NASZA PUSZKA PANDORY czyli o tym, jakie nasza Matka Ziemia niesie zagrożenia mikrobiologiczne. Autor: K...
CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?http://www.med.kagawa-u.ac.jp/~xraylab/resear...
Podstawowym celem moich badań jest zbadanie oporności na powszechnie stosowane antybiotyki występującej wśród bakterii ś...
Usytuowanie miejsc z których zostały pobrane próbki gleb, z którychnastępnie wyizolowano szczepy użyte w badaniach. ...
DLACZEGO AKURAT GLEBA I DLACZEGO SZUKAM W NIEJ BAKTERII OPORNYCH ?Gleba jest najbardziej sprzyjającym środowiskiem do ży...
W glebie występują różne drobnoustroje produkujące antybiotyki, np. grzyby, z których pozyskano penicylinę – pierwszy anty...
Obecnie w Polsce nie funkcjonuje polityka terapii antybiotykami, która określa jakie antybiotyki można używać i umożli...
W moich badaniach poszukiwałam bakterii wykazujących kilkaokreślonych typów oporności:• ESBL – jest to oporność na większ...
A dlaczego akurat taka oporność jest ważna? Zarówno oporność typu ESBL, MBL jak i KPC występuje na elementach genetycznych...
CO JUŻ UZYSKAŁAM W PROWADZONYCH PRZEZE MNIE BADANIACH?http://cdn.physorg.com/newman/gfx...
I ETAP BADAŃOkreślenie występowania oporności na ampicylinę – jedenz najczęściej i najdłużej stosowanych antybiotykówß-lak...
W I etapie badań sprawdziłam ile bakterii wyizolowanych z różnych próbek gleb jestopornych na ampicylinę. Łącznie zbadałam...
II ETAP BADAŃ Określenie występowania oporności typu ESBL.Do tego realizacji tego etapu badań stosowałam test z wykorzysta...
III ETAP BADAŃ Określenie występowania oporności typu MBL.Wykonywałam test z wykorzystaniem krążka nasączonego odpowiednim...
IV ETAP BADAŃOkreślenie występowania oporności typu KPC.Tutaj robiłam test z krążkami nasączonymi antybiotykami oraz krążk...
7 6 6 5Liczba szczepów ...
CO CHCIAŁABYM ...
 Identyfikacja bakterii, czyli określenie ich gatunku, które wykazują oporność typu ESBL, MBL lub KPC.Jest to o tyle...
 Określenie nowych genów warunkujących oporność, w szczególności MBL lub KPC.Jeśli okaże się, że któryś z moich szcz...
KIM W OGÓLE JESTEM?http://epinews.com/Newswire/wp-content/uploads/2010/07/Acinetobacter_baumanni_grn1.jpg
Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Biologia o specjalności mikrobiologicznej na Uniwers...
DZIĘKUJĘ ZA ...
of 22

Nasza puszka pandory

by Kamila Gałęziowsa
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasza puszka pandory

 • 1. NASZA PUSZKA PANDORY czyli o tym, jakie nasza Matka Ziemia niesie zagrożenia mikrobiologiczne. Autor: Kamila Gałęziowska I SUM Biologia medyczna z elementami diagnostyki, specjalność: mikrobiologia; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2. CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?http://www.med.kagawa-u.ac.jp/~xraylab/research/image9.jpg
 • 3. Podstawowym celem moich badań jest zbadanie oporności na powszechnie stosowane antybiotyki występującej wśród bakterii środowiskowych wyizolowanych z różnych gleb woj. świętokrzyskiego.Jakie to antybiotyki i dlaczego?W badaniach stosuję 7 antybiotyków ß-laktamowych. Są to antybiotyki, które nie pozwalają na tworzenie się ściany komórek bakterii- co uniemożliwia jednocześnie tworzenie się miliardów nowych komórek. Preparaty te są bardzo często stosowane w leczeniu zakażeń powodowanych przez bakterie.Szczepy z jakich gleb badam?Do badań wykorzystałam 12 prób różnych gleb (kwaśnych, zasadowych, zanieczyszczonych związkami toksycznymi np. metalami ciężkimi). Z tego materiału wyhodowałam i wyizolowałam różne bakterie.
 • 4. Usytuowanie miejsc z których zostały pobrane próbki gleb, z którychnastępnie wyizolowano szczepy użyte w badaniach. ⓬ ⓬Numery odpowiadają poszczególnym próbkomglebowym: 1 – 5 – gleby kwaśne z okolickopalni siarki (okolice Tarnobrzega); 6 – glebauprawna z terenów czystych ekologicznie(okolice Klonowa); 7 i 8 – gleba skażonametalami ciężkimi (Kielce); 9 i 11 – glebazasadowa (okolice Nowin pod Kielcami);10 – gleba z terenów zurbanizowanych (Kielce,centrum); 12 – gleba skażona uranem (Rudki).
 • 5. DLACZEGO AKURAT GLEBA I DLACZEGO SZUKAM W NIEJ BAKTERII OPORNYCH ?Gleba jest najbardziej sprzyjającym środowiskiem do życia bakterii. Jest w niej dużo składników odżywczych i wilgoci dzięki czemu mikroorganizmy dobrze się w niej rozwijają. Gleba chroni również bytujące w niej bakterie przedszkodliwym promieniowaniemUV. Dlatego ilość bakterii, jakaw niej żyje jest olbrzymia. Częśćz nich (ok. 1 do 4%) potrafimywyhodować w laboratorium. http://www.freedrinkingwater.com/Images-Test/E-Coli01.jpg
 • 6. W glebie występują różne drobnoustroje produkujące antybiotyki, np. grzyby, z których pozyskano penicylinę – pierwszy antybiotyk ß-laktamowy. Często trafiają tam również inne związki przeciwbakteryjne. Jednym z ich podstawowych źródeł są nawozy naturalne pochodzące z gospodarstw lub pozostałości z oczyszczalni ścieków. Powszechnie stosowaną praktyką w hodowli zwierząt jest dodawanie do pasz antybiotyków chroniących zwierzęta przed epidemiami. Zaś w ściekach trafiających do oczyszczalni znajdują się związki i antybiotyki, które nie zostały wykorzystane przez organizm. http://www.pseudomonas.com/images/paeruginosa.jpg
 • 7. Obecnie w Polsce nie funkcjonuje polityka terapii antybiotykami, która określa jakie antybiotyki można używać i umożliwia monitorowanie narastania oporności na antybiotyki http://klebsiella- pneumoniae.org/klebsiella_pneumoniae_treatment_2.jpg wśród bakterii.Z tych powodów glebamoże być rezerwuarembakterii opornych naróżne antybiotyki.http://www.sciencephoto.com/image/12078/large/B2201522-Klebsiella_pneumoniae_bacteria-SPL.jpg
 • 8. W moich badaniach poszukiwałam bakterii wykazujących kilkaokreślonych typów oporności:• ESBL – jest to oporność na większość (ok. 84%) antybiotyków ß-laktamowych. Bakterie wykazujące taką oporność można zabić tylko ok.16% tych antybiotyków.• MBL – zazwyczaj niemal wszystkie (prawie 98%) antybiotyki ß-laktamowe nie są skuteczne wobec bakterii wykazujących ten typ oporności.• KPC – bakterie wykazujące ten typ oporności są zwykle niewrażliwe na ok. 62% http://www.news- medical.net/image.axd?picture=2010%2F1%2Fstaph.jpg antybiotyków ß-laktamowych.
 • 9. A dlaczego akurat taka oporność jest ważna? Zarówno oporność typu ESBL, MBL jak i KPC występuje na elementach genetycznych, które nie są ściśle związane z określoną bakterią. Mogą się one stosunkowo łatwo rozprzestrzeniać a bakterie mogą przekazywać je sobie nawzajem. W rezultacie gwałtownie wzrasta ilość bakterii opornych.A BNarastanie ilości wykrywanych opornych bakterii Pseudomonas aeruginosa w latach 2000 (A)i 2006 (B).
 • 10. CO JUŻ UZYSKAŁAM W PROWADZONYCH PRZEZE MNIE BADANIACH?http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/2008/streptococcu.jpg
 • 11. I ETAP BADAŃOkreślenie występowania oporności na ampicylinę – jedenz najczęściej i najdłużej stosowanych antybiotykówß-laktamowych. bakteria wrażliwaTen etap badań polegał nahodowli wyizolowanych bakteria opornaszczepów bakterii na podłożumikrobiologicznym zdodatkiem ampicyliny. Natakiej pożywce wyrastałyjedynie szczepy oporne.Jednocześnie był to wstępnyskrining, ponieważ bakteriewykazujące interesujące mnietypy oporności (czyliESBL, MBL i KPC) są równieżoporne na ampicylinę. Zobrazowanie Etapu 1 –bakterie wyizolowane z różnych próbek gleb hodowane na podłożu z ampicyliną .
 • 12. W I etapie badań sprawdziłam ile bakterii wyizolowanych z różnych próbek gleb jestopornych na ampicylinę. Łącznie zbadałam niemal 300 szczepów bakterii, a spośródnich aż 175 za nic sobie miało obecność antybiotyku i śmiało rosło na tym podłożu.Te szczepy badałam w kolejnym etapie. 35 30 29 30 25 24 22 22 22 Liczba szczepów 20 17 16 15 15 15 14 12 9 10 10 8 6 6 5 4 1 1 21 0 G1 G2 G3 G4 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 AmpC + (oporne) AmpC - (wrażliwe)Zestawienie ilościowe wyizolowanych z poszczególnych gleb, szczepów bakteriiopornych lub wrażliwych na ampicylinę
 • 13. II ETAP BADAŃ Określenie występowania oporności typu ESBL.Do tego realizacji tego etapu badań stosowałam test z wykorzystaniem krążkównasączonych odpowiednimi antybiotykami. Krążki te układałam w ściśle określonysposób na płytce z pożywką, na której uprzednio rozprowadziłam zawiesinę bakterii.Bakteria była klasyfikowana jako ESBL jeśli widziałam charakterystyczneniesymetryczne strefy wokół określonych krążków z antybiotykami. Bakteria wykazująca reakcję negatywną na test ESβL. Brak wydłużenia strefy Bakteria wykazująca reakcję pozytywną na test ESβL. zahamowania wzrostu bakterii Strzałki wskazują charakterystyczne wydłużenie strefy zahamowania wzrostu bakterii
 • 14. III ETAP BADAŃ Określenie występowania oporności typu MBL.Wykonywałam test z wykorzystaniem krążka nasączonego odpowiednimantybiotykiem oraz krążka z antybiotykiem i substancją hamującą oporność MBL.Układałam je w określony sposób na płytce z uprzednio rozprowadzoną zawiesinębakterii.Bakteria była klasyfikowana jako MBL jeśli różnica pomiędzy strefami zahamowaniawzrostu bakterii była równa lub większa niż 5 mm. 27mm 24mm 23,5mm 21mm Bakteria wykazująca reakcję negatywną na Bakteria wykazująca reakcję pozytywną na test test MBL. Brak wydłużenia strefy MBL. Strzałki wskazują średnicę strefy zahamowania wzrostu bakterii zahamowania wzrostu bakterii
 • 15. IV ETAP BADAŃOkreślenie występowania oporności typu KPC.Tutaj robiłam test z krążkami nasączonymi antybiotykami oraz krążka z substancjąhamującą oporność KPC.Bakteria była klasyfikowana jako KPC jeśli widziałam charakterystyczneniesymetryczne strefy wokół określonych krążków Bakteria wykazująca reakcję negatywną na Bakteria wykazująca reakcję pozytywną na test test KPC. Brak wydłużenia strefy KPC. Strzałki wskazują charakterystyczne zahamowania wzrostu bakterii wydłużenie strefy zahamowania wzrostu bakterii
 • 16. 7 6 6 5Liczba szczepów 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 G1 G4 G6 G7 G8 G10 G12 Zestawienie ilościowe szczepów, które wykazały reakcje pozytywną na testy ESβL, Mβl lub KPC.
 • 17. CO CHCIAŁABYM JESZCZE ZROBIĆ ALE BRAK MI NA TO FUNDUSZY?http://www.sciencephoto.com/image/13208/large/B2440035-Uranium_waste_bacteria,_SEM-SPL.jpg
 • 18.  Identyfikacja bakterii, czyli określenie ich gatunku, które wykazują oporność typu ESBL, MBL lub KPC.Jest to o tyle ważne, bo taka oporność jest badana tylko dla kilku ściśleokreślonych gatunków bakterii, zwykle związanych z człowiekiem. Jestbardzo prawdopodobne, że oporność którą wykryłam występuje u innychgatunków niż już opisywane. Niestety bakterii środowiskowych nie możnazidentyfikować powszechnie dostępnymi testami komercyjnymi. Trzebawykorzystywać metody genetyczne, które są znacznie bardziejskomplikowane i kosztowne. Określenie, czy oporność którą wykrywałam jest warunkowana przez znane i opisane już geny.W naukowych publikacjach jest opisanych kilka genetycznych metodweryfikacji typów oporności bakterii. Jeśli żadna z nich nie będzieskuteczna wobec moich bakterii, to oznaczać to będzie, że znalazłamnowe, nieznane wcześniej geny warunkujące antybiotykoodporność.
 • 19.  Określenie nowych genów warunkujących oporność, w szczególności MBL lub KPC.Jeśli okaże się, że któryś z moich szczepów bakterii wykazuje oporność wcześniejnie opisywaną to będę mogła określić jak wygląda gen, który ją warunkuje. Niestetywymaga to stosowania metod inżynierii genetycznej, które też do najtańszych nienależą.Instytucja, w której prowadzę moje badania posiada aparaturę, któraumożliwi mi realizację tychplanów. Mam do nich wszystkichdostęp, jak również wsparcieinnych pracowników. Niestetyjednostka ta nie jest w staniesfinansować kosztownychodczynników, które są miniezbędne do osiągnięciaprzedstawionych powyżej celów.I na to właśnie chciałabym przeznaczyć http://www.isciencemag.co.uk/wp-pieniądze z tego stypendium, gdyby content/uploads/2011/04/bacillus-subtilis.jpgudało mi się je zdobyć.
 • 20. KIM W OGÓLE JESTEM?http://epinews.com/Newswire/wp-content/uploads/2010/07/Acinetobacter_baumanni_grn1.jpg
 • 21. Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich kierunku Biologia o specjalności mikrobiologicznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.Poza uczelnią natomiast,zajmuję się sportem jeździeckim z wszelkimi jego aspektami,również amatorsko fotografujęoraz interesuję się sportami walkii lotnictwem.Dodatkowe studia podyplomowena kierunku Kryminalistyka wWyższej Szkole Ekonomii i Prawastanowią poszerzeniezainteresowań z dziedzinybadań nad pismem.
 • 22. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.http://www.topillustrations.com/_upload/portfolio/129908390413920051.png