1
ந�ப ��யாத அ�சய�க�
அர���
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
இ�த ��� பைட��க� அைன��� ��ேய�� காம�� எ�ற உ�ைம��
(Creative C...
உ�ளட�க�
ந�ப ��யாத அ�சய�க�
���ைர ந�ப ��யாத அ�சய�க� அர��� all-rights-reserved
ெபா�ளட�க�
வான��� பற�த ெப� ��த�
கா�� த�த �னா�� ...
ந�ப ��யாத அ�சய�க�
ஆ��ய� – அர���
aravindsham@gmail.com
���� ெவ��� – FreeTamilEbooks.com
உ�ைம – Creative Commons Attribution...
���ைர
ந�ப ��யாத அ�சய�க�
ந�ப ��யாத அ�சய�க�
அர���
இ�த� �ரப�ச��� ந�ைம� ��� எ�தைன, எ�தைனேயா அ�சய�க�
நட������றன. இ�ன�� நட�� ெகா...
1
வான��� பற�த ெப� ��த�
ந�ப ��யாத பல அ�சய�க� �க�� இட� ந� பாரத ��. அ���
மகா�களாக��, ��த ��ஷ�களாக�� �ள��பவ�க� ெச������
அ�சய�க...
ந���டரா�ட� ெந���� பழ�த� ேந��த�. பறைவயாைர� ப�� அவைர
நா� �சா��ேத�. அவ�, ‘அ�ைமயா� ��த�ன��� ேச��தவ�’ எ�� ��ன�.
பறைவ நாய�யா� �ை...
உய�வைடய ெப�களா�� ���� எ�பைத உல��� ������ கா��யவ�.
� ச�ர�ைத ைவ�� அவ� ஆர�ப கால��� ���ததா� � ச�கர அ�மா�
எ�� ப�த�களா� ேபா�ற�ப�...
2
கா�� த�த �னா�� அ�ைன
இைறவ� ம�த���� கா�� த�வ� எ�பைத �ராண�க�� நா�
ேக���ப���ேளா�. கைதக�� ப����ேளா�. ஆனா� உ�ைமயாகேவ
அ�ேபா�� ந...
ெச��றா� எ�� �ைன�த ர� ��ட� அவ� ��னா�ேய ெச�றா�. ���
�ர� ெச�ற��, �க� ெப�� ஒ��ட� ஒ� ெப�ய ��ன� ெவ��ய�.
ெதாட��� ”டமா�” எ�ற ெப�ய ...
3
மாய�, ம�ம�, மா���க�
மா���க�, ம��ர�தா� �ல ெசய�கைள� ெச�வ� எ�ப� நம� நா���
ெதா��ெதா�� வழ�க��� உ�ள�தா�. ���பாக ேகரளா�� இவ���
...
ஆ, ஔ எ��ட நா� உ���. எ, யா எ��ட �ல��. ஐயா என அைழ�க�
��தா��.
�ற� மனைத அ�ய
��ைபேம� ேவ�, ெவ�ெள��� ேவ�, வர�ைட� ெச� ேவ� இவ�ைற எ�...
4
�ர� ேரைக அ�சய�க�
ந�பா� ந�ப ��யாத எ�தைனேயா �ஷய�க� உ�ளன. அவ��� இ�த ைக
ேரைக ேஜா�ட��, அைத அ��பைடயாக� ெகா�ட நா� ேஜா�ட�� ஒ��.
...
ேம�க�ட பட��� ச��, ச�கர� ம��ம�ல, �� ��, ��நாம�, ஓ�, �ைற,
��ைவ என பல ��ன�க� காண� �ைட��றத�லவா? இ���ன�க�
ம��ம�ல. இ��� ஏ, �, �,...
அ���� ேம�� பல �ைவயான தகவ�கைள �� ப�மநாப� அவ�க�
ெத�����ளா�. உதாரணமாக,
1. �ர�ேரைக�� ெமா�த� 10 வைகயான உ����க� வைர இ����றன.
2. ...
5
ெச��� �ைழ�த �தா� பா��
இ� பல ஆ��க��� ��னா� நட�ததாக� �ற�ப�� ச�பவ�. �தாெல��
எ�ற வயதான ெப�ம� த�ைச�� வ��� வ�தா�. வயதானா�� �ட ...
ப��ைக��, – ஒ�ெவா� அ���� �க�� �ள�, அ� ேபா�ற அ��ைய
பா��தேத இ�ைல – ெகா�ச� �ைர�� ெகா��� உ�ண� ெசா�னா�க�.
நா� உ�ட �� உடேன மைல மா...
காய��� ைகைய ைவ��� தட�னா�. அைனவ�� ஆ�ச�யமாக� பா����
ெகா������ ேபாேத த���� ���தா�. காணாம� ேபானா�. அைனவ��
ஒ��� ��யாம� �ைக�� ��...
6
�ர�� ம�ம�க�
உல�� ெதா�ைமயான ஏ� அ�சய�க�� ஒ�� �ர��. �ன� ெப���வைர�
ேபாலேவ �ல����� பா��தா� ெத�ய� ��ய�. ��ட�த�ட 5000
ஆ��க���� ...
��ய இைத ‘�ேஜாெச� �ர��’ எ��� அைழ���றன�. இ�வைக� �ர��க�
அைன��� 25 ல�ச���� ேமலான க�கைள – ��ட�த�ட 30 ட� எைட
உைடய க�கைள� – ெகா��...
இ��கலா�” எ�ற க��ைத ம��� ெத���தா�. பா� �ர�ட� இ�த�
�ர��க� ���� ஆரா��� “A search in secret egypt” எ�ற தைல���
�ைவயானெதா� �ைல எ...
இ�த வைக� �ர��க� �லவ��� �ரமா�டமான பல உ�வ�க�
ெச��க�ப���ளன. இைவ எ���ய ம�ன�களான பாேரா�க�� உ�வ�க�
எ���, அ�ல, ேவ��� �ரக ம�த�க�� ...
7
�டைன� கா�த ��
ந�ப ��யாத அ�சய�களா� �ர��ய�தா� வா��ைக. �லவ���� ஏ�,
எ�ப�, எதனா� எ�� ந�மா� காரண� ெசா�ல ��யா�. ஏதாவ� சா��,
ேபா...
இர�� த��னா�. ஆனா� இவர� க�க��� எ�த� ேப�� த���பட��ைல.
அதனா� அவ��� அ�த �ஷய�க�� ந���ைக ப��ப�யாக� �ைறய
ஆர���த�. எ�லா� ம�த மன���...
8
மரண��� ��....
மரண� எ�ப� த���க ��யா�. இ���ல�� �ற�த ஒ�ெவா�வ�� �ற�த
�� க���பாக எ�றாவ� ஒ�நா� இற��தா� ஆக ேவ���. ச� அ�த
இற����...
����மாக அ�ப��� ���, இ� அ�ப��க ச��த க�மா, �ரார�த க�மா,
ஆகா�ய க�மா என ஏ�� இ�லாதவ�க��� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல.
இ��லக ஆைசக� ஏ�� இ�லாம...
***
27
9
ஆ�க� உ�ைமயா, ெபா�யா?
ஆ�க� எ�ற ெபயைர� ேக�டாேல ெப��பாேலா��� ஒ��த அ�ச� ஏ�ப��.
ஒ� �ல� அெத�லா� ெவ�� �டந���ைக என� ��வ�. ஆனா� இ...
��ெசய�கைள� ெச����ப�. �றைர� ������ பல இ�ப�கைள
அ�ப�����ப�. த�ேபா� உடலா�ய காரண ச�ர� இ�லாததா� அவ�களா�
அ� ேபா�ற இ�ப�கைள �கர ��ய...
க�ணதாச� ேபா�றவ�க� இ�� ஆரா��� உ�ைம உ�ள� என ஒ���
ெகா���ளன�. அவ�ைற தன� ��க��� ெத�����ளன�.
ெவ�நா�க�� இ��ைற ���� �ைறய ஆ��க� ேம�...
10
�� - vs ��
ந�மா� ந�ப ��யாத பல �ஷய�கைள� ெகா�ட�தா� மா�ட வா��ைக.
�ல �ஷய�க� நம� அ���� அ�பா�ப�டைவயாக, ஏ�, எத�� எ��
ப��தா��� ...
ம�ன� ஒ��க�ப�ட� : 1250
ம�ன� �ற�க��க�ப�ட� : 1789
�ர�� ஆர�ப� : 1250
�யர� ஆர�ப� : 1789
இஸெப� இற�� : 1250
இஸெப� �. அ�ேகா�ேம மரண...
11
மாயமா� மைற�த மகா�
மகா�களா�� �தத�களா�� �ற�� ெப�ற �� நம� பாரத ��. தா�, தன�
எ�ற �ைனெவா��� வா��தவ�க� அ���த�க�. அவ�க�� ேயா�க...
தா� இ�வள� �ைரவாக ��ைர�� வ�� ெகா����� ேபா�, த�ைன�
கட�� ெச�லாம� எ�ப� அ�த ம�த� தன�� ��னா� ெச�ல ���த� எ��
ேயா��தா� அ�த ஆ��ேலய�...
***
35
12
கட�ைள� க�டவ�
கட�ைள� காண ���மா? க�டவ�க� யாேர�� உ�ளாரா? – இ�
பல���� ேதா��� ேக��. அ�கால��� ��வ�க� க�� தவ� ெச��
கட�ைள� க�டத...
அ�ேபா� அ�த ஊ�� ெபா�ம�க� அவ�ட� வ�� ஏதாவ� உத� ெச��� ப�
ேவ��� ெகா�டன�. அவ�தா� ��ட� ேப�வ�யா��ேற! உடேன அ�த
ம�க�ட�, “��க� ேகா�� ...
அ�வள�தா�. அ�த அ�கா��� உட� ந���ய�. உ�ள� கல��ய�.
அ�ப�ேய �ேழ ���� ம������ �ரா��தைன ெச�தா�. தா� ��டலாக�
ெசா�ன� �ஜமா�� ேபானேத எ...
13
���ற�, ம��ற� உ�ைமக�
இ��மத� ��� �க ���ய த��வ� – ஒ�வ� ெச��� பாவ,
���ய�க��� �க ��சயமா�� பல���. அவ�ைற ஒ�வ� ��ைமயாக
அ�ப��க ஒ...
பல �ஷய�கைள சா�யா� ெத�வாக �ைன� �ர ���த�.
தன� ��ைதய �ற�ைய ம��ம�ல; ம�ெறா� �ற�ைய�� அவளா� �ைன�
�ர ���த� ம�ெறா� அ�சய�. ேபா�பாயாக...
���ற� மக� (இ��ற��� த�ைத) �யா�ட� சா�
***
41
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
Namba mudiyatha-athisayangal-a4
of 98

Namba mudiyatha-athisayangal-a4

novel
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namba mudiyatha-athisayangal-a4

 • 1. 1
 • 2. ந�ப ��யாத அ�சய�க� அர��� ���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com இ�த ��� பைட��க� அைன��� ��ேய�� காம�� எ�ற உ�ைம�� (Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License)ெவ��ட�ப���றன. இத� �ல�, இ�த �ைல ��க� யா�ட�� ப���� ெகா�ளலா�. ஆனா�, அ�ம� இ�லாம� அ�சா�கேவா, �ர� எ��கேவா, கா�-ேப�� ெச�� �லாக ெவ���வேதா �டா�. ந�ப ��யாத அ�சய�க� by Aravind is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted. 2
 • 3. உ�ளட�க� ந�ப ��யாத அ�சய�க� ���ைர ந�ப ��யாத அ�சய�க� அர��� all-rights-reserved ெபா�ளட�க� வான��� பற�த ெப� ��த� கா�� த�த �னா�� அ�ைன மாய�, ம�ம�, மா���க� �ர� ேரைக அ�சய�க� ெச��� �ைழ�த �தா� பா�� �ர�� ம�ம�க� �டைன� கா�த �� மரண��� ��.... ஆ�க� உ�ைமயா, ெபா�யா? �� - vs �� மாயமா� மைற�த மகா� கட�ைள� க�டவ� ���ற�, ம��ற� உ�ைமக� ��க�� ெக�ன��� ஈசா�ய ஞான ேத�க� அ�சய ம�த நா��ரடாம� நா� ேஜா�ட ரக�ய�க� ��ைச �வா� ெசா��க��, நரக�� மகா� �க��ய பாட� மரண� ��வ� மரண� - ஆ� - ம��ற� அ�சய� �ைன ேவ��� �ரக ம�த�க�?! மகா�க�� ஆ�க�� அ�ைன�� ஆ��லக அ�பவ�க� ஈ.எ�.�. உ�ைமயா, ெபா�யா? ஈ.எ�.�. அ�சய�க� ஜ��� ���ண�ய�� ஆ� உலக அ�பவ� ந�ப ��யாத �ல அ�சய�க� ���ைர FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப�� உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம 3
 • 4. ந�ப ��யாத அ�சய�க� ஆ��ய� – அர��� aravindsham@gmail.com ���� ெவ��� – FreeTamilEbooks.com உ�ைம – Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா�� ப��கலா�, ப�ரலா� ���லா�க� – அர��� ேமல�ைட உ�வா�க�: மேனா� �மா� ��ன�ச�: socrates1857@gmail.com 4
 • 5. ���ைர ந�ப ��யாத அ�சய�க� ந�ப ��யாத அ�சய�க� அர��� இ�த� �ரப�ச��� ந�ைம� ��� எ�தைன, எ�தைனேயா அ�சய�க� நட������றன. இ�ன�� நட�� ெகா�� இ����றன. அ� ஆ��க� ஆக���, அமா��ய� ஆக���, உள�ய� �ைற ஆக���, ஏ� அ��ய� �ைறேய �ட ஆக���; ந�ப ��யாத, எ��� ஏ��� ெகா�ள ��யாத, நம� ப��த���� அ�பா�ப�ட எ�தைனேயா �ஷய�க� இ����றன; உலெக��� அ�ப� நட�த, நட���ற அ�சய� ெச��கைள, ச�பவ�கைள� தா� “ந�ப ��யாத அ�சய�க�” எ�ற இ�த ��� பா��க� ேபா�ேறா�. இ�� ஆ��க�, ��த�க�� ��தா�ற�க�, ஆ�க�, அமா��ய�க�, ேஜா�ட�, ஈ.எ�.�, ெட�ப�, ேதவைதக�, ���ற�, ம��ற�க�, ஆ��ட� பயண�க�, மரண��� �� நட�ப� எ�ன என ப�ேவ� �ைறக� ப��ய அ�சய� ெச��கைள� பா��க இ���ேறா�. ஏ�, எத��, எ�ப� எ�� ப��பவ�கள� ��தைனைய� ���வ�தா� இ�த இ�த ��� ���ய ேநா�க�. நா� க�ற� ைகம� அள�தா�. இ�ைற�� அ�ய இயலாத, அ���� அ�பா�ப�ட ஒ�றாக நா� �ைன�ப� நாைளேய ����க�ப�� அ��ய� எ�ைல��� வரலா�. இ�ைற�� பல �ஷய�க� அ�ப� ����க�ப�டைவதா�. அ�ேபா�ற ஒ� ��தைனைய இ�� உ�ள க��ைரக� ���� எ�� ந���ேற� https://ramanans.wordpress.com/ எ�ற என� வைல���� ெவ�யான �ல க��ைரகேள த�ேபா� ���� வ�வ� ெப���றன. ப��� ��� உ�க� க��ைத aravindsham@gmail.com எ�ற ��ன�ச� �கவ���� தய�காம� எ�த��. ந�� அ��ட� அர��� 5
 • 6. 1 வான��� பற�த ெப� ��த� ந�ப ��யாத பல அ�சய�க� �க�� இட� ந� பாரத ��. அ��� மகா�களாக��, ��த ��ஷ�களாக�� �ள��பவ�க� ெச������ அ�சய�க� எ��டல�காதைவ. அ�த ��த ��ஷ�க�� ேநா�க� ம�றவ�க� பா��� �ய�க ேவ��� எ�பத�ல. அ� அவ�க��� இய�பான ஒ��. ந�ைம� ேபா�ற சாதாரண ம�த�க����தா� அைவ அ�சய�, அ��த�. ��த ��ஷ�க��� அைவெய�லா� ெவ� சாதாரணமான ஒ��தா�. கட�த ஆ�� ��வ�ணாமைல�� ��வல� பாைத�� ��த� ஒ�வ� வான��� பற�� ெச�றதாக ெதாைல�கா���� ��ேயா ஒ�ைற� பா�������க�. அைத ந��யவ�க�� உ��. “��மா ேகமரா ���” எ�� ெசா�னவ�க�� உ��. உ�ைம�ேலேய ம�த�களா� அ�வா� பற�க ���� எ�றா� ஏேரா�ேள�, ெஹ�கா�ட� ேபா�றைவ எ�லா� எத�� எ�� எ�� ேக��க��� தவ��ைல. அ�ச�, ம�த�களா� அ�வா� பற�க ���மா? அ� சா��யமா? ஆ� ����. அ�ப� வான��� பற�த ஒ�வைர� ப��தா� இ�ேபா� பா��க� ேபா�ேறா�. உடேன, “ம�தனாவ� பற�பதாவ�! எ�லா� ��த ேப�த�. ஏமா��ேவைல!” எ����களா, ெகா�ச� ெபா��க�, அவசர�படா��க�. ��க�ட ப��ைய �த�� ப���க�. “ெச�ைன� ேகாம��வர� ேப�ைட�� ஓ� அ�ைமயா� இ��தா�. அவ� கால�ெச�ற டா�ட� ந���டரா�� �� எ�� உலக� ெசா���. அ�வ�ைமயா� பறைவைய� ேபால வான��� பற�ப�. ஒ��ைற யா� வ��த க����� ேம�மா��� பற��வ�� ��றன�. மா�ட� பற��றெத�� உலக� அைத எ�ப� �ய��ெம�� ெசா�ல ேவ��வ��ைல. அ�கால��� ெச�ைன�� வ��த ��ஞா�ய� பல� ���� ���� அ�ைமயா� �ைலைய ஆரா�வ�. அ�ெபா�� ெச�ைன ���ய� தைலவரா���த ஓ� ஐேரா��யரா� பறைவயா� �ைல ெப��� ஆராய�ப�ட�. அ�ைமயா� பறைவ இன�ைத� ேச��தவெர���, அவ�ட� பறைவ���ய க�� கரண அைம��க� �ல உ�ளன எ���, ��த� (Evolution) அற�ப� அ�தைகய� �ற� இய�ைக�� அைமத� ��� எ��� அவரா� �ள�க�ப�டன. அவ� �ள�க� ம�றவரா� ஏ��� ெகா�ள�பட��ைல. யா� ‘ேதசப�த�’ ஆ��யனா�யேபா� டா�ட� 6
 • 7. ந���டரா�ட� ெந���� பழ�த� ேந��த�. பறைவயாைர� ப�� அவைர நா� �சா��ேத�. அவ�, ‘அ�ைமயா� ��த�ன��� ேச��தவ�’ எ�� ��ன�. பறைவ நாய�யா� �ைல மேனாத��வ���� எ��வதா? உ��� பா��க�.” இைத� ெசா�ன� யா� ெத��மா? ெபா�யாைமைய தன� வா�நா� ��வ�� கைட����த, �ற�த ப���ைக ஆ��யராக��, எ��தாளாரக�� �க��த, ெதா�லாள� நல��காக உைழ�த, �த� �த�� ெதா�லாள�க��காக எ�� ச�க� க�ட, இல��யவா�, ஆ��கவா� எ�� ப��க�க� ெகா�ட, த�ைத ெப�யா�� உ�ற ந�பராக� �க��த ”த��� ெத�ற�” ��.�.க. அவ�க�தா�. ��.�.க. அவ�க� அ�ைமயா� பற�பைத� க�ணா� க��, உ���ப��� தன� ‘உ�ெளா�’ எ�ற ��� அ� ப�� ��வாக� ப�� ெச�����றா�. (ப�க� 57, ம�வாசக� ப��பக�. த�� ம� ப��பக�� அவர� �� ெதா��ைப ெவ�����ள�) � ச�கர அ�மா� ச�, இ�வா� வான��� பற�த அ�த அ��த�ைத �க���ய அவ� யா� ெத��மா? அவ� தா� � ச�கர அ�மா�. அவ� ஒ� ��த ேயா��. வட ஆ��கா� மாவ�ட��� �ற�த அவர� இய�ெபய� அன�தா�பா�. ���ப வா��� ப�ேவ� ��க�கைள� ச����, ஆனா�� மன� ேசாரா�, தன� கடைம வ�வா� இ�லற� ப�யா��, இ���� ைவரா��ய �ைல ெப��, தவ��� ஆ��� ஆ�ம அ��� ெப�� உய��ைல��� ெச�றவ�. ஆ��க வா��� 7
 • 8. உய�வைடய ெப�களா�� ���� எ�பைத உல��� ������ கா��யவ�. � ச�ர�ைத ைவ�� அவ� ஆர�ப கால��� ���ததா� � ச�கர அ�மா� எ�� ப�த�களா� ேபா�ற�ப�டா�. �ராமண �ல�ைத� ேச��தவ� எ�பதா� ”பா�பா�� அ�மா�” எ��� அைழ�தன�. இ��த இட��� இ��ேத ப�ேவ� இட�க�� நட�பைத உண�� ஆ�றலான ஞான ����ைய அவ� ெப����தா�. அ� ம��ம�ல; அ�டமா���க�� ைகவர� ெப�����தா�. கா��� எைடைய �ட� த� உட�� எைட அட���ைய� �ைற�� அத� �ல� வான��� பற�க� ��ய அ�த ஆ�ற��� ”ல�மா” எ�� ெபய�. அத� �லேம அ�ைமயா� வான��� பற�தா�. அ�மா�ன� தைலயாய �டராக டா�ட� ந���ட ரா� இ��தா�.. அவ� அ�கால��� �க� ெப�ற ம���வ�. �வா� �ேவகான�த�� அ����� பா��ரமானவ�. பார�யா�� �க ெந���ய ந�ப�. பார���� பல�த�க�� உ��ைணயாக இ��தவ�. அவ�, � ச�கர அ�மா�� மஹா சமா���� �ற� எ���ய ஆலய�, ’� ச�கர�த�ம� ���ேகா��’ எ�ற ெபய�� ��வா����� அைம���ள�. பா�ப� �வா�க� சமா� ஆலய����� ெச��� வ���, கலாேஷ�ரா ெச��� பாைத�� இ�வாலய� அைம���ள�. த� வா��� ப�ேவ� அ��த�க� ���தவ� இ��� ���மமாக ப�த�க��� உத� வ�வதாக ப�த�க� ந��� ெதா���றன�. *** 8
 • 9. 2 கா�� த�த �னா�� அ�ைன இைறவ� ம�த���� கா�� த�வ� எ�பைத �ராண�க�� நா� ேக���ப���ேளா�. கைதக�� ப����ேளா�. ஆனா� உ�ைமயாகேவ அ�ேபா�� நட�����ற� எ�� ெசா�னா� உ�களா� ந�ப ���றதா? ஆனா� ந���தா� ஆக ேவ���. நட�த� ம��ம�ல; அைதெய�லா� ப�� ெச��� ைவ�����றா�க�. அ� ����� ஆ��� கால�. ர� ��ட� எ�பவ� ம�ைர�� கவ�ன� ெபா���� இ��தா�. அவ� �க�� ந�லவ�. ேந�ைமயாக ஆ�� நட�� வ�தா�. அவர� ஆ���கால��� ம�க� ெகாைல, ெகா�ைள, ����, பய� ேபா�ற அ�ச�க� ��� ��ம�யாக வா��� வ�தன�. அ�கால ம�ன�க� நக� உலா ெச�வ� ேபால �ன�ேதா�� இர�� த�ன�த�யராக நக� உலா ெச�வைத தன� வழ�கமாக ைவ����தா� ர� ��ட�. வ��� ��ட�க� எ�� வ�தாேலா, அடாத ெசய�கைள எ��� காண ேந��தாேலா அ�வள�தா� அ�ப��ப�டவ�கைள தன� ச��கா� அ�ேகேய �ளா�வ�ட�, உடன� த�டைன�� அ��பா�. அதனா� அவர� ஆ��� கால��� ம�க� �க�� ம����யாக இ��தன�. அவ� �� ெகா�ட அ�பா� அவைர “��ட� பா��ய�” எ�� ேபா��யவ�க�, அவ� �� உலா, அ�மாைன, ேகாைவ ேபா�ற ���ல��ய�கைள�� பா�� ெப�ைம�ப���ன�. ஒ�நா�… இர� ேநர�…. இ�, ��ன�ட� ெப� மைழ ெப�� ெகா����த�. இ�த மைழ�� எ�ப� ெவ�ேய நக� உலா ெச�வ� எ�� தன� ப�களா�� அம��தப� ேயாசைன�� ஆ�����தா� ர� ��ட�. அ�ேபா� மைழ�� ெதா�பலாக நைன�தப�ேய ஓ�ட��, நைட�மாக ஒ� ��� அவர� ப�களா��� �ைழ�தா�. அவ� �க� பளபள�த�. க�க� �ட� ��ட�. ���� அழகான ஒ� �� ����� ���� ெகா����த�. ர� ��ட��� ஒேர ஆ�ச�ய�. இவ��� ஏேதா �ர�சைன ேபா��. அதனா� தா� இ�த இர�� ந�ைம நா� வ�����றா� எ�� �ைன�தவ�, எ�ன உத� ேவ��� எ�� ேக�டா�. ஆனா� அ�த� ���ேயா ப�� ஏ�� ேபச��ைல. அவர� ைகைய� ���� ெவ�ேய இ��� வர ஆர���தா�. ச�தா�. ஏேதா �ர�சைன. அ� நட��� இட�����தா� ந�ைம� ���� 9
 • 10. ெச��றா� எ�� �ைன�த ர� ��ட� அவ� ��னா�ேய ெச�றா�. ��� �ர� ெச�ற��, �க� ெப�� ஒ��ட� ஒ� ெப�ய ��ன� ெவ��ய�. ெதாட��� ”டமா�” எ�ற ெப�ய ச�த� ேக�ட�. அ�����ட� ச�த� வ�த �ைசைய� பா��த ர� ��ட� அ������ அ�ப�ேய உைற�� ேபா� ��� ��டா�. காரண�, ெப�� ��ன�� இ��� தா�� அவ� இ��த ப�களா ������ எ��� ெகா����த�. �� அ�ப�ேய இ��� ���த�. ர� ��ட��� ஒ��ேம ��ய��ைல. ��� ேநர� அ�ப�ேய எ��� ப�களாைவ பா���� ெகா����தவ�, �ய உண�� ெப�� ����� பா��த ேபா� அ�த� ���ைய� காண��ைல. அவ� ேத�� பா��தேபா� அவ� ெவ� ெதாைல�� ��னா� ெச�� ெகா����தா�. ��ட�� �ர��� ெகா�ேட ஓ�னா�. ஆனா� அ����ேயா அவ� எ�வள� �ைரவாக ஓ�னா�� அத�� ஒ� �����ட ெதாைல��� ��னாேலேய ெச��ெகா�� இ��தா�. ��ட��� ஒ��� ��ய��ைல. இ��தா�� ேவக ேவகமாக அவைள� �ர��� ெச�றா�. ேவகமாக� ெச�ற அ�த� ��� �னா��ய�ம� ஆலய வாசைல அைட�தா�. அ����� ர� ��டைர ச�ேற ����� பா��தா�. ��னைக�தா�. �� ேகா����� �ைழ�தா�. தா�� ேவக ேவகமாக� ேகா����� �ைழ�� அ��� இ��� ேத�னா� ர� ��ட�. அ�த� ���ைய எ��ேம காண��ைல. அவ� எ�ேகா மாயமா� மைற�� �����தா�. ��ன�தா� ர� ��ட� உண��தா�, ���யாக வ�� த�ைன� கா�பா��ய� �னா��ய�ைமதா� எ�பைத. அ�த ந�� உண�வா� �னா�� அ�ம��� பல ஆபரண�கைள� கா��ைகயா��னா�. நைகக� ��� அழ� பா��தா�. இ�றள�� அ�த நைகக� பய�பா��� உ�ளன எ�ப� அத� �ற��. த�� உைடயவ��� ��சய� இைறவ� அ�� ���� எ�ப� உ�ைமதா� இ�ைலயா? *** 10
 • 11. 3 மாய�, ம�ம�, மா���க� மா���க�, ம��ர�தா� �ல ெசய�கைள� ெச�வ� எ�ப� நம� நா��� ெதா��ெதா�� வழ�க��� உ�ள�தா�. ���பாக ேகரளா�� இவ��� பய�பா� �க அ�க�. இ��யா��தா� எ���ைல; உல�� பல நா�க��� இ�வைக� பழ�கவழ�க�க�, ந���ைகக� அ�க�. ���பாக ெத� ஆ���கா�� “ஊ�” எ�ற வைக மா���க� �க� �ரபலமான�. ெபா�வாக இ�வைக மா���க� �ளா� ேம��, ஒ�� ேம�� என இ� வைக�ப��. �ைமக� ெச�ய� பய�ப���வ� �ளா� ேம��. ந�ைமகைள� ெச�ய உத�வ� ஒ�� ேம��. இ�த ம��ர, த��ர�க� ப�� அவ��� �ரேயாக �ைறக� ப�� அத�வண ேவத��� ��வாக� ����ட�ப���ள�. அ�ேபாக மா���க கா�ய�, மா���க ேவத�, மா���க �ரச�ன� என பல ��க� அ�கால��� பய�பா��� இ�������றன. ேம�� பல மா���க ஓைல��வ�க�� இ�ப�� பல ெச��க� உ�ளன. “�வ�க� ஆ�� ைமய�”, “�வ��ய� ��வன�” ேபா�றவ��� அைவ பா�கா�பாக ைவ�க�ப���ளன. அைவ இ�வைர ப����க �ட��ைல. அத�கான ேதைவக� எ��� எழ��ைல. அ�ப��ப�ட மா���க� �வ������ ஒ� �ல ந�ப ��யாத ெச��கைள� பா��ேபாமா? வ�ய� ெச�ய வ�ய� ெச�ய�பட ேவ��யவ�� ��வ ம��ைய உ�� ேநா��, ந� ம� ம� ந� –, — என 108 தர� ெஜ���, அவ� �க��� �� ைக� ெசாட��ட அவ� வ�யமா� ெசா�ன ெசா� ேக�பா�. நா� வா� க�ட �ைர�� வ�� நா�� வாைய� க�ட, கால� ம�ைண எ���, ��, ��, ஆகாச பா�, –,–,–,– க�� ஓ� ந�றாக� க�� க�� என� �� நா� �� ��னா�நா� �ைர�க இயலா�. �ைர�க �ய�றா�� ச�த� ெச�யா�. இைர�� எ��கா�. ஆனா�� இதைன ஆப��� கால��ேல அ�லாம� அகாலமா� உபேயாக� ெச�பவ� ந��சகனா� வா�ச�� ��வா�. அவ� �ல� பாழா��. ��க�க� வ�ய� 11
 • 12. ஆ, ஔ எ��ட நா� உ���. எ, யா எ��ட �ல��. ஐயா என அைழ�க� ��தா��. �ற� மனைத அ�ய ��ைபேம� ேவ�, ெவ�ெள��� ேவ�, வர�ைட� ெச� ேவ� இவ�ைற எ���, ���, ேகாேராசைன, –,–,– ம��� — கல��, ஒ� ெம�� ேபா� அைர��, அதைன� �லமா�� இ��� ெகா�ள� �ற� மன�� இ��பைத, அவ�க� �ழ� ��� வ�ட��� வ�� ெபா�� அ��� ெகா�ளலா�. பா� �ராக.. “ேத�தா� ெகா�ைடைய ெவ�ெள��க� பா�� ��� அைர��, அ�� — கல��, த���� கல�� �ட பா� �ரா��.” இ� க�ைள� பாலா��ேவாமா? க� பாலாக ேகா���ைட�� ம�ச� க�ேவா�, ஒ� மர��� க�ைள� கல�� அதைன — ெச�ய க� பாலா��. ைக த��� ேத�கா� �ழைவ�க க����� எ��� ெந�ய வா����ைய� ெகா��, ���, அத� சா�பைல, தைல� ��ைள ெப�ற — இ� கல��, ந�றாக� �ழ��, உ�ள�ைக�� தட�, ெத�ைன மர�ைத� ெதா��� தட�� ைகத�ட, மர������ ேத�கா� ஒ�ற� �� ஒ�றா� ���” இரக�ய�க� இரக�ய�க� ஆகேவஇ��ப� தா� ம�த��� ந�ல�. அ�த இரக�ய����� ந�ல�. ஆகேவதா� �ல ���யமான இட�க�� — , —- �����ேட�. ச�தாேன!… *** 12
 • 13. 4 �ர� ேரைக அ�சய�க� ந�பா� ந�ப ��யாத எ�தைனேயா �ஷய�க� உ�ளன. அவ��� இ�த ைக ேரைக ேஜா�ட��, அைத அ��பைடயாக� ெகா�ட நா� ேஜா�ட�� ஒ��. ச��, ச�கர�, ��, வ�ட�, ேகாண� எ�ெற�லா� ேஜா�ட�க� இ�த ேரைககைள வைக�ப���வா�க�. ச�, இெத�லா� உ�ைமயா அ�ல� ெபா�யா? ��க�ட �ைக�பட�ைத கவ���க�… 13
 • 14. ேம�க�ட பட��� ச��, ச�கர� ம��ம�ல, �� ��, ��நாம�, ஓ�, �ைற, ��ைவ என பல ��ன�க� காண� �ைட��றத�லவா? இ���ன�க� ம��ம�ல. இ��� ஏ, �, �, � ேபா�ற எ����க��, பறைவக�� �க�க�� �ட� காண� �ைட�பதாக� ெசா��றா� �� ஏ�. எ�. ப�மநாப�. இவ� த�ழக� காவ��ைற�� தடய�ய� �ைற�� �ைண� க�கா��பாளராக� ப�யா�� ஓ�� ெப�றவ�. ��ப�ேதழா�� கால� காவ��ைற அ�பவ�ைத� ெகா�டவ�. ப�ேவ� ��கலான வழ��க�� உ�ைமயான ��றவா�ைய� க�����க உத�யாக இ��தவ�. ப�ேவ� அைம��களா� பாரா�� ெகௗர��க� ெப�றவ�. தடய�ய� �ைற��� ைகேரைக இய��� பல ஆ��கைள� ெச�த �க� �ற�த சாதைனயாள�. அவ� ”FINGER PRINT IS A REPLICA OF RELIGION AND GOD ” எ�ற அ��தமான ஆ�� �ைல எ������றா�. அ����� ஒ� �� ப��தா� ேம�க�ட பட�. (அவ��� எ� ந��க�) 14
 • 15. அ���� ேம�� பல �ைவயான தகவ�கைள �� ப�மநாப� அவ�க� ெத�����ளா�. உதாரணமாக, 1. �ர�ேரைக�� ெமா�த� 10 வைகயான உ����க� வைர இ����றன. 2. இர�� �ர�ேரைகக� ஒேரமா�� இ��பத�கான சா��ய���கேள இ�ைல. 3. �ர�ேரைக��, ��, வைள�த ��, ��வ�ட�, இர�ைட ��வ�ட�, ���� வ�ட� என� ப�பல வைகக� உ�ளன. 4. �ர� ேரைக அைம��� ����, ��ம�, ச�கர�, ஓ�, ��ைவ, �ைற�ச��ர� ேபா�ற இைற���ன�க� ம��ம�ல; ம�த �க�, பறைவக�, ேபா�ற ��ன�க�� �ல ஆ��ல எ���க�� �ட� காண�ப���றன. இத�ெக�லா� ��தா��பாக அவ� ������� �ஷய�தா�, ந�ைம ஆ�ச�ய��� உ����ேக அைழ��� ெச�ல� ��ய�. அ�…. பல ஆ�ர�கண�காண ��றவா�க�� ேரைககைள ஆரா��� பா��த��, எ�ேலார� ேரைகக��� ஒேர ஒ� அ�ச� ம��� ெபா�வாக இ��ததாக அவ� �����வ�தா�. இத�ப�� பா��தா� ��றவா�க� உ�வா�க�ப�வ��ைல, �ற��ேலேய அவ�க� ��றவா�களாக� தா� �ற��றா�க�, சமய� வ�� ேபா� அ���ற� ெசய�கைள� ெச�� ��றவா�க� ஆ�றா�க� எ�றா�ற�. அ�ப�யானா� இ�� மத� த��வ�க� ��� ஒ�வன� வா��ைக ��ேப ��மா��க�ப�டப�தா� (���ப�) நட��ற� எ��� ’க�மா �ய�’ உ�ைமயா�ற� அ�லவா?. �����க�. *** 15
 • 16. 5 ெச��� �ைழ�த �தா� பா�� இ� பல ஆ��க��� ��னா� நட�ததாக� �ற�ப�� ச�பவ�. �தாெல�� எ�ற வயதான ெப�ம� த�ைச�� வ��� வ�தா�. வயதானா�� �ட தன� ேவைலகைள� தாேன ெச�ய ேவ��� எ�ற ைவரா��ய உண�� உைடயவ� அவ�. அ�ப��தா� அ��� சைமய��காக �ண��� �� இைற���� ெகா����தா�. த��ைர� �ட��� ஊ��, அைத எ���� ெகா�� வ�� ேபா� கா� வ���� �ேழ ���� ��டா�. அ�வள�தா� அ�ேகேய அவர� உ�� ���� ��ட�. அ�க� ப�க��� உ�ளவ�க� உடேன அ�வலக� ெச����த அவர� மக���� தகவ� ெகா��தன�. �ைர�� வ�த அவ�� அ�ைன�� உட� க�� கல��னா�. க��� ��� அ�தா�. அ�த� தா��� �ள� ரச� எ�றா� �க�� �����. மகனா�ய அவ�� அைத ����� சா���வாரா�. சைமய� அைற�� �ள� ரச�ைத ைவ�� ��� ேசா� ைவ�க த��� எ��� வ�� ேநர����� அ�த� தா� இற�� ��டா�. இைத அ��த மக� சைமய� உ����� ெச�� ஒ� ��ண��� அ�த ரச�ைத எ��� வ�தா�. அ�� ெகா�ேட அ�ைன�� வாைய� �ற�� �ள� ரச�ைத ெகா�ச� ெகா�சமாக வா�ேல ஊ��னா�. அ�ைக��� அர����� �ல ��ட�க� ெச�றன. ��ெர�� அ�த� ெப�ம� ”க�, ��” எ�� பய�கர ச�த��ட� இ�� வாைய� �ற�� ஏேதா ச�த���� ெகா�ேட க����தா�. அைனவ���� ஒேர அ���� + ஆ�ச�ய�. ஏேத�� ேப�தா� உட�� ���� ெகா�� ��டேதா எ�� அ�� �ல� அ����� எ��� ஓ�ன�. �ல ம� ேநர�க� அ�த� ெப�ம� அ�ப�ேய அ������ உைற����தாரா�. �ற�தா� ெகா�ச� ெகா�சமாக இய�� �ைல��� ��������றா�. மக� அவ�ட� எ�ன நட�த� எ�� �சா��க, அ�த அ�மா� அத��, “நா� �ண�ற��� வ��� ���� ��ேட�. உடேன என�� உ�� ேபா���ட� எ�ைன யாேரா இ�வ� எ�ேகேயா அைழ��� ெகா�� ேபானா�க�. ஒ� மா�� ஒ�� ெப�தாக� ெத��த�. அ�� ஏேதேதா ேப��� �ர�க� ேக�ட�. ஒ� �ர� ”அத��� இவைள ஏ� அைழ��� ெகா�� வ�தா�! உடேன அ�����” எ�� ெசா�ன�. உடேன அ�� என�� அ�� சாத� இ� 16
 • 17. ப��ைக��, – ஒ�ெவா� அ���� �க�� �ள�, அ� ேபா�ற அ��ைய பா��தேத இ�ைல – ெகா�ச� �ைர�� ெகா��� உ�ண� ெசா�னா�க�. நா� உ�ட �� உடேன மைல மா���த ஒ� இட��� ����� எ�ைன எ�ேகேயா உ��� ��டா�க�. க� ����� பா��த ேபா� நா� ந� ���� ப���� ெகா����ேத�. அ�ேபா�தா� நா� இற�� ேபா� ���� உ�� ெப�� வ�����ேற� எ�� ெத��� ெகா�ேட�” எ�� ெசா������றா�. அத� �� பல வ�ட�க� உ�� வா�த அ�த ��ய ெப�ம�, ���� ஒ� நா� ஒ� நா� �ண�ற��� வ��� ����தா� இற�தா� எ�ப�தா� அ�சய���� அ�சய�. �ைர ��க �வா�க� மகா�க� பல�� இ� ேபா�� இற�தவ�கைள உ�������ளன�. ஞான ச�ப�த� ெப�மா� பா�� ��� இற�த ��பாைவைய உ������� த�����றா�. மகா� � ராகேவ��ர �வா�க�� இேத ேபா�� பல அ��த�கைள �க�����ளா�. அ�ேபால கா��� வா��த � �ைர ��க �வா�க��. ம�ைர�� வா��த �ழ�ைதயான�த �வா�க�� பல அ��த� ெசய�கைள �க�����ளன�. �ைர ��க �வா�க� ஒ��ைற கா��� பா��� க� ப�ட ஒ�வ� இற�� ேபானா�. அவைன எ��பத�காக க�ைக� கைர�� அவ� உற�ன�க� வ����தன�. �ைர ��க �வா�க� அ�ேக ஒ� ஓரமாக அம�����தா�. ��ெரன எ��தவ� இற�தவ�� 17
 • 18. காய��� ைகைய ைவ��� தட�னா�. அைனவ�� ஆ�ச�யமாக� பா���� ெகா������ ேபாேத த���� ���தா�. காணாம� ேபானா�. அைனவ�� ஒ��� ��யாம� �ைக�� ��� ெகா������ ேபாேத, இற�தவ�� உட�� ேலசாக அைச� ஏ�ப�ட�. ��ெரன அவ� எ��� ��றா�. அைனவ�� �ைக�தன�. ��ன� இ� மகா�� ��வ�� எ�� எ�� �ய�� அவைர� ெதா�தன�. ம�ைர�� �ற�� வள��த �ம� �ழ�ைதயான�த �வா�க� த� �� கணப� பாபா�ட� கா� ெச�றா�. அ�� �ல கால� தவ வா��ைக வா�த அவ� ��ன� ேநபா� ெச�றா�. ேநபா� ராஜ வ�ச�ைத� ேச��த இைளய �மார� ஒ�வ� அ�� ��ெரன இற�� ��டா�. அதனா� ம�ன� �தலாேனா� அ�ேபா� ���த வ��த��ட� இ��தன�. �வா�க�� ம�ைமைய� ப�� ��ேப அ�����த அவ�க� �வா�க�� பாத� ப��� த�க� �ைறகைள� ���க ேவ��� எ�� ��� கத�ன�. �வா�க�� உடேன இற�த ராஜ�மார� உட� ைவ�க�ப������ அைற��� ெச�றா�. உ�ேள ெச�றவ� உட� கதைவ� தா���� ெகா�� ��டா�. அைனவ�� �வா�க� ெச�வ� ந�ல���� தா� எ�� ெபா�ைமயாக� கத��� ெவ�ேய கா����தன�. ��� நா�க� க��� �வா�க� கதைவ� �ற�� ெகா�� ெவ�ேய வ�தா�. ச�� ேநர��� இற�� �ட�த ராஜ�மார�� ��க������ ���� எ�வ� ேபால எ��� ெகா�� ெவ�ேய வ�தா�. ம�ன� உ�பட அைனவ�� அளவ�ற �ய���றன�. ந��க� �� �வா�க�� பாத� ப��� வண��ன�. மகா�க�� ெப�ைம ேபச�� இ�ேத! *** 18
 • 19. 6 �ர�� ம�ம�க� உல�� ெதா�ைமயான ஏ� அ�சய�க�� ஒ�� �ர��. �ன� ெப���வைர� ேபாலேவ �ல����� பா��தா� ெத�ய� ��ய�. ��ட�த�ட 5000 ஆ��க���� ேமலாக ப�ேவ� இய�ைக� ��ற�கைள எ��ெகா���, அதனா� எ�த �த பா���க�� அைடயாம�, ெதா�ைம உல�� ம�மமான ஒ� ச���ர��� அைடயாளமாக இ�றள�� ����� ���ற� �ர��. இ�த� �ர��கைள உ�வா��ய� யா�, எ�ன காரண���காக இவ�ைற உ�வா��னா�க�, இ�த� ��ரான க��ட அைம��� ஒ������� ரக�ய� தா� எ�ன எ�ப� ப�� ��ஞா�க�ைடேய ப�ேவ� க��� ேவ�பா�க� இ����றன. வரலா�� ஆ�வாள�க� ஒ�ைற� �ற, ��ஞா�க� அத�� எ�ராக ஒ�ைற� �ற எ�� கால� காலமாக� ெதாட��� ெகா�����ற� இத� ம�ம�க�. நா�� அ�த ம�ம��� �ல ப�க�கைள� �ர��� பா��ேபாமா? “�ர��” எ�றா� பல�� ெசா�வ�, “அ� எ���� இ���� ஒ� க��ட�. அ�� அ�கால��� இற�த ம�ன� ேபா�றவவ�க�� சடல�ைத� பா�கா�பாக ைவ�����றா�க�. “ம��” எ�றைழ�க�ப�� அவ��� உட�க� இ�ன�� ெகடாம� இ����றன. அ� த�ர ப�ேவ� �ைதய�க�� அ�ேக இ��க����” எ�ப�தா�. ஆனா� இைவ ம��� தா� �ர�டா? ெவ�� உடைல� பா�கா��� சமா�யாக� தானா அ�வள� ெப�ய க��ட�கைள� க�����பா�க�? – எ�ப� ேபா�ற ேக��க� ��தைன���யன. �க� ெப�ற ேராமா�ய�க�� க��ட� �றைம��� சா�றாக �ள��� இ�வைக� �ர��க� எ��� நா��� காண��ைட���றன. ������ ேம�ப�ட �ர��க� இ�ேக உ�ளன. இ�வைர �மா� 80 �ர��க� க�ட�ய�ப���ளன. அ� த�ர ேம�� இ�ேக ஆ��க� நட�த வ�ண� உ�ளன. உல�� க�ட�கைள�� கட�கைள�� ச�பா�யாக� ����� ெம��ய� எ�ற ேகா��� ேம� அைம�க�ப���ள� ைகஜா �ர��. இைத ஒ� அ�சய� �ர�டாக� க����றன�. ம�ெறா� �க� ெப�ற ��� �� �ர��. இ� அ��� �ர�� வைகைய� ேச��த�. ப��ப�யாக உய��� ேமேல உ����� ெச�ல� 19
 • 20. ��ய இைத ‘�ேஜாெச� �ர��’ எ��� அைழ���றன�. இ�வைக� �ர��க� அைன��� 25 ல�ச���� ேமலான க�கைள – ��ட�த�ட 30 ட� எைட உைடய க�கைள� – ெகா�� உ�வா�க�ப���ளன. இ�� ���யமான �ஷய� எ�னெவ�றா� இ�த� �ர��கைள� ��� எ�த�தமான மைலகேளா, பாைறகேளா, க����கேளா �ைடயா�. நகர��� அ��� ம��ம�ல, ெதாைல��� �ட இ�ைல. ஒ� �ற� பாைலவன��, ம��ற� கட�� தா� இ�நகைர� ��� உ�ள�. அ�ப�யானா� இ�த� �ர�ைட எ�ப� உ�வா�����பா�க�, இ�தைன ல�ச� க�கைள எ����� ெகா�� வ����பா�க�, இ�வள� ெப�ய உயர���� அவ�ைற எ�ப� எ������பா�க� எ��தா� வரலா�றா�வாள�க��, ��ஞா�க�� ஆரா��� ெகா������றன�. ேம�� இ�த அள��� அ��� ���� எ�காவ� க�கைள� ேதா�� எ��� இவ�ைற� க�����பா�க� எ�� ைவ��� ெகா�டா� �ட, அ�வா� ேதா�� எ��த இட�க�� �க� ெப�ய ப�ள�க� ஏ�ப����க ேவ���. ஆனா� பலைம� ��றள��� அ�ப� எ�த ஒ� ெப�ய ப�ள�� இ�ைல. ஆகேவ எ�ப� இவ�ைற உ�வா�����பா�க� எ�� இ�ன�� ��ஞா�க� ம�ைடைய உைட��� ெகா��தா� உ�ளன�. �ரா�� நா��� மா�ரராக இ��த ெந�ேபா�ய� இ�த� �ர��க�� எ�னதா� இ���ற� எ�� பா��க ஆ�வ� ெகா�டா�. த� ஆளாக ஓ�ர� ���க இ�த� �ர��� த��னா�. ம�நா� காைல ெவ�வ�த அவ�, �ர���� உ���� இ��தா�. �ர��� ப�ேவ� ரக�ய�கைள� ெத��� ெகா����த அவ�, அவ�ைற ��ைமயாக ெவ��ட��ைல. ”நா� ெசா�வைத யா�� ந�ப மா�டா�க�. ஆனா� இைவ நா�� ஆ��க���� ��� க�ட�ப�� 20
 • 21. இ��கலா�” எ�ற க��ைத ம��� ெத���தா�. பா� �ர�ட� இ�த� �ர��க� ���� ஆரா��� “A search in secret egypt” எ�ற தைல��� �ைவயானெதா� �ைல எ����ளா�. ஆ�க�, இ�னெத�� �வ��க இயலாத ேதா�ற� ெகா�ட ம�ம உ�வ�க�, ���யாசமான ெசய�பா�கைள உைடய மத���க�, அமா��ய�க�, மா���க வ�பா�க� ப��ெய�லா� அ�த ��� பல தகவ�க� காண� �ைட���றன. அ�த ��� உ�ள �ஷய�க� ந�ைம �ர���� உ���ேக அைழ��� ெச�ல� ��யைவயா��. �ர��� ெவ�ேவ� அள� ��தாசார�க� ‘ைப‘ என�ப�� 3.142 எ�ற அளைவ ஒ��ேய அைம�க�ப���ளன எ�ப� ம�ெறா� அ�சயமாக உ�ள�. க�த�, வா�ய�, ��ஞான�, ெபௗ�க� ேபா�றைவ எ��� வளராத கால��� ���யமாக எ�ப� இவ�ைற� கண���டா�க� எ�ப� ��ஞா�களா� ந�ப ��யாத அ�சயமாக உ�ள�. ப�ைட� கால��� வா��த �ேஜாச� எ�ற ம�ன� எ��க�ட� ெப�� ேபா� �க���யதாக��, அ�த� ேபா� ெவ���� �ைனவாக ஒ� �ர�ைட உ�வா��னா� எ��� ஒ� க����ள�. அவ� இற�த �� அவர� உடைல� பா�கா��� ெபா����, அவ� ���� �ல கால� க��� ���� வ�வா� எ�ற ந���ைக��� அேத ேபா�� ஒ� �ர�ைட� க�� அ�� சமா� ைவ�தன�. இற�த ம�ன�� ஆ� ெசா��க� ெச�� ���� வ��ேபா� ��� �����த த� பைழய உட�ேலேய ம�ப��� �����ெகா���. எனேவ, அ�தகால� வ�� வைர இற�த உடைல� ெகடாம� பா�கா�ப� அவ�ய� எ�� க��ேய எ���ய�க� இ�வைக� �ர��கைள� க����ளன�. ெதாட��� �� வ�த பல�� அேத �ைறைய� ��ப����ளன�. அ�வா� பதன�ப���� பா�கா�க�ப�ட உட�க� தா� “ம��க�” எ�� அைழ�க�ப���றன. எ���� தைலநக� ெக�ேரா�� இ���� �க�ெப�ற ைகஜா �ர�� �ேயா�� ம�ன�� �ர�� ஆ��. ெப��� தைலைய��, ��க��� உடைல�� ெகா�ட ’�����’ �ர�� உலக� �க� ெப�ற�. இ� �. �. 26 – � ��றா��� க�ட�ப���ள�. ��ஞானேமா, ெதா����பேமா எ��ேம வளராத அ�த� கால��� எ�ப� இ�� இ���� அ�க எைட ெகா�ட க�கைள ஒ�ற� �� ஒ�� ஏ��� க�����பா�க� எ�ப� ��ஞா�க��� ��யாத ��ராக உ�ள�. ைகஜா �ர��� �ைட�த ’���ம��ம’ எ�ற இளவரச�� உட�தா� உல�� �த� ம��யாக� க�த�ப��ற�. ைகஜா �ர�� அட��ய இ�த ெந�ெரா�ேபா�� நகர� ேம�� பல அ�சய �ர��கைள த��� உ�ளட����ள�. இ�ேக பல �ைதய�க�, த�க� �ர�க�க� இ��பதாக��, அவ�ைற எ��க�ட���� பா�கா�கேவ இற�தவ�க�� உடைல� �ைத�� �டேவ அவ�ைற�� �ைத�� ைவ���ளன� எ��� ஒ� ���� உ�ள�. இ��� பல நா�ைட� ேச��தவ�க� அ�த� �ைதய�கைள அ�� ேத� வ���றன�. 21
 • 22. இ�த வைக� �ர��க� �லவ��� �ரமா�டமான பல உ�வ�க� ெச��க�ப���ளன. இைவ எ���ய ம�ன�களான பாேரா�க�� உ�வ�க� எ���, அ�ல, ேவ��� �ரக ம�த�க�� உ�வ�க� இைவ எ��� இ�ேவ� க����க� உ�ளன. ஒ� �ல� இ�தவைக� �ர��க� ம�த�களா� க�ட�பட��ைல; ம�த�கைள �ட� ப�ேவ� அ�சய ஆ�ற�க� ைகவர� ெப�ற ேவ��� �ரக ம�த�களா� க�ட�ப�டைவ எ��� ����றன�. இ�த� ���� உ�ைம இ��கலா� எ�� ��� ர�ய ��ஞா�க�, ����� �ர�ைட� ேபா�ற ஓ� �ர�� உ�வ��ைல ெச�வா�� �ரக �ர��க��� அ�ேக காண�ப�வதாக� �������றன�. அவ�க�, ெச�வா�� �ரக��� ைசேடா�� என� ���க�ப�� ஒ� ப���� காண�ப�� �ர�� ேபா�ற அைம��க����, எ���� �ர��க���� ெந���ய ெதாட�� இ��க� ��� எ��� க����றன�. அ�ப�யானா� ெச�வா� �ரக��� வா��த ேவ��� �ரகவா�க�தா� இ�த� �ர��கைள உ�வா��னா�களா? அவ�க� த�கள� வா�ய� ெதாட���காக� தா� ஒ� �����ட ெபௗ�க� கண�� அள�� உைடய இ� �ர��கைள ���� உ�வா����ளா�களா? அ�ப�யானா� அவ�க� இ�ேபா� எ�ேக? ெச�வா�� �ரக��� ம�த�க� வ��பதாக� ெசா�ல�ப�வ� உ�ைமதானா? இ�ைல, இைவெய�லா� ெவ�� க�பைனக� தானா? ஆரா���க� ெதாட��� ெகா������றன. கால� தா� இவ���ெக�லா� ப�� ெசா�ல ேவ���. *** 22
 • 23. 7 �டைன� கா�த �� ந�ப ��யாத அ�சய�களா� �ர��ய�தா� வா��ைக. �லவ���� ஏ�, எ�ப�, எதனா� எ�� ந�மா� காரண� ெசா�ல ��யா�. ஏதாவ� சா��, ேபா�� அ�ல� உ��கமாக ‘ேம��’ எ�ெற�லா� ெசா��� த���� ��ேவா�. ந�மா� அவ�ைற� ெச�ய�� இயலா�. க��த மன� அைத ந�ப�� ந�பா�. இ�ப��தா� இ�ேக பலர� வா��ைக இ�ேக���லாம�, அ�ேக���லாம� நக��� ெகா�����ற�. அ�ப� �ல �ஷய�க�� ந���ைக இ�லாதவராக இ��தா� சாராதா �ரச�ன� எ�ற இய�ெபய� ெகா�ட �வா� ���ணா�தான�த�. அவ� ராம���ண பரமஹ�ச�� �ட�க�� ஒ�வ�. �ேவகான�த�� அ���� உக�தவ�. ���ணா�தான�த��� இைற ந���ைக அ�க�. ஆனா� ேப� ேபா�றவ��� ந���ைக இ�ைல. ேப� ஒ�����மானா� அைத ேந�� காணேவ���. அ�ேபா�தா� ந�ப ���� எ�ப� அவர� �டமான எ�ணமாக இ��த�. அத�காக அவ� ப�ேவ� ஆ��கைள ேம�ெகா�டா�. பல ��தக�கைள வா��� ப��தா�. ேப� இ��பதாக� ெசா�ல�ப�ட ��க��ெக�லா� ெச�� ேத�னா�. 23
 • 24. இர�� த��னா�. ஆனா� இவர� க�க��� எ�த� ேப�� த���பட��ைல. அதனா� அவ��� அ�த �ஷய�க�� ந���ைக ப��ப�யாக� �ைறய ஆர���த�. எ�லா� ம�த மன��� �ணான க�பைனதா� எ�� எ�ண ஆர���தா� ஒ� நா�…. வராகநக� மட���� அ��லான ஆ� நடமா�ட� இ�லாத ஒ� ���� ேப���பதாக�� இர� அ�ேக ெச�� த��னா� ேபைய� காணலா� எ��� �ல� ��ன�. ���ணா�தான�த�� ���த ஆ�வ��ட� யா�ட�� ெசா��� ெகா�ளாம� இர�� அ�த ���� ேபா�� த��னா�. ந��ர� ெந���ய�. அவ� ேபைய எ�� ேநா��� கா����தா�. ச�� ேநர� ெச�ற�. அ�ேபா� அவ� அம�����த அேத அைற�� �ைல�� ம�கலான ெவ��ச� ஒ�� ேதா��ய�. �� அ� ெகா�ச� ெகா�சமாக �ரகாச� அைட�த�. அ�த ெவ��ச��� ம���� க�க� இர�� ேதா��ய�. அ� ���த ேகாப��ட� �வா�கைள ேநா�� ெம�ல நக��� வ�த�. �வா�க�� இர�த� அ�ச�தா� உைற�த�. உட� �ய��� ஒ�க ஆர���த�. நா�� உல��த�. அ�ச��ட� �வா�க�, தன� ��ேதவரான � ராம���ண பரமஹ�சைர மனதார ேவ��� ெகா�டா�. உடேன ��ேதவ�� உ�வ� ���ணா�தான�த�� �� ேதா��ய�. அவர� கர�கைள� பா�கா�பாக� ப���ெகா��, “மகேன! ஏ� இ�வாெற�லா� உ���� ஆப�தான �ஷய�கைள� ேத� ஓ��றா�? எ�ேபா�� எ�ைனேய �ைன��� ெகா���. அ�ேபா��. �� �ஷய�க�� உ� கவன�ைத� �தற �டாேத” எ�� ����� மைற�த�. உடேன அ�த மாய�க�க�� மைற�� ��டன. தா� மைற�தா�� தன� அ��� �ட��காக ஆ� உ��� ேதா�� ந� வ�கா��னா� ��ேதவ� ராம���ண பரமஹ�ச�. ��ைவ ந��ேனா� ைக�ட�படா� எ�பத�� இ�த� ச�பவ� ஒ� சா�� அ�லவா? �வா� �ேவகான�த�� ஆைணைய ஏ�� அெம��கா��� ேவதா�த� க����கைள� பர�ப� ெச�ற �வா� ���ணா�தான�த�, சா� �ரா���ேகா�� உ�ள ேவதா�த ச�க��� தைலவராக த� வா�நா� இ�� வைர ப�யா��னா�. �த� �த�� ேம��ல�� இ���க��� எ�� ஒ� ஆலய�ைத ��மா��த ெப�ைம �வா� ���ணா�தான�தைரேய ேச��. ஒ� ைப��ய�கார� தவ�தலாக எ��த ைக� ���னா� காய� ப�� 1915� ஆ��� சா��ரா���ேகா�� உ�� �ற�தா� �வா� ���ணா�தான�த�. *** 24
 • 25. 8 மரண��� ��.... மரண� எ�ப� த���க ��யா�. இ���ல�� �ற�த ஒ�ெவா�வ�� �ற�த �� க���பாக எ�றாவ� ஒ�நா� இற��தா� ஆக ேவ���. ச� அ�த இற����� �� எ�ன நட��ற�, அ�வைர ம�த உட�� அவன� எ�ண�களாக வா��த அ�த உ�� எ�னவா�ற� எ�ெற�லா� ெசா�ல�ப�வைத இ�த� க��ைர�� பா��ேபா�. ம�த� இற�த �ற� அவன� ஆ�மா ேம�லக� ெச��ற�. அ�� அ� ெச�த பாவ, ���ய�க��ேக�ப��, ஆ�மா�� ப��வ�ைல�ேக�ப�� ���ம உலக�க�� வ���ற�. ம��ற� எ��� த�க� க�ம�ைனகைள� ����� ெகா�ள ேவ��ய ஆ�மா�க�, அத�கான கால� வ�� வைர கா������றன. ஆ�மா�� த���ேக�ப ப�ேவ� வள���கைள�� அைவ ெப���றன. இய��ேலேய ந�லவ�களாக வா��� மைற�தவ�க�, ���� ம��ற� எ��� த�க� க�ம� கண�ைக� க��க ேவ��யவ�களாக இ��தா� அவ�க� ேம�� ந�லவ�களாக அ�� ஆ�றா�க�. அ�ேபா�� தா�க� ெச�த ��ைனக��� உ�ைமயாகேவ அ�� மன� வ���� ஆ�மா�க� ந�ல ப��வ�ைத அைட��றன. இ�த� ப��வமான� அவ�கள� ம��ற�க�� ேபா�� ெதாட��� அவ�கைள ந�வ��ப����ற�. அதாவ� ம��ற��� இ�வைக ஆ�மா�க� ந���தைன�ட�, ேந�ைமயான வா��ைக வாழ �ைன�ற�. இவ�க�� வா��� ச��த க�மா��, �ரார�த க�மா�� ெசயலா����றன. இவ�க� ந�ல மன� ப��வ� ெப�� �வ�க�� ெச�லாததா� ஆகா�ய க�மா�ன� பா���க� அ�க� ேந�வ��ைல. �ள�கமாக� ெசா�னா� இவ�க� ம�த�க�� ���ற�-ம��ற�� �ழ���� அத� அ��த க�ட���� ப�ணாம வள������றா�க� எ�� ெசா�லலா�. ஆக மரண�ேதா� ஒ� ம�த�� வா��ைக ���� ெப�வ��ைல. அ� ேம�� ேம�� ெதாட��ற�. ச�, அ�ப�யானா� யா��� ம��ற�க� ஏ�படா� எ�ற ச�ேதக� ேதா���றத�லவா? சா��ர�க���, க�ட �ராண�, கேடாப�ஷ� ேபா�றவ���� �ற�ப�� ம��ற�, ப��ய ெச��கைள� பா��ேபா�. ெபா�வாக ���� அ�ப��க ேவ��ய அைன�ைத�� அ�ப��� ���தவ��� ���� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல. இ� க�ம ��யாதலா� த�கள� க�ம�ைத அ�ப��கேவ உ��க� �ற�ெப����றன. அவ�ைற 25
 • 26. ����மாக அ�ப��� ���, இ� அ�ப��க ச��த க�மா, �ரார�த க�மா, ஆகா�ய க�மா என ஏ�� இ�லாதவ�க��� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல. இ��லக ஆைசக� ஏ�� இ�லாம�, ப�ற�ற வா��ைக வா�பவ�க����, தவேயா�க���� ம��ற� இ�ைல. �ற�த தவ��ட�� ப���ட�� வா���, இைறைவ� ஒ�வைனேய த�க� ப��� ேகாடாக� ெகா��, தா�க� ெச��� ெசய�க� அைன�ைத�� இைறவ��ேக அ��ப��� வா�பவ�க��� ம��ற� இ�ைல. தா�க� ெச�த பாவ� கண���, ���ய� கண��� ச�யா� க��க ஏ�� க�ம�ைனக� இ�லாதவ��� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல. த�னல� க�தா� வா��� மைற�த மகா�க��� ம��ற� இ�ைல. இைறவ�� க�டைள�ப� ம��ேம அவ�கள� அவதார� �க��. ப�த�, பாச�, ேமாக�, அக�ைத, காம� ேபா�ற மன அ���க����� ��ப��, இ��லக வா�ைவ ெவ���, இைறவைனேய சதா �யா���, அவ� நாம�ைதேய எ�ேபா�� �� வ�� உ�ைமயான ப�த�க��� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல. எ�லா ஆைசக�� ���தா�� �ல க�ம எ�ச�கைள ம��� க��க இயலாம� அத�ேக�றவா� உட��ைல, ஆ���ைல இட� தரா� இற�� ேபானவ�க� ���� ���� ம��ற� எ���றா�க�. அவ�க� �ல கால� ம�தனாகேவா அ�ல� ��க�களாகேவா (அதாவ� ெச�வ�த� ��� நா�����க� ேபால) வா��� ���, த�கள� க�ம� கண��கைள ேந� ெச�த �� மர���றா�க�. அவ�க��� ���� ம��ற� எ�ப� ஏ�படா�. – இ� ேபா�ற பல காரண�க� ம��ற� ப�� நம� சா��ர�க�� �ற��ப���ளன. இ�� ���யமான உ�ைம எ�னெவ�றா� �ற� எ��த அைனவ��, அதாவ� நம� சா��ர�க� ��� �ைற�ப� பரமா�மா����� ���� வ�த �வா�மா�க� அைனவ��, ஏதாவ� ஒ� கால��� அ�த� பரமா�மாேவா� இைண��தா� ஆக ேவ���. அ� ஒ� �ற���� �கழலா�. அ�ல� அத�� ஓரா�ர� �ற�க� எ��க ேவ���� வரலா�. அ� அ�த�த ஆ�மா�� ப�ப��வ�ைத� ெபா��ேத �க��ற� எனலா�. ��ஞான� ப�� பா��தா� �ரப�ச ச�� எ�ற பரம அ������ ���� வ�த அ� எ��� �க� ���� அ�த� பரம அ�ேவா� ஒ��ைணவேத ��� அ�ல� �� ேப� என�ப��ற�. உ��களாக� �ற�த நா� எ�ேலா�� எ�றாவ� ஒ�நா�, ஏதாவ� ஒ� �ற��� அ�த �ைலைய எ�த� தா� ேபா�ேறா� எ�ப�� எ��த ஐய���ைல. 26
 • 27. *** 27
 • 28. 9 ஆ�க� உ�ைமயா, ெபா�யா? ஆ�க� எ�ற ெபயைர� ேக�டாேல ெப��பாேலா��� ஒ��த அ�ச� ஏ�ப��. ஒ� �ல� அெத�லா� ெவ�� �டந���ைக என� ��வ�. ஆனா� இற�த த�க� ��ேனா�கைள� �ல ெத�வமாக வண��வ�. அவ�க�ைடய �ைன� நா�க�� �ள�ேக��� பைடய� இ�வ�. அ�னதான�க� ெச�வ�. இ�ேவ ‘��தா� கட�’ என த��� �ற�ப���ற�. �ைன� நா� ெகா�டா�வ��, இற�தவ�க�� �ைனவாக அவ�கள� உ�வ� �ைலக��� மாைல��� வண��வ�� உ�வ வ�பா�ைட ஒ�தேத! வ�பா��� அ��பைடேய �ைனைவ� ேபா��த��, ந�� உண��ட� இ��த�ேம! இைதேய ப��மா�க�� ெச���றன�. நா��க�க�� ெச�� வ���றன�. ச�, அ�வா� இற�பவ�க� எ�ன ஆ��றன� எ�ப� ����� ெசா�ல�ப�� �ஷய�கைள இ� பா��ேபா�. ம�த� இற�த �� அவ� உ�ரான� அைட�� �ைலேய ‘ஆ��ைல’ என�ப��ற�. இ�த ஆ� �ைல�� அவ��� �ல�க�� உத� ேதைவ�ப�வ��ைல. கால�, இட�, ேநர� என அைன�ைத�� கட�த இ�த ஆ�களா� �ைன�த ேநர��� �ைன�த இட��� ேதா�ற ����. த�கள� ச��க��� ஏ�ப இ�வைக ஆ�க� �ற� மன��� தா�க�கைள ஏ�ப��த�� ����. இ�வைக ஆ�க� ��ட� ��டமாக வா���றன. ெப��பா�� ஒ�த க���ைடய ஆ�க� ஒ�றாக� ேச��� வ����றன. ஆ�மா�� ப�ப��வ வள����� இ�த ஆ� �ைல அதைன ேம�� வள��க உத��ற�. ஆ�க� உலக� ��ட� ��டமாக வ���� இ�த ஆ�க� த�க� ப��வ���ேக�ப��, ஆ�ம வள��� ம��� ந�க�ம�க��ேக�ப�� ப�ேவ� �ைலக�� வ����றன. இவ�ைற ெபா�வாக பாவ ேலாக ஆ�க�, ���ய ேலாக ஆ�க�, ம��ம உலக ஆ�க� என ��� வைகயாக ஆ��லக ஆரா���யாள�க� �������றன�. அவரவ� ெச�த பாவ, ���ய�க��ேக�ப��, அ�த ஆ�மா�� தவ ஆ�றைல� (ப� ப��வ�) ெபா���� ம�த� இற�த �ற� இ�வைக உலக�கைள அைட�றா� எ�ப� ந���ைக. �ய எ�ண�க�ட� வா��தவ�க� இற�த ���� அைம��ழ�� த��ப�. அவ�க�, உ��ட� இ��த கால��� த�க� உடலா�ய காரண ச�ர� �ல� ப�ேவ� 28
 • 29. ��ெசய�கைள� ெச����ப�. �றைர� ������ பல இ�ப�கைள அ�ப�����ப�. த�ேபா� உடலா�ய காரண ச�ர� இ�லாததா� அவ�களா� அ� ேபா�ற இ�ப�கைள �கர ��யா�. ஆகேவ அவ�க� இற�த �ற�� அேத �ைன�ட� இ��ப�. த�கைள� ேபா�ற �ய ஆ�க�ட� ��டாக வ��ப�. அவ��� �ல ஆ�மா�க� தா�க� இற�� ��ேடா� எ�ற உ�ைமைய� �ட உணரா� இ��ப�. �ல ஆ�மா�க� த�க� ஆைசகைள �ைறேவ��� ெகா�வத�காக பல�னமான மன� ெகா�டவர� உடைல� பய�ப���� ெகா�வ�. அவ�கைள� ���� த�கள� எ�ண�கைள �ைறேவ��� ெகா�வ�. இ�ேவ ேப� ���த� என�ப���ற�. ஆ� உலக ஆரா���க� ஆ� உலக� ப�� உலெக���� ஆரா���க� நட�த வ�ண� உ�ளன. �ல சமய� ஆ�வாள�கள� க����க� �ல ஒ���ெகா�� மா�ப��� உ�ளன. உதாரணமாக ஆ� உலக� ப�� ஆரா��த ெவ�நா�டவ� ஒ�வ��� ஆ� ��ய தகவ�க�: “ஆ��லக��� (ஏ, �, �, �) என நா�� ப��க� உ�ளன. ஏ, � ப���� இ��பவ�க� எ�லா உலக�ைத�� பா��க����. �ைன�த ேநர��� எ��� ெச�ல ����. இவ�க� ���ய� ெச�தவ�க�. �-ப�������� ஏ-ப����� ெச�ல ����. � ப���� வா�பவ�க� த�கள� ந�ல எ�ண�க� �ல� ஏ �ைல�� உயர ����. இ�� ப���� இ��பவ�க� ேப�க�, �ய ஆ�க� என அைழ�க�ப���றன�. எ��கால�ைத� ப�� ச�யாக க���� ெசா��ற ச�� ஏ, � ப���� உ�ளவ�க��� ம��ேம உ��. கட��� ஆைண�ப�, ப���த ஆ�மா�க� ஆ�க� உலக�ைத� ெபா��ேப�� நட����றன.” ஆ�க� ப����, ேதவைதக� ப���� க�ணதாச� தன� அ��த��ள இ��மத� ��� ���������றா�. அ���� அவ�, “இற�� ேபானவ�க�ைடய ஆ� த�க���� ��யமானவ�க� உட�� ���� ேப�வ�� உ��. ேவ� உட�கைள ��யமா��ெகா�� ேப�வ�� உ��. என�ேக இ�� அ�பவ� உ��. 1941-ஆ� ஆ�� எ� உட� �ற�த நாலாவ� சேகாத� இற�� ேபானா�. அவ��� இர�� ெப�க��, ஒ� ைபய�� உ��. அ�த� ெப�க�� ��த ெப���, எ� சேகாத��� ஆ� வ�� ேப�வ� உ��. ஏதாவ� ���யமான �ர��ைனகைள� ப��ய� ேப��ெகா������ேபா� எ� சேகாத��� ஆ� த� மக� உட��� வ�� ேப��. அ�த� ெப���� நா� மாம�! சாதாரண ேநர�க�� ‘மாமா’ எ�றைழ���ற அ�த� ெப�, ஆ� வ�� அைழ���ேபா�, ‘த��’ எ�றைழ���. ம�ற உற�னைர��, எ� சேகாத� எ�ப� அைழ�பாேரா, அ�ப�ேய அைழ���. ேம��, �ர�� எ� சேகாத��� �ரலாகேவ இ����. இைதநா� பல�ைற க�����ேற�. ஆ� வ�� ெசா�ன �ஷய�கெள�லா� நட������றன” எ�� ெத�������றா�. ஆ�க� எ�லா� �ட ந���ைக, மன� �ரா�� எ�ப� �லர� க���. ஆனா� 29
 • 30. க�ணதாச� ேபா�றவ�க� இ�� ஆரா��� உ�ைம உ�ள� என ஒ��� ெகா���ளன�. அவ�ைற தன� ��க��� ெத�����ளன�. ெவ�நா�க�� இ��ைற ���� �ைறய ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப�� வ���றன. Electronic voice phenomenon எ�ற க�� �ல� ஆ�க�� �ர�கைள ஆரா���யாள�க� ப�� ெச���ளன�. �ல� ��ய பல க��க� �ல� ஆ�கைள �ைக�படெம���� உ�ளன�. மா�� மா�� எ�ற ஆ�வாள� ��ல�� ஆ��ட� ேபச �ய�� ெச�� அ�� ெவ�� ெப���ளா�. அ�ேபா�� ரா��� எ�ற ஆ�வாள�� ந�பரான ேரமா�� ேக� எ�பவ�� ஆ� உலக ஆ��� ஆ�வ��ட� ஈ�ப�� பல உ�ைமகைள ������ளா�. இ��யா��� பல ஆரா���க� நட�� வ���றன. ந� ��ேனா�க�� ஆ� ந�ேமா� உ�கா��� தன��� ���த இ��, வைடைய� சா���� நா� எ��கால��� எ�றாவ� ஒ�நா� வர�� ���! *** 30
 • 31. 10 �� - vs �� ந�மா� ந�ப ��யாத பல �ஷய�கைள� ெகா�ட�தா� மா�ட வா��ைக. �ல �ஷய�க� நம� அ���� அ�பா�ப�டைவயாக, ஏ�, எத�� எ�� ப��தா��� ெசா�ல இயலாததாக இ����றன. அ�ப��ப�ட ஒ��தா� இ�. �ரா�� ம�ன� 16� ���� வா��ைக���, அவ���� �ல ��றா��க� ��� ேதா��ய �� ��வர� வா��ைக�� �க ெந���ய ெதாட��க� உ�ளன. அ� எ�ன எ�பைத� �ேழ பா��கலா�. �� ��வ� 16� �� �ற�� ஆக�� 23, 1215 �ற�� ஏ�ர� 23, 1754 சேகாத� எ�செப� �ற�� : 1225 சேகாத� இஸெப� �ற�� : 1764 த�ைத மரண� : 1226 த�ைத மரண� : 1765 ��மண� : 1231 ��மண� : 1770 �ரா��� ம�னராத� : 1235 �ரா��� ம�னராத� : 1774 3� ஜா�ஜூட� உட�ப��ைக : 1243 ெஹ��ேயா� உட�ப��ைக : 1782 ��நா�� இளவரச� ��வைர அ���ய� : 1249 ��வ� வ�த� : 1788 அ�கார�க� ப��தலான� : 1250 ப��தலா� �ைற��� ெச�ற� : 1789 31
 • 32. ம�ன� ஒ��க�ப�ட� : 1250 ம�ன� �ற�க��க�ப�ட� : 1789 �ர�� ஆர�ப� : 1250 �யர� ஆர�ப� : 1789 இஸெப� இற�� : 1250 இஸெப� �. அ�ேகா�ேம மரண� : 1789 ஒ�� ����� மரண� : 1253 ��� �ளா�ேச மரண� : 1792 மரணமைட�த� : 1254 ேஜாேகா�� ஆக ����ய� : 1793 ம�ன� �ைத�க�ப�த� : 1254 ம�ன� ��ல��� க�� �ல� ெகா�ல�ப�த� : 1793 இ�� எ�ன அ�சய� எ����களா? ஒ�ெவா� ச�பவ����� இைடேய இ���� 539 ஆ��க� ���யாச�தா�. அ�ம��ம�ல; �ரா�� எ��� இைளஞ� ம�ன� 16� ��� �� அ�� ெகா����தா�. 1774� அவர� ����� �ழாைவ� காண ெதாைல�ர������ நட�ேத வ�� கல�� ெகா�டா�. ஆனா� அேத இைளஞ�தா� அவைர ’��ல���’ எ�ற எ��ர��� ைவ�� தைலைய� ������ ப�ைய �ைறேவ��னா�. வா��ைக ஒ� ��யாத ���தா� இ�ைலயா? *** 32
 • 33. 11 மாயமா� மைற�த மகா� மகா�களா�� �தத�களா�� �ற�� ெப�ற �� நம� பாரத ��. தா�, தன� எ�ற �ைனெவா��� வா��தவ�க� அ���த�க�. அவ�க�� ேயா�க�, ��த�க�, ��வ�க�, ஞா�க�, அவ�த�க� எ�� பல ���ன� உ��. அ� ����� ஆ�� நட�� ெகா����த கால�. ஒ� ஆ��ேலய அ�கா� தன� ��ைர�� கா�� வ��� ெச�� ெகா����தா�. அ� ம�த நடமா�ட� இ�லாத கா�. வ��� ஒ� பாைற �� ம�த� ஒ�வ� அம�����பைத� க�டா� அ�த ஆ��ேலய�. அ�த ம�த� ��வா�யாக அம������ எ�ேகா ெவ���� பா���� ெகா����தா�. ��ைர ெச�வைதேயா, அத� �� ேவகமாக ஒ� ம�த� ெச�வைதேயா அவ� கவ��க��ைல. அைத� க�ட அ�த அ�கா� ’யாேரா பாவ� மன ேநாயா� ேபா����ற�. இ��யா�� இ� ேபா�� �ைறய ேப� இ���றா�க�’ எ�� �ைன��, ேவகமாக ��ைரைய� ெச���னா�. �ல ைம� �ர� ேபா���பா�. அேத ம�த� எ����ற� ஒ� பாைற �� அம��� ெகா����பைத� க�டா�. அ�கா��� ஒேர அ����. ஆ�ச�ய�. ’எ�ப� இ�த ம�த� தன�� ��னா� இ�ேக வ�தா�’ எ��. ஒ� ேவைள இ�த ம�த� அ�த ம�த�� சேகாதரராக இ��கலா� அ�ல� ��த�க� எ�பதா� ஒேர ேதா�ற� ெகா����கலா� எ�� �ைன��� ெகா�ேட தன� பயண�ைத� ெதாட��தா�. �ல ம� ேநர� ெச�ற�. அ�த அ�கா���� ��ெரன த��� தாக� எ��த�. அ��� எ�காவ� ���� �ைட��மா எ�� ேத�� பா��தா�. ஒேர ெச���, ெகா���, மர�மாக இ��தேத அ�� �ணேறா, �ளேமா, ஆேறா எ��� த���பட��ைல. தாக��டேன பயண� ெச�தவ�, ச��� ெதாைல�� ஒ� ம�த� நட�� ெச�� ெகா����தைத� பா��தா�. அ��� எ�காவ� த��� �ைட��மா எ�� அ�த ம�த�ட� ேக�கலா� என �ைன�� ேவகமாக ��ைரைய� ெச���னா�. அ�த ம�த� அ�ேக ெச�� ��ைரைய ���� ���, ����� அவ� �க�ைத� பா��தவ� அ���� ேபானா�. காரண�, வ��� அவ� இர�� �ைற ச���த அேத ம�த� தா� இவ�. 33
 • 34. தா� இ�வள� �ைரவாக ��ைர�� வ�� ெகா����� ேபா�, த�ைன� கட�� ெச�லாம� எ�ப� அ�த ம�த� தன�� ��னா� ெச�ல ���த� எ�� ேயா��தா� அ�த ஆ��ேலய�. இவ� ஒ� �க� ெப�ய மகானாக�தா� இ��க ேவ���. அவ�களா� தா� இைவெய�லா� சா��ய� என �ைன�தவ�, அ�த ம�த� �� ேபா� ��� த�க� வழ�க�ப� ஒ� ’ச���’ ைவ�தா�. அ�வைர �ர�ம��� ல�����த அ�த ம�த� அக உண�� ெப�றா�. ஆ��ேலயைர க�ைண�ட� ேநா��னா�. அ�த ���� ���ய��� அ�த ஆ��ேலய அ�கா� �ைள�� ம���� ெகா������ ேபாேத, அ�த ம�த� ெம�ல நட�� ��ேன ெச�� ��ெரன� காணாம� ேபானா�. அ�கா� �ைக�தா�. அ��� இ��� ஓ�னா�. ேத�னா�. க��, ������ பா��தா�. அ�த ம�த� க��� படேவ இ�ைல. அ� ம����ல; அவ��� அ�வைர இ��த தாக�� ���த�ட�, உட�� கைள�� ��� ��ைமயான ���ண��� ெப����த�. தைலைமயக����� ெச�� இ�த �ஷய�கைள சக ஆ��ேலய ந�ப�க�ட� ெத���தவ�, தன� நா������� இதைன� ப�� ெச�தா�. அ�த அ� அ��த மகா� ேவ� யா�ம�ல ெமௗன ��வா�, அவ�தரா� �ள��, இ��றா��க���� ேம� இ��ல�� வா��� பலர� வா��ைக �ற�க� காரணமான � சதா�வ �ர�ேம��ர� தா�. அவர� �வ சமா� ஆலய� க�ைர அ����ள ெந��� உ�ள�. ஒேர சமய��� ��� இட�க�� சமா� ெகா�டவ� எ�ற ெப�ைம�� இ�மகா��� உ��. ெந��� ம��ம�லாம� மானாம�ைர��� இவர� சமா� ஆலய� உ�ள�. கா����� இவர� சமா� இ��பதாக ஒ� ந���ைக உ��. 34
 • 35. *** 35
 • 36. 12 கட�ைள� க�டவ� கட�ைள� காண ���மா? க�டவ�க� யாேர�� உ�ளாரா? – இ� பல���� ேதா��� ேக��. அ�கால��� ��வ�க� க�� தவ� ெச�� கட�ைள� க�டதாக நா� �ராண�க�� ப������ேறா�. கட��� �ர� “அச��”யாக ஒ��� பல �ஷய�கைள� ெத���ததாக�� �ராண�க� �������றன. ஆனா�, இைவெய�லா� ���க ���க� க�பைன; கட�� எ�ற ஒ�வேர இ�ைல – எ�ற �ர�� ஒ���� ெகா��தா� இ���ற�. கட�ைள� ேத�ய �வா� �ேவகான�த� நா�ய� ��ேதவ� ராம���ண பரமஹ�சைர. ��ேதவ�� அ�ளா� அவ� கட�ைள உண��தா�. அ�த� கட��� ப��ரண ஆ�ேயா�, கட��� �ர���யாக ம�க� ெதா�டா��னா�. உலெக��� பயண� ெச��, பாரத��� ெப�ைமைய அைன�� ம�க�� அ�ய� ெச�த�ட�, பாரத��� �க� ெப�ய ஆ��க ����ண���ைய�� ஏ�ப���ன�. அ� ச�, உ�ைம�ேலேய கட�ைள� காண ���மா, அ�ப�� க�டவ�க� யாராவ� இ���றா�களா எ�� ேக�டா�, ப��, ஆ�. இ���றா�க� எ�ப�தா�. கட�ைள� க�ட� ம��ம�ல; அ�வா� க�டைத அவ�க� ப�� ெச��� ைவ�����றா�க�. அ�ப��ப�ட ஒ� ச�பவ� தா� இ�. Colonel Lionel Blaze எ�பவ� ஒ� ஆ��ேலேய அ�கா�. இவ� 1795 – 1799 காலக�ட��� ெச�க�ப�� மாவ�ட ஆ��யராக இ��தா�. இ���க� எ�றாேல ��டா�க� எ�ப� அவ� எ�ண�. இ���க� ச�யான கா���ரா��க�, ப��காதவ�க�, ஒ���னமாக நட�� ெகா�பவ�க� எ�� இ��ய�கைள� ப�� �க�� இள�காரமாக அவ�, தன� சக அ�கா�க�ட� ��� ெகா����பா�. அ� ம��ம�ல; �ைலைய வண��� இ���க� ைப��ய�கார�க� எ�ப�� அவ� எ�ண�. ஒ�நா�… அவர� ஆ�����ப�ட ம�ரா�தக� ப���� ெப� மைழ ஏ�ப�ட�. �க� ெப�ய ெவ�ள� ���த�. அ���ள ஏ� உைட�� ��� ���ைல�� இ��த�. அ�வா� உைட�தா� அ�த ஊ�� ��� உ�ள ��ன� ��ன �ராம�க�� ெவ�ள�தா� அ��� ���. அதனா� எ�ன ெச�வெத�� ெத�யாம� கவைல�ட� அவ� அ�த ஏ�ைய� பா�ைவ���� ெகா����தா�. 36
 • 37. அ�ேபா� அ�த ஊ�� ெபா�ம�க� அவ�ட� வ�� ஏதாவ� உத� ெச��� ப� ேவ��� ெகா�டன�. அவ�தா� ��ட� ேப�வ�யா��ேற! உடேன அ�த ம�க�ட�, “��க� ேகா�� க�� வண�����கேள! ஒ� ெத�வ�. அ�த ெத�வ� இ�த ஏ��� கைரைய உைடபடாம� கா�க ேவ��ய�தாேன?‘ எ�� ேக�டா�. உடேன அ���ள ெப�யவ� ஒ�வ�, “ஐயா, அ�ெல�ன ச�ேதக�? நா�க� எ�ேபா�� வண��� ராம� எ�கைள� ைக�ட மா�டா�. ��சய� எ�கைள��, இ�த ஊைர�� ஏ� உ�கைள�� �ட எ�லா ��ப�க������ கா�பா�” எ�றா� ந���ைக�ட�. “�, அ�ப�யா? ராம� எ�� ஒ�வ� இ��தா� அைத� ெச�ய��ேம, பா��ேபா�” எ�� ெசா�� ��� தன� இ���ட����� ெச�� ��டா�. ம�க�� � ராம �ராைன ேநா��� �ரா��தைன ெச�தவாேற கைல�� ெச�றன�. ந��ர� ேநர�. மைழ இ��� ��ரமான�. ��சய� ஏ� உைட�� இ���� எ�� �ைன�தா� அ�கா�. ச�, �ைலைம எ�னெவ�� பா���, ேமல�கா���� தகவ� ெகா��ேபா� எ�� �ைன��, த� ஆளாக, ைக�� ஒ� �ைட�ட� ஏ�ைய ேநா��� ெச�றா�. ��க�� ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓ�� ெகா����த�. ” இ�த மைழ�� ��சய� இ�ேநர� ஏ� �� �ளா� இ����” எ�� �ைன�த அ�கா�, ெம�ல �ரம�ப�� கைர �� ஏ� ��� பா��தா�. க� வான� ������ததா� அ�த இ���� அவ��� ஒ��ேம ெத�ய��ைல. ச�� ேநர� அ�ப�ேய ��� பா���� ெகா����தேபா� ��ெர�� ஒ� ��ன� ெவ��ய�. ப�ெர�ற அ�த ��ன� ெவ��ச��� அ�த ஆ��ேலய� அ�த அ��த� கா��ைய�க�டா�. ஏ��� கைர �� உயரமான இர�� வா�ப�க� ��� ெகா����தா�க�. அவ�க� �க� அ�த ��ன� ஒ��� �க அழகாக ஒ���� ெகா����த�. இ�வ� ைகக��� ��, அ�� ைவ����தா�க�. ஏ�ைய உ�� ேநா��யவாேற, எ��� ���மாக அ��� இ��� நட�� ெகா����தா�க�. ஒ� கண�, ஒேர கண� தா� அ�த� கா��ைய� க�டா�. அ��த கண� அவ�க� மைற�� ��டா�க�. 37
 • 38. அ�வள�தா�. அ�த அ�கா��� உட� ந���ய�. உ�ள� கல��ய�. அ�ப�ேய �ேழ ���� ம������ �ரா��தைன ெச�தா�. தா� ��டலாக� ெசா�ன� �ஜமா�� ேபானேத எ�ற �ய�� ஒ��ற�. இ���க� மைடய�க� இ�ைல; அவ�க� ெத�வ�� ெவ�� க� இ�ைல எ�� உண��� ெகா�ட ெப��த� ஒ��ற�. அவ�க� வண��� அ�த ெத�வ��� கா�� தன��� ���யேத எ�ற ஆன�த� ம��ற�. அவ�க� மத வழ�க�ப� அ�ப�ேய �ேழ ���� ம������ �ரா��தைன ெச�தவ�, அ�ப�ேய ���� ���தவைர� ேபா� ேகா�ைல ேநா�� ஓ�னா�. ம�நா� ெபா�� �ல��த�. ெவ�ள� வ�����த�. ெப�மைழ ெப�த அ���க� ஏ�� இ�லாம� வழ�க� ேபா� ஏ� அைம�யாக இ��த�. ஏ���� ெச�� அைத� பா���� ����த அ�த அ�கா� நட�த ச�பவ�ைத ம�க���� ெசா�ன�ட� அ�� �த� � ராம�ரா�� ப�தராக�� ஆனா�. � தாயா� ச�ன�ைய ��தாக� க��� ெகா��த�ட�, பல ���ப�கைள அ�த ஆலய����� ெச�தா�. நட�த ச�பவ�ைத அ�த ஆலய� க�ேவ���� ப����தா�. “இ�த த�ம� ���� ஜா�� கெல�ட� �ேயாென� �ேள� �ைர அவ�கள�” எ�ற வாசக�ைத இ��� நா� அ�த� க�ெவ��� பா��க ����. ேம�க�ட ச�பவ��னா� தா� ம�ரா�தக� ராம� “ஏ� கா�த ராம�” எ�� அைழ�க�ப��றா�. *** 38
 • 39. 13 ���ற�, ம��ற� உ�ைமக� இ��மத� ��� �க ���ய த��வ� – ஒ�வ� ெச��� பாவ, ���ய�க��� �க ��சயமா�� பல���. அவ�ைற ஒ�வ� ��ைமயாக அ�ப��க ஒ� �ற��� ��ய��ைல எ�றா� ம��ற� எ��தாவ� ��சய� அ�ப��க ேவ�� வ�� – எ�ப�. அ�ச� இ�த ���ற�, ம��ற�க� எ�லா� உ�ைமதானா? அ�ப� உ�ைம எ�றா� ஏ� எ�ேலா���� அ�த �ைன�க� ேதா��வ��ைல? ஒ� �ல��� ம��ேம அ�த �ைன�க� ேதா��வ� ஏ�? ஒ�வர� ���ற� தா� ம�றவ� எ�பத�� அ��ய� ��வமாக ஏதாவ� ஆதார� இ���றதா? -இைவெய�லா� ������ ேபா� எ�� ேக��க�. ஆரா������ய �வாத�க�. ஆனா� ���ற�-ம��ற�க� எ�ப� உ�ைமதா�. ஒ�வர� ஆைசக��, எ�ண�க�� அவ�க� ம��ற� எ��த ��ன�� ெதாட���றன – என அைத ஆ�� ெச��� ��ஞா�க� ெத�����றன�. ஆனா� ம�ற ��ஞா�கேளா ஆ�த� ��ைற ம����றன�. ��க�ட ச�பவ� ���ற�- ம��ற� எ�ப� உ�ைமதா� எ�பத�� ஒ� சா��. மகளா�� �ற�த தா� �� ���ைய� சா��த ����நக� எ��� ப���� வ��� வ�பவ� சா� எ�� ���. அவ� �யா� ��ரா எ��� ெப�யவைர தன� ���ற� ைம�த� எ�� ��னா�. தன� ��ைற ெம����க அ���� தம� ���ற�� ெபய� ’ேபா� பா�’ எ���, �யா� ��ரா அ��ற��� தன�� மகனாக இ��தா� எ��� ெத���தா�. தன�� ஐ�� மக�க� எ��� அ�� ஒ� மகனான �யா� �� தா� �க�� பாச� ெகா����ததாக�� அ�த பாச��னாலாேய தா� த�ேபா� ம��ற� எ��� வ����பதாக�� அவ� ெத���தா�. ேம�� ���ற��� த�ேமா� இ��தவ�க�ட� தா� ேப�ய ���யமான, அ�தர�கமான, ���ப� ெதாட��ைடயவ�க� ம��ேம அ��த ெச��கைள�� அவ� ெத������தா�. அ�ெச�� 01-12-1985 ேத���ட இ�ல��ேரட� ��� வார இத�� பட��ட� ெவ�யான�. அவ� ��ைற ஆரா��� பா��த அவள� ���ற� உற�ன�க� அவ� ��வ� அைன��� உ�ைமதா� எ�� ��, அவேளா� ந�� பாரா��ன�. அ�த அள��� மக�, ம�மக�, கணவ�, ���ப �ஷய�க�, ெவ���� நட�த� என39
 • 40. பல �ஷய�கைள சா�யா� ெத�வாக �ைன� �ர ���த�. தன� ��ைதய �ற�ைய ம��ம�ல; ம�ெறா� �ற�ைய�� அவளா� �ைன� �ர ���த� ம�ெறா� அ�சய�. ேபா�பாயாக� தா� இற�த ��� ���� ஒ� �ற� எ��ததாக��. அ��ற��� தா� ஒ� �� ெப� �ழ�ைதயாக இ��ததாக��, ஒ� நா� அவள� தாயா� �� �ைவ��� ெகா����தேபா�, இவ� தவ� த��� ெதா���� வ��� ���� மரணமைட�� ��டதாக�� ெத���தா� சா�. அ��ற��� தா�, த�ைத ேபா�ற �ைன�க� தன�� ��ைமயாக இ�ைல எ�� ��யவ�, ேபா�பாயாக� தா� வா��த கால��� பல �ைன�க� �க� ெத�வாக ஞாபக��� இ��பதாக�� ��னா�. ேபா� பாயாக� தா� வா��த கால��� த� கணவ� �ர�த�ட� ஹ��வா� ெச����ததாக��, அ�ேபா� ஒ� �ர�� த�ைன� காத�ேக க��� ��டதாக�� ��� சா�, த�ேபா� ம��ற���� அ�த��� இ��பதாக� ��னா�. அவ� ெபா� �ற��ைல எ���, அவ� ��வ� அைன��ேம உ�ைம எ��� அவ� கணவ� �ர�த�� ெந���ய உற�ன�க� ெத���தன�. ேம�� ேபா�பாயான தன� ���ற��� தன�� ஒ� சேகாத� இ��ததாக��, அவ� ெபய� ச��பா� எ��� ெத���தா�. தன� ���ற�� கணவ� �ைக�பட� �� ��� சா� 40
 • 41. ���ற� மக� (இ��ற��� த�ைத) �யா�ட� சா� *** 41

Related Documents