PORTAFOLI O CARPETA DOCENT Formació de tutors i tutores d’ESO 1
REFLEXIONS PRÈVIES1. Què vol dir avaluar?2. Per què? Quan?3. Quins tipus d’ avaluació utilitzem?4. Qui avalua? Per...
ÍNDEX1. Portfoli o carpeta docent.2. La pràctica reflexiva.3. Aprenentatge constructivista.4. Avaluació formativa....
QUÈ ÉS UN PORTAFOLI? O CARPETA DOCENT? La representació de la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge ...
DEFINICIONS: CARPETA DOCENT“Una carpeta docent també “Una carpeta és definida es defineix com un espai on com un s...
COM ÉS UNA CARPETA DOCENT?• Un recull.• estructurat• d’evidències• d’aprenentatge• que elabora el professor/a• ...
OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT(Aprenentatge escola activa)Escolto i oblido,Veig i crec,Faig i...
OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT PRÀCTICA APRENENTATGE REFLEXIVA ...
LA PRÀCTICA REFLEXIVA• La reflexió sobre la pràctica implica una determinada manera de concebre la professió docent: Ro...
APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA• La carpeta docent és una eina útil des d’una perspectiva constructivista del procés d...
AVALUACIÓ FORMATIVAAvaluació orientada a la retroacció. Avaluació complexa i multidimensional. Per a millorar els ...
CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT És un document personal. Acumulació de documentació. Es basa en dades i opinions ...
CONTINGUTS DE LA CARPETA DOCENT• Superar el marc de l’aula: relacions amb la comunitat educativa, tutoria, formació, ...
CONTINGUTSMATERIALS DEL PROPIPROFESSOR/A MATERIALS ELABORATSApartat inicial. PER ALTR...
ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT CONTEXTUALITZACIÓ.Punts forts/febles. TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Di...
SINTESI AVALUATIVA Reflexió sobre la seva experiència i pràctica docent ...
17
18
of 18

Portafoli docent2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli docent2

 • 1. PORTAFOLI O CARPETA DOCENT Formació de tutors i tutores d’ESO 1
 • 2. REFLEXIONS PRÈVIES1. Què vol dir avaluar?2. Per què? Quan?3. Quins tipus d’ avaluació utilitzem?4. Qui avalua? Per què?5. Què és un portfoli o carpeta docent? 2
 • 3. ÍNDEX1. Portfoli o carpeta docent.2. La pràctica reflexiva.3. Aprenentatge constructivista.4. Avaluació formativa.5. Característiques de la carpeta docent.6. Continguts de la carpeta docent.7. Estructura de la carpeta docent. 3
 • 4. QUÈ ÉS UN PORTAFOLI? O CARPETA DOCENT? La representació de la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge i de les competènciesprofessionals i/o el progrés que s’ha realtzat professionalment. Es construeix i reconstrueix al llarg del procés reflexiu i formatiu. Cada carpeta és única i personal. Evidencia la reflexió Evidencia els aprenentatges sobre l’acció docent per tant i els avenços realitzats, per és un element d’autonomia. tant és un instrument (Aprendre a aprendre) d’avaluació. (Acreditació) 4
 • 5. DEFINICIONS: CARPETA DOCENT“Una carpeta docent també “Una carpeta és definida es defineix com un espai on com un seguit de el docent pot rescatar i col·leccions de treballs sistematitzar les accions, especialitzats dels experiències i moments de docents, amb els quals reflexió que ha desenvolupat al llarg del enregistren, avaluen i seu treball. La carpeta milloren el seu treball. docent permet una reflexió Se’ls considera com un escrita de nous reflex del qüestionaments de la tasca desenvolupament educativa” professional del treball dels professors”(Universitat Iberoamericana,Golfo Centro, 2000) (Martin-Kniep, 2001) 5
 • 6. COM ÉS UNA CARPETA DOCENT?• Un recull.• estructurat• d’evidències• d’aprenentatge• que elabora el professor/a• amb finalitat formativa i/o avaluativa• Poder lligar o casar la teoria amb la pràctica=portafoli. 6
 • 7. OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT(Aprenentatge escola activa)Escolto i oblido,Veig i crec,Faig i comprenc …REFLEXIONO I APRENCCONFUCIO ESTRUCTURA DE LA PRÀCTICA REFLEXIVA REFLEXIÓ EN PRÀCTICA REFLEXIVA L’ACCIÓ CONEIXEMENT EN L’ACCIÓ REFLEXIÓ SOBRELA REFLEXIÓ EN L’ACCIÓ CARPETA DOCENT 7
 • 8. OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT PRÀCTICA APRENENTATGE REFLEXIVA CONSTRUCTIVISTA CARPETA DOCENT AVALUACIÓ FORMATIVA 8
 • 9. LA PRÀCTICA REFLEXIVA• La reflexió sobre la pràctica implica una determinada manera de concebre la professió docent: Rol del professor/a Procés d’ensenyament/aprenentatge Ús del currículum. Avaluació La pràctica ha d’estar fonamentada. 9
 • 10. APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA• La carpeta docent és una eina útil des d’una perspectiva constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge.• Caràcter formatiu de la carpeta.• Segons el constructivisme, cada persona, en un procés de formació i desenvolupament personal i professional, construeix el seu propi coneixement significativament.• Aquest model diu que perquè hi hagi aprenentatge:• L’alumne ha de ser un subjecte actiu.• Els alumnes han d’interaccionar amb el context, observant i manipulant objectes i és en aquesta interacció on prenen significat i es construeix l’aprenentatge.• Molta importáncia a l’activitat col·laborativa, l’aprenentatge entre iguals. 10
 • 11. AVALUACIÓ FORMATIVAAvaluació orientada a la retroacció. Avaluació complexa i multidimensional. Per a millorar els aprenentatges, De tot els tipus d’aprenentatge, no per determinar. relacionants. S’obté durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, per a millorar-lo. Avaluació continuada. Avaluació contextualitzada i Durant el procés, interactivament. personalitzada. Avaluació col·laborativa. Participativa 11
 • 12. CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT És un document personal. Acumulació de documentació. Es basa en dades i opinions sistemàtiques: recull d’evidències de la professió docent. Potencia l’organització personal del coneixement pedagògic: recopilació, selecció, estructuració i comunicació. Documenta un procés: des d’un punt de partida, (d’on vinc) fins a un punt d’arribada (avenços assolits) Fomenta la reflexió sobre la pràctica docent, el pensament crític i la implicació activa en el propi procés formatiu. Permet demostrar els propis mèrits i el desenvolupament professional com a docent durant un període de temps concret. 12
 • 13. CONTINGUTS DE LA CARPETA DOCENT• Superar el marc de l’aula: relacions amb la comunitat educativa, tutoria, formació, innovació, replantejaments teòrics,.... (Cursos realitzats, grups de treball….)• Comunicar la part creativa i personal de la docència: innovacions, solucións personals, la màgia” de l’aula. (+significatives)• Ha de ser una selecció acurada d’evidències que representin, acreditin les capacitats que es vol comunicar que es tenen.• Cal explicar allò que fem. Imatge real del tipus de docents que som. Punts forts i punts febles.• Cal documentar els processos. Reflexió dels errors, de les innovacions que no han funcionat,… Per tant la carpeta docent pot contenir: 13
 • 14. CONTINGUTSMATERIALS DEL PROPIPROFESSOR/A MATERIALS ELABORATSApartat inicial. PER ALTRESÍndex o apartat organitzador. Avaluacions o informesExplicació de l’organització. externs. MATERIALS ELABORATSReferents teòrics. Notes, comentaris del PER L’ALUMNATFilosofia docent i objectius. tutor/a, del curs o Exercicis realitzats perDiaris, textos anecdòtics. d’activitats de formació alumnes.Aspectes ètics i morals de realitzades.. Avaluacions. l’ensenyament. Observacions de la pròpia Opinions de l’alumnat sobreMaterials curriculars. classe. el seu aprenentatge.Esborranys. Observacions d’altres Reflexions en el temps.Autoavaluació. classes. Resultats d’aprenentatge.Aprenentatges propis. Satisfacció d’alumnes,Anàlisis de processos famílies,… realitzats,.. 14
 • 15. ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT CONTEXTUALITZACIÓ.Punts forts/febles. TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Diagnosi del alumnes. Programacions, activitats,… APROXIMACIÓ A LA DOCÈNCIA. Filosofia. Referent teòric.LA CARPETA AVALUACIÓ ENSENAYMENT-APRENENTATGE. Diaris DOCENT Reflexions, processos, avaluacions. PROGRESSIÓ I RESULTATS EN L’ALUMNAT. Motivació del professorat RECURSOS. Que elaborem, utilitzem. TUTORIA-RELACIÓ FAMÍLIES. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONALCONTINUAT 15
 • 16. SINTESI AVALUATIVA Reflexió sobre la seva experiència i pràctica docent CARPETA DOCENT• Presentació del professor/a• Context: Tipologia de centre i context …• Elements de reflexió: casos…• Plantejament del problemes o interrogants a resoldre..• Explicació del procés (agents, documentacions, actuacions..)• Resultats• Valoració 16
 • 17. 17
 • 18. 18