• promocja na stronach „Magicznego
Krakowa”
• promocja na blogu Rady Miasta Krakowa
i portalach społecznościowych
• pr...
Analizy przeprowadzono w oparciu o dane
liczbowe przekazane przez:
- Izbę Skarbową w Krakowie,
- Wydział Spraw Administ...
Nr dzielnicy
Suma podatników
w dzielnicy w 2013 r.
Suma podatników
w dzielnicy w 2014 r.
Suma podatników
w 2013 z uw...
1200
1000
800
600
400
200
0
551
1178
584
891
441
562
17
596
323
123
507
669
278
524
304
408
109
62...
5.00%
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1.66%
4.87%
1.53% 1.59% 1.52%
2.86%
0.10%...
XVIII
XVII
0,69 %
2,52%
XIII
XII
X
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XIV
XV
XVI
V
III
II
1,66 %I
4,87 %
1,59 %
1,...
4.87%
2.86%
2.52%
Dzielnica II Grzegórzki Dzielnica VI Bronowice Dzielnica XIV Czyżyny
2012
2013
2014
Przyrost podatników
w 2012 r.
Przyrost podatników
w 2013 r.
Przyrost podatników
w roku 2014
6715 7045
8688
% zmiany 2011-
2012
% zmiany 2012-
2013
% zmiany 2013-
2014
0.88%
1.26%
1.57%
Kwotowy wzrost
wpływów w 2012 r.
Kwotowy wzrost
wpływów w 2013 r.
Kwotowy wzrost
wpływów w 2014 r.
10,072,500 zł 10,...
Przyrost podatników
w 2012 r.
Przyrost podatników 4%
w 2013 r.
Przyrost podatników w 5%
roku 2014
6%
Podatnicy rozl...
MOŻLIWE PRZYWILEJE :
• Tańsza niż dla „nie mieszkańca” taryfa
biletowa komunikacji miejskiej
• Preferencyjny dostęp do ...
CEL:
zwiększenie dochodów miasta i poprzez to
korzyści dla mieszkańców
• Obecnie mamy w Kr a k ow i e 5 8 1 t ys i ę c ...
szanse:
+ większe środki do budż etu, a z at em moż liwość
zwiększenia wydatków na edukację czy na
komunikację miejską ...
ZMIANA ZASADY:
• Dotychczas miasto starało się
o podatników
• W przyszłości sami obywatele będą chcieli
być podatnikam...
Zaproszenie do debaty ws Karty
Przywilejów Krakowskich
Jedni mówią tylko na co wydać,
powiedzmy jak pozyskać nie
obcią...
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne
of 34

Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne

Podsumowanie akcji "Płać Podatki w Krakowie"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne

 • 1. • promocja na stronach „Magicznego Krakowa” • promocja na blogu Rady Miasta Krakowa i portalach społecznościowych • promocja na plakatach • informacje na nośnikach zewnętrznych
 • 2. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane liczbowe przekazane przez: - Izbę Skarbową w Krakowie, - Wydział Spraw Administracyjnych UMK oraz w oparciu o analizy dokonane przez Wydział Informatyki UMK.
 • 3. Nr dzielnicy Suma podatników w dzielnicy w 2013 r. Suma podatników w dzielnicy w 2014 r. Suma podatników w 2013 z uwzgl. zgonów Przyrost liczby podatników 2014- 2013 (z uwzgl. zg.) % zmiany 2013-2014 I 33730 33765 33214 551 1,66% II 24606 25377 24199 1178 4,87% III 38688 38801 38217 584 1,53% IV 56549 56825 55934 891 1,59% V 29368 29363 28922 441 1,52% VI 19899 20219 19657 562 2,86% VII 17020 16834 16817 17 0,10% VIII 48437 48590 47994 596 1,24% IX 15738 15929 15606 323 2,07% X 19030 18997 18874 123 0,65% XI 44337 44490 43983 507 1,15% XII 53092 53169 52500 669 1,27% XIII 27914 27850 27572 278 1,01% XIV 20911 21283 20759 524 2,52% XV 44382 44303 43999 304 0,69% XVI 33985 33951 33543 408 1,22% XVII 16630 16530 16421 109 0,66% XVIII 37633 37452 36829 623 1,69% RAZEM 581949 583728 575040 8688 1,57%
 • 4. 1200 1000 800 600 400 200 0 551 1178 584 891 441 562 17 596 323 123 507 669 278 524 304 408 109 623 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
 • 5. 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 1.66% 4.87% 1.53% 1.59% 1.52% 2.86% 0.10% 1.24% 2.07% 0.65% 1.15% 1.27% 1.01% 2.52% 0.69% 1.22% 0.66% 1.69% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
 • 6. XVIII XVII 0,69 % 2,52% XIII XII X IV VI VII VIII IX XI XIV XV XVI V III II 1,66 %I 4,87 % 1,59 % 1,53 % 1,52 % 2,86 % 0,10 % 1,24 % 2,07 % 1,15 % 0,65 % 1,27 % 1,01 % 0,66% 1,69 % 1,22 %
 • 7. 4.87% 2.86% 2.52% Dzielnica II Grzegórzki Dzielnica VI Bronowice Dzielnica XIV Czyżyny
 • 8. 2012 2013 2014
 • 9. Przyrost podatników w 2012 r. Przyrost podatników w 2013 r. Przyrost podatników w roku 2014 6715 7045 8688
 • 10. % zmiany 2011- 2012 % zmiany 2012- 2013 % zmiany 2013- 2014 0.88% 1.26% 1.57%
 • 11. Kwotowy wzrost wpływów w 2012 r. Kwotowy wzrost wpływów w 2013 r. Kwotowy wzrost wpływów w 2014 r. 10,072,500 zł 10,567,500 zł 13,032,000 zł
 • 12. Przyrost podatników w 2012 r. Przyrost podatników 4% w 2013 r. Przyrost podatników w 5% roku 2014 6% Podatnicy rozliczający się poza Krakowem 85%
 • 13. MOŻLIWE PRZYWILEJE : • Tańsza niż dla „nie mieszkańca” taryfa biletowa komunikacji miejskiej • Preferencyjny dostęp do samorządowych przedszkoli, żłobków, domów kultury, itp. • Korzystanie z krakowskich szkół samorządowych z opłaconą przez miasto dotacją do dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • 14. CEL: zwiększenie dochodów miasta i poprzez to korzyści dla mieszkańców • Obecnie mamy w Kr a k ow i e 5 8 1 t ys i ę c y p o d a t n i k ów • Chcemy, a b y w c i ą g u 4 l a t b ył o mi n imum 6 5 0 t ys i ę c y, c z yl i 7 0 t ys i ę c y p o d a t n i k ów w i ę c e j • 70 t ys i ę c y n ow yc h p o d a t n i ków t o c o n a jmn i e j 1 0 0 ml n z ł d o d a t kowo d o b u d ż e t u miasta • Uz ys k a n e d o d a t k owe ś r o d k i zw i ę k sz ą n a k ł a d y n a transport publ iczny , remonty dróg i chodników, e d u k a c j ę k r a k ow sk ą i t e r e n y z i e l o n e
 • 15. szanse: + większe środki do budż etu, a z at em moż liwość zwiększenia wydatków na edukację czy na komunikację miejską + dodatkowy element promocji Krakowa jako Miasta przyjaznego dla mieszkańców + budowanie pocz ucia t oż samości mieszkańców z agrożenia: − dodatkowe nakłady na projekt − brak uregulowań ust awowych w z akresie prz esyłu środków f inansowych z a uczniem − niespójna komunikacja dot. celów projektu skut kująca pocz uciem z różnicowania obywateli
 • 16. ZMIANA ZASADY: • Dotychczas miasto starało się o podatników • W przyszłości sami obywatele będą chcieli być podatnikami w Krakowie
 • 17. Zaproszenie do debaty ws Karty Przywilejów Krakowskich Jedni mówią tylko na co wydać, powiedzmy jak pozyskać nie obciążając obywatela. KPK to szansa na dodatkowe dochody!

Related Documents