Maja Bibić
Ivana Hranilović
PREZI
 alat Web 2.0
 alat za izradu prezentacija
 zumiranje sadržaja i klizanje između sadržaja
 besplatan paket
 onl...
NASLOVNA STRANICA
VRSTE KORISNIČKOG RAČUNA
OTVARANJE KORISNIČKOG RAČUNA
VRSTE KORISNIČKOG RAČUNA ZA
NASTAVNIKE I STUDENTE
OTVARANJE KORISNIČKOG RAČUNA
PREZI-YOUR PREZIS
KORISNIČKO SUČELJE
MOGUĆA PRIMJENA U NASTAVI
 jednostavno sučelje
 “vizualna karta”
 grupno sudjelovanje u kreiranju prezentacije
 WebQue...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 1/7
 Kombinacija e-aktivnost WebQuest i projekti u
malim grupama za učenike 8. razreda osnovne
ško...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 2/7
 Naslov e-aktivnosti: Životopisi matematičara
 Svrha i ishodi učenja:
Učenici će steći temelj...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 3/7
 Kratki opis aktivnosti i vrijeme trajanja:
 Podjela u grupe od 4 člana (predstavnik grupe+3
...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 4/7
 Potrebni materijal
 Učenici se koriste literaturom iz školske knjižnice i
internetom
 Vrsta...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 5/7
 Aktivnost sudionika i potrebno vrijeme
 Podjela u grupe
 Istražiti rad poznatih matematičar...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 6/7
 Aktivnost e-moderatora i potrebno vrijeme
 Zadaje teme i upute za rad, literaturu i preporuč...
OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 7/7
 Način evaluacije: Aktivnost se boduje s maksimalno 20 bodova
na sljedeći način:
Sadržaj preze...
Web 2.0 - Prezi
Web 2.0 - Prezi
of 19

Web 2.0 - Prezi

Prezentacija o alatu Prezi
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Web 2.0 - Prezi

 • 1. Maja Bibić Ivana Hranilović
 • 2. PREZI  alat Web 2.0  alat za izradu prezentacija  zumiranje sadržaja i klizanje između sadržaja  besplatan paket  online, dosputan sa svih platformi, iPad aplikacija
 • 3. NASLOVNA STRANICA
 • 4. VRSTE KORISNIČKOG RAČUNA
 • 5. OTVARANJE KORISNIČKOG RAČUNA
 • 6. VRSTE KORISNIČKOG RAČUNA ZA NASTAVNIKE I STUDENTE
 • 7. OTVARANJE KORISNIČKOG RAČUNA
 • 8. PREZI-YOUR PREZIS
 • 9. KORISNIČKO SUČELJE
 • 10. MOGUĆA PRIMJENA U NASTAVI  jednostavno sučelje  “vizualna karta”  grupno sudjelovanje u kreiranju prezentacije  WebQuest i projekti u manjim grupama  dijeljenje s drugima  mogućnost komentiranja
 • 11. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 1/7  Kombinacija e-aktivnost WebQuest i projekti u malim grupama za učenike 8. razreda osnovne škole, iz nastavnog predmeta: matematika  Izrada prezentacije na zadanu temu u alatu Prezi
 • 12. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 2/7  Naslov e-aktivnosti: Životopisi matematičara  Svrha i ishodi učenja: Učenici će steći temeljna znanja rada s alatom Prezi. Učenici će moći: ● koristiti naredbe za uređivanje prezentacije u alatu Prezi ● oblikovati tekst na zadanu temu u alatu Prezi ● izraditi prezentaciju na zadanu temu u alatu Prezi ● objaviti prezentaciju putem alata Prezi ● koristiti alat Prezi za pregledavanje prezentacija na webu
 • 13. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 3/7  Kratki opis aktivnosti i vrijeme trajanja:  Podjela u grupe od 4 člana (predstavnik grupe+3 člana) – rok od 3 dana  Pručavanje literature i interneta, te izrada prezentacije – rok od 2 tjedna  Evaluacija prezentacija ostalih grupa – rok od 4 dana  Ukupno trajanje e-aktivnosti je 3 tjedna
 • 14. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 4/7  Potrebni materijal  Učenici se koriste literaturom iz školske knjižnice i internetom  Vrsta suradništva i broj članova  Grupa od 4 člana  Struktura aktivnosti  podjela u grupe  dodjela tema  pručavanje literature i interneta  izrada prezentacije  evaluacija prezentacija drugih grupa
 • 15. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 5/7  Aktivnost sudionika i potrebno vrijeme  Podjela u grupe  Istražiti rad poznatih matematičara, izraditi prezentaciju i objaviti prezentaciju  Pregledati prezentacije ostalih grupa i komentirati  Vrijeme za podjelu u grupe je 3 dana,za izradu prezentacije je dva tjedna, a za pregledavanje ostalih prezentacija je 4 dana
 • 16. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 6/7  Aktivnost e-moderatora i potrebno vrijeme  Zadaje teme i upute za rad, literaturu i preporuča internetske stranice  Prati rad učenika, dostupan je za pitanja i rješavanja nejasnoća pri izradi prezentacije.  Evaluira rad učenika prema zadanim kriterijima.  Potrebno vrijeme je tri tjedna.
 • 17. OSMIŠLJENA E-AKTIVNOST 7/7  Način evaluacije: Aktivnost se boduje s maksimalno 20 bodova na sljedeći način: Sadržaj prezentacije – 5 bodova Učenici su pokazali da su koristili propisanu i dopunsku literaturu, proučili i razumjeli temu te je sadržaj relevantan zadanoj temi. Korištenje naredbi u alatu Prezi – 10 bodova Učenici su koristili što više funkcija u alatu Prezi. Pokazali su kreativnost u uređivanju svog predloška (boja pozadine, boja slova, boja i vrsta okvira) i uređivanju teksta. Svladali su umetanje slike, simbola, okvira, videa, zvučnog zapisa, prezentacija.... Evaluacija drugih prezentacija - 5 bodova Učenici su pregledali, komentirali, dijelili i označavali prezentacije ostalih učenika sa „sviđa mi se”. Prilikom komentiranja su davali konstruktivne kritike na sadržaj i izgled prezentacije.