Jak skutecznie motywować siebie i innych? Magdalena Skowrooska
Jak skutecznie motywować siebie i innych? O mnie słów kilka… ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Krótki historia, czyli skąd się wzięła motywacja? motyw - łac. moveo, co ozn...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Motywowanie a motywacja? MOTYWOWANIE ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Jaki jest Twój typ motywacyjny? • test 21 zestawów zdao określających Twój podst...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Podliczanie punktów w kolumnach ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Twoje motywacyjne DNA to: • WSW Dyrektor wydajnośd- stabilizacja-nagrody wewn...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Teorie motywacji • Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga • Teoria oczekiwao...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Teoria oczekiwań Vrooma • motywacja podjęcia działania przez pracownika je...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Teoria sprawiedliwego wynagradzania Adamsa NAGRODY ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Źródło: http://aneksy.pwn.pl/zarzadzanie/?id...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Teoria wzmocnienia Skinera BODZIEC REAKCJA KONSE...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Motywacja a efekt? Zdolnośd, ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Zbadaj pragnienia drugiej osoby Akceptacja Ciekawośd Wolnośd Cel...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Zbadaj pragnienia drugiej osoby Porządek Władza Powiązania StatusCopyright © 201...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Czym jest Agile/Scrum i czy to jedno i to samo?- wywiad z MaciejemCopyright © 20...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Metodyka Agile Źródło: http://kariera.goyello.com/metodologia Schemat Agile ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Lekki, łatwy do zrozumienia i trudny doopanowania, czyli czym jest Scrum? scrum...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Projektowanie pracy w metodyce Agile/Scrum ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Co jest istotne w postawie Agile/Scrum? • Praca zespołowa – NIE dla pracy wyłą...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Tipy, które warto stosować! • Staraj się pracowad zespołowo • Zaplanuj zadania...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Jak zainspirować do działania? Źródło: http://blog.tkwadrat.pl/wp-content/uploa...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Motywowanie jest szkodliwe.Zamiast mówid o motywowani...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Archetyp kija i marchewki KIJ ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Czy metoda kija i marchewki działa? WADY: • niszczy stosunk...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Jeżeli nie kij i marchewka, to co? Relacje partnerski...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Sprzężenie zwrotne w budowaniu motywacji wewnętrznej ...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Narzędzia modelu partnerskiego • rezygnacja z kija i marchewki, • życzli...
Jak skutecznie motywować siebie i innych?Reguła 3W (3C) • W...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Przemówienie motywacyjne Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=oZTczPu1AO0...
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Sięgnij po literaturę!Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
Jak skutecznie motywować siebie i innych? Dziękuję za uwagę!Copyright © 2013 Goyello...
of 33

Prezentacja kiwi magda

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja kiwi magda

 • 1. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Magdalena Skowrooska
 • 2. Jak skutecznie motywować siebie i innych? O mnie słów kilka… Specjalista ds. Rekrutacji @mail: magdalena.skowronska@goyello.com  „niepoprawna” humanistka, patrząca na świat przez różowe okulary  pasjonatka HR i social media  analityk rynku pracy w branży IT, rekruter programistów oraz poszukiwacz nowych źródeł jak ich znaleźd,  miłośniczka przyrody i długich spacerów, zdrowej kuchni, podróży po Polsce, kultury i języków skandynawskich (szwedzki) Motywuje mnie do działania muzyka, bieganie, zumba, postawiony cel w karierze zawodowejCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 3. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Krótki historia, czyli skąd się wzięła motywacja? motyw - łac. moveo, co oznacza poruszad, dźwigad lub wprawiad w ruch Źródło: http://www.canstockphoto.pl/mamut-rysunek-litera-10982452.html Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 4. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Motywowanie a motywacja? MOTYWOWANIE MOTYWACJA • wpływanie na kogoś w taki sposób • proces wewnętrzny, warunkujący aby ten ktoś zrobił to, co ja chcę, dążenie ku określonym celom tak jak ja chcę, w tym czasie, kiedy • wywołana ja chcę i żeby myślał, że chciał to brakiem/niedostatkiem czegoś zrobid sam (opinia przypisywana D. • zestaw sił i oddziaływao, które Eisenhowerowi) powodują, że ludzie zachowują • skłanianie kogoś do działania się w określony sposób¹ (R. Żelewski) • zmierza do tego, aby ludzie chcieli ¹J. Reykowski „Z zagadnieo psychologii motywacji”, WSiP, chcied ( T. Oleksyn)² W-wa 1970, s.18. ²Fragment debaty praktyków zarządzania personelem na temat pułapek motywowania, Personel i Zarządzanie, nr 7, 2006. Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 5. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Jaki jest Twój typ motywacyjny? • test 21 zestawów zdao określających Twój podstawowy typ motywacyjny • wybierz to zdanie, które najlepiej Cię opisuje i zaznacz krzyżykiem • spontaniczne odpowiedzi są najbliższe prawdy o Tobie! • na koniec podlicz każdą kolumnęCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 6. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Podliczanie punktów w kolumnach A - Wydajnościowy A czy C? C - Kontaktowy D - Stabilny D czy F? F - Zmienny B - Wewnętrzny B czy E? E - ZewnętrznyCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 7. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Twoje motywacyjne DNA to: • WSW Dyrektor wydajnośd- stabilizacja-nagrody wewnętrzne • WZW Wizjoner wydajnośd- zmiany- nagrody wewnętrzne • WSZ Wódz wydajnośd- stabilizacja-nagrody zewnętrzne • WZZ Mistrz wydajnośd- zmiany- nagrody zewnętrzne • KSW Opiekun kontakty- stabilizacja- nagrody wewnętrzne • KZW Sojusznik kontakty- zmiany- nagrody wewnętrzne • KSZ Udoskonalacz kontakty- stabilizacja- nagrody zewnętrzne • KZZ Badacz kontakty- zmiany- nagrody zewnętrzneCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 8. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Teorie motywacji • Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga • Teoria oczekiwao Vrooma • Teoria sprawiedliwego wynagradzania Adamsa • Teoria hierarchii potrzeb Maslowa • Teoria wzmocnienia SkineraCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 9. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga • w środowisku pracy występują 2 grupy czynników: motywujące wpływające na wysoki poziom zadowolenia np.: możliwośd rozwoju, awans, osiągnięcia, odpowiedzialnośd oraz higieniczne wywołujące niezadowolenie np. stosunki międzyludzkie, wynagrodzenie, warunki pracy, polityka firmy • istnieje 6 pełnowartościowych motywatorów: osiągnięcia, uznanie, awanse, praca jako taka, możliwośd rozwoju, autonomia i odpowiedzialnośd Źródło: http://mfiles.pl/pl/images/0/03/Herzberg1.jpgCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 10. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Teoria oczekiwań Vrooma • motywacja podjęcia działania przez pracownika jest funkcją oczekiwanej wartości wyniku, który jednostka pragnie osiągnąd oraz jej pewności, że wynik ten jest osiągalny. Dlatego działania mają dla ludzi odmienną wartośd • pracownik wybiera taki poziom efektywności działania, który daje największe szanse uzyskania pożądanego wyniku. Podjęte działanie jest więc konsekwencją wcześniejszej kalkulacjiCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 11. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Teoria sprawiedliwego wynagradzania Adamsa NAGRODY WYNIK PRACY • istotnym czynnikiem motywacji jest ocena osobistego zaangażowania w pracę i wynikające z tej oceny poczucie sprawiedliwości • poczucie niesprawiedliwości wynika z sytuacji porównania, gdy pracownik spostrzega, że proporcje między wkładem osobistym a uzyskanym ekwiwalentem nie są równe proporcjom tych samych wielkości osiąganych przez innychCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 12. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Źródło: http://aneksy.pwn.pl/zarzadzanie/?id=416Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 13. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Teoria wzmocnienia Skinera BODZIEC REAKCJA KONSEKWENCJE PRZYSZŁE ZACHOWANIA • pracownicy uczą się, że efekty pewnych zachowao są przyjemne, a innych nie, z reguły więc wolą powtarzad zachowania skutkujące przyjemnością • aby następstwa określonych działao pracownika były postrzegane przez niego jako skutki tego a nie innego zachowania, nie powinny byd one zbyt bardzo oddalone od sankcjonowanego działania. Dzięki temu konsekwencje działania mogą wpłynąd na jego późniejsze zachowaniaCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 14. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Motywacja a efekt? Zdolnośd, Na motywację składa się kilka Zaangażo- możliwośd, czynników: zrozumienie wanie Itp.. • zaangażowanie • wytrwałośd • efektywnośd Wytrwałośd Motywacja Efekty Na efekty pracy oprócz motywacji pracownika wpływają: • zdolności, umiejętności Efektywnośd • zrozumienie zadania • dostępne narzędzia i warunki zewnętrzne. Źródło: http://aneksy.pwn.pl/zarzadzanie/?id=416Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 15. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Zbadaj pragnienia drugiej osoby Akceptacja Ciekawośd Wolnośd Cel Honor MistrzostwoCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 16. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Zbadaj pragnienia drugiej osoby Porządek Władza Powiązania StatusCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 17. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Czym jest Agile/Scrum i czy to jedno i to samo?- wywiad z MaciejemCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 18. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Metodyka Agile Źródło: http://kariera.goyello.com/metodologia Schemat Agile stosowany w Goyello: • Intake projektu faza, gdzie definiowane są kluczowe funkcjonalności i zakres prac, • Kick-off/Rozpoczęcie projektu faza definiowania najważniejszych cech i funkcjonalności systemu oraz określenie priorytetów z klientem. W tej fazie zadania są rozbijane na mniejsze czynności i układane w sprinty, • Implementacja projektu codzienne spotkania SCRUM w celu monitorowania postępu prac oraz wykrycia wszelkich przeszkód, które mogą blokowad pracę zespołu, • Wdrożenie projektu faza, w której klient może zobaczyd cały system i ocenid rezultat koocowy.Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 19. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Lekki, łatwy do zrozumienia i trudny doopanowania, czyli czym jest Scrum? scrum - metoda, przy użyciu której ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywad złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzad produkty o najwyższej możliwej wartości 4 istotne etapy Scruma: 1. Planowanie Sprintu (Sprint Planning Meeting) 2. Codzienny Scrum ( Daily Scrum) 3. Przegląd Sprintu (Sprint Review) 4. Retrospektywa Sprintu ( Sprint Retrospective)Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 20. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Projektowanie pracy w metodyce Agile/Scrum Istota pracy Lidera (Scrum Mastera): • Dbanie o kondycję zespołu (wydajnośd, samozarządzanie) • Zapewnianie przepływu (zrównoważone tempo, przywództwo) • Usuwanie przeszkód (punktualnośd, nieustępliwośd) • Kształtowanie doświadczenia zespołu (włączanie, uznanie, ułatwianie) • Przydzielanie zadao ( tablica) • Zmienianie społeczności (uwzględnianie działao wstecznych- retrospekcji)Źródło: http://illustratedagile.com/2011/12/13/the-scrum-master-performance-review-preparation/Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 21. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Co jest istotne w postawie Agile/Scrum? • Praca zespołowa – NIE dla pracy wyłącznie indywidualnej • Istota Scrum Mastera- osoba, która ma za zadanie stworzyd warunki pracy równe zaangażowaniu i zapewnid narzędzia • Komunikacja a hierarchia • im większy projekt, tym więcej zespołów- rozparcelowanie zadao • Możliwośd wyboru zadao najbardziej odpowiednich dla siebie • Samodzielna estymacja czasu na wykonanie zadania w korelacji z zespołem • Wykonane zadania przynoszą oczekiwany rezultat • W łatwy sposób można zmieniad i dostosowywad się do zmiennych czynników zewnętrznych i wewnętrznychCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 22. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Tipy, które warto stosować! • Staraj się pracowad zespołowo • Zaplanuj zadania z 2 tygodniowym wyprzedzeniem (zastosuj tablicę z karteczkami) • Szukaj motywacji w otaczającym Cię świecie • Słuchaj motywujących przemówieo z zakresu Twojego działania/ znajdź autorytet • Rób to, co lubisz i na czym znasz się najlepiej ( obudź w sobie olbrzyma)Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 23. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Jak zainspirować do działania? Źródło: http://blog.tkwadrat.pl/wp-content/uploads/2010/06/kierunek.jpgCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 24. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Motywowanie jest szkodliwe.Zamiast mówid o motywowaniu powiedzmy sobie, czy nagrody i kary są skuteczne. Czy motywowanie to kij i marchewka, czy chodzi o coś więcej np. o działanie i zmianę postaw¹ (A. Blikle) ¹Fragment debaty praktyków zarządzania personelem na temat pułapek motywowania, Personel i Zarządzanie, nr 7, 2006.Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 25. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Archetyp kija i marchewki KIJ MARCHEWKA Niemiłe wydarzenie zapowiedziane Miłe wydarzenie zapowiedziane i i narzucone nam przez kogoś w celu narzucone nam przez kogoś w zmiany naszego zachowania Celu zmiany naszego zachowania Np.: Np.: Nagana przed frontem Pochwała przed frontem Pozbawienie premii Wypłacenie premii uznaniowej Pozbawienie nagrody na Dzieo Nauczyciela Nagroda na Dzieo Nauczyciela Przymusowa praca Zwolnienie z przymusowej pracy Kijem może byd pozbawienie marchewki Marchewką może byd uniknięcie kijaCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 26. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Czy metoda kija i marchewki działa? WADY: • niszczy stosunki międzyludzkie: podkreśla niepartnerski stosunek między stronami, niszczy współpracę, wprowadzając współzawodnictwo • zniechęca do podejmowania wysiłku i ryzyka: ci, którzy uważają, że nie mają szans na nagrodę, całkowicie rezygnują z wysiłku, popełnienie błędu może zagrozid otrzymaniu nagrody • niszczy motywację bezpośrednią: celem ostatecznym staje się nagroda, a nie sukces w realizacji zadania; nagrody motywują jedynie do starania się o nagrodę, sugerują, że zadanie nie jest warte wykonania z własnej woliCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 27. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Jeżeli nie kij i marchewka, to co? Relacje partnerskie i wspomaganie pracownika w budowaniu jego wewnętrznej motywacjiCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 28. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Sprzężenie zwrotne w budowaniu motywacji wewnętrznej potrzeba działanie działania STAŁE ZASPAKAJANIE POTRZEBY POWODUJE WZROST OCZEKIWAO: oczekujemy (od siebie!) coraz ambitniejszych działao (w tym systemie nagrodą staje się nowe ambitne zadanie)Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 29. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Narzędzia modelu partnerskiego • rezygnacja z kija i marchewki, • życzliwośd, • empatia, • asertywnośd: zgoda bez uległości + stanowczośd bez przemocy • aktywne słuchanie, • asertywny dialog, • asertywna dyskusja; komunikat „ja” • rozstrzyganie konfliktów metodą wygrał-wygrał, • inteligencja emocjonalnaCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 30. Jak skutecznie motywować siebie i innych?Reguła 3W (3C) • WSPÓŁPRACA (COOPERATION) • WARTOŚĆ (CONTENT) • WYBÓR (CHOICE) Źródło: http://leadership.blox.pl/resource/beztytulu_3w.JPGCopyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 31. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Przemówienie motywacyjne Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=oZTczPu1AO0Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 32. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Sięgnij po literaturę!Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.
 • 33. Jak skutecznie motywować siebie i innych? Dziękuję za uwagę!Copyright © 2013 Goyello. All rights reserved.

Related Documents