Ochrona praw autorskich naprzykładzie pracy programisty wfirmie Goyello
Struktura pracy dyplomowej1. Wstęp- określenie tematu, ram i celu pisania pracy2. Rozdział teoretyczny- prawa autorskie ( ...
Kim jesteśmy?Źródlo: https://www.youtube.com/watch?v=Fab6yF_6vxg
Cel i zakres pracyCelem pracy jest dowiedzenie, jakie prawa autorskieprzysługują programiście przy tworzeniuoprogramowania...
Problemy badawcze• Jakie cechy powinien posiadad program, aby stanowid przedmiot prawa autorskiego?• Oprogramowanie...
Przedmiot prawa autorskiego• Utwór- każdy przejaw działalności twórczej - o indywidualnym charakterze - ustalony w jakie...
Przedmiot ochrony praw autorskich w dziedzinie IT Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory wyra...
producent- twórca- użytkownik
Kim jest programista i co tworzy?
Podstawa prawna i zakres ochrony praw autorskich Regulacje krajowe i międzynarodowe• Ustawa o prawie autor...
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskieg...
Autorskie prawa osobiste i majątkoweAutorskie prawa osobiste- ograniczone (!) Autorskie prawa majątkoweArt. 77 ustawy o pr...
Praktyczne rozwiązania na przykładzie pracy programistów w firmie Goyello• Umowa o przeniesienie praw autorskich• Zastoso...
Jakie warunki musi spełnid programista, by skorzystad z 50% kosztów uzyskania przychodu?• Zatrudnienie o umowę o pr...
Bibliografia
All rights reservedby Magdalena SkowronskaCopyright
of 16

Prezentacja prawo pracy

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja prawo pracy

 • 1. Ochrona praw autorskich naprzykładzie pracy programisty wfirmie Goyello
 • 2. Struktura pracy dyplomowej1. Wstęp- określenie tematu, ram i celu pisania pracy2. Rozdział teoretyczny- prawa autorskie ( przedmiot prawa, podmiot praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe)3. Przedstawienie firmy- krótka historia, obszar działania, sytuacja w zakresie tematu4. Dokładny opis sytuacji na przykładzie firmy w określonym zakresie5. Analiza, postawienie tez6. Próba rozwiązania problemu badawczego7. Wnioski8. Zakooczenia9. Bibliografia
 • 3. Kim jesteśmy?Źródlo: https://www.youtube.com/watch?v=Fab6yF_6vxg
 • 4. Cel i zakres pracyCelem pracy jest dowiedzenie, jakie prawa autorskieprzysługują programiście przy tworzeniuoprogramowania w ramach stosunku pracy orazudowodnienie, że zapisy umowy o pracę zprogramistą nie muszą byd dla niego niekorzystne Badanie jest istotne z kilku powodów:  większośd programistów sądzi, że w świetle prawa polskiego ich prawa są mocno ograniczone, co należałoby sprawdzid  ma na celu rozwiad wątpliwości programistów, którzy nie są w pełni świadomi swoich praw, co do tworzonego oprogramowania  ma na celu pokazad rozwiązania problemu w zapisach prawnych (ustawy, dyrektywy unijne, porozumienia)
 • 5. Problemy badawcze• Jakie cechy powinien posiadad program, aby stanowid przedmiot prawa autorskiego?• Oprogramowanie a program komputerowy- czy to jedno i to samo?• Oprogramowanie komputerowe a utwór literacki, producent a twórca programu- użytkownik (zależności)• Co podlega ochronie w programie komputerowym z tytułu praw autorskich?• Autorskie prawa osobiste i majątkowe w pracy programisty• Aspekty prawne kodu źródłowego• Jakie praktyczne rozwiązania stosuje się w przypadku ochrony praw autorskich programisty?
 • 6. Przedmiot prawa autorskiego• Utwór- każdy przejaw działalności twórczej - o indywidualnym charakterze - ustalony w jakiejkolwiek postaci - niezależnie od wartości przeznaczenia sposobu wyrażania ( art.1 pr. aut)• Brak prawnoautorskiej ochrony idei, metod, działań matematycznych „jako takich”
 • 7. Przedmiot ochrony praw autorskich w dziedzinie IT Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi ( …programy komputerowe)• Programy komputerowe• Dokumentacja powstała przy wdrożeniu systemu informatycznego (raporty, analizy)• Elektroniczne bazy danych• Strony internetowe
 • 8. producent- twórca- użytkownik
 • 9. Kim jest programista i co tworzy?
 • 10. Podstawa prawna i zakres ochrony praw autorskich Regulacje krajowe i międzynarodowe• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.• Prawo unijne ( dyrektywy „prawnoautorskie”)• Regulacje międzynarodowe - Konwencja berneoska o ochronie dzieł literackich i naukowych, - Konwencja autorska WIPO, - TRIPS.
 • 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego (art.1, ust. 2)Rozdział 2 Podmiot prawa autorskiego ( art. 12)Rozdział 3 Treśd prawa autorskiego ( art. 16 autorskie prawa osobiste, art. 17 autorskie prawa majątkowe) + (art. 34)Rozdział 4 Czas trwania autorskich praw majątkowychRozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych ( art. 41 ust. 1-2, art. 46)Rozdział 7 Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych (!)Rozdział 8 Ochrona autorskich praw osobistychRozdział 9 Ochrona autorskich praw majątkowych
 • 12. Autorskie prawa osobiste i majątkoweAutorskie prawa osobiste- ograniczone (!) Autorskie prawa majątkoweArt. 77 ustawy o prawie autorskim i prawach Art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim ipokrewnych prawach pokrewnychNie stosuje się: 3 prawa majątkowe: prawa do integralności dzieła (art. 16 pkt 3 u.)  prawo do zwielokrotnienia programu, czyli reprodukcji za pomocą materialnych nośników prawa do decydowania o pierwszym udostępnianiu (art. 50 pkt 1 u.)- istotna zmiana dot.utworu publiczności (art.16 pkt 4 u.) eksploatacji w lipcu 2000 r. (!) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu prawo do modyfikacji programu- obejmuje(art. 16 pkt 5 i art. 60 ust. 1-4 u.) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu etc. (art. 74 ust. 4 pkt 2 u.) prawa do wyrażania zgody na dokonywanie zmian wutworze, jeżeli nie są one spowodowane koniecznością, a  prawo do rozpowszechniania programutwórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 74 ust. 4 pkt 3 ustawy)(art. 49 ust.2 u.) uprawnienia uznawanego za autorskie prawo osobistetwórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzeniaze względu na swoje istotne interesy twórcze, przez którerozumieć należy także interesy o osobistym charakterze(art.56 u.)
 • 13. Praktyczne rozwiązania na przykładzie pracy programistów w firmie Goyello• Umowa o przeniesienie praw autorskich• Zastosowanie podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę z programistą
 • 14. Jakie warunki musi spełnid programista, by skorzystad z 50% kosztów uzyskania przychodu?• Zatrudnienie o umowę o pracę• Programista musi być twórcą określonego utworu• Praca musi mieć charakter twórczy i indywidualny, efekt pracy musi być niepowtarzalny i skonkretyzowany• Podwyższone koszty są związane z przeniesieniem praw autorskich do dzieła jakim jest program komputerowy na pracodawcę UZASADNIENIEPracodawca wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ( podatek PIT) odprzychodów uzyskanych ze stosunku pracy ma prawo do pomniejszenia przychodów o KUP określonew sposób zryczałtowany. KUP wynosi 111.25zł miesięcznie ( wynika z przepisów podatkowych) dlapracowników zatrudnionych w miejscu stałego lub czasowego miejsca zamieszkania podatnika lub139,06zł miesięcznie w przypadku, gdy miejscem zatrudnienia pracownika jest poza miejscem stałegolub czasowego zamieszkania.
 • 15. Bibliografia
 • 16. All rights reservedby Magdalena SkowronskaCopyright

Related Documents