Budżet Obywatelski Dariusz Kraszewski KlubSamorządowca 10 X 2012
Co to jest budżet obywatelski?„proces, poprzez który obywatele przedstawiają swoje żądania i priorytety obywatelskie oraz ...
Podstawowe cechy budżetu obywatelskiego- geograficznie określony obszar – może to być miejscowość, dzielnica, ...
Warunki aby budżet był obywatelski:1. Dyskusja nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta2. Organizacja na poziomie d...
Warunki umożliwiające wdrażanie oraz sukces budżetu obywatelskiego.1. Warunki polityczne (polityczna wola, decentrali...
Efekty implementacji budżetu obywatelskiego1. Efekty polityczne. Implementacja tego mechanizmu przez władze ...
Warunki dla budżetu obywatelskiego w Polsce- funkcjonowanie ustawy o funduszu sołeckim- funkcjonowanie jednos...
Fundusz sołecki w Polsce- wprowadzony ustawą o funduszu sołeckim w 2009.- ok 50% gmin w Polsce wyodrębnia fundusz w oparci...
Struktura wydatków w ramachfunduszu sołeckiego w 2011r.
Dochody gmin a wyodrębnianie funduszu sołeckiego
Jednostki pomocnicze w Polsce- jednostki pomocnicze takie jak osiedla, dzielnice, okręgi funkcjonują w większości polsk...
Wymiary budżetu obywatelskiego1. Geograficzne – dzielnice, osiedla (sprawy lokalne, bezpośrednio dotyczące miejsc...
Główne kwestie związane z budżetem obywatelskim1. Procedury – umożliwiające, ograniczające proces2. Ramy procesu. np...
Możliwy model budżetu obywatelskiego w Polsce- wykorzystać doświadczenie funduszy sołeckich oparty się na jednost...
Budżet obywatelski w Europie. PrzykładyHiszpania, ponad 20 miast (m.in. Sewilla, Cordoba, Albacete, Malaga)Por...
Rozwój budżetu obywatelskiego w Europie Liczba miast z PB w Europi...
Wielkość populacjiw miastach z budżetem obywatelskim
Budżet obywatelski w Sewilli- 700 tys. mieszkańców- model zbliżony do Porto Alegre- w 2006 r. 9 tys. osób uczestniczyło w ...
Budżet obywatelski w Berlinie Lichtenberg- ok. 260 tys. mieszkańców- jest to 1 z 12 dzielnic Berlina- początek w ...
Budżet obywatelski w Wielkiej Brytanii- Salford -wizyta przedstawicieli Porto Alegre w roku 2000- 2003 - począte...
Kryteria sukcesu budżetu obywatelskiego- polityczna wola- zainteresowanie społeczności lokalnej- wspólnie podzie...
Podstawowe korzyści z budżetu obywatelskiego- pozytywny wpływ na lokalna spójność, solidaryzm i poczucie wspóln...
Podstawowe korzyści z budżetu obywatelskiego- polepszenie współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami, grupami – ...
Dodatkowe korzyści z wprowadzenia budżetu obywatelskiego:- wzrost poparcia lokalnego, poprzez poprawę ...
Dodatkowe korzyści wprowadzenia budżetu obywatelskiego cd:- włączania społeczności lokalnej w zarządzanie sprawami ich ...
Zagrożenia związane z wdrażaniem budżetu obywatelskiego- opór ze strony mieszkańców- niechęć ze strony władz- brak re...
Wyzwania- czasochłonność i pracochłonność we wdrażaniu brak natychmiastowych pozytywnych efektów- angażowanie w proces s...
Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji!Dariusz Kraszewskidariusz.kraszewski@lgo.plTel. 792 900 144
of 28

Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego

 • 1. Budżet Obywatelski Dariusz Kraszewski KlubSamorządowca 10 X 2012
 • 2. Co to jest budżet obywatelski?„proces, poprzez który obywatele przedstawiają swoje żądania i priorytety obywatelskie oraz wpływają na strukturę wydatków budżetowych poprzez dyskusję i negocjacje” Bank Światowy
 • 3. Podstawowe cechy budżetu obywatelskiego- geograficznie określony obszar – może to być miejscowość, dzielnica, okolica, sąsiedztwo- regularnie ustalane i odbywające się spotkania w każdym z wyznaczonych obszarów- cykl działań, który bezpośrednio odpowiada cyklowi budżetowemu- sieć organizacji i jednostek, które działają na rzecz zaangażowania mieszkańców, poprzez szkolenia, informowanie i mobilizację
 • 4. Warunki aby budżet był obywatelski:1. Dyskusja nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta2. Organizacja na poziomie dzielnicy. Optymalnie powinien dotyczyć poziomu całego miasta3. Proces ciągły (nie powinny to być pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta)4. Realizacja w oparciu wiele mechanizmów partycypacyjnych5. BP wymaga mechanizmu ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji
 • 5. Warunki umożliwiające wdrażanie oraz sukces budżetu obywatelskiego.1. Warunki polityczne (polityczna wola, decentralizacja)2. Warunki społeczne (minimalny poziom kapitału społecznego)3. Warunki ekonomiczne (zasoby finansowe)4. Warunki organizacyjne (fachowa administracja, czynniki organizacyjne - struktura spotkań, informacja, wsparcie)5. Warunki formalne (odpowiednie podstawy prawne umożliwiające a jeszcze lepiej - promujące obywatelskie uczestnictwo w budżecie)
 • 6. Efekty implementacji budżetu obywatelskiego1. Efekty polityczne. Implementacja tego mechanizmu przez władze miasta (gminy) powoduje ponad 10% wzrost prawdopodobieństwa ponownego wyboru dla burmistrza w następnych wyborach.- legitymizacji władzy poprzez rozwój dialogu i poprawę komunikacji z mieszkańcami- podnosi to poziom zaufania mieszkańców.- promuje ideę dobrego rządzenia.2. Efekty ekonomiczne. Zmiana alokacji środków budżetowych w kierunku inwestycji przyczyniających się do poprawy warunków życia w najbiedniejszych częściach miasta oraz biedniejszych grup społecznych. Praca własna mieszkańców.3. Efekty społeczne. Społeczna zgoda,większe zrozumienie dla pracy urzędników i samorządowców, zwiększenia odpowiedzialności urzędników, wzrost spójność społecznej, poprawa przejrzystości działania władz.4. Efekty edukacyjne. Uczenie się mieszkańców odpowiedzialności, samorządności, mechanizmów budżetowych itp.
 • 7. Warunki dla budżetu obywatelskiego w Polsce- funkcjonowanie ustawy o funduszu sołeckim- funkcjonowanie jednostek pomocniczych- prawo samorządowe
 • 8. Fundusz sołecki w Polsce- wprowadzony ustawą o funduszu sołeckim w 2009.- ok 50% gmin w Polsce wyodrębnia fundusz w oparciu o ustawę.- w 2011 według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 205 345 tys. zł.- zadanie własne gminy: wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
 • 9. Struktura wydatków w ramachfunduszu sołeckiego w 2011r.
 • 10. Dochody gmin a wyodrębnianie funduszu sołeckiego
 • 11. Jednostki pomocnicze w Polsce- jednostki pomocnicze takie jak osiedla, dzielnice, okręgi funkcjonują w większości polskich miast.- otwartą kwestią jest jakość funkcjonowania jpg oraz ich obecny sens i efektywność.- art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze.- art. 18 Do właściwości Rady Gminy należy m. in ...ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.- art. 51. 3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
 • 12. Wymiary budżetu obywatelskiego1. Geograficzne – dzielnice, osiedla (sprawy lokalne, bezpośrednio dotyczące miejsca zamieszkania)2. Problemowe - Tematyczne Fora Miejskie (sprawy ogólne, strategiczne kierunki rozwoju, główne priorytety)
 • 13. Główne kwestie związane z budżetem obywatelskim1. Procedury – umożliwiające, ograniczające proces2. Ramy procesu. np. sposób podejmowania decyzji3. Implementacja
 • 14. Możliwy model budżetu obywatelskiego w Polsce- wykorzystać doświadczenie funduszy sołeckich oparty się na jednostkach pomocniczych – wymiar terytorialny- oparty na głównych wymiarach działania samorządu (edukacja, gospodarka przestrzenna, transport publiczny)- radni jednostek pomocniczych jako obsługa i animatorzy procesu- powstanie ciała koordynujące proces w skład których powinni wejść przedstawiciele UM, rad osiedli/dzielnic, organizacji społecznych
 • 15. Budżet obywatelski w Europie. PrzykładyHiszpania, ponad 20 miast (m.in. Sewilla, Cordoba, Albacete, Malaga)Portugalia, ok 25 miast (m.in. Lisbona, Braga,)Włochy, (m.in. Grottammare, Pieve Emanuelle Rom XI, Venedig)Francja, (m.in. Paryż, Bobigny, Saint-Denis)Niemcy, ponad 10 miast (m.in. Berlin Lichtenberg, Bonn, Hilden, Cottbus)Wielka Brytania, kilkanaście miast (m.in. Salford, Bradford, Harrow)
 • 16. Rozwój budżetu obywatelskiego w Europie Liczba miast z PB w Europie 120 100 100 80liczba miast 60 55 Kolumna F 40 40 32 20 22 13 3 3 6 0 0 1 1 2 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 lata
 • 17. Wielkość populacjiw miastach z budżetem obywatelskim
 • 18. Budżet obywatelski w Sewilli- 700 tys. mieszkańców- model zbliżony do Porto Alegre- w 2006 r. 9 tys. osób uczestniczyło w 21zebraniach terytorialnych- fora budżetu partycypacyjnego- roczny cykl budżetowy- mieszkańcy decydują o ok 2% całego budżetuprzeznaczonego na inwestycje
 • 19. Budżet obywatelski w Berlinie Lichtenberg- ok. 260 tys. mieszkańców- jest to 1 z 12 dzielnic Berlina- początek w 2001 roku- w 2002 r. otrzymano 80 tys. euro na rozwój BO- w 2007 budżet dzielnicy wynosił511 mln euro, z czego o przeznaczeniu30 mln euro decydowali mieszkańcy
 • 20. Budżet obywatelski w Wielkiej Brytanii- Salford -wizyta przedstawicieli Porto Alegre w roku 2000- 2003 - początek BO w Salford- Małe granty- BO elementem oficjalnej polityki rządu- W planach zwiększenie liczby miast do 100 a w przyszłości objęcie BO wszystkich miast
 • 21. Kryteria sukcesu budżetu obywatelskiego- polityczna wola- zainteresowanie społeczności lokalnej- wspólnie podzielane zasady gry- zdolność mieszkańców do uczestnictwa wprocesie- przejrzystość procesu- priorytety inwestycyjne dla podstawowychusług
 • 22. Podstawowe korzyści z budżetu obywatelskiego- pozytywny wpływ na lokalna spójność, solidaryzm i poczucie wspólnoty- możliwość wyrażenie opinii, poznanie opinii innych członków społeczności, spotkanie się i dyskutowanie o potrzebach, aspiracjach i rozwoju np. gminy jako całości- zwiększenie odpowiedzialności i współdecydowania- zwiększenie zaangażowania w lokalne życie publiczne
 • 23. Podstawowe korzyści z budżetu obywatelskiego- polepszenie współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami, grupami – nieformalne sieci współpracy- zarządzanie uwzględniające rzeczywiste potrzeby mieszkańców- dostarczanie usług rzeczywiście pożądanych przez mieszkańców
 • 24. Dodatkowe korzyści z wprowadzenia budżetu obywatelskiego:- wzrost poparcia lokalnego, poprzez poprawę komunikacji między władzami a mieszkańcami- zwiększenie adekwatności lokalnego budżetu do potrzeb lokalnej społeczności- budowanie konsensusu lokalnego przy projektowaniu budżetu lokalnego- promocja dobrego zarządzania,
 • 25. Dodatkowe korzyści wprowadzenia budżetu obywatelskiego cd:- włączania społeczności lokalnej w zarządzanie sprawami ich dotyczącymi- umożliwia radnym wykazania się odpowiedzialnością za losy społeczności lokalnej, w szczególności realizację obietnic wyborczych- możliwość np. organizowania specjalnych wydarzeń publicznych związanych z procesem konsultacji budżetu lokalnego, promujących władzę i jej otwartość na opinie mieszkańców.- pozwala to budować zaufanie do decyzji podejmowanych przez lokalne władze- zwiększa transparentność i tym samym pośrednio powoduje wzrost szacunku wobec osób sprawujących władze- zwiększa świadomość obywatelską, poczucie współodpowiedzialności za jakość życia społeczności lokalnej.
 • 26. Zagrożenia związane z wdrażaniem budżetu obywatelskiego- opór ze strony mieszkańców- niechęć ze strony władz- brak realizacji woli mieszkańców- wykorzystanie przez grupy interesu- postrzegany jako narzucony od góry (szerokie partnerstwo jest ważne)
 • 27. Wyzwania- czasochłonność i pracochłonność we wdrażaniu brak natychmiastowych pozytywnych efektów- angażowanie w proces szerokiego grona lokalnych aktorów- edukacja mieszkańców i przedstawicieli administracji- ograniczenie możliwości budżetowych gminy ciągłość procesu
 • 28. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji!Dariusz Kraszewskidariusz.kraszewski@lgo.plTel. 792 900 144

Related Documents