ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð
ºíºíºíºí éééé
½éđï½éđï½éđï½éđï ÂÕûÂÕûÂÕûÂÕû : http://FreeTamilEbooks.com: http://FreeTamilEbooks.com: http:/...
ðððð àààà ëëëë
ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð
āéÿāéÿāéÿāéÿ
ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð
ăăăă ²²²² ,,,, ăăăă íííí ðððð
è¹çè¹çè¹çè¹ç çççç ĈëĈëĈëĈë éÿéÿéÿéÿ ...
ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð
ï ¼ð – ´Ą ð
– ´Ą
ăăăă àààà ëëëë:::: ºí é, ´
ÂÕû: http://FreeTamilEbooks.comhttp://FreeTamilEbooks.comhttp://...
āéÿāéÿāéÿāéÿ
à ë. ç ÷ê¼ï ë îĄð ´ ê îÀ ÷ÀêĀ :
è ąë, æ Ćà÷ê ¹ ý êĀ ï . ¹ąë, ·êĀ ï Äå ï,
¹ é. ă æ â ë ç ·ê à æ ý. ( ï ¼ð ).
÷...
1111
ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð
“ !”
·.ľï í ë ë¼à÷ë ë. , î ¾ï
çýà æû, à çý Ûåûà÷ê Ā ê ç ²à æ·ăè ¹ï
Ä ý ăè ð.
“ ! ĉê¼å , ¹ï ï ÷ûà ¹ï ? ...
“ ï å·ê é! à÷à æû¼·à ā· !”
ûç ā , é è ā» ÿ é ð à÷ è¹ăè ý, ` !’ éĄ
í à ç ý ê ê ¾îĄ.
ð » è ý, “ é ă é æ ç¹
ï éÿ íç ë. Ñ ăಠ...
“ ê ! é ! ë ï !” é ð ï ÿà÷ê Ā¿è ç
¿ Äï . êĀ Ą² ý.
` ý é é ê ç ï ë á Ćà÷ë åûê à ç üý?’ Ĉà÷
ç é ā·è ý.
“ , ?” î çý é Äå ąë, ...
÷ è ¾é ë è ý.
“ á ¼ð ă é á ?” éĄ å ¹ăë¼ê íç é ā Â.
¹ é÷ ý éĄ è ā¹ ð è ? āë ă ÿ ăà÷ë è ê
æüà÷à ĉ ï, ¹ ć, ¹ åû ï ë. ï, æ¸ï À...
ďá² ýë, Ñ ü½éÿ?” ·¾Áăèý ā ¾é ÷ ï ¹ à å ý.
ï Äé ¹ï ò íç ð Äćè ç ¿ Äï . ý
íè¹ăè ð.
` ă à ê æüà÷ ò Ĉ ¹½ !’ ÿà÷ ç¹ ë ćè ý.
Ä ...
` çý å ë ¿á²å ûç ï é é ÷ è Äû é. ï Äå ï
éĄÄû é!’ éĄ ´¾ï ½ å ï ă ?
Øô ì è ý. ÷ ç ·, ý ¼éĀ ç¹Áăè å ç¹î÷ · ý, ā ¾é
ê ¼·çý ćç...
2222
ăăăă ²²²² ,,,, ăăăă íííí ðððð
“ é é é é, Ñ é ìýåû ºà ? æ·? à é ç¹ ?
ï , à é. á ë âù â´ăಠçýà ÑĂë ¾ ü ?”
æ Âï ă² Ñ à ...
è Äé ¾ï é · å , ï , ï ÷·çýà æ·ăè ¾é
Ą² ê¼ï ēâù āå·ê ¾î , ÷ è Ôæûë ¾ ûç ý é
íè ð — » î÷ê ėå æ· ´ ăà éĄ. ,
ì, ¼ ºé ð.
“ ..!”...
“ è¹ăà ! æû ð á²åûê àĉ !” é å·¾é
ì ç¹ï ¿ ë á²Ä ê ² é ë ¼·çýà æ ý è¹à÷.
ï, ¿ ë Äï . ċà ĄçýÄåû, é ² ë¼ ð.
“ ¾åû æ ! êĀ ë ÑĂë...
Äåûåûê ¾û éÿ èý, ï ë ð ïÁà å
å·! é ê · ăà ā·Ăë?’ ê ·éÿ é ¹ăê¼à å ë !”
è¹¾é ÷ ï Äಠý.
Ć ûê¼ï ûçý çýà æ ð ¿ ð.
í Ćà÷ āé ï, ...
3333
è¹çè¹çè¹çè¹ç çççç ĈëĈëĈëĈë éÿéÿéÿéÿ ½½½½ áááá ¸Ăë¸Ăë¸Ăë¸Ăë
è ¾é à ç¹ï íèý, è āà ï ¸ ê ôÆï ¼ ë
ìý æ·ăè ĀÁ ë Äé ð ç¹ï ç...
ê é, · Âäùà é!” è º Ä í ´¿ç í.
Ćà÷ è Ä à ë ¼· Äï . “ á²å ë ç á ê üë?”
“ ê · ï . Ñ ýà÷ë ê àĉ ý, æü. ý ë á ë!
æüá é å ë. é é...
å· á ð è Ä çýà÷ð þ è ý ï ð ¼éÿà÷ ćç .
ê Ĉà÷ê Ā¿è¹ăà æûë. ê íçý é â ´¿ç í. ‘Ñ ýà÷ë
ê à ĉ ýéÿ é ¿ Û ç â´ăà é?’ éĄ
ï ý Áăè ý....
Îâ ¿é ¾Áăèý ¼ ëĀê ê ¼ûá ÷ á²à ðĆë Ĉà÷ç
ý¸â ï î å·ăè ý ĀÁ ë Ĉà÷.
“ é ă é ?” Àèý ðĆë í ½ï è à å à ÷ Áï. êĀà÷à
å ý Áăè ý.
ï, ...
, ä ï í à ಠí. ¼éĀ, é æ ¿ ë ĉĄ² í, “ »
ê ûçý ï ă ÿà÷ é è ë éĄ à÷ê Ā¿ ç é ï ,”
éĄ.
éĄĒ Ĉë º çý º çý ć è ý. ê Ăë, è¹ Ăë
º ç...
4444
íííí ćçćçćçćç íííí
ćçćçćçćç íííí í æ é ćç í î÷ āಠë ý î í ð.
‘ ăê æ ½’ éĄ í ð ç ï ´Ą ¹ï æ í ð ì ÁĂë,
ï é è ý ăë Ąà ý...
é ·ç í ð ‘ ì ăêĀ!’ éĄ ÄÂç ý, āé ï íç ûçýà
ð ā· Äï . ï ë ĉ· é å ë åû ý ï ăè ý.
¼ ă é ´ê ² ï, í ð é è ìê ï ĉê¼åû
Äû í éĄ è ç...
Ā ê ï Ä ë ê ûç¹à æ í ð. ý, æ ð ²
ăè ï, é ‘ ² é’ ï ý ‘ ²ê¿ ’ éĄ À é.
ಠç ý ¾ï Ā ñ ìè í ð è ¼ ÷, ĒĈ é íè ăë ë
é ê Ă é ç ë ă...
í ë. ý ¿ ë. è ç¹é æ ç à æ é æ é.
º Ĉ ¿è ç é ê ûç¹ è îÀ î Ĉë ¾îĄ,
Ĉð ·à · ć¹ ï Āæ¸ ç¹î÷ê Āæ¸ āë ¾îĄ.
ºë ¹ ¼ è Ĉ èýë ¾îĄ. Ā ...
5555
æ÷¹æ÷¹æ÷¹æ÷¹
è¹» à · ç ê íçýà æ ð. ¾îĄ. éÿë ï ¸à÷ð ð
á÷½ ë èýÄûë.
ð åûë » ê ì ºé ï, ë é ï ð?
í é åûë, Ð ÂĂë ýĈ ì, ê ·...
²!’ éĄ º½íèý ê ð. íê í ð ï ă ïÁ ç î ï ă
ā à÷ ă ā ¹ăë¼ç ¹ăë¼ê íç ý è¹» é ê îÀà æ·ăè
¸ê ăùê ûç¹ ý Áăè ý.
ă ÿë çýê ï, é ¸ ç é...
“ à÷ é é ÷ûà üëÿ ·â´à÷ý. , é . ăè ąë,
‘ í ë’ æ¸ è ´ á²åû è é!” éĄ ë
´ ·, ă ð è à · ç é Ćà÷ ¸Äç ý, é é
ï Á å·à æ ý ï Ē¿çýê ...
æ á ăè ý. î ă á ² ÿ é ñèýÄåû, ¼é ÿ
÷ è Ć é ¹æ ·à æû, å· , ï ă à çýà÷ë
æû ð?
¾ÿë, ² é ï ñ º çýàĉ ê íà ā· º ¾ï, ć ÓÀå ý.
ăà÷...
å ð è¹», é ÷à÷ í ăè Ć é é âù éĄ
Ą è¹ăè . ï , ï ë èýÄåû, Ă é èý
÷ ë Ä ¿à² ð!
‘ , ²ï , ï ăë ă ð íèý ç é ë. ´¾
¼· ë ç é ê ë’....
6666
ĀýĀýĀýĀý ëëëë áááá ëëëë
“ éééé ëëëë êêêê ·â·â·â·â ìýåìýåìýåìýå ????” ñèñèñèñè ăçăçăçăç çýçýçýçý éééé åååå íííí êêêê ....
éééé ĆàĆàĆàĆà ă÷ă÷ă÷ă÷ ýýýý éééé Ćà÷êĆà÷êĆà÷êĆà÷ê Ā¿Ā¿Ā¿Ā¿ ÄïÄïÄïÄï ???? ðððð ăç¹ăç¹ăç¹ăç¹ ăà²ăà²ăà²ăಠ,,,,
ĆĆĆĆ ýýýý èýè...
áááá Ćà÷çĆà÷çĆà÷çĆà÷ç éééé ëëëë êêêê ¼·à¼·à¼·à¼·à ÁÁÁÁ !!!! ĀýĀýĀýĀý ëëëë áááá ëëëë!!!!” éĄéĄéĄéĄ
¿Äç¿Äç¿Äç¿Äç ðððð....
êê...
ēéēéēéēé ðððð ăăăă ðððð,,,, “ ëëëë..!..!..!..! ëëëë..!..!..!..!” éĄéĄéĄéĄ ¹à²ç¹à²ç¹à²ç¹à²ç ¹à²¹à²¹à²¹à² ë¼çýë¼çýë¼çýë¼çý,,...
7777
éééé íííí ïïïï
ë í á ë. ā éā Áï ¿èý æ ý, “ ê ·ë è ê ă
â á ?” éĄ å é.
“ é å· ă,” é ð.
“ é ă åûë é ¼ ?” å·¾é í ¼ ï .
“ ...
å´¾ï ì¹ ´ê ¿é û ê · º ç ¿² ý é
ăë. í ï Ā ¼·ê ăà æûë, Ąç û ð
¹ê¼ ½é Ââ ç¹ï º ë Àç ¿²é éĄ æû¼·ê é.
“¼ !” ë Äé ÷ ï ä Áê ý ÷ď ...
āé¼é Àā ½ï ă ă é ð Ä ï à ê åû, ĂðĒ Ĉë
è¹ăà æ· º é ê Ąç ó ï .
ï , é ăë ¿ ¹í íêĀ è¹¾ăèý, é ï èý
Äï . ´ ë è ï ä ë ´ ë. é ê ýë...
‘ Ĉé Áá’ é á² íç à÷ íç ë ‘ ĉĄ ï’ é² ý ¹.
æ ¾ï, åûë ă Ĉé´ í — ë ë Ä ¿à÷ë ý ê
Ą à å í — ìýÄ àĉ ý é í à í ï ë. ‘ ,
ă í ë½ ë è...
“ é å è ý ý é!” é ಠë ā· î÷ð í ê ï íè í.
ê ! é ë! · ăê ?
í èý à »çýê íç é. é , ï ëÓ —
÷ ê . Ē½à÷ Áà÷ éĄ äù ý ï.
ăà÷ éÀ ¿Ä...
“ é ´ăà÷ë è Ćà÷?” é â è ê íç ð. “ íà
ăê ?”
é ´ç é. í Ô ç¹ăè ? ò Ĉ ā éĄë é º Ĉà÷à
æû ā· Äï . ā· — ùăå , íç¹ , ï , ćà ?
ýĈë ...
á ð è¹çýà ð ¿å ý, é ā Áï à ë ¿Äê é. ăë é
ðÄà ë¼ê í, Äå ç¹Áăèý.
ê é à çýà÷ê ¹ ă ê åûë èýÄåû,
íèýÄû ¿ ë ê ·ê ì ù ý éĄ Ā¿ Äï ...
ï ë ăà÷½ ë ¿è ąëĉ , ê ì íê ý ¿ ?
‘ è æ¼ð à÷ê ¼·à ý!’ éĄ æ ăç¹ ï ë. ë
î÷ë. ý , ‘ ê ¼·ç¹ăಠý!’ éĄ é ï åûë ¹ï é ë?
à÷ê Ā¿ ç ...
à íà ê åû, çý ô ½ ï à ç¹é é 1997 ë à
¿ÄĔ ä´ ¾ï  ² ý)
8888
¿¿¿¿ ç¹ç¹ç¹ç¹ íííí
“ èèèè º ç à åÎá ?” éĄ ë¼ç í ë ´ ë.
ê · ë¼ç ï, ²é è ē ¾ è¹ăà÷ë ì¹ ê îÀ
ăà÷ë.
ê à ç¹ï Àè¹ăè æ í é, ...
Àè í ăà æûë é í ð æ ç¹î î ăë èý æ í.
à÷â ë è ë ăಠ, ï , ï Ä á Ćà÷ë º º ë
î¼ê í. ăë ąë, ý íà ç ï ¹à ê û í ð ¹ï ý î ð
Ä ý ă...
ÿá ï ë é À è ² ¹ăë Ĉë ç¹Äåû, ûà Á ēñ
à üë!”
ë ´ çýà÷ç ¹Îí ¹Î éĄ í ý ë ² ëĀë.
‘ é ï ë ¿ ºà âù, ùåûç ð üë!” éĄ à ¼ ê¼ê í.
ï ...
“ ¾ąà÷ è , ½ ÷ë¼å éÿ ï , æ ýá ê ç¹ ï ë
é âùá é!” é , ûç í ēâù Ä ï ´ î Ĉë, é à
å íèýÄå î Ĉë èý æ í, Ñæ ă ăēâ
 îÀÄåû, “ é ê...
9999
ýĈëýĈëýĈëýĈë ăăăă ÄûÄûÄûÄû éééé
Ëå á² · íâ í å í, “ í ăà÷ íâ ?”
ā ´ç ð.
éĄë ă Ä ç¹ï æûº Ĉ é. ç¹ï º Ĉ ï ¹ăè ąë, Ą
÷ è¹...
Ą ð, îĄ ā íâ´Ă é, “ é»à÷ à çý Ûåûà á ´à²å·ăè é.
ï á ç ¿Ăý!” éĄ ¿Äç ð.
¹ , »Ĉ é ´ é é. “Ñ ýà÷ë æ á ï ë âù
âùà ! , Ûå· ăèý, ...
éÿ º âùà ? ‘ , à÷ë ä ë ¿Ăë’ÿ ´ à ý!’
‘ ăà÷ é é ý ì ąë ê ¿² ý!’ éĄ Ćà÷ ăç ë ½÷è ý.
‘ ă ÷ ê ·. æ ¾ï, ë ą í â æûë éĄ
ò ï ë ï²...
éĄ à çýà÷ ¹ íâ´ ê å ð ā . å æ ý ā ç¹ï
éÀ îÀê Āé ð »à Äï .
“ ê · ÿë ó ê åûà²åû, ýà ăà üë, æü?” ê
íçýÄåûê è¹ăè ì á ìç ð.
“ á...
à ý ì æ· é ´ ç íç¹ ð ì. “ ă é ç¹ï
á²à²åû, é ă é ç à å ý āå ð ë. è à ï ë
Àê âù!”
“Ñá ë , ¿ á â à åû, ¿ à üëÿ ïÁà
ûçÐá ?” ìÔ...
ì ê é!”
å ćè ¹íâ´ çýà æû, “ , ! à÷ é ç Ä éÿë
ç ! é ï çýà÷ë ý¸äùå !” éĄ ËÀ ù÷ ê íçý
ā Ĉà÷ê ¿ ë é ½÷è ý.
( à , ´¿ 1993-é ´ è...
10101010
¸¸¸¸
Îâ í! á ê ê · à ý?”
“ é ý?”
āé ¿ ¾Áăè ă æ Ä à² ð: “ á ă ¹à ¹ï . Îâ ăá Ćë
¿, ç Äá Ćë ¿”. ÷ Áï ñè ăç ç ÔÀ ë Âê...
åûà ð ý ï Ôæûë Ä , ð ð á ð ç á² .
Ā Äî÷ ï ê Ā¿ ë¼ç ý. ½ñê ð Âï ·ç¹ăê
ï é º ê¼ï í ð ë ç ñç¹à ð² í ð!
“ ďà ò Ĉ ? ï , á ·â ë...
í ð ç ¹ăë â é ý, » Áç ý.
“Îâ í!”
Ā ¹ăë¼ ð. æ¸à ¾ï ´Ą é ăè , é , ½ñê
æ ð ăë é Ăë ÷ê¼ï è ăè À ð. î
à çýà÷ ë ý ï ê , ý ăèý çý...
‘ ·!’ éĄ å·à æ Ā ýĈë ¹ Âà Äï .
´Ą ¹ï î å Ä ç ï é ¼ð ā· ý é ï ï
æ ë éÀăಠë. ï, ò ă Ćë Ā º ç¹î î , ´ êĀ
åû½éÀ, â , Ñ ë éĄ ï...
ì ĉÀ ý ê ý āć ê Ā¿ Äï »ÿë, Ā ¿ íè ð.
é Ą ì ¹ăà÷ë ¼ ăà÷ î äù ý é ÀĈ è ý.
º½íèý è ð. ä´, ë ì ê íç í å´ ë ì ð.
» ¾ ñ à Ãà íè ...
“ ë āè¹ ï ë ā· å·à à ĉ ýë á . ê , Îâ é á ë ,
‘ ç á ¹¿ ë Ćë ăè ç é á ë ê æ çýê á ’éÿ
ê ·éÿ é ýë, ‘ ¿’éÿå á !” á ç Ä ýí æ à ...
ăè ý Ā Îâ ăà÷ ½à ²ñâ´ ăè ý. ý Ä! éĄ
åûë æ ë ăë, Ā ć ăಠð!
èý Áé ¿ï, è à å´ ç ð, ´¾ï. “ é
Îâ í. Ā Îâ ăéÿ é , Ćà÷.. ë.. á Ā...
Nallapillai a4
Nallapillai a4
Nallapillai a4
Nallapillai a4
Nallapillai a4
Nallapillai a4
Nallapillai a4
of 65

Nallapillai a4

NOVEL
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nallapillai a4

 • 1. ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð ºíºíºíºí éééé ½éđï½éđï½éđï½éđï ÂÕûÂÕûÂÕûÂÕû : http://FreeTamilEbooks.com: http://FreeTamilEbooks.com: http://FreeTamilEbooks.com: http://FreeTamilEbooks.com éééé Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to make commercial use of theYou are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to make commercial use of theYou are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to make commercial use of theYou are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to make commercial use of the workworkworkwork Under the following conditions:Under the following conditions:Under the following conditions:Under the following conditions: Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (butAttribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (butAttribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (butAttribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work.No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work.No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work.No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work. êĀ¿êĀ¿êĀ¿êĀ¿ ïïïï:::: ĐÁïĐÁïĐÁïĐÁï èèèè ăăăă ĄĄĄĄ ąëąëąëąë ìììì ÿÿÿÿ ¹¾ï¹¾ï¹¾ï¹¾ï éééé ºººº èèèè ¾é¾é¾é¾é ÉñÉñÉñÉñ ¹êĀ¿¹êĀ¿¹êĀ¿¹êĀ¿ áááá êêêê û²û²û²û² ýýýý.... ÄÄÄÄ ¾ï¾ï¾ï¾ï ïïïï ĺĺĺĺ ²à²à²à²à ,,,, â´åûâ´åûâ´åûâ´åû ¾ûë¾ûë¾ûë¾ûë ÄÄÄÄ ûûûû åûëåûëåûëåûë ÄÄÄÄ åååå ëëëë ċÁçýċÁçýċÁçýċÁçý ÄîÄîÄîÄî ìììì āćāćāćāć ¿¿¿¿ áááá êêêê û²û²û²û² ýýýý....
 • 2. ðððð àààà ëëëë ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð āéÿāéÿāéÿāéÿ ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð ăăăă ²²²² ,,,, ăăăă íííí ðððð è¹çè¹çè¹çè¹ç çççç ĈëĈëĈëĈë éÿéÿéÿéÿ ½½½½ áááá ¸Ăë¸Ăë¸Ăë¸Ăë íííí ćçćçćçćç íííí æ÷¹æ÷¹æ÷¹æ÷¹ ĀýĀýĀýĀý ëëëë áááá ëëëë éééé íííí ïïïï ¿¿¿¿ ç¹ç¹ç¹ç¹ íííí ýĈëýĈëýĈëýĈë ăăăă ÄûÄûÄûÄû éééé ¸¸¸¸ Free Tamil Ebooks –Free Tamil Ebooks –Free Tamil Ebooks –Free Tamil Ebooks – áááá êêêê îÀîÀîÀîÀ áááá ðððð êĀêĀêĀêĀ ¾¾¾¾
 • 3. ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð ï ¼ð – ´Ą ð – ´Ą ăăăă àààà ëëëë:::: ºí é, ´ ÂÕû: http://FreeTamilEbooks.comhttp://FreeTamilEbooks.comhttp://FreeTamilEbooks.comhttp://FreeTamilEbooks.com ½é ä ï: nirurag@gmail.com å ă à ë: ã ÷ í ½é ä ï: socrates1857@gmail.comsocrates1857@gmail.comsocrates1857@gmail.comsocrates1857@gmail.com ½éđ à ë : ´ āă é ă ð ½é ä ï : sivamurugan.perumal@gmail.comsivamurugan.perumal@gmail.comsivamurugan.perumal@gmail.comsivamurugan.perumal@gmail.com ¿ – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. ¿ – ²¿ å·ò éô. ï ăë ·à ë, ² ë.
 • 4. āéÿāéÿāéÿāéÿ à ë. ç ÷ê¼ï ë îĄð ´ ê îÀ ÷ÀêĀ : è ąë, æ Ćà÷ê ¹ ý êĀ ï . ¹ąë, ·êĀ ï Äå ï, ¹ é. ă æ â ë ç ·ê à æ ý. ( ï ¼ð ). ÷ è ð ñÄï āé Ą , ¼é á÷ íê¼ ï é ÁĂĄçý² ý ` ă ² , ă í ð’. é ç¹ï ă½ ë ð ý, ¼ ç ¿ ë āë ì ï, ë íèýÄå æüë ´ ¿ ç¹î÷¿ í à æû ăè¹¾ăಠé. ê · ă ´¿ ‘ è¹ç ç Ĉë éÿ ½ á ¸Ăë’ é ¾ï ă² ð. ` ½ í ð ÷·à² í ð, ·à² í ð’ éĄ á ´ èý æ ½ñê æ ð ´ Äï í.  åûà í ð ÷Ą² ë ì á÷ èýÄåû, ¼é í ì åûà ¹ăë¼ê ìÄûë ë ăê ê æ ð ă ăå º ê ¹ï (` ² æ÷¹ ’). ´Ą é Ä ð º ê ð¾ï ûë ûë, í āé î ê ¾ï æû ïąë ´¿ ¾é å āë. ( ¸) éÀ. ºí é, ´
 • 5. 1111 ïïïï ¼ð¼ð¼ð¼ð “ !” ·.ľï í ë ë¼à÷ë ë. , î ¾ï çýà æû, à çý Ûåûà÷ê Ā ê ç ²à æ·ăè ¹ï Ä ý ăè ð. “ ! ĉê¼å , ¹ï ï ÷ûà ¹ï ? ç äùå ?” è ¾ï è ¾é ÷ ¹í íç¹ăè ąë, Ĉà÷ ¿â ¿è ý. “ é ê ?” é ð ąç ·. “Ë é à÷ê ì, é ÿê¼ â ïÁ á²åû . éÿ ·à à , , è éÿ..!” ă ê ï íç ð ë. é á² ă ý é  ë ï æ· ´ ë ăà Äï . ¹ āë ! é ă ăè ï ò Ĉ é ăà÷ë éĄ º çýà æ ð . ê · ăå·ï, ÷æûë ÷ÃĂ ăà÷ë ÷Ąà÷ê ¾ï èý èý èý æ ë. ë þï åûë ăà Äï . Ë é éĄ í é. è ` á ’ åûë é ¾ï ăê é. è åûà í Ćà ¿ íè Ć é ĉ· é æ Ćë, ï , è ç¹ ï æ ñè ÷ ą ì..! é é ê ï ë é û æ ¼·à² é éĄ Äé ¾îĄ. “ æü! ê â ïÁ, à ç á²åûê ?” éĄ ì þï åû é ´¿ç ý, ā Áï Ćà÷à ë é è ý. “ ï æüë!” ï é ¹ āë. “ é ă Öë. é ă é ?” ð ï ·è ý é ë. é éĄ Ā¿ íĈ é ēâ ðĆà²ćçýà æ ð. “ ï å é, !”
 • 6. “ ï å·ê é! à÷à æû¼·à ā· !” ûç ā , é è ā» ÿ é ð à÷ è¹ăè ý, ` !’ éĄ í à ç ý ê ê ¾îĄ. ð » è ý, “ é ă é æ ç¹ ï éÿ íç ë. Ñ ăಠéÿ åûê à åû ?” ð í ê ¼·çý ćç¹ é. ð ¹ êĀ é Ä¿è ÄÃ Ć é ê íà ¾ï, æ ·çýÄåû, Ä à²à æ é. Ĉà÷ é ì éĄ Ā¿ Äï . ý êĀ éĄ å ý. ¿ ë ì ï ý? æ·ê , ê Ä ë ï ā· ý. ` é é ê ¼·à² à÷ë Ñ ·à çýåû ăè¹ ?” éĄ, ð Ã ç ¹ăêĀ í. ê Ąç , æ ï é è åûà ÷å·âù ăಠý. ë åûë ç¹ăà Äå ï, è ýà ç à ê · í ÷·ç æ·¾ăà÷ ? Ĉà÷ë ë Äé ï ë é. é íà éĄ, å· Ûå·ï Äå·ăà å ê ! ` ë ê ¼ð à÷ê ·êĀ ýà÷? ï ë ·â ! èý ? ï ë å·, ¼ð á ê çý à ?” éĄ, è¹ ë ï å· ¹ āë ĉÀ , ` ·êĀ î÷!’ éĄ Ĉà÷ë éÀê ¾îĄ. çý ¼é, ðÂàĉ ç¹î÷ê ê å·Äåû, î á , ëĀç é å ë éĄ ï · ùî ë¼ç ð. ç¹ï é÷ å ð ð ðÂàĉ çýà÷ í ç À æû ´¿ ð Ûåûà÷ è ý, ï , Ûå·ï ăà Äï . å·, “ ý ăà , ï çýç ä´ûâ éÿ ç ê ÿà à ï . ð ûê å·à²åû ¾ ÷ý. ò Ĉ é à÷ç ¿Ăë. ùà÷ è ¼ð ë¼ ćê ûçýê ì á á ùç¹ , ýà÷ é é ì ý!” éĄ Äå îÀ â ïÁÄå ð. ýĈë å ï, Ä îĄà æ ê å· Ä ë ¿Äç ð. ê ·ê å ċñº ¾ï ăë æ ăê å ï é â ¿ ë éĄ í ð º ç¹ăà æûë. “Ñ á ê é Ûåûà ·. æ á ²å âù à é ā· ý,” éĄ ćÄÄå ð. ā Áï, Ĉà÷ è Äû ù ăè ý. à ë à çý Ûû Âï ·.Ä, ¼ ê îÀ ëĀê âù éĄ ć à²éÀ Ãç ð. ă ð æ æ ¿ ï ÷·çýÄåû Ûå·ï þ è ā» é, “ é à²Â! èýå· ?” éĄ çý é ĉÄ, à ā é é.
 • 7. “ ê ! é ! ë ï !” é ð ï ÿà÷ê Ā¿è ç ¿ Äï . êĀ Ą² ý. ` ý é é ê ç ï ë á Ćà÷ë åûê à ç üý?’ Ĉà÷ ç é ā·è ý. “ , ?” î çý é Äå ąë, “ é » ò Ĉ ô ê é, ¿Ă , ?” éĄ ¼ îÀ · Ôæûë ăá² é. ā åûç Ä à²Äåû, æû ² Ôå í ÄÁăè å· Ûåûà÷ç Àà · ð . Ā ë¼Äåû, “ é » è Ûåûà÷ê å é!” éĄ À , “ÄûÄ ! é ç é ć À ! ë ê èýå ¾ï ? Ñ æ· ý éÿë ç ăà÷!” éĄ ê ûç¹ ð å·. “ çý Ĉ» ăèý ă ¿ ÿ é èý, Ûåû à÷ ð üëÿ åûåû ăè ă. · åûà²åû è ă!” ćç¹â é ð. “ æ á ì á²à !” Äé ë ¹ ¿ç ý. í Ûåûà ! ¿è í ê ·..! ð ā ë à à »ç å·, “ à÷ê ·à Ĉë ¼·à . é é ì ? ¾Ą ¼ à ë?” éĄ å· ð, Ćà÷ê ·ê¼ï à ï ý î÷à é é é ý. ` á ê é, è à ÷· ê Ä, » èý åûë!” éĄ ă ÿà÷â āë ûà ç Äï . ` ê ’ é íç ¹ï Äćè Ĉ é, â çý é ēâ ćçýà æ ð . á ăè ï, ê é ă é ćçýê ąë í! ð ă ā·Ĉà÷ ¹ Äï . Ā ê ûë ý, “ é ă ´é ê¼ð çýಠý åûë ë. Ûå â ùç âùà à÷ ïÁ ÷ûà üë! é ê · é ê ಾăà é!” éĄ, ² ç è íê ç¹ï é â´à æ · å· ïÁ ÿê¼ ð. ` ·¾ï ë ì² ë!’ éĄ ćè ă ¾ï è à ê ï ë ¼é ï ¾îĄ. Ā ë à÷ º ç¹ï, ÷Ą é ăà ð æ ë ç ç Ä Ą á÷ë ì à ï ê æ¸é Äà ð å Áá Äé Ö Ûû Ăë, ûà÷à å· á Ăë íçý Ä¿è . é āé ï íèý ă ï åûë ê íç ð. ` ê Ĉë ăಠ, ćà÷â å Ăë, ýí î ā ! í ¹¿ ¿ » ăà÷ ê ¼ è¹ăà æûë!’ à ê ăēâù Äå ð. å· ·à · ï å í ð, `Āæ¸ ë ä´ăè ç é ë ñà ï ăà÷ë’ ê ·éÿ? ăç ç¹đ , è » ă ¼ð ê ¼ à÷ë Āæ¸ ë ì¹ăà÷ë
 • 8. ÷ è ¾é ë è ý. “ á ¼ð ă é á ?” éĄ å ¹ăë¼ê íç é ā Â. ¹ é÷ ý éĄ è ā¹ ð è ? āë ă ÿ ăà÷ë è ê æüà÷à ĉ ï, ¹ ć, ¹ åû ï ë. ï, æ¸ï ÀĈà ùç ï éĄ ă ·¾ï è é. “ ·â´ăಠ?” “ë. ý à÷ë. å· é, ë ê ¼ð à÷ ·êĀ ýà÷éÿ ºê å·å á !” “ Á ! 繿 ï ë ·ê¼ ?” á ý ¼ð à÷ê ë ïÁà û é ï? è ð. “ èý âù..,” éĄ ćç ð. “ á ê , 1 ðÂàĉ çýà÷ê !’éÿ Ä å Á ?” é à º ç ê ê îÀ â é ûç ý ð ā ë · ý. “ á ê ë å ë. é ăç¹ ăಠăà÷ ê¼ăà ý. ê Ĉë ÷·ê ă!” é ð. ê ý ā ¾é ā ç¹ï ºë ¹Ă é ĉ· ´ĄāĄ ï éÀ ð »à Äï . íç¹ăè ąë, ê Ā¿èý ðĆë Ĉà÷ Ćà÷ Ä ë íè¹ăà Äï . éĄ ý ýë éĄ º ç ì, ð å ðÄà÷ º ê ¹ Âç é ā Â. “ á é ă æ· — æ· é. á ë íô à á . ê ï ë Ñ é æ· ê çýà üë. é ?” ÷ è æ· ê íç ý Ĉà÷ê ¼·çýê ¾îĄ. ` ì! é à ä ë ¼·âùÄû!’ éĄ, Ä ï ë íçý á² í , ` á ì ¼·âùåû èÐá ? ¿ à÷! ùç ë é é ýà÷ç ¿ !’ éĄ ¹ Ãç Ûåûà ë ð ï ý, ` à , à ,’ éĄ ùîÀâ ùîÀ è é è æû ýê é. Ûå·ï ÿ î í ă ăë  ìÄûë å Âï ÿ é íèý å íèý, ¾ï á² āĄà , ¼ô ç ·ç ·, ¿ í ·.ľï íåčé á ð íç ý, ï Áĉ ¿ ç ¿ Äï . íê î ï ë à÷ê Ā¿è Ä à ë ïąë ý é å·â ´¿ç · íà ¾ï, Ā á² ë î ûë Ĉà÷. » éĄë ç éÿ çýà ð æûë é éĄë. éĄ æ·¾é ë Ĉà÷ Ĉ . “ ì! æ· ďá²å »ï ? ! ¹ āë ĉê¼ ü ? ïÁ ăà é , é
 • 9. ďá² ýë, Ñ ü½éÿ?” ·¾Áăèý ā ¾é ÷ ï ¹ à å ý. ï Äé ¹ï ò íç ð Äćè ç ¿ Äï . ý íè¹ăè ð. ` ă à ê æüà÷ ò Ĉ ¹½ !’ ÿà÷ ç¹ ë ćè ý. Ä ê îÀ ý ÷î ê 繿 ´ç ąë æû ð ï, é í ½î÷ ( ¾ï, Ĉâ è ) çýê ì, ÷å ê , ûêĀà÷à Éñ á÷ë å , ï, ¼é Áï åûë ¼ ô·à éĄ ò Ĉ é ð á²à ûç¹ăಠë! éÀ å é ë! ðÄ å Ä , ` ë, ! ¾ï ê æü ! è âùà²å ë ¼ð çýà÷ !’ éĄ à² ! ·¾Áăèý à É á² è é, ā åûç Ć ê ¼·çý ćç é. “ » é! Ä ê ¾å· ?” éĄ À é. ð å· Ä å·é ï çý, ಠð: “ó..! æ· ďá é!” Äà ð á º ÷ç¹ ºé . ē·¾ăè à ç ¹ èý íç é ā Â. “ á ďá â ? á ?” “ üë?” éĄ ¹ăê¼à å ·, ç ðÂÄåû, ð å·ê íç ð. “āå ð! é Ć! ê çýà ç Ñ ăà !” ûç ¸ ë, í Âă ăë Ûåûà÷ð æ· ç · í ð. ē·¾ăè ¿à ç ¹ èý, ¿´ ēå ¾é ¼é ï éĄ ă ē Ä ï · í ð. ā ¾é ë ¿ Äç ý. ÷ è ! Áï ă ÷ Ă½ï æ ÷ è ! ÷ è å ë, ýĉ ÷ç Äï . ´ è¹Ö í ð î÷ ýĈ î â é æ÷ è à éĄ, é ¾ î ` ë¼’ à², ë Äăë¼ · Ð ¿ á Âï û ûçý í ! ` ¹ï ý ăè ï, Áé āć ìÄûë. ý é ÷ è à÷ê ý êĀ!’ éĄ ë ·çýà æ ý, ` ç ë Áç ë!’ éĄ Á ì ë! ûá² á Ć é Ø ç é. í ý å ąë, “ á é ďá²åû ăè é. ÿà÷ê ¼·â ïÁç ďá â é!” éĄ ¹ăë ç ¹ăë â ïÁ · ăè ð . “ ý ă · å. ì ï Ĉà÷ ýà÷ íç¹ ë ² ý. ç¹åûê ¾ăà á !” é é ā Â, ÷ à . å·ï é ÷ è à çý ý í ಠ!
 • 10. ` çý å ë ¿á²å ûç ï é é ÷ è Äû é. ï Äå ï éĄÄû é!’ éĄ ´¾ï ½ å ï ă ? Øô ì è ý. ÷ ç ·, ý ¼éĀ ç¹Áăè å ç¹î÷ · ý, ā ¾é ê ¼·çý ćç ð . “ æ· ćê¼ Ðá !” ð ÷ ÁÁăè ¹ à , å āë Ă , ¼éĀ à ç ¹ èý  · é. Ćë íè ð. “ !” ð å· ç Àçýê íç é. æ· ¼ è ă ë å æ ë ê ý · íè¹ăè ý. éÉñ ä ð º ê ĒÄ ñ ð ¹íè¹ăè ç¹ï Ā¹ à ç ê å æ! ¹íâ´Ă é, ēâ ð ćçýà æ é ā Â. “ Ä! é ÷ è é · ä ?” éĄ Äé ð ê îÀ é ąà² ç¹ï ý å ¾é ê ÷¹ ²Ãèý ¾îĄ. “ æ· ï ¼ð !” éĄ ¹ăë ç ¹ăë ð ïÁà æ·ăà ¾ï, ă í æ à ç , Âê å ý — ÷ê ç¹ăè ¿ , ĄêĀ æ ¼ ô·à . ÿð…! ` æ· ï ¼ð . ¿ ê ¾å , ÿë á ê ¹¿, ì í æüá ´á ê ûçý é. ï , á ê ¹¿ ç æüá ²å ê èýà÷ é. ¿ ê , ï ë á Ćë ê ·ç é! ´é ê¼ð ăಠê çýê , é ê Ĉë ï ¼ð ç ăê é!’ å Âï, çý ºĀ í Â ë ´Ą â ´Ą ¿Äç ¹é ë ë ý. ì è ç¹ï Ñæ ë ý æ è ê Àà ê å ï, º ¹à ê å·ăಠý éĄ ā·Ĉ ì ê å ý. à ÷î çýà ´ â ì æ· ð ô 繿¾ï íà ê å ð. ¹ï ÷ è æü é Ñæ ë ç ą Ĉ æ ÷î çýà ā  ´ ç æ îĄ, á÷ ï ê ¼ í ç ë ì ý Ĉà÷ê Ā¿è¹ăè ï ð ²ñè¹ăê , é ! é ă íç æ· , é» ë æ éĀ ąç¹ Ì , è ê æüà÷ë Ðá÷ à à ê îÀÄå ë é ºë ¹ é Â ë º ç¹ăè ý. ` é æ· ê Ĉë ï ¼ð !’ é ¹ăë ç ¹ăë â ïÁà æ·ăಠð éĄ ðÄ. ( ½ñ é āç¹ à , 2005)
 • 11. 2222 ăăăă ²²²² ,,,, ăăăă íííí ðððð “ é é é é, Ñ é ìýåû ºà ? æ·? à é ç¹ ? ï , à é. á ë âù â´ăಠçýà ÑĂë ¾ ü ?” æ Âï ă² Ñ à ê û å ð è¹. æÏ ê íç ï, ` ê é ïÁå é, ê · ì ë æ ?’ éĄ î÷ë ¹åû ð å·. “ āĈà÷ ¿ ² ´ ÷ûçýåû, Ñ ´é ûçýà éÿ ï ?” Ĉ íè ý. ý é é ý ì ąë, å·à÷ ý ê ¿² ý? è ÷ è à÷ê Ā¿ ç »ï . ¿ ÄÃç ð. “ æ é é ´é ûçýà..,” ô ç¹ï ð ā·ê î÷ð é ç¹ï í Äćè ý. é ç ç Ä ·, ā ç · è ð è¹. ă ºéÀăè é é. å·¾é êĀà÷, ÿ ò ă Ăë íçýê íçýê Ēíç¹ ì å·¾é ` éĀ’à÷ é åûë é ç¹ é! “ ë á ¾å á æ ?” å´ ç ð à ÷ąà²à æ é. “ ë¼ê ê çýê â´ï ? é»à÷ë ê ÷·âùåû è ..!” éĄ à÷ç ¿è Ä ç¹ï Ä à ë¼ç é. à÷ è ç é íĀ é çý, ėå· · íè¹ăè ľé ç î ë ç¹ ç ç ďæ·Ä , “ è ê ¼ð ê · é · à÷? ÿë à é, , Ñ é à »à² ýĉ ï !” éĄ ç ë¼ç é ç ë. éĄ é , · , , ï ï ï Ä ê ² éĄ ë , ÷ è ąë Ą çýà æ ð ð. “ è â » à É û, ï é! Āă é ï , ¼ð åûë ê · è¹â ë?” éĄ â ç ¹å· ·, á² çý é é ăá Ĉë, ćè Âé ï Äñè Á¾ï ûà , ă ë ÷À ê ý ç ë Äå ð é ç ç ಠý. º ÷ èý , ÷ è à Äå ð.
 • 12. è Äé ¾ï é · å , ï , ï ÷·çýà æ·ăè ¾é Ą² ê¼ï ēâù āå·ê ¾î , ÷ è Ôæûë ¾ ûç ý é íè ð — » î÷ê ėå æ· ´ ăà éĄ. , ì, ¼ ºé ð. “ ..!” é ì ¾é Ä ê Ā¿èý æû, è ¹íâ´ ā à÷ Ôåû , ÷ Ĉ é ç ·, Ä ăá² é ç ë. “ éÿë ă · ûçý âËá , é ă Äćë è ç¹ !” Ć á ÷ ï ç ûçý ºĄç¹ ý. èý ¼é á² é, Â é — éÿë ÷·çý, é ù ê ûç¹à ð . ` ë¼ê ê » ¿ å ! Ä ā· ý?’ é ´À ă î ë ćè ý, ê ýë ¾é ă²ï íèý, ë ê Ĉà÷ê ąåû Ă é íçýà æ·ăè è¹à÷. ąë, `āé ï, ë Äé āćà āë » é ï ¹ăëĀë” é ¹í íê¼ï ²ñâ´ ¼ è ý. ÿë ï ćèý, ¾é ê îÀ ćç ð. , ùîĄêĀ ç è , Àê í Ă é ºé ð. “ ç ë! âùà²åû é »Ăë Âà ā· ý. æ ê ă! è ë ë é ìýû éÿ ăà÷ à÷! è ć Ăë, ąë! ç ÷ à÷, à á ²å ï ë, ` é ¿! é ¼ð é éÿå é!’ÿ ç ï!” é å·¾é â à åûç é ê ë á æû ì Äå·ăà æûë. ê ý ë Äé ā ëĉ ¿ º Äï è¹à÷. ï, é ăç ¾îÀé ï Ć ¼äùà ç çý, ` ê ê · ÷¹à÷ý, ă!’ éĄ ´¿ç ýë, ` ê í ă ¾ăà÷ æ ē·åû, ďá ¹¿ ûçýà !’ éĄ ê ý ç ýë, à àĉ· º Ĉ ! å·Ă é ´à æ·ăè Ā¹ ê íçý, “ ë ?” ´ à÷ Áï æ » ë å ð è¹. “ á à . ë ¿ ë . ¿à Ä ăà á ë!” î÷ð ´Ą½ à »ç ð, “ è¹à ÷å· ? ê · !” éĄ, ¿ ûçý, à ç ďà²à æ ¿ ë Ĉ é éÀê ð éĀà÷ á²¾ăè ê æ. ` é Ăë »à Á !” éĄ āÄé ā ë · å· »ç ð. ù ´ â ċð å· ð. “ é á â´ ¹¿ ç¹ ï ăè ¿ é!” ¿ ë ê ´ ð. “ á Ćà÷ç ¿Ăë, à÷ é é. ÿë ă á â´ üëÿ â ¿âùà²å ăà é. ê ç äù ùà÷ à÷ ýà÷ é ă ê¼ð ? é è¹ çý ûçýà ëÿ..!” ” à²ï ¿ ! á ăè é ! ï ăè ¿,” é ð å·, é ù ÷ èýÄ ê ÷ë ²ñÄï.
 • 13. “ è¹ăà ! æû ð á²åûê àĉ !” é å·¾é ì ç¹ï ¿ ë á²Ä ê ² é ë ¼·çýà æ ý è¹à÷. ï, ¿ ë Äï . ċà ĄçýÄåû, é ² ë¼ ð. “ ¾åû æ ! êĀ ë ÑĂë ă ¾ï ?” á ½éÀà å á å´ ê íç é ā. “ å· é Ä å á . é ë ¼¿ ë!” éĄ û ð é ąë, éÿ é ą íç ĉ ê ý, ÿë ë Ĉà÷ê ¼ è ð é é ð ï, è¹ åûë é à ç¹ çýà æ·ăè ¿ ë Äé ï ç¹ ê ç é ï ā·è ý. ÿë é ë ï , ê ê ï ăಠë é ăç ë ćè ý. è Ā ë à÷ çýà÷ê ăç ½ï ý, Áï ºé ê , ¿ à ¿ï íèý, ÷¹à ÷ à å· è¹ ê íç · Ä çý ºé é ā. “ é á â´à÷ è ñ ê ç¹ ! á ê é ÷·â ï ç Ăë Ãಠé. ï å·, ÑĂë ê · ê · ăà ë!” é å·¾é ÿ ë ÿà÷ æ·ç é ăà Äï . ç á²¾ăà÷ë Ô ç åûê íçýà æ é. ă á ð ´ è . éÿë ´é ê Äçý, å· ç ðÂàĉ çýà÷à æûÄû ýë, `ĉå Âá ë. ÑĂë á ê é ¹¿ åûê ¾û !’ éĄ é ¹ í · ûë ç¹ï, ąà å Ûå· á ê ýë ¼ ă é å ă Áê ă ಠý. ê ý á ¾é º Ĉ ćë. ēíà ç ç ðĆ é. ` æ ÿà÷ é ë ¿Ă , é ! æ ÿë é ê ¿ íè¹ăê »ï !’ é ï ë ýðÂà æû è è¹, ¹íâ´¾ï èý ð. ï â ÃêĀ ½é» Ć ê íçý ā ¼ ½ç , ï , à æ ýë è¹ è î ë, ăç ë! ā á÷ë Ä ¼ç¹ăè ´Ą ´Ą å· à ²ð · ºéÀăè » ă ð éĀà÷¿ æ é? ÿ å ç Ăë, á² ´ è æüë! ă²ï ăë ý é î ë? āë, Ñâ ąë îĄ, é åûë āéÿà÷ è¹ăê ý ÷Àçý Ćà÷à ÷î íĈ è , Ä çýà÷ê ¾ï, ð à ç¹ï å íèý, ¿ çý é íç ·¾ăè íêĀç ¾é à ë ¹ăë¼ ð è¹. “ æ Ăë Ñá ûçýà å· Äå·ăà å á . ï ë ?” à÷ç ë ìý ðĆë ā î´¾ï ćè ý à ðÄ. “ é æ ê ·ê ¾å éÿ å é. æ é é é..,” ¿ ēâ ćçýà æ ð. “ æ é é é, ` á ê ÷· ă. ë ç¹ ë! é á ý ï ë èý, ç¹ á ç »
 • 14. Äåûåûê ¾û éÿ èý, ï ë ð ïÁà å å·! é ê · ăà ā·Ăë?’ ê ·éÿ é ¹ăê¼à å ë !” è¹¾é ÷ ï Äಠý. Ć ûê¼ï ûçý çýà æ ð ¿ ð. í Ćà÷ āé ï, Ą¹ ç¹ à÷ çýâ éĄ æ·ăèçý ă ĄêĀ º í¹. “ è ` ÿ’à÷ð ç¹ , è¹? , ò Ĉ Ē!” éĄ â î ê íç ð. è¹¾é ë Ą ´ççý. á ă Ēà ¾ï ½÷è¹ăè Ēà ð ăà÷ë. , è í á Âï ð í Ć é ² ¾ï Ēç Ĉë ăà ë. Âï ´ Ē à , ï ý ¹ă Ä à Ćà ë ÷ë. éÿë ´Àý ç¹ï, å·¾Áăà÷ë ¾ î ą é āë ½é çýà÷ ², ë ²Ä ê À ý, æ í æ á Ć é ½Âăë Ēà ê íçý, ï Äùë ë¼ç ð è¹. ( ½ñ é, 1984)
 • 15. 3333 è¹çè¹çè¹çè¹ç çççç ĈëĈëĈëĈë éÿéÿéÿéÿ ½½½½ áááá ¸Ăë¸Ăë¸Ăë¸Ăë è ¾é à ç¹ï íèý, è āà ï ¸ ê ôÆï ¼ ë ìý æ·ăè ĀÁ ë Äé ð ç¹ï ç¹ï āë, ÷ď āë º ë¼ ăè . Ą ă á ç ½Ãï ¾éĄÄåû, ê ý ìê ðÂ¾ï — āîÀąë Ā¹ ă ċñº ¾ï — ·à æû é ë. á ð å êĀ ç¹ ā éā ò Ĉ ´ ê íâ´ îĄ, í ïÄ î ç , è ê ð¾ï ê ÷ë ÂêĀ. ‘ ë, æ ìê ¼ è Ćà÷ ò Ĉ Ãâ ý ·êĀ ´ è ! ąë á Ćà÷ ë ç é á ûçý à ×á !’ Á , æ í ë¼à å·ê íç ý, éÿ ½ á ¸ Äï . ‘ æ ¹à é é ì ë ² é,’ éĄ º ç è¹¾é ûçýàĉÀ í. è¹ é é ă ì ë. í ð Ûå·ï ēäċĄ ï íè ¼ð í, ï åù½ ² Ĉð á Ć é, å· åûë ¸èý, ¾ï à², íà Äï Đï Đî÷ë è¹¾é āë å· ăè í. ê îÀà Á Ä ¿ê í  ë, ‘ ½ æüà÷ç ¿Ă éÿ ç¹ ë é é»à÷ å á À åûê á . ç ð à ç ý ç¹ ·â´ăà , ë è¹! ý é ÿ é ì ? é ăç é ù ½ï ăà , é é ½!” éĄ, “ é ´ ë” é ¸¾ï ´, í ð çýÄû í. ¼ ý Áà ï ë ´ ý, ý ð Âï ¼· , æ ´, îÀĂë îÀăಠë é! ê Ĉà÷ê ¼·ç è¹ ç ÿë à æûë éĄ ĀÁ ë Ą¹ ìý æ ð. ï, ê ì ý ï Ćà÷ê ¼·à÷ë é ¹ï . āಠ, Ć í. “ ë à÷ è ê ă âËá ? ï ăë Á ì á !” çý ¾ăà÷ë ý è ¾ ë ï â ´üá² ð. ð é ç å·à å ý éĄ í ç¹ ê Äï . í é ²ë ¹ ¾î ! “ ï ë ç é. à÷ ï ë ¿Ăëÿ å·à² ÿ é ĀÁ ê çýê
 • 16. ê é, · Âäùà é!” è º Ä í ´¿ç í. Ćà÷ è Ä à ë ¼· Äï . “ á²å ë ç á ê üë?” “ ê · ï . Ñ ýà÷ë ê àĉ ý, æü. ý ë á ë! æüá é å ë. é é ë à À ! ë ç¹ , æü æü ¿ æ¸ åûåû, é æ å· å ·à ¹¿ ·à² é. ë! ï ë ë !” éĄ ð í, “ è ê ă! ýê à²Ăë, Ó á²Ă âù ð à Ä å· ă? ²ë ç¹ ì åûà÷â ù è¹ ë á²à÷ûç ă!” é ë¼ç ąë, à è¹¾ï é æû ā·ê í éÿ ½ á ¸. ă Ä çýê ì ð ¾ăèý ă ð. “ ă²å â ï ýéÿ ² ý? ý ´é ê¼ð !” éĄ Ćà÷ê ¿ ð.  ë ê ¹ Âà ý, ĀÁ ë Ä ë ĉĄ í í: “ é ýà÷â ï é, Ñ é ¹¿ î÷À ºéÿ ê ý. ¿ ·êĀê ·âù, ï üë. ûÄ ý ç ¿â ï åû é å· , Ñ èý ýá ? ĀÁ ¹¿ ¹íçýâ æ üë, é ?” ĀÁ ë Ĉà÷ ă ·ê à ð ¾ è ë ¼ è ý. “ ë ? æ å , ý ²ë ÷ ?” “ æ é , å ýë, ÷ç ýë åû½ï . ð à ýë . ýê ಠ¼·â´ăè ă è¹?” ò Ĉ ¿èý ç¹ăè ê Ĉà÷ é é ā Á ă ìê ðÂà÷ ÿê æûë éĄ é ï ¾îĄ? ç ï è¹ăè è ¾ï ĀÁ ë Ĉà÷ è â è ë ¹ç ý. ð è à ðÄ å ąë, ê º ê ¹ï ï í. á ăè¹ăà æ· í, ë! ¹ à ïÄ ï ï, ñà ¾ï āé ā· Äï ë. ·à ·  ë ïÁ ăಠí. ï é ý æûë é ¹ï ÷À ăಠí. “ ê !” ĀÁ ë á² ð. “ é ë ? ý ąë Ć. à²ï !” “ à÷ æüë ë . é … ë ½ñ ðÂàĉ çýà÷ ÿê¼Òá ?” ê · ý¸â çýà æû åûÄå ð. á ¸¾é ā ë ·ê ¾îĄ. “ é ë ê ·à åûå ?” é í ñè ăç çý é. “ ì Ãá ý ç ì ¹¿. ăÄ ë ē ¾ ¹ä ý. çýê¼ êĀà ë ç ç āć² ā·Ă ? ê¼å ë, ďá² ëÿ ăè , êĀ ë à÷ë, ½ă á Ćà÷ë é Äç¹ ë? ë ë ¹à ë?” é ½ â´ é ă ĀÁ ë Ĉà÷ê ¼ è ý ê ý é. Āýê ð¾ , ĐîĄà÷ ă íĉ ½ í ² ë. ēéĄ · à æ ¿ ¿
 • 17. å· á ð è Ä çýà÷ð þ è ý ï ð ¼éÿà÷ ćç . ê Ĉà÷ê Ā¿è¹ăà æûë. ê íçý é â ´¿ç í. ‘Ñ ýà÷ë ê à ĉ ýéÿ é ¿ Û ç â´ăà é?’ éĄ ï ý Áăè ý. â´¿ê¼ï ï ë èý ¾îĄ Ćà÷. “ ăá ê . ½ñ Îâ í!” éĄ î à Ñå·à å· ð. Ā Ăë, åû ăè è “ ½ñ Îâ í” é ÷êĀà÷ å ð éĄ é¼é Àè ¹ï ă ´À î ë ćè ý. ï é ? ì Àā ë ìý ð à ï éĄ é ç ê ûç¹à æ ð ĀÁ ë . “ á ç ďà²åû åû , Îâ í?” è ç ½ñà ÷ ï Äç¹ à å·ăà æûë. Îâ í å ç ¹ăë¼ ð. ýĈë ý, é ¾Áăè ¼ ëĀê ¹¿ï é ÄÃ Ć é é íçýà æ·ăè æ¸ ë ûç ð. îĄà ë é. ï, ´ ă » ½ăèý á » ê îĄà æ ¼ð í ¹¿ â´Ą½à÷ê Ē¿êĀ î å ý. à à ¿ ý, ï ¿ Āé ç ·, Îâ ¿é ´ êĀê Ā Ăë, î÷ê ăç , çý é íè ûç¹ăè ´ êĀà ¸ Ăë íç ·, ê ¼é íè åù è ð. Ą ð , ă𠼿Ăāé ô ¼·çý, Îâ ¿é ă à à ç¹ăè ð ĀÁ ë . ÷ë ï, ÷ë ºéĄ æû, à ê ´, ¹í åûâ ´¿êĀâ ´¿çýà æ·ăè í Ć é Äăë ý, ă éÄï Ā í ă »çý ºé ð. ·â ă ´À , ð à í åûà÷ð þ è ý. ï ê å ă ê ĀÁ ë Äé ă ë ý·ç ý. ÷ à ăá² ð. “ à ë Îâ í!” Îâ í Ć ā é ¹ï Ä è ð. éÿë à é ð: “ à ë Îâ í!” Îâ í ºé ð. å· î ï ð à ë ¹ăë¼, “ ý ê ù!” éĄ å· ð. ÷ ï å ăè ý. “ ê ·à ç¹ , ą í çýâ ´¿ê á !” à ç ï, ð ÷ Áï · āë, ¹ āë è¹ăè . · ½ æû ĀÁ ë ï, ç çý é à ç é ā·è ý. Ä · ð Ãçýç é Ćà÷ ù º Ĉ è ý. éÔý ò Ĉ à ăè ï, ê ·ç »ê å ā ¾ï æ·ê í ð é ²ñĈ î å ý. é ê ç Îâ ăë! ë, à é îĄ ï í Ćà÷ åûë ăà , é ! ê ï ë Á ê ì āüāüê à ë ¿ÄçýÄåû, ¿ Ă é
 • 18. Îâ ¿é ¾Áăèý ¼ ëĀê ê ¼ûá ÷ á²à ðĆë Ĉà÷ç ý¸â ï î å·ăè ý ĀÁ ë Ĉà÷. “ é ă é ?” Àèý ðĆë í ½ï è à å à ÷ Áï. êĀà÷à å ý Áăè ý. ï, ï ë »à ç é Äï Äà÷. é é Ä Ć é ² ąë, ´¿ é ¹çýê ù ý ï ÷ ? æ î ð Ąç ā ç¹é ¼é ¸¾ï ąë ÂÄ , “ é í ĀÁ ë ,” éĄ ê¼ê ý ï ¿Äç ð. ð à å·à æ . ð Ã ð ‘ à ’ éĄ ÁĂ é à ÷Àê¼å å´ ë ì Äï ĀÁ ë . í Ćà÷ é ¿Ăë ì é çý ë? è¹ é ·.. ð ´¿çýà æ ð. ÿë ê ¹¿ ² ă² ! éĄë ă åû åûê Āç á ûçýà æû, ĈĆà÷à ¸à ąçý ý à¹Ă é Îâ ¿é ï ç ð ĀÁ ë . à ë , ă éÀĉ ¹í íà ý, ´¿ í Âé ý Äåû  è ð. é ï à ð è ï å ý. “ è ê æü é , à÷ ? ²å è æ ç ë!” ´¿ç í ð. é ê îÀç é ù² í ð! ĀÁ ë Äé ï ð Ąç . “ ¿ ćç ĄêĀ. ă à÷ ą á , á çý, ‘÷å í»á’ ïÁ üë ýà÷. é»à÷ é ê ¼·âùà²åû, ‘ á ² ùà÷ á Îâ í’ÿ ā åûê ¼· ë !’ ‘ ½ñ Îâ ’ ê ·ê ù² í ð? é» ê ¼·çý āà÷ ý ï ăè ý ĀÁ ë Ĉà÷. ă ąë Ñ º à ÷å ê à à²ê ¼·çýà æ ð. å à÷ ï é å·ï ´à æ·ăè ý: “ è ê æü ă ĀÁ ë . ·à ï ? å· ăà æ· ï ë è ¹¿ ï ðÂàĉ ç¹ Äå ê ·ç é!” í íÔ ¹à æû, é»êĀ å÷ë íĈĉ î ì, ÷ê è ð ð. î ç¹ąë, ç¹ąë æÏí ăà ûç ý. ‘ àĉ ý. Ñ ĀÁ ¹¿ ïÁ !’ ê Ë ê à ë Âç í. ‘ è¹ĉ ç é ´Ą ê å·ăಠí. ï í íèý , é !’ éĄ í ĉĄ ý Áăè ý. ê Ĉ é Ĉÿà÷ê ì, ‘ è¹’ á² ê ë íç¹ăè ð. ¹ ë Ā¿ Äå ąë, ă å´ ¹ï ê ¹èýÄå·ăè ý. è¹ ê¼¿à Äï ăè ý, á ð à÷ë ăÄï Ąê í à àĉ ý éĄ í ¹¿ï è ă ð í ð Ą æü² í ð.
 • 19. , ä ï í à ಠí. ¼éĀ, é æ ¿ ë ĉĄ² í, “ » ê ûçý ï ă ÿà÷ é è ë éĄ à÷ê Ā¿ ç é ï ,” éĄ. éĄĒ Ĉë º çý º çý ć è ý. ê Ăë, è¹ Ăë º çýà æ ð. ë Ä ë ï æûë, ‘ » û æ çýç ¼é Ðá ë ’ éĄ. ê ï ë Îâ í Ā ¸èý ă Ēí ăè ý. Îâ ă à æûë ý ï ºé ð ĀÁ ë . “ ! è å ï ë ûç¹åû éĉ !” è ¹ à÷ ï é çýç é ăè ý. ï ý ¹ą Ä ý ï é å·ï èý é ð ç é. “ ¿ ¹ ë! ë ë á ? è åûá ç ďà²åû à é û?” é é æ í  ë à à ĉÀ ý ĀÁ ë Äé ¹ąë Ä ï Äï . ‘ ë Îâ í!’ éĄ à÷ð ïÁà æ ð. ÿë ă ½ñê æ é ¹ï Îâ ăà÷ê ă½ ë ăè¹ăè ï, ê · ă ¹êĀ æ ² ăà÷ ? (1996-ï, ´ Äï ¹ é à ç¹é ´Ą ê å·¾ï æ ë ¿ù î ý)
 • 20. 4444 íííí ćçćçćçćç íííí ćçćçćçćç íííí í æ é ćç í î÷ āಠë ý î í ð. ‘ ăê æ ½’ éĄ í ð ç ï ´Ą ¹ï æ í ð ì ÁĂë, ï é è ý ăë Ąà ý í ñÄï íè í? ê · ï ë é ï á Ćà÷ê Ā¿ ý. āê ç èý æû ð ¼é à²ê ë, ăá ð. ê ý Ąë ăê æ ½ ăè ë ÿà÷ Ą ý. é ç æ í ð, Ąā ç ‘ Ą’ éĄë, ć ‘ ć’ éĄë à÷ë ý, é à ‘ ăêĀ’ éĄ ÄÂç Äç¹ º à ç é ă ë. é ð¾ï íè ´ ă á Ćà÷ê¼é, à ê ç ç¹ ´¿ í ‘ ê í’, ‘ û÷Àê í’ é á Ä à ā é ý é Ä ¼ è ý. “ Ąë ì é ý Ą ì ¾îĄ,” éĄ Āç ç¹Áăè ç Ä à² û ºï ï, é è à î Ăë ´Àý èý æ í í. “ ë ăê æ ½ ûçýà æ ï, ¼ è ý é ăê ăè ï, è ê ÿà÷â ċå· ăಠí ð. , ýĈë ă ê í é!” é ¿ï èý, ÿ íċåû Ä ç¹ ç¹ăè ý ï è í ç¹ í. à ¿ ï éÿð ò Ĉ âù íĈ ăè¹ăಠé Ē¿ê¼ï í è¹ ÷ąá â ´¿ç í. ă · ¾î Ąà²¾ăè ïå è Ä ·Ăë Ąèý, à àĉ ý èýÄûë éĄ è · ăè í ð, à î ¾ąë, ç¹ ´¿à÷ë ý āë ´¿à Äå ï ¿ ï é ´ ç ąë à â ´¿çý ç í ð. í Âï ăë ĄêĀç é é ï, ‘ ï ! ë Ûå· à÷ ê · ă à á !’ é ºë ¹ â´¿êĀ é Âê å ý. ăê æ ½à÷ð à² ë ¼ è ý éĄ é. ‘ é çýå , é ç¹ âùà æ !’ éĄ è ă ´Ą è ăè ąë æ í ð ă ăà ă í ê ýë ï Äû æ à²Äå ï é ? ąë, á ù Ãçý, î í, Ä í āé» ¾ï î í ç î æü í Ćà÷ç ý ë ê ê ï å ý.
 • 21. é ·ç í ð ‘ ì ăêĀ!’ éĄ ÄÂç ý, āé ï íç ûçýà ð ā· Äï . ï ë ĉ· é å ë åû ý ï ăè ý. ¼ ă é ´ê ² ï, í ð é è ìê ï ĉê¼åû Äû í éĄ è ç » ¾ï ăà ç ê å é. ýĈë ì ï ăè ¹ï Ä ë ¹ , è á Âï ï ë ê Āç á ð ·à ë¼ç é. ¹ ë ·ç¹ ë , “ æ Āô á ê ·âùà åûê !” éĄ ý æ·ç ¹ï, é ýà÷ ÔÀ Āç á ê ·à÷ë í ë è ý. Āç ç à ¾ï ûç ďà ë èýÄûë, ï ý ë ¹ ÀÄûë é ý º é ìçýê ì, ă ¹í ·, ÷ê¼ï ā ï ë¼ç é. í ð á ý, “ ê ăé é ?” éĄ é ý å ý é ÿà÷ è ¹ç ý. é ă ćç ²Ä æûë! ê , ë ç îÀ çýà ð Ä Ą ´ è à ² ý. ăë, è à ðÄĂë å å í ð. à÷ë ÷î íĈ é ý. è æ ë ćè Ĉ ¿ ç ç çýÄå ¹¿ ă ºë ¹ ¼ è ý ÿà÷ð. ‘ ćý ý?’ éĄ ´çý, éĄë ¼· ï, ê ¼ ÷ íçýà ð ë, ê à÷ āà² Ä ë Ā ê í é éĄ Ðí »ç é. Ā ê ¿ï é ă ¿ ë. ćý ý îĄ āé ¼é ăè ąë, é é ý éĄ ¼ ăà÷ç ¿ ï ìÄûë. ûç ´ á ¾ï Ãç é ăê æ ½. å í  ë, ‘ ìâ´,’ é é. ï ë Ā ê í ìâ´ é. è ç û Áï ´ æ à æû¼·ç é. ´ ćç í ð ë Ä¾é ¿ï Âè¹ăè í ð. ‘ ë, æ!’ éĄ ç¹¿ ´¿ í ð î å ê Ăë ¾åû Äû í ð é ë¼à , é ! ă , ľé ÄăêĀ Ąê¼ï ò Ĉ ď ë éÀê ì, ë Ą, ð Ą é Äç¹ ë ï ë ï é ²î÷ íç é éĄĉ é º ç é. é ï ê ·â ì ā· ý, à÷ ă Ä ă î÷ê ă á ð ăà²é é û, ‘½ ô. ăê æ ½’ é ç é îÀà ð Ćë Á å ð éĄ éÀ ý. ê · ă ð ÿà÷ æ Ĉë æ ë. ù ë ð ăà æûë ÿà÷ ìê ð. éÿë ´ í, ‘ é æ ăè¹ é, é Ä ´ê é’ éĄ á ð
 • 22. Ā ê ï Ä ë ê ûç¹à æ í ð. ý, æ ð ² ăè ï, é ‘ ² é’ ï ý ‘ ²ê¿ ’ éĄ À é. ಠç ý ¾ï Ā ñ ìè í ð è ¼ ÷, ĒĈ é íè ăë ë é ê Ă é ç ë ă é ‘ é’ éĄ çý, è ï ù ç¹ï Ā ñ · í ð æ¸ï å í ð. ê · ç ăê æ ½¾é ìâ´ íè ý. ‘ ý é ă é è ê æ ćç ăë å·à ð Äï ?’ éî ´ ë ´ç ¹ï, ‘ é’ é íç à÷ê æ ï ‘ ´’. ý ò Ĉ ¿ ê å ăà ý é ý Ā¿è ý. è Ö¹¾ï ćç í Ć í æ á ìâ´ ìý è ¹ąë, ý ·ç ¹ąë ăê æ ½¾é ýë, ÀĈë ĉ· . ï, é ê îÀ à ë é îĄë ÷ Äï . î í ¼·à ý ąë, é ç¹ï ăè â ç ê ï ýĈë ÿ ă á ²Äå ý. ‘Ä Äï à ê ² ë’ é º Ĉ ćë ý îĄ ăç ëĉ è ý. ăà÷â ë è ë ï é ă á ý ìç û é é ë ê ý é ¹ç ý. è ¹¿ æ ìâ´Ăë, Ăë ìý æ ăè ï, é ăà÷ ă Ä ²å ý éĄ ă ð à , æ ¾ï èýÄå ý ê Äé ç è¹ , ‘ ăêĀ’ é ăÂï ý Ā ê í çýà ð ý é º ë éĄ éÀê ¾îĄ. ă Äûā éĄ Áï íè ďà ç¹ï ăè é ¹ûà²åû ÄÃçýà æ é. ‘ ’ éĄ º í å , “ ë í æ é éÿë ćçýê · á ê çý ë Ñæ ë ²ñÄà æûë!” éĄ ă í ïÁ, é íçý² í. é ă í āé ï èý, “ ý í æ »é Ā Ãï ¹ ă Äà÷â æûë. Ĉë, ą í ಠ⠾ï û å·ăê ý ľé Ā¿èý í ï é!” éĄ âù² í. ë ¹¿ åû Ä à Âï é ´ ăê ý º Ĉà÷ è ý. é ê , Ä é è ýë, ‘ ï ë ¿ ćç ë! ÿà÷ ă Ä ûà á ë, ç á !’ éĄ â ï àĉûë é ýë ÿà÷ç ¿èý é ăè ý. é ï ă í Äć² ý. é ý ć¹, ć¹ Á æ·ăà÷ë ÿ ćç ąë ćç , è ê ê ¿ ¹à ý, ă ¿ ćç ÿà ¿ à çý ÿë, ëÓ çý ÿë, “ á ¹¿ í ð Äå ï é ý!” éĄ î ð ( ÷ æ ) ¿ ê Āé çý… è ç¹ï ăê æ ½ ÄÃçýà æ é. îĄë ¹í Ä Ā ê í è ¹ï ÿà÷ ²ñâ´ á Äï .
 • 23. í ë. ý ¿ ë. è ç¹é æ ç à æ é æ é. º Ĉ ¿è ç é ê ûç¹ è îÀ î Ĉë ¾îĄ, Ĉð ·à · ć¹ ï Āæ¸ ç¹î÷ê Āæ¸ āë ¾îĄ. ºë ¹ ¼ è Ĉ èýë ¾îĄ. Ā ê ï ë ¿ é, çýà æû ý ć¹ç à æû ! é í î çýà ì ìâ´ ð, Ãç æû ï ë º Äï æû ā î´ç é. î ý, ë ý ê ·çý, é¼é ¹ï ä ë, ¹ï ä ë éĄ º Ä ï, é ý ý! è à î Âç î ç¹ï, ‘ ăê æ ½’ Ä Äï èý, è ç ‘ í æ é’ ¼·çýà ð Ë à æû ²ñè é é. ¼.÷: à ï Ăë ·à æ ½ï . âù à÷ åû āಠçý ë ûçý ć ê å·ăಠý. ( ½ñ é, 1992)
 • 24. 5555 æ÷¹æ÷¹æ÷¹æ÷¹ è¹» à · ç ê íçýà æ ð. ¾îĄ. éÿë ï ¸à÷ð ð á÷½ ë èýÄûë. ð åûë » ê ì ºé ï, ë é ï ð? í é åûë, Ð ÂĂë ýĈ ì, ê · é Äåûà ûê ý! ă ¿ à ý… ‘Ñ ăà÷ ¿ ûç ý é åûà åûê ¾îĄ, ¿ ë ¹í íà ?’ è ç ·çý ç ý. ² ăà  ô þ èý é ý, ëĀ¿ ²ñâ´ éÀ ý. éÿë èý º½ ë é. æ »â à · ç¹ï ¹ , · ¾ï è ý. ‘ā Áï è à · ç ç çýç āć æûë!’ è ìê é ûç ¿ù Ćð éĄ ý. Ä, Ā ñâ´ Ăë, ¿ùê ăå Ăë æû, è ê æ Ăë Ûñç¹Ä ë éĄ é÷ íè é. “ é ÷à÷ ÷ á æ ë. ăè ąë, ¾ ê à ê , à÷à ÷ûà üëÿ ¸âù!” ÷ ¾ï ïÁÄåû, Áêô·à, āçý ¹ç ï ê · ý ûê é é. ò Ĉ é í ê ·, á ÅÁăèý û Äåû û èý, Ĉ ê ý à² éĄ è¹»à÷ê â ë Áûë. ‘ ă ÷à÷â ´» · ² ăà æûë. ï ê æ Ćë ă ·¾ï ² à å í !’ é æ ç » ë ¿Äç ð, ă ā . ìÄåûâ ´¿ç é é. “ è ê ï ë à÷à ² ý è . é ¹¿ æ éĀ é à÷ê ¿ù. ´ ë º âùê é, é â è¹à üë é² ýà ¼ ê ç à² ê · åûà÷ Ĺ ë ÿê¼ ăà÷éÿ!” è¹»à÷ê ă ăè ý. à÷ è à ç¹ąë, ăë ò Ĉ āಠçý ë ûçý ç¹ ý ² ý éĄ å ý Ćà÷. ð ´é ê æ ăè ý, ê é ý ý ê Ā ñèý æû ăê í. ï æ í ç¹ï Ćà÷ê ·ê¼ï ù ´ ë ï ý ¾îĄ. ¼ æ  āë å´ ë. ê ê ýë í À ï Ä ç Ä à éĄ Äï . ‘ é
 • 25. ²!’ éĄ º½íèý ê ð. íê í ð ï ă ïÁ ç î ï ă ā à÷ ă ā ¹ăë¼ç ¹ăë¼ê íç ý è¹» é ê îÀà æ·ăè ¸ê ăùê ûç¹ ý Áăè ý. ă ÿë çýê ï, é ¸ ç é ê Äçý èý ðĆë Âé à÷ Ć ìà÷à å· ý. ê ï æ éĄ ă Ą íçýÄå ! Ć é ï çýê ā·Ăë? ´ç ð, “ à÷ë, ąà÷ë Ëಠï ç ā·âù üëÿ ç ê á , è¹». à÷ë í ç ý ë ¹ ć ā· ê ÷ý,” éĄ ð ë¼ç ð. è¹» ´¿ç ð — ´» Äï Äï é ´¿ê , è ¹¿. “ é ·?” é ð ë , ¹íèý ì. “¼é é ë ? à÷ë ă Ĉ üë. ò Ĉ ù ë ăè , è à Ąê é ¾ å ëÿ ´â´ăê á á !” ¾é ā ë · ý. “ ê · ï ë ďಠÀäù , è¹». ê ăಠïÁåû ăè ý ! Ĉë Äåûê ý, êĀ ë… ąë á ¼ð !” è¹» Ôæûë ´¿ç ð, à . “ , º ë é á ë ¹¿ ï . ÷ ý á ăè ¿!” “ ąë à÷ ò Ĉ æ à ë ĉ ý!” ë Äé å ï ê ¹à Äï . “ ë ! é à÷ê ¼·â , ăç ²ê çýåû, êĀ ç é æ¸ê é. é ý ï ï ç é ăà÷ë. ăç íèý  , ă ăà ë?” éĄ è ð. Ăë À ý, ç é Ăë, Ć Ãî ¾ï Ā¹ à÷â íè¹ăà÷ë ² Ăë ê¼åûê íç ý ð ë. è à ² ÿ é èý è ï ê · ăà÷ë! à ê ăēâù Äå ð. “ Û· ç ê ·ç é! ï, É ąéÿ ¼ ç¹à²åû, æ ćçýà²åû ,” éĄ ąçýà ð ç é ā·è ý î ï. é¼é, î â è¹ê ý ï, ² à æλąë, ·ê · Âąë íçýê āî å ð è¹». » ë ¸ å ð. ÿ ê å· ð. ð ¹í íç · , ý ë ð ï ¹ăë¼ ý. ā Áï îĄê è ê ï ăè é, ´¿à â ´¿à ê ´ é. ĐĄ æ ð íà ¾ï, í ă ăå àĉ ¹ ý, é û² í è í é º ê¼ï, è¹»¾é ąë æ è ý. ÿ é íçýà æû ´» Ĉà÷ê ð. ² é ê Äçýà æû, ý è Âï ìè · è ð. ´Ą´Ą ¿ù ï ąë ¹ ·ç é é.
 • 26. “ à÷ é é ÷ûà üëÿ ·â´à÷ý. , é . ăè ąë, ‘ í ë’ æ¸ è ´ á²åû è é!” éĄ ë ´ ·, ă ð è à · ç é Ćà÷ ¸Äç ý, é é ï Á å·à æ ý ï Ē¿çýê ð è¹». à ďà ë āÃçý, ăç¹ íç¹ăಠí! è éĀà÷ é æû ąë ûà éĄ ²ñèý ð. ì »è ê Ā¿èý æ , “ æû ð ë æû ăë ê · Á , á ý ÂĔí ¾åû , íÁá?” éĄ ä´ é. ð ´ê î ë ý, Ą ç · è ý, è¹» òĈ ²ï ï . ² »é ·¾ï å ÷ â ìè · ð ėí ÷ë ô ô æ·ï ç¹ăè ý é ý è ý. á²ăè è é ï. ² ÿà ă²ï è é, ´ ï ý ă é á Âąë À À è é. ýĈë ý, è¹»¾é ê ¼·çý ćç · è é. é Ôå à í · ă í éĄ ¹í íç è¹»à÷ î ë é ½ä´ ý. Ûåûà÷ð þ è ý , “Ñ éÿë í. è · ê Ø´ ¼·âùà ÷ûà é ā·Ăë. , à÷ë íçýç é å ă ăë. é Ä é,” éĄ å· é, “ » Ñ à÷ê ë. ćá , Ûå· ă!” é é æ·êĀ é. “ â ï Ñ ă?” éĄ ËÀ ð è¹». é ýĈë Äï . ý ´ ¹ ë éĄ º ç é ,  è é. ð ¾ăèý è ë é Ć ðÄà÷ê ¹ Âç ð. “ ¿ ê ù·. é ÷ ë ¿äùë, ¿ , é à å·à ‘ ¿’é»ăà é ï!” “ ë !” ÷ Áï ¹íâ´ Ä å ¹ ½ăè ý. “ éÿë ą  ï ë, ¾Á âù. æ Ñ… é ê · Äå , é Ä ç ç é ·ê üë!” “ é ² ç é å·ê é!” “Ā¿ è¹». é  åûà é. æ· à· è¹ăಠé. ê · ăà÷ é à å·à²å ąë, ¾ Āð à ÷ûç êĀ ë, é ‘ ë ’éÿ Äåûåûç ¹ăë ê ¾û é. é Ă ĉå·åûê é? á çýà÷ à ï á è¹ăà é! ” “ à í á ăê ă!” é Âé ùă¹ á²ê ¾ăè ý. “ ë ¼·à , è¹». é à üëÿ à÷ åûë ? ´ åû ë à å·à æü ï ăè , á á ë. , Ñ ăç à å·à²å , ý ā· ý. é ¹ăë¼ê ìç é üë”.
 • 27. æ á ăè ý. î ă á ² ÿ é ñèýÄåû, ¼é ÿ ÷ è Ć é ¹æ ·à æû, å· , ï ă à çýà÷ë æû ð? ¾ÿë, ² é ï ñ º çýàĉ ê íà ā· º ¾ï, ć ÓÀå ý. ăà÷ åûë ï ë āé ¿ ï ăè¹ăà÷ ? ¼é é é» ë ò Ĉď ë ², é ê ç¹ ·à æûë? ûç ´ ¹ á ð à÷ð èý² èý, ý ć ð. ¾ ´ç ð. ë Ć ï ýà÷ç é ï² í ð éĄ Ä á² ý. æ ÷¹ ăà ë. î , ë¼ îÀï á÷ í ý? Ąë ÷à ç é ê Á¾åûà ð ý ý, ÀÛ ë é ā·Ĉà÷ è ð. è ā·Äï ²ñâ´ , ¹í íê ï . Á û ï ¹ă ê è Á Á ă å íè¹ăè ð è¹». ´¾ï, à÷à ûçý ç ý è à Ąê ă é íè ñĈ é é æ ë à ¾ï, ýà ë á² ý. éÀ Ĉ. “Ñ é é º âù Ĉ æ·ăê ! é ï ë ¾ûâù, ï ?” é Āýà »é » ÷ç ï ý ¿ éĄ Ćà÷ê Ā¿ Äï . ăè ąë, ï á ¿à ê å·ăè í ý » Äåû  À, Äï ûçýà æ ý, è¹»à÷ é ą íç å·¾ăè ï éĄ éÀ ý. ê Ąç , ÷î ë ï ā· · èý æ é. ð å÷āé, Ûåûà÷ç é á²ê å é. ë, ð ăç¹ ăê àĉ ăå ûç èý æ é. ê · ă ë ēä´Ă é ñ ð Ē Ĉë ê ·ç é ð ê ² é Ó¹ è¹» ê ¼·çýà æ ý. ë ¹ç é à ï î÷à ï ìý æ·ăà æ éĄ ç¹ ê å ð. ï, ìÄåû ýĈë å Ĉë Ć ù ë á ûà Äï . è¹»à÷ ð ¾ ½ăèý êĀ è¹ăè ý. “Ð Âà÷ éÿë ą ð é ăà÷…,” éĄ ćç ê , “ à ¾ ă. ôÆ ç¹ Ä é!” éĄ Ä ê ê ¹ Âç é ï. ‘ á Ăë é â´ăà á !’ éĄ ï è à²à æ ð. í Ćà÷ç Ð Â. ýĉ ¿ ý ÿà÷? “ é è¹»? âù, Ąçýê ¾å· ! ÿë ‘Ä ’?” à çý Ûåû æ â ´½å· · å ý, è¹»à÷ ìÄåû æûë ï ăè ý. ă ăë é íç í ð ë. ê ï ë Ĉ é ā ë ûçýàĉ ê
 • 28. å ð è¹», é ÷à÷ í ăè Ć é é âù éĄ Ą è¹ăè . ï , ï ë èýÄåû, Ă é èý ÷ ë Ä ¿à² ð! ‘ , ²ï , ï ăë ă ð íèý ç é ë. ´¾ ¼· ë ç é ê ë’. Ćà÷ê Āç¹ Ā å éĄ ë ê é ý á èý ê ý Ā¿è ý. í é ´çýê ă ê æû , é ā ç ê íà àĉ Ąçý Ä ÷² í! è¹»à÷à æÏí ýë¼ ý. î÷ç ă ç à î¼çýà æ Ã, “ éÿ è  å à , Ñ? Äåûç ðĆÄ !” éĄ ê ûç¹Äåû, “ ë ĉ ì , ÷æû ùË , Ñ å ê ìýå é,” éĄ ¿Äç ð. “ ă?” ¿èýë ¿ ð ï å ð è¹». “ ï ë è ç · é ² é é. á Ćà÷ ò Āç¹ ïÁê ç ! ‘ á Ćà÷ê !’éÿå . ê ç¹ æü. è ê à é êĀ ë á é ăà é?” Ä ¿çýà æ ý, é ê ·ê å æ ç¹Áăèý ê¼ ë éĄ ¹íè ð è¹». éĄ ç é åûë ·çý, é ćçýà æû ¾ăà Äå ï, ÿë ê ·… ! î ð é å·ï, “ é ï ç¹ á ï ë é ´à²å ë, ¿Ă ? ‘ è ë² ê ·à ä ëĉ ăç ë ï ăà÷ à ÷ûà á ! é , í.,.” éĄ ïÁà æ ý, ç¹ çý é Àçý, “ å ê ç , Āô ç ð ăಠý é éÿ ¿Ă ? Âç ê çý àĉ ý!” éĄ ÿà÷ à çý á² ð. ç é é ê î å ç¹Áăèý ê îÀ ăಠí! ý Ā¿ ï, í ï ç¹ ê å ! ÿ à íçýà æû é ´» , ç ă éĄ ùîÀ À ¿ï . ê · ăà ¾ï, í é à āé è¹ăê í ð? »Ăë é åûà ë éĄ ·çý ç ý. ç »ï ĉê¼ æûë. ‘ ê¼ð é Ð Â?’éÿ ë ç ë á . ûç ôÆ á ’ éĄ. ‘ ë ĉê¼ á ? Ñ ĉê¼ Á !’ éĄ Ëæû ? è à î ¾ è¹»¾é ñà ¾ï ĀéāĄ ï ăë¼ ý. (ċ¿ é, 1995)
 • 29. 6666 ĀýĀýĀýĀý ëëëë áááá ëëëë “ éééé ëëëë êêêê ·â·â·â·â ìýåìýåìýåìýå ????” ñèñèñèñè ăçăçăçăç çýçýçýçý éééé åååå íííí êêêê .... “ ïïïï ë²ë²ë²ë² ýýýý ¾¾¾¾ áááá çýêçýêçýêçýê ¾í¾í¾í¾í.... êêêê ···· āÀâùà²åûāÀâùà²åûāÀâùà²åûāÀâùà²åû ăăăă !!!!” ăăăă ¾ï¾ï¾ï¾ï å·Ăå·Ăå·Ăå·Ă ÿëÿëÿëÿë,,,, ĄĄĄĄ ¾ï¾ï¾ï¾ï ýýýý ýýýý çççç ĂëĂëĂëĂë ¼·ç¼·ç¼·ç¼·ç ···· ýýýý ºéºéºéºé ðððð ¹¹¹¹ .... Ûåûà÷ðÛåûà÷ðÛåûà÷ðÛåûà÷ð þþþþ ĂëĂëĂëĂë êêêê ···· ăăăă îîîî ???? ïïïï ,,,, ðððð ýĈëýĈëýĈëýĈë ïïïï æûëæûëæûëæûë éĄéĄéĄéĄ ¹í¹í¹í¹í íàíàíàíà ÄïÄïÄïÄï êêêê .... “ ðððð ìììì àààà ăăăă.... ê¼ê¼ê¼ê¼ ýýýý á²åûá²åûá²åûá²åû éééé!!!!” Ćà÷çĆà÷çĆà÷çĆà÷ç ¿Ăë¿Ăë¿Ăë¿Ăë,,,, íííí  ûûûû éééé ´´´´ ëëëë.... »»»» êêêê ìììì,,,, ăăăă ÷÷÷÷ ïïïï ćýÄåûćýÄåûćýÄåûćýÄåû ăăăă íííí.... ···· èèèè íííí,,,, ºººº çýàçýàçýàçýà ææææ ,,,, ¹ăë¼¹ăë¼¹ăë¼¹ăë¼ íííí.... “ ïïïï ,,,, ïïïï ëëëë àààà áááá ëëëë ïïïï .... ăăăă ç¹ç¹ç¹ç¹ æûæûæûæû ăăăă ½ï½ï½ï½ï áááá æûæûæûæû ăëăëăëăë ææææ ÷·ç÷·ç÷·ç÷·ç ëëëë ç¹ç¹ç¹ç¹ ëëëë!!!!” å´å´å´å´ çýçýçýçý éééé åååå ââââ ùÃàùÃàùÃàùÃà ÁăàÁăàÁăàÁăà ûûûû åååå ðððð ¹¹¹¹ . `. `. `. `ÑáÑáÑáÑá ĆëĆëĆëĆë,,,, ëëëë ĈëĈëĈëĈë ÷·ç÷·ç÷·ç÷·ç ëëëë ç¹ç¹ç¹ç¹ åååå çççç ÑáÑáÑáÑá éééé â´àâ´àâ´àâ´à üëüëüëüë!!!!’’’’ éĄéĄéĄéĄ ºººº çýàçýàçýàçýà ææææ ðððð.... ```` êêêê ëëëë!!!!’’’’ éééé ¿¿¿¿ āëāëāëāë ÁïÁïÁïÁï .... ăèăèăèăè ,,,, ïÁïÁïÁïÁ ăèăèăèăè ,,,, ïïïï ýýýý ñàñàñàñà êêêê ĆĆĆĆ āýāýāýāý ćç¹ćç¹ćç¹ćç¹ ,,,, îîîî ýýýý ýà÷ðýà÷ðýà÷ðýà÷ð ĉéĉéĉéĉé ÄćèýÄćèýÄćèýÄćèý,,,, ²²²² çççç îîîî ëëëë è¹ăèè¹ăèè¹ăèè¹ăè ýýýý êêêê Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷.... ¹¹¹¹ Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷ ºººº ĈĈĈĈ ¿è¿è¿è¿è ðððð āāāā ïïïï êêêê ·ç·ç·ç·ç éééé íç¹ăèíç¹ăèíç¹ăèíç¹ăè ðððð.... ïïïï,,,, ăăăă çÛçÛçÛçÛ ÷÷÷÷ āëāëāëāë,,,, ¹íè¹íè¹íè¹íè ,,,, ïïïï ýýýý ¼¼¼¼ ăăăă íçíçíçíç ·è·è·è·è éééé ĂëĂëĂëĂë ăà÷ăà÷ăà÷ăà÷ íííí ăèăèăèăè ëëëë Ĉà÷çĈà÷çĈà÷çĈà÷ç éééé êêêê ¾îĄ¾îĄ¾îĄ¾îĄ.... “ éééé ÔÿÔÿÔÿÔÿ ¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý òòòò ĈĈĈĈ ëëëë???? ëëëë ????” ,,,, à÷çà÷çà÷çà÷ç ¿è¿è¿è¿è ¾ï¾ï¾ï¾ï ĈâĈâĈâĈâ ā·çýÄåûā·çýÄåûā·çýÄåûā·çýÄåû,,,, ĂëĂëĂëĂë ûàûàûàûà ÿê¼Äåûÿê¼Äåûÿê¼Äåûÿê¼Äåû,,,, éééé ê¼ê¼ê¼ê¼ ïïïï ÄàÄàÄàÄà çýàçýàçýàçýà æûæûæûæû ăêăêăêăê íííí áááá éééé.... ăăăă ÿÿÿÿ Äà÷êÄà÷êÄà÷êÄà÷ê Ā¿Ā¿Ā¿Ā¿ ýýýý.... “ òòòò ĈĈĈĈ èèèè ëëëë ăà²ăà²ăà²ăಠáááá ææææ å·å·å·å· à÷à÷à÷à÷ ÿêÿêÿêÿê àĉàĉàĉàĉ ýýýý.... ïïïï â´ăàâ´ăàâ´ăàâ´ăà ýê¼ïýê¼ïýê¼ïýê¼ï ëëëë,,,, ,,,, â´â´â´â´ æüëæüëæüëæüë ÷÷÷÷ ââââ ïïïï ïïïï !!!!” åååå êêêê ·êĀ·êĀ·êĀ·êĀ ·çý·çý·çý·çý,,,, ¿¿¿¿ à÷ëà÷ëà÷ëà÷ë ÷ë÷ë÷ë÷ë ¹½¿ï¹½¿ï¹½¿ï¹½¿ï íçíçíçíç ðððð èýèýèýèý ÄćëÄćëÄćëÄćë.... āāāā āëāëāëāë āëāëāëāë ăáăáăáăá ùăá²êùăá²êùăá²êùăá²ê ÷ë÷ë÷ë÷ë ăà÷ăà÷ăà÷ăà÷.... ăèăèăèăè ąëąëąëąë,,,, éééé ăăăă āāāā ĂëĂëĂëĂë,,,, “ éééé ÔÿÔÿÔÿÔÿ åûåûåûåû????” éĄéĄéĄéĄ åååå ïïïï ăàăàăàăà ā·ā·ā·ā· ýýýý ïïïï....
 • 30. éééé ĆàĆàĆàĆà ă÷ă÷ă÷ă÷ ýýýý éééé Ćà÷êĆà÷êĆà÷êĆà÷ê Ā¿Ā¿Ā¿Ā¿ ÄïÄïÄïÄï ???? ðððð ăç¹ăç¹ăç¹ăç¹ ăà²ăà²ăà²ăಠ,,,, ĆĆĆĆ ýýýý èýèýèýèý ´´´´,,,, ´Àý´Àý´Àý´Àý çççç ïïïï àààà ÃêÃêÃêÃê ëëëë éĄĉéĄĉéĄĉéĄĉ ăăăă ìà÷çìà÷çìà÷çìà÷ç éééé ýýýý???? Äûà÷Äûà÷Äûà÷Äûà÷ ÃÃÃà êêêê ĈëĈëĈëĈë ëëëë ĈëĈëĈëĈë ùùùù ¹¹¹¹ ââââ çýçýçýçý éééé íçýàíçýàíçýàíçýà æ·ăêæ·ăêæ·ăêæ·ăê ðððð.... ðððð èèèè ···· ëëëë çýçýçýçý ðððð:::: “ éééé éééé ,,,, á²á²á²á² ā·äā·äā·äā·ä ýëýëýëýë,,,, ÷ë÷ë÷ë÷ë ëëëë åûåûåûåûåûåûåûåû éÿéÿéÿéÿ ºººº âËáâËáâËáâËá ????” éééé ºººº çýëçýëçýëçýë ýýýý ðððð ¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý ĈëĈëĈëĈë,,,, áááá éééé ¹íèý¹íèý¹íèý¹íèý íííí.... àààà ðððð ìýìýìýìý èèèè àààà ðððð êêêê ·ç·ç·ç·ç à²à²à²à² ðððð éĄéĄéĄéĄ ëëëë èýèýèýèý Ā¿èĀ¿èĀ¿èĀ¿è ýĉýĉýĉýĉ ,,,, ðððð ïïïï ç¹ç¹ç¹ç¹ ëëëë ÄïÄïÄïÄï .... éééé Ćà÷Ćà÷Ćà÷Ćà÷ èèèè ÄÄÄÄ ç¹ąëç¹ąëç¹ąëç¹ąë ¾ï¾ï¾ï¾ï éĄéĄéĄéĄ éééé çççç èýèýèýèý ðððð çççç éééé ïïïï ā·èā·èā·èā·è ýýýý.... ÔÔÔÔ å´å´å´å´ ,,,, éééé ²²²² çççç îîîî ¿¿¿¿ à²à²à²à² ëëëë,,,, ïïïï éééé éééé êêêê ¹ï¹ï¹ï¹ï òòòò ĈĈĈĈ ÐÄÐÄÐÄÐÄ ëëëë å·¾ăà²å·¾ăà²å·¾ăà²å·¾ăಠíííí èèèè »»»» íííí éĄéĄéĄéĄ æ¸àæ¸àæ¸àæ¸à ææææ ðððð.... é»é»é»é» ëëëë ¹¹¹¹ íâ´íâ´íâ´íâ´ ăà²ăà²ăà²ăಠýýýý,,,, àààà æûæûæûæû ææææ ðððð ĂëĂëĂëĂë ···· ¸¸¸¸ àààà ëëëë éééé Ö¹¾ïÖ¹¾ïÖ¹¾ïÖ¹¾ï ðððð Āç¹Āç¹Āç¹Āç¹ ¾îĄ¾îĄ¾îĄ¾îĄ.... ²²²² ææææ ăç¹ăç¹ăç¹ăç¹ ÁÁÁÁ èýèýèýèý çççç ïïïï, `, `, `, ` ææææ ëëëë!!!!’’’’ éĄéĄéĄéĄ ÄÄÄÄ ²ê²ê²ê²ê ÷ë÷ë÷ë÷ë ÄôÄôÄôÄô ½ç¹½ç¹½ç¹½ç¹ íííí ðððð çççç íííí ăà²ăà²ăà²ăಠíííí ðððð!!!! ´´´´ ¸¸¸¸ ëëëë ĆĆĆĆ éééé ïïïï àààà ÃçýÄåûÃçýÄåûÃçýÄåûÃçýÄåû,,,, ¹ąà÷¹ąà÷¹ąà÷¹ąà÷ ðððð ăèăèăèăè á²¾ïá²¾ïá²¾ïá²¾ï áááá ðððð çççç ââââ ½à½à½à½à āéāéāéāé èèèè íííí ðððð ïïïï èèèè íííí ðððð.... ïïïï ÄÄÄÄ ëëëë ĉ·ĉ·ĉ·ĉ· ýýýý.... ÄÄÄÄ íĈíĈíĈíĈ èèèè ýýýý.... ¿¿¿¿ ëëëë ¹ï¹ï¹ï¹ï åååå ,,,, ëëëë ýýýý,,,, íííí ĈêĈêĈêĈê ć¹ïć¹ïć¹ïć¹ï ĂëĂëĂëĂë éééé çýàçýàçýàçýà æûæûæûæû,,,, ÄÄÄÄ íà÷ëíà÷ëíà÷ëíà÷ë çýàçýàçýàçýà íííí áááá éééé.... éééé çççç ïïïï ĆëĆëĆëĆë ăăăă ðððð åûÄåûÄåûÄåûÄ àĉûëàĉûëàĉûëàĉûë éééé ýýýý ðððð ëëëë àààà éééé êêêê ăà÷ăà÷ăà÷ăà÷.... ïïïï,,,, ĆàĆàĆàĆà ,,,, à÷à÷à÷à÷ òòòò ĈĈĈĈ ¿¿¿¿ ĆëĆëĆëĆë,,,, èèèè ê¼ê¼ê¼ê¼ ¸¸¸¸ ăăăă ÿëÿëÿëÿë ăêăêăêăê ýýýý ¼¼¼¼ ăà÷çăà÷çăà÷çăà÷ç ¿èýÄå¿èýÄå¿èýÄå¿èýÄå éĄéĄéĄéĄ ăèăèăèăè ýýýý.... “ áááá ăăăă áááá ïïïï ëëëë ââââ éééé ýýýý???? êêêê ¹ăë¼¹ăë¼¹ăë¼¹ăë¼ üëÿüëÿüëÿüëÿ à÷çà÷çà÷çà÷ç ¿Ăë¿Ăë¿Ăë¿Ăë!!!!” éĄéĄéĄéĄ ·à÷·à÷·à÷·à÷ ÁïÁïÁïÁï ½½½½ å·å·å·å· ðððð.... ÷»÷»÷»÷» ,,,, “ ëëëë ,,,,” éĄéĄéĄéĄ êêêê  èèèè ýýýý éééé à÷ëà÷ëà÷ëà÷ë ¹¹¹¹ Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷ àààà ÄïÄïÄïÄï .... éĄéĄéĄéĄ àààà çççç ÄÄÄÄ áááá ÃçýÃçýÃçýÃçý èèèè ðððð ÔÔÔÔ å´å´å´å´.... “ »»»» èèèè êêêê àààà ëëëë ÑáÑáÑáÑá àààà å·å·å·å· ,,,, ¿Ăë¿Ăë¿Ăë¿Ăë ¹¹¹¹!!!! éééé òòòò ĈĈĈĈ ¿¿¿¿ ÓÓÓÓ íííí!!!! áááá é»à÷é»à÷é»à÷é»à÷ à÷à÷à÷à÷ ëëëë ÷»÷»÷»÷» êêêê âùâùâùâù.... éééé êêêê ···· êêêê ûçûçûçûç üëÿüëÿüëÿüëÿ çççç àààà çýà²åûçýà²åûçýà²åûçýà²åû ăèÐáăèÐáăèÐáăèÐá ????” éĄéĄéĄéĄ åûàåûàåûàåûà çççç àààà ç¹ç¹ç¹ç¹ ðððð.... “ áĉáĉáĉáĉ êêêê ¼·à¼·à¼·à¼·à å·å·å·å·,,,, ÄÄÄÄ çççç ýýýý æ¸çæ¸çæ¸çæ¸ç áááá .... ÿëÿëÿëÿë èèèè êêêê êêêê ÛåÛåÛåÛå ÄåûêÄåûêÄåûêÄåûê ¾¾¾¾ éééé!!!!” éĄéĄéĄéĄ íííí ô¹ô¹ô¹ô¹ çççç ĂëĂëĂëĂë ûçýûçýûçýûçý Û´Û´Û´Û´ ðððð.... êêêê ···· éééé ºººº çýàĉçýàĉçýàĉçýàĉ êêêê íàíàíàíà ā·ā·ā·ā· ÄïÄïÄïÄï áááá ïïïï.... é¼éé¼éé¼éé¼é,,,, ÄĂÄĂÄĂÄĂ éééé ùùùù ÄíçýàÄíçýàÄíçýàÄíçýà æûæûæûæû,,,,  ëëëë çççç àààà å·å·å·å· íçíçíçíç íííí.... êêêê ÄéÄéÄéÄé ºººº ´Ą½à÷ë´Ą½à÷ë´Ą½à÷ë´Ą½à÷ë Ā¿èýĀ¿èýĀ¿èýĀ¿èý éééé ăèăèăèăè ýýýý.... “ èèèè ëëëë ææææ ëëëë ....
 • 31. áááá Ćà÷çĆà÷çĆà÷çĆà÷ç éééé ëëëë êêêê ¼·à¼·à¼·à¼·à ÁÁÁÁ !!!! ĀýĀýĀýĀý ëëëë áááá ëëëë!!!!” éĄéĄéĄéĄ ¿Äç¿Äç¿Äç¿Äç ðððð.... êêêê ýüà÷îýüà÷îýüà÷îýüà÷î íííí.... ÂéÂéÂéÂé ÂïÂïÂïÂï åûåûåûåû çççç ····,,,, “ êêêê ···· ïïïï ëëëë àĉàĉàĉàĉ ýýýý,,,, ¹¹¹¹ .... ëëëë ïïïï áááá .... ,,,, ëëëë.... ëëëë éééé ĄĄĄĄ ăàăàăàăà üëüëüëüë,,,,” éĄéĄéĄéĄ êêêê ûçûçûçûç āāāā éééé íííí.... ăăăă ,,,, ýýýý ĄĄĄĄ à÷êà÷êà÷êà÷ê ¿ù¿ù¿ù¿ù ²²²² çççç ýýýý.... ûàûàûàûà ûûûû ûàûàûàûà ÛñèÛñèÛñèÛñè ðððð ÔÔÔÔ å´å´å´å´.... ïïïï ´ê´ê´ê´ê ´´´´ ¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý êêêê ýýýý ¿ă¿ă¿ă¿ă ç¹ç¹ç¹ç¹ ´´´´ íçíçíçíç èèèè ———— ýĈëýĈëýĈëýĈë ÷÷÷÷ .... òòòò ăăăă áááá ùùùù ÐÐÐÐ ëëëë ÷éĄë÷éĄë÷éĄë÷éĄë,,,, èèèè ç¹ç¹ç¹ç¹ ç¹î÷ëç¹î÷ëç¹î÷ëç¹î÷ë åûêåûêåûêåûê ÄÄÄÄ ¹¹¹¹ éĄéĄéĄéĄ ÀèÀèÀèÀè ýýýý,,,, ÄÄÄÄ ¹¾é¹¾é¹¾é¹¾é íííí āà²āà²āà²āಠêêêê ÄïÄïÄïÄï áááá ÿà÷ÿà÷ÿà÷ÿà÷.... ðððð »»»» éééé ÄåûêÄåûêÄåûêÄåûê åååå ðððð éĄéĄéĄéĄ Ē¿êĒ¿êĒ¿êĒ¿ê ăèăèăèăè ýýýý.... ê¼ðê¼ðê¼ðê¼ð êêêê ïïïï àààà »çýà»çýà»çýà»çýà ææææ íííí.... ăăăă ÃÃÃà ,,,, ÔÔÔÔ å´å´å´å´ ñÄÁăèýñÄÁăèýñÄÁăèýñÄÁăèý ÄûÄûÄûÄû îîîî ýýýý,,,, êêêê îîîî êêêê ···· ćććć íííí éĄéĄéĄéĄ ¹¹¹¹ Äî÷êÄî÷êÄî÷êÄî÷ê Ā¿Ā¿Ā¿Ā¿ çççç éééé ïïïï .... êêêê ·Ăë·Ăë·Ăë·Ăë ăăăă ÀçÀçÀçÀç éééé ???? ïïïï ,,,, éééé ÄåûÄåûÄåûÄåû ăăăă ææææ ÄÄÄÄ ²ê²ê²ê²ê ìÄûìÄûìÄûìÄû éééé êêêê ¼¼¼¼ ââââ ???? ïïïï éééé ðððð òòòò ĈĈĈĈ ďďďď ëëëë çýÔÀçýÔÀçýÔÀçýÔÀ èèèè ýëýëýëýë ĄçýêĄçýêĄçýêĄçýê ???? ¹¹¹¹ ÄéÄéÄéÄé ëëëë ćććć ýýýý.... ëëëë éééé ìììì áááá ĆàĆàĆàĆà ïïïï ëëëë ý·çýçý·çýçý·çýçý·çýç ý·çýâý·çýâý·çýâý·çýâ ç¹ăàç¹ăàç¹ăàç¹ăà æûëæûëæûëæûë.... ´´´´ êêêê ···· ăăăă çççç ÿÿÿÿ ÄàÄàÄàÄà ëëëë Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷Ĉà÷ éééé ÷¹÷¹÷¹÷¹ ăèăèăèăè ýýýý???? êêêê éééé î÷ëî÷ëî÷ëî÷ë ÄÄÄÄ àààà ëëëë éééé íííí:::: “ òòòò ĄĄĄĄ ċñºċñºċñºċñº ¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý¾Áăèý èèèè æûæûæûæû íííí ëëëë ĒĒĒĒ ĈëĈëĈëĈë íèýíèýíèýíèý ăàăàăàăà üëüëüëüë ,,,, ääää ëëëë āéāéāéāé ¼é¼é¼é¼é éééé ăà÷ëăà÷ëăà÷ëăà÷ë.... ÄåûàÄåûàÄåûàÄåûà ÷ûà²÷ûà²÷ûà²÷ûಠýýýý éééé ñàñàñàñà !!!!” ïïïï ëëëë éééé ½½½½ æûæûæûæû ¾ăè¾ăè¾ăè¾ăè ðððð,,,, êêêê ÄéÄéÄéÄé ²ñâ´à²ñâ´à²ñâ´à²ñâ´à ăçăçăçăç ÿà÷àÿà÷àÿà÷àÿà÷à ćçćçćçćç Ñå·Ñå·Ñå·Ñå· ðððð.... ïïïï,,,, êêêê ÄéÄéÄéÄé ñàñàñàñà à÷à÷à÷à÷ èýÄûëèýÄûëèýÄûëèýÄûë éééé ðððð ¹í¹í¹í¹í íàíàíàíà çççç éééé ïïïï .... “ èèèè âùâùâùâù,,,, éééé ç¹ç¹ç¹ç¹ ëÿëÿëÿëÿ çÐáçÐáçÐáçÐá ???? èèèè ëëëë Ĉà÷êĈà÷êĈà÷êĈà÷ê ¼¼¼¼ èèèè ÑÑÑÑ!!!!” éĄéĄéĄéĄ éééé íçíçíçíç ÷÷÷÷ ÀÀÀÀ ýýýý,,,, ý·ý·çý·ý·çý·ý·çý·ý·ç ðððð.... ```` ëëëë êêêê ïïïï ÿëÿëÿëÿë å·å·å·å· êêêê íçýàíçýàíçýàíçýà ææææ ···· ĉâĉâĉâĉâ ïïïï àĉàĉàĉàĉ ýýýý!!!!’’’’ éĄéĄéĄéĄ éééé à²àà²àà²àà²à ææææ ðððð....  ½ăèý½ăèý½ăèý½ăèý ¹íê¹íê¹íê¹íê ïïïï ý¸âý¸âý¸âý¸â ÁïÁïÁïÁï,,,, éééé ïïïï Ö¹Ö¹Ö¹Ö¹ ââââ ìììì ë¼çë¼çë¼çë¼ç ýëýëýëýë,,,, êêêê ÄÄÄÄ ëëëë îîîî ĄĄĄĄ àààà ê¼·çê¼·çê¼·çê¼·ç ðððð ¹¹¹¹ .... ïïïï,,,, ëëëë æûëæûëæûëæûë çýêçýêçýêçýê ¾¾¾¾ .... êêêê ÄéÄéÄéÄé ```` îîîî ’’’’ çççç à÷ëà÷ëà÷ëà÷ë íçíçíçíç ëëëë Ā¿èĀ¿èĀ¿èĀ¿è ýýýý ÁăèÁăèÁăèÁăè ýýýý....
 • 32. ēéēéēéēé ðððð ăăăă ðððð,,,, “ ëëëë..!..!..!..! ëëëë..!..!..!..!” éĄéĄéĄéĄ ¹à²ç¹à²ç¹à²ç¹à²ç ¹à²¹à²¹à²¹à² ë¼çýë¼çýë¼çýë¼çý,,,, åååå éĄéĄéĄéĄ ââââ êêêê ûëûëûëûë Ĉà÷àĈà÷àĈà÷àĈà÷à ÀÀÀÀ ýýýý éééé ¹¹¹¹ ÄÃçýàÄÃçýàÄÃçýàÄÃçýà ææææ ðððð.... ëëëë åååå ýýýý áááá ðððð ëëëë ûûûû ìèýÄûëìèýÄûëìèýÄûëìèýÄûë éĄéĄéĄéĄ ë¼ë¼ë¼ë¼ !!!! êêêê ýýýý ĆëĆëĆëĆë ºººº ¾ï¾ï¾ï¾ï éééé ăà²ăà²ăà²ăಠðððð!!!! āāāā ÁïÁïÁïÁï ëëëë,,,, ¼é¼é¼é¼é ëëëë,,,, ùùùù ĄêĀĄêĀĄêĀĄêĀ,,,, Ą¹¾ïĄ¹¾ïĄ¹¾ïĄ¹¾ï, `, `, `, `ºººº îîîî ā·ā·ā·ā· ýýýý’’’’ é²é²é²é² ÄÄÄÄ à¹à¹à¹à¹.... ,,,, ê¼ê¼ê¼ê¼ ëëëë ăăăă ñàñàñàñà .... ăăăă çýçýçýçý èýèýèýèý ăăăă áááá ðððð éééé ÿÿÿÿ ÄçÄçÄçÄç ûûûû ïïïï ëëëë èèèè êêêê ¼äùë¼äùë¼äùë¼äùë ÿÿÿÿ ÄçÄçÄçÄç æûæûæûæû ???? êêêê íçíçíçíç ææææ êêêê ăèăèăèăè ðððð.... ¹íçýê¹íçýê¹íçýê¹íçýê ûûûû ýýýý êêêê ···· éĄéĄéĄéĄ êêêê Ćà÷àĆà÷àĆà÷àĆà÷à îĄàîĄàîĄàîĄà ûàûàûàûà ÄïÄïÄïÄï . `. `. `. `ºººº èèèè êêêê ¼¿¼¿¼¿¼¿ ýýýý éééé ÃÃÃÃ,,,,’’’’ éĄéĄéĄéĄ ºâºâºâºâ ¾ç¾ç¾ç¾ç ðððð.... ĆĆĆĆ ā·Ĉā·Ĉā·Ĉā·Ĉ êêêê Ĉà÷êĈà÷êĈà÷êĈà÷ê Ā¿Ā¿Ā¿Ā¿ ïïïï ëëëë.... ïïïï,,,, ýýýý éééé êêêê ïïïï ïïïï ýýýý,,,, ºëºëºëºë ¹Ăë¹Ăë¹Ăë¹Ăë,,,, ´¿êĀ´¿êĀ´¿êĀ´¿êĀ ìììì ăăăă ðððð éééé ë¼àë¼àë¼àë¼à ,,,, ¹¹¹¹ ÄéÄéÄéÄé îîîî ÷÷÷÷ êêêê áááá ðððð çýëçýëçýëçýë èèèè ¾¾¾¾ .... (((( ¾ï¾ï¾ï¾ï ———— ´´´´ , 1994), 1994), 1994), 1994)
 • 33. 7777 éééé íííí ïïïï ë í á ë. ā éā Áï ¿èý æ ý, “ ê ·ë è ê ă â á ?” éĄ å é. “ é å· ă,” é ð. “ é ă åûë é ¼ ?” å·¾é í ¼ ï . “ é ðÄà ï ë ¹ï ï ā·Ăë?” éĄ ë ąçýà æ ð. ăè ąë é ð, “ è ê ă , Ö ăà÷éÿ ê é â í!” í Ćë ăĆð íç ð ë éĄ ¼ ÷ ¿è ý. çý ¹ï é ¹ íà à îĄà æ ýë · ā ï íç ¾é ăð — ï. ë, é ¿é íç ë é. ë Ä ë ì, “ ï é ë ?” éĄ å é. ð ā ë à ê íçý, å·ăà æ éĄ éÀ ý. “ é ¹¿ Āô ë ï ë ·à² Ñ?” éĄ è ð. é ¾Áăèý éĄ — ý, à÷ç ¹ă ë ÷ë — é ¿é ă ç ·à æû é ăಠé. “ æ· ¼ ! é ê ç ă ï ê æü ¹¿ ăà÷? ă ´¿êĀ, ă à ë, á ë æ Ăë !” éĄ îÀ ë , é à ë ï ¹ï á ï ăè ê íçý, “ ¼ ! é ç é!” éĄ à à ç¹ ð. é Āç ç¹Áăèý æ â ´ ê åû Ä à², ¹ ºéÀăè ë Ä ë ¹ç é. ăà÷ î , á — îÀ º ÷á÷ āë, ë ç ä ð Ēâù ì ºéÀăè ð. “ é Āý ê à ?” ë Äé ÷ Áï ¿â ą é ´Àý ă Ăëĉ . ý é , é ùë íç ïĉ îĄê íê ý ï é ï ăà÷ë éĄ² ý. ê ·ê íà² Ä , ă ă ā ç Ăë, éÿð ¹çý çýà ð ā· ¹ï . ç ēà÷ç¹ å·ăಠ, ï , ´ç ê æ · ¸ — è ¹¿ ðÄ Ćà ï ë à÷ê ¹ï ¿ ý. ï, ¼ ă ÂêĀ ç Ăë ÔÀ, è á ç¹ï ð ¹ é ë ¹èýÄûë, é Ăë À ï. é ý îÀç é ´è¹à æûë é ï ë à÷à ² ý. ·¾Áăèý êĒ ê Àà ê ì, ‘ é à ²ð ï à÷ Áà ?’ éĄ è ´ è í é à ä´ ć ý ï é , é ç¹ï, ýà ç¹ï, ÿë á÷ æ ì, æÏí ´è¹¾ăಠé ā .
 • 34. å´¾ï ì¹ ´ê ¿é û ê · º ç ¿² ý é ăë. í ï Ā ¼·ê ăà æûë, Ąç û ð ¹ê¼ ½é Ââ ç¹ï º ë Àç ¿²é éĄ æû¼·ê é. “¼ !” ë Äé ÷ ï ä Áê ý ÷ď ç¹Áăèý ă ý ï Áç ý. “ ê · á ¾ . ç ă āë ¾ï . ê Āă é Ûåûà÷ê ê æü Ñ! á ý é â ùç¹ é à÷ýéÿ ă·. ê · ăè¹ , ‘´ç ê¼ ’éÿ âùê á !” ë Äé À à æû à÷ê ăè ý. ‘ ï Ăë ă·!’ à÷ ï á ê å ÀĈ . ÿë ā éĄ é íç é. ï, î æ ð Äăë¼ê ùë ¹ąë é ï ë ąç ā· Äï . ð è ê Ā å· ï é , Ûåû í ìĂë íç¹ ê îÀ ê · ï Äå ï é é ! í Ć ÀĈë, í āë æ à à²ê ì ý ï ăè ý à÷. ā Áï é Ăë á ê ï î ā éĄ, ûçý é ê · ă ă ÿë å Áăê é ¿ á — ´Àý ë Ăë ĉ èý — ìèý, Ą¹¾ï é ï í Ćà÷ ă ï Ăë ý éĄ Ā¿è Ĉ é, é é Ãà ÄåûÄå í ð éÿ é ¿å í ð. ÿë ¿ é æ á  ēñ²ê é. ê ý Ää ë ·çý, ¹ï æû å á Ćë á² ýë é ¿² ý é é ê · ăಠé éĄ. » ē ¾ï ă ÷¹ ð, ë, ë éĄ. é ê é í Ćà÷ êĀ ç¹é ¹à ë ¹ ë. æ á Ćë, î Ăë é . ë åûë ò ê ý é ùê¼ ăà Äå ï, ´çý, ´ç » ²¾ăê , é ! , ´Ą ÷ è ð åûë é ê · ăê í ð. ç å· í à÷ë ā î´¾ï ¿ í ð ë î ç¹ï ä ¿à÷ë è é ç ¿çý Äû² í ð. é à ê íçýê èý æ·ăè ë é ¹ă ê â ûà ç é ò Ĉ è ð! “ ă æü · ¹¿. ê Äû² ć ëĀ é Āă é,” éĄ è ð. ë ò Ĉ ´ ê å·ăà æ ë. ‘ ï’ é íç ¹¾ąë, êĀç á Âąë é ăà÷ë é ā·Ĉà÷ ă² Ĉà÷ à÷ð ë ¼ è¹ăè ý. ï é ç û Ä , ï ăë åûë þï ìç é íê é Ä à¹Ă é, ¹íê ¿Äà ý ăèýÄå é. ë Ĉà÷à ð è ë. “ ò Ĉ ·â æü! ç ÷ á ê ï, É ïÿ æ ćçýà²åû , ò Ĉ ¿à ¿ á â à à÷ý!” éĄ ç ¾ ë ÓîÀà æ ð.
 • 35. āé¼é Àā ½ï ă ă é ð Ä ï à ê åû, ĂðĒ Ĉë è¹ăà æ· º é ê Ąç ó ï . ï , é ăë ¿ ¹í íêĀ è¹¾ăèý, é ï èý Äï . ´ ë è ï ä ë ´ ë. é ê ýë Āç á Âï ñèýÄû ¾ï, ºë ¹ è , í  éĄ, æ í Ć é ć à Ãç í. ë é ý ï, à ć ë ê Äçý é í ï · ê ï ë ï . ê ýë ï é ăè é. á Âă ¿é ï Ćë ă ă ăè ýë, í ë — ē áÉ çý é é î ¿ º å·à ð ý ï — éÔý íè ýëĉ é ë á ď ç¹ï é ăè ý. ¾ï íà ê å ï »ê ê ă üë, æüë è á Ĉ ðĆë ý ´Áíçýê ý îĉîÀ ï é éĄ ÀĈĒí é ë Ä ¹ç ý. ąà÷ð ç ç ù ê¼ ð ăà²é é ý é À , é ! ¹ï ï á²ăèý è ý? é ï ăë íèý é ä´çýÄå ¹¿ ăè ý. à÷ Ą ý í ç¹ăà ë. ¼ è ç Äåûê Ëà² ç¹ é ¹ăë èýÄå é, º è . ê ï ë ë é» ë ç¹ ê û ¹ï . é á ĒĈë, åû ăà ¾ï, ð è ¿ èýÄå é ÷î í ? é ê ýë ï é ăè é. ï, ć ë è ¹ï ë ç ýà ê åûÄå é éĄ ï ăë à ê ¿ ê å í ð. ê · ăè ï à÷ê ç¹ ë ¼·çýÄû ë! è â à²ï é ´¿ í ¾î´ é ÿê¼ í ð. ï ë é ê îÀà ð ý à æ ? ï, ăë ì¹ èý ï Äï . ï ·ç î ç ¹åû á² à ê å·ăè à÷, ‘ ·çýç é æûë’ é ºíê è ë î àĉ· ç é ăè ý. é æû, ïė¿ æû éĄ ¹ ç ç ðÂà æ·ăè é. á é ê íç é. à í ï ë é ç í é æû ð ā· · ă ç¹ï »ç¹ăè í. åûâ · ê , î à ð íèý, Äç¹ ăè í. · ¼·çý, ìâ ąà÷ ăèý Âà÷ë à í ï í. ç¹é ಠá ð ý ´ êĀê ë. çý ç¹é ă ¼¿ ‘ Ĉé Áá’ îÀê ë ç¹ ý, ò ă ¿¾ą âù , é ê ¿ýë ´çý, ´çý, í ´¿ç ý, ÷êĀ āć ý ÷ąá²â ´¿ç ý. ‘ ê ! è ë ¹ è » ăà÷ç é é ē !’ ë è ½ï ý à÷ê ă½ ë éÀ ý. ‘ ăà÷ é , āê ç¹ èý, î ý ý ăà÷ ?’ éĄ æ ½åûÄåû, é ·èý æ é. èº ê îÀ ý é æ ! í ă ç Äåû, í ¹ç ¹ï ë ąç ā é é.
 • 36. ‘ Ĉé Áá’ é á² íç à÷ íç ë ‘ ĉĄ ï’ é² ý ¹. æ ¾ï, åûë ă Ĉé´ í — ë ë Ä ¿à÷ë ý ê Ą à å í — ìýÄ àĉ ý é í à í ï ë. ‘ , ă í ë½ ë èý é ¼ â à ĉÀà ðĆë ý, ‘ é Ä íè é’ é í ë ý » ïĀ. ąë, æ í , ‘ ÿë, ÑĂë ë é, à÷ð ò Ĉ Äç¹ ë ăè ąë!’ é ë¼à Âê í ð. è ê à÷ ë , ¼ í ë½ ë èý é ´ ąë, ù ¿é º û ÿë éÀÄûë ¹ ā Áï íçýà ð æûë’. í ê , éÿð è ý. ì íç ï ï, ê · êĒí , ÿ Äçýê ù² í! à÷ åûë é ò Ĉ ê ăà ā· ¹ï ? ¾Áăè ¿¾é ă éĄ, ò ă Āç ç ðÂç ðÂ, à÷ æ· é û ¾ï, ûç ¿¾é ă ºéÀăè · ă ë æ¸ï å ý. í à ç¹ï ì à ë ¿ÄçýÄåû, é Àā ê ûç¹à æ é. ¹ï à ë ¿Äç ý, í Ä ê ăè ý ï éÀ ý. â ùîÀ ă å ë åûà æ·ăè í. é à æüà÷ è å ë Ā ê å ý. “ à í ï ë! á  ë ç¹ï ă è ë å ?” êĀ ąà÷ í ç í. ÷ê¼ï ì ï æ·¾ăè ąë, ý í ¹ ë ù ¹ï , Ä Ä Ĉ é ă Ã éĄ ê ç ¿èý æ é. “ ă í é» ë à ïÁà ð ă ¿é º ¾ï é ê ăç¹à ð æûë, ý é ¹à ê å ê Ā¿èý ðĆë à é×í , ÷ê¼ï?” é āë å à ë Âà÷ë ¾ï, ąë, Éć êĀ. “ í ð üë, æü ăè ï? ă ý ð á Ćë ăá² Äûë ë ăಠ?” â ìçý, ´à÷ë ¾ï ´Àý ë ăèýÄåû, ¼é º ê ´ í í. ‘ íç ð é ï ăà÷ ê · í !’ éĄ ¼ ½à ç ďæûë ¾ï, ò ă íç Ăë ÿ Äçý, »ç » ,  ⠿ç í: “ ´ ā·è ¼ ÷, í Ćà÷ð è ćç¹ï ·çý, ¹Ăë ÷Àçýà ð æûë í. ê ·â ì ï, í º ÄÁăèý î Ä à ā·Ăë”. ý ಠ¿ ! é ë¼à ê Ā¿èý æ é í æ¸ï ă é . “ Ăë ÔÀ í Ćಠíâ´ éĄë å ç¹ï, è ç í āÀçýà æû, Ą ¿ ë ÿê¼Ä æûë”.
 • 37. “ é å è ý ý é!” é ಠë ā· î÷ð í ê ï íè í. ê ! é ë! · ăê ? í èý à »çýê íç é. é , ï ëÓ — ÷ ê . Ē½à÷ Áà÷ éĄ äù ý ï. ăà÷ éÀ ¿Äà èýÄå ý á èý º Ĉà÷ , “ áàô, à í ë!” éĄ ç¹ é. ¾é º ê ċñº ¾ï ý Áç ý. ´ å Ćà÷ê ¼ ÷, ă ÷ê ¾Áăèý é éĄà÷ê ¾ï, ê íç é. ï , é ā Áï íçýÄåû, “÷å í»á, ½ô ¼ ! ê · ăà²×í ð?” éĄ Ä ¿ç í. à÷ê ă ăè ý. é º Ĉ çýà æ·ăಠ! é å éĄ ºé é. ăë ºé í. ¿ à ă¹, ą íç ´ê ¼¿è ë. é¼é, ç¹ï ¿ă ā è¹ê é — ÷êĀà÷ê ÷ë þï, ÷êĀà÷  , ê ·. à ë ¿Äçýà æ ¼ ÷, è Ä ç ê îÀ ý āëā ê ë¼çýÄû ë. ´çýê íç ¹ï, é ´ ý é ¹ ë éĄ éĄ² ý. é ĉÀ ý à  ï ý, ûç ðÄ à åû, ąë ê îÀê ā ç ďæû í. ‘ ăà÷ ê · é ê îÀê ç ý·à² é éĄ ¿² ý!’ éĄ é Ä è ýæû. ý ă íç â ¿à÷ë ý, ï à÷ð æ ñè ¹ê é ā ç¹Áăèý ë æû æ·ăê ? é Ăë À ý, é ç , ï ý Ä ç ºéĄ, Ð Ĉ Ć é ´ í ½ ½ é»ê à »ç À é. è ăā ë é ê ·ê ç ďæ· ý! ‘ é ý ă Ā¿èý ð Äï !’ é à ë à ¿ ï éÿð ăè¹ăà æûë. é èý, é ý é ù² ë, ç é ë é ëĀ ï ï, éÀ ï ë ă é ´ é. (‘ é » í ð ê ·â ù ½ , à í ăಠí ð?’ ‘ éĀ ò Ĉ » ăಠý! ý é ăë í ¹ ç¹ąë, ç¹ ç¹ąë ¹ çý, ¹ ù ë ü² í ð?’) ê · é æ á ð, è á ð ï î Ăë ă é ²íèý æ é. ç ă á Âï, á â ùîÀ ă ë ăè è Äå ë. ăçýê ¿ āಠê å º ¾ï, á ð ÷ ï ă ăà ă í å÷ë Äï, ( é²Áăèý ç · ) ºé · · ë. ï ăà ë āಠê Äï . Äûā à÷ Ûû ¹ăë¼ ý î ăè é. ë Ä ë à í ï ê îÀà â é é. ë »ç , ï é ï ë íà Äï .
 • 38. “ é ´ăà÷ë è Ćà÷?” é â è ê íç ð. “ íà ăê ?” é ´ç é. í Ô ç¹ăè ? ò Ĉ ā éĄë é º Ĉà÷à æû ā· Äï . ā· — ùăå , íç¹ , ï , ćà ? ýĈë ¿ Äï . à é ê íçý ·à ăè ý. ò Ĉď ë ´ ăಠ, ¼é é é é ¹ï ¹è ý? ă Ðíà æ ð éÀ è . é ¾î´à ë ā· Ăë Ą ¾Áăè ý. Äûā Ãèý, Ôæûë ïė¿à÷ê é. ê íç ýë è ăè ý. ´¿ç · ă²ï ·, “ à í ë! é èýÄå é!” é é. í ç í ă ā . ï . ąë Éć . “ éÿë æ á ð!” í ÷ Áï Ā¹ å ý. à÷ê Ā¿ Äï . à ë ï, ā ï ë é º ê ´ é. é¼ ÷ é á ð º Àê ¾îĄ. ă ð, à÷ê  ûà ý, ¸ çýà÷à ÷ ý, ´ í. ê ýë ï ñè ÷ Áï. ï ă î ë. é ¼ â é è Ä ç Äíà ë éĄ ûçýà ĉĄë ý, ², ý ï ë ¼ ², ý ê û ý ï å ý. ă ¿é ÷ ï é ê ï » ăû ý ಠ¿ é ¼ ½êĀ éÀ ý à÷ð. ëā é ï ă æ º½íèý íà ā· Äï . ·à · é í ç ¹ăê¼à æ é. ´ ë ê à å·ï å·à æ é. ï ¾ï ă ¾ï ìè ý íç î ý ò Ĉ · ăè ý. éĄ ¿ Äï , é¼é é â è¹ê í Äíê ý ï å ý. æ¸ é. é ă ñà ¾ï ÷Ąà²û é éĄ è¹ăê ? º à ĉ´ ý. ă é à ê ù ý é à÷ð ´à ð ê á÷ ¾éÀ ăè ! è ê æüë â ï ç á÷ àĉ ă ¿ ¾ï ă é ²íèý æ ! ê ý íâ´ à å ý ā ë ê ýë ºâ ăè ąë, è à æ ð ´¿à Äï ? ´çýê íç é. é éĄ ¿ ë Á ê ì ´ ¹ï . â
 • 39. á ð è¹çýà ð ¿å ý, é ā Áï à ë ¿Äê é. ăë é ðÄà ë¼ê í, Äå ç¹Áăèý. ê é à çýà÷ê ¹ ă ê åûë èýÄåû, íèýÄû ¿ ë ê ·ê ì ù ý éĄ Ā¿ Äï . ÷ ë¼ º ¾ï ò ç å· é. Ą ð é ´. ċ¿ é ô ÷ë ¾ï, å ç¹ï à÷ê ¿â ò ă ë, ·, ĒÄ āë Ä îĄà ð ý ï, ñè çý é, º èý æ·ăè é. “÷å Ä»á, ½ô ¼ !” à ÷ ï. è · ă ç¹é ç¹Áăèý è ý Áăè ý. ¹íĈ é ¹ăë¼ é. í é! é æ ð ă æ Ć é à , à , Ą ý è ă · æ ÂÁăèýë  íè é. á ð º èý, ê · — æ Âé á ç à à Äăë ý — ºéÀăè ë. à Ĉë ý¸ Äï . Ñæ ë éĄ é éĄ² ý. Ôæûë, é ā ç ½ ½ ý é ¹ăê¼à ð ¾ï, é ç á Ćà÷ð ë ·îĄ. ēâù èý Ä íç ý. ā éā é ì çýê ¾îĄ. ý é á ð ´ è¹êĀ. é ê ý ï . ï, â ùîÀ ăè å ë ¿ ², ¹ï á Âă ăë ăè ë. ê ï ë é ăà÷ é íç ë éĄ é ÷ ëĀ ¹ï . ‘ ï’ é ý ë, ý, à é ï Ä ÷ å Ăë èý, ·ê æ îĄ ï ¼ ê ý éĄ Ā¿è ý. á Ă æ ç¹ï éĄ æ·ăà÷ë Á ý à÷ë ë¼ĉ ï ý, Ûåûà÷ð ăà÷ë Áê å· Ã å ¹ï ? ý ç é. ă ý ç¹ ·¾Áăèý ćë æ á ð ÿà÷ ¿ ¾ï á÷ë é ă ê ìâ íèýÄ ā·Ăë. ï, òĈ íĈ á Ēí ç é ¼ à÷ë é ý Ā¿èý ¾îĄ. Ĉë é. ï ë à÷ç ¿è¹ăà æ ! ê ý ä ä ½ăè ¹Ăë ìÄå ý. é í à÷ Ä á à ăè â è¹à æûë éĄ ý·ç ç à à ¿ Äï à÷. ºë ¹ Ą íà ë Ā ê ý, Ĉð ç¹éāé íèý æû, æÏí ăಠÄëā é.
 • 40. ï ë ăà÷½ ë ¿è ąëĉ , ê ì íê ý ¿ ? ‘ è æ¼ð à÷ê ¼·à ý!’ éĄ æ ăç¹ ï ë. ë î÷ë. ý , ‘ ê ¼·ç¹ăಠý!’ éĄ é ï åûë ¹ï é ë? à÷ê Ā¿ ç é ï . ý ćë ðÄ Ćà÷ ¾ á ð è¹çýê ´ ò ă Ä ·Ăë ç ·¾Áăèý ćèý, èý, ¾îĄ. ¹ăë ç ¹ăë . ·à é. º ñè ý, ‘ ò Ĉ é íĈ ð!’ éĄ é é Äï ? å åûê å ý. é ðĆ í í à÷ āé Àè¹ăà æûë. ý é Ä ²ê ? è ë é ê · ï ë û² ý! í é º Äï ç¹ăê í é é ºâ ë? è æ ¹íâ´ è ý. ‘ è¹ăà à ĉ !’ é êĀ æ ² ý. é åûë ê ·ê ç¹ à ¿ ă÷² é, í ê · é è¹ăà ā·Ăë éĄ ·çýà å ý ý . ăë é º çý º çý á÷ à î æ¸ê íê é. é ù ç æü ¾ï, í ´Ą ë éĄë. , ë! ùĄùĄê , ¼ í ¹à é ç â Ãà ç ăè ç í! ý ºë ¹ û, ê ýë ç ë ¾ï éÀ, āë ²ñèý, ¼ Ăë ²ñÄà åûë. æ å ç¹ï ă ¹Îí à ë. è ê ‘¼ ¿ï’ é ê é ë æ ăèý, Ćë ý ëÓ ç¹ąë, » ¼ ç¹ąë ê À ûçý… é Ăë À ý é ´¿ç é. éĀ è ¹à āë ê · èýÄû² ý! í è ê æü é ê ·ê ´ê ² ï à é ? à åûê ûç é í? ‘ ò ă ă æ á Ćà÷ë, ì Ćà÷ë ¼ ç¹ á ð ăà ë. ¼ , ÷ ï , åûê ûç ë í?’ éĄ ă ā í éÿ é Ä ¹ç ý ë è ý. ă ā ë º Äï ¹ Äï Ä , ÷ á ð à÷ çýê · ² ăè . è Ä à åûê åûà÷ë é ð à ý, ‘Ñ ç é ì æûë, ê ·ç é ì æûë’ é ï ë å ê ûç ý, à÷ë » ă ë ăಠý é ¹çý ç¹, é é ÄăëĀë · ì ā ï í. ï, à÷ é Ä ê ¼·à÷ë. ‘ ç » ă é ý ûçý ç !’ é Āï ¿êĀ æ ² ý. éÿë ´ å ð è º Ĉ º ç¹ăà÷ë. ê ç¹Áăèý º Ĉ ð Ôæûë ćèý é ąà÷ë . (1992-ï ½ñ »ï  à , ´¿ ï á² ç¹ï
 • 41. à íà ê åû, çý ô ½ ï à ç¹é é 1997 ë à ¿ÄĔ ä´ ¾ï  ² ý)
 • 42. 8888 ¿¿¿¿ ç¹ç¹ç¹ç¹ íííí “ èèèè º ç à åÎá ?” éĄ ë¼ç í ë ´ ë. ê · ë¼ç ï, ²é è ē ¾ è¹ăà÷ë ì¹ ê îÀ ăà÷ë. ê à ç¹ï Àè¹ăè æ í é, “ ë åûê âù!” éĄ ïÁ ç í, åûà ð ï. āéĀ ăā , ‘ â ï×á ?’ éĄ ¿ ç ì å ê ì, ‘ é ? Ñá ¹ ¿ ê ·à² ¹ï ? ï , ·.Ä.¾ ý çýç ¿äùಠý! ê · á ¹¿, ‘ å é æ ï é , é æ ï é , ï , è à á æ ï é ’éÿ çýç ÿë ăಠé ë ê · ù ë ¼·âù, · à åûà ² à÷!’ éĄ ë ´ ç¹ ë á²à å·à æ ý è é çýà÷ë à÷ ! é ¹ ¿ ·à ¹î÷ë, ë åûê î÷ë é ë è ë éĄ ÿà÷ê Ā¿ ç é ï . ì¹ èý ê ·à å ý? é ăè ąë, é ´¿ ăè ý, ½ñê ðÂ¾ï ´¿ ê Ä ²ç í ¾î ! ê ý ă ă ìĈ îĄ, á ë Âçý è î ìĚ¹ ç¹ï Ą ¾é ï à û æ¸ï ¿Ăë ď ç¹ï ăèý è ýë, ë ´ ë åûë è ê ½ûà à ÷ çýà ð ï . éÀÁăèý ë ÷êĀ ăè ê ðÂ¾ï ·ç ´Ą í, ´Ą½ í ăë ‘ ¿ ç¹ í’ éĄ à¹Ă é ýá² Ã Äå ý, ë ý, ¹á ð í ð ï Ăë ð ç¹ï å ·à å· ç¹éāé ºî çý, ćà ë, Ĉð, éĄ à÷ç éÀ ê îÀ ï ë à ¹íèýÄûë · À ý, îĄë é é ý, ì ý ¹ ý ÷ , î ¿Äç ‘ ¿ å ’ ´¿ í í ý ê Ć ¹ ¿à â ìý, ¿ ð í îÀ ý — ê ·ê Ĉë ë ´ ë à÷ç åûà æ·ăè ¹ê æ à ĉå·à ð ç¹ăè . ąë, ă ¿ ²ă¹Ăë, ´ ë ´ ïĉ åû Ûû Ćà÷à å÷ë ´ë à÷ ąë ý ë. ë ´ ë ìĈ î ýë, è â ´îĖ Äåû, Ĉ»ï ăà÷ë ÿ ì á²Ä æûë éĄ ă Äà÷ . ï é é ¿ ăë ăà÷ë ¿ ç¹ï ì, ý ¹ê à ÷ çýà ð ăà÷ Äăê ½ï . ý ²ê ë. ¿ æû Ą ð ê íçýë ¹¿ ýá²ê ąë, ‘ ¿ ç¹ í’ éĄ íà å·ï āăá à ì Äî ¿Áăèý ï í ç ¿ í ð ă½ï . ‘ ´¿ í’ é ï ï
 • 43. Àè í ăà æûë é í ð æ ç¹î î ăë èý æ í. à÷â ë è ë ăಠ, ï , ï Ä á Ćà÷ë º º ë î¼ê í. ăë ąë, ý íà ç ï ¹à ê û í ð ¹ï ý î ð Ä ý ăà÷â ¿ ê ¾îĄ. ò Ĉ ಠë ìè ë ´ ë ă Ą åûë ìýÄå í. ï ā ï ă ý ă á ð Ä · ಠæ é ê ý ÿ Äಠí, á èý. Ûå·ï ð ãµ è é. ‘ é ç¹ ¾ï ăè¹ăêÓá ! , ¾ , ð ăç ă äùà²åûê üë á Ćà÷!’ í ý ì ąë, ê Ãà Äå ï Ćà÷ Ĉ ¿à ý. ð ìà÷ê è í ĉû Ûå·ï ăê ç Äíಠí é ý Ćà÷ê Ā¿ Äï . ð ï î÷ î í ï, ç ă, ¾ï ¼ çýà÷  , ‘Ä åû ë’ é í á² āå · ð íè Āï  — ê ·, ï à²ï ï í ë ´ ë. è â ´îĖ ç Ä Ą ÂĂ Àè¹ ê Ä ð ý ë ´ ç¹ ë å·à ð í ð. í Ćà÷ë é ćý æ ! ê ·ç é éĄ ÿë — 繿 ðÂಠăà² éĄ ¾ąà÷ è í – ý µ ´¿ ¿ ë â ´à²à æ í. “ è º ç à åÎá ?” éĄ ë¼ç ë ´ ë, “ ï ë å Ä ë åûà÷ð þ ä á ç é ï é!” éĄ Ó· å í. “ ă, è é â ï×á ?” ¿ ç ´çý, à å· í é. “ ý ½ï ? é â ï ,” éĄ Ąç ąë, ÷ê¼ï á Ôæûë Ôæûë ïÁ º Ĉ ûçý ý , è ê ç ê îÀ ´à æû í. “ ¾ íè¹ăà ç ï ë ăêĀ âùà Ćç¹åû, á ç ¿à , æ à · ï ë åû, ¹ ìà æüà÷ ą Ä âù ë ¾ å ÿá . éÿë, Ä Ûû Ēèý ¹ă·åû, ‘ é ê ¼·á , à ë!’ ê ·éÿ ï Ä ¹¿, ĄêĀà Ąê Ûåûâ ù ç¹ ¹âùåûê ÿá ë. é ¿ä â !” “ ! ê ‘ á ’ â ï×á ?” éĄ å÷ë ÿà÷ê ă á² ý, ¿ Ä ÂçýÄå ê . “ é!” éĄ ë ´ ë ¹à Ĉë, ÿà÷ â´÷Âíèý ¾îĄ. è â ì¹Ăë çýà÷ è ý. ï, ý é ¾Áăèý ă ê ¿ ç¹ í Äăë å í éĄ ÿ Ēí íè¹ăè ï, ăà÷ë é å·à ð ă è íê ë ûê é ăè é Ă é, ē·à æû, ¸Ĉ ý ºé í. “ ć ùê æü, ë! ê ç é ï Äćèý ā â´ăà÷ë. ê ì…! !
 • 44. ÿá ï ë é À è ² ¹ăë Ĉë ç¹Äåû, ûà Á ēñ à üë!” ë ´ çýà÷ç ¹Îí ¹Î éĄ í ý ë ² ëĀë. ‘ é ï ë ¿ ºà âù, ùåûç ð üë!” éĄ à ¼ ê¼ê í. ï Ä·ï, ‘ à üÄ ´ ç üë,’ ‘ ¹à æ ¾ ďà²ê üë’ éĄ, ç¹ï ç ê û ê ¿ í ð ĉÀç é å·ăè ï ë ïÁâ ¼ê í. ‘¼ äùà é Á ü ๠ìâ´ ì ! ¹ çýê Ô ï ë âùâ ê¼ â ï üë!’ éĄ ù í. ï ë, ‘ é ¹ï Ä ² ý!’ é ¿ è é. ï² ý ´Àý Û í í. Ûå·ï þ Ăë ý º à÷ë. “ ë åûê âù!” éĄ çýê · í é. , ‘ ! ý ë!’ éĄ à ½å ý. ë ´ ç¹é ´ ð è ă ë å ï ô »ï íç ă ï å »é ² , Ą ¹ á², Ûå Äåû ăè ð. à ç¹ï ēà²ï Ä íçý, ç ûçý, æ · Ĉÿà÷, æ é Ûåûà÷ ÿê¼Äå í ë ´ ë. ûç Ûåûà é é ¿ ý á÷ ò ă ăë ñè ý ăà÷â ê ¾îĄ. ê æ º à í꼸 á÷ ô 繿¾ï íç í ð ðÂç å à é āă é ÿ à ·à ÷ â é û, ‘ ¿ ç¹ í²å ê ç¹ é é ýĈë åû Ðá ì !’ éĄë ä´à åûà æ é. é¼é, ê æ è Ûû èý íè ð. ê îÀ ´ ë à÷ç ¿è¹ăê é Ä ă · ï éĄ é ă ê åûà æ í. è æ ç¹ï ¼ è ă Ă é, “ ûÄåû û ýà èý, á ăà á ¼ ê¼ æ ê üë² é!” é í ćç . ý ē í Ćë ¹¿ é ì å Äåû è ´ æ¸ï ï ¹ç í ð é ă ă ê ý º çýê íà Äăë Äï . é é ý é ¹ Ä ý ï èý æ í ë ´ ë. ă ð ï ¹ āë Äï Ûåûà÷ê ï, ľ ë ‘ åûà å æ· ă ’ é , ë ´ ë ê â ā·çýà ð ê íç í: “ , ë Ćë å á ăè á é. ê · ¾ à à ï Ĉ — Ăë, åûà÷ð Ăë èý èý, — ¼ êĀç ý ´ï . ‘ ë é ² à÷¹ï , é» ´ ¹¿ ă’éÿ ïÁ ā·Ă ? á Äá à ĉå· ç é ÿ ¹ ïÁ !” ¿ ç¹ í ¹Î éĄ å´ ÀÄå ý ï éĄ ¹ ç í é. æ- æ Ä ç ê îÀê âù ¹ăë¼ ýë, ë ´ çýà÷ Ä ë è í ê · À í!
 • 45. “ ¾ąà÷ è , ½ ÷ë¼å éÿ ï , æ ýá ê ç¹ ï ë é âùá é!” é , ûç í ēâù Ä ï ´ î Ĉë, é à å íèýÄå î Ĉë èý æ í, Ñæ ă ăēâ  îÀÄåû, “ é ê , āă ! ï ăà÷ë ï Āç¹ à ÷û !” éĄ Ĉ ä´ ·, ¹¿ï ºéÀăè ¿ ë Ä îĄà ð à å· í. ( ë, 1996)
 • 46. 9999 ýĈëýĈëýĈëýĈë ăăăă ÄûÄûÄûÄû éééé Ëå á² · íâ í å í, “ í ăà÷ íâ ?” ā ´ç ð. éĄë ă Ä ç¹ï æûº Ĉ é. ç¹ï º Ĉ ï ¹ăè ąë, Ą ÷ è¹ăè ý. î ÿë ĈĆà÷ éÀ ąç æ ? “¼ð í ăà÷!” ÷ ï Ćà å ý , ăā ï æ·¾ăè ý. “ ë ùà ë ë..,” íâ ¿é ÷ ï ćç ë ¹ăç Áç ý. è â ċñº é ò Ĉ ºë ¹ ăಠý! è â ´Ą ¹ăê¹ àĉ Âà Ąç ! , à å·¾ăè ¸ á² ·ç í ð — Ð ¾é ý Ą è æ āë çýð Ā ¹ăà . ï, ā Äé à÷¹ ¼é ಠû ûà ā· Äï . ï Ā¹ý. ¹ă ýë, ð ý ă é íçýà æû á ý ë éĄ ā æ·ăè Ĉ ìç ý. “ à÷  ¾ăà÷!” éĄ Ä ê â ù îÀ ë ïÁÄåû, è¹ á ý éĄÄû é ù÷ í. 繿 Ñæ ë ÿà à ç¹ăèýÄåû, æÏ ç ý à Ĉë è ì ďá²Äû ð ā . è āë » ¾ Ãà æ·¾ăè ý ëĀ¿ ç Ăë ýà ç Ăë Âç ý. ă ð, “¹ ë ê · á ×á ? é á ý ĉå·åûê á é!” éĄ ê · åûÄå ð. îĄê íç ù÷ í, “ é ĉå Âá Ćà÷ é ï å· ¿ê ý. ë ê ²å ½ï !” éĄ āüāüç · é. ¹ ë îĀĄç¹ ï ç¹ ê û éĄ èý, ē·à æ ð ā .
 • 47. Ą ð, îĄ ā íâ´Ă é, “ é»à÷ à çý Ûåûà á ´à²å·ăè é. ï á ç ¿Ăý!” éĄ ¿Äç ð. ¹ , »Ĉ é ´ é é. “Ñ ýà÷ë æ á ï ë âù âùà ! , Ûå· ăèý, ôå ûçýà . é ?” ù è¹ ê à º ç ¾é ´ ÷ ð ûà ê å . é î ¿é â à åû íè¹ăè ï, í ý é ąë é · à÷ë ÷ è ăè ð ā . í ï ýë º ë ! ą ă é âù çýà æ ï, Ûæ ëĀ é ăë. Ûåûà÷ð, ç¹ï ¸à à ì å íè¹ăè ð. ă ÿë íĀ ăà Äï . ½éÀ ć è ý. Äï ÿà à ç¹ăèý Ą ý íè ý. íèý ďá÷ ¾ï, é ï ăë. ¹ûà²åû Ą ð. “ » é! é ç ? é é!” ç¹ ç¹ï é åûë ý, ð å· Ä ê î  çýà æû, ý ç ಠ½ê î ç ð. ý ï ë..? ê · ă ñà à ï ê æ Ćë á²ç ë ăಠí ð? è çýà æ ê î í ð á², ă » ë ê ಠí ð? ąë ð āë Áè º ¾ï, ‘ ê · Ą ï û ý?’ éĄ ÷ ´çýÄåû, à å ð: “ é»à÷à ¾ąà÷ê ?” é ¹ á²à ð Äï . æ ý ā à å ýë, ¿â ï ¼ è ý. “ ćýë , á Ăë , ๠ï á å á é á ï ë ÷ë. Ñ ¾ąà÷ê ì é ²Ãà ê ? ê · é ë íç¹ăà ?” ëā ā ï é ĉÀ î ā· Äï . í ý è ôýà÷ ÔÀ ç¹Áăèý ù÷ í æ åû è ý, Ć ì ๠é ê · ă ï ñà ç ·ç è¹ăಠý éĄ ï ă ă â é í ! Ĉð é é ê · ï ë ¹à² í? “  ĉå·åûê ¹ï éÿ ÷ ê å· ! !” éĄ ÷î ë å· ·, ¹ ă ð ý æ é Ûåûà÷ çýê é ù÷ í. Ćà é ë éĄ ²Äå ý. “ í ý å ąë, åûâ ´¿ê åûë å· é íç ë?
 • 48. éÿ º âùà ? ‘ , à÷ë ä ë ¿Ăë’ÿ ´ à ý!’ ‘ ăà÷ é é ý ì ąë ê ¿² ý!’ éĄ Ćà÷ ăç ë ½÷è ý. ‘ ă ÷ ê ·. æ ¾ï, ë ą í â æûë éĄ ò ï ë ï² í!’ éĄ ê ûç¹à ð ð. ûç ā á ‘ íå·’ éĄ çýê ÷āé ù÷ í ïÁÄå é: “ ç¹ ‘ ë’āÿ ăà . ý Ĉ Ûû ï !” āé¼é ¿ æ Ćë ā ï Àā çýà÷ê¼é Ć é ê ´ ý, Ćà÷ê ăè ý. ·à · é à ë í Äå ð. ê ï ë é ă ´Ą āĄ ą é åû é, ð ì ê áÉ ¿ê ê ï. ¹ ´Àý ¿ ë ¼ è ý. “ é»à÷ íå· ï ăè¹âù, ï ?” ¹ăëĀë þï ù÷ í å ý, ā ï ¹ï ï ā· Äï . ´Àý Ąçý, “ éÿ ăç í ăè ! ü½é é ·âù, åûç åûê ´ ăá ! êĀ ë, ¿’é ă!” éĄ ¿Äç ð. é »ï ò Ĉ à åû í, » ý æ í ç íè ûê ¹ï îĄ ăê í é æ¸ é é ð. ûç è é í ð Ûåûà÷ è é, “ùë ç é, é ê çýåûê ëÿ!” é ·. “ ă ¿Ă½ï , ā ?” éĄ å ù÷ í î ý ð ¹ûà²å ð. ĉ·  ý Âç ð. “ ¿ ²éÿ à÷ ê ? Ûû · è á ¹à ç ¿ ë?” éĄ ù÷ í · ý ā ¹ à Äï . ´ ¹ á ð Ãçý, Ôæûë é è ý, ¹ăë Ĉë î â ì Áăà ê ăë û å ð. Á ă ´¿ê çýà æû, ÿ é ï ā é ð. ‘ é é ´ à î ï ă ï â è ²çý Äå ?’ éĄ ð ăèý Ĉà÷ é æ¸ èý æ é. ï, ýĈë ê ê ¾îĄ. “ ý é , ă ë ê · ă âùë, ´¿êĀë? Ñ ï ê ç¹ê â ûç à÷ê Ā¿äù âù — ¹¿ à ë¼âùå éÿ!” ù÷ ¿é ÷î â åû ð ´Àýë ¹í ý. ¹Î æ ¹íâ´¾ï, ¿ ë¼ç ð. “ ê · ï ë æ â ï Ðá !” éĄ À ð ā . ÷ ë îĄê íçýà æ·ăè é ù÷ í. ¼é í, ā·Ĉà÷ è , ð ð ă ï ç ·, “ ç¹ ë! ùë é ôå ìý ç ..,” éĄ ûà à÷ çýê é.
 • 49. éĄ à çýà÷ ¹ íâ´ ê å ð ā . å æ ý ā ç¹ï éÀ îÀê Āé ð »à Äï . “ ê · ÿë ó ê åûà²åû, ýà ăà üë, æü?” ê íçýÄåûê è¹ăè ì á ìç ð. “ á ê é ´¾ăà ă é. , ă Ćë è ¹¿ ë íçý âù é ê ´ ² ý!” Ćà÷ à ê å ѹ¾ï ð ÷ ï Äë½ ý. “ ê · ¾ è , é ëÿ Ā¿ Ñ ê ·ç é ûà À !” ë Ä çýê ăçý Ćð ¹è ý. ï, ý ² ûà÷āé é ò Ĉ í û ð! æ ăç¹à÷ç ¹ă é û, é û é ²Äû² ý. , é» ë ï ÷ é ê  ý ăà æûë éĄ ù÷ í Á è¹ăà Äå ï, é ê · ăë, á Ĉ ā·Ă ? ê é ò Ĉ ó ê å·ăê í, è à ï ç ç ! ‘ íĈĒí ’ éĄ ê ý Äåûê ¼¿è ï, ý ê Äé ì ¹ê ý ï ? ï îĄà÷ë , ë ç¹ Äï ù æûÄå ê · ă º à÷à æû ă ý? ý ê å ç íè ý ï, ûç ´ ¹ á ð Ûå· ăè é ù÷ í. ā ÷ ë¼ ð. ‘ é ý é ąë, ì ąë,  ½ăèý ¹íê ăà ý,’ é ă½ ë î å ý ù÷ ăà÷. ‘ é  ì, æ Ć é ¿ûë ý ë ê · ì² ý! ê ·ç Ćà÷ë î ûë, ¼ æ Ć é ² ï?’ éĄ è é. ê ý æ í ð Ûåûà , ý á Ćà çýê é. ¹ăë¼ ýë, á÷ð ï æ Ćë é Ä ê ·ê íç í ð, í ð ¹ï éÀ ಠæ á ð à÷ê Ā¿èýÄå ý é ï ë ā ê Ãê é. Ăë À ý, ¼ æ  ë Ć ë , ā Ĉà÷ç é ë æ ¾îĄ. ಠç¹ăê ý ÓÀåûà æû ² ëĀë? é ý êĀ ì æûë éĄ ¹í íçý, î÷ à ÷à² éĄ éÀê ¾îĄ. æ ¾ï, éÔ , ï ý Ą íÔ ë¼à à ý é ù÷ ă Ä ¹ é ý Ćà÷ê Ā¿ Äï . “ ç à÷ç é ê · ćýà²å ăà ê , ā ?” éĄ, ð
 • 50. à ý ì æ· é ´ ç íç¹ ð ì. “ ă é ç¹ï á²à²åû, é ă é ç à å ý āå ð ë. è à ï ë Àê âù!” “Ñá ë , ¿ á â à åû, ¿ à üëÿ ïÁà ûçÐá ?” ìÔý Ã ç ¹ăê ê íç ð ð. “ é æ·. , ç á ï à÷ ¿ ûç , ë ç ¹ăê¼à ûà ā·Ăë?” ù ¿ ¾é ´ ç ê ¹ç ð ì. Äåûê ¼¿è æ ē ë é û ûçýë é º çýê íà ¾ ā Ĉà÷ê ë ă² ý. “ Äåûåû é é ë ì ý?” é ð ÷ ê çý é. “ ·â´ăà ! ï , é ăç¹à÷â Ą ā· á ?” éĄ ćç è¹ăç à ĉÀ ì, î÷ ąë à÷ê¼·à ā· ý, “ ă é , à÷ åûë é íâ´ æûéÿ âùà²åû ăà ă. Ñ ê · ¼ ¼·â ê ăà ê à ç á Á , æü!” éĄ, ÿë ć ð. ā ă ā·Ĉà÷ è ð. “ é ä ð ë ĉ ê ê é!” éĄ » ë ÀÄç ð. é ç ¹í íçý ºî æ· ð, ā·Ĉ ìýÄåû ï ï² ð éĄ ç¹ ë è é ù÷ í. ï, è ½ í à ¿. Ä ç â îĄ íç¹ ç é ü æûë éĄ ÷ Áï é çýà æ é. “ é Äåûê À ! Ñ ï , é é ë ì ê é!” é é ăà . ì ă²ï ăà÷ë ¿ ç¹ï ā Ā ê åûê ð. ç¹ï ù÷ í èý é , ½ ², ÿ é ¹ăë Ĉë ì ð. é à÷ ý ç¹ ç ąë ² ê¼ Äå·ăà÷ë éĄ ð ¹í íà ç é ï . é ä Äăë¼ î ð. “ à÷ç ¿äù âù. á ë Ûåûà²å à÷ ăà é. é»à÷ ç âùà²å·ăè ?” Ôæûë ¸èý, ûà ¾ï ìè · ç à å ÄÃçýê íç ð ā . ê · Äåûà ûçýê ï, é à÷ ë¼à Ăë, ¹êĀë ÷ ² ý é ý ă à ê Ā¿è ý. ý é â è ²çý, íç ÷ Ą ÿ é ñè · Ä , » ê · éĄë û ăà ý é ā·Ĉà÷ è ð. ‘ í é Ąç ï é ? ê · ýà÷ í ð à÷ æ· í ï . à , é ÷ é Ćà é ÄăëĀ² í ð ï ìÄû í ð?’ ă Ðí çý é Àå ð ā . “Ñá ăà å çýà÷ é é ăç éĉ ê ý é ¹ ë. ê¼ ýà÷ āè¹, ë à êĀ ë Āç¹ Áç ă ¿ ë ì ê é. á Ä çý
 • 51. ì ê é!” å ćè ¹íâ´ çýà æû, “ , ! à÷ é ç Ä éÿë ç ! é ï çýà÷ë ý¸äùå !” éĄ ËÀ ù÷ ê íçý ā Ĉà÷ê ¿ ë é ½÷è ý. ( à , ´¿ 1993-é ´ è æ ćç ċ¿ é í ï íè ûà ê à ÷ç ý)
 • 52. 10101010 ¸¸¸¸ Îâ í! á ê ê · à ý?” “ é ý?” āé ¿ ¾Áăè ă æ Ä à² ð: “ á ă ¹à ¹ï . Îâ ăá Ćë ¿, ç Äá Ćë ¿”. ÷ Áï ñè ăç ç ÔÀ ë Âê å ý. ï º ç ï åûë á ð òÄ ë å ²Ä ā·Ăë éĄ Ä á ÷ ê āëĉ èý è ý. é ă æ Ć é íèý æ ð: “Îâ í à ý, º½íç¹ à ×á ! ï ăë á ²å ¿ ăà á . è ¹¿ á Ćë ā·Ă ?” è ë ´¿ ½ ô.ĉ Ā çý, ‘ ë ð¾ï ă ½ñâ á ë ë¼à üëÿ ï Ä Ćë é²å èý åûå á . ¹ Ñá é ĄêĀ çýà üëÿë ïÁå á . ă ý, āê ý ăà ă á ë ýà÷éÿ é ò ïÁê çýë à !’ éĄ ĉÀ ý, Ā Äî÷ ýĈë Ā¿ Äï . ê ý á ç¹é ā ï ĉå ç¹î÷ è ý é ê · ă Ä , Ä Â ½ăèý. ê à æû ! î ă Ă é, ¹¿Áăè í ê íçýê ¿ āë ćè ý. ë ê ð Âï ì à ·ç¹ăè í Ćà÷ç ý ½ñ Ãê Ā ï . ă » í ¼ ăà÷ Âà æ· ·ê ¿ . ï í Ćà÷ ý Ąà ê û² ý? ¹Ăð ÷ûë ç¹ï ¼ èý, » í ð Âï ïÄ ¾éÀăè Ćà÷ í Ć ¼ â Ā¿ ç é ï . “ ë ÷êĀ è ¹¿ ýĈë ² ?” éĄ å ð. ăç ë ìè ā çý é á²ăè ï Ä Ćë à å·ï å· í. û ð ¼ýá² , ù â ç¹ï. Ă é, “ ç í ½ñê ðÂàĉ ç¹Áăèý è¹ăà²×í ð?” éĄ å ð. ă ĉ Äï . â ¿ ë á ý, “ ăç íĉ ï ?” éĄ ð à÷ç
 • 53. åûà ð ý ï Ôæûë Ä , ð ð á ð ç á² . Ā Äî÷ ï ê Ā¿ ë¼ç ý. ½ñê ð Âï ·ç¹ăê ï é º ê¼ï í ð ë ç ñç¹à ð² í ð! “ ďà ò Ĉ ? ï , á ·â ëÿ èý â ?” éĄ ·à à å , í Âé ā ç¹ï ăè Ąà ë ¸ à ÷ è ý. “ ½ñ ë ì Ã. ¹ Ĉë, ·à Ĉë ýà÷ å ê üë? ë Ã à ¿ Äå ï é ë!” éĄ ·çýâ é ð ´¿ . íèý, “ è á²Øó ê é đĄ, èĐĄ ă ăà÷. ë ½ ù é ¿Ă ?” éĄ ă ´Ą Ā¹í åûÄåû, Ä Ăë Âç ð: “ æ ¾ ë ă çýà÷ āé ć¹ ¹ăà÷ ½Ã ăà÷! ê ¿à , ê Ä ĉ à íê Äăë¼ê ·à á ë!” ā Áï ďà ê è í ð ê ý º½íèý å íè í ð. ½Ãï åû ā·è ´ í, ¹ąë, ‘ ½ñ ç ¿Ă ?’ é å àĉ ðÄ ý è íê à åûÄå ï, ‘ ä ë ä ë!’ éĄ å·à ð í ð à ÷»èý æ í ð. ë à å·ï å·Äå ´¿ Ôý ëĉ è ý. “ ë ë ë ï ăë ë ñç¹Ä ā· ý. Ā¿äùà÷á !” “Îâ í! á ê ý å· , ‘ á â´ !’éÿ ç ¼ð á Á ì á !” ÷ ¸ ĉÀ ð. ïÁ ă ë, æ Âï ê ýë à ë, ï ĄêĀ éĄ í ¾ï å ð ´¿ . “ ¹ Á ì é ăà÷? - å , Ā ï ë ë . ç á á ā ê · ûç¹à Á ?” Ā à÷ ăë ý Ā ç Ä Ą ýĈë ¸è ¹ï . ï í ā ç¹ąë Āé . ăç ăç í íçý ½à ìý æ à »à ç Äï Ā . ¼ í é ê · èý ð² í ð éĄ çý Ö¹ Ä à ç á² ð: “ ç á Äç¹ ăè , ´ ăà÷ ¹ ă ë — á ë ì ¹ ÷ç ë æû¼·âùû á éÿ. ë á â ï ïÁ , á āè¹à á ! ò Ĉ é”. “ , ï Îâ í?” ā ï ¿ ¾Áăè æ å ð. “ é í é ?” “ Ä, Îâ í!” Îâ ¿é í éÔý åûÄå è çý é ¹ Âç ð è Ä. ‘ ä ë ÷æû, Ñæ å ê ¼é ï, ÷Ą÷Ąê æ ð,’ éĄ ÷Àçýà æ ð Ā . “ , ë¼à , æü. á â ï ë åû ù íè , à÷ç é ó ë!” ê ý ï ă º½íè í. Ā “ ,” éĄ ë¼ç ð.
 • 54. í ð ç ¹ăë â é ý, » Áç ý. “Îâ í!” Ā ¹ăë¼ ð. æ¸à ¾ï ´Ą é ăè , é , ½ñê æ ð ăë é Ăë ÷ê¼ï è ăè À ð. î à çýà÷ ë ý ï ê , ý ăèý çý, ¼ ý ¸ê¼ï ąë ñèýÄû é í ð à å·ê å·ăè ý é ýë Ćà÷ç ¿èý é ăè ý. ê ý Á èý ă æ ù² ð é ï, ý ă ï À÷À éĄ Ćà÷ê å ý. “ é ýí ?” è ê æ ½ñâ á ç Ä íè ûà ê å·ăè ¹ï, Ā Äî÷ Ć í ¿è¹ăè ý. “ é á ąë, ë á ç¹ ăà á ï ăë ‘ à , à ’éÿ ĉê¼åû, ùë ý åûà²å ăà á , Îâ í. é ² ´ ăà á Á ì á !” “ à÷ é á ²å ï é,” éĄ Ā Ą¹ ûç ýë é ýí ºë ¹Ă é òÄ ç Äåû é ð. Ā Ĉà÷ê ¿ ë î å ý. ï ýí Ä ë ï . ç è Ĉ ì ð ă¹ ¼ í, ‘ ă à ç à÷ë ă éĄ ï ² ç !’ é Ē¿ê è¹ăè ý Ćà÷ê Ā¿Ăë Äï , ë! í ý æû Ćಠá ë¼à ê å·ăè ½ñâ á ç¹ï èý ð ½ñ à à îĄà ð ā éĄÄåû, é¼é, åûê Āç ç ¾ï ûà ç à ë å·, ‘² ´ ð āć ýë ·à² , Îâ í!’ éĄ à÷ê à÷ é í ð ë Ä ð. Ā Ĉà÷à ë Äï . é» ½ăèý í ð ¹í íç ï ë ë ê · ¼ í ¹à æûë é ·ê à ïÄ é. ½ñ à à î ï ý ê · ąë é º í Â ë ½÷è¹ăè ý. ¹ ë îĀĄç ï, “ á ¼ â é éÿ ò ăç ćèý ïąá !” éĄ ûç å ç¹ï á² ð. “ ï á ă..” “ é ă ¸. é ă ð ðÂàĉ çýà÷ é ą ûç¹åû è é..,” éĄ ă æ ë¼à Ĉë, Àç ð Ā . “ ë è ½ï é ûç¹åû àĉ ýéÿ ð Ĺā . ¿ ý?” “ é»à÷ éô ² ô ăè¹âù, Îâ í. , é ï â ï à , à ë é â ì ê , ê çýåû, ûç¹åûê ¾å á ê¿ àåô!” “ é åû ´ êĀà ¿ ăè , Ãà â é á , Îâ í!” Ä. “ ĄêĀê åû é à ü ë. ï á é ´ êĀê åû à , Îâ í?”
 • 55. ‘ ·!’ éĄ å·à æ Ā ýĈë ¹ Âà Äï . ´Ą ¹ï î å Ä ç ï é ¼ð ā· ý é ï ï æ ë éÀăಠë. ï, ò ă Ćë Ā º ç¹î î , ´ êĀ åû½éÀ, â , Ñ ë éĄ ï æ á Âąë åû çýà ð² ë. î ï ë Ĺā ÷ê í ð? í Äăê ë éĄ ÄåûÄ æ· ý é. ï îĄà÷ë æ·ç ï, Ä íà÷ ðÂàĉ Ąçý Ä ! “ é ç¹ Ē Ĉë ÄĒ¹ å·ăà éÿ Ãà â é á , Îâ í! ¹ āë ¾ ÷Ââ ýë, ÄĒ¹ Ē üëÿ ê ï ă! ´é ´ ăèý à ë!” Äà ô ¿. Ā é ê Āé ç ð. Ôæûë ´Ą æ ², é Ă é ù ý Áăè ý. èý æû ð ²Äå·ăèýë, è â ë ç º à÷ë ý éĄë Áç ý. éĄ á ï æ· éĄ ð ¹ ąë, åûë ¸èý ðÂà÷ê , ýĈë ý, ð é ç¹ï è ð ´¿ . ç¹ ë ć · ð è ê íç ì é é ¹íèý ð! è Ä ç çý é Ä ý, ïÄ , ½ñ, á² ¹ ¿ ð ï îĄà÷ë ï ûç ! ´¿ æ·à ê åû, Ą ðÂàĉ çýà÷ î ê å ð. Ä Ä , “ é»à÷ åûà , Ā !” ðÂà÷ê ÷āé ë ´ êĀ º à æ · ï ð é Ñå , æ è ð. ¹ăë Ĉë · á ! “ åûà , ï é,” ë ½ å· ð. ë Äé ¹¿ï ê ý ¸èý æûÄåû, ðÂàĉ ç¹ï îÀÄ éĄ Ā Äé ¾îĄ. Ć ç ê ·ç , “ ý î â é , ‘ èýê æ ð åûà üë’ÿ á ë é á éÿ ïą!” éĄ ïÁĂë ûç ð ì. ë é · é è ý. āé ¼ â ¹í íç¹ăè ï, â Âà ç ¿è ý. “ á ë é á …,” éĄ ¹ăë ç ¹ăë é ð, ò ă ā Ăë ¹ ¾é Á ÷ ý Ā¿ . Ćà Ä êĀ æ ÷ë Ä , Ā¹ ´¿ è çýà÷ èý, “ é Ą á ?” éĄ Ä ¿çý, ă ê¼ ý ç Ăë åû, Ą² ā çý é, “Ā åûà åûë, Äû,” éĄ Ą ì ľ ë ĉÀ ð. ë ą é Á ç¹ăè ð. “ é âù?” ´¿ç · ý îÀ Ä à² ð ð. Ą ð, “ à å· âùû!” éĄ ì à ĉ , “¼é ýà÷ë çý ò Ĉ æ â éÒá ?” éĄ å à ÷ à å ð ð. “ ë à ë º ë ăè , ë ýà÷ë ê æ· ¹ï . ýà ê üë. ý à÷ê Ā¿ üëÿ é!”
 • 56. ì ĉÀ ý ê ý āć ê Ā¿ Äï »ÿë, Ā ¿ íè ð. é Ą ì ¹ăà÷ë ¼ ăà÷ î äù ý é ÀĈ è ý. º½íèý è ð. ä´, ë ì ê íç í å´ ë ì ð. » ¾ ñ à Ãà íè Ćà÷ è ·ê¼ ½ Ĉë ăè ý. ê ý, ¾ ë î á ¼ ăà÷ê ¹à÷ë ìêĀ è¹ăಠý! “ é ā ï é ¹¿, ë ç á ²å ¾ăèý ë Äç¹ ê ûç¹à²å , á Ćà÷ê ë èýûë. ë ½ åû á . ĉ· à÷ë, ð Ĺā Ô èýà÷á . ĄêĀê åû à ë. ÄĒ¹Ăë . é ¿ Îâ í²å åûå é. , í ¹¿ æ !” è í à²î÷ ï ê æ Ćë ´¿ç í ð. ă ïÁ ÷ ï ¼é Áăèý á²ç á² è ý: “ á ä ð Ē´à²åû, á ăà ë”. è ç ½ñâ á ç¹î÷ ‘÷ Âê ûçýë ë’ éĄ í ç¹ăè ï ăç ăè¹ăà÷ë. “ é í å´, Îâ í!” éĄ è ê æ íçýà æ ð. “ à÷ç ¿Ăë, ä ð Ē´ , ā ç¹ ā· ý, ă ýéÿ. ê à á ²å ï ë ïÁåûç ¹¿ ā·Ă ? á ë ā ç à ć ý ä ð Ē´à ! ¾ ôĉąà÷ ê ýà÷?” é ð Ā , â´ . é ă ÷  è ý: “² ´ ç æüá ï ë á ê à ç¹ à Ä å á á , Îâ í!” ç¹ ë ćè ý Ā Îâ ăà÷. “ ë?” “ á ¾ é ăà÷ ë. á ā· Ą ë!” Ā ăēâù Äå ð. “ á ²å ê ç¹ ï üëÿ ăè é. à÷ æ Ē´ , à ë ï á Ćà÷ ç ç üë. ý ë, ý ç ë âùà ëÿ Îâ í é á éÿ ë ²å ïąá , é ?” é ð à÷ . Ä Ćà÷ åû½éÀ, í ý ì í Ćà÷ë é Ã å· Ä á÷² ë éĄ ð Ā¿èý ç¹ăè ð. “ é ăè , ýà÷ ăèý ăà÷. ï , ¸ ý ´ ê åûà²åû ûà ë. ë ùç , Āç¹ Á ăè , ï ăë ²å å á !” í ý ë ā ç¹ï ë¼à . “ Âí º ç¹ åûà÷á . ç á ¹¿ á Ă Ăë ăè , á á ê æ çýê á !” î ûç ë, Îâ ăà÷ â ¿ ë ç¹ăè ý. é÷ æ ð ā· à å å·à æ·ăè í! “ é , Āý é!” éĄ Āé´¿êĀ é Ā å , “ ë íçýà åûý!” éĄ ï Ä í ç ý ê ý ï å· ð Ä. é ´ êĀê åû åûà æ ï ¼ â ćè ý é æ.
 • 57. “ ë āè¹ ï ë ā· å·à à ĉ ýë á . ê , Îâ é á ë , ‘ ç á ¹¿ ë Ćë ăè ç é á ë ê æ çýê á ’éÿ ê ·éÿ é ýë, ‘ ¿’éÿå á !” á ç Ä ýí æ à ĉÀ ð. ¼ ă é èý , ý »ç é à æ· é ´ ë é ? ýí ç¹ ê å ð. ï ýĈë Äï . ûçý í ð î û ì Äăè Ä Äï ¼ Ä Ćë á îĄ, ½ îĄ ï ăë á÷ à æû, é ïÁà ûç ý Ûæ Äï éĄ Ē¿ê è ð Ā . “ è ê åûà ê ×á ?” ç¹ íçýà æ·ăè ă ÷ćÄ ë ¹ăê¹ Âê ûç¹ ð Ā . ´» ê åû é ąë, îĄ Ä ë ï ï ăà àĉ ! “ á Ćà÷ ý é ¿Ăë,” ýûà ê ´ ð . “Îâ í ë , é !” Ā Äî÷ ñè ăç ë æ ¾îĄ. “ ¹ï ë . á éô é ò Ĉ ăà÷éÿ ý å , é é ¹ï ï ý?” “ á ·!” ´» é ¸¾ï Û , ê ¼é íèý í ð èý æ Ćë. í íç · çýê ì ºé ð Ā . é í Ćð ăç¹ ê Äçýç í Ćà÷ à åû² ë! ´ ăà÷ é é ï ò Ĉ å ë? ă , ï ¿ ā ê ·ç é èý ð ç ¿Ă í Ćà÷? ð Ñæ ë ÷ ë æ· ăà Äï . ¿ă ă á Âï ç¹ î ï ² à , Ā Ĉà÷ë, è ê ðÂà÷ë íĀ îĄê ¾îĄ. é ý è ç ½ñê æ Âé º Ĉ ăë. ê ý ï ăë é ê ï ·êĀ ā·èý, íê í ð. ă , é ê ï ï ý, ï ² Ûå·ï ăಠí , é é ï ë í â ùîÀ æ ç åû ð. ´ í ¿ ï ý ´ í ð. ý é ÷ ï ï . í Ć ñ ê é ê · íê ¿ ï ë æ ç ďæû² ý é ý Ā¿è¹ăè ï, í  ë Ä ë å ç é Äï . è à ąùê æ — ð í é ? íç¹ æ. ¹ āë èý èý, é» ë ý îĄê ! ½ Ĉë ¿ èý ð ð. ð Āç¹ Á, Îâ ă ¼ ç¹î÷ ð é î æ Ćà÷ ò ê ¼·à ý. Ćà÷ Ä Âê î é ï  Ãï è Ā ê ë  ² ăè ý. ÷Àê¼ ç à ´ ï ¹ ² Äå ð! ÷å Ăë, å Ă ā·. ñ îÀ. à ç¹ Ć í ï îÀ ê åûë ¾ï ð ¾ï à åûë í. ‘ à÷ç ½ñ ÃĂë, ý āë ½ Ĉë ¼·à÷ë,’ éĄ å·¾ï ð ïÁ
 • 58. ăè ý Ā Îâ ăà÷ ½à ²ñâ´ ăè ý. ý Ä! éĄ åûë æ ë ăë, Ā ć ăಠð! èý Áé ¿ï, è à å´ ç ð, ´¾ï. “ é Îâ í. Ā Îâ ăéÿ é , Ćà÷.. ë.. á Ā¿äùê á ”. “ Ā ë. á Îâ íÿ ï á ! á ĉ ê ü ë !” “ ê ½ï éÿ ïą. ê ¾æå æå ï é Ăë à ý ² ýéÿ ï ç ¿ à÷?” éĄ Ä » ë ¿èý Äćè ýë, ĉ , “ ý ä ë ¹ , ï à ăè , èýû á , è ë æ ·à²åû!” éĄ é ýë é ¹ï Ä ò Ĉ à â ï ê å·ăà æûë éĄ Ā Äî÷ é Ā¿è ý. é ćè Ä Äî÷ éĄ Ä ² ç ý. ¼ ¹à ç ¿ ý, ë ê îÀ ´è¹çýà æ·ăê í Ćà÷ ¿ ²åû ¹ï . éā ï, Ä ï ç ý·à² í ð! ûá÷ë ç ï à É ç ð. ë ÷āÀ ý. ‘ é ÷ è í à ă¹ ăà ë. ï, í ê Ąç , é ă ăÄ. ò Ĉ é. , è ¸ ¹¿. îÀÄå ý é é Ăë Ðíè ý’. î āë, āë ăá ćèý, æÏ À . » ï è Ä ¿ āë îĄ ð À

Related Documents