LA GUERRA DE TROIA
Fet per: Marina Yañez Forte
troia
REI PRÍAM
Reina hècuba
I van tenir tres fills
HÈCTOR
Paris
cassandra
Somni pr emoni tor i d’Hè c uba
ella Envia a paris a l’ illa de cr et a
Hi ha una festa i eris no està
invitada
I es celebra EL judici de
paris
Paris havia d’escollir a...
vVENUS
O a...
vATENEA
O a...
vHERA
Finalment, escull a venus
Venus li va dir..
vQue coneixeria a la noia més guapa, HELENA.
GRÈCIA
REI menelau
ESTAVA Casat amb helena
PARIS RAPTA A HELENA
Mene lau s’enfada i busca al seu
g e rmà Ag amenó
Apol · l o e s va enamor a r de c a s s and r a i l i
va demana r ma t r imoni
El l a v a d i r q u e s i , i e l l l a v a f e r p i t o n i s s a , p e r ò e n
l ’ ú l t im mome n t v a d i r q u e ...
Tetis(nimfa)
Es va c a s a r amb pe l eu (mor t a l )
I van tenir un fill: Aquil·les
Pàt roc le(cosí d’Aquil· les) i ell van
anar a la guer r a
La guer ra va durar 10 anys
Pà t roc l e un di a va ana r a l l u i t a r i hè c tor
e l va ma t a r
Aq u i l · l e s va a venj a r l a mor t de l s e u
cos í i ma t a a hè c tor
Ul i s s e s t é l ’ ide a de l c ava l l de t r oi a i de
f e r com s i e s r endi s s in
El s t r o i a n s p e n s a v e n q u e e r a u n a t r amp a ,
p e r ò v a n v e u r e l e s s e r p s , i v a n a c c ...
El s g r e c s s u r t e n d e l s e u ama g a t a l l i p a r i s
ma t a a Aq u i l · l e s
El s g r e c s de s t r u e i xen t r oi a
vLa nit de la destrucció de Troia, Enees (cosí de
Paris), agafa un grup d’homes i inicien un viatge
per la recerca d’un ...
TTHHEE EENNDD
of 37

La guerra de troia

Guerra de Troya
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La guerra de troia

 • 1. LA GUERRA DE TROIA Fet per: Marina Yañez Forte
 • 2. troia
 • 3. REI PRÍAM
 • 4. Reina hècuba
 • 5. I van tenir tres fills
 • 6. HÈCTOR
 • 7. Paris
 • 8. cassandra
 • 9. Somni pr emoni tor i d’Hè c uba
 • 10. ella Envia a paris a l’ illa de cr et a
 • 11. Hi ha una festa i eris no està invitada
 • 12. I es celebra EL judici de paris
 • 13. Paris havia d’escollir a... vVENUS
 • 14. O a... vATENEA
 • 15. O a... vHERA
 • 16. Finalment, escull a venus
 • 17. Venus li va dir.. vQue coneixeria a la noia més guapa, HELENA.
 • 18. GRÈCIA
 • 19. REI menelau
 • 20. ESTAVA Casat amb helena
 • 21. PARIS RAPTA A HELENA
 • 22. Mene lau s’enfada i busca al seu g e rmà Ag amenó
 • 23. Apol · l o e s va enamor a r de c a s s and r a i l i va demana r ma t r imoni
 • 24. El l a v a d i r q u e s i , i e l l l a v a f e r p i t o n i s s a , p e r ò e n l ’ ú l t im mome n t v a d i r q u e n o
 • 25. Tetis(nimfa)
 • 26. Es va c a s a r amb pe l eu (mor t a l )
 • 27. I van tenir un fill: Aquil·les
 • 28. Pàt roc le(cosí d’Aquil· les) i ell van anar a la guer r a
 • 29. La guer ra va durar 10 anys
 • 30. Pà t roc l e un di a va ana r a l l u i t a r i hè c tor e l va ma t a r
 • 31. Aq u i l · l e s va a venj a r l a mor t de l s e u cos í i ma t a a hè c tor
 • 32. Ul i s s e s t é l ’ ide a de l c ava l l de t r oi a i de f e r com s i e s r endi s s in
 • 33. El s t r o i a n s p e n s a v e n q u e e r a u n a t r amp a , p e r ò v a n v e u r e l e s s e r p s , i v a n a c c e d i r
 • 34. El s g r e c s s u r t e n d e l s e u ama g a t a l l i p a r i s ma t a a Aq u i l · l e s
 • 35. El s g r e c s de s t r u e i xen t r oi a
 • 36. vLa nit de la destrucció de Troia, Enees (cosí de Paris), agafa un grup d’homes i inicien un viatge per la recerca d’un indret on fundar una nova “TROIA”
 • 37. TTHHEE EENNDD

Related Documents