Lo/15ri15611/1a5 G75/. Ti1a5m6U55LbLo116ir Gum/ iki) G75111_I`Ta;6u156a1u_11_'1 u557l7°76u1auj76b uLq_55 Lil/ yg 455 . g/6v6116vas557gjgu 61411651 6151115/ (goamlrñmwu @ugbgyés G7<9;rr6'o"6rC31_661. @5/ @fr gawljdrmm @egg/ mg 61631146615 1411355/ G7<5rr6uh1C31_6&1. 461161161161/511661. @m9 g/6i1611UC3u115/ a/ jêjM/ Gu/ TLZY' WGWQ/ &hd 61i76a1l_G7ug')g)ir6ñ1 551197. 'wrg/ nb 56n15661u1 (g1Lç_5G5rrLb. 5116o176vLb @mg/ Lb 56116051/;661 6111159'. .9_6a"o16a1w51166'r. @DL/ up 56o155ç56i1 56615, 56o155ç56ir 56615 HGWQ/ aQ/ ;Qmmb @épilutzg/ TGW Lñgaub? m56n1al1mai1a=6tr 56515, 61ñ567gwr157556h 563151.) (Bu/ Tab @fr &Jaiku; @mamah 5/@55/ @$55 56615535611 56a15651u11L1 uLç/ _55/ 61661661 G75116b611/1115G61111? G75/T6i)615761571;@1_`1 Gu/ NSSLQGLD! 616bC86v/1Q5Lb 6TL1CBLHT5/Lb 31./ embun; @(15 u6u11_1_'11_/ @ç/ yuug/ ;g/ TGW 951.114! (csoxbmltb) glñlgmédlñlfp 53 15-06-11

Related Documents