Shrnutí systémové role
IPN Metodika
Jitka Moravcová
Daniel Münich
MŠMT
www.metodika.reformy-msmt.cz
ČKR Brno, 4.12.2...
Osnova presentace
1
1.Rámec
•Úrovně řízení/účely hodnocení
•Typy hodnocení
•Institucionální hodnocení pro účely řízen...
Význam hodnocení pro řízení
2
Stanovení priorit VaV
Řízení lidských zdrojů VaV
Efektivní pořizování a využívání infras...
Rozdílné úrovně řízení systému VaV
3
vláda, RVVI,
EU rámec
Poskytovatelé
Výzkumné a další organizace
Pracovníci a in...
Rozdílné typy hodnocení ve VaV
4
Kultura hodnocení (bez hodnocení nebude kvalitní řízení)
Hodnocení institucí
Hodnocen...
Komponenty institucionálního hodnocení
5
Institucionální hodnocení
Hodnocení výstupů a výkonnosti oborů vůči světu
Hod...
6
Hodnocení a národní strategické dokumenty
● Reforma systému VaVaI v ČR (2008, aktualizace)
● Národní politika VaVaI p...
7
Kde jsme dnes – Metodika 2013
●Definuje, které výstupy jsou uznatelné, jak se data sbírají a jak se převádějí na body....
IPN Metodika a hodnocení
8
IPN Metodika
Konsorcium Technopolis*
Návrh institucionálního hodnocení
Malé pilotní ověřen...
Základní atributy navrhovaného hodnocení
9
1.Zohlednění oborových specifik
2.Zohlednění postavení a účel VO v systému V...
Počty VO, vědců, výstupů
10
Poskytovatel
Počet VO
AV ČR
54
MŠMT
41
MZe
20
MZ
15
MK
13
MPO
10
MV
8
MO
3 ...
Zamýšlená struktura hodnocení
11
Hodnocená jednotka (Evaluated unit, EvU)
Výzkumná jednotka (Research unit, RU)
Jednot...
Zamýšlená struktura hodnocení
12
Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy
4 kategorie VO pro účely hodnocení Vědecké instit...
Zamýšlená hodnotící kritéria
13
Assessment criteria
Indicator categories
Institutional management and development pote...
Hlavní indikátory
14
Institutional management and development potential (EvU/RU)
Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy
...
Zamýšlená organizační struktura hodnocení
15
Main Panels
Panels
Referees
Main Panel Chairs Main Panel Members
Panel ...
Využití výsledků hodnocení (úrovně a účely)
16
Research Units
EvU and RO
Fields Disciplinary areas
Research excellenc...
Veřejná diskuse k 1. dílčí zprávě Technopolisu
17
Ukončeno 1. kolo 7. ledna 2015 bude konference v Pardubicích Oslovili ...
Veřejná diskuse k 1. dílčí zprávě Technopolisu
18
Otázka č. 1 What type of information would you need from an evaluation...
Co se děje právě teď
19
Vyhodnocení veřejné diskuse k 1. dílčí zprávě Realizace malého pilotního ověření Příprava 2. díl...
Návrh principů institucionálního financování
20
●Financování optimálně na 6 let v návaznosti na hodnocení
●Zavedení 2 p...
Návrh principů institucionálního financování
21
●Předpoklad poměr institucionální/účelové financování je v průměru 1
Vý...
Návrh principů institucionálního financování
22
80 %
20 %
80 %
15 %
5 %
Současný stav
RIV body
Návrh nového systé...
Návrh principů institucionálního financování
23
Rozpočet podle předpisu
●váhy 5 kritérií podle postavení a mise VO
●Ex...
Děkujeme za spolupráci.
Všechny informace jsou na webových stánkách projektu.
www.metodika.reformy-msmt.cz
Není žádné n...
of 25

Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně

 • 1. Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz ČKR Brno, 4.12.2014
 • 2. Osnova presentace 1 1.Rámec •Úrovně řízení/účely hodnocení •Typy hodnocení •Institucionální hodnocení pro účely řízení VaV •Komponenty institucionálního hodnocení 2.IPN Metodika •Komponenty •Principy hodnocení a financování •Harmonogram IPN a co bude poté
 • 3. Význam hodnocení pro řízení 2 Stanovení priorit VaV Řízení lidských zdrojů VaV Efektivní pořizování a využívání infrastruktur VaV Správně nastavené motivace ve VaV Bez kvalitního hodnocení nebude kvalitního řízení
 • 4. Rozdílné úrovně řízení systému VaV 3 vláda, RVVI, EU rámec Poskytovatelé Výzkumné a další organizace Pracovníci a infrastruktury VaV Strategie, financování, ex- post hodnocení záměrů, infrastruktura Financování, dohled, strategické usměrňování, infrastruktura Řízení (včetně lidských zdrojů), motivace Motivace, efektivní využívání infrastruktur
 • 5. Rozdílné typy hodnocení ve VaV 4 Kultura hodnocení (bez hodnocení nebude kvalitní řízení) Hodnocení institucí Hodnocení programů účelové podpory Hodnocení projektů účelové podpory Hodnocení velkých infrastruktur VaV Hodnocení účasti v mezinárodních sítích VaV Hodnocení jednotlivců a týmů Odstíny červené odlišují míru toho, jak je daný aspekt obsažen v IPN Metodika.
 • 6. Komponenty institucionálního hodnocení 5 Institucionální hodnocení Hodnocení výstupů a výkonnosti oborů vůči světu Hodnocení vstupů VaV a využívání infrastruktur VaV Hodnocení řízení instituce Hodnocení rozvojového potenciálu a záměrů instituce Hodnocení mezinárodního zapojení a pozice instituce Hodnocení výsledků a dopadů VaV Odstíny modré odlišují míru toho, jak o daném aspektu informuje stávajícím systém institucionálního hodnocení. Výstup (output): publikace, kniha, patent… Výsledek (outcome): nové poznání popsané v článku... Dopad (impact): dopad výsledku na svět (společnost, trh, konkurenceschopnost…)
 • 7. 6 Hodnocení a národní strategické dokumenty ● Reforma systému VaVaI v ČR (2008, aktualizace) ● Národní politika VaVaI pro roky 2009-2015 (výhled 2020) ● Národní strategie konkurenceschopnosti 2012-2020 ● Národní inovační strategie ● Dlouhodobé principy hodnocení VaV, RVVI Cíl: Zavést pravidelné, systematické a objektivní hodnocení VaVaI v ČR na všech úrovních. Mezinárodní audit systému VaVaI v ČR, 2009 - 2011
 • 8. 7 Kde jsme dnes – Metodika 2013 ●Definuje, které výstupy jsou uznatelné, jak se data sbírají a jak se převádějí na body. ●Dává jasný signál: žádný výsledek, žádná institucionální podpora. ●Je účinná proti nepotismu, korupci a lobování (?). ●Slouží pro výpočet institucionálního financování, které je krátkodobé, proto je špatným nástrojem pro dlouhodobé plánování, rozvoj nových oborů… ●Uznává jen minulé výsledky. ●Podporuje fragmentaci vědeckých výsledků. ●Nepodporuje mezioborové týmy. ●Je pouze kvantitativní (kvalitu nahrazuje kvantita). ●Nedává žádné informace pro řízení na kterémkoli stupni systému VaV. ●Nedává žádné národní/mezinárodní srovnání kvality.
 • 9. IPN Metodika a hodnocení 8 IPN Metodika Konsorcium Technopolis* Návrh institucionálního hodnocení Malé pilotní ověření Návrh institucionálního financování Expertní tým IPN Velké pilotní ověření Návrh systému hodnocení velkých infrastruktur VaV (hotovo) Návrh principů hodnocení programů účelové podpory Zásady hodnocení zapojení ČR do mezinárodních sítí VaV Studie proveditelnosti hodnocení organizujícího pracoviště Osvěta a podpora lidských zdrojů pro hodnocení VaV *NIFU, TC AV ČR, Infoscience
 • 10. Základní atributy navrhovaného hodnocení 9 1.Zohlednění oborových specifik 2.Zohlednění postavení a účel VO v systému VaV 3.Hodnocení institucionálních jednotek (fakulty a ústavy) 4.Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, využívání infrastruktur 5.Forma peer-review a.mezinárodní b.informované c.formou distanční vs. s návštěvou d.využívající zkušenosti z realizace Hodnocení 2014 a AV ČR 6.Hodnocení 1x za ~6 let 7.Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období (srovnejme s dnešními 2,5% inst. podpory VaV dle par. 3, odst. (3), zákona 130/2002)
 • 11. Počty VO, vědců, výstupů 10 Poskytovatel Počet VO AV ČR 54 MŠMT 41 MZe 20 MZ 15 MK 13 MPO 10 MV 8 MO 3 Celkem 219 Sektor Počet FTE vědců vvi 6 235 VVŠ 10 289 RTO 13 958 Soukromý neziskový sektor 199 Celkem 30 682 Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy Obor Počet výstupů Physical science 51 501 Engineering, Technology 59 247 Medical, Health 43 513 Biological, Agriculture 29 421 Social 43 164 Humanities 33 846 IS VaV, 2008-2012
 • 12. Zamýšlená struktura hodnocení 11 Hodnocená jednotka (Evaluated unit, EvU) Výzkumná jednotka (Research unit, RU) Jednotliví vědci Obor (Scientific field) Podobor (Disciplinary areas) Výzkumný ústav Fakulta Výzkumná organizace (Research organization) Řídící struktury VaV (Governance bodies, Agencies) Národní systém VaV Mezinárodní VaV Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy
 • 13. Zamýšlená struktura hodnocení 12 Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy 4 kategorie VO pro účely hodnocení Vědecké instituce, (AV ČR, VVŠ, univerzitní nemocnice, vvi) Výzkumné instituce (RTO) primárně zaměřené na přenos znalostí do průmyslu, Výzkumné centrum Řež, Výzkumný a zkušební letecký ústav, Výzkumný ústav stavebních hmot… Státní výzkumné organizace primárně zaměřené na služby státu a společnosti, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Český metrologický institut… Infrastrukturní výzkumné organizace, Cesnet, Národní knihovna… Minimální kritéria pro vstup HJ do hodnocení 50 výstupů za hodnocenou periodu (6 let) v jednom oboru Možnost statutu mezioborové HJ, pokud min. 30 % aktivit je mezi podobory
 • 14. Zamýšlená hodnotící kritéria 13 Assessment criteria Indicator categories Institutional management and development potential Quality and adequacy of the physical research environment & attractiveness to the scientific community Research strategy and (HR) management Membership of the national and global research community International research presence and collaboration National research presence and collaboration Research performance Research productivity Research capacity building Overall research quality Research excellence Peak quality of the scholarly outputs Societal relevance Value of the research activities for the business & industry sector Value of the research activities for other societal actors, including government
 • 15. Hlavní indikátory 14 Institutional management and development potential (EvU/RU) Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy Výzkumná kapacita Infrastruktura výzkumu Výzkumná strategie Rozvoj lidských zdrojů Membership of the national and global research community Mezinárodní a národní spolupráce a partnerství Uznání mezinárodní a národní komunitou Společné publikace Vědecké výstupy (typ, počet, trendy) Bibliometrie, citační analýza Výchova PhD Zdroje z účelové podpory Research performance Research excellence Peer-review vybraných výstupů Bibliometrie Zdroje z účelové podpory Zdroje ze smluvního výzkumu Zdroje z komercionalizace Národní spolupráce a partnerství Uznání odběratelskou sférou Societal relevance
 • 16. Zamýšlená organizační struktura hodnocení 15 Main Panels Panels Referees Main Panel Chairs Main Panel Members Panel Chairs Panel Members Panel Secretariat Specialist advisors - Sciences Specialist advisors - Context Referees Evaluation management board Evaluation management team Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy
 • 17. Využití výsledků hodnocení (úrovně a účely) 16 Research Units EvU and RO Fields Disciplinary areas Research excellence National policy makers National R&D governance bodies Research performance Societal relevance Institutional management & development potential Membership of the (world) research community Institutional research strategy Institutional & HR management Positioning at national level Positioning at international level Models of good practice Positioning at international level National research strategy Alignment with RD&I priorities Strengths & weaknesses Needs for policy interventions Needs for policy interventions Positioning at the international level Sectoral R&D strategy Priority areas for performance contracts Technopolis, koncept 1. dílčí zprávy
 • 18. Veřejná diskuse k 1. dílčí zprávě Technopolisu 17 Ukončeno 1. kolo 7. ledna 2015 bude konference v Pardubicích Oslovili jsme všechny VO a poskytovatele Počet respondentů Počet oslovených Návratnost dotazníku (%) Poskytovatelé 4 12 33 VO 81 110 74 VVŠ 33 38 87 VVI 12 22 55 Nemocnice 3 3 100 Ostatní 33 47 70
 • 19. Veřejná diskuse k 1. dílčí zprávě Technopolisu 18 Otázka č. 1 What type of information would you need from an evaluation to support you in the management and future development of your organisation? Will the proposed evaluation system respond to these needs? Počet odpovědí yes 16 somewhat yes 40 somewhat no 20 no 6 70 % respondentů shledává dokument spíše potřebným cca 80 % respondentů uvažuje o zapojení do velkého pilotního ověření
 • 20. Co se děje právě teď 19 Vyhodnocení veřejné diskuse k 1. dílčí zprávě Realizace malého pilotního ověření Příprava 2. dílčí zprávy o institucionálním financování 1. Průběžná zpráva: návrh hodnocení •Připomínky exp. týmu IPN (8. – 17.10. 2014) •Proces veřejné konzultace (6. – 26.11. 2014) •Veřejná konference (7. 1. 2015) 2. Průběžná zpráva: návrh financování •Připomínky exp. týmu IPN (19.12. – 6.1. 2015) •Proces veřejné konzultace (20.1. – 6.2. 2015) •Veřejná konference (konec února 2015) Závěrečná zpráva: + malé pilotní ověř. •Připomínky exp. týmu IPN (19. – 30.3. 2015) •Proces veřejné konzultace (15. – 29.4. 2015) •Veřejná konference (květen 2015) Závěrečná zpráva IPN (podzim 2015)
 • 21. Návrh principů institucionálního financování 20 ●Financování optimálně na 6 let v návaznosti na hodnocení ●Zavedení 2 principů ●rozpočet podle předpisu (formula funding), podle dosaženého hodnocení externími panely ●výkonností smlouva (performance based contracts), rozvoj VO do budoucnosti ●Zachování stability a kontinuity Technopolis, principy 2. dílčí zprávy
 • 22. Návrh principů institucionálního financování 21 ●Předpoklad poměr institucionální/účelové financování je v průměru 1 Výroční zprávy VVŠ o hospodaření 2013 IP ÚP
 • 23. Návrh principů institucionálního financování 22 80 % 20 % 80 % 15 % 5 % Současný stav RIV body Návrh nového systému Rozpočet podle předpisu Výkonnostní smlouva 80 % z minulého období Technopolis, principy 2. dílčí zprávy
 • 24. Návrh principů institucionálního financování 23 Rozpočet podle předpisu ●váhy 5 kritérií podle postavení a mise VO ●Excelence (nejvyšší relevance pro VVŠ, VVI) ●Výkonnost (nejvyšší relevance ve všech typech VO) ●Společenský dopad (vyšší relevance pro VO aplikovaného výzkumu, veřejný sektor, muzea…) ●Mezinárodní a národní uznání (mezinárodní pro vědecké VO, národní více pro ostatní VO) ●Management (zpočátku nižší relevance) Technopolis, principy 2. dílčí zprávy
 • 25. Děkujeme za spolupráci. Všechny informace jsou na webových stánkách projektu. www.metodika.reformy-msmt.cz Není žádné nekonfliktní řešení Hledání konsensu