Politieke filosofen
Socrates, Plato, Aristoteles <ul><li>Leven als deugdzame mensen </li></ul><ul><li>Socrates en Plato </li></ul><ul><li>Idee...
Cicero, Augustinus, Aquino <ul><li>De staat volgens Cicero </li></ul><ul><li>Rechtvaardigheid </li></ul><ul><li>De staat v...
Machiavelli <ul><li>Politiek handelen </li></ul><ul><li>Fortuna </li></ul><ul><li>De heerser </li></ul>
Hobbes, Locke, Rousseau <ul><li>De menselijke hartstochten </li></ul><ul><li>Natuurtoestand Hobbes </li></ul><ul><li>Natuu...
Spinoza <ul><li>Substantie </li></ul><ul><li>De vrijheid van de mens </li></ul><ul><li>Natuurrecht en natuurwet </li></ul>
Kant en Hegel <ul><li>Mensbeeld </li></ul><ul><li>Recht en staat </li></ul><ul><li>Natuurwetten </li></ul><ul><li>De werke...
Bentham en Mill <ul><li>Hedonistische calculus </li></ul><ul><li>De wetgever </li></ul><ul><li>Twee soorten genot </li></u...
Marx <ul><li>Sociale theorie </li></ul><ul><li>Politieke theorie </li></ul><ul><li>Economische theorie </li></ul><ul><li>V...
Nietzsche <ul><li>Europese standaarden </li></ul><ul><li>Nietze was een atheïst </li></ul><ul><li>Betekenis goed en slecht...
of 10

Politieke filosofen

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politieke filosofen

  • 1. Politieke filosofen
  • 2. Socrates, Plato, Aristoteles <ul><li>Leven als deugdzame mensen </li></ul><ul><li>Socrates en Plato </li></ul><ul><li>Ideeënleer Plato </li></ul><ul><li>De menselijke ziel </li></ul><ul><li>Ideeënleer Aristoteles </li></ul><ul><li>Natuurrecht </li></ul>
  • 3. Cicero, Augustinus, Aquino <ul><li>De staat volgens Cicero </li></ul><ul><li>Rechtvaardigheid </li></ul><ul><li>De staat volgens Aquino </li></ul><ul><li>Natuurrecht </li></ul>
  • 4. Machiavelli <ul><li>Politiek handelen </li></ul><ul><li>Fortuna </li></ul><ul><li>De heerser </li></ul>
  • 5. Hobbes, Locke, Rousseau <ul><li>De menselijke hartstochten </li></ul><ul><li>Natuurtoestand Hobbes </li></ul><ul><li>Natuurtoestand Locke </li></ul><ul><li>Natuurtoestand Rousseau </li></ul><ul><li>De ontwikkeling van de mens </li></ul>
  • 6. Spinoza <ul><li>Substantie </li></ul><ul><li>De vrijheid van de mens </li></ul><ul><li>Natuurrecht en natuurwet </li></ul>
  • 7. Kant en Hegel <ul><li>Mensbeeld </li></ul><ul><li>Recht en staat </li></ul><ul><li>Natuurwetten </li></ul><ul><li>De werkelijkheid </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van de staat </li></ul>
  • 8. Bentham en Mill <ul><li>Hedonistische calculus </li></ul><ul><li>De wetgever </li></ul><ul><li>Twee soorten genot </li></ul><ul><li>Ideale staatsvorm </li></ul>
  • 9. Marx <ul><li>Sociale theorie </li></ul><ul><li>Politieke theorie </li></ul><ul><li>Economische theorie </li></ul><ul><li>Vervreemding </li></ul><ul><li>Marx en Hegel </li></ul>
  • 10. Nietzsche <ul><li>Europese standaarden </li></ul><ul><li>Nietze was een atheïst </li></ul><ul><li>Betekenis goed en slecht </li></ul><ul><li>Slavenmoraal </li></ul>