NAT Reviewer in Filipino VI
I.A. Panghalip
Piliin ang angkop na pangungusap o pahayag sa bawat sitwasyon.
1. Kinuhangmga b...
13. Alingpangkatngpang-uri ang nasa kayariangtambalan?
a. A b. B c. C d.D
14. Angmga batang lansanganay _____ ng kanilangm...
28. Malakingpinsalaangdulotng nagdaang bagyokaya ______ (tulong) angpamahalaansamga
nasalanta.
a. an b. in c. mag d. um
29...
E. PANGATNIG
Pumili ngangkopna pang-ugnaysakahonupangmabuoang pangungusap
a. kung b. at c. kapag d. dahil
45. Gumawa ngbak...
of 4

Nat reviewer in filipino vi

Nat reviewer 6 for filipiino
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nat reviewer in filipino vi

  • 1. NAT Reviewer in Filipino VI I.A. Panghalip Piliin ang angkop na pangungusap o pahayag sa bawat sitwasyon. 1. Kinuhangmga bata ang bunga ng papaya.Anongangkopna panghalip angipaaplitsamga salitangmayguhit? a. kanila b. akin c. nila d. naming 2. Alinsamga pangungusapangnagtataglayng panghalipnapamatlig? a. Sinoang kumuhang peroko? b. Ditonilaibinaonangpatayna pusa. c. Ang lahatay nasisiyahansakangyangsinabi. d. Lumipatsilangtirahang malapitsapaaralan. 3. Si Efren Penafloridaaykilalangbayani dahilsakanyangtiyagangmagturong mga batang lansangan.______ dako suriin,siyaaykahanga-hangaatdapat bigyangpapuri. a. Anumang b. saanmang c. sinumang d. kailanmang 4. Taglaynatinang mga katangiangmatalino,masipagatmaliniskayakahit_____ sulokng mundo, may mga kababayantayongnaroroon. a. Ilanmang b. alinmang c. saanmang d. gaanumang 5. Nasa kritikal nakondisyonangsulpayngtubighhindi lamangsakalakhangMaynilakundi _____ bahagi ng bansa. a. Alinmang b. anumang c. saanmang d. kailanmang 6. Kahit_____ ipinagdiriwangangkapistahansaatingbansa,dinadayoitongatingmga kababayan at ng mga turista. a. Alinman b. saanman c. ilanman d. gaanuman 7. Angmga manggagawangPilipino_____dako ng mundoay kinikilalasa kahusayan,pagiging matiyagaat mapagtiis. a. Sinuman b. kailanman c. kaninuman d. saanman B. Pang-uri Punang wastongsalitaang patlang. 8. Kungnoongmga taong 1970 ay makakayangsuplayanng9,600 metrokubikongtubigangmga kabahayan,ngayonay _____ mababa ito ay nasa3,300 metrokubikona lamang. a. lalong c. higitna b. lubhang d. mas na 9. May ilangnaniniwalarinna_____ sa streetdancingangmga taga- Iloilosabuongkabisayaan. a. ubodng husay c. sobrangmaindayog b. mas kahali-halina d. totoongmalikhain 10. Sa ilangpandaigdigangpatimpalaksakagandahan,angPilipinaayisasa _____ babae sa mundo. a. ubodng talinong c. mas kaya-aya b. pinakamagandang d. maganda-ganda Tingnanangmga pangkatng pang-uri sakahon. A B C D Hinog Makatao Manipi-nipis Hubog-kandila Likas Luntian Maliit-liit Lakad-pagong Sariwa Putian Tuwang-tuwa Ngiting-puso Sagana Mayaman Kawili-wili Sirangplaka 11. Alingpangkatngpang-uri ang nasa payakna kayarian? a. A b. B c. C d.D 12. Alingpangkatngpang-uri ang nasa inuulitnakayarian? a. A b. B c. C d.D
  • 2. 13. Alingpangkatngpang-uri ang nasa kayariangtambalan? a. A b. B c. C d.D 14. Angmga batang lansanganay _____ ng kanilangmgaleksyonnangsilaaysumailalimsa pagtuturong kanilangidolo. a. maingayna nagbasa c. matiyagangnagmasid b. magalangna nagsasalita d. masiglangnag-aral 15. Ayonsa atingpanitikan,si Maria Claraang tinaguriang____ na dalagadahil simbolosyang kababaihangPilipina. a. pinakamahinhin c. mas mahinhin b. mahinhin-hinhin d. higitnamahinhin 16. Marami ng kababayangdumatingat umalisngbansangDubai kung saannagtatrabaho si Mang Jose.Siyaang _____ sa kanilana nagtatrabahodoon. a. matagal c. matagal-tagal b. pinakamatagal d. higitnamatagal 17. May ilangnaniniwalarinna____ sa street –dancingangmga taga-IloilosabuongKabisayaan. a. ubodng husay c. sobrangmaindayog b. mas kahali-halina d. totoongmalikhain 18. Marami ng kababayangdumatingat umalissabansangDubai kung saan nagtatrabahosi Mang Jose.Siyaay _____ sa kanilananagtrabahodoon. a. matagal c. matagal-tagal b. pinakamatagal d. higitnamatagal C. Pandiwa 19. Malakas ang ukankahaponkaya _____ sa karamihanglugarng Metro Manila a. Binabaha c. babaha b. Bumabaha d. bumaha 20. Isa sa pangunahingdahilang_____ ng mga ekspertoayangunti-untingpagkasirangatingmga yamang–tubig tuladng mga lawaat ilog. a. Ibinigay c. binibigyan b. Ibinibigay d. binigyan 21. Angpagtinginnamanng leybel ngde latao gamutay _____ sa pagtiyaksa nilalamannitobago bilhin. a. Tumutulong c. tinutulungan b. Makatutulong d. nagpapatulong 22. Marami tayong____ sa pagbabasana magagamitnatinsa pang araw-araw na buhay. a. Matututo c. matututuhan b. Natutuhan d. natututo 23. Dahil sa itongnakawiwilingpagdiriwang,maramingturistaang_____ nitongnakaraangtaon. a. nagsisipagbalikan c. magsipagbalikan b. magsisipagbalikan d. nagsipagbalikan 24. Nagkaroonsiyang sarilingbahayatnapagtaposng pag-aaral ang mga anak, kayanaman kaagad _____ ang mga ito. a. nagtrabaho c. magsitrabaho b. nagsitrabaho d. nakapagtrabaho 25. Siyaay kilalangatinglipunansagayong taguri at _____ iunspirasyonsamaramingkababaihan noon. a. magbigay c. nagbigay b. magbibigay d. nagbibigay 26. Tuwang-tuwasi Mang Entengsa kanyangmag-inangkambingna(gala) sakanilangmanggahan tuwingumaga. a. Ma b. in c. an d. um 27. Ngunitmayisangtao pala na (inaabang-abang) angmgakambing,si Mang Domingna mahilig mangaso. a. An b. in c. um d. ma
  • 3. 28. Malakingpinsalaangdulotng nagdaang bagyokaya ______ (tulong) angpamahalaansamga nasalanta. a. an b. in c. mag d. um 29. Anganumang bagaybago bilhinaydapat_____ (suri) ngmabuti. a. nag b. um c. in d. an 30. Natuklasanni alingAuringnadi marunong(gamit) ngiba’tibangkulayng krayolaang bunsong anak na si Junior. a. an b. in c. ma d. um 31. Inutusansiyang magulangna(asikaso) angpaggawang kanyangproyektosapaaralan. a. hin b. han c. mag d. nag 32. Angtao ay di dapat ____ (asa) sa mga suwertengdaratingsakanyabagjuskailanganangsipagat tiyaga. a. an b. um c. I d. han 33. Angmga taong may mabubutinggawaaydapat _____ (tulad) ngmga kabataan. a. an b. in c. um d. ma b. Tingnanangpandiwangmayguhitsa bawat pangungusap.Nasaanongaspektoito? 34. Masisiglanggumagawaangmga tao sa Barangay. a. gaganapin b. ginaganap c. naganap d. di-ginaganap 35. Lagi nilangsabi nakailangangmalinispalagi angpamayanan. b. gaganapin b. ginaganap c. naganap d. di-ginaganap 36. Angpanlapingin,kapagginagamitsasalitang-ugatnatawag as magiging_____ sa aspektong ginaganap. a. tinawag b. tatawagin c. tinatawag d. tatinawag 37. Angsalitang-ugatnaluto,kapagginagamitanngpanlaping mag ay magiging_____ sa aspektong gaganapin. a. nagluluto b. magluto c. magluluto d. nagluto D. PANG-ABAY PillinangIngklitiksapangungusap.Isulatangtamangtitiknito sa sagutangpapel. 38. Huwag sanamahuli si Lito sa patimpalak. a. Huwag b. sana c. si d. sa 39. Sampulamangang makakasamasa daratingna paligsahan. a. Sampu b. lamang c. sa d. na b. Piliinangsugnayna pang-abaysapangungusap. 40. Dumating sinaRoy at Rico kungkaliantaposna ang palabas. a b c d 41. Nangmaka-alisnaang mga tao; niligpitninaFe atMay ang mga silya. a b c d 42. Ipinagmamalaki namanngmgataga-BaguioangPanagbenga_____ na ipinaradaangiba’tibang uri ngmga bulaklak. a. Kungumiikot c. habang buonggilas b. sana maagap d. kapagnakalibothabangidinaraos 43. Masaya silangnamamasyal nangmay_____ umagaw sa kanyangshoulderbag. a. Agad c. nag-aapurang b. Biglang d. nagmamadaling 44. Sa kasalukuyan,tinatayangnasa30 porsiyentoangibinabangantasng reserbang tubigsabansa. Bunga nito,_____ dingbumabaang suplayng tubigsa mga kabahayan. a. Malaki c. marami b. Mataas d. mabilis
  • 4. E. PANGATNIG Pumili ngangkopna pang-ugnaysakahonupangmabuoang pangungusap a. kung b. at c. kapag d. dahil 45. Gumawa ngbakod paikotsaparke ang mga lalaki ____ nagtatanimnamanang mga babae ng mga halamang-ugat. 46. Tiyakna babalasa lugarnaming____ dumatingang tag-ulan. 47. Malulutasang problemanatin____ may tiwalatayosa Diyos. 48. Mas uunladangatingekonomiya_____ tuluy-tuloyangpagdatingngmgadayuhangturistasa bansa. a. Nang b. kapag c. kaya d. upang 49. Sa pagdan ng panahonang datingmgakababaihangtuladni Maria Claraay nagbago at anging moderno na,____ ang pagka Pilipinaaynaroonpa rin. a. ngunit b. dahil c. kapag d. sapagkat 50. Nagsikapmag-aral nangmabuti si Loraine ____ ang kanyangmga magulangay naghahanap- buhaysa ibangbansa. a. at b. dahil c. habang d. ngunit 51. Mahirap mawalaysapamilyaat manirahansa ibangbansa____ ang lahatng itoay kayang tiisin upangmaitaguyodangpamilya. a. habang b. ngunit c. dahil d. kaya 52. Maging laranganng fashionaydirin tayopahuhuli,____ sa ganda at husaynatingmanumit. a. dahil b. ukol c. para d. ayon 53. Angmagandangkinabukasanaybungang pagkakaroonng tamang edukasyon,tamangsaloobin at inspirasyonngPanginoon____ sikapingmakataposngpag-aaral at linanginangtamangpag- uugali. a. kung b. kaya c. upang d. at saka 54. Hindi pa kami nakarating____ sa lakasng ulan. a. kasi b. dahil c. kaya d. pagka’t 55. Madalingmalulutasangganitongproblema____ nangangailanganitongpagtutulungan. a. at b. habang c. kaya d. ngunit 56. Mahalaga ang pagbabasang mga roadsigns____ magingligtastayosaatingparoroonan. a. ngunit b. kaya c. upang d. dahil F. PANG-ANGKOP 57 . Karamihansa kanilaaynagigingmatagumpayat maymaganda __ pamumuhay. a. sa b. na c. ng d. g 58. Isa ritoay ang kilala__ Sinulogngmga Cebuano. a. nang b. nag c. ng d. na 59. Bagama’tnagtapos bilang“cumlaude”,si Efrenay naggingmasigasigsapagtuturosa mga bata __ di nakapag-aral ng pormal. a. sa b. ang c. ng d. at 60. Sa nakalipasna20 taon, patuloyangpagbabasa antas __ reserbangtubigtaun-taon. a. ng b. nitong c. sa d. nang 61. Angating mga manggagawa__ Pilipinoaylubhangkinalulugdanngmgataga-ibangbansa. a. g b. na c. sa d. na 62. Angtaong matiyagaay karaniwangnakukuhaangmga ninanasa____ ang mga taongtamad naman ay madalashungkagangkabuhayan. a. kung b. kapag c. kaya d. habang 63. Inaalagaansiyani Lola kaya panatagang loobng kanyangmga magulang. a. naman b. kaya c. raw d. nga