ქ. ხაშურის მე-6საჯარო სკოლანათია აბაიაძე გაკვეთილის თემაოთხკუთხედების კლასიფიკაციაII საფეხური VIII კლასი<br />
გაკვეთილის თემა:<br />1 . ოთხკუთხედი. ოთხკუთხების კლასიფიკაცია.<br />2 .ოთხკუთხედების კერძო სახეები და მათი გამოყენება ყო...
მიზანი<br />მოსწავლეებმა შეძლონ ოთხკუთხედების კლასიფიკაცია მათთვის დამახასიათებელი თვისებების მიხედვით.<br />ოთხკუთხედის თ...
ოთხკუთხედების გამოყენება<br />
აქტივობათა თანმიმდევრობა<br />განწყობის შექმნა(2წთ)<br />ჯგუფების შექმნა<br />პარალელოგრამები<br />რომბები<br />მართკუთხედ...
გამოყენებული რესურსები<br />X კლასის მათემატიკის სახელმძღვანელო<br /> კომპიუტერი (5ცალი)<br />დაფა, ცარცი, ფორმატის ფურცელ...
2009 წელი<br />მადლობა ყურადღებისათვის!<br />
of 7

Natia Abaiadze

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natia Abaiadze

  • 1. ქ. ხაშურის მე-6საჯარო სკოლანათია აბაიაძე გაკვეთილის თემაოთხკუთხედების კლასიფიკაციაII საფეხური VIII კლასი<br />
  • 2. გაკვეთილის თემა:<br />1 . ოთხკუთხედი. ოთხკუთხების კლასიფიკაცია.<br />2 .ოთხკუთხედების კერძო სახეები და მათი გამოყენება ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში.<br />
  • 3. მიზანი<br />მოსწავლეებმა შეძლონ ოთხკუთხედების კლასიფიკაცია მათთვის დამახასიათებელი თვისებების მიხედვით.<br />ოთხკუთხედის თვისებების დასაბუთება და მათი გამოყენება ამოცანის ამოხსნის დროს.<br />ავთენტურ სიტუაციებში ოთხკუთხედების გამოყენების აუცილებლობის დასაბუთების უნარის განვითარება (ისტ-ის გამოყენებით).<br />
  • 4. ოთხკუთხედების გამოყენება<br />
  • 5. აქტივობათა თანმიმდევრობა<br />განწყობის შექმნა(2წთ)<br />ჯგუფების შექმნა<br />პარალელოგრამები<br />რომბები<br />მართკუთხედები<br />კვადრატები<br />ტრაპეციები<br />ქმნიან შესაბამის თვალსაჩინოებებს. (5წთ)<br />კითხვა-პასუხი (10წთ) <br />ჯგუფების მიერ ინფორმაციის მოპოვება შესაბამის კლასზე.(15წთ)<br />პრეზენტაცია(10წთ)<br />შეფასება(3წთ)<br />
  • 6. გამოყენებული რესურსები<br />X კლასის მათემატიკის სახელმძღვანელო<br /> კომპიუტერი (5ცალი)<br />დაფა, ცარცი, ფორმატის ფურცელი, მარკერი.<br />პროექტორი <br />
  • 7. 2009 წელი<br />მადლობა ყურადღებისათვის!<br />