Cas 2012: Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació en Educació “El meu procés d’aprenen...
Connexió Internet via wifi habitualment des de casa La universitat oferta la connexió ...
actitud positiva cap a web 2.0; la lectura plantejats per la mateixa. en pantalla (buscar pa...
del projecte; compartir fotografies i vídeos sobre el projecte; confegir la ...
l’aplicabilitat de les TIC.Rol del professor En el meu procés d’aprenentatge he Aquest rol és el m...
Història ComplertaL’entrevista que a continuació us presento me l’ha realitzat una companya de la UOC que també faPsicoped...
Entrevistadora: He escoltat que les TIC, en aquesta l’assignatura, juguen un paper fonamental, has pogutaprendre l’ús d’al...
companys. A tal fi s’han utilitzat recursos com excels i rúbriques, confegits de manera específica per avalorar cadascuna ...
of 8

Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porcel lópez maria_cas_kite_el meu procés d'aprenentatge

  • 1. Cas 2012: Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació en Educació “El meu procés d’aprenentatge”Síntesi destacant l’aprenentatge que es preténCom alumna del 2n cicle de Psicopedagogia he realitzat l’assignatura de “NTICED”. Aquesta assignaturaplanteja uns mètodes de treball, mitjançant situacions problema, partint de temes de molta actualitat itotalment lligats amb l’Educació, la Tecnologia, la Ciència i la Societat, que m’han possibilitat construir, demanera col·laborativa, uns coneixements en els quals la Tecnologia Educativa ha estat l’eix vertebrador. Através dels seus mètodes he anat evolucionant envers al coneixement de la matèria. Evolució que ha anatdes d’una ampliació i en alguns casos reestructuració dels coneixements que tenia respecte a les relacionsCTSE, a un canvi conceptual, dins un context d’aprenentatge significatiu.Index Contingut ObservacionsContext generalExperiència en -Mediadora 1 (Manel): El consultor de El mediador 1 (el consultor) hal’aprenentatge l’assignatura. Ha treballat en una escola actuat com a guia en el procés, dadults i actualment treballa com a mall. proposant fites i donant pistes A més, també fa diverses col·laboracions per a estimular la investigació per la UOC i altres empreses. entre els alumnes. -Mediadora 2: Els/les companys/es del El mediador 2 (el fòrum), ha fòrum. Amb diversitat d’experiència en resolt molts dels meus dubtes, l’aprenentatge i procedents de diferents m’ha facilitat material per a àmbits professionals. ampliar els meus coneixements, -Alumna (Maria): 25 anys en el món de m’ha ajudat a construir l’ensenyament (Primària), dels quals 18 c coneixements nous i a ratificar o om a MEE. Formadora per a la inclusió rebutjar d’altres. Ha estat una educativa. font de comunicació continua.Experiència / nivell Mediadora 1 (Manel): Ha creat i El punt de partida d’aquestsd’expertesa en l’ús de TIC col·laborat en la creació d’entorns virtuals mediadors era molt diferent de caràcter amateur i professional, però amb el treball col·laboratiu recursos multimèdia diversos i materials han possibilitat que els seus formatius textuals. alumnes i en aquest cas jo Mediadora 2 (el fòrum): Els nivells dels hàgim anat evolucionant alumnes de l’aula envers les TIC són molt positivament en els diversos. Des de persones que utilitzaven coneixements envers les TIC. processadors de textos i alguns programes per a l’ús personal, a d’altres que dissenyaven recursos aplicables a l’ensenyament o a les tasques que havien de desenvolupar en el seu treball. Alumna: (Maria) A nivell d’usuària i utilització d’alguns programes educatius de la xarxa amb els meus alumnes.Tipus d’Entitat Universitat Virtual de Catalunya ..........................Localització del centre Aquesta Universitat està a Catalunya i té .......................... diferents seus. La seu més propera que tinc a la meva localitat és la de l’Hospitalet (Belvitge) 1
  • 2. Connexió Internet via wifi habitualment des de casa La universitat oferta la connexió o bé des del treball. a les seves aules les 24 hores del dia, situació molt avantatjosa per a les persones que treballem i tenim una família, ja que les hores de les que disposem coincideixen poc amb els horaris presencials d’altres universitats.Localització dels recursos A l’estudi de casa o a l’aula a l’escola. A .....................tecnològics i tipus casa disposo d’un portàtil que té el Microsoft Office 2007. A l’escola Tinc un PC amb el Microsoft Office 2003 .Situació professional i Sóc mestra d’Educació Especial (EE), Per la meva situacióformació de l’alumna treballo a una escola Ordinària Pública. professional els estudis de Els meus estudis són magisteri amb Psicopedagogia són un l’especialitat d’EE; Arqueologia i complement molt important. actualment estic finalitzant el 2n cicle de Aquesta assignatura en concret Psicopedagogia. m’ha permès cercar recursos altament motivadors i aplicables dins una metodologia constructivista de treball amb els meus alumnes.Context de la història o casNivell de l’alumna 2n Cicle de Psicopedagogia (a falta de 126 crèdits realitzats (amb les dues assignatures i el pràcticum per a tres assignatures d’aquest finalitzar) semestre)Assignatura Noves Tecnologies de la Informació i la Aquesta assignatura ha suposat Comunicació en Educació. un complement en la carrera per tal de possibilitar la representació dels canvis, reestructuració i / o evolució conceptual que es dóna en la ment de les persones quan es realitza un procés d’E-A.Fites en la històriaActivitats -Avaluació inicial (definició dels ................................ coneixements previs) -Participació al debat sobre CTS. -Informe de síntesi sobre l’evolució conceptual envers CTSE, representat amb l’ajuda d’un mapa conceptual elaborat amb el programa Cmaptools. -Disseny i desenvolupament dun projecte sobre aprenentatge significatiu i ús de les TIC.Nivell d’aprenentatge -Tenir competències envers: la -Realment en l’assignatura s’hanesperat instal·lació de programari; l’exploració de plantejat situacions problema nou programari de manera autònoma; la que han afavorit l’aprenentatge gestió d’arxius i comptes amb una significatiu dels continguts 2
  • 3. actitud positiva cap a web 2.0; la lectura plantejats per la mateixa. en pantalla (buscar paraules); l’ús de l’índex amb hipervincles, i la confecció d’apunts digitals on acumular la informació de diferents fonts. -Manifestació d’una opinió argumentada sobre causes, conseqüències i postures quotidianes envers la relació CTS. -Assoliment de coneixements dels fonaments de la Tecnologia Educativa i de les Tecnologies de l’Educació. -Coneixement sobre les característiques comunicatives de les situacions d’aprenentatge mediades per les TIC. -Planificació de situacions afavoridores del procés d’E-A amb l’ús de les TIC. (informació Pla docent i el qüestionari de respostes breus inicial)Tipus d’activitat -Coneixement, ús i aplicació de les TIC en ............................ situacions d’aprenentatge.Activitat de la història o casTecnologia utilitzada -Aula virtual de lassignatura -aulavirtualntciedu - CmapTools -cmap tools - Blog -elmeublog - Webquest -plantilla Webquest - Windows Live Movie Maker -windows-live-movie-maker - Power point -Microsoft office power point -Google drive 2007 - Wikispace - googledriveparentporcel -Youtube -wikispaceparentporcel -Slideshare -youtube -slideshareRaó per la qual la fa servir -Aula virtual: participació en el fòrum i el Molts d’aquests recursos debat i consulta dels materials web; informàtics els he començat a potenciació de la comunicació. conèixer a través del -CmapTools: elaboració de dos mapes desenvolupament de conceptuals representatius de l’evolució l’assignatura i del projecte sobre conceptual envers al tema tractat. TIC i aprenentatge significatiu, -Blog: eina de comunicació, reflexió amb l’ajuda de tots els meus sobre les activitats realitzades; de companys/es del fòrum i compartició dels treballs realitzat; de especialment de la Dèlia, la mostra de l’ evolució envers el procés meva companya en la realització d’E-A de l’assignatura. de la PAC3. -Webquest: eina bàsica per a poder posar en marxa el projecte de la PAC3. -Windows Live Movie Maker: per fer la presentació de la mostra documental del nostre projecte. -Google drive: per anar elaborant la fitxa 3
  • 4. del projecte; compartir fotografies i vídeos sobre el projecte; confegir la memòria final col.laborativament (amb la Dèlia). -Wikispace: per a prendre els acords previs a la realització del projecte amb la parella de treball. -Power point: per a presentar el projecte als alumnes protagonistes del nostre projecte i que ells hi recolzessin la seva exposició oral. -Youtube: per a penjar el vídeo sobre el desenvolupament del projecte a la xarxa per tal de donar-lo a conèixer als companys/es de l’aula. -Slideshare: per a convertir els documents i power point del projecte i poder-los penjar a la web i d’aquesta manera compartir-los amb els companys/es de l’aula.Naturalesa de les A través de les diverses activitats he ..............................activitats (tasques reflectit l’evolució que he tingut enverscognitives a realitzar) els continguts de l’assignatura. Realment penso que s’ha donat en mi una reestructuració dels meus esquemes mentals sobre els temes tractats.Dificultats trobades La principal dificultat amb la que m’he Aquesta situació és deguda a trobat ha estat el meu punt de partida què durant la meva formació envers al coneixement i ús de les TIC a universitària prèvia a l’actual, les nivell personal i en la meva activitat TIC no eren un contingut professional com a mestra d’EE. La meva d’estudi. Posteriorment la formació inicial era d’usuària i d’ús i formació rebuda sí s’ha adreçat d’algun programari educatiu, res a veurea donar-me a conèixer recursos amb el disseny de situacions per a la millora del procés d’aprenentatge mediades per les TIC. d’educatiu, però mai amb el grau d’aprofundiment que se m’ha demanat en aquesta assignatura.Ajuda/col·laboració Com alumna he rebut l’ajuda i El consultor ha estat en totemprada col·laboració en el procés d’E-A del moment el guia, que escoltava, consultor de l’assignatura, dels meus reflexionava, donava indicis per companys i companyes de l’aula i molt a continuar la investigació dins particularment de la meva companya en l’assignatura; el fòrum ha resolt el disseny, desenvolupament i avaluació molts dels meus dubtes i alhora del projecte plantejat en la PAC 3. m’han ajudat a construir els meus coneixements sobre l’assignatura. La meva companya de PAC m’ha facilitat les orientacions i sovint les eines per poder anar avançant en l’aprenentatge de l’ús i 4
  • 5. l’aplicabilitat de les TIC.Rol del professor En el meu procés d’aprenentatge he Aquest rol és el mateix que comptat amb el que podrien ser dues assumeixen tant el consultor figures que han pres el rol de professors i com els companys de l’aula en la que jo he identificat com a mediadors (el resta d’assignatures de consultor i el fòrum). El consultor ha Psicopedagogia en la UOC, però estat el guia, qui ha marcat les fites a amb una activitat inigualable i assolir i ha facilitat recursos per a assolir- per tant amb un grau d’eficàcia les; el fòrum ha estat el motor de també molt major. l’assignatura, ha aportat idees, recursos, solucions. Aquests mediadors també han pres el rol d’avaluadors.Rol de l’estudiant Protagonista del meu propi procés d’E-A: He fet un exercici de construcció investigadora, descobridora de la del meu aprenentatge, informació pertinent, sintetitzadora i incorporant els conceptes comunicadora de la mateixa; creadora proposats per l’assignatura, als d’alguns recursos en funció de les que ja tenia sobre la matèria i demandes de les activitats. En algunes aquells altres que he anat ocasions també he actuat com a investigant en diferents espais. mediadora en el procés d’E-A de M’he convertit realment en l’assignatura, a partir de les meves protagonista del meu propi aportacions. aprenentatge. També he actuat com avaluadora del meu propi procés i del procés seguit per una companya.ResultatsObservacions El meu grau d’implicació en totes les activitats proposades ha estat molt alt. ..........................Avaluació de -A través dels excels per tal d’avaluar el És important que com alumnal’aprenentatge propi procés. conegui diferents maneres de -Mitjançant la complementació de ser avaluada i alhora també rúbriques avaluadores d’algun avaluar, per tal de ser més company/a. conscients del propi procés i del -A partir d’una proposta del professor dels altres. d’atribució de TICóscars. -Mitjançant el seguiment continuat de l’activitat dels companys/es en l’aula.Lliçó apresa per l’alumna Que tot esforç té la seva recompensa. El procés no ha estat fàcil, ha implicat ........................... dedicació, donar cada cop un pas més, tenir la sensació sovint que mai s’arriba al final, però alhora en cada fita assolida arribar a la seguretat que has estat tu, amb l’ajuda dels mediadors, la que has arribat a assimilar els nous conceptes. 5
  • 6. Història ComplertaL’entrevista que a continuació us presento me l’ha realitzat una companya de la UOC que també faPsicopedagogia com jo i amb la que hem coincidit en vàries assignatures. Ara està planificant el propertrimestre i està recopilant informació sobre les diverses assignatures que té interès en realitzar, entre ellesestà NTICEDU.Entrevistadora: Hola Maria m’agradaria que em poguessis explicar quina ha estat la teva experiència enl’assignatura NTICEDU. Hi ha companys que l’han cursat i sobre ella hi ha diversitat d’opinions, però lamajoria coincideixen en què realment és molt enriquidora per poder desenvolupar un aprenentatgesignificatiu mitjançant les TIC.Maria: Sí, realment és una assignatura que val la pena. Té un plantejament molt actiu basat en unametodologia bàsicament constructivista, on realment allò que vol que els alumnes aprenguem es posa enpràctica. Pretén que considerem les TIC com part de tot procés educatiu; que les entenguem com aquelcom necessari en la nostra Societat i per tant en l’Educació que en ella es potencia. A aquestaprenentatge s’arriba, com ja he dit, amb la pràctica, mitjançant l’ús i aplicació de les TIC, de tal maneraque sigui una forma vivencial de conscienciar-nos sobre la seva utilitat i necessitat en tot procés d’E-A.Entrevistadora: I de quina manera s’aconsegueix aquest objectiu tan ambiciós?Maria: Doncs amb molt esforç, implicació i amb una tasca diària. És fonamental el seguiment de lesintervencions dels companys al fòrum, així com el del treball que aquests realitzen, a tal fi el consultorproposa una sèrie d’activitats posant els mitjans per a difondre el treball realitzat entre els companys. Enaquesta assignatura no hi ha suficient amb fer la teva feina i a continuació rebre la valoració del tutor ambuna mostra del que tindria que haver estat aquesta tasca, es pretén que aprenguem els uns dels altres,formant una veritable Comunitat d’aprenentatge.Entrevistadora: Quines són les activitats que us han proposat per a què aneu fent aquest recorregut?Maria: Uf!, són molt variades. En primer lloc una personalització de l’espai de la UOC; l’inici d’un blog; unaavaluació inicial per a conèixer el punt de partida envers als continguts de l’assignatura; la participació enun debat sobre les CTS, molt pautat en el que s’havia de participar seguint el mètode l’argumentacióToulmin; l’elaboració d’un mapa conceptual integrador dels diferents conceptes que relacionen Societat,Tecnologia, Ciència i Educació i una síntesi explicativa del mateix i per últim l’elaboració del projecte final,tot això acompanyat d’una continuada comunicació en les diverses propostes del fòrum i d’unaautoavaluació i coavaluació. Totes les activitats guarden relació i pretenen fer-nos veure la importànciad’una comunicació clara pel compartiment i construcció de coneixements i la importància de les TIC enqualsevol procés d’E-A.Entrevistadora: En quina d’aquestes activitats t’has sentit més agust? I quina t’ha resultat més complexa?Maria: Si m’ho permets triaré dues activitats que m’han agradat molt, en primer lloc el debat CTS, ja querealment és el primer debat en el que m’he sentit molt engrescada i d’altra banda el Projecte, tot i enocasions em sentia cansada i un pelet estressada, ha estat molt agradable pel fet d’haver-lo compartitamb una companya, també m’ha suposat un repte en l’ús de les TIC i l’inici, en el meu centre, d’una novametodologia de treball sobre la que tenim plans de futur i amb la que els alumnes s’han sentit moltmotivats.L’activitat que m’ha resultat més complexa, sobretot al començament i que vaig haver de dedicar hores ihores, no per tal de fer floritures sinó per a iniciar-me en ella, va ser el Blog. És una activitat en la que nom’he acabat d’ensortir del tot ja que no he estat capaç d’organitzar-lo tal i com jo volia, mitjançantpestanyes. Però no penso desistir, aprofitaré que el proper semestre faré el Pràcticum i haig d’elaborar unblog per tal de superar aquest entrebanc. 6
  • 7. Entrevistadora: He escoltat que les TIC, en aquesta l’assignatura, juguen un paper fonamental, has pogutaprendre l’ús d’algunes a través d’ ella?Maria: Ja ho crec! Gràcies a l’assignatura he aprofundit en alguns recursos tecnològics que coneixia i jahavia fet servir com el cmaptools o el power point; m’he iniciat en d’altres dels que havia sentit parlar ifins i tot havia vist com s’utilitzaven però mai els havia aplicat com és la webquest, el blog, el google drive,el youtubeel slideshare i he conegut uns altres dels que desconeixia fins i tot la seva existència, com és el cas de lawikispace. No tots ells, en aquest moment, els sé utilitzar totalment, però sí tinc les bases i la informacióper utilitzar-los i si més no tinc l’ interès i conec les seves possibilitats.Entrevistadora: Tots els alumnes han estat capaços de mantenir aquest ritme marcat per l’assignatura?Maria: Quan vam iniciar-la, certament, érem més dels que l’hem acabada, però ha hagut un ritme detreball i de participació molt important i força constant en una gran majoria dels alumnes de l’aula. Fins atal punt que en aquest moment et podria parlar de companyes com si les conegués la Carme Vilar, LaMaria Dolors Perramon, l’Elena Ponsico, la Laura Prats, la Lara Martínez i com no la Dèlia, que ha estat lameva parella en l’última PAC. Aquests només són uns quants noms dels molts que recordo, ja que hanestat tantíssimes ocasions en les que he llegit les seves intervencions que realment et podria parlar detrets que per a mi les defineixen.Entrevistadora: Les hores que t’indiquen, orientativament, que has d’invertir en una assignatura enfunció del seu nombre de crèdits, s’ha correspost, en el cas d’aquesta, amb la realitat?Maria: No, no!, en el meu cas no, és l’assignatura de la Carrera, fins ara, a la que més temps he hagut dededicar, fixa’t avui és 3 de gener ja del 2013 i encara no he acabat i et puc assegurar que no ha hagut capdia, des de què la vaig iniciar, que no li hagi destinat temps. Però m’imagino que a tothom no li ha passatigual, ja t’he explicat que les meves nocions informàtiques eren justetes i per tant he hagut de dedicar-memolt.Entrevistadora: Tu que ja has fet la majoria d’assignatures de la carrera amb quines altres emrecomanaries que la combini aquesta de cara al proper trimestre?Maria: Això que em demanes és molt personal depèn de la teva disponibilitat horària, de la ruta quet’hagis marcat en la carrera, dels teus coneixements sobre les TIC i les seves aplicacions, etc. Però el que siet recomanaria és que enfoquessis aquesta assignatura sense agobiar-te, intentant gaudir-la i amb aquestplantejament el profit que en trauràs serà considerable.Entrevistadora: Parlant de profit i tenint em compte que estem estudiant per a futures Psicopedagogues,quina aplicabilitat consideres que té aquesta assignatura en la tasca que haurem de desenvolupar dinsaquest rol?Maria: L’aplicabilitat és total. A veure, un Psicopedagog ha de saber treballar col.laborativament,construint aprenentatges i prenent acords de manera consensuada amb les diferents personesresponsables d’atendre la diversitat en les situacions d’aprenentatge, principalment escolars. En aquestaassignatura s’ha treballat en tot moment de manera col·laborativa. D’altra banda, el coneixement sobreels recursos TIC i les seves aplicacions en el procés d’E-A permet creat situacions d’aprenentatgeadequades a les característiques i diferències físiques, de capacitat, d’implicació, d’interessos, etc, atenentles necessitats derivades de la diversitat de l’alumnat. Tanmateix la tasca del Psicopedagog implica unassessorament i orientació que vindrà afavorida per l’ús de les TIC en quant a la cerca d’informació, laselecció i comunicació de la mateixa.Entrevistadora: I ja per acabar, voldria saber quin paper té l’avaluació en aquesta assignatura, ja quem’han comentat que se li dóna molt de valor.Maria: Sí és cert, s’ha insistit molt en l’avaluació com a procés de reflexió sobre el propi procés i el dels 7
  • 8. companys. A tal fi s’han utilitzat recursos com excels i rúbriques, confegits de manera específica per avalorar cadascuna de les activitats desenvolupades. Aquest és un exercici molt recomanable, és la millormanera de prendre consciència d’allò que realment estem fent bé i allò altre millorable, a través del’anàlisi de les nostres actuacions i les dels altres, a més pràcticament sense adonar-te vas meditant iplanificant propostes de millora, que en el meu cas m’han ajudat a anar millorant a mesura que avançaval’assignatura.Entrevistadora: Moltes gràcies Maria per les teves paraules, penso que m’has estat de molta ajuda al’hora de planificar-me el proper trimestre. De tota aquesta entrevista, em quedo amb una de les tevesfrases: “el que si et recomanaria és que enfoquessis aquesta assignatura sense agobiar-te, intentantgaudir-la i amb aquest plantejament el profit que en trauràs serà considerable”. Crec que l’aplicaré en laresta de semestres que em queden per a acabar. 8

Related Documents