POLITIKA MONETARE
Historiku i shkurtër i Sistemit Monetar Ndërkombëtar <ul><li>Para 1875 Bimetalizmi </li></ul><ul><li>1875-1914: Standa...
Sistemi i Bretton Woodit: 1945-1972 DOLLARI American ARI Fiksuar në $35/oz. Marka Gjermane Funta Britanike Frangu Françez ...
Kollapsi i Bretton Woodit (1971) <ul><li>Norma e inflacionit të lartë të SHBA </li></ul><ul><li>$ zhvlerësohet ndjeshëm ...
Rroli dhe caqet e Politikës Monetare <ul><ul><li>Menaxhimi m e ofertë n e parasë </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi ...
Instrumentet e Politikës Monetare <ul><ul><li>Operacionet në tregu n e hapur </li></ul></ul><ul><ul><li>Norma diskont...
Rroli dhe detyrat e BQ <ul><li>Roli dhe detyrat e bankave qendrore sot : </li></ul><ul><ul><li>Rregullimin e sasisë së par...
Agregatet Monetar Themelor <ul><li>Paraja primare = para e gatshme + rezervat e bankave tek BQ </li></ul><ul><li>Agregati ...
Politika Monetare si mjet për qeverisjen e kërkesës agregate <ul><li>Po litik a monetare stabilizuese në recesion : </li>...
Disa nga rregullat e politikës monetare <ul><li>Disa nga rregullat e politikes monetare: </li></ul><ul><ul><li>Rregulla e ...
<ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>
of 11

Politika monetare

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika monetare

 • 1. POLITIKA MONETARE
 • 2. Historiku i shkurtër i Sistemit Monetar Ndërkombëtar <ul><li>Para 1875 Bimetalizmi </li></ul><ul><li>1875-1914: Standardi klasik i arit </li></ul><ul><li>1915-1944: Periudha ndërmjet luftave </li></ul><ul><li>1945-1972: Sistemi i Bretton Woodit </li></ul><ul><li>1973-Aktualishtë: Sistem Fleksibil (Hybrid) </li></ul>
 • 3. Sistemi i Bretton Woodit: 1945-1972 DOLLARI American ARI Fiksuar në $35/oz. Marka Gjermane Funta Britanike Frangu Françez Par Value Par Value Par Value
 • 4. Kollapsi i Bretton Woodit (1971) <ul><li>Norma e inflacionit të lartë të SHBA </li></ul><ul><li>$ zhvlerësohet ndjeshëm </li></ul><ul><li>Marrëveshja Smithsonian më 1971 $ e ka zhvleftësuar në 1 / 38 oz. e ar it . </li></ul><ul><li>Me 1973 dollari amerikan është nën presion të madh, monedha europiane dhe monedha japoneze janë të lejuara për t u nxjerr në shitje </li></ul><ul><li>1976 Jamaica Agreement </li></ul><ul><li>Norma fleksibile e këmbimit është deklaruar e pranueshme </li></ul><ul><li>Ari b raktis et si një rezervë ndërkombëtare </li></ul>
 • 5. Rroli dhe caqet e Politikës Monetare <ul><ul><li>Menaxhimi m e ofertë n e parasë </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi me nivelin e normave të kamatës </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiliteti i çmimeve dhe ruajtja e fuqi s ë blerëse të monedhës ( vendase ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigurimi i rritjes ekonomike </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruajtja e punësimit të plotë </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruajtja e baraspeshës së Bilancit të T regt isë së Jashtme dhe ekuilibrit të kursit (devizor) </li></ul></ul>
 • 6. Instrumentet e Politikës Monetare <ul><ul><li>Operacionet në tregu n e hapur </li></ul></ul><ul><ul><li>Norma diskonte </li></ul></ul><ul><ul><li>Përcaktimi i normës s ë rezervës së detyruar </li></ul></ul><ul><ul><li>Operacionet në tregun devizor/valutor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi me nivelin e aktivitetit kreditor (kredi selektive , reeskont e dhe kredi nga emetimi primar ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kufizimet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mungesa e instrumenteve të tregut financiar , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tregjet e kapitalit të pazhvilluara , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>I nstitucionet financiare të pazhvilluara, </li></ul></ul></ul></ul>
 • 7. Rroli dhe detyrat e BQ <ul><li>Roli dhe detyrat e bankave qendrore sot : </li></ul><ul><ul><li>Rregullimin e sasisë së parasë në qarkullim , </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregullimin e vëllimit të aktiviteteve kreditore të bankave , </li></ul></ul><ul><ul><li>Përcaktimi i normave diskonte </li></ul></ul><ul><ul><li>Përcaktimin e shumës së rezervave të detyrueshme të bankave që duhet mbajtur në BQ , </li></ul></ul><ul><ul><li>Lëshimi dhe tregtimi me letrat me vlerë , </li></ul></ul><ul><ul><li>Emetimi i kartëmonedhave dhe monedhave metalike </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbikëqyrjen e bankave dhe kujdesin e likuiditetit të sistemit bankar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kujdesi për Bilancin e Pagesave të vendit dhe mbajtjen e politikave të kursit të këmbimit (ndonjëherë në bashkëpunim me qeverinë) , </li></ul></ul><ul><ul><li>Kryejnë detyra të ndryshme në emër dhe për nevojë të vendit (shtetit). </li></ul></ul>
 • 8. Agregatet Monetar Themelor <ul><li>Paraja primare = para e gatshme + rezervat e bankave tek BQ </li></ul><ul><li>Agregati M1 = para e gatshme + depozitat pa afat + çeqet </li></ul><ul><li>Agregati M2 = M1 + depozitat e afatizuara deri 1 vit </li></ul><ul><li>Agregati M3 = M2 + depozitat e afatizuara mbi 1 vit + mjetet devizore </li></ul><ul><li>Bilanci i Bankës Qendrore: </li></ul><ul><li>Aktiva – Pasuria </li></ul><ul><li>Kreditet e BQ </li></ul><ul><li>Ari dhe devizat </li></ul><ul><li>Letrat me vlere </li></ul><ul><li>Pasiva – Burimet </li></ul><ul><li>P ara e gatshme në qarkullim </li></ul><ul><li>P ara e gatshme në thesarin e BQ </li></ul><ul><li>Depozitat Bankare tek BQ </li></ul>
 • 9. Politika Monetare si mjet për qeverisjen e kërkesës agregate <ul><li>Po litik a monetare stabilizuese në recesion : </li></ul><ul><li>Objektivat dhe instrumentet e politikës monetare në recesion (depresion ). </li></ul><ul><li>Po litik a monetare stabilizuese në inflacion: </li></ul><ul><li>Objektivat dhe instrumentet e politikës monetare në inflacion . </li></ul>
 • 10. Disa nga rregullat e politikës monetare <ul><li>Disa nga rregullat e politikes monetare: </li></ul><ul><ul><li>Rregulla e F ri e dman it e normë s konstante afatgjatë të rritjes monetare . </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregull a aktiv e e korigjimit të politikës monetare në varësi nga niveli i inflacionit ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregull a e rritjes afat-gjatë konstante të të ardhurave nominale sipas një norm e objektive të përcaktuar ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregulla e diciplines buxhetore pa u ngarkuar me borxhe. </li></ul></ul>
 • 11. <ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>