ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и прир...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и прир...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природат...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
MZ...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и природата
...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
ОПШТИНА КАРПОШ
Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи
и заштита на животната средина и пр...
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
of 250

Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010

Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      Technology      Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Komunalno Ureduvawe 2010

 • 1. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Prezentacija na buxetot na op[tina Karpo[ za 2010g.
 • 2. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Karpo[ 1 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 3. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Nikola Tesla 1.1 poplo~uvawe pozadi kula br.8 do privatnite ku]i na ul. Branislav Nu[i] Proektirana suma na ~inewe: 400.000,00 den.
 • 4. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 5. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Nikola Tesla 1.2 poplo~uvawe na predniot del pred br.8 Proektirana suma na ~inewe: 400.000,00 den.
 • 6. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 7. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Nikola Tesla 1.3 poplo~uvawe pozadi zgrada br.12 pred gara`ite Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 8. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 9. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Nikola Tesla 1.4 poplo~uvawe pred zgrada br.16 Proektirana suma na ~inewe: 400.000,00 den.
 • 10. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 11. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Nikola Tesla 1.5 poplo~uvawe pozadi zgrada br.18, pred postojnite gara`i Proektirana suma na ~inewe: 380.000,00 den.
 • 12. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 13. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Nikola Tesla 1.6 poplo~uvawe na pateka pomeu zgradite br.14 i br.16 Proektirana suma na ~inewe: 250.000,00 den.
 • 14. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 15. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Ruer Bo[kovi] 2.1 poplo~uvawe pozadi zgrada br.5-(7), pokraj gara`ite Proektirana suma na ~inewe: 630.000,00 den.
 • 16. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 17. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Ruer Bo[kovi] 2.2 poplo~uvawe pozadi zgrada br.1, pokraj gara`ite Proektirana suma na ~inewe: 820.000,00 den.
 • 18. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 19. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Gigo Mihajlovski 3.1 poplo~uvawe pred gara`ite pred zgrada br.1 ili poto~no pozadi delot od zgrada br.2 na ul. Nikola Tesla Proektirana suma na ~inewe: 360.000,00 den.
 • 20. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 21. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Gigo Mihajlovski 3.2 poplo~uvawe pozadi zgrada br.2, pred postojnite gara`i i ureduvawe so zelena povr[ina pred samata zgrada Proektirana suma na ~inewe: 1.725.000,00 den.
 • 22. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 23. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Gigo Mihajlovski 3.3 poplo~uvawe pozadi zgradite br.4 i br.10 Proektirana suma na ~inewe: 2.100.000,00 den.
 • 24. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 25. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Daskal Kam~e 4.1 postavuvawe kocki pozadi zgrada br.1, do potegot so gara`ite Proektirana suma na ~inewe: 1.150.000,00 den.
 • 26. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. ul. Branislav Nu[i] 5.1 postavuvawe behaton kocki do zgrada br.7, od strana na policijata Proektirana suma na ~inewe: 300.000,00 den.
 • 27. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 28. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. *** 5.1* Rekonstrukcija - asfaltirawe na ulici Proektirana suma na ~inewe: 2.500.000,00 den. 5.2* Izgradba na novi detski igrali[ta Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den. 5.3** Izgradba na pateka so behaton Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den. 5.4** Izgradba na parking prostor od behaton - ul. Nikola Tesla br. 4 pozadi policiska stanica Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 29. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Реден Vid na grade`na Износ во Vkupen iznos Месна заедница број rabota денари vo denari 1 МЗ Карпош 1 izgradba na parking prostor od behaton 7,040,000.00 izgradba na novi igrali[ta 3,000,000.00 rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 2,500,000.00 rekonstrukcija na pateka so behaton 650,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 1,725,000.00 ВКУПНО 14,915,000.00
 • 30. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Karpo[ 1 izgradba na parking prostor od behaton 4% 12% 47% izgrasdba na novi 17% igrali[ta rekonstrukcija 20% asfaltirawe na ulici rekonstrukcija na pateka so behaton
 • 31. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Karpo[ 2 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 32. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Branislav Nu[i] 1.1 ureduvawe na prostorot pred gara`ite od zgrada br.17 Proektirana suma na ~inewe: 200.000,00 den.
 • 33. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 34. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Branislav Nu[i] 1.2 sanirawe na trotoarite, po~nuvaj]i od ul. Nikola Tesla, do gradinkata Proektirana suma na ~inewe: 600.000,00 den.
 • 35. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Branislav Nu[i]
 • 36. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Veselin Masle[a 2.1 postavuvawe na nova pateka, po~nuvaj]i od vlez IV, so izlez kon ul. Branislav Nu[i] Proektirana suma na ~inewe: 120.000,00 den.
 • 37. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Veselin Masle[a 2.2 ureduvawe na prostorot do detskata gradinka, od strana na ul. Veselin Masle[a Proektirana suma na ~inewe: 60.000,00 den.
 • 38. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 39. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Ruer Bo[kovi] 3.1 ureduvawe na prostorot pred gara`ite od zgradata na ul. Ruer Bo[kovi] br.11 Proektirana suma na ~inewe: 350.000,00 den.
 • 40. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 41. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Ruer Bo[kovi] 3.2 rekonstrukcija na trotoarite od ul. Nikola Tesla, do fakultetot za Dramski umetnosti Proektirana suma na ~inewe: 750.000,00 den.
 • 42. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Ruer Bo[kovi]
 • 43. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. {ekspirova 4.1 sanacija na pateka od zgrada na ul. {ekspirova br.1 do vlez IV od bo~nata strana Proektirana suma na ~inewe: 50.000,00 den.
 • 44. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 45. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. *** 5.1 sanacija na trotoar od zgrada na ul. Partizanski Odredi br.78 do vlez VII Proektirana suma na ~inewe: 30.000,00 den.
 • 46. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 47. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. *** 6.1 ureduvawe na prostorot do klupite, sproti Gift {op Venaki Proektirana suma na ~inewe: 30.000,00 den.
 • 48. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 49. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 7. *** 7.1 Asfaltirawe na ulica kaj restoran Balkanika Proektirana suma na ~inewe: 1.500.000,00 den.
 • 50. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 8. *** 8.1* Rekonstrukcija - asfaltirawe na ulici Proektirana suma na ~inewe: 7.000.000,00 den. 8.2* Postavuvawe na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 8.3** Rekonstrukcija asfaltirawe na fudbalsko igrali[te - OU Vera Ciriviri Trena Proektirana suma na ~inewe: 400.000,00 den. 8.4** izgradba na parking prostor od behaton - kula br. 10(izlupenata zgrada) na bul. Partizanski Odredi Proektirana suma na ~inewe: 250.000,00 den. 8.5** rekonstrukcija na detsko igrali[te - ul. {ekspirova Proektirana suma na ~inewe: 300.000,00 den.
 • 51. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vkupen Реден Vid na grade`na Износ во Месна заедница iznos vo број rabota денари denari 2 МЗ Карпош 2 atmosferska kanalizacija 2,000,000.00 izgradba na parking prostor od behaton 550,000.00 rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 8,500,000.00 rekonstrukcija na pateka so behaton 260,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 1,380,000.00 ВКУПНО 12,690,000.00
 • 52. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Karpo[ 2 atmosferska kanalizacija 2% 11% 16% izgradba na parking prostor 4% od behaton rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 67% rekonstrukcija na pateka so behaton rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 53. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Karpo[ 3 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 54. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Robert Koh, ul. Dragi[a Mi[ovi], ul. Trifun Panovski 1.1 rekonstrukcija i pro[iruvawa na trotoari, parking mesta i pateki Proektirana suma na ~inewe: 9.100.000,00 den.
 • 55. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 56. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. Izmestuvawe na kanalot zaradi realizacija na DUP Proektirana suma na ~inewe: 24.000.000,00 den.
 • 57. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. *** 3.1* rekonstrukcija - asfaltirawe na ulici Proektirana suma na ~inewe: 1.000.000,00 den. 3.2* rekonstrukcija na trotoari so behaton Proektirana suma na ~inewe: 3.500.000,00 den. 3.3** rekonstrukcija asfaltirawe na ulica - ul. Robert Koh Proektirana suma na ~inewe: 800.000,00 den. 3.4** rekonstrukcija asfaltirawe na ulica - ul. Dragi[a Mi[ovi] Proektirana suma na ~inewe: 800.000,00 den. 3.5** rekonstrukcija asfaltirawe na ulica - ul. Trifun Panovski Proektirana suma na ~inewe: 800.000,00 den. 3.6** hortikulturno ureduvawe na bul. Partizanski Odredi Proektirana suma na ~inewe: 1.000.000,00 den.
 • 58. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vid na Vkupen Реден Износ во grade`na Месна заедница iznos vo број денари rabota denari 3 МЗ Карпош 3 izgradba na parking prostor od behaton 3,100,000.00 izmestuvawe na kanal 24,500,000.00 rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 1,000,000.00 rekonstrukcija na pateka so behaton 3,000,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 6,500,000.00 ВКУПНО 38,100,000.00
 • 59. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Karpo[ 3 izgradba na parking prostor od behaton 17% 8% izmestuvawe na kanal 8% 3% rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 64% rekonstrukcija na pateka so behaton rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 60. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Karpo[ 4 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 61. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Vi~ 1.1 ureduvawe na prostorot so behaton plo~ki, za parking na vozila kaj niz III Proektirana suma na ~inewe: 1.000.000,00 den.
 • 62. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 63. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Sole Stoj~ev 2.1 rekonstrukcija na trotoarite po celata dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den.
 • 64. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Соле Стојчев
 • 65. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Nikola Parapunov 3.1 izvedba na parking prostor pozadi zgrada br.2 Proektirana suma na ~inewe: 200.000,00 den.
 • 66. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 67. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Nikola Parapunov 3.2 rekonstrukcija na trotoari po cela dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 68. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 69. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Razlove~ko vostanie 4.1 rekonstrukcija na patekite od behaton, meu niz II Proektirana suma na ~inewe: 300.000,00 den.
 • 70. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. OU Petar Pop Arsov 5.1 rekonstrukcija na sanitarniot ~vor vo sportskata sala Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 71. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 72. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. Rekonstrukcija na mesnata zaednica 6.1 zamena na podot i starite drveni prozorci Proektirana suma na ~inewe: 400.000,00 den.
 • 73. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 74. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 7. *** 7.1* rekonstrukcija na detski igrali[ta Proektirana suma na ~inewe: 1.500.000,00 den. 7.2* rekonstrukcija - asfaltirawe na ulici Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den. 7.3** rekonstrukcija na trotoar so behaton - ul. Razlove~ko vostanie Proektirana suma na ~inewe: 1.200.000,00 den. 7.4** rekonstrukcija asfaltirawe na ulici - ul. @elevo Proektirana suma na ~inewe: 650.000,00 den. 7.5** sanacija na del od ulicia Razlove~ko Vostanie od ul. Qubanska Proektirana suma na ~inewe: 300.000,00 den. 7.6** atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den.
 • 75. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vid na Vkupen iznos Реде Износ во grade`na Месна заедница vo број денари rabota denari 4 МЗ Карпош 4 izgradba na parking prostor od behaton 1,200,000.00 rekonstrukcija na sanitarniot ~vor vo 500,000.00 sportskata sala rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 3,000,000.00 rekonstrukcija na detski igrali[ta 1,500,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 5,100,000.00 zamena na podot i starite drveni 400,000.00 prozorci ВКУПНО 11,700,000.00
 • 76. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Karpo[ 4 izgradba na parking prostor 3% od behaton 4% 9% rekonstrukcija na 17% 8% sanitarniot ~vor vo sportskata sala rekonstrukcija asfaltirawe 13% na ulici rekonstrukcija na detski 46% igrali[ta rekonstrukcija na trotoar so behaton atmosferska kanalizacija
 • 77. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Vlado Tasevski - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 78. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Kairska 1.1 rekonstrukcija-asfaltirawe na ul. Kairska Proektirana suma na ~inewe: 2.700.000,00 den.
 • 79. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Kairska 1.2 poplo~uvawe na trotoarite Proektirana suma na ~inewe: 1.700.000,00 den.
 • 80. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Kairska 1.3 postavuvawe atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 7.500.000,00 den.
 • 81. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Каирска
 • 82. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Borka Taleski 2.1 postavuvawe atmosferska kanalizacija L=200m. Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den. Ул. Борка Талевски
 • 83. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. *** 3.1 postavuvawe semafori na spojot na ul. Drezdenska so ul. Ruzveltova Proektirana suma na ~inewe: 2.500.000,00 den.
 • 84. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. probivawe na ul. Bahar Moiz do ul. Borka Taleski 4.1 postavuvawe atmosferska i fekalna kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 6.000.000,00 den. 4.2 izgradba na celosna infrastruktura za novoproektiranata ulica L=200m. Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 85. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Бахар Моис Ул. Борка Талевски
 • 86. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. *** 5.1 rekonstrukcija - asfaltirawe na ulica Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 5.2 postavuvawe na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 87. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Реден Vid na grade`na Износ во Vkupen iznos vo Месна заедница број rabota денари denari 5 МЗ Vlado Tasevski atmosferska kanalizacija 19,500,000.00 izgradba na celosna infrastruktura 3,000,000.00 za novoproektirana ulica rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 4,700,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 1,700,000.00 semaforizacija 2,500,000.00 ВКУПНО 31,400,000.00
 • 88. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vlado Tasevski atmosferska kanalizacija 5% 8% izgradba na celosna infrastruktura za 15% novoproektirana ulica rekonstrukcija 10% 62% asfaltirawe na ulici rekonstrukcija na trotoar so behaton semaforizacija
 • 89. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Taftalixe 1 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 90. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Var[avska 1.1 asfaltirawe na ulicata Proektirana suma na ~inewe: 4.000.000,00 den.
 • 91. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Var[avska 1.3 poplo~uvawe na trotoarite Proektirana suma na ~inewe: 5.100.000,00 den.
 • 92. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 93. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Var[avska 1.2 asfaltirawe na parkinzite pred 5-te zgradi Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den.
 • 94. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 95. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Var[avska 1.4 OU J.A. Komenski - postavuvawe ograda i izvedba na 2 slivnika do trotoarot Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 96. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 97. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Meksi~ka 2.1 poplo~uvawe na trotoarite L=360m. Proektirana suma na ~inewe: 1.350.000,00 den.
 • 98. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Мексичка
 • 99. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Damaska 3.1 poplo~uvawe na trotoarite L=500m. Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den.
 • 100. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Damaska 3.2 asfaltirawe na ulicata L=500m. Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 101. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Дамаска
 • 102. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Nobelova 4.1 izvedba na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 4.500.000,00 den.
 • 103. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Nobelova 4.2 poplo~uvawe na trotoarite L=300m. Proektirana suma na ~inewe: 1.200.000,00 den.
 • 104. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Нобелова
 • 105. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. ul. Vienska 5.1 izvedba na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 3.750.000,00 den.
 • 106. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. ul. Vienska 5.2 poplo~uvawe na trotoarite L=250m. Proektirana suma na ~inewe: 950.000,00 den.
 • 107. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата ул. Виенска
 • 108. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. ul. Helsinki 6.1 poplo~uvawe na trotoari Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den.
 • 109. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Хелсинки
 • 110. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 7. ul. Ta[kentska 7.1 poplo~uvawe na trotoari Proektirana suma na ~inewe: 450.000,00 den.
 • 111. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Ташкентска
 • 112. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 8. ul. Pra[ka 8.1 poplo~uvawe na trotoari Proektirana suma na ~inewe: 2.900.000,00 den.
 • 113. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 114. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 9. *** 9.1** atmosferska kanalizacija - na kracite od Bukure[ka Proektirana suma na ~inewe: 750.000,00 den. 9.2** rekonstrukcija asfaltirawe na ulici - kraci od ul. Pra[ka (Grat~eto Pejton) Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 115. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vkupen Реде Vid na grade`na Износ во Месна заедница iznos vo број rabota денари denari 6 МЗ Taftalixe 1 atmosferska kanalizacija 8,250,000.00 postavuvawe na ograda 3,000,000.00 rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 8,800,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 15,750,000.00 ВКУПНО 35,800,000.00
 • 116. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Taftalixe 1 atmosferska kanalizacija 23% 44% postavuvawe na ograda 8% rekonstrukcija 25% asfaltirawe na ulici rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 117. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Taftalixe 2 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 118. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. @enevska 1.1 izvedba na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 6.480.000,00 den. 1.2 izvedba na fekalna kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 6.480.000,00 den.
 • 119. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. @enevska 1.3 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 2.500.000,00 den.
 • 120. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Женевска
 • 121. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Bawalu~ka 2.1 izvedba na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 2.900.000,00 den. 2.2 izvedba na fekalna kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 2.900.000,00 den.
 • 122. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Bawalu~ka 2.3 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 720.000,00 den.
 • 123. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Бањалучка
 • 124. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Du[ko Bojkovski 3.1 izvedba na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den. 3.2 izvedba na fekalna kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den.
 • 125. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Du[ko Bojkovski 3.3 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 450.000,00 den.
 • 126. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Du[ko Bojkovski
 • 127. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Stokholmska 4.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den.
 • 128. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Стокхолмска
 • 129. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. ul. Kopenhagenska 5.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 630.000,00 den.
 • 130. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Копенхагенска
 • 131. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. ul. Briselska 6.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 630.000,00 den.
 • 132. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Бриселска
 • 133. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 7. ul. Sofiska 7.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.450.000,00 den.
 • 134. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Софиска
 • 135. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 8. ul. Wego[eva 8.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 2.250.000,00 den.
 • 136. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Његошева
 • 137. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 9. ul. Petar Draganov 9.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 750.000,00 den.
 • 138. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Петар Драганов
 • 139. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 10. ul. Ha[ka 10.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.000.000,00 den.
 • 140. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Хашка
 • 141. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 11. ul. Budimpe[tanska 11.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.500.000,00 den.
 • 142. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Будимпештанска
 • 143. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 12. ul. Oslo 12.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.500.000,00 den.
 • 144. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Осло
 • 145. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 13. ul. Qubica |orieva 13.1 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 450.000,00 den.
 • 146. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Љубица Ѓорѓиева
 • 147. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 14. *** 14.1** atmosferska kanalizacija - ul. Sofiska Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 14.2** atmosferska kanalizacija - ul. Wego[eva Proektirana suma na ~inewe: 1.800.000,00 den. 14.3** atmosferska kanalizacija - ul. Budimpe[tanska Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 14.4** rekonstrukcija asfaltirawe na ulici - ul. Sofiska Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 14.5** rekonstrukcija asfaltirawe na ulici - ul. Wego[eva Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 14.6** izgradba na pateki od behaton pokraj OU Bratstvo kon gradinkata Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 148. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Реде Месна Износ во Vkupen iznos vo Vid na grade`na rabota број заедница денари denari 7 МЗ Taftalixe 2 atmosferska kanalizacija 11,180,000.00 fekalna kanalizacija 11,180,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 15,630,000.00 ВКУПНО 37,990,000.00
 • 149. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Taftalixe 2 atmosferska kanalizacija 30% 41% fekalna kanalizacija 29% rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 150. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Vlae 1 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 151. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Franc Pre[ern 1.1 izvedba na atmosferska kanalizacija Proektirana suma na ~inewe: 13.500.000,00 den.
 • 152. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Franc Pre[ern 1.3 rekonstrukcija-asfaltirawe Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 153. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Franc Pre[ern 1.4 izvedba na trotoari so behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 2.200.000,00 den.
 • 154. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Franc Pre[ern
 • 155. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Petar ^ajkovski 2.1 rekonstrukcija-asfaltirawe Proektirana suma na ~inewe: 2.200.000,00 den.
 • 156. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Petar ^ajkovski
 • 157. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. *** 3.1 izgradba na pe[a~ka pateka na poteg od ul. Petar ^aulev do ul. Aco {opov Proektirana suma na ~inewe: 600.000,00 den.
 • 158. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 159. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. *** 4.1 izgradba na pe[a~ka pateka na ul. Vangel Dinu Proektirana suma na ~inewe: 250.000,00 den.
 • 160. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. *** 5.1 parking prostor dol` ul. Vlae Proektirana suma na ~inewe: 1.200.000,00 den.
 • 161. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ул. Vlae
 • 162. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. *** 6.1** atmosferska kanalizacija - krak od ul. Franc Pre[ern Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 6.2** rekonstrukcija na parking prostor od behaton - na ul. Vlae vo blizina na Neuromedika Proektirana suma na ~inewe: 300.000,00 den.
 • 163. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vid na Редеn Vkupen iznos vo grade`na Месна заедница Износ во денари број denari rabota 8 МЗ Vlae 1 atmosferska kanalizacija 13,500,000.00 izgradba na parking prostor od 1,200,000.00 behaton rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 5,200,000.00 rekonstrukcija na pateka so behaton 850,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 2,200,000.00 ВКУПНО 22,950,000.00
 • 164. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vlae 1 atmosferska kanalizacija 4% izgradba na parking 9% prostor od behaton 23% rekonstrukcija 59% asfaltirawe na ulici rekonstrukcija na pateka so behaton 5% rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 165. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Vlae 2 - Prioritetni grade`no-komunalni raboti -
 • 166. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Angel Dinev 1.1 izgradba na parking Proektirana suma na ~inewe: 800.000,00 den.
 • 167. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 168. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Botun 2.1 izgradba na parking Proektirana suma na ~inewe: 800.000,00 den.
 • 169. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 170. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Vladimir Kavaev i ul. Klenoec 3.1 rekonstrukcija-asfaltirawe Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 171. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Vladimir Kavaev i ul. Klenoec 3.2 izvedba na trotoari od behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 4.000.000,00 den.
 • 172. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 173. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. *** 4.1 rekonstrukcija na skalite vo Porta Vlae Proektirana suma na ~inewe: 350.000,00 den.
 • 174. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата
 • 175. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. Rekonstrukcija na MZ Vlae 2 5.1 postavuvawe na nov pregraden yid
 • 176. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. Rekonstrukcija na MZ Vlae 2 5.2 promena na prozori i pod
 • 177. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. Rekonstrukcija na MZ Vlae 2 5.3 zamena na starite vodovodni cevki so novi
 • 178. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. Rekonstrukcija na MZ Vlae 2 5.4 izgradba na nova ~e[ma Proektirana vkupna suma na ~inewe: 350.000,00 den.
 • 179. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Vlae 2
 • 180. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. *** 6.1 rekonstrukcija - asfaltirawe na ulici Proektirana vkupna suma na ~inewe: 10.000.000,00 den. 6.2 rekonstrukcija na trotoari so behaton Proektirana vkupna suma na ~inewe: 4.000.000,00 den. 6.3 postavuvawe na toplovod - parno Proektirana vkupna suma na ~inewe: 9.000.000,00 den.
 • 181. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Реден Vid na Износ во Vkupen iznos Месна заедница број grade`na rabota денари vo denari 9 МЗ Vlae 2 izgradba na parking prostor od 1,600,000.00 behaton Parno 9,000,000.00 Rekonstrukcija 350,000.00 rekonstrukcija asfaltirawe na ulici 13,000,000.00 Rekonstrukcija na skalite 350,000.00 rekonstrukcija na trotoar so behaton 8,000,000.00 ВКУПНО 32,300,000.00
 • 182. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Vlae 2 izgradba na parking 5% prostor od behaton Parno 25% 28% Rekonstrukcija na MZ 1% rekonstrukcija 40% asfaltirawe na ulici 1% Rekonstrukcija na skalite rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 183. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Kuzman Josifovski - Pitu -Prioritetni grade`no-komunalni -raboti -
 • 184. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Strezovo 1.1 rekonstrukcija na trotoari so postavuvawe na behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.200.000,00 den.
 • 185. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Strezovo
 • 186. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Milan Markovi] 2.1 rekonstrukcija na trotoari so postavuvawe na behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 1.200.000,00 den.
 • 187. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Milan Markovi]
 • 188. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Lerinska 3.1 rekonstrukcija na trotoari so postavuvawe na behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 2.500.000,00 den.
 • 189. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Lerinska
 • 190. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Bratfordska 4.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den. 4.2 rekonstrukcija na trotoari so postavuvawe na behaton plo~ki Proektirana suma na ~inewe: 2.500.000,00 den.
 • 191. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. ul. Xumajska 5.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 3.000.000,00 den.
 • 192. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Xumajska
 • 193. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. ul. Stogovo 6.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 1.500.000,00 den.
 • 194. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Stogovo
 • 195. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 7. ul. Lov]enska 7.1 izgradba na sportsko igrali[te na ul. Lov]enska br.1, 3, 5 i 7 Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 196. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 8. Objekt na MZ na ul. Strezovo 8.1 behaton i nastre[nica pred vlezot na objektot, pro[iruvawe na trotoarot so parking mesta i ograda so kapija Zgrada na MZ Proektirana suma na ~inewe: 350.000,00 den.
 • 197. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 9.9.1 *** pokraivawe na krakot od kanalot pokraj ambulantata (vo dol`ina od 70m.) i sanacija na parkingot kaj ambulantata na ul. Kozle 2 Ambulanta Kozle Proektirana suma na ~inewe: 2.000.000,00 den.
 • 198. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 10. *** 10.1 asfaltirawe na parkingot pred kafeanata“Kancona” Proektirana suma na ~inewe: 300.000,00 den.
 • 199. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 11. *** 11.1 rekonstrukcija - asfaltirawe na ulici Proektirana suma na ~inewe: 17.500.000,00 den.
 • 200. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Реде Vid na grade`na Износ во Vkupen iznos Месна заедница број rabota денари vo denari 10 МЗ КJ Pitu izgradba na parking prostor od 500,000.00 behaton izgrasdba na novi igrali[ta 500,000.00 pokrivawe na kanal 1,500,000.00 Rekonstrukcija 350,000.00 rekonstrukcija asfaltirawe na 24,300,000.00 ulici rekonstrukcija na trotoar so 7,400,000.00 behaton ВКУПНО 34,550,000.00
 • 201. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата KJ Pitu izgradba na parking 2% 2% prostor od behaton 4% 1% izgrasdba na novi 21% igrali[ta pokrivawe na kanal Rekonstrukcija na MZ 70% rekonstrukcija asfaltirawe na ulici rekonstrukcija na trotoar so behaton
 • 202. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата MZ Peco Bo`inovski - Ko~o -Prioritetni grade`no-komunalni -raboti -
 • 203. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 1. ul. Korab 1.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 500.000,00 den.
 • 204. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Korab
 • 205. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 2. ul. Mokra 2.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Proektirana suma na ~inewe: 950.000,00 den.
 • 206. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Mokra
 • 207. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 3. ul. Jurij Gagarin 3.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina kaj zgradite i ku]ite Proektirana suma na ~inewe: 8.500.000,00 den.
 • 208. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата Ul. Jurij Gagarin
 • 209. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 4. ul. Nere[ka 4.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Ul. Nere[ka Proektirana suma na ~inewe: 2.200.000,00 den.
 • 210. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 5. ul. @danec 5.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Ul. @danec Proektirana suma na ~inewe: 4.000.000,00 den.
 • 211. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 6. ul. Teodosij Sinaitski 6.1 rekonstrukcija-asfaltirawe po celata dol`ina Ul. Teodosij Sinaitski Proektirana suma na ~inewe: 2.200.000,00 den.
 • 212. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 7. *** 7.1 obnovuvawe na skalite i detskoto igrali[te vo Kur[umlica Proektirana suma na ~inewe: 1.250.000,00 den.
 • 213. ОПШТИНА КАРПОШ Сектор за уредување на градежно земјиште комунални работи и заштита на животната средина и природата 8. *** 8.1 Dislokacija na trafostanica Proektirana suma na ~inewe: 5.000.000,00 den.

Related Documents