BANKA QENDRORE DHE POLITIKAT MONETARE <ul><li>B.Q.,funksionet e saje </li></ul><ul><li>1.B.Q.bene emetimin e parase varesi...
B.Q. Si baneke e bankave te nivelit te dyte <ul><li>(1) Bene kleringun e qeqeve </li></ul><ul><li>(2) Mbane rezervate e ...
<ul><li>Banka Qendrore siguron kredi bankave te tjera kure ato kane nevoje per mjetet financiare </li></ul><ul><li>B.Q.she...
Banka Q.rregullon oferten monetare <ul><li>Rregullimi I ketije sektori eshte funksiono me I rendesishem I bankes Q. </li><...
B.Q.nderhyne dhe rregullon tregjet monetare <ul><li>Duke kontrolluare dhe mbajtur ne nivel normat e interesit </li></ul><u...
Pavaresia e Bankes Qendrore <ul><li>B.Q. zoton nje pavaresi te caktuare nga qeveria, </li></ul><ul><li>Shkalla e pavaresi...
Politikat fiskale <ul><li>Zgjeruese aktive </li></ul><ul><li>Kufizuese aktive </li></ul><ul><li>Zgjeruese automatike </li>...
Instrumentet e politikes fiskale <ul><li>Projektet ne investimet publike </li></ul><ul><li>Projektet publike ne punesim </...
<ul><li>I. Tatimet Qendrore: </li></ul><ul><li>Tatimi i Paragjykuar </li></ul><ul><li>Tatimi mbi Vlerën e Shtuar </li></u...
Financat publike moderne <ul><li>Deficiti aktual </li></ul><ul><li>Deficiti strukturor </li></ul><ul><li>Deficiti ciklik <...
Nderveprimet e politikes monetare dhe fiskale <ul><li>Rritja e shpenzimeve qeveritare </li></ul><ul><li>Mosndryshimi I niv...
Pasojat ekonomike te borxhit qeveritar <ul><li>Borxhi I brendshem </li></ul><ul><li>Humbja e eficiences nga rritja e taksa...
Teoria e akseleratorit <ul><li>Rritja e kerkeses per investime. </li></ul><ul><li>Niveli I investimeve neto korrente varet...
<ul><li>http://www.Biznesi.net </li></ul>
of 14

Politika fiskale.5

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika fiskale.5

 • 1. BANKA QENDRORE DHE POLITIKAT MONETARE <ul><li>B.Q.,funksionet e saje </li></ul><ul><li>1.B.Q.bene emetimin e parase varesishte nga neveojat e ekonomise dhe saher qe e shte e nevojshme.(kartmonedhate) </li></ul>
 • 2. B.Q. Si baneke e bankave te nivelit te dyte <ul><li>(1) Bene kleringun e qeqeve </li></ul><ul><li>(2) Mbane rezervate e institucioneve te ndryshme , </li></ul><ul><li>(3) Mbane rezerva te bankave tregtare </li></ul><ul><li>(4) Sikur se qdo firme ka llogarine e saje dhe mbane rezerva e saje per nevojate qe lindin , </li></ul>
 • 3. <ul><li>Banka Qendrore siguron kredi bankave te tjera kure ato kane nevoje per mjetet financiare </li></ul><ul><li>B.Q.sherben edhe si banke e qeverise,per nevojate e saje… </li></ul>
 • 4. Banka Q.rregullon oferten monetare <ul><li>Rregullimi I ketije sektori eshte funksiono me I rendesishem I bankes Q. </li></ul><ul><li>Nepermjet te kontrollit te ofertes monetare qe ofron B.Q. duke leshuare e her terhjeke mjete nga qarkullimi realizon politike te caktuare monetare e duke ndikuare ne nivelin e GDP-se,ne papunesi ,inflacion. </li></ul>
 • 5. B.Q.nderhyne dhe rregullon tregjet monetare <ul><li>Duke kontrolluare dhe mbajtur ne nivel normat e interesit </li></ul><ul><li>B.Q.synon ne zbutjen e normave te interesit te cilate sjellin pasoja per bankate dhe institucionet financiare </li></ul>
 • 6. Pavaresia e Bankes Qendrore <ul><li>B.Q. zoton nje pavaresi te caktuare nga qeveria, </li></ul><ul><li>Shkalla e pavaresise nga qeveria eshte relative , varesishte nga vendet e ndryshme. </li></ul><ul><li>Gjermania dhe zvicrra I kame me shume te pavarura B.Q. </li></ul><ul><li>Anglia ,Franca me shume te varura </li></ul><ul><li>Kosova Shqiperia ,……? </li></ul>
 • 7. Politikat fiskale <ul><li>Zgjeruese aktive </li></ul><ul><li>Kufizuese aktive </li></ul><ul><li>Zgjeruese automatike </li></ul><ul><li>Kufiziuese automatike </li></ul><ul><li>Stabilizatoret kryesor automatike </li></ul><ul><li>- ndryshimi automatik ne te ardhura nga taksat </li></ul><ul><li>- pagesat per papunesi, fonde bamirese dhe pagesa te tjera transferueshme </li></ul>
 • 8. Instrumentet e politikes fiskale <ul><li>Projektet ne investimet publike </li></ul><ul><li>Projektet publike ne punesim </li></ul><ul><li>Ndryshimi i normave tatimore </li></ul>
 • 9. <ul><li>I. Tatimet Qendrore: </li></ul><ul><li>Tatimi i Paragjykuar </li></ul><ul><li>Tatimi mbi Vlerën e Shtuar </li></ul><ul><li>Tatimi në të Ardhura Personale </li></ul><ul><li>Tatimi në Fitim-Korporata </li></ul><ul><li>Dogana </li></ul><ul><li>Akciza. </li></ul><ul><li>II. Taksat Qendrore dhe Lokale </li></ul><ul><li>Tatimi mbi Pronën e Paluajtshme; </li></ul><ul><li>Taksat të tjera </li></ul>
 • 10. Financat publike moderne <ul><li>Deficiti aktual </li></ul><ul><li>Deficiti strukturor </li></ul><ul><li>Deficiti ciklik </li></ul><ul><li>Buxheti aktual </li></ul><ul><li>Buxheti strukturor </li></ul><ul><li>Buxheti ciklik </li></ul><ul><li>Buxheti aktual=buxhetin strukturor+buxhetin ciklik </li></ul>
 • 11. Nderveprimet e politikes monetare dhe fiskale <ul><li>Rritja e shpenzimeve qeveritare </li></ul><ul><li>Mosndryshimi I nivelit total te prodhimit </li></ul><ul><li>Crowding out- ngushtimi I shpenzimeve private </li></ul>
 • 12. Pasojat ekonomike te borxhit qeveritar <ul><li>Borxhi I brendshem </li></ul><ul><li>Humbja e eficiences nga rritja e taksave </li></ul><ul><li>Zhvendosja e kapitalit </li></ul>
 • 13. Teoria e akseleratorit <ul><li>Rritja e kerkeses per investime. </li></ul><ul><li>Niveli I investimeve neto korrente varet nga ndryshimi ne te ardhura. </li></ul><ul><li>It= V(Yt-Yt-1) </li></ul><ul><li>It-investimet neto ne periudhen korrente </li></ul><ul><li>Yt-te ardhurat kombetare ne periudhen korrente </li></ul><ul><li>Yt-1=te ardhurta kombetare ne periudhen e meparshme </li></ul><ul><li>V=konstanta qe njihet si akselerator </li></ul><ul><li>Perfundime: </li></ul><ul><li>Qe investimet neto te mbeten ne nje nivel pozitiv konstant, duhet qe kerkesa per produktin e firmes te rritet ne te njetin ritem </li></ul><ul><li>Qe investimet neto te rriten, kekresa duhet te rritet me te njetin ritem </li></ul><ul><li>Ne qoftese kerkesa mebtet konstante, inveteimet neto do te bien ne zero. </li></ul>
 • 14. <ul><li>http://www.Biznesi.net </li></ul>

Related Documents