ОШ „Иво Андрић“, Раковица Физичко-хемијска и биолошка анализа воде реке ТопчидеркеНикола Марковић VIII1Ментор:...
Ток реке Топчидерке• Топчидерска река - Топчидерка је десна притока Саве, у коју утиче у Београду.• Извире испод вис...
Река Топчидерка је била предмет студије групе грчких и српскихнаучника, са аспекта изреде и примене одређеног математичког...
Експериментални део
Узорковање• Узорковање 25.02.2012. године, на 3 локације:• мост код пијаце Раковица (локација 1-сегмент 15),• мост код ули...
Локације узорковања Локација 1 Локација 3 Локација 2
Резултати ИзгледВода која је узоркована из реке Топчидерке је замућена и наконстајања се издвај...
Квалитативна анализа• Амонијум јон, NH4+ 1. NaOH• NH4+ + OH- NH3↑ + H2O 2. Hg2(NO3)2 Hg...
Олово (II) јон, Pb2+ 1. H2S• Pb2+ + H2S PbS↓ + 2H+ crn• 2. K2CrO4 CrO42- + Pb2+ ...
За испитивање присуства оксидабилних материја (честоорганске материје) користе се две реакције: реакције, саH2O2 и са KMnO...
Oво “ЧИСТО”?! Дискусија• На наше велико изненађење вода реке Топчидерке није показала велико загађење!• Разлог тога је т...
• Сви узорци су били веома слабо кисели, pH 6,4.• Сви узорци су садржали трагове амонијака и хлорида, и давали су слабу р...
ЗакључакВода реке Топчидерке која је анализирана у периоду прилива велике количине атмосферских падавина, током дужег вр...
of 13

Prezentacija topciderka

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija topciderka

 • 1. ОШ „Иво Андрић“, Раковица Физичко-хемијска и биолошка анализа воде реке ТопчидеркеНикола Марковић VIII1Ментор: Дејан Бошковић,наставник биологије
 • 2. Ток реке Топчидерке• Топчидерска река - Топчидерка је десна притока Саве, у коју утиче у Београду.• Извире испод виса Ковионе (Липовичка шума) и тече у правцу севера. Дужина тока је 31 km, а површина слива, који сачињава ниско побрђе северне Шумадије, 147 km² .• Притоке: Паригуз (код Ресника), Кијевски поток, Раковички поток (код Кнежевца), Јелезовац (код Канаревог брда), Сакинац.
 • 3. Река Топчидерка је била предмет студије групе грчких и српскихнаучника, са аспекта изреде и примене одређеног математичког моделана њено изучавање. Аутори су поделили слив реке на 34 сегмента. Извори загађења су две притоке (Т1) Раковички (Т2) Бањички, који протичу преко улице Пере Велимировића и три канала за воду од олуја, чији протицај локације су: (С1) 10 м узводно из складишта, (С2), Варешка улица и (С3) низводно од моста у Топчидерском парку. Три канала за воду од олуја примају непречишћену отпадну воду из десет насеља.
 • 4. Експериментални део
 • 5. Узорковање• Узорковање 25.02.2012. године, на 3 локације:• мост код пијаце Раковица (локација 1-сегмент 15),• мост код улице Пере Велимировића (локација број 2- сегмент 21) и• локације број 3, сегмент 22, која је 50 m низводно од друге локације.• након места узорковања број 2 у реку Топчидерку улива се Бањички поток и то са протоком од 0,054 m3/s, док излив код Варешке улице има проток од 0,010 m3/s.• Узорци су узимани у трипликату са дубине од 20 cm. За узорковање су коришћене боце од високо квалитетне пластике са затварачима који обезбеђују очување квалитета узорка.
 • 6. Локације узорковања Локација 1 Локација 3 Локација 2
 • 7. Резултати ИзгледВода која је узоркована из реке Топчидерке је замућена и наконстајања се издваја талог-седимент. Код узорака 1 и 2 седимент јесветлобраон, а узорци број 3 су тамномрке боје. pH раствораКиселост раствора је утврђена универзалним индикаторскимпапирима. Сви узорци имају pH вредност око 6,4.
 • 8. Квалитативна анализа• Амонијум јон, NH4+ 1. NaOH• NH4+ + OH- NH3↑ + H2O 2. Hg2(NO3)2 Hg• 2Hg22+ + NO3-+ 4NH3 + H2O O NH2NO3↓ + 2Hg↓ + 3NH4+ Hg бео црн 3. [HgI4]2- + KOH (Неслеров реагенс) Hg• NH3 + 2[HgI4]2- + 3OH- O Hg NH2 – I↓ + 7I- + 2H2O мркожут
 • 9. Олово (II) јон, Pb2+ 1. H2S• Pb2+ + H2S PbS↓ + 2H+ crn• 2. K2CrO4 CrO42- + Pb2+ PbCrO4↓ жут• растварање у базама: PbCrO4↓ + 4OH- [Pb(OH)4]2- + CrO42-[Pb(OH)4]2- + 4CH3COOH + CrO42- PbCrO4↓ + 4CH3COO- + 4H2O
 • 10. За испитивање присуства оксидабилних материја (честоорганске материје) користе се две реакције: реакције, саH2O2 и са KMnO4, у киселој средини. Није било реакције саH2O2 али је дошло до обезбојавања раствора KMnO4.MnO4- + 5e + 8H+ Mn2++ 4H2O
 • 11. Oво “ЧИСТО”?! Дискусија• На наше велико изненађење вода реке Топчидерке није показала велико загађење!• Разлог тога је топљење велике количине снега, претанак рада индустрије на две недеље због уштеде електричне струје (Уредба владе Србије). Узорковање извршено 25.02.2012. год. Након места узорковања број 2 у Топчидерку се улива Бањички поток и то са протоком од 0,054 m3/s, док излив код Варешке улице има проток од 0,010 m3/s. Узорци са локације 1 и 2 су слични по особинама, а узорак са локације 3 је нешто другачији. Узорци, као и седименти, 1 и 2 су били светло браон боје, док је узорак број 3 био тамније боје.
 • 12. • Сви узорци су били веома слабо кисели, pH 6,4.• Сви узорци су садржали трагове амонијака и хлорида, и давали су слабу реакцију са NH3. Узорци су имали негативне реакције на присуство анјона II, III, IV групе. Сви узорци су показивали извесну реакцију са KMnO4 у киселој средини.• Резултати квантитативне анализе су показали да је потрошња KМnO4 за више од 30% већа код узорка број 3 у односу на узорке са локацијa 1 и 2. Само узорак број 3 садржи трагове олова. Локација број 3 се налази одмах након уливања Бањичког слива који скупља уличну канализацију (веома прометна Борска улица!), то би могло да се доведе у везу са појавом трагова олова и органских материја који реагују са KМnO4.
 • 13. ЗакључакВода реке Топчидерке која је анализирана у периоду прилива велике количине атмосферских падавина, током дужег времена, показује одсуство загађивача. У прилог томе иде и чињеница да није било испуштања индустријских отпадних вода у време пре узимања узорака за анализу. Овај резултат даје наду да се еколошки систем реке може опоравити уз вољу и труд локалне заједнице.

Related Documents