Myślenie modelami (rozumienie rzeczywistości
społecznej)
Lokalne / Centrum / Kultury
• Miejsce (społeczność...
Zanim strategia komunikacji / badań / rozwoju
• Być i Ŝyć jako podmiot sektora publicznego,
którego organizatorem jest ...
Strategia komunikacji
• Czy jesteśmy miejscem debaty?
• Czy jesteśmy postrzegani jako waŜne miejsce na mapie
kultury (l...
Strategia badawcza (projekty badawcze)
• Style kulturalności / Uczestnictwo w kulturze
• Rozwój w oparciu o kapitały kult...
Rekomendacje wynikające z diagnozy (badań)
• Mamy zdolność do reakcji • ParaliŜ decyzyjny
• Zespół przygotowany do ...
Strategia rozwoju instytucji
• Plan (w oparciu o diagnozę)
• Polityka wdroŜenia
• Wypracowana przestrzeń dla wdroŜe...
Warsztat: Plan działalności (przykład MEK)
Warsztat: Raport metodologiczny
Prezentacja w MDK Radomsko
of 9

Prezentacja w MDK Radomsko

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja w MDK Radomsko

  • 1. Myślenie modelami (rozumienie rzeczywistości społecznej) Lokalne / Centrum / Kultury • Miejsce (społeczność – jakość i spójność Ŝycia; gospodarka – rozwój w oparciu o wiedzę; polityki – transparentność, obywatelskość, zdolność zmiany) • Instytucja (obiegi kultury, szanse uczestnictwa, siedziba, zespół, sieć społeczna, centrum klastra kulturowego, pamięć kulturalna) • Kultura (pojęcie kultury, kultura jako zjawisko społeczne, kapitały kultury, aktywne uczestnictwo w kulturze, metodologie animacji kultury)
  • 2. Zanim strategia komunikacji / badań / rozwoju • Być i Ŝyć jako podmiot sektora publicznego, którego organizatorem jest lokalny samorząd (strategie niezaleŜności i polityka finansowania) • Strategie wykraczające poza naszą wolność zostaną zabite • Zespół jako potencjał jest punktem wyjścia Bariery jako wyzwania (nie chodzi o to, Ŝeby mieć rację moralną, ale o moŜliwość realizacji polityki, którą wybraliśmy i do której przekonaliśmy innych)
  • 3. Strategia komunikacji • Czy jesteśmy miejscem debaty? • Czy jesteśmy postrzegani jako waŜne miejsce na mapie kultury (lider zmiany, kreator Ŝywej kultury)? • Czy nasz głos się liczy? • Czy jesteśmy organizacją o otwartym stylu działania? • Z kim chcemy rozmawiać? • Co wiemy o naszych rozmówcach, ich Ŝyciu, stylach działania? DIAGNOZA kultury musi być oparta o debatę społeczną. Trzeba zadbać o przestrzeń do jej ZAISTNIENIA (materiał do myślenia, kanały komunikacji, związek z programem)
  • 4. Strategia badawcza (projekty badawcze) • Style kulturalności / Uczestnictwo w kulturze • Rozwój w oparciu o kapitały kultury / przemysły kreatywne • Instytucje / Aktorzy kultury • Polityki kulturalne / Wizerunek kultury • Potrzeby (kulturalne) / Diagnozy społeczne • Grupy docelowe (młodzieŜ, pracownicy, emeryci, itp.)
  • 5. Rekomendacje wynikające z diagnozy (badań) • Mamy zdolność do reakcji • ParaliŜ decyzyjny • Zespół przygotowany do • Zespół wzięcia ubezwłasnowolniony, współodpowiedzialności biernie czekający na wytyczne • Zespół z umiejętnościami i • Zespół umiejący powtarzać kompetencjami jedynie wyuczone gesty potrzebnymi w organizacji „reagującej” • Wsparcie społeczności • „A kogo to obchodzi, co (interesariuszy) dzieje się z tym miejscem”
  • 6. Strategia rozwoju instytucji • Plan (w oparciu o diagnozę) • Polityka wdroŜenia • Wypracowana przestrzeń dla wdroŜenia zmian • Dialog strategiczny • Zespołowa odpowiedzialność • Ewaluacja procesów
  • 7. Warsztat: Plan działalności (przykład MEK)
  • 8. Warsztat: Raport metodologiczny