Kształcenie kompetencjiinformacyjnych i medialnychw świetle dokumentów UNESCOMagdalena PaulKN IINiSB UW
Dokumenty UNESCO dotyczące MIL● Przewodniki dla edukatorów, sprawozdania,przykłady dobrych praktyk● Dokumenty programowe● ...
Deklaracja Grunwaldzka (1982)● stworzenie kompleksowych programów z zakresuedukacji medialnej● rozwinięcie kursów dla nauc...
Deklaracja Praska (2003)● stworzenie społeczeństwa informacyjnego● IL obejmuje wiedzę na temat własnych potrzebinformacyjn...
Proklamacja Aleksandryjska (2005)● organizowanie regionalnych i tematycznych spotkańkonsultacyjnych● rozwój zawodowy praco...
Agenda Paryska (2007)I. opracowanie kompleksowych programów edukacjimedialnej na wszystkich szczeblach edukacjiII. szkolen...
Deklaracja Fezka (2011)2. utworzenie Światowego Tygodnia MIL4. włączenie w strukturę kształcenia MIL produkcję idystrybucj...
Dziękuję za uwagęMagdalena PaulKN IINiSB UWmagdaa.paul@gmail.com
Kształcenie kompetencji informacyjnych i medialnych w świetle dokumentów UNESCO
of 9

Kształcenie kompetencji informacyjnych i medialnych w świetle dokumentów UNESCO

Prezentacja wykorzystana w czasie referatu na II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Biblioteki przyszłości, czyli co dalej...?", która odbyła się w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w dniu 24 maja 2013 roku.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kształcenie kompetencji informacyjnych i medialnych w świetle dokumentów UNESCO

  • 1. Kształcenie kompetencjiinformacyjnych i medialnychw świetle dokumentów UNESCOMagdalena PaulKN IINiSB UW
  • 2. Dokumenty UNESCO dotyczące MIL● Przewodniki dla edukatorów, sprawozdania,przykłady dobrych praktyk● Dokumenty programowe● Deklaracja Grunwaldzka (1982)● Deklaracja Praska (2003)● Proklamacja Aleksandryjska (2005)● Agenda Paryska (2007)● Deklaracja Fezka (2011)
  • 3. Deklaracja Grunwaldzka (1982)● stworzenie kompleksowych programów z zakresuedukacji medialnej● rozwinięcie kursów dla nauczycieli i innych osóbzwiązanych z edukacją● wspomaganie badań odnoszących się do ML● wspieranie działań UNESCO na rzecz współpracymiędzynarodowej
  • 4. Deklaracja Praska (2003)● stworzenie społeczeństwa informacyjnego● IL obejmuje wiedzę na temat własnych potrzebinformacyjnych i umiejętność pracy z informacją wcelu rozwiązywania napotkanych problemów● IL pełni ważną rolę w niwelowaniu nierównościspołecznych i promowaniu tolerancji● Narodowe programy interdyscyplinarne● IL leży w kręgu zainteresowań wszystkich sektorówspołecznych● IL powinna być integralną częścią programu Edukacjidla Wszystkich.
  • 5. Proklamacja Aleksandryjska (2005)● organizowanie regionalnych i tematycznych spotkańkonsultacyjnych● rozwój zawodowy pracowników● włączenie kształcenia IL do kształcenia pracownikówkluczowych sektorów gospodarki i administracjirządowej● programy zwiększające zatrudnienie iprzedsiębiorczość kobiet, osób w niekorzystnejsytuacji● uznanie kształcenia IL i LLL za niezbędny elementrozwoju ogólnego
  • 6. Agenda Paryska (2007)I. opracowanie kompleksowych programów edukacjimedialnej na wszystkich szczeblach edukacjiII. szkolenie nauczycieli i podnoszenie świadomościwśród innych zainteresowanych stronIII. badania i rozwój sieciIV. współpraca międzynarodowa
  • 7. Deklaracja Fezka (2011)2. utworzenie Światowego Tygodnia MIL4. włączenie w strukturę kształcenia MIL produkcję idystrybucję treści tworzonych przez użytkowników9. kontrola i propagowanie zasad etycznych MIL10. utworzenie Instytutu lub Centrum MIL11. spotkania Międzynarodowego Forum MIL
  • 8. Dziękuję za uwagęMagdalena PaulKN IINiSB UWmagdaa.paul@gmail.com