Obsah Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı ...
Obsah Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı ...
Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı ...
Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı ...
Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı ...
Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı ...
Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı ...
Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı ...
Obsah V´bˇr parametr˚ y e u ...
Obsah V´bˇr parametr˚ y e u ...
Obsah V´bˇr parametr˚ y e u ...
Obsah Mˇˇen´ er ı Pˇedstave...
Obsah Mˇˇen´ er ı ...
Obsah Mˇˇen´ er ı ...
Obsah Mˇˇen´ er ı ...
of 15

Prezentace k diplomové práci

Rozlišení člověk/robot na úrovni HTTP použitelné pro omezení DDOS útoků, diplomová práce
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace k diplomové práci

 • 1. Obsah Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Reˇen´ Z´vˇr a eRozliˇen´ ˇlovˇk/robot na urovni HTTP pouˇiteln´ s ıc e ´ z e pro omezen´ DDOS utok˚ ı ´ u prezentace k obhajobˇ diplomov´ pr´ce e e a Bc. Marek Aufart ˇ FEL CVUT Praha 6. ˇervna 2012 c Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 2. Obsah Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Reˇen´ Z´vˇr a e1 Pˇedstaven´ r ı Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e N´zev a c´ pr´ce a ıle a Jak poˇadavky rozliˇovat z s2 ˇ s ı Reˇen´ V´bˇr parametr˚ y e u Vyhodnocov´n´ parametr˚ a ı u Implementace3 Z´vˇr a e Mˇˇen´ er ı Shrnut´ı Dotazy Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 3. Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı N´zev a c´ pr´ce a ıle a Reˇen´ Jak poˇadavky rozliˇovat z s Z´vˇr a eProstˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e DDOS - distribuovan´ druh utoku snaˇ´ ı se y ´ zıc´ pˇet´zen´ c´ dos´hnout jeho odstaven´ r ıˇ ım ıle a ı Typick´ protokoly HTTP, TCP/UDP, ICMP. e N´stroje LOIC, HOIC,... a HTTP - Hypertext transfer protocol RFC 2616, poˇadavek - odpovˇd. z eˇ Typicky pˇen´ˇ´ HTML str´nky a objekty, kter´ r ası a e obsahuj´ (obr´zky, javascript,...). ı a Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 4. Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı N´zev a c´ pr´ce a ıle a Reˇen´ Jak poˇadavky rozliˇovat z s Z´vˇr a eZad´n´ pr´ce a ı a Rozliˇen´ ˇlovˇk/robot na urovni HTTP pouˇiteln´ s ıc e ´ z e pro omezen´ DDOS utok˚. ı ´ u Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 5. Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı N´zev a c´ pr´ce a ıle a Reˇen´ Jak poˇadavky rozliˇovat z s Z´vˇr a eZad´n´ pr´ce a ı a Rozliˇen´ ˇlovˇk/robot na urovni HTTP pouˇiteln´ s ıc e ´ z e pro omezen´ DDOS utok˚. ı ´ u Naj´ parametry v HTTP provozu pouˇiteln´ pro ıt z e rozliˇen´ s ı. Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 6. Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı N´zev a c´ pr´ce a ıle a Reˇen´ Jak poˇadavky rozliˇovat z s Z´vˇr a eZad´n´ pr´ce a ı a Rozliˇen´ ˇlovˇk/robot na urovni HTTP pouˇiteln´ s ıc e ´ z e pro omezen´ DDOS utok˚. ı ´ u Naj´ parametry v HTTP provozu pouˇiteln´ pro ıt z e rozliˇen´ s ı. Napsat modul webov´ho/proxy serveru e implementuj´ ı vytvoˇen´ rozliˇovac´ algoritmus. ıc´ r y s ı Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 7. Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı N´zev a c´ pr´ce a ıle a Reˇen´ Jak poˇadavky rozliˇovat z s Z´vˇr a eZad´n´ pr´ce a ı a Rozliˇen´ ˇlovˇk/robot na urovni HTTP pouˇiteln´ s ıc e ´ z e pro omezen´ DDOS utok˚. ı ´ u Naj´ parametry v HTTP provozu pouˇiteln´ pro ıt z e rozliˇen´ s ı. Napsat modul webov´ho/proxy serveru e implementuj´ ı vytvoˇen´ rozliˇovac´ algoritmus. ıc´ r y s ı Vyzkouˇet rozliˇov´n´ s s a ı. Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 8. Obsah Prostˇed´ ˇeˇen´ probl´mu r ır s ı e Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı N´zev a c´ pr´ce a ıle a Reˇen´ Jak poˇadavky rozliˇovat z s Z´vˇr a eJak poˇadavky rozliˇovat z s Nepracovat na z´kladˇ absolutn´ poˇtu a e ıho c poˇadavk˚. z u Statistick´ sledov´n´ parametr˚ provozu. e a ı u Ned˚vˇˇovat poˇadavk˚m klient˚. u er z u u Odpovˇdi webserveru poskytuj´ relevantˇjˇ´ e ı e sı informace. Rychl´ (v´konn´) ˇeˇen´ e y e r s ı. Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 9. Obsah V´bˇr parametr˚ y e u Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Vyhodnocov´n´ parametr˚ a ı u Reˇen´ Implementace Z´vˇr a eV´bˇr parametr˚ y e u HTTP k´dy odpovˇd´ o e ı napˇıklad 200 ok, 304 not-modified, r´ 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx. Typy stahovan´ho obsahu e content-type, text/html, image/*, application/javascript. ˇ Casov´ n´roˇnost vyˇızen´ poˇadavku a a c r´ ı z pr˚mˇrn´ ˇas dynamick´ho obsahu (vygenerovan´ u e yc e e str´nky/objekty, PHP skripty), a pr˚mˇrn´ ˇas statick´ho obsahu (ˇten´ z disku, obr´zky). u e yc e c ı a Identifikace klienta identifikace klienta podle IP adresy, user-agent hlaviˇka nen´ d˚vˇryhodn´. c ı u e a Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 10. Obsah V´bˇr parametr˚ y e u Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Vyhodnocov´n´ parametr˚ a ı u Reˇen´ Implementace Z´vˇr a eVyhodnocov´n´ parametr˚ a ı u Uchov´v´n´ dat a a ı Hashtabulka se z´znamy klient˚ + glob´ln´ stav. a u a ı Poˇty poˇadavk˚ klienta, poˇty poˇadavk˚ podle c z u c z u HTTP k´du, typu obsahu, ˇasu zpracov´n´ o c a ı. Vyhodnocov´n´ dat a ı Porovn´n´ sledovan´ch parametr˚ mezi dan´m a ı y u y klientem a glob´ln´ stavem. a ım Nastaven´ prahu, kdy je klient povaˇov´n za ı z a utoˇn´ ´ c ıka. Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 11. Obsah V´bˇr parametr˚ y e u Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Vyhodnocov´n´ parametr˚ a ı u Reˇen´ Implementace Z´vˇr a eImplementace Um´ en´ mezi pˇıpadn´ho utoˇn´ a chr´nˇn´ ıstˇ ı r´ e ´ c ıka a e e servery Vytvoˇen´ modulu do proxy serveru. r ı Proˇ nginx? c lehk´ server (web, proxy, e-mail), y vhodnˇjˇ´ pro vyˇˇ´ z´tˇˇe neˇ Apache HTTPD, e sı ssı a ez z BSD licence, naps´n v C, rozˇiˇiteln´ pomoc´ a sr y ı modul˚.u Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 12. Obsah Mˇˇen´ er ı Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Shrnut´ ı Reˇen´ Dotazy Z´vˇr a eMˇˇen´ er ı LOIC, HOIC laboratorn´ ı Ostr´ mˇˇen´ je klient e er ı, robot? rozliˇen´ modulem s ı rozliˇen´ ˇlovˇkem s ıc e Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 13. Obsah Mˇˇen´ er ı Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Shrnut´ ı Reˇen´ Dotazy Z´vˇr a eShrnut´ ı 1 Rozliˇen´ na z´kladˇ vybran´ch parametr˚ je s ı a e y u uspokojiv´.e 2 Nen´ vhodn´ vˇˇit poˇadavk˚m klient˚, ale ı e er z u u reakci serveru. 3 Nginx uˇ s´m o sobˇ zvyˇuje odolnost proti z a e s r˚zn´m utok˚m. u y ´ u 4 Pro pˇıpadn´ ostr´ nasazen´ jsou nutn´ upravy. r´ e e ı e´ Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 14. Obsah Mˇˇen´ er ı Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Shrnut´ ı Reˇen´ Dotazy Z´vˇr a eDotazy Posudky a Vaˇe dotazy? s Marek Aufart Zdrojov´ k´dy projektu najdete na https://github.com/aufi/anddos. e o Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e
 • 15. Obsah Mˇˇen´ er ı Pˇedstaven´ r ı ˇ s ı Shrnut´ ı Reˇen´ Dotazy Z´vˇr a ePozn´mky k posudk˚m a u Pouˇit´ parametry: HTTP k´dy odpovˇd´ druh z e o e ı, obsahu, ˇas zpracov´n´ v´poˇet skore c a ı, y c souˇet odliˇnost´ vˇech sledovan´ch parametr˚. c s ı s y u Blokov´n´ co nejbl´z klientovi, kde kontroluji s´ˇ. a ı ıˇ ıt Odblokov´n´ utoˇn´ jsem zat´ neˇeˇil. a ı ´ c ıka ım r s Vˇechny odliˇnosti jsou vyhodnocov´ny, tedy i s s a vyhled´vac´ roboti. a ı Rozliˇov´n´ na niˇˇ´ vrstv´ch je rychlejˇ´ ale s a ı zsıch a sı, m´nˇ ”chytr´”, napˇ. vysok´ z´tˇˇ x DDOS. e e e r a a ez Moˇnost zmaten´ algoritmu simulac´ prohl´zeˇe. z ı ı ıˇ c Bc. Marek Aufart Prezentace k obhajobˇ DP 6. 6. 2012 e

Related Documents