Tytuł:Tytuł:
PROJEKT ANALIZY STRATEGICZNEJPROJEKT ANALIZY STRATEGICZNEJ
FIRMY „NORD MARINE AND INDUSTRIALFIRMY „NORD MARIN...
PLAN PREZENTACJIPLAN PREZENTACJI
1.1. Cel pracyCel pracy
2.2. Teza pracyTeza pracy
3.3. Zawartość pracyZawartość pracy
4.4...
• prezentacja metod kształtowania strategii rozwoju firmyprezentacja metod kształtowania strategii rozwoju firmy
„Nord” w ...
TEZA PRACYTEZA PRACY
Przedsiębiorstwo „Nord” specjalizuje się wPrzedsiębiorstwo „Nord” specjalizuje się w
świadczeniu usłu...
ZAWARTOŚĆ PRACYZAWARTOŚĆ PRACY
DYPLOMOWEJDYPLOMOWEJ
• WstępWstęp
• ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
Rola analizy strategicznej w proce...
ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I
1.1. Geneza i pojęcie analizy strategicznej.Geneza i pojęcie analizy strategicznej.
• Pojęcie, geneza...
ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II
1.1. Dane o przedsiębiorstwie.Dane o przedsiębiorstwie.
2.2. Lokalizacja.Lokalizacja.
3.3. Historia...
„„NORD” w skrócieNORD” w skrócie
• Forma prawna – sp. z o.o.Forma prawna – sp. z o.o.
• Rok założenia – 1991Rok założenia ...
ROZDZIAŁROZDZIAŁ IIIIII
1.1. Analiza makrootoczenia spółki.Analiza makrootoczenia spółki.
• Uwarunkowania społeczno-kultur...
ANALIZAANALIZA
MAKROOTOCZENIAMAKROOTOCZENIA
•Uwarunkowania społeczno kulturoweUwarunkowania społeczno kulturowe
czynniki t...
Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnego
Aktualny stan konkurencjiAktualny stan konkurencji
- us...
Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnego
Czynniki atrakcyjności sektoraCzynniki atrakcyjności se...
Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnegoniska
CENA
mała LICZBA SEGMENTÓW
OBSŁUGIWANEGO RYNKU
Duż...
Analiza potencjału strategicznegoAnaliza potencjału strategicznego
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa
Bilans strategicznyBil...
ANALIZA POTENCJAŁUANALIZA POTENCJAŁU
STRATEGICZNEGOSTRATEGICZNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWAPRZEDSIĘBIORSTWA
Analiza kluczowych czyn...
ANALIZA POZYCJIANALIZA POZYCJI
STRATEGICZNEJ RZEDSIĘBIORSTWASTRATEGICZNEJ RZEDSIĘBIORSTWA
Analiza portfelowa przedsiębiors...
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I JEJOCENA SYTUACJI SPÓŁKI I JEJ
POZYCJI NA RYNKUPOZYCJI NA RYNKU
RozpatrywanaRozpatrywana
kombinacj...
WNIOSKI I PROPONOWANEWNIOSKI I PROPONOWANE
KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKIKIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI
• Strategia konserwatywna (maxi-...
ZAKOŃCZENIEZAKOŃCZENIE
PREZENTACJIPREZENTACJI
Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
Maciej WolskiMaciej Wolski
of 19

Prezentacja Maciej Wolski

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Maciej Wolski

 • 1. Tytuł:Tytuł: PROJEKT ANALIZY STRATEGICZNEJPROJEKT ANALIZY STRATEGICZNEJ FIRMY „NORD MARINE AND INDUSTRIALFIRMY „NORD MARINE AND INDUSTRIAL SERVICE” SP. Z O.O.SERVICE” SP. Z O.O. Autor: Maciej WolskiAutor: Maciej Wolski Promotor: prof. dr hab. Irena HejdukPromotor: prof. dr hab. Irena Hejduk PREZENTACJA PRACYPREZENTACJA PRACY DYPLOMOWEJDYPLOMOWEJ Kierunek - Zarządzanie i marketing Specjalność – Produkcja na rynki międzynarodowe Warszawa 2008
 • 2. PLAN PREZENTACJIPLAN PREZENTACJI 1.1. Cel pracyCel pracy 2.2. Teza pracyTeza pracy 3.3. Zawartość pracyZawartość pracy 4.4. „„Nord” w skrócieNord” w skrócie 5.5. Metody badawcze:Metody badawcze: • Analiza makrootoczeniaAnaliza makrootoczenia • Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnego • Analiza potencjału strategicznegoAnaliza potencjału strategicznego przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa • Analiza pozycji strategicznejAnaliza pozycji strategicznej 6.6. Wnioski i proponowane kierunki rozwoju spółkiWnioski i proponowane kierunki rozwoju spółki
 • 3. • prezentacja metod kształtowania strategii rozwoju firmyprezentacja metod kształtowania strategii rozwoju firmy „Nord” w oparciu o wyniki analizy zasobów, analizy„Nord” w oparciu o wyniki analizy zasobów, analizy dokumentacji przedsiębiorstwa oraz metody analizydokumentacji przedsiębiorstwa oraz metody analizy strategicznej, przeprowadzonej za pomocą różnych,strategicznej, przeprowadzonej za pomocą różnych, uzupełniających się wzajemnie narzędziuzupełniających się wzajemnie narzędzi • zaproponowanie konkretnych strategii rozwoju w oparciuzaproponowanie konkretnych strategii rozwoju w oparciu o przeprowadzona analizęo przeprowadzona analizę • cele te zrealizowane zostały poprzez studia literaturowecele te zrealizowane zostały poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne przeprowadzone w firmie.oraz badania empiryczne przeprowadzone w firmie. CEL PRACY
 • 4. TEZA PRACYTEZA PRACY Przedsiębiorstwo „Nord” specjalizuje się wPrzedsiębiorstwo „Nord” specjalizuje się w świadczeniu usług konserwacyjno-świadczeniu usług konserwacyjno- malarskich na niestabilnym rynku remontówmalarskich na niestabilnym rynku remontów okrętowych i dysponuje wysokookrętowych i dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Największe szanse rozwoju firmy leżą wNajwiększe szanse rozwoju firmy leżą w znalezieniu nowych źródeł przewagiznalezieniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej i ekspansji na rynkikonkurencyjnej i ekspansji na rynki pokrewne.pokrewne.
 • 5. ZAWARTOŚĆ PRACYZAWARTOŚĆ PRACY DYPLOMOWEJDYPLOMOWEJ • WstępWstęp • ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I Rola analizy strategicznej w procesie zarządzaniaRola analizy strategicznej w procesie zarządzania • ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II Charakterystyka badanego przedsiębiorstwaCharakterystyka badanego przedsiębiorstwa • ROZDZIAŁ IIIROZDZIAŁ III Analiza strategiczna przedsiębiorstwa „NordAnaliza strategiczna przedsiębiorstwa „Nord Marine and Industrial Service” Sp. z o.o.Marine and Industrial Service” Sp. z o.o. • PodsumowaniePodsumowanie
 • 6. ROZDZIAŁ IROZDZIAŁ I 1.1. Geneza i pojęcie analizy strategicznej.Geneza i pojęcie analizy strategicznej. • Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej.Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej. • Zastosowanie analizy strategicznej.Zastosowanie analizy strategicznej. • Metodyka planowania strategicznego.Metodyka planowania strategicznego. 2.2. Zakres analizy strategicznej i wybrane metody wZakres analizy strategicznej i wybrane metody w procesie formułowania strategii.procesie formułowania strategii. • Analiza makrootoczenia.Analiza makrootoczenia. • Analiza otoczenia konkurencyjnego.Analiza otoczenia konkurencyjnego. • Analiza potencjału strategicznego.Analiza potencjału strategicznego. • Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. 3.3. Podstawowe rodzaje strategii.Podstawowe rodzaje strategii. • Strategie w układzie produkt-rynek.Strategie w układzie produkt-rynek. • Strategie konkurencji M.E. Portera.Strategie konkurencji M.E. Portera. • Determinanty działania przedsiębiorstwa w skali globalnej.Determinanty działania przedsiębiorstwa w skali globalnej. • Źródła kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.Źródła kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. • Źródła informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa.Źródła informacji o otoczeniu przedsiębiorstwa.
 • 7. ROZDZIAŁ IIROZDZIAŁ II 1.1. Dane o przedsiębiorstwie.Dane o przedsiębiorstwie. 2.2. Lokalizacja.Lokalizacja. 3.3. Historia zakładu.Historia zakładu. 4.4. Działalność przedsiębiorstwa.Działalność przedsiębiorstwa. 5.5. Infrastruktura ogólna.Infrastruktura ogólna. 6.6. Schemat organizacyjny.Schemat organizacyjny. 7.7. Misja, wizja, cele i zadania spółki.Misja, wizja, cele i zadania spółki.
 • 8. „„NORD” w skrócieNORD” w skrócie • Forma prawna – sp. z o.o.Forma prawna – sp. z o.o. • Rok założenia – 1991Rok założenia – 1991 • Lokalizacja – GdańskaLokalizacja – Gdańska Stocznia RemontowaStocznia Remontowa • Liczba pracowników – odLiczba pracowników – od 40 do 8040 do 80
 • 9. ROZDZIAŁROZDZIAŁ IIIIII 1.1. Analiza makrootoczenia spółki.Analiza makrootoczenia spółki. • Uwarunkowania społeczno-kulturowe.Uwarunkowania społeczno-kulturowe. • Czynniki ekonomiczne i polityczno prawne.Czynniki ekonomiczne i polityczno prawne. • Czynniki technologiczne.Czynniki technologiczne. 2.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego spółki.Analiza otoczenia konkurencyjnego spółki. • Analiza pięciu sił M.E. Portera.Analiza pięciu sił M.E. Portera. • Punktowa ocena atrakcyjności sektora.Punktowa ocena atrakcyjności sektora. • Mapa grup strategicznych.Mapa grup strategicznych. 3.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. • Bilans strategiczny.Bilans strategiczny. • Analiza kluczowych czynników sukcesu firmy „Nord”.Analiza kluczowych czynników sukcesu firmy „Nord”. 4.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. • Analiza portfelowa przedsiębiorstwa.Analiza portfelowa przedsiębiorstwa. • Ocena sytuacji spółki i jej pozycji na rynku (Analiza metodą TOWS/SWOT).Ocena sytuacji spółki i jej pozycji na rynku (Analiza metodą TOWS/SWOT). 5.5. Wnioski i proponowane kierunki rozwoju spółki.Wnioski i proponowane kierunki rozwoju spółki.
 • 10. ANALIZAANALIZA MAKROOTOCZENIAMAKROOTOCZENIA •Uwarunkowania społeczno kulturoweUwarunkowania społeczno kulturowe czynniki te nie maja większego wpływu na przedsiębiorstwo –czynniki te nie maja większego wpływu na przedsiębiorstwo – nabywcy instytucjonalninabywcy instytucjonalni •Czynniki ekonomiczne i polityczno prawneCzynniki ekonomiczne i polityczno prawne Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wrześniowyWedług Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wrześniowy wskaźnik bieżącego klimatu koniunktury województwa pomorskiegowskaźnik bieżącego klimatu koniunktury województwa pomorskiego plasuje się na czwartym miejscu w Polsceplasuje się na czwartym miejscu w Polsce •Czynniki technologiczneCzynniki technologiczne W sytuacji gdy polska jest w zachodnich strukturach gospodarczych nieW sytuacji gdy polska jest w zachodnich strukturach gospodarczych nie ma problemu z dostępnością do technologii jedyną barierą jest jej cenama problemu z dostępnością do technologii jedyną barierą jest jej cena
 • 11. Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnego Aktualny stan konkurencjiAktualny stan konkurencji - ustalony podział rynku (udział w- ustalony podział rynku (udział w rynku kształtuje się wrynku kształtuje się w zależności od usługi)zależności od usługi) - mała liczba konkurentów- mała liczba konkurentów - konkurent z poza Trójmiasta- konkurent z poza Trójmiasta używający zaawansowanych iużywający zaawansowanych i drogich technologiidrogich technologii Zagrożenia nowymi wejściamiZagrożenia nowymi wejściami - atrakcyjność rynku,- atrakcyjność rynku, - wysoki kapitał,- wysoki kapitał, - doświadczenia, posługiwanie się technologiami,- doświadczenia, posługiwanie się technologiami, - stosunki międzyludzkie (lojalność kontrahentów)- stosunki międzyludzkie (lojalność kontrahentów) - polityka państwa- polityka państwa Siła nabywcówSiła nabywców - liczba i koncentracja- liczba i koncentracja - renoma- renoma przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa - wysokie koszty zmiany- wysokie koszty zmiany dostawcydostawcy - wysoki stopień- wysoki stopień unikalności usługiunikalności usługi Siła dostawców - liczba dostawców - konkurencja wśród dostawców - niskie koszty zmiany dostawców - mała siła przetargowa dostawców - uzależnienie jakości wykonania prac od jakości materiałów i urządzeń Możliwe substytuty - niewielka ilość substytutów - niska skłonność klientów do kupna substytutów Analiza „pięciu sił”Analiza „pięciu sił” M.E. PorteraM.E. Portera
 • 12. Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnego Czynniki atrakcyjności sektoraCzynniki atrakcyjności sektora WagaWaga OcenaOcena (1÷10)(1÷10) WartośWartoś ćć ważonaważona Wielkość rynku i przewidywany wzrostWielkość rynku i przewidywany wzrost 0,150,15 33 0,60,6 Sezonowość i cyklicznośćSezonowość i cykliczność 0,100,10 66 0,60,6 Względy technologiczneWzględy technologiczne 0,100,10 55 0,50,5 Intensywność konkurencjiIntensywność konkurencji 0,250,25 44 11 Pojawiające się szansę i zagrożeniaPojawiające się szansę i zagrożenia 0,150,15 33 0,450,45 Wymagania kapitałoweWymagania kapitałowe 0,050,05 22 0,10,1 RentownośćRentowność 0,100,10 22 0,20,2 Czynniki społeczne, polityczne itpCzynniki społeczne, polityczne itp 0,100,10 33 0,30,3 SumaSuma 11 3,753,75 Punktowa ocena atrakcyjności sektoraPunktowa ocena atrakcyjności sektora
 • 13. Analiza otoczenia konkurencyjnegoAnaliza otoczenia konkurencyjnegoniska CENA mała LICZBA SEGMENTÓW OBSŁUGIWANEGO RYNKU Duża CC „Mulhan Marine Service” A B Stocznia: „Gdańska”, „Gdynia”, ”Nauta”, „Gdańska Stocznia Remontowa” Spółki: “Nord”, „Delta”, „Remax”, „Malex”, „Anticol”, „Martom”, „Capital”, „Spawmet”, „Meaning Marine Trade” ni s k a J A K O Ś Ć w ys o ka mała LICZBA SEGMENTÓW OBSŁUGIWANEGO RYNKU Duża C „Mulhan Marine Service” A B Stocznia: „Gdańska”, „Gdynia”, ”Nauta”, „Gdańska Stocznia Remontowa” Spółki: „Delta”, „Remax”, „Malex”, „Anticor”, „Martom”, „Capital”, „Spawmet”, „Meaning Marine Trade” Mapa grup strategicznychMapa grup strategicznych
 • 14. Analiza potencjału strategicznegoAnaliza potencjału strategicznego przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa Bilans strategicznyBilans strategiczny AtutyAtuty słabesłabe średnieśrednie silnesilne wiodącwiodąc ee A. Marketing/Sprzedaż/DystrybucjaA. Marketing/Sprzedaż/Dystrybucja XX B. Usługi/LogistykaB. Usługi/Logistyka XX C. Badania i rozwójC. Badania i rozwój XX D. FinanseD. Finanse XX E. Kontrola zarządzania:E. Kontrola zarządzania: analiza kosztów,analiza kosztów, XX rachunki klientów,rachunki klientów, XX plan finansowania,plan finansowania, XX plan zarządzania środkami płynnymi,plan zarządzania środkami płynnymi, XX zestawienie ogólne,zestawienie ogólne, XX systemy informacji,systemy informacji, XX jakość informatyki,jakość informatyki, XX dostęp do banków danych,dostęp do banków danych, XX
 • 15. ANALIZA POTENCJAŁUANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGOSTRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWAPRZEDSIĘBIORSTWA Analiza kluczowych czynników sukcesu firmy „Nord”.Analiza kluczowych czynników sukcesu firmy „Nord”. Rodzaje kluczowych czynników sukcesu firmy 0 10 20 30 40 50 60 inne Nowe rodzaje dzialalnosci gospodarczej Wydajnosc pracy Wykonywanie usług na rynkach zagranicznych Wykorzystanie zdolności usługowych Racjonalizacja zatrudnienia,polityka płac i socjalna Usprawwnienie dystrybucji wykonywanych usług i obslugi klientów Reklama i promocja Powiększenie potencjału usługowego Wiedza o rynku Rynkowy wizerunek firmy i znajomość marki Modernizacja i racjonalizacja oferty asoprtymentowej Zadowolenie finalnych odbiorców Nowe rynki dla dotychczasowwych usług Wykonywanie usług na rynkach krajowych Polityka cenowa Koszty własne Jakość usługi obecnie w przyszłości
 • 16. ANALIZA POZYCJIANALIZA POZYCJI STRATEGICZNEJ RZEDSIĘBIORSTWASTRATEGICZNEJ RZEDSIĘBIORSTWA Analiza portfelowa przedsiębiorstwaAnaliza portfelowa przedsiębiorstwa POZYCJAPOZYCJA KONKURENCYJKONKURENCYJ NANA FAZY CYKLU ŻYCIA PRODUKTUFAZY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU WPROWADZENIWPROWADZENI AA WZROSTUWZROSTU DOJRZAŁOŚDOJRZAŁOŚ CICI SPADKUSPADKU DOMINUJĄCADOMINUJĄCA AA AA MALOWANIMALOWANI EE AA PIASKOWANIPIASKOWANI EE AA SILNASILNA AA AA AA BB KORZYSTNAKORZYSTNA AA AA MYCIEMYCIE KARCHEREKARCHERE MM BB CC SŁABASŁABA AA BB CC CC MARGINALNAMARGINALNA BB METALIZOWANIEMETALIZOWANIE SPAWANIESPAWANIE CC CC CC ŚRUTOWANIŚRUTOWANI EE Macierz A.D. Little’aMacierz A.D. Little’a
 • 17. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I JEJOCENA SYTUACJI SPÓŁKI I JEJ POZYCJI NA RYNKUPOZYCJI NA RYNKU RozpatrywanaRozpatrywana kombinacjakombinacja Wyniki z analizyWyniki z analizy TOWSTOWS Wyniki z analizyWyniki z analizy SWOTSWOT Zestawienie zbiorczeZestawienie zbiorcze TOWS/SWOTTOWS/SWOT sumasuma interakcjiinterakcji sumasuma iloczynówiloczynów sumasuma interakcjiinterakcji sumasuma interakcjiinterakcji sumasuma interakcjiinterakcji sumasuma interakcjiinterakcji Szanse/Szanse/ słabościsłabości 20/220/2 5,35,3 8/28/2 2,12,1 28/228/2 7,47,4 Zagrożenia/Zagrożenia/ słabościsłabości 24/224/2 2,72,7 20/220/2 3,83,8 34/234/2 6,56,5 Szanse/siłySzanse/siły 22/222/2 5,55,5 18/218/2 4,74,7 40/240/2 10,210,2 Zagrożenia/siłyZagrożenia/siły 34/234/2 6,86,8 18/118/1 4,24,2 40/240/2 1111 Zestawienie zbiorcze uzyskanych wyników analizy TOWS/SWOTZestawienie zbiorcze uzyskanych wyników analizy TOWS/SWOT
 • 18. WNIOSKI I PROPONOWANEWNIOSKI I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKIKIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI • Strategia konserwatywna (maxi-mini)Strategia konserwatywna (maxi-mini) • Strategie dywersyfikacjiStrategie dywersyfikacji Pozioma – nowe usługi związane z konserwacjąPozioma – nowe usługi związane z konserwacją na rynku okrętowym (hydroblasting, metalizacja)na rynku okrętowym (hydroblasting, metalizacja) Lateralna – ugruntowanie pozycji na rynkuLateralna – ugruntowanie pozycji na rynku remontów budowlanych i infrastrukturalnychremontów budowlanych i infrastrukturalnych • Strategia zarządzania przez jakośćStrategia zarządzania przez jakość (wprowadzenie ISO)(wprowadzenie ISO)
 • 19. ZAKOŃCZENIEZAKOŃCZENIE PREZENTACJIPREZENTACJI Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę Maciej WolskiMaciej Wolski

Related Documents