1Porozumienie w sprawie współpracy w ramachWędrującego Forum Kultury„Dolny Śląsk”zawarte w dniu 23.01.2013 r. w Legnicy po...
2f) pomoc w rozwiązywaniu problemów zarządzania kulturą,organizowania działańkulturalnych, współpracy z partnerami zewnętr...
of 2

Porozumienie Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porozumienie Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska

  • 1. 1Porozumienie w sprawie współpracy w ramachWędrującego Forum Kultury„Dolny Śląsk”zawarte w dniu 23.01.2013 r. w Legnicy pomiędzy:1. Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu reprezentowanym przez AnnęKomstę – dyrektora OKSiT we Wleniu2. Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie,reprezentowanym przez Katarzynę Maczel – dyrektora MOKSiAL w SzklarskiejPorębie3. Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, reprezentowanym przez ArturaAdamka – dyrektora GCKiS w Żarowie4. Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, reprezentowanym przezStanisława Horodeckiego – dyrektora MOKSiR w Chojnowie5. Chocianowskim Ośrodkiem Kultury, reprezentowanym przez Katarzynę Pikulską-Danis– dyrektora CHOK w Chocianowie6. Centrum Kultury w Sycowie, reprezentowanym przez Paulinę Syposz - Ciemny –dyrektora CK w Sycowie7. Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach, reprezentowanymprzez Dorotę Bartczak – dyrektora GOK Oleśnica§ 1Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca stron w zakresie:1) wspólnego opracowywania zasad współpracy instytucji kultury z Dolnego Śląskaz małych środowisk lokalnych, których celem jest zintegrowanie działań instytucji orazwspierających je partnerów (stowarzyszeń, innych organizacji pozarządowych, samorządulokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów) działających na rzecz rozwoju sektorakultury, a w szczególności:a) integracja instytucji kultury,b) organizowanie pomocy, wsparcia, dialogu, mówienia „jednym głosem” w sprawachważnych dla wszystkich członków Forum, i dla każdego z Członków z osobnac) wymiana doświadczeń, informacji, kontaktów, „dobrych praktyk” między Partneramid) zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców poprzez szeroko pojętą animacjękulturalną,e) stworzenie sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań, twórczości i pasjimieszkańców środowiska lokalnego,
  • 2. 2f) pomoc w rozwiązywaniu problemów zarządzania kulturą,organizowania działańkulturalnych, współpracy z partnerami zewnętrznymig) pozyskiwanie środków finansowych,h) poszukiwanie nowych form pracy na rzecz rozwoju sektora kulturyi) wspieranie idei rozwoju sektora kultury w małych środowiskach lokalnych poprzezpodejmowanie wspólnych inicjatyw, programy, projekty o charakterze edukacyjnym,kulturalnym, środowiskowymj) opiniowania projektowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie działalności kulturalnej2) wspólnego przygotowania projektów w zakresie realizacji działań określonych w punkciepierwszym.3) upowszechniania dorobku kulturalnego Dolnego Śląska (w tym dziedzictwaRepatriantów)§ 2Dla realizacji działań objętych niniejszym porozumieniem strony ustalą zasadypodejmowania wspólnych inicjatyw oraz będą zawierać odrębne umowy, szczegółowoustalając zakres obowiązków stron, zgodnie z regulaminem Forum i obowiązującymiprzepisami.Podpisy:1. Anna Komsta – dyrektor OKSiT we Wleniu…………..………………………………………2. Katarzyna Maczel – dyrektor MOKSiAL w Szklarskiej Porębie………..…………………….3. Artur Adamek – dyrektor GCKiS w Żarowie………………………………..……………….4. Stanisław Horodecki – dyrektor MOKSiR w Chojnowie…..…………………………….5. Katarzyna Pikulska-Danis – dyrektor CHOK w Chocianowie……………………………...6. Paulina Syposz-Ciemny – dyrektor CK w Sycowie…………………………………………...7. Dorota Bartczak – dyrektor GOK Oleśnica……….…………………………………………...