Koordynacja wssppaarrcciiaa
ww ppeerrssppeekkttyywwiiee ffiinnaannssoowweejj UUEE 22001144--22002200
zz uuwwzzggllęęddnn...
2
O czym powiem ?
1.Cel RPO WP na lata 2014 – 2020
2.Otwarcie komunikacyjne południowej części Podkarpacia
3.Przedsięw...
3
Od czego rozpoczęliśmy ?
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego
• 25 czerwca 2013 r. przdyjoęc i2e 0pr2ze0z Zra...
4
Gdzie będziemy poszukiwali różnych
instrumentów finansowych ?
W ramach Umowy Partnerstwa:
- Regionalny Program Opera...
CCeell RRPPOO WWPP 22001144-22002200
WWzzmmooccnniieenniiee ii eeffeekkttyywwnnee wwyykkoorrzzyyssttaanniiee
ggoossppood...
Przebieg drogi S-19 jako drogi łączącej państwa
europejskie
Odcinek S19 Rzeszów –
Granica Państwa jest bardzo
ważnym c...
Podstawowy układ komunikacyjny województwa
podkarpackiego – autostrada, droga ekspresowa, drogi krajowe
Proponowany podz...
Układ komunikacyjny województwa podkarpackiego
drogi wojewódzkie i krajowe
988 S-19 (E-371)
S-19 (E-371)
S-74
886
Na...
Realizowane i planowane inwestycje na DK28 – jako osi
komunikacyjnej wschód-zachód na południu województwa
 GDDKiA plan...
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 988 oraz budowa
drogi S19 na odcinku węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) –
węzeł Babica (projek...
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 988 oraz budowa
drogi S19 na odcinku węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) – węzeł Babica
(projek...
Budowa S-19 inwestycje komplementarne na drogach
wojewódzkich powiązane umowami z GDDKiA
OObbww.. SSookkoołłoowwaa MMłłp...
POPW
RPO
Węzeł
Babic
a
POIi
S
S-19
Strzyżó
w
Węzeł Sokołów
Młp.
13
14
Budowa łączników
z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S-19
15
Wystąpienie „efektu korytarza”
15
Inwestycje planowane w latach 2014-2020
południowa część województwa
16
Inwestycje planowane w latach 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
17
Inwestycje planowane w latach 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
18
Zrealizowane inwestycje drogowe w latach
2004-2014 południowa część województwa
19
Zrealizowane inwestycje drogowe w latach
2004-2014 południowa część województwa
20
Zrealizowane inwestycje drogowe w latach
2004-2014 południowa część województwa
21
Inwestycje planowane w latach 2014-2020
Polska Wschodnia, Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Słowacja
l.p. wyszczególnienie...
Inwestycje kolejowe
w perspektywie 2014-2020 z PO PW, RPO WP, POIiŚ – wstępna lista
1
PO Polska Wschodnia
1 Rew. L-25 ...
Planowane inwestycje kolejowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Lp. Nazwa zadania Wartość
w mln zł
Długość
km ...
Planowane inwestycje kolejowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
PO PW
1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na o...
Inwestycje zrealizowane na liniach kolejowych na terenie Województwa
Podkarpackiego w latach 2007-2013 (2015)
1. Ze środ...
Inwestycje w trakcie realizacji na liniach kolejowych na terenie
Województwa Podkarpackiego
Linia Nr 91:
Modernizacja
...
Miejskie Obszary Funkcjonalne
Na obszarach funkcjonalnych miast będących
regionalnymi biegunami wzrostu
przewiduje się ...
Wykaz przedsięwzięć/projektów zintegrowanych MOF Krosno
MOF nazwa PRZ nazwa PR PI całkowita
wartość PZ UE alokacja na
M...
Koperty finansowe
30
 W RPO WP 2014-2020 dla części
obszarów problemowych zostanie
wydzielona dedykowana alokacja
w ...
PPooddssuummoowwuujjąącc::
BByyłł ttaakkii cczzaass żżee pprrzzyyggoottoowwyywwaalliiśśmmyy pprrooggrraammyy,,
nneeggooc...
Dziękuję PPaańńssttwwuu zzaa uuwwaaggęę
of 32

Prezentacja krosno 20.10.2014 r.

Prezentacja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja krosno 20.10.2014 r.

 • 1. Koordynacja wssppaarrcciiaa ww ppeerrssppeekkttyywwiiee ffiinnaannssoowweejj UUEE 22001144--22002200 zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm ssttrraatteeggiicczznneejj iinnffrraassttrruukkttuurryy kkoommuunniikkaaccyyjjnneejj PPooddkkaarrppaacciiaa Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Krosno, październik 2014 r.
 • 2. 2 O czym powiem ? 1.Cel RPO WP na lata 2014 – 2020 2.Otwarcie komunikacyjne południowej części Podkarpacia 3.Przedsięwzięcia priorytetowe w zakresie infrastruktury komunikacyjnej: - infrastruktura drogowa, - infrastruktura kolejowa,
 • 3. 3 Od czego rozpoczęliśmy ? Strategia rozwoju województwa podkarpackiego • 25 czerwca 2013 r. przdyjoęc i2e 0pr2ze0z Zraorzkąud W. ojewództwa projektu Strategii rozwoju województwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko po uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych. • 16 lipca 2013 r. – pierwsze czytanie projektu Strategii na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. • 26 sierpnia 2013 r. – drugie czytanie projektu Strategii - finalny punkt: przyjęcie „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020„. Cel główny Strategii: „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”. Cztery kluczowe dziedziny działań strategicznych: •konkurencyjna i innowacyjna gospodarka •kapitał ludzki i społeczny •sieć osadnicza •środowisko i energetyka
 • 4. 4 Gdzie będziemy poszukiwali różnych instrumentów finansowych ? W ramach Umowy Partnerstwa: - Regionalny Program Operacyjny - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. - Inne krajowe Programy Operacyjne - Program dotyczący Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty zewnętrzne: - Programy UE, np.: Program HORYZONT 2020, „Młodzież w działaniu”, Instrument „Łącząc Europę” - Środki pochodzące z tzw. „mechanizmów norweskich” - Środki z innych źródeł: np. Bank Światowy Instrumenty wewnętrzne: - Kontrakt Terytorialny - Publiczne środki samorządowe - Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • 5. CCeell RRPPOO WWPP 22001144-22002200 WWzzmmooccnniieenniiee ii eeffeekkttyywwnnee wwyykkoorrzzyyssttaanniiee ggoossppooddaarrcczzyycchh ii ssppoołłeecczznnyycchh ppootteennccjjaałłóóww rreeggiioonnuu ddllaa zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo ii iinntteelliiggeennttnneeggoo rroozzwwoojjuu wwoojjeewwóóddzzttwwaa 5
 • 6. Przebieg drogi S-19 jako drogi łączącej państwa europejskie Odcinek S19 Rzeszów – Granica Państwa jest bardzo ważnym ciągiem komunikacji międzynarodowej jako europejskiego korytarza transportowego drogi Via Carpatia. Na odcinku Rzeszów – Lublin w sieci bazowej TEN-T na pozostałych odcinkach na terenie Polski - w sieci komplementarnej TEN-T 6
 • 7. Podstawowy układ komunikacyjny województwa podkarpackiego – autostrada, droga ekspresowa, drogi krajowe Proponowany podział S19 na odcinku Rzeszów – Barwinek: 9 mld PLN -92 km Etap I: Węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) – węzeł Babica: 1 mld PLN-7 km Zakończenie południowej obwodnicy Rzeszowa w ciągu drogi ekspresowej S19 i wyprowadzenie ruchu poza obszar miejski w kierunku min. Krosna, Jasła, Gorlic, Sanoka. Etap II: Węzeł Babica – Krosno (Miejsce Piastowe) 5 mld PLN, 55 km Realizacja odcinka będzie skutkować skomunikowaniem gospodarczego regionu Jasło – Krosno – Sanok oraz zdecydowanie skróci dojazd do turystycznego regionu Podkarpacia tj. Bieszczad i Beskidu. Etap III: Krosno (Miejsce Piastowe) – Barwinek 3 mld PLN, 30 km Realizacja Etapu III doprowadzi do skomunikowania województwa podkarpackiego oraz części wschodniej Polski ze Słowacją i południem Europy. 73 28 1 7
 • 8. Układ komunikacyjny województwa podkarpackiego drogi wojewódzkie i krajowe 988 S-19 (E-371) S-19 (E-371) S-74 886 Natężenia ruchu (P/d) wybranych dróg : Dane GENERALNY POMIAR RUCHU W 2010 ROKU Średni Dobowy Ruch (SDR) w 2010 roku Drogi Wojewódzkie •886 Domaradz- Brzozów- Sanok SDR – 9 000 -10 500 poj./dobę •988 Babica-Strzyżów-Twierdza SDR – 9 300 – 9 900 •988 Strzyżów SDR – 13 337, Drogi Krajowe •DK73 Jasło-Pilzno SDR – 10 271, •DK28 Jasło-Sanok SDR – śr. 10 000 •DK28 Sanok-Przemyśl SDR – śr. 3 000 •DK19 (była DK9) SDR – 9224 na odc. Babica - Domaradz •DK19 (była DK9) SDR – 18.114 na odc. Babica - Rzeszów Prognoza 2035 ~30.120 (poj./dobę). 28 73 8
 • 9. Realizowane i planowane inwestycje na DK28 – jako osi komunikacyjnej wschód-zachód na południu województwa  GDDKiA planuje docelowo rozbudowę całej drogi DK28 od gr. woj. Małopolskiego – do granicy państwa w Medyce – klasa GP. Zadania rozpoczęte:  Obwodnica Sanoka Etap I od DK 28 do DK 84 planowana jest do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 została ona zamieszczona w załączniku nr 6 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 01.10.2013r. - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. Droga klasy GP o przekroju 2+1  Obwodnica Krosna - Przebudowa krośnieńskiej „obwodnicy” (DK28) jest realizowana w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni, realizowanego w ramach działania 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Obwodnica Przemyśla - budowa ponad 4-kilometrowej obwodnicy, która połączy drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, planowana do realizacji do końca 2015r. Trasa stanowić ma drugą część oddanej w listopadzie wschodniej obwodnicy miasta w ciągu DK77. Projekty do realizacji w 1-szj kolejności: - Obwodnica Rymanowa – długości około 4 km - Obwodnica Sanoka – etap II od DK 84 do DK 28 9
 • 10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 988 oraz budowa drogi S19 na odcinku węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) – węzeł Babica (projekty komplementarne) Program Polska Wschodnia odc. Babica-Zaborów + obw. Czudca dł. 8km, wartość 70 mln RPO - odc. od obw. m. Czudca do obwodnicy m. Strzyżów, (dł. 7,5km- 15mln) - budowa obwodnicy m. Strzyżów, (dł. 6km-160mln), RPO rezerwa - odc. od obwodnicy Strzyżowa do m. Twierdza (dł.16km-18mln) 10
 • 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 988 oraz budowa drogi S19 na odcinku węzeł Rzeszów Płd. (Kielanówka) – węzeł Babica (projekty komplementarne) 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Twierdza – I etap 2. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 zaplanowano budowę obwodnicy Czudca . 11 – etap II 3. Budowa obwodnicy Strzyżowa – I etap 4. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 zaplanowano budowę obwodnicy Wiśniowej – etap II 5. Potencjalne tereny Podstrefy SSE Euro - Park Mielec w Strzyżowie 13 ha terenów inwestycyjnych 6. Planowana do realizacji przez GDDKiA droga ekspresowa S19 Rzeszów – Barwinek 7. Potencjalna droga lokalna w okolicach Czudca 8. Potencjalna droga lokalna w okolicach Wiśniowej 9. Zarząd Województwa Podkarpackiego zgłosił uwagi aby wpisać jako priorytetowy odcinek drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do węzła zlokalizowanego w rejonie Babicy do Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 10. Odcinek drogi ekspresowej od węzła Rzeszów – Południe (Kielanówka) do węzła Świlcza DK 4 (bez węzła) - na wyżej wymienione zadanie GDDKiA w Rzeszowie ogłosiła postępowanie przetargowe 14 czerwca 2013r. 11. Planowany do budowy łącznik pomiędzy węzłem Rzeszów Południe na drodze ekspresowej S19 z drogą krajową nr 9 II etap współfinansowanie PO IiŚ, w pierwszym etapie wybudowano połączenie drogi krajowej nr 9 do ulicy Przemysłowej w Rzeszowie ze środków z RPO WP 2007 – 2013 12. Linia kolejowa nr 106, przebudowana z RPO WP 2007 – 2013 I etap, odcinek Czudec - Boguchwała ok 10 km do przebudowy z RPO WP 2014 – 2020 13. Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 988 ze środków ZPORR i PHARE 14. Podstrefa Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krośnie
 • 12. Budowa S-19 inwestycje komplementarne na drogach wojewódzkich powiązane umowami z GDDKiA OObbww.. SSookkoołłoowwaa MMłłpp.. ww cciiąągguu DDWW 887755 PPoołłuuddnniioowwaa oobbww.. RRzzeesszzoowwaa eettaapp II PPllaannoowwaannyy SS--1199 wwęęzzeełł BBaabbiiccaa PPllaannoowwaannyy wwęęzzeełł SSookkoołłóóww PPNN 12
 • 13. POPW RPO Węzeł Babic a POIi S S-19 Strzyżó w Węzeł Sokołów Młp. 13
 • 14. 14 Budowa łączników z autostradą A4 oraz drogą ekspresową S-19
 • 15. 15 Wystąpienie „efektu korytarza” 15
 • 16. Inwestycje planowane w latach 2014-2020 południowa część województwa 16
 • 17. Inwestycje planowane w latach 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny 17
 • 18. Inwestycje planowane w latach 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny 18
 • 19. Zrealizowane inwestycje drogowe w latach 2004-2014 południowa część województwa 19
 • 20. Zrealizowane inwestycje drogowe w latach 2004-2014 południowa część województwa 20
 • 21. Zrealizowane inwestycje drogowe w latach 2004-2014 południowa część województwa 21
 • 22. Inwestycje planowane w latach 2014-2020 Polska Wschodnia, Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Słowacja l.p. wyszczególnienie długość [km] kwota [mln zł] Program 1 Rozbudowa i budowa DW Nr 988 Babica - Strzyżów- Twierdza - Warzyce na odcinku Babica –Twierdza. Etap I Babica – Zaborów + obwodnica Czudca 8 70 PO PW 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – łącznie 11,9 km drogi oraz przebudowa mostów w m. Tylawa, w m. Stasiana, w m. Posada Jaśliska, w m. Wola Niżna, w m. Wisłok Wielki, likwidacja osuwiska w m. Daliowa 11,9 30 PWT PL-SK 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885Przemyśl-Hermanowice-gr. Państwa w km 3+680 – 10+562 6,9 40 PWT PL-BY-UA 22
 • 23. Inwestycje kolejowe w perspektywie 2014-2020 z PO PW, RPO WP, POIiŚ – wstępna lista 1 PO Polska Wschodnia 1 Rew. L-25 odc. Gr. woj. –Padew Narodowa 2 Rew. L-68 odc. Stalowa Wola – Gr.woj. 3 Rew. L-74 Stalowa Wola – Sobów 4 Rew. L-78 Sandomierz – Grębów REZERWA 5 Rew. odc. St. Wola-Przeworsk 2 4 3 1 RPO WP 1 Rew. L-106 odc. Boguchwała - Czudec 2 Rew. L-108 odc. Jasło – Nowy Zagórz dok. rob. 3 Rew. L-25 odc. Padew Narodowa - Dębica 4 Mod. dworca PKP Rzeszów (Intermodalne Centrum Przesiadkowe) 5 Rew. „Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 6 Rozb. Terminala LHS w Woli Baranowskiej 7 Zakup pojazdów szynowych REZERWA 8 Rew. L-108 odc. Jasło – Gr. woj. 9 Budowa Łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie ew. rewitalizacja linii L-618 10 Rew. L-107 Zagórz - Łupków 8 3 4 5 6 9 10 2 zmodernizowane, (zrewitalizowane) 71 66 LH S 74 68 78 25 68 25 107 108 108 108 106 E40 102 101 E40 POIiŚ 1 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka 2 Mod. Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (modernizacja stacji Rzeszów) 1 2 5 23
 • 24. Planowane inwestycje kolejowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Lp. Nazwa zadania Wartość w mln zł Długość km RPO WP 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec (dokończenie robót) 40 11 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (dokończenie robót) 152 50 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 odcinek Padew Narodowa – Mielec - Dębica 140 48 4. Rewitalizacja kolei dojazdowej „Przeworsk Wąskotorowy Dynów” 20 46 5. Rozbudowa terminala LHS w Woli Baranowskiej 73 6. Zakup pojazdów szynowych 65,4 RAZEM 490,4 155 Rezerwa RPO WP 7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – granica województwa (dokończenie) 45 15 8. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -Szebnie ewentualnie rewitalizacja linii l-618 100/ 10 10/ 4 9. Rewitalizacja linii kolejowej nr-107 Zagórz – Łupków 150 RAZEM 295 25 24
 • 25. Planowane inwestycje kolejowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 PO PW 1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku granica województwa – Ocice – Padew Narodowa 90 32,7 2 Rewitalizacja linii nr 78 Sandomierz-Grębów 12 9 3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 74 Stalowa Wola - Sobów 100 24,4 4 Modernizacja linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – granica województwa podkarpackiego 120 27,5 RAZEM 322 93,6 POIiŚ 1. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii 450-500 2. Modernizacja Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (modernizacja stacji Rzeszów) 250 RAZEM 750 Planuje się w latach 2015-2016 elektryfikację linii Nr L71 Ocice-Rzeszów. Koszt elektryfikacji wynosi około 80 mln zł. Obecnie inwestycja jest na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz opracowania projektów wykonawczych. 25
 • 26. Inwestycje zrealizowane na liniach kolejowych na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2013 (2015) 1. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Samorząd Województwa przeznaczył 48 milionów euro na modernizację linii kolejowych. Linia Nr L106 Rzeszów-Jasło •Dofinansowanie ze środków EFRR 125 mln zł. •Wartość całego zadania 213 mln zł. •Inwestycje wykonano na odcinku Rzeszów-Jasło z wyłączeniem odcinka Boguchwała-Czudec. Linia Nr L108 Stróże-Krościenko •Dofinansowanie ze środków EFRR 33 mln zł. •Wartość całego zadania 63 mln zł. •Inwestycja obejmowała wymianę 16,67 km nawierzchni torowej i została podzielona na dwa etapy: I etap – Nowosielce – Sanok, II etap – Jasło – Jedlicze. 2. Inwestycje wykonane ze środków spoza RPO WP Linia Nr L71 Ocice-Rzeszów Inwestycje ze środków Budżetu Państwa oraz Funduszu Kolejowego oraz środków PKP PLK SA wykonana w latach 2008-2013. Wydatkowano kwotę 270 mln zł celem rewitalizacji linii kolejowej (szlaku) oraz modernizacji obiektów inżynierskich. Linia została przystosowana do prędkości V-100/120 km/h. Linia Nr L91 Rzeszów-Przemyśl Rewitalizacja fragmentów linii L91 w ramach magistrali E30 na odcinku Rzeszów – Przemyśl w latach 2008-2014. •Wartość wykonanych prac ponad 240 mln zł ze środków Budżetu Państwa oraz Funduszu Kolejowego. 26
 • 27. Inwestycje w trakcie realizacji na liniach kolejowych na terenie Województwa Podkarpackiego Linia Nr 91: Modernizacja Modernizacja odcinka Kraków– Rzeszów Zachodni ; V = 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych. Realizacja w latach: 2007 – 2013 (2015). Koszt na terenie województwa podkarpackiego 860 mln zł, wykonywane ze środków POIiŚ. Rewitalizacja Rewitalizacja odcinka Rzeszów – Medyka; V = 120km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych. Rewitalizacja prowadzona ze środków Budżetu Państwa oraz Funduszu Kolejowego. 27
 • 28. Miejskie Obszary Funkcjonalne Na obszarach funkcjonalnych miast będących regionalnymi biegunami wzrostu przewiduje się realizację – Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Finansowane będą one z podstawowej alokacji RPO. Lp. Miejskie Obszary Funkcjonalne Wartość w PLN 1. MOF Przemyśl 90 465 336,48 2. MOF Krosno 90 258 401,18 3. MOF Tarnobrzeg 80 627 708,82 4. MOF Mielec 73 390 926,16 5. MOF Stalowa Wola 85 209 756,79 6. MOF Sanok - Lesko 63 093 645,45 7. MOF Dębica - Ropczyce 79 164 716,84 8. MOF Jarosław - Przeworsk 70 794 500,08 Razem: 633 004 992,00 28
 • 29. Wykaz przedsięwzięć/projektów zintegrowanych MOF Krosno MOF nazwa PRZ nazwa PR PI całkowita wartość PZ UE alokacja na MOF Krosno Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno. 4.5 63 411 150,00 46 238 813,58 Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno Budowa Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego 3.1 23 370 000,00 16 150 000,00 Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność 8.7 10 350 000,00 8 797 500,00 gospodarczą. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej” 6.3 9 000 000,00 7 607 500,00 Utworzenie zintegrowanej sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno. 6.1 3 530 000,00 3 000 500,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno 4.5 11 231 910,00 9 547 123,00 Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno 6.4 5 083 000,00 4 320 550,00 rezerwowy SUMA 120 893 060,00 91 341 436,58 90 258 401,18
 • 30. Koperty finansowe 30  W RPO WP 2014-2020 dla części obszarów problemowych zostanie wydzielona dedykowana alokacja w ramach OP 6 (Spójność przestrzenna i społeczna) PI 8b/8.2 – wsparcie uzdrowisk oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i uzdrowiskowe PI 9b/9.2 – kompleksowa rewitalizacja, PI 10/0.4 – infrastruktura edukacyjna, PI 8i/8.5 - aktywizacja osób bezrobotnych PI 8iii/8.7 – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, PI 8v/8.9 – podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz pomoc dla przedsiębiorstw w sytuacji zmiany gospodarczej  Alokacja ok. 4% całkowitej alokacji RPO WP, w tym 1,5% EFS  Tryb wyboru projektów – konkursowy 30
 • 31. PPooddssuummoowwuujjąącc:: BByyłł ttaakkii cczzaass żżee pprrzzyyggoottoowwyywwaalliiśśmmyy pprrooggrraammyy,, nneeggooccjjoowwaalliiśśmmyy ww BBrruukksseellii,, aallee nniiee wwddrraażżaalliiśśmmyy iicchh,, wwiiddzziimmyy ttyyllkkoo ii ttoo nniiee zzaawwsszzee uuddoollnnee eeffeekkttyy !! TTeerraazz jjeesstt cczzaass kkiieeddyy pprrzzyyggoottoowwuujjeemmyy pprrooggrraamm,, bbęęddzziieemmyy ggoo nneeggooccjjoowwaallii ww BBrruukksseellii aallee jjeesstteemm ppeewwiieenn żżee bbęęddzziieemmyy ggoo wwddrraażżaallii ii ttaakkżżee cciieesszzyyllii ssiięę eeffeekkttaammii !!!! 31
 • 32. Dziękuję PPaańńssttwwuu zzaa uuwwaaggęę

Related Documents