<ul><li>Joanna Orlik, </li></ul><ul><li>Piotr Wyrobiec </li></ul><ul><li>Forum Kraków </li></ul><ul><li>Warszawa, 14-15 ma...
Początek: <ul><li>Kongres Kultury Polskiej </li></ul><ul><li>(wrzesień 2009 r.): </li></ul><ul><li> inicjatywa CAL i MI...
<ul><li>Modelowy dom kultury? </li></ul>
Program Forum Kraków: <ul><li>dwa dni </li></ul><ul><li>1. dzień: dwie szczegółowe prezentacje </li></ul><ul><li>2. dzień:...
Schemat prezentacji: <ul><li>wizytówka , czyli osobista historia dyrektora </li></ul><ul><li>środowisko , czyli gdzie jest...
Typy ośrodków kultury: <ul><li>społeczny (CAL-owski) </li></ul><ul><li>artystyczny (Dorożkarnia) </li></ul><ul><li>wspiera...
Statut: <ul><li>Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultu...
Celami działania Forum Kraków są: <ul><li>Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sekto...
Forum Kraków realizuje cele w szczególności poprzez: <ul><li>Spotkania, seminaria i konferencje </li></ul><ul><li>Prowadze...
Członkostwo: <ul><li>Członkiem Forum Kraków może być osoba reprezentująca organizację kultury (instytucję kultury lub orga...
Pola pracy animatora kultury: <ul><li>kompetencje kulturowe </li></ul><ul><ul><li>indywidualny stosunek do tekstów kultur...
Polityki kultury <ul><li>Usługa publiczna – szkoła: nikt nie ma wątpliwości, że obywatel powinien umieć czytać, pisać i l...
Kontakt: <ul><li>[email_address] </li></ul>
of 13

Prezentacja Forum Kraków dk+ 14-15 marca

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Forum Kraków dk+ 14-15 marca

 • 1. <ul><li>Joanna Orlik, </li></ul><ul><li>Piotr Wyrobiec </li></ul><ul><li>Forum Kraków </li></ul><ul><li>Warszawa, 14-15 marca 2011 r. </li></ul>
 • 2. Początek: <ul><li>Kongres Kultury Polskiej </li></ul><ul><li>(wrzesień 2009 r.): </li></ul><ul><li> inicjatywa CAL i MIK </li></ul><ul><li> pierwsze spotkanie: grudzień 2009 r. </li></ul>
 • 3. <ul><li>Modelowy dom kultury? </li></ul>
 • 4. Program Forum Kraków: <ul><li>dwa dni </li></ul><ul><li>1. dzień: dwie szczegółowe prezentacje </li></ul><ul><li>2. dzień: wnioski i ustalenia </li></ul><ul><li>spotkanie raz na kwartał </li></ul>
 • 5. Schemat prezentacji: <ul><li>wizytówka , czyli osobista historia dyrektora </li></ul><ul><li>środowisko , czyli gdzie jesteśmy i co tu należy zrobić? </li></ul><ul><li>infrastruktura (usytuowanie i stan) </li></ul><ul><li>misja i wizja, czyli plan </li></ul><ul><li>zespół (etatowcy i „wolne elektrony”) </li></ul><ul><li>budżet i plan zadań </li></ul>
 • 6. Typy ośrodków kultury: <ul><li>społeczny (CAL-owski) </li></ul><ul><li>artystyczny (Dorożkarnia) </li></ul><ul><li>wspierający (Szczecin 2016) </li></ul><ul><li>impresaryjny (Krakowskie Biuro Festiwalowe) </li></ul><ul><li>(…) (Becek) </li></ul><ul><li>(…) (ROK-i) </li></ul><ul><li>niezależny (III sektor) (Animatornia Ę, Łucznica) </li></ul><ul><li>rynkowy (klubokawiarnie) (Chłodna 25, Alchemia) </li></ul>
 • 7. Statut: <ul><li>Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury </li></ul>
 • 8. Celami działania Forum Kraków są: <ul><li>Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury </li></ul><ul><li>Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury </li></ul><ul><li>Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej </li></ul>
 • 9. Forum Kraków realizuje cele w szczególności poprzez: <ul><li>Spotkania, seminaria i konferencje </li></ul><ul><li>Prowadzenie działalności informacyjnej </li></ul><ul><li>Prowadzenie działalności wydawniczej </li></ul><ul><li>Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum </li></ul><ul><li>Wyrażanie stanowisk w sprawach publicznych dotyczących animacji kultury </li></ul><ul><li>Opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych </li></ul><ul><li>Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum </li></ul>
 • 10. Członkostwo: <ul><li>Członkiem Forum Kraków może być osoba reprezentująca organizację kultury (instytucję kultury lub organizację III sektora) lub osoba fizyczna, działającą w sektorze animacji kultury. </li></ul><ul><li>Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie na piśmie do Zarządu deklaracji uczestnictwa w Forum, przedstawienie pisemnej rekomendacji 2 członków Forum i akceptacja Zarządu. </li></ul>
 • 11. Pola pracy animatora kultury: <ul><li>kompetencje kulturowe </li></ul><ul><ul><li>indywidualny stosunek do tekstów kultury </li></ul></ul><ul><ul><li>dzieło w obiegu </li></ul></ul><ul><ul><li>narzędzia twórczej ekspresji </li></ul></ul><ul><ul><li>rozumienie wzorów kultury (…) </li></ul></ul><ul><li>kompetencje społeczne </li></ul><ul><ul><li>świadome uczestnictwo w systemach wartości </li></ul></ul><ul><ul><li>wpisanie się w system relacji społecznych </li></ul></ul><ul><ul><li>umiejętność współpracy (…) </li></ul></ul>
 • 12. Polityki kultury <ul><li>Usługa publiczna – szkoła: nikt nie ma wątpliwości, że obywatel powinien umieć czytać, pisać i liczyć. </li></ul><ul><li>Usługa publiczna – dom kultury: rolą państwa jest zapewnienie obywatelom oferty, dającej możliwość rozwoju kompetencji kulturowych i społecznych. </li></ul>
 • 13. Kontakt: <ul><li>[email_address] </li></ul>

Related Documents