1
NamasayaMagindra a/l Ganeson .Sayamempunyaisebuahkeluarga yang
bahagia.Keluargasayaterdiridaripada ,nenek,ayah,ibu,dan l...
2
Kesimpulannya,sayasangatbanggadanberterimakasihkepadatuhankeranamemberikeluarga yang
bahagiasebegini .sayaberharapsayaju...
3
of 3

Nama saya magindra a (1)

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nama saya magindra a (1)

  • 1. 1 NamasayaMagindra a/l Ganeson .Sayamempunyaisebuahkeluarga yang bahagia.Keluargasayaterdiridaripada ,nenek,ayah,ibu,dan lima adikberadik .Sayamerupakananakbongsudalamkeluarga. Nama ayah sayaialahGaneson a/l Kumarasamy .Ayah sayadilahirkanpada 14 Oktober 1961.Ayah sayaberumur 50 tahun.Ayahsayabekerjasebagaipemandu bas .Ayah sayaseorang yang penyayangdantegas.Ayahmempunyai lima orang adikberadik.Beliaumerupakananak yang keempat. NamaibusayaialahNirmalathevi a/p subramaniam .Ibusayaberumur 06 November tahun 1961dandilahirkan. Ibusayaseorangsurirumah.Ibusayaseorangyang tegasdanpenyayang.Beliausentiasamenasihatisayabelajarbersungguh- sungguhsupayadapatberjayadalamhidupduniadanmencapaihasrat.Ibusayajugamempunyai 7 orang adikberadikdanmerupakananakadalahanaksulungdalamkeluarga. NamakakaksulungsayaialahSasikala a/p Ganeson.Kakaksayaberumur 30 tahundiaberkerjasebagaiakauntan.Kakaksayatelahberkhawinpadatahun 2010 namaabangiparsayaialahSasivarnandiajugaberumur30 tahundandiaadalahseorangkejuruteraanelektronik.Selainitumerekamempunyaiseoranganaklelaki yang berumur 1 tahun. Antaranya,NamakakakkeduasayaialahThanavally a/l Ganeson.Kakaksayaberumur 29 tahun Diaberkerjasebagaicikgu di sekolahmenengah SMK Methodist Acs .Kakakkeduasayatelahberkhawinpadatahun 2011.Nama AbangiparkeduasayaialahGunaseelanumurdiaialah 29 tahundiaberkerjasebagaidoktor di hospital HTAR di klang.Merekamempunyaiseoranganakperempuan yang berumur 1tahun . Tambahanpula,NamakakakketigasayaialahKomathy a/p Ganeson.Kakaksayaberumur 27 tahun Diaberkerjasebagaicikgu di sekolahmenegah SMK TelokGadong di klangjuga.NamaKakakkelimasayaialahKamalam a/p Ganesondiasedangbelajar di UNITAR Subangjaya.NamaabangkeempatsayaialahPubalan a/l Ganesondiaberumur 27 tahun.Diaberkerjasebagaikejuruteraanelektronikdantelekomunikasi di syarikat maxis Hq Kuala lumpur. Keluargasaya
  • 2. 2 Kesimpulannya,sayasangatbanggadanberterimakasihkepadatuhankeranamemberikeluarga yang bahagiasebegini .sayaberharapsayajugamenjaganamakeluargadaninginmencapaicita- citasayamenjadiseorangkejuruteraan demi ibubapasaya. NAMA UMUR TEMPAT KERJA/BELAJAR GANESON A/L KUMARASAMY 50 KLANG PEMANDU BAS NIRMALA THEVI A/P SUBRAMANIAM 50 KLANG SURI RUMAH SASIKALA A/P GANESON 30 SHAH ALAM AKAUNTAN THANAVALLY A/P GANESON 29 KLANG CIKGU KOMATHY A/L GANESON 27 KLANG CIKGU KAMALAM A/L GANESON 24 KLANG PELAJAR PUBALAN A/L GANESON 26 KLANG KEJURUTERAAN MAGINDRA A/L GANESON 22 KLANG PELAJAR
  • 3. 3

Related Documents