1
�ைன��� அ�ச����
நா�� ��
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
ெச�ைன
உ�ைம – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoD...
உ�ளட�க�
�ைன��� அ�ச����
�� �� ப�க���
ெபா�� அட�க�
ெபா�ளட�க�
இர�� க�களா�� பா��க�
எ� ஊ�
த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க��
நா�� ச�� �ைன...
�ைன��� அ�ச����
�ைன��� அ�ச���� – க��ைரக�
நா�� ��
�� �� ெவ���
4
�� �� ப�க���
�� �� ஆ�க�, �ல�க� �ய���
GNUஅ�வ�
ெதாட����
gnuanwar@gmail.com
gnunanban.blogspot.com
ேமல�ைட உ�வா�க�: மேனா� �மா�...
ெபா�� அட�க�
இர�� க�களா�� பா��க�
எ� ஊ�
த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க��
நா�� ச�� �ைனவைலக�
நா�� த�த ெகாைட
சமகால ெமா�ெபய���� இ�லா�ய�...
1
இர�� க�களா�� பா��க�
ெகா�ச� ’எ��’ ெச�� இ�ேபா�
ஃைபன� �ராஃ�� உ�க� ��ேன!
�க��� ��� ேபாமேர�ய� அழ� நா�����கைள� ���� ைக��
ைவ���...
எ�ேற அ�யாம� ெச����ட�தா� ஆக�ெப�ய ேசாக� எ�� க���ேற�.
அ� எ�ன தவ�? ��’ஆ�, ஹ�� எ�ற இர��� �த�� ���ய��வ�
தரேவ��ய� ��’ஆ����தா�. ஆன...
ெதா��க�ப�டன.
எனேவ அவ��� ஏக�ப�ட ெபா�க��, தவறான க����க�� ���க�பட
வா��� ஏ�ப�ட�. அதனா�தா� ல�ச�கண�கான ஹ��க�����
உ�ைமயானைவ எ�� க...
அ�ப�யானா� ந�ெமா�கைள ஒ��ெமா�தமாக ஒ����ட ேவ��மா?
நா� அ�ப�� ெசா�லமா�ேட�. ஆதார���வ ந�ெமா�� ெதா����� இ���
ஹ��கைள� ப��தா�� ��மைற...
ெகா����பவ�களாகேவ எ����; அவ�கைள நா� வல��ற��
இட��ற�மாக �ர���ேறா�; த�ர, அவ�க�ைடய நா� த� இ�
��ன�கா�கைள�� வாச�ப��� ���(�� ப��)�...
ேவ���, க��� நா�கைளெய�லா� ெகா�லேவ��� எ�� ����ற
ஹ��கெள�லா� அ�லா� ��வத�� �ரணாக��, இ����த��
ஆ�ைம��� கள�க� க���பதாக�� உ�ளன எ�ப�...
2
எ� ஊ�
தா� �ற�� வள��த ஊரான நா�ைர� ப��ய �ைன�கைள� ப����
ெகா��றா� எ��தாள� நா�� ��.
ஆ��க�, இல��ய� இர��� நா��� இ� க�க� எ�றா� �...
இைச��ைற�� நா��� ப�க��� அ�சயமான�
எ�� �றேவ���. க�நாடக இைச�� கைரக�டவ� நா�� த�கா ச��த
��வா� எ�.எ�.ஏ. காத�. நா�� இ.எ�. ஹ�பா எ�ற...
ெப�ய �னாராைவ� க��� ெகா��தவ� த�ைசைய ஆ�ட ம�ன� �ரதாப��.
நா�� நாயக� அட�க� ெச�ய�ப���ள �ல�தான�ைத��, ேம�
��ட�ைத�� �த� �த�� க��� ெ...
பட�க�: ச ெவ�கேடச�, ெச.�வபால�.
எ�ைன� ப��ய ெப��� ெச��க�
நா�ைர� ேச��த பைட�பா�க�� க�ஞ� நா�� ச��, வசனக��தா �யவ�
ஆ�ேயா� நா�� ���...
நா� ஒ��னலாக எ�� அ���ய �� க��ைர:
எ� ஊ�
ஒ�ெவா� ஊ���� ஒ� வரலா� உ��. ஆனா� �ல ஊ�க� வரலா�
பைட���றன. அ�வைக�� ெதாட��� வரலா� பைட���...
900 ப�க�க�� 1889-ேலேய ெவ���டா�. அ� 2001-� ெச�ைன க�த�ச�
ப��பக�தா� ம�ெவ��� ெச�ய�ப�ட�. த�ழகஅர� �லா�கா�� நாவல��
பைட��கைள நா��ட...
ப��றவ�க� எ�ப� பல���� ெத�யா�. ��யவ� எ�.எ�.ஏ. காத�
அவ�க��� இைறவ� ��ட ஆ�ைள வழ�க ேவ��� எ�� �ரா������
ெகா��ேற�.
நா�� இ.எ�. ஹ�பா...
க��� ப�தா� நா� நா�� நாயக��� சமா��� ச�தன� �ச�ப��. அ�ேபா�
சமா��� ேபா��த�ப�� ேபா�ைவைய ெந�� த�வ� ெச�ைனைய� ேச��த
றா.பழ�யா��� ��...
க�ப� ைவ����தவ� அேனக� ேப�.
நாகமர�க� அ�க� இ��ததா� நாக ஊ� எ�ப� ம����, நாவ�ைம
���தவ�கைள� ெகா�ட ஊரானதா� நா�� எ��� ஆன� எ�� ��வா�...
3
த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க��
ெச�ற 13.03.14 ��பக� 3 ம�யள�� ெச�ைன ப�கைல� கழக���
த����ைற�காக சலாஹு�� ெமேமா�ய� அற�க�டைள�
ெசா�ெப...
ஆனா� 24 ம��ேம இ�ேபா� ��ைமயாக� �ைட���ள�. அவ��� 14
க�ைத� பைட��க�. ம�றைவ உைரநைட. வல� ைக�� இல�கண� எ��
‘வா��’ இட� ைக�� ெச��� எ�...
�த�� த�� பாட�கைள எ�த� ெதாட��னா�. ��� ப�க�, அ�தா�, மாைல,
ேகாைவ, கல�பக�, �ராண�, கா�ய�, ஆ���பைட, வசன ��க�, உைரநைட
��கைள�� எ��...
131 அ��யாய� – 576 ப�க�க�
������ பாக� சா��� த���� ஜ�னா��� உைர2.
கா�� ������� ஃ��ஹு மாைல�� உைர3.
அர�� த�� அகரா�4.
�றா��ராண வ...
யா��பாண��� நட�த ஒ� ��ட���
: ‘��ெவ�� ம�னா ��கா� �ய���� ���ற�ேற’ எ�� அவ�
��யேபா� ஒ� ெப� �ய� ��� எ�� ��வத� காரண� ேக�டா�.
����...
���பாதவ� நா� . ம�க� ���ைபேய இல�கணமாக ம��� க�ைதக�
எ���ேற�’ எ�றா�.
��க� :
1934 – நவ�த�த� — 10 பாட�க�. ந�க� ெப�மானா�, நா��
சா...
ஓ�யராக�� இதழா��யராக�� அவ�
இ����ளா�. மேலயா�� ஓ�ய��ட� ஒ�ைற நட��னா� . ��ைக��
’மலாயா ந�ப�’ இத�� ஆ��யராக இ����ளா�. (1947). ��பம...
‘�ற�த க�பைன எ�ப�, ����யேபாெத�லா� வ�� வா��ப� அ��. அ�
வா��தேபாெத�லா� அதைன ����� ேபா��வேத க�ஞ� ெதா��. இ�த
��� உ�ள பா���க�� �ல...
அவைர� ெபா��தவைர உப�யான �ஷய�தா�.
���ய ��க�
ஞான�ேகா�ைட�� தைலவாச�, 2. உ�ள��� ��ைதக�, 3.
உள���ைம, 4. இ�ைம�� ம�ைம��, 5. மக���, ...
��க� : (20-�� ேம�)
ெமளலானா ஆஜா� (1945) (வா��ைக வரலா�)1.
அ�லா��� ஆ�ர� நாம�க�2.
இ���� இராஜ நாயக� (உலக� த�ழாரா��� ��வன�)
(ஏ�....
“இய� ெச�வ�”
“ேசவா ர��ன�”
“இராம ர��ன�”
“கைலமாம�” (1991 – 1992)
வ�ண�கள��ய� �லவ� –18� ��றா��
இய�ெபய�: ைசய� ஹ�� இ�ரா��. ச�த� ப...
��� ஜுைனதா ேபக�(1917-1998)
த��� ��ன� பைட�த �த� ���� �ர��� ெப� பைட�பா� இவ�. ஒ�
நாவலா��யராக��, க��ைரயா��யராக�� இ����ளா�. ”ப�...
எ�ற தைல��ட� ��ய அ�நவ கைதைய நா� பா��தேபா� என�� ��க
ம������ �ய��� உ�டா�ன. மக�ம�ய�க���� த�� ��கைள�
ப����ள ெப�ம�க� இ���றா�க� எ...
உ�க� ம�க�காக வா��க�. �ற� நல���காக வா��க�. உ�க� நல���காக
ம���� வாழா��க�. இ�த எ�ேய�� ���ம� இ�தா�. தன�ெகன வாழா�
�ற����யவராக� ...
எ�.�.இைச�த���க�: 400��� ேம�
ஒ�நாடா�க�: 100��� ேம�
ப���ப����ட� �ைடயா�
200��� ேம�ப�ட பாடக� பாட�ய� இவ� இய��ய பாட�கைள�
பா���ளன...
எ��ய நாடக�க� �ல — கைத,
வசன�, பாட�க�, இய�க� :
1. �தைவ� க��� , 2. ச�த��ப�, 3. ேசா�கா�, 4. ��ட� 1960
�ைர�பட� பாட�க�
மஹா ந�க� ...
84 �ைர�பட�க��� வசன�
07 �ைர�பட� தயா���
10வ� ம��ேம ப���
மைன� ெஜ����ஸா�� எ��தாள�
��த�, ஆன�த �கட�, மாைல �ர�, �ன�த��, ரா�, நயனத...
இஜ�. ஜப��லா� (மா�� 15, 1949)
க�ஞ�, மர��க�ைத, ���க�ைத இர��� எ��வா�. ேப�சாள�, ������
இைளஞர�� தைலவ�, ��கைதயா��ய�, க��ைரயாள�, ...
என��
�யான� ���த அள���
அவ���
க�ைத ��ய��ைல
தன�
=====
��டா�தன�
��டா�தன�
எ�� ��ேனா�க�
ச�யாக�தா�
ெசா������றா�க�
��டா�க�தாேன
ெப�...
க�ஞ� நா�� சா�� (1937)
க�ஞ�, பாடலா��ய�
ஃபா��மா வா��த �ைற உன���ெத��மா
அ�லா�ைவ நா� ெதா�தா�
த��� �ழ�க�
ெசா�னா������ேமா
இ�ேலாக�...
பைட��க�: �ேரா ���, எ�ச�, எ���ெட��ய�ச�� ஃேப��ப�ய��
ேபா�றைவ. ’ஆ�ேடா ஃ��ஷ�’ எ�ற வைகைய த��� அ��க�ப���யவ�
எ�� ெசா�ல�ப�பவ�. ’ஆ��...
நா�� �� (1958)
1980-க����� எ�� வ��ேற�. கைணயா�, யா�ரா, ���, ப���ைற, ��
எ��� ேபா�ற ���த�க���, ம��ள��, ம���ட�, �ப ம�களா, ��த�...
���க�
h 2004 – இ�லா� ஓ� எ�ய அ��க� – ����� த���ச�க ���
h 2009 – ந�� �ைசெய��� ெமா�யா�க ��� ேஹாம�� இ�ய�
h 2009 – இ�லா�ய த��ல�...
4
நா�� ச�� �ைனவைலக�
ெச�ற ஜு� மாத� ஒ�றா� ேத�,
கைலஞ�ைடய 90-வ� �ற�த நா��காக நா�� அைழ�க�ப����ேத�.
அ�ப�� ஏ�கனேவ எ����ேட�. அ��தா...
��ட�� ம������ �ற� ெதாட��யதா�, ேக எ� ேக, க��ேகா, � ேம�தா,
��னா� எ� எ� ேக �ஜா����, பாடக� இைறய�ப� ����, க����
அ�ண� ேபா�ற �ஐ�க...
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
Poonaikkum adi-sarukkum-a4
of 201

Poonaikkum adi-sarukkum-a4

NOVEL
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poonaikkum adi-sarukkum-a4

 • 1. 1
 • 2. �ைன��� அ�ச���� நா�� �� ���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com ெச�ைன உ�ைம – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா�� ப��கலா�, ப�ரலா�. ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���. மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த� அ�ம��க�பட��ைல. வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��. 2
 • 3. உ�ளட�க� �ைன��� அ�ச���� �� �� ப�க��� ெபா�� அட�க� ெபா�ளட�க� இர�� க�களா�� பா��க� எ� ஊ� த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க�� நா�� ச�� �ைனவைலக� நா�� த�த ெகாைட சமகால ெமா�ெபய���� இ�லா�ய� பைட�பா�க�� இ�லா�� த��� �ைறவான ெகா��க� வா�க� ��ட ெபா��ஷ� ப��ரண அழ�ய ��மா�� �.ெஜ.��’ஆைன ��ைவ�� �ல ேக��க� ந���ைக�� ப��தர�க� ����ராைன அ��க ���மா? ஹ�ர� �யா� தா�ேச� (1496-1586/1589) வ�ள� அ��� ஹ�� சா�� அ���� ெகா�த�ப�ட ��ப�க�: �கபார� �ைர�பட� காத� பாட�க� அ�தாரம�ற அ�தான கைலஞ� �ைன��� அ�ச���� �ரா�� ஃ�னாேல வரலா� பைட�த அ�ைக�� அச�த�� அ��க�� எ���ைன�� �யா நானா ��� ��ய� ைம ேந� ஈ� கா� – மக�தான ேசைவ �யான� ஓ� அ��க� கட�ேளா� ேப�வ� எ�ப�? 3
 • 4. �ைன��� அ�ச���� �ைன��� அ�ச���� – க��ைரக� நா�� �� �� �� ெவ��� 4
 • 5. �� �� ப�க��� �� �� ஆ�க�, �ல�க� �ய��� GNUஅ�வ� ெதாட���� gnuanwar@gmail.com gnunanban.blogspot.com ேமல�ைட உ�வா�க�: மேனா� �மா� ��ன�ச�: socrates1857@gmail.com 5
 • 6. ெபா�� அட�க� இர�� க�களா�� பா��க� எ� ஊ� த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க�� நா�� ச�� �ைனவைலக� நா�� த�த ெகாைட சமகால ெமா�ெபய���� இ�லா�ய� பைட�பா�க�� இ�லா�� த��� �ைறவான ெகா��க� வா�க� ��ட ெபா��ஷ� ப��ரண அழ�ய ��மா�� �.ெஜ.��’ஆைன ��ைவ�� �ல ேக��க� ந���ைக�� ப��தர�க� ����ராைன அ��க ���மா? ஹ�ர� �யா� தா�ேச� (1496-1586/1589) வ�ள� அ��� ஹ�� சா�� அ���� ெகா�த�ப�ட ��ப�க�: �கபார� �ைர�பட� காத� பாட�க� அ�தாரம�ற அ�தான கைலஞ� �ைன��� அ�ச���� �ரா�� ஃ�னாேல வரலா� பைட�த அ�ைக�� அச�த�� அ��க�� எ���ைன�� �யா நானா ��� ��ய� ைம ேந� ஈ� கா� – மக�தான ேசைவ �யான� ஓ� அ��க� கட�ேளா� ேப�வ� எ�ப�? 6
 • 7. 1 இர�� க�களா�� பா��க� ெகா�ச� ’எ��’ ெச�� இ�ேபா� ஃைபன� �ராஃ�� உ�க� ��ேன! �க��� ��� ேபாமேர�ய� அழ� நா�����கைள� ���� ைக�� ைவ���ெகா�� இ���� ஒ� ஒ��பட�ைத இ�ேட�. அத�� எ�ன �தமான எ���ைனக� வ�� எ�� ெத���தா� இ�ேட�. ஆனா� நா� �ைன�த அள��� எ���ைனக� வர��ைல எ�ப� என�� ெகா�ச� ஆ�ச�யேம. ஒேர ஒ� சேகாதர� ம��� நா� ஒ� இ�லா�ய� எ�� ெசா���ெகா�ள ெவ�க�ப�வதாக எ�����தா�. ஒ� ���� நா�கைள� ெதாடலாமா எ�� இ�ெனா� சேகாதர� ேக����தா�. இ�த �ஷய� ப�� என��� ெத��தைத உ�க�ட� ப����ெகா�ளேவ��ேய இைத எ���ேற�. ����க� அைனவ�� ����ராைன�� ��ந� வா��ைன�� ஏ���ெகா��, அத�ப� வா��றா�க�. அ�ல� வாழ �ய����றா�க�. அவ�க� எ�த� ���னராக இ��தா�� ச�. ஆனா� இ�� ஒ� ெப�ய �ர�சைன உ�வா�, அ� ந� வா�ைவ ����மாக ஆ�ெகா��, நா� எ�ன தவ� ெச��ேறா� 7
 • 8. எ�ேற அ�யாம� ெச����ட�தா� ஆக�ெப�ய ேசாக� எ�� க���ேற�. அ� எ�ன தவ�? ��’ஆ�, ஹ�� எ�ற இர��� �த�� ���ய��வ� தரேவ��ய� ��’ஆ����தா�. ஆனா� ஹ�ஸு��� �றகான இர�டா� இட����� ��’ஆ� த�ள�ப����ட�தா� இ�ைற�� ஏ�ப���ெகா������ எ�லா� �ர�சைனக���� காரண�. அ����த�� உ�ைம இ�. ��’ஆ�� எ��� மா�ற�பட��ைல. இ����த� (ஸ�) அவ�க��� எ�த ��’ஆ� ெகா�ச� ெகா�சமாக 23 ஆ��களாக அ�ள�ப�டேதா அேத ��’ஆ�தா� இ�� உலெக���� உ�ள ேகா��கண�கான ����களா� ஓத�ப���ெகா���, �ள�க�ப���ெகா���, ��ப�ற�ப���ெகா��� உ�ள�. இத�கான ஆதார�க� �ைறய உ��. ஒ� ��தா (���)�ட மா�ற�படாம� ��ைமயாக� பா�கா�க�ப�� ஒேர �� ��’ஆ�தா�. இைத ����க� ச�ேத��கமா�டா�க�. ச�ேத��தா� ெத�� ெபற வ����. ஆனா� ஹ�� �ஷய� இ�ப��ப�டத�ல. ��’ஆைன இ����த� (ஸ�) மனன� ெச�ய�� எ�� ைவ�க�� ெசா�னா�க�. எனேவ இர�� �த�க�� அ� பா��கா�க�ப�ட�. ஆனா� த��ைடய உபேதச�க� ��’ஆ��� இைணயான இ�ெனா� �லா��டலா�, அதனா� இைறேவத���� உ�ய ம�யாைத�� ப�க� ஏ�படலா� எ�பதா� அைவகைள எ�� ைவ�க ேவ�டா� எ�� ��னா�க�. (இைத��ட ஹ��க� �லமாகேவ நா� ெத���ெகா��ேறா�). ��’ஆைன�த���� நா� ெசா��� எைத�� எ�� ைவ�கேவ�டா�. அ�ப�� ெச����தா� அைத அ������க� எ�� இ����த� (ஸ�) ெசா�னா�க�. அ� ச�� ��� அ����� இ�த ந�ெமா� ����� ப�ய�ப���ள� (�� 42, எ� 7147) அவ�க���� �றகான க�ஃபா�களாக அ�ப�க�� உம���ட இ��தேம ெச�தா�க�. அ�ப� எ�� ைவ�க�ப����த ஹ��கைள எ������ப� உ�தர��டா�க�. அ�ப�ேய ெச�ய�� ப�ட�. தா� ேச��� ைவ����த 500 ந�ெமா�கைள�� எ�����ட �றேக அ�ப�க��� ��ம�யான உற�க� வ�த�. த� மக� அ���லா�வா� ெதா��� ைவ�க�ப�ட �ல ந�ெமா�கைள அ������ப� உம� இ�� க�தா� உ�தர��டா�க�. ஹ���கைல வ��ன�களா� இ�� ஸ�� (ஆதார���வமானைவ, ந�ப�த��தைவ) எ�� வைரய��க�ப�ட ஆ� ெதா���க�� இ����த� (ஸ�) இ�த உலைக ���� ���� இர�� ��றா��க���� ��ன� ெதா��க�ப�டைவேய. இர�டா� உம� எ�� வரலா��� அ�ய�ப�� உம� இ�� அ��� அ��� கால���தா� (�� 682 – 720) ந�ெமா�க� 8
 • 9. ெதா��க�ப�டன. எனேவ அவ��� ஏக�ப�ட ெபா�க��, தவறான க����க�� ���க�பட வா��� ஏ�ப�ட�. அதனா�தா� ல�ச�கண�கான ஹ��க����� உ�ைமயானைவ எ�� க�த�ப�ட ந�ெமா�கைள ம��� வ�க�� எ��க ேவ�����த�. இ�ப�ெய�லா� நட��� எ�� இைறவ�� ��’ஆ�� எ�ச����றா�: இ�வாேற ம�த�க���, ��க��� உ�ள ைஷ�தா�கைள ஒ�ெவா� ந���� பைகவ�களாக ஆ��ேனா�. ஏமா��வத�காக கவ���கர மான ெசா�கைள அவ�க�� ஒ�வ� ம�றவ��� அ�����றன�. உம� இைறவ� நா����தா� அவ�க� இைத� ெச����க மா�டா�க�. அவ�க� இ��� க��வேதா� அவ�கைள ��� ���ராக! (6”112) இ���க��� ேவைல நட��� எ�� இைறவ� �����ேய ெசா����டா�. அ� ெத��ததனா�தா� இ����த� (ஸ�) அவ�க�� எ� ேபாதைனகைள எ��ைவ�கா��க� எ�� ெசா�னா�க� ேபா��. ஹ��க� �ஷய��� எ�வள� �ழ�ப�க� �க����ளன எ�� ெத���ெகா�ள �ேழ வ�� தகவ�கைள� ப��� ெகா�ச� ேயா���க�. ��ட�த�ட ஏ� ல�ச� ஹ��க� எ�த�ப����தன. ஹ�ப� இமா� அவ�க� த� ”��ன�” ந�ெமா��ெதா���� தன��� �ைட����த 700,000 ஹ��க������ 40,000 ஹ��கைள ம��ேம ெதா���� ெகா��தா�க�. அதாவ� 6,60,000 ஹ��கைள �����டா�க�. அதாவ�, தன����ைட�த 100-� 94 ���கா� ெபா�யான�, �ர�டான�, இ���க�ட�ப�ட� எ�ற ச�ேதக��� �ட�ப�டன. இமா� �கா� அவ�க� தம��� �ைட�த 6,00,000 (ஆ� ல�ச�) ஹ��க�� இ��� 7275 ஹ��கைள ம��ேம ந�ப�த��தைவ எ�� வ�க�� எ����ெகா��தா�க�. அ�ப�யானா� 592,725 ஹ��கைள �����டா�க�. 99 சத�த� ந�ப�த��ததாக இ�ைல! இமா� ���� தன��� �ைட�த ��� ல�ச� ஹ��க�� இ��� 4000 ம��ேம ெகா��தா�க�. இ��� இ���க�ட�ப�டைவயாக இ��கலா� எ�ற ச�ேதக��� �ட�ப�டைவ 99 சத�த�! ஆனா� ��’ஆ�� �ஷய� இ�ப��ப�டத�ல. �க��ற�த, அழ�ய ஹ�� (அ�ஸ� ஹ��) எ�� இைறவ� ��’ஆைனேய �������றா� (39:23). அ�ம��ம�ல, ஹ��க���� நா� அபாரமாக ந���ைக ைவ����� அதைனெயா�� இ�தா� ச�, இ�தா� தவ� எ�� �வா��� ����க��� ம���� �ழ�ப�ைத�� ���ைனைய�� ஏ�ப����ெகா�����ேறா�. 9
 • 10. அ�ப�யானா� ந�ெமா�கைள ஒ��ெமா�தமாக ஒ����ட ேவ��மா? நா� அ�ப�� ெசா�லமா�ேட�. ஆதார���வ ந�ெமா�� ெதா����� இ��� ஹ��கைள� ப��தா�� ��மைற��� ப�கபலமாக இ���றதா, அ�ல� ��மைற�� �ரணாக� ெசா��றதா, இ�ப� இ�����த� ெசா�����க வா����டா, அவ�கள� க�ைண �� உ�ளைம�� ஹ�� ெபா����றதா எ�ெற�லா� ேயா���க�. உ�க��� அ�லா��� ப�க���� உ�ைம வ�கா��த� �ைட�கலா�. உதாரணமாக நா�க� ப��ய �ஷய�ைத� பா��கலா�. நா�க� அ��தமானைவ அவ�ைற ����க� வள��க� �டா� ெதாட��டா� அவ��� உ�� �� ேநாைய உ�டா�க���ய� எ�ெற�லா� ஹ��க� உ�ளன. அ�த அ��பைட��தா� ��ஹா� �ஹ�ம� எ�ற சேகாதர� எ��� வ��த� ெத������தா�. ைசய� �ஹ�ம� எ�ற சேகாதர� ேக�� ேக����தா�. எனேவ நா�க� ெதாட�பாக �த�� அ�லா� எ�ன ெசா��றா� எ�� பா����டலா�: ��’ஆ�ேல ’அ�ஹா�� க�ஃ�’ எ�� ஒ� அ��யாய� உ�ள�. �ைக�ேதாழ�க� எ�ற அ�த 18வ� அ��யாய��� �ைக�ேதாழ�க� எ�ப� இைறவ� ���ப�ப� பலகால� உற��னா�க�, ��� ���தா�க� எ�ற கைத ெசா�ல�ப��ற�. அ�� 13வ� வசன� இ�ப�� ெசா��ற�: அவ�கள� உ�ைம வரலாைற நா� உம��� ���ேறா�. அவ�க� இைளஞ�க�. அவ�க� தம� இைறவைன ந��னா�க�. அவ�க��� ேந� வ�ைய அ�கமா��ேனா�. (18:13) அ�த இைளஞ�கைள ஈமா� ெகா�டவ�க� (இ�னஹு� ஃ��ய��� ஆம� �ர����) எ�� இைறவ� வ����றா�. அேதா� அவ�க��கான �தாய� (ேந�வ�கா��தைல) அ�கமா��ேனா� எ��� ���றா�. அதனா� எ�ன எ����களா? அவ�க� ஒ� நாைய வள��தா�க�. பாச���காகேவா, பா�கா���காகேவா. அ�த நா�� அவ�கேளா�தா� ெச�ற�. அவ�கேளா�தா� அ��� அ�த� �ைக�� உற��ய�. இ�த �ஷய�ைத அ�லா� 18வ� வசன��� உ���ப����றா�: ேம��, அவ�க� ���� ெகா����தேபா���, �� அவ�கைள ����� 10
 • 11. ெகா����பவ�களாகேவ எ����; அவ�கைள நா� வல��ற�� இட��ற�மாக �ர���ேறா�; த�ர, அவ�க�ைடய நா� த� இ� ��ன�கா�கைள�� வாச�ப��� ���(�� ப��)����ற� (18:18) நா� வள��த அவ�க� ஈமா� ெகா�டவ�க�, அ�லா��ைடய வ�கா��த� ெப�றவ�க� எ�� ��’ஆ� ���ற�. எனேவ ஈமா� ெகா�டவ�க� நா� வள��கலா�, அ� இைறவ�� �தாய�ைத�� உத�ைய�� ெப�வ����� அவ�கைள� த��கா� எ�� ��டவ�டமாக� ெத��ற�. நா�க� அ��தமானைவயாக��, த��க�ப�டைவயாக�� இ��தா�, இைறவ� இ�ப�� �����பானா? அ�ல�, அைவ அ��தமானைவயாக இ����, அ�த அ��த� ந�ைம பா��காத வைக�� நட��ெகா�டா� ேபா�� எ�ற அ��த� ெதா��பதாக�� இைத� ெகா�ளலா�. இ�ெனா� ���யமான ஆய�ைத�� பா��கேவ���. ந��ைடய உண�� ஹலா� எ� எ�� வைரயைற ெச��ெகா���� வசன� அ�. அ�� அ�லா� இ�ப�� ���றா�: (ந�ேய!) அவ�க� (உ�பத��� ) த�க��� ஹலாலான (அ�ம��க�ப�ட)ைவ எைவ எ�� உ��ட� ேக��றா�க�; �� ���: உ�க��� ஹலாலானைவ, ��தமான ந�ல ெபா��க��, அ�லா� உ�க���� க�������றப� ேவ�ைடயா�� �ரா�, பறைவக��� ��க� ப���ய��� அைவ ேவ�ைடயா� ��க� ெப�றைவ�� ����க�; எ��� ��க� (ேவ�ைட�� ���ேபா�) அத��� அ�லா��� ெபயைர� �� ���க�; அ�லா���� அ���க�; ��சயமாக அ�லா� கண�ெக��ப�� �க�� �ைரவானவ�.(05:04) ’�ரா மா�தா’�� வ�� வசன�க� இைவ. அ�த� கால��� ேவ�ைடயா�வத�காக �ல �ரா�கைள அேர�ய� வள��� வ�தன�. அவ��� நா� ���யமான�. (ேவ�ைட நா�கைள ைவ���ெகா�ளலா� எ�� ��� ஹ��க�� உ��). அ�ப��ப�ட நா� ஒ�� ஒ� பறைவைய ேவ�ைடயா� த� வா�� ����� க���ெகா�� வ�� ெகா��தா� அ�த உண� நம�� ஹலா� எ�� அ��த�. நா� இ�ேபா� வா�� வா��ைக �ைற ேவ�; அ�த�கால அேர�ய� வா��த வா��ைக �ைறேவ�. உண� ேவ�ைட�காக நாைய அ���ய கால� அ�. நா� அ��தமான�, அத� உ�� �� ெதா�� ேநாைய� பர�ப���யெத�றா�, இ�ப� இைறவ� �����பானா? நாைய� ப�� அைத�பைட�த இைறவ��� அ�கமாக� ெத��மா அ�ல� இைறவனா� பைட�க�ப�ட ம�த�க��கா? நா� ந�சான�, அ� உண��பா��ர��� ந����டா� அைத ஏ� �ைற க�வ 11
 • 12. ேவ���, க��� நா�கைளெய�லா� ெகா�லேவ��� எ�� ����ற ஹ��கெள�லா� அ�லா� ��வத�� �ரணாக��, இ����த�� ஆ�ைம��� கள�க� க���பதாக�� உ�ளன எ�ப�தா� �ஜ�. அ�ப�யானா� எைத ந�பேவ���? �����க�. ஹ��� ெதா���கைள �ைற ��வ� எ� ேநா�கம�ல. ���த �ரம��ட� வா�நா�� ெப�� ப��ைய� ெசலவ��� அவ�க� ெதா����ளா�க�. அவ�க� கவன�ைத�� க�� உைழ�ைப�� �� உ�ேள ������ட �ல அ�ல� பல தவ�க�னா� ஏ�ப�� �ைள�கைள நா� ச����தாேன ஆகேவ���? நாைய� ெதாடலா�. ெகா�சலா�. வள��கலா�. அ� அவரவ� இ�ட� அ�ல� ேதைவ�� ஏ�றப�. அ�லா� அைத� தைட ெச�ய��ைல எ�பைத� ����ெகா�டா� ச�. ஆனா� நா� வள���தா� ஆகேவ��� எ��� க�டாய��ைல. சேகாதர�கேள, ��’ஆன ஹ�� இர��� நம�� இர�� க�கைள� ேபா�றைவ. இர�� க�களா�� பா����ேபா�தா� ��ைமயான உலக� ெத���. ஒ� க�ணா� பா��தா� �ைற�டேனதா� ெத���. ��தலாகேவா �ைறவாகேவா இ����. இ�யாவ� ஹ��க��� ம�யாைத ெகா���� அேத ேநர��� ��’ஆ��� ம�யாைத ெச��� வா��ைப ந�வ ����டா��க�. இர�� க�களா��தா� பா��கேவ���. ஒ� க�ணா� ம��� பா��க ேவ�டா� எ�� ேக���ெகா��ேற�. உ�க���� ���த ஒ� மா��க அ�ஞ� ெசா����டா� எ�பத�காக ஒ� க��ைத ������ பா��காம� தைல�� ���ைவ���ெகா�� ஆடேவ��ய��ைல.�ஷயேம ெத�யாம�, ெகா�ச��ட �யமாக� ����காம� வா��ைதைய �டேவ�டா� எ�� ேக���ெகா��ேற�. இைறவ� ந� அைனவ���� �தாய� வழ��வானாக! அ��ட� நா�� �� 12
 • 13. 2 எ� ஊ� தா� �ற�� வள��த ஊரான நா�ைர� ப��ய �ைன�கைள� ப���� ெகா��றா� எ��தாள� நா�� ��. ஆ��க�, இல��ய� இர��� நா��� இ� க�க� எ�றா� �ைகய�ல. நா��� த��� ���தா� ஒ� �லவ� அ�ல� பாடக�� ேம� �ழேவ��� எ��� ��வா�க�. ��ட�த�ட ��ப���� ேம�ப�ட ரா�சச இல��ய ஆ�ைமக� 19-� ��றா��ேலேய வா������றா�க�. அவ�க�� �����ேட ஆகேவ��யவ� �லா� கா�� நாவல�. நா�கா� த���ச�க��� ந��ர� எ��� இவ� ����ட�ப�டவ�.”���யா �சா��”, ”ஞானா��ய�” ஆ�ய ப����ைககைள 1888� நட��யவ�. த��� நாவ� எ��ய ���� ெப�ம� ��றாவ��� ேம� ப��காத ��� ஜுைனதா ேபக�. இவர� ”காதலா கடைமயா” எ�ற நாவ� 1938-� ஆ�� உேவசா ���ைர, ��ைம���த� வா���ைர�ட� ெவ�வ�த� கமல���த�, ஹ��� சா��, அ��� க���, ஆ���, சா��ேவ�தா ேபா�ற பைட�பா�க� அைனவ�� நா���கார�க�. ெச�ைன உய���ம�ற ��னா� தைலைம ��ப���, க�பராமாயண அ�ஞ�மான எ�.எ�. இ�மா��, �லவ� ஆ��� கா�கா, �வா�ர� பாட�க��� ேம� எ��, ஐ�ப���� ேம�ப�ட இ�லா�ய� பாடக�கைள உ�வா��ய க�ஞ� கைலமாம� ச��, க�ஞ�, ேப�சாள� இஜ� ஜப��லா, க�ஞ� இதயதாச�, நா�� இ�மா�� எ�� இல��ய�, க�ைத, ����ைற, �ைர��ைற என பல ப�மாண�கைள� ெகா�ட பைட�பா�க�� ப��ய� ���ற�. 13
 • 14. இைச��ைற�� நா��� ப�க��� அ�சயமான� எ�� �றேவ���. க�நாடக இைச�� கைரக�டவ� நா�� த�கா ச��த ��வா� எ�.எ�.ஏ. காத�. நா�� இ.எ�. ஹ�பா எ�றா� ெத�யாத த�ழ�க� எவ�� இ��க ��யா�. நா��� இல��ய�ேதா� ���� �ைண�த� ஆ��க�. 16� ��றா��� வா��த இைறேநச� ஷாஹு� ஹ�� கா�� வ� மகா� உ��ர��ரேதச��� இ��த மா��க������� நா���� வ��, 28 ஆ��க� வா��� பல அ��த�கைள �க���, நா����� �கைழ� ெகா��தவ�. ����க���� ெவ���ெகா�� வ��ைற�� ஈ�ப�ட ேபா������ய�கைள எ����� ேபா� ெச�ய ��சா� மைர�காய� ேபா�ற �ர�கைள உ�வா�� இ��ய ��தைல��� ெதா�டா��னா�. ஒ�ெவா� �யாழ��ழைம�� நா�� த�கா��� வ�� ப�� ேப�� ஒ�ப� ேப� ���ம�லாதவ�களாகேவ இ��பா�க�. நா�� த�கா�� ஆ��ேதா�� நட��� 14 நா� க��� �ழா��ேபா� ல�ச�கண�கான ம�க� உலெக������� வ�� கல�� ெகா���றன�. 500 ஆ��க���� ேமலாக மதந��ண�க�ைத� க��� கா��� ஊராக உ�ள� எ�க� ஊ�. நா�� த�கா��� ஐ�� �னாரா�க� அழ� ேச����றன. அ�� �ரதான வா��� எ��� இ���� 131 அ� உயர, ப�� அ���க� ெகா�ட 14
 • 15. ெப�ய �னாராைவ� க��� ெகா��தவ� த�ைசைய ஆ�ட ம�ன� �ரதாப��. நா�� நாயக� அட�க� ெச�ய�ப���ள �ல�தான�ைத��, ேம� ��ட�ைத�� �த� �த�� க��� ெகா��த� கட�கைரேயாரமாக இ���� ப��ன�ேச�ைய� ேச��த �னவ�க�. க��� ப�தா� நா� நா�� நாயக��� சமா��� ச�தன� �ச�ப��. அ�ேபா� சமா��� ேபா��த�ப�� ேபா�ைவைய ெந�� த�வ� ெச�ைனைய� ேச��த றா.பழ�யா��� ��ைள�� ���ப��ன�. நா�� நாயக��� அட�க�தல���� ேம����� ��ப��� த�க� கலச� ��தா ந��ைர� ேச��த மகாேதவ அ�யரா� க��� ெகா��க�ப�ட�. த�கா��கான தள�ைத ேகா��தசா� ெச�� எ�பவ� அைம���ெகா����ளா�. க��� ஊ�வல��� ச�தன��� வ��� வ�� ப�ல��� ெச��யா�களா� ெச�ய�ப�வ�. அத�� ‘ெச��� ப�ல��’ எ�ேற ெபய�. நா��� �ரதான சாைல�� ‘��� ஃபா��ஹா ��’ எ�� உ�ள�. க��� நட��� 14 நா�க�� இ��� ெப�ம�க� அவ�க�ைடய ெசல�� ஏைழக��� அ�னதான� ெச���ட� அ�. ேப��, எ���, இைச, கைல, ஆ��க�, வா�க� என� பல �ைறக�� ேக�பவ�கைள ���� �ர� ைவ�கைவ��� ஊ� நா�� எ�ப� உ�ைம. 15
 • 16. பட�க�: ச ெவ�கேடச�, ெச.�வபால�. எ�ைன� ப��ய ெப��� ெச��க� நா�ைர� ேச��த பைட�பா�க�� க�ஞ� நா�� ச��, வசனக��தா �யவ� ஆ�ேயா� நா�� ���� தா� மாமா�க�. ��� ஜுைனதா ேபக� ���� ெப�ய�மா! இ�ேபா� ஆ��� ம�ஹ�� உ�� க����� ஆ��ல� �ைற� தைலவராக� ப�யா��� நா�� ��, க�ப� க�ைதக� ம��� ��ட� க�ைதக� ���� �ெஹ�� ஆ��ைன ேம�ெகா�டவ�! ஆ��ல��� ஐ��, த��� 27, ெமா�ெபய��� ஆ� என இ�வைர 38 ��கைள எ�� இ���றா� நா�� ��! இவ� எ��ய இ�லா� ஓ� எ�ய அ��க� ���� ����� த���ச�க� ��� ெகா��� ெகௗர��� உ�ள�. இவ�ைடய ேஹாம�� இ�ய� கா�ய� த�� ெமா�ெபய����காக �ைசெய��� த�ழா�க ��� ெப���ளா� ந�� எ� �கட� 04.07.12 ம��� ந�ப�க� மனா, ெவ�கேடச� ����: எ� �கட� அ�ைட�� எ� பட�ைத� ேபா�� “யா�� வ�வா� நா�� ெதா�வா� நா�� ஆ�டவ� ச�����” எ�ற �ைர�பட� பாட� வ�கைள ேம�ேகா� மா�� ேபா���ளா�க�. ஏேதா நாேன ெசா�வ� ேபா�ற ஒ� ெதா�ைய அ� த��ற�. ’ந�ல மன��� ������� நா�� ஆ�டவா…உ�ைன நா�� ேவ�டவா” எ�ற ��டா�தனமான, இ�லா��� அ��பைடைய� ���� ெகா�ளாத ப�ல�ைய� ெகா�ட பாட�� வ�க�� ஒ�� அ�. எ�கைள� ெபா��தவைர பா�ஷா நாயக� அவ�க� ஒ� மாெப�� மகா�, ஞா�. அவ�க� ஆ�டவன�ல. ம�த�தா�. அவைர எ�த ����� ெதா�வ��ைல. வண�க� எ�லா� இைறவ� ஒ�வ����தா�. இைத� ெசா�ல ேவ��ய� எ� கடைம. 16
 • 17. நா� ஒ��னலாக எ�� அ���ய �� க��ைர: எ� ஊ� ஒ�ெவா� ஊ���� ஒ� வரலா� உ��. ஆனா� �ல ஊ�க� வரலா� பைட���றன. அ�வைக�� ெதாட��� வரலா� பைட��� ஊ�க�� ஒ��தா� நா��. இல��ய� ம��� கைல க��� த����� ெப�ைம ேச��த க�ஞ�கைள� த�த நா�ரா� ம�னவெர�லா� மலர� ப��த ம�ைம� கா�� �ராவா� கைலமாம� க�ஞ� நா�� ச��� ”த�ழக�� த�கா�கைள� பா��� வ�ேவா�” எ�ற �க�ெப�ற பாட�� இ�வ�க� நா��� ஆ�மாைவ� ெதா�டவ�க� எ�� �றலா�. ஏென�� ஆ��க�, இல��ய� இர��� நா��� இ� க�க� எ�றா� �ைகய�ல. நா����� “�லவ� ேகா�ைட” எ�ெறா� ெபய��, நா�கா� த���ச�க� அைம�த ெப�ைம�� உ��. நா��� த��� ���தா� ஒ� �லவ� அ�ல� பாடக�� ேம� �ழேவ��� எ��� ��வா�க�. ��ட�த�ட ��ப���� ேம�ப�ட ரா�சச இல��ய ஆ�ைமக� 19-� ��றா��ேலேய வா������றா�க�. அவ�க�� �����ேட ஆகேவ��யவ� �லா� கா�� நாவல�(1833-1908). நா�கா� த���ச�க��� ந��ர� எ��� இவ� ����ட�ப��றா�. இவ� த�� க�ற� ம�ைர �னா�� ��தர� ��ைள�ட�. இவ�ட� த�� க�றவ� மைறமைல அ�க�! நாவல� ஒ� �லவ� ம��ம�ல, ெசா�ெபா�வாள�, அர�, ஆ��ல� ேபா�ற ெமா�க� ந�க��த ப�ெமா� அ�ஞ�. ப����ைக� �ைற�� ��ேனா�யாக� �க��தவ�. ”���யா �சா��”, ”ஞானா��ய�” ஆ�ய ப����ைககைள 1888� நட��யவ�. இவ��� ��ன� மா��க �னா �ைடக�, சமய ச�ட��ட�க�, ெந��ைறக�, இல��ய �ள�க�க�, உலக நட��� ெச��கைள� தா��, �னா������� நா������� ெவ�வ�த�. �லா� கா�� நாவல� ��ப���� ேம�ப�ட ��கைள இய��யவ�. ”நா����ராண�”, ”ஆ�� நாயக�” ஆ�ய கா�ய�க��, அேனக கல�பக�க��, மாைலக��, அ�தா�க�� அவ��� அட�க�. ைரனா��� எ��ய ”Omar” எ�ற ஆ��ல வரலா�� நாவைல ”உம� பாஷா ��த ச���ர�” எ�ற ெபய�� 17
 • 18. 900 ப�க�க�� 1889-ேலேய ெவ���டா�. அ� 2001-� ெச�ைன க�த�ச� ப��பக�தா� ம�ெவ��� ெச�ய�ப�ட�. த�ழகஅர� �லா�கா�� நாவல�� பைட��கைள நா��டைமயா����ள� ����ட�த�க�. இல��ய ஆ�ைமக�� பைட��க�� நா��� ெதாட��த வ�ணேம உ�ளன. �த� �த�� த��� நாவ� எ��ய ���� ெப�ம� ��றாவ��� ேம� ப��காத ��� ஜுைனதா ேபக�. இவர� ”காதலா கடைமயா” எ�ற நாவ� 1938-� ஆ�� உேவசா ���ைர, ��ைம���த� வா���ைர�ட� ெவ�வ�த� (இ�நாவைல நா� ம�ப��� ெச���ேள�). கமல���த�, ஹ��� சா��, அ��� க���, ஆ���, சா��ேவ�தா ேபா�ற பைட�பா�க� அைனவ�� நா���கார�க�. எ�ைன�� இ�� ’க�சாெட’யாக ேச����ெகா�ளலா�. (�ழ�ைதக� �ைளயா��ேபா� �ைளயா�� ��க� அ�யாதவ�கைள ேபானா�ேபா�றெத�� ேச����ெகா�வா�க�. அவ�க��� நா�� பாைஷ�� ’க�சாெட’ எ�� ெபய�). �ைர�பட��ைற��� நா��� ப�க��� க�சமாக உ�ள�. ���பாக இர�� ேப�. ஒ�வ� ர��த�. எ��யா� ந��த மஹாேத� பட���� வசன� எ��யவ�. இ�ெனா�வ� �யவ� எ�ற அ�ப�. ைவேத� கா����தா�, அ���ள ர��கா�த ேபா�ற பட�கைள தயா��தவ�. எ�ப� பட�க��� ேம� வசன� எ��யவ�. ேதவ� ����� ஆ�தான வசனக��தா. இவ� ஆன�த �கட����� உ�வானவ� எ�ப� ����ட�த�க�. �கட�� ெதாட��� ���ைர�கைதக� எ�� ப�� ெப�� அத� �லமாக ��மா���� ெச�றவ�. அ�பாபா�� நா�ப� ��ட�க�� எ�ற பட���� ச�ைட�ப��� இய��னராக நா�� ஃப�� கா�கா ப�யா��னா�. ெச�ைன உய���ம�ற� தைலைம ��ப���, க�பராமாயண அ�ஞ�மான �.�. இ�மா��, �லவ� ஆ��� கா�கா, �வா�ர� பாட�க��� ேம� எ��, ஐ�ப���� ேம�ப�ட இ�லா�ய� பாடக�கைள உ�வா��ய க�ஞ� கைலமாம� ச��, க�ஞ�, ேப�சாள� இஜ� ஜப��லா, க�ஞ� இதயதாச�, நா�� இ�மா�� எ�� இல��ய�, க�ைத, ����ைற, �ைர��ைற என பல ப�மாண�கைள� ெகா�ட பைட�பா�க�� ப��ய� ���ற�. இைச��ைற�� நா��� ப�க��� அ�சயமான� எ�� �றேவ���. க�நாடக இைச�� கைரக�டவ� நா�� த�கா ச��த ��வா� எ�.எ�.ஏ. காத�. க�நாடக ச��த��� இ�லா�ய� பாட�கைள எ�.எ�.�.�� பா� �ரபல�ப���யவ�. ��� கால�க��� அனாயாசமாக� பாட���யவ�. (கால� எ�றா� �க�கால�, இற�த கால� வ��காலம�ல. க�நாடக இைச�ல�� �வர வ�ைசைய இ�மட��, ��மட�� என ேவக� ���, ஆனா� தாள� தவறாம� பா�வைத ஒ�னா� கால�, ெர�டா� கால� ��றா� கால� எ�� ��வா�க�). எ�.எ�.ஏ. காத� அவ�க�� �� உ�தா� தா�� �யா� கா�. க�நாட இைச�� �க�ெப�ற ��ட�பா��, காத� அவ�க�� தா�� �யா�ட� 18
 • 19. ப��றவ�க� எ�ப� பல���� ெத�யா�. ��யவ� எ�.எ�.ஏ. காத� அவ�க��� இைறவ� ��ட ஆ�ைள வழ�க ேவ��� எ�� �ரா������ ெகா��ேற�. நா�� இ.எ�. ஹ�பா எ�றா� ெத�யாதவ�க� த��நா���, ஏ� இ��யா����ட இ��க ��யா�. ெவ�கல��ர���� ெசா�த�கார�. இ�லா�ய� பாட�க��� இ�லா�ய� அ�லாதவ�க� ம����� ரசைனைய�� ம�யாைத�� ஏ�ப���யவ�. இல��ய� ம��� கைல��ைற ப��ய ஒ� �� ����தா� இ�. க�ஞ�க�, பைட�பா�க�, பாடக�க�, ேப�சாள�க�� ப��ய��� த�யாக ஒ� ��தகேம ேபாடலா�. ஆ��க� நா��� இல��ய�ேதா� ���� �ைண�த� ஆ��க�. 16� ��றா��� வா��த இைறேநச� ஷாஹு� ஹ�� கா�� வ� மகா� அவ�க� உ��ர��ரேதச��� இ��த மா��க������� நா���� வ��, 28 ஆ��க� வா��� பல அ��த�கைள �க���, நா����� �கைழ�� வரலா�ைற�� ெகா��தவ�க�. ����க���� ெவ���ெகா�� வ��ைற�� ஈ�ப�ட ேபா������ய�கைள எ����� ேபா�ெச�ய ��சா� மைர�காய� ேபா�ற �ர�கைள உ�வா�� இ��ய ��தைல��� ெதா�டா��னா�க�. ஒ�ெவா� �யாழ��ழைம�� நா�� த�கா��� வ�� ப�� ேப�� ஒ�ப� ேப� ���ம�லாதவ�களாகேவ இ��பா�க�. ம���வ ேமைதயாக��, இைச ேமைதயாக��, ஆ��க ஞா�யாக�� இ��த நா�� நாயக��� த�கா�� ஆ��ேதா�� நட��� 14 நா� க��� �ழா��ேபா� ல�ச�கண�கான ம�க� உலெக������� வ�� கல�� ெகா���றன�. 500 ஆ��க���� ேமலாக மதந��ண�க�ைத� க��� கா��� ஊராக உ�ள� �ல வரலா�� உதாரண�க�. நா�� த�கா��� ஐ�� �னாரா�க� அழ� ேச����றன. அ�� �ரதான வா��� எ��� இ���� 131 அ� உயர, ப�� அ���க� ெகா�ட ெப�ய �னாராைவ� க��� ெகா��த� த�ைசைய ஆ�ட ம�ன� �ரதாப��. (�.�. 1739-1763). நா�� நாயக� இற�� 199 ஆ��க� க���, அவ�க�ட� ைவ�த ேவ��த� �ைறேவ�யத� ெபா��� அ� அவரா� க��� ெகா��க�ப�ட�. �ரதாப�� க���ெகா��த ெப�ய �னாரா ெதாட�பாக 12 ���களாக க�ெவ�� வாசக�க� உ�ளன. நா�� நாயக� அட����ள �ல�தான�ைத��, ேம� ��ட�ைத�� �த� �த�� க��� ெகா��� கா��ைகயா��ய� கட�கைரேயாரமாக இ���� ப��ன�ேச�ைய� ேச��த �னவ�க�. நா�� நாயக��� தைலமா��� அவ�க� ஏ�� ைவ�த �த� �ள�ேக இ��� எ��� ெகா�����ற�. 19
 • 20. க��� ப�தா� நா� நா�� நாயக��� சமா��� ச�தன� �ச�ப��. அ�ேபா� சமா��� ேபா��த�ப�� ேபா�ைவைய ெந�� த�வ� ெச�ைனைய� ேச��த றா.பழ�யா��� ��ைள�� ���ப��ன�. ர��ேவ �ைலய� அ��� உ�ள ச��ர�, �ரதான �ைழவா�� ெச��� கத� ஆ�யவ�ைற அைம��� ெகா��த�� பழ�யா��� ��ைளதா�. நா�� நாயக��� அட�க�தல���� ேம����� ��ப��� த�க� கலச� ��தா ந��ைர� ேச��த மகாேதவ அ�யரா� 09.02.1956 க��� ெகா��க�ப�ட�. த�கா��கான தள�ைத ேகா��தசா� ெச�� எ�பவ� அைம���ெகா����ளா�. க��� ஊ�வல��� ச�தன��� வ��� வ�� ப�ல��� ெச��யா�களா� ெச�ய�ப�வ�. அத�� ‘ெச��� ப�ல��’ எ�ேற ெபய�. நா�� வ�� �ரதான சாைல�� ‘��� ஃபா��ஹா ��’ உ�ள�. க��� நட��� 14 நா�க�� இ��� ெப�ம�க� அவ�கள� ெசல�� ஏைழக��� அ�னதான� ெச���ட� அ�. அைர ��றா����� ேமலாக இ�த� ப� நட�� வ��ற�. ம�ற நா�க�� ��மண� ேபா�ற �ழா�க� நட���. நா�� நாயக��� �ட�க�� ஒ�வ� ெர�ைகயா. ����சா� எ�பவ� 19-� ��றா��� த�கா�� ேம�பா�ைவயாளராக �ய��க�ப����தா� எ�� வரலா��� ����க� ����றன. “ஞானெம�ப� உ�க� ��ட அ���ேலா ஜபமாைல�ேலா இ�ைல”, “இதய� ப���தமாக இ���� அள��� அ�� ஏ�ப�� ெத��க உ���� உய�வானதாக இ����” ேபா�றைவ நா�� நாயக��� ெபா�ெமா�க�� �ல. நா�� நாயக� மைற�த �ற� அவ�கள� ஆ��க� ேசைவக� ����ேபா��ட��ைல. அ��த�க� ெதாட���றன. இ��� ேவ��த�க� �ைறேவ�ய வ�ண�, ஞா�க�� மைறவா�� ப�� உண����ெகா��தா� உ�ளன. அ�த பார�ப�ய��� வ�தவ�தா� ஐ�ப���� ேம�ப�ட ஆ��க ��க�� ஆ��ய��, நா�வ�தவ�க�� ேநா�கைள�� �ர�சைனகைள�� ���தவ�மான ஞா� எ�.அ��� வ�ஹா� பாக�. பாக� ஆ�� சா��, யா�� ஆ�� சா�� ேபா�ற பரவலாக அ�ய�படாத எ�தைனேயா மகா�க�� வா��� நா�� ம��� �ைத�� �ட�ப� உ�ைம. வா�ப����� நா�� ெபய� ெப�ற�. மைர�காய�க�, மா�மா�க� ேபா�ற ெப�� வ�க�க� க�ப� வா�ப� நட��ய வரலா� உ��. ெசா�தமாக� 20
 • 21. க�ப� ைவ����தவ� அேனக� ேப�. நாகமர�க� அ�க� இ��ததா� நாக ஊ� எ�ப� ம����, நாவ�ைம ���தவ�கைள� ெகா�ட ஊரானதா� நா�� எ��� ஆன� எ�� ��வா�க�. ”ேசா� எ�க ����?” (����) எ�� நா���� வ�த ஒ� �லவ� ேக�டாரா�. அத��, ெத��� �ைளயா��ெகா����த ��வ� ஒ�வ�, “ெதா�ைட��தா� ����” எ�� ெசா����� ஓ�னா� எ�� ஒ� கைத ெசா�வா�க�. ேப��, எ���, இைச, கைல, ஆ��க�, வா�க� என பல �ைறக�� ேக�பவ�கைள ���� �ர� ைவ�க ைவ��� ஊ� நா�� எ�ப� உ�ைம. ேமல�க �பர�கைள http://en.wikipedia.org/wiki/Nagore, http://ta.wikipedia.org/wiki/நா��_(த��_நா�), http://www.nagoredargha.com/, http://abedheen.wordpress.com/, http://nagoori.wordpress.com/ ேபா�ற வைல�தள�க��� காணலா�. ேம���ய பைட�பா�க�� க�ஞ� நா�� ச��, �யவ� ஆ�ேயா� என�� தா� மாமா�க�. ��� ஜுைனதா ேபக� எ� ெப�ய�மா. ��ப� �.�.இ�மா�� ந�ப� ஆ���� ெப�ய மாமனா�. 21
 • 22. 3 த��ல��ய�� நா�� பைட�பா�க�� ெச�ற 13.03.14 ��பக� 3 ம�யள�� ெச�ைன ப�கைல� கழக��� த����ைற�காக சலாஹு�� ெமேமா�ய� அற�க�டைள� ெசா�ெபா�வா�ற எ�ைன அைழ����தா�க�. த��ல��ய�� நா�� எ��தாள�க�� எ�ற தைல��� உைரயா��ேன�. பவ�பா��� �ரச�ேடஷ�. ��ட�த�ட 83 �ைல�க�. ஒ�றைர ம�ேநர� ேப�ேன�. எ�றா�� நா��� ெபா��ஷ�கைள அைன�ைத�� ப�� எ�னா��ற ��ய��ைல. கால� க�� பல ேபைர� ப�� ெசா�லாம� �ட ேந��த�. எ�றா�� ஒ� �ைற�. நா� ேப�ய ேப��� சார� இ� ப������ ெசா���க� ’நா�� இ�லாம� இ�லா�ய� த��ல��ய வரலா� இ�ைல’ – என �க�ெப�ற எ��தாள� ேஜ.எ�.சா� ��வ�� ெகா�ச��ட �ைக��ைல. ரா�சச இல��ய ஆ�ைமகைள� ெகா�ட ஊ� நா��. அவ�க�� ���யமான �லைர�ப�� ம��ேம எ�னா� இ�ேக �ற����. ச��ரைன� ���� �ர�ேபால. வ�கா��� பலைக ேபால. மஹா��வா� �லா�கா�� நாவல� (1833-1908) த�ழக அர�, �லா� கா�� நாவல�� ச�த��ன��� � 6 ல�ச� அ�ப��� வழ�� அவ�ைடய பைட��கைள நா��டைமயா����ள�. இவ� ஒ� ரா�சச ஆ�ைம, ப��க� பைட�பா� – 50��� ேம�ப�ட பைட��க� எ��யவ� 22
 • 23. ஆனா� 24 ம��ேம இ�ேபா� ��ைமயாக� �ைட���ள�. அவ��� 14 க�ைத� பைட��க�. ம�றைவ உைரநைட. வல� ைக�� இல�கண� எ�� ‘வா��’ இட� ைக�� ெச��� எ�� ெகா��� ���� த��� ��ைர�� வல� வ�பவ� எ���, ”நா�கா� த���ச�க ந��ர�” எ��� ச�யாக� �கழ�ப�டவ�. �லவ�, க�ஞ�, எ��தாள�, ெமா�ெபய��பாள�, இத�யலாள�, ஆ��கவா� ம��� ெமா�ெபய���� ப��� 19� ��றா��� ���ைர ப��தவ�. ப�ெமா� ��தக�: த��, அர�, ஆ��ல�, அர��த�� ஆ�ய ெமா�க� அ��தவ�. இவர� ஆ��ய�க� யா� மாணவ�க� யா� எ�� ெசா�னா� இவர� �க� ெத���. நாராயண �வா� ப��த� — ��வா� �னா�� ��தர���ைள ஆ�ேயா� இவர� ஆ��ய�க�. மைறமைல அ�க� இவர� மாணவ�! ஒ�ப� வய�� �����ஆைன�� அர�� த�� ��கைள�� ஓ� ���தா�. எ�����வ�, எ� �வ�, �வாகர�, ��கல�, �க�� �தலான ��கைள�� இல�கண இல��ய�கைள�� 12 வய�� க��� ேத��தா�. இல��ய இத�ய� ��ேனா�யாக�� இ����ளா�. 1888� மேலயா �னா��� ெவ�வ�த ’���யா �சா��’ இதைழ இவ� நட��னா�.��ன� நா������ அ� ெவ�வ�த�. நாவல� ஆ��ய�. மா��க �னா – �ைடக�, சமய ச�ட ��ட�க�, ெந� �ைறக�, இல��ய �ள�க�க�, உலக நட�� �த�ய �ஷய�கைள அ� ேப�ய�. நா�கா� த���ச�க� 1901 ஆ� ஆ�� பாலவன�த� ஜ�� பா����ைர� ேதவ�ட� ேச��� ம�ைர�� நா�காவ�ச�க�அைம�தா�. அ�ச�க��� அர�ேக��ய ‘ம�ைர� த��� ச�க��� �லவரா���பைட’ இ��� இ�லா�ய�� த��� ப��� எ����கா�டாக உ�ள�. அ�� ‘ந��ர� எ��� �க��ெபயைர�� ெப�றா�. 23
 • 24. �த�� த�� பாட�கைள எ�த� ெதாட��னா�. ��� ப�க�, அ�தா�, மாைல, ேகாைவ, கல�பக�, �ராண�, கா�ய�, ஆ���பைட, வசன ��க�, உைரநைட ��கைள�� எ�� ெவ���டா�. பைட��க� — க�ைத ‘நா��� கல�பக�’ (1878)1. “நா�� �ராண�”(1893) நா�� ஆ�டைக�� வா�� �ற�� ��வ�. 30 படல�க� 1359 ���த�க�. மல� ���த படல���: ���ர�க�க�. 2. “த�கா மாைல” (1928) நா�� த�கா �ற��கைள 100 பாட�க�� �வ��ப� – 3� ப��� – ெவ���டவ� ஆ�� நாவல� 3. “�காஷபா மாைல’ (1899 , 1983) நா�� நாயக� கன�� �க��த ��ேண�ற �க���க� ���த ���கா�ய� — 13 படல�க�, 300 பாட�க� 4. ‘�வா��� கல�பக�’ (1882 ) ெகள� �வா�ய� �தான 101 பாட�க�5. ‘��ம�கா� ��ப�தா�’ (1895) – ம�கா�� �ற�� ��� 100 பாட�க�6. ‘ஆ�� நாயக� (1896) — ெச��� அ�ம� க�� �பா� ஆ�டைக வரலா� — 02 கா�ட�க� 43 படல�க�. 2373 ���த�க� 7. ‘பதா��� கல�பக�’ (1900) – ஆ�� நாயக� அட����ள பதா�� நக� �ற�� உைர��� 101 பாட�க� ெகா�ட�. 8. ‘ப�தா�� கல�பக�’ (1894) — ப�தா�� �ற�� ��� 101 பாட�க�.9. �லவரா���பைட (1903, 1968)–1901-� ம�ைர�� ��வ�ப�ட 4� த���ச�க��� ெப�ைமக� உைர��� �� — ப����தவ�, டா�ட� ம.�. உைவ� (இல�ைக – MKU� த����ைற உம���லவ� இ��ைக) 10. ச���ரமாைல11. �ரப�த� �ர��12. ��ம��ேகாைவ13. ���ர�க���ர��14. பைட��க� – உைரநைட க� ஜு� கராமா� – நா�� ஆ�டைக�� அ��த வா��ைக வரலா� –1. 24
 • 25. 131 அ��யாய� – 576 ப�க�க� ������ பாக� சா��� த���� ஜ�னா��� உைர2. கா�� ������� ஃ��ஹு மாைல�� உைர3. அர�� த�� அகரா�4. �றா��ராண வசன கா�ய�5. ஆ�� நாயக வசன�6. ��ம�மாைல வசன�7. ந��� �ள�க�8. ெபா��த �ள�க�9. ந�க� �ரா� ��யாண மா��ய உைர10. உம� பாஷா ��த ச���ர� (4 பாக�) – க�த�ச� ப��பக� (ஆ��ல��� ெர�னா��� எ��ய�) 19� ��றா��� ைமய�ப���� ���� ர�ய� ேபரர�க���ைடேய ப�லா��க� �க��த ேபா�ைன ைமய�ப��� �ரபல ஆ��ல வரலா�� �லா��ய� ைரனா��� எ�பவரா� எ�த�ப�ட ‘ஒம�’ எ��� ஆ��ல வரலா�� ��� �ற�பான ெமா�ெபய���. 11. �ய� ��� �ள�க� 25
 • 26. யா��பாண��� நட�த ஒ� ��ட��� : ‘��ெவ�� ம�னா ��கா� �ய���� ���ற�ேற’ எ�� அவ� ��யேபா� ஒ� ெப� �ய� ��� எ�� ��வத� காரண� ேக�டா�. ����� ��ைட�ட�ெத��ேமய�� ��� ெபா���� வ� ெத�யா�. கா�ைக� ���� த� ���கைள ������. கா�ைக�� அ� த� ��� அ�ல எ�� ெத�யவ��ேபா� அ� ெகா�த வ��. அ�ேபா� ��� ���க� எ����� ���ச� ெகா�ட ���ள பறைவ அ�. எனேவதா� �ய� ��� எ�� ��ேன� எ�� �ள��னா�. ��க� ஒ� தானா��லவ�தாேன எ�� ஒ�வ� �ற, ’த’ எ�றா� த��� ஆ�ர� எ�� ெபா��. எனேவ ஆ�ர� �லவ�க���� தைலைம� �லவ� நா� எ�� ப�� ெசா�னா�. ர�� பாட�: ’�லவரா���பைட’��:‘ம�ைர�� நட�� ெச�றா� நா� பல ெச���. ஆத�� �ைகவ���� ெச��� �ைர�� ெச�லலா�’ எ�� ��� �ைகவ��ைய ”மரவ�ைட� ெசலெவா�ப�ெச�பா��� எ��ர���” எ�� வ����றா�. �லவ� ஆ��� (1916-66) க�ஞ�, பாடலா��ய�, நாடக� கைலஞ�, ஓ�ய�, ப����ைகயாள�, ப�ெமா� அ��தவ�, ெசா�ெபா�வாள�, வ�க�, இல�ைக, ப�மா, மேலயா��க��� ேபா�ற பல நா�க���� ெச�� எ��யவ�. ஆனா�� வ�ைம�� வா�யவ�. ’ஆசா�� அகரா��� அ�ேக ைவ�� அ�ய�த�க வைக�� க�ைத இய�ற 26
 • 27. ���பாதவ� நா� . ம�க� ���ைபேய இல�கணமாக ம��� க�ைதக� எ���ேற�’ எ�றா�. ��க� : 1934 – நவ�த�த� — 10 பாட�க�. ந�க� ெப�மானா�, நா�� சாஹூ� ஹ�� ஆ�டைக ஆ�ேயா� �� 1. ��ந� வா����பா (1935) –ர��� ெவ���2. 1949 – ேத��� –ெகா��� ெவ���3. 1961 – ���� �� பாட�க�, இ�லா�ய� பாட�க�4. 1961 — ‘அழ�� �� அ��’ க�ைத �� – ��வ�ச� ப��ஷ��,ெச�ைன. 5. ெபா� அ��� பாட�க� அ�க�, இ�லா�ய� பாட�க� �ைற� இைச�பாட�க� எ��� ���தா�. ேக�ட�ட� எ��� த�வா�. ஒ� ேகா�ைப� ேத���காக��. பாட�க��காக � 80 �த� 500வைர ெப�����றா�. ���� ��, ���க��, ��க — ��� ெகா�ைக �ள�க� பாட�க� எ����ளா�. அவ� பாட�கைள� பா�ய பாடக�க� �ல�: நா��த�கா ச��த ��வா� SMA காத�, நா�� ஹ�பா, இைசம� ���, ெஹ�.எ�. ஹ�பா, காைரதா��, ���� க���லா, ம�ைர ஹூைச� ��, இல�ைக ெமா��� ேப�. ம��ேல �ற�தேதேனா எ�க� ெப�மாேன / மா�ல�ைத� தா��டேவா எ�க� ெப�மாேன எ�ற நா�� ஹ�பா பா�ய �க�ெப�ற பாட� அவ� எ��ய�. 27
 • 28. ஓ�யராக�� இதழா��யராக�� அவ� இ����ளா�. மேலயா�� ஓ�ய��ட� ஒ�ைற நட��னா� . ��ைக�� ’மலாயா ந�ப�’ இத�� ஆ��யராக இ����ளா�. (1947). ��பமான, சாட� ���த அர�ய� �ம�சகராக இ����ளா�. மா�யா� ம�மக� உறைவ�ேபால கா��ர� க�� நட��ெகா��ற� எ�� ெசா�ன அவ� அத�� ஒ� உதாரண� ெசா�னா�. ஒ� ��ைச�கா��� ம�மக� கா� இ�ைல எ�� ��னாளா�. ஆனா� அவைள ம�ப��� அைழ�த மா�யா�, “உன�� கா� இ�ைல ெசா�வத�� அவ� யா�, இ�ேபா� நா� ெசா��ேற�, கா� இ�ைல ேபா” எ�� ெசா�னாளா�. அைத�ேபால�தா� கா��ர� நட��ெகா��ற� எ�� ��னா�! 23.09.1966-� அவ� நா��� காலமானா�. நா�� த�� ப�� அவர� அ�ைமயான பாட� ‘பா��ர�ைத ஏன� எ�ேபா� / பைழய�ைவ ���ேசா� எ�ேபா� ஆ��ரமா� ெமா� �ழ�ைப / அழகாக ஆண� எ�ேபா� ெசா�ைத�ைர �ற� ெசா��� / சாத�ைத ேசா� எ�ேபா� எ�தைனேயா த�� ���� / எ�க���� த�� வழ�ேக’ இ�ெனா� பாட� அரசைன ஆ��யா� ஆ�கவா? / ந�ல அ����� �ைர��� �டவா? நரக��� கத�ைன� ��டவா? / ச�� �ைறயேவ என���� ந��வா�. கட�ளா� ஆகாத கா�ய� / �ட� க��ட� ெச����� கா��ேவ�! மைடயைன நா�ம��� நா�னா� / ேதச ம�த�� ேமைதயா� மா��ேவ�! டா�ட� �.வ. 960l-� �லவ� ஆ���� க�ைத� ெதா����� வழ��ய ���ைர�� ஒ� ப�� : 28
 • 29. ‘�ற�த க�பைன எ�ப�, ����யேபாெத�லா� வ�� வா��ப� அ��. அ� வா��தேபாெத�லா� அதைன ����� ேபா��வேத க�ஞ� ெதா��. இ�த ��� உ�ள பா���க�� �லவ� ஆ��� அவ�க�� உ�ள��� எ��த ���ய உண���கைள��, �ற�த க�பைனகைள�� கா���ேறா�. ‘எ� மைன�’ எ�ற பா�� உ�ள�ைத� ெதா�� உ��க வ�ல�. ‘ேவ��த�’ �த�ய பா���க� ெமா�ெபய��பாக�� த�வலாக�� அைம��� ந�ல த�� வ�வ� ெப���ளன. ெப�நா� �ைறைய� க�� த� வ�ைமைய �ைன�� வா�� ஏைழ�ெப� ப��ய பா��, நா��� உ�ள வ�ைமைய எ���� கா��வ�.’ ஹ�ர� அ��� வ�ஹா� பாக� (1933-2002) ஒ� ஞா�யாக��, ஆ��க ��வாக��, அர�, பார�க�, த��, உ��, ஆ��ல� ேபா�ற ெமா�க�� பா����ய� ெப�ற ப�ெமா�� �லவராக�� �ள��ய பாக� அவ�க� 50��� ேம�ப�ட ��கைள� ெகா��தவ�, �ற�த ெமா�ெபய��பாள�. ���ய� எ�ற �ைனெபய��� ஆர�ப கால��� எ����ளா�. ��ன� த� ெசா�த� ெபய�ேலேய எ��னா�. ��கைதக�� க��ைரக�� எ����ளா� . ம��ள��, ம���ட� �த�ய ப����ைகக�� அவர� பைட��க� ெவ�வ�தன. 12� ��றா��� வா��த ஞா�யான இமா� க�ஸா��� இ�யா� உ����� எ�ற �க��ற�த அர� பைட�ைப ��ட�த�ட 50 ��களாக அ��யாய� வா�யாக ெமா�ெபய���� ெகா��தவ�. அைவகைள ெமா�ெபய��� எ�� ெசா�வைத�ட ம�பைட�� எ�� ெசா�வேத �க�ெபா��தமானதா��. அவ�ைடய ���ய ப�மாண� அவ� ஒ� மகா� எ�ப��, பல அ��த�கைள �க���யவ� எ�ப��தா�. ஒ� எ��தாளராக, பைட�பா�யாக இ��ப� 29
 • 30. அவைர� ெபா��தவைர உப�யான �ஷய�தா�. ���ய ��க� ஞான�ேகா�ைட�� தைலவாச�, 2. உ�ள��� ��ைதக�, 3. உள���ைம, 4. இ�ைம�� ம�ைம��, 5. மக���, 6. நாயக��� ந�ப��க�, 7. ச�தாய வா��, 8. ச�தாய ந�ைமக�, 9. பத� ேமாக�, 10. பாவம����, 11. பண��� பய�, 12. �ற�ேபசாேத, 13. ெபாறாைம ெகா�ளாேத, 14. ��மண�, 15. த�ைம�� ந�ைமக�, 16. த���� — ேபா�றைவயா�� 1. ��ப� � � இ�மா�� (1921-2005) நாட��த த�ழ�ஞ�, எ��தாள�, ெச�ைன உய���ம�ற தைலைம ��ப�, ���கால த�ழக ஆ�ந�, க�ப� அ�ஞ�, க�ப� கழக�தைலவ�. 30
 • 31. ��க� : (20-�� ேம�) ெமளலானா ஆஜா� (1945) (வா��ைக வரலா�)1. அ�லா��� ஆ�ர� நாம�க�2. இ���� இராஜ நாயக� (உலக� த�ழாரா��� ��வன�) (ஏ�.எ�.ஜாப��� – ��ஜஹா� அற�க�டைள� ெசா�ெபா��) 3. ��மட�� ெபா��தன. (1978) வான� ப��பக�, ெச�ைன. ப�. 2594. க�ப� க�ட சமரச� (1985) வான� ப��பக�, ெச�ைன. ப�. 227.5. உ��� உவைக (1987) வான� ப��பக�, ெச�ைன. ப�. 2276. இல��ய மல�க� (ெச�ைன வான� ப��பக� 1990)7. ஒ� மற�க ��யாத அ�பவ� (1992) – வான� க���� 1985� ெவ�வ�த க��ைர� ெதா���) 8. க�ப� க�ட ராம�9. ெச��க� க�க�10. வ�ள�� வ�ள�11. பைழய ம�றா� – வான� ப��பக� 198012. ��� �னா�க� வான� ப��பக�. 41013. �ைன���ட�,14. தா���15. உலக� ேபா��16. நய�த�க நாக�க�17. 1976-� க�பராமாயண� ��கா��ய�ைத�� ெம��ய உ��யான தா� ப��பாக ெவ���டா�. ”தைல �ற�த 100 த�ழ�க�” எ�ற �னம��� ஆரா����க��ைர�� அவ� ஒ�வராக இ��தா�. 1979 –� ெச�ைன உய���ம�ற தைலைம ��ப�யானா�. அவ� �க�� ேராஷ�கார�. எனேவ த�ைன�கல�காம� ேகரளா��� மா��யதா� 1981� பத�ைய ரா�னாமா ெச�தா�. “எ��� ேந�ைமைய�� ச��ய�ைத�� ��ப��னா� கட�� அ�� தானாக வ��” – எ�� அவ� ��னா�. ெப�ற ப�ட�க� : 31
 • 32. “இய� ெச�வ�” “ேசவா ர��ன�” “இராம ர��ன�” “கைலமாம�” (1991 – 1992) வ�ண�கள��ய� �லவ� –18� ��றா�� இய�ெபய�: ைசய� ஹ�� இ�ரா��. ச�த� பா�க�� ”எ���ைல ப��பேத� எ�ைம�க�� சாவேத� / பால��” எ�பைத� ேபா�ற ேக�� ப�� பா��� இ���� வ�ண� பா�க�� இய��வ�� �க�ெப�றவ�. இராஜ நாயக�, ��� நாயக�, �� �ள�க� ஆ�ய ��� கா��ய�கைள இய��ய ெப�ைம���யவ�. பைட��க� 1.இராஜ நாயக� – கா��ய� சாலம� எ�� �ற�ப�� �ைலமா� ந� ப��ய�. 2240 பாட�க�. கட�� வா����பாட�: ஆரண� �� ல�லா�ட ேகா�� / ேலரண� கட�வைர ��� ம�ெற��மா� �ரண� ெபா�ெளன� ெபா���ேமா� �த� / காரண� கட�ைளக������வா� 2.��� நாயக�— கா��ய� 12-� ��றா�� இைறேநச� ������ அ��� கா�� �லா� ப��ய�. 39 படல�க� – 1707 பாட�க�. அ�� ஒ� பாட�: ������ எ�� �ற ��னவ� க�ைண��டா� ������ எ�� �ற ��ப��� பலா�� ���� ������ எ�� �ற ��ெதாைக உல�� வா���� ������ எ�� �ற ���லா� பத���ேட 3. �� �ள�க� – கா��ய� த�ழக��� இ�லா�ைத� பர�ப ம�னா����� வ�த ஏ�வா� நாத� இைறேநச� ெச��� இ�ரா�ைம� ப��ய�. இவ� பா�� நா� வ��, அைத ஆ�� வ�த ���ரம பா��யைன ேபா�� ெவ�ற வரலா��� கைதைய�� இ� ���ற�. இ� ஏ�வா��� தல �ராண வரலா�� ஆ��. இவர� இ�ெனா� �� 4. அ�பா�ஷா நாடக� 32
 • 33. ��� ஜுைனதா ேபக�(1917-1998) த��� ��ன� பைட�த �த� ���� �ர��� ெப� பைட�பா� இவ�. ஒ� நாவலா��யராக��, க��ைரயா��யராக�� இ����ளா�. ”ப��காத ேமைத” எ�� இவைர ேபரா.�.ஆ�ஷா�மா, 2007 அைன��லக இ�லா�ய த��ல��ய 7� மாநா���க��ைர�� �க�ச�யாக வ����றா�. ஏென�� இவ� ப���ப��� ��றா� வ��� வைரதா�. ஆனா� இவர� �யத�� நைட ��கைல ப�ட� ெப�றவ�����ட வரா� எ�� ���� ��ேவ�. பைட��க� காதலா கடைமயா (1938, ஜூைல 2003 �ேநகா, ெச�ைன)1. ச�பகவ��ேத� அ�ல� ெத�னா�ேபா�த அ�பா�ய �ல�ேதா�ற� (1947) 2. ம�ழ�� (1985)3. இ�லா�� ெப�க�� – க��ைரக� (1995)4. மைலநா�� ம�ன� –��� இ�லா� ப����ைக�� ெவ�வ�த ெதாட�கைத. 5. ஹ�மா அ�ல� க��� மா��6. ெப� உ�ள� அ�ல� கணவ�� ெகா�ைம7. ��நா�� அ�ண�� ��ய மா��8. காஜா ஹஸ� பச�: ���� ெப�ம�க� வரலா�9. இவர� காதலா கடைமயா நாவ��� டா�ட� உேவசா�� ��ைம���த�� ���ைர வழ����ளன�. ���ைர உேவசா: ச�பகால��� நா�� �ஜுேபக� எ�ற ெப�ம� எ��ய காதலா கடைமயா 33
 • 34. எ�ற தைல��ட� ��ய அ�நவ கைதைய நா� பா��தேபா� என�� ��க ம������ �ய��� உ�டா�ன. மக�ம�ய�க���� த�� ��கைள� ப����ள ெப�ம�க� இ���றா�க� எ�பைத இ���தக� ந�� �ள���ற�. எ�லாவ���� ேமலான� கடைமேய எ�ப��, பேராபகார� ெசய� ஒ�ெவா�வ���� இ��யைமயாதெத�ப��, ெபா�ளாைச ேம��டவ�க� எைத�� ெச�ய� ��வ� எ�ப��, இ���தக���க�ட ���ய �ஷய�க�. ..இ��ைல எ��யவ���� த��ல��ய ��க�� ந�ல ப�����ெட�பைத� கா����ற�. ���ைர ��ைம���த�: ���� ெப��� எ�த ��வ�வைத நா� வரேவ��ேறா� காதலா கடைமயா�� நாேடா� ம�ன�� எ��ஆ�� ’நாேடா� ம�ன�’ பட� இ�கைதைய அ��பைடயாக ைவ�� எ��க�ப�ட� எ�ப� �ைவயான வரலா�. அ�பட���� வசன� எ��ய ர��த�ட� எ��யா� பா��கைத ெசா�னா�. ���கைதைய ர��த� ெசா�னா�! எ�ப� உ�க���� ெத��� எ�� ேக�டத��, இ� காதலா கடைமயா நாவ�� கைத எ�� அவ� ப�� ெசா�னா�! ர��த� நா���கார�. மஹாேத� ேபா�ற �ைர�பட�க��� வசனெம��யவ� எ�ப� ����ட�த�க�. ’எ�த� ச�க� ெப� ம�கைள அ�ைம�ப��� ைவ�����றேதா அ�த� ச�க� ஒ� கால���� தைல����� ��க ��யா�’ – எ�ற வசன� இவ�� ெப��ய� ��தைனைய நம�� எ����கா���ற�. ‘காதலா கடைமயா?’ நாவ�� கைத� ���க�: ஒ� இளவரச�� ����� �ழா��� �� மய�க ம��� ெகா��� அவைன�ேபால உ�ள ேவெறா�வ��� த�கா�கமாக அவ��� �� �����றன�. ம�க�� இளவர��� அவைன உ�ைமயான இளவரச� எ�ேற ந����றன�. நா����� ேதைவயான பல ந�ல ��ட�கைள அவ� ����றா�. இ���� �ைற ைவ�க�ப�ட உ�ைமயான இளவரசைன , இளவரசனாக ந��பவ� ��� வ��றா�. ெஜ�ம� க�ண� நா�� வ�� ��� ������ ெச�� அவர� த�� மர� அற�க�டைள�� ��ெசா� சாளர���� www.infitt.org �� பைட��கைள ��ைட� ெச�� ப�� ெச�தன�. அ��ைர: ’இ�ைறய ச�தாய��� வள��த எ��தாள�க����, வள�� எ��தாள�க���� எ� ஆேலாசைனைய� ேக�க ����னா� நா� �ற ����வ� இ�தா�; ��க� உ�க��காக ம���� வாழ ���பா��க�. உ�க� நா���காக – உ�க� இன���காக – உ�க� ச�தாய���காக – 34
 • 35. உ�க� ம�க�காக வா��க�. �ற� நல���காக வா��க�. உ�க� நல���காக ம���� வாழா��க�. இ�த எ�ேய�� ���ம� இ�தா�. தன�ெகன வாழா� �ற����யவராக� �க��க�. ஒ��ைற அவைர ச���க நா� எ� ந�பைர அைழ��� ெச�ேற�. தா� �ைர�� இற����வ�தா� இய�ைக எ�ற க����பட அவ� அ�ேபா�, “ப��த பழ�தாேன மர��� இ��� �த�� ���” எ�றா�! க�ஞ� கைலமாம� நா�� ச�� (1936-2013) பர�பைர: இல��ய�� ஆ��க�� கல�த�. பா�டனா�க�: வ�ண�கள��ய� �லவ�, ஷா� வ���லா� ெத�ல�. ஏ ேக ேவல� க�ப�� இர�� வ�கைள ைவ�� ெபா�க� வா���� பா�� எ�த� ெசா�னா�. காேவ��� ����� ஒ� ெப� ��வ�ேபால. அ�த வ�க�: ெவ� ��� மாைலக� / ெவ�� �ைர��� / �� வ���றா� இ�ேக ேவ��ய ேப��� / வா�� ெகா���ட / ஓ� வ���றா� இ�ெனா���: க��ய� க�ெணன / மாவ�� ���க� / ��� �த��த� அ� க�ண�ல ��ச�ல / ெக�ைடக� அ�மா� ���ய��க� இய�ெபய�: த’�ஃ� ச�� ெப�� எ��ய பாட�க�: 7500��� ேம� 35
 • 36. எ�.�.இைச�த���க�: 400��� ேம� ஒ�நாடா�க�: 100��� ேம� ப���ப����ட� �ைடயா� 200��� ேம�ப�ட பாடக� பாட�ய� இவ� இய��ய பாட�கைள� பா���ளன�. ����ட�த��தவ�க�: நா�� ஈ எ�ஹ�பா, காய�ேஷ��ஹ�ம�(த�ழக��), சரளா �ைனெபய�க�: வ�ணதாச�, மைறதாச�, பயண���யா, �ச� ”வ�ண�கள��ய� �லவ�� ஞாபகமாக�தா� நா� ஆர�ப��� வ�ணதாச� எ�� �ைனெபய� ைவ���ெகா�ேட�”. ச��� பாட�க��� இைசயைம�த �ல இைசயைம�பாள�க�: க�ம� ராஜா,�ேக ராம����, ேதவா, எ� எ� ��வநாத� எ��யா� ப�� �த� �த�� பா�� எ��யவ� நா�� ச��தா�. அ�த� பாட�� இ��� �ல வ�க�:”கா��� �வ�த� ��ய கா��.. எ�க� ���� ��ைள.. பாட� 1: ப�� மண� ெதா���ேல.. / � மண��� ெத�ற�ேல / ெகா��� ப� ����ேல / கட� ெவ�� கைர��ேல பாட� 2: ����� ெச��த உ� �க� எ�ேக / ���ய ெச�த�� ெமா� எ�ேக / ���த� ேபா�ெம�� ����� ெகா�டாேயா / ������ இட� ேத�� த���� ெச�றாேயா இ�ெனா� உதாரண� காத������� ெச�சா ேத�ய ��ற� இ�ப� ஆ�பவ�க� ேபாடேவ�� அவசர� ச�ட� காத� ஒ� பாவம�ல ேதாழா / நா கண��� ேபா��� பா�ேத� ெரா�ப நாளா காத��சா சா�ேபத ச�சர� ஏ� / சம��வேம ஆத��� ச�க� ைவ��� பா� வரத�சைண த�ெகாைலக�,வச�� ��� ஓ�ேம வா���காக ஏ��� ெப�க� ���� ஈர� கா�ேம க�� நா� ச���� கல����டா த�பா க�� ேஜா� அைண��டாம க���கடா அ�பா நா�கா� க���ேல ��த� ��த� ��க� / நா�ேப� ��ைக�ேல �ர�தர ��க� ”அட�கமாக� ேபாறவ� அட�கமா ேப�னா த���ல” எ�� த� இ�� ெதாைல�கா�� ேந�காண��ேபா� ��னா�. 36
 • 37. எ��ய நாடக�க� �ல — கைத, வசன�, பாட�க�, இய�க� : 1. �தைவ� க��� , 2. ச�த��ப�, 3. ேசா�கா�, 4. ��ட� 1960 �ைர�பட� பாட�க� மஹா ந�க� (ேகாட�பா�க� ஒ��) அவ�� தாயாளா� நா�ரா�ம�ைம (ஆ�கெள�லா�) �கேலஆஸ�த��ட���3 / 4 பாட�க� த�ழக அர�� கைலமாம� ��� 2000 �யவ�(1947-1987) இய�ெபய�: அ�ப� ��கைதக�, மாத நாவ�க�, நாடக� 37
 • 38. 84 �ைர�பட�க��� வசன� 07 �ைர�பட� தயா��� 10வ� ம��ேம ப��� மைன� ெஜ����ஸா�� எ��தாள� ��த�, ஆன�த �கட�, மாைல �ர�, �ன�த��, ரா�, நயனதாரா ேபா�ற வார ம��� மாத இத�க��� கைத எ��னா� ��கைத உல�� �டா� அ�த�� ெபற ைவ�தத� ஆன�த �கட�- ���ைர� கைதக� — �ரபலமான ��கைதக�: உய��த �ட�, ம� நைன�த�, �ைஜ�� வ�த மல�, ெவ�� �ைல, �ற�க�, ���ம���� வசனெம��ய �ைர�பட�க� �ல: ர�கா, ெபா�லாதவ�, அ���� நா� அ�ைம (ர��), அ�ைன ஓ� ஆலய�, தா���(ெஜ�), ஆ���கார அலேம�, ெபா�லாதவ�, ம�த�� மா��க�, ��ய பாைத, ����ெத�யாத கா���, ஜ�பா�� க�யாண ராம� தயா��த �ல பட�க� அ���ள ர��கா�� ைவேத� கா����தா� ����வைர கா��� ேக���� நாேன ப��� நாேன உ�ள� கவ� க�வ� பா��யரா�, ஈேரா� ��ேகச�, ஜா� ேபா�றவ�கைள அ��க�ப���யவ� 1978-� ஆ�� பல�ப��ைச எ�ற �ைர�பட���காக (���ராம�, �ஜாதா ந��த�) �ற�த வசனக��தா��கான த�ழக அர�� ��ைத — ஆ� ப���� ேம� இ��த உ�ைமயான த�க�பத�க� — அ�ேபாைதய �த�வராக இ��த எ��யா� ைகயா� �யவ� ெப���ெகா�டா�. 38
 • 39. இஜ�. ஜப��லா� (மா�� 15, 1949) க�ஞ�, மர��க�ைத, ���க�ைத இர��� எ��வா�. ேப�சாள�, ������ இைளஞர�� தைலவ�, ��கைதயா��ய�, க��ைரயாள�, மா�ப�ட ��தைனயாள�: ”இ�த �� உ�க� வா��ைகையேய �ைசமா�ற�ேபா�ற�”. நா�மைறைய� க�றவனா ஞா� இ�ைல ’நா�’ மைறய�க�றவேன ஞா� ���த�� ��யாத�� ================= �யான� ெச� எ�றா� �� நா�தா� க�ைத எ���ேறேன எ�ேற� ேகா��தா� 39
 • 40. என�� �யான� ���த அள��� அவ��� க�ைத ��ய��ைல தன� ===== ��டா�தன� ��டா�தன� எ�� ��ேனா�க� ச�யாக�தா� ெசா������றா�க� ��டா�க�தாேன ெப��பா�� தன�ேதா� வா��றா�க�?! ேவெறா��� அ��ேல� ===================== ��ன� இ�மைழயா� / ��வ�� மன அ���� க���� க���� / கா��ம��� கடைமக�� ���� ���ம���� / ��ெகா��� �ர�சைன�� எ�ைன� �ட�ேபா�� / இ���ேல க������ உ�ைன��க�வத�� / ேவெறா��� அ��லேன! க�ேண! ர�மாேன! / க�ைண�� ேப��ேற! இ��� க�ைத �� ஒ��� வர��ைல, நா� ெதா����ெகா���ேள�. 40
 • 41. க�ஞ� நா�� சா�� (1937) க�ஞ�, பாடலா��ய� ஃபா��மா வா��த �ைற உன���ெத��மா அ�லா�ைவ நா� ெதா�தா� த��� �ழ�க� ெசா�னா������ேமா இ�ேலாக� ேபா��� இைற��தரா� நாடகவசன�: ெகா�ைள�கார�, ந�ல���� சா��ேவ�தா – ச��ைச���ய எ��தாள� ��கைத, நாவ�, க��ைரக� எ���றா�. 41
 • 42. பைட��க�: �ேரா ���, எ�ச�, எ���ெட��ய�ச�� ஃேப��ப�ய�� ேபா�றைவ. ’ஆ�ேடா ஃ��ஷ�’ எ�ற வைகைய த��� அ��க�ப���யவ� எ�� ெசா�ல�ப�பவ�. ’ஆ��� க��ச�’ என�ப�� ப�பா���� எ�ரான �ர� இவர�. அ��க� �ர�ப���ற, �ர�சைனக�� மா���ெகா��ற எ��� இவர�. பா�ய� வ��ர�க��� இவ� எ��� வ�கால�� வா���ற�. ஆ��� (1959) ��பமான நைக��ைவேயா� எ�த���ய எ��தாள�. ��கைத, க�ைத, க��ைர எ���றா�. �யர� ெசா��� அலா�யான நைக��ைவ இவர�. யா�ரா, கைணயா� ேபா�ற ப����ைகக�� இவ� எ����ளா�. இ�ேபா� இைணய��� எ�� வ��றா�. இர�� ��க� ெவ�வ���ளன: இட� – ��கைதக� �ேநகா ெவ���. உ���தள� – கைதக� எ� இ��ய� ெவ���. அவர� நைக��ைவ�� ஒ� உதாரண�: �ல ச��கா�க� இர�� தா��ட ைவ�����றா�க� — — �ஷ� கைத ைஷ�தா� �.��� நா� ����� ஒேர �க��� ‘காேலேய வா! ‘ தா�. காைல�கட� ���காமேலேய வ�� அ�ஞ�கைள ேப�� கா�பா�க� அ��. ேப�� க�ட �ற� அவ�களாேலேய ம�ப��� ேப�� காண இயலா�! ேப.� , ேப.� எ�ற ஒ�� இ���ற� – ேஹ ைஷ�தா� கைத 42
 • 43. நா�� �� (1958) 1980-க����� எ�� வ��ேற�. கைணயா�, யா�ரா, ���, ப���ைற, �� எ��� ேபா�ற ���த�க���, ம��ள��, ம���ட�, �ப ம�களா, ��த�, ��த� ஜ�ஷ�, ஆன�த �கட�, க��, அ�த �ர� ேபா�ற வார, மாத இத�க��� எ����ேள�. இ�வைர 40 ��க� ெவ�வ���ளன. h 03 க�ைத� ெதா��க� h 02 ��கைத�ெதா��க� h 03 நாவ�க� h 03 வா��ைக வரலா� h 02 க��ைர� ெதா��க� h 06 �ய��ேன�ற ��க� h 08 ெமா�ெபய��� ��க� h 03 சமய�, ஆ��க� h 02 ெஹ� ஐ � h 05 ஆ��ல ��க� h 02 ஒ����தக�க� h 01 �� �� 43
 • 44. ���க� h 2004 – இ�லா� ஓ� எ�ய அ��க� – ����� த���ச�க ��� h 2009 – ந�� �ைசெய��� ெமா�யா�க ��� ேஹாம�� இ�ய� h 2009 – இ�லா�ய த��ல��ய இர�டா� மாநா� – இல��ய� �ட� ��� h 2011 – �������� அ��ன� ��� – ஜமா� �கம� க��� த��ல��ய���� நா�� பைட�பா�க�� ப�� க�சமான� ம��ம�ல, கனமான���ட. அ��� க���, இதயதாச�, காத� ஒ�, ஹ��� சா��, கமல���த� ேபா�ற ���ய பல பைட�பா�க�, க�ஞ�க�, எ��தாள�க� உ�ளன�. ேநர��ைம காரணமாக அவ�கைள� ப�� இ�� �ற��ய��ைல. எனேவதா� இ�த ேப�� ��ைமயானத�ல எ�� ��ேன�. இ� ஒ� ���பா� ம��ேம. ந��. 44
 • 45. 4 நா�� ச�� �ைனவைலக� ெச�ற ஜு� மாத� ஒ�றா� ேத�, கைலஞ�ைடய 90-வ� �ற�த நா��காக நா�� அைழ�க�ப����ேத�. அ�ப�� ஏ�கனேவ எ����ேட�. அ��தா� ச�� மாமா இ�த உலைக ���� ������த�. நா� நா�� ேபா��ேசர��யாத ���ைல என�� அ�ேபா�. (அத�� காரண� கைலஞர�ல, எ� இதய�தா�). அ�ேபா� எ�ைன ச���த க�ஞ� ஜலா��� ச�� மாமா ப�� ஒ� இர�க� ��ட� ைவ�கலா� எ�� ��னா�. நா� ��சய� வ��ேற� எ�� ��ேன�. க��ேகா�ட ச�� உ�க மாமாவா எ�� ேக�டா�. ��� பல�ைற ஜலா���ேனா� நா� இ�த� ��ட� ப��� ேப�ேன�. அவ�� ேப�னா�. நா� மாமா ப��ய தகவ�கைள, �ழ�பட�கைள, ��ேயா�கைளெய�லா� எ�� ெச�� ெவ��, ஒ��, ேச��� ஒ� பவ� பா��� தயா� ெச��ைவ����ேத�. கைட��� ��ட� ஓேகயான நா� என�� ஓேகயாக��ைல! நா� ெச�ைன�� இ�த� ��ட� க��ேய பல நா�க� த�����ேத�. அ�ேபாெத�லா� ைவ�காம�, ��ெர�� ேக எ� ேக சா� ‘ேட�’ ெகா�����டா� எ�� நா� ஊ� �ற�ப�ட நாள�� ஜலா� அவ�க� ��ட�ைத ைவ����டா�. நா� ம�நா� க����� இ��கேவ���. 45
 • 46. ��ட�� ம������ �ற� ெதாட��யதா�, ேக எ� ேக, க��ேகா, � ேம�தா, ��னா� எ� எ� ேக �ஜா����, பாடக� இைறய�ப� ����, க���� அ�ண� ேபா�ற �ஐ�க� கல��ெகா�டதா�, நா� இைட�� �ைழயேவா அவசர�ப��தேவா ��யா�. எனேவ எ�னா� கைட��� ேப���� ர��� ஊ���� ேபாக ��யாத ���ைல இ��த�. எ� � � �ெராஜ�ட� தயா� ெச�வ� ப�� சேகாதர� க�ஞ� ஜலா� அ�����க��ைல. நாேன தயா� ெச�� ெகா��ேபாகலா� எ�றா��, ��ட� நட�த ���� �� அ�வலக��� எ�ப��ப�ட வச�க� / �வ�க� இ���� எ��� ெத�யா�. என�� �ைற�த� ஒ� ம� ேநரமாவ� ேதைவ�ப�ட�. அ� ��சயமாக ��யா� எ�ற காரண�தா�� நா� ேபாக��ைல. எ�றா�� ச�� மாகா�� மகனா� பா� ேப� அவ�கைள ேபாக�ெசா�� நா� ெசா�����ேத�. அவ�� ெச�றா�. �க���ைய ��ேயா எ��க�, அத���ய ெசலைவ நா� ஏ���ெகா��ேற� எ��� ஜலா�ட� ெசா�����ேத�. ெச�ற 14.06.2013 அ�� நட�த இர�க��ட �க��க� ��வைத�� அவ�� ��ேயா எ��� என�க��� ைவ�தா�. (எ� வா�ைக�� நா� கா�பா����ேட�)! அ�த ��ேயா�கைள� பா��� என��� ேதா��யைத உ�க�ட� ப����ெகா�ள�தா� இ�. நா�� ச�� �ைனவைலக� எ�ற ெபா��தமான தைல���ட க�ஞ� ஜலா� ெகா��த�தா�. தைலைம க��ேகா அவ�க�. �ராஅ� ஏ ெஹ� எ� இ�மா��. இைறவா���: இைறய�ப� ���� (நா�� ஹ�பா மாமா�� ’எ�ேகா’�க�� ஒ��) ���ைல: க�ஞ� ேஷ� ஜமா���, ஆ�ர� �ள�� உேச� (மாமா�� அள�ப�ய ��ய� ெகா�ட இவ� அ�� உட�நல��ைறவா� வர��ய��ைல) ம��� எ�. ெஜ��� ஆ���. வரேவ��ைற: க�ஞ� இ ப���� ெதா���ைர: க�ஞ� எ�. ஜலா��� ேப�சாள�க�: ேபரா. ேக எ� ேக, க��ேகா, க�ஞ� � ேம�தா, க� ���, � ஹ ஆ அ�ப�க�, ேபரா. � இ அ�ம� மைர�காய�, எ��ேக �ஜா��� (��னா� எ� எ� ஏ, நா��), நா�� �� (வர��ைல) ந���ைர: பா� ேப 46

Related Documents